Click here to load reader

ISTORIJSKI ^ASOPIS Kњ. LXI (2012) 2012).pdf ISTORIJSKI INSTITUT ISTORIJSKI ^ASOPIS Kw. LXI (2012) Redakcioni odbor ЈОВАНКА КАЛИЋ, МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ, МАРИЦА

 • View
  8

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ISTORIJSKI ^ASOPIS Kњ. LXI (2012) 2012).pdf ISTORIJSKI INSTITUT ISTORIJSKI ^ASOPIS Kw. LXI (2012)...

 • ISTORIJSKI ^ASOPIS Kњ. LXI (2012)

 • UDC 93/94 YU ISSN 0350-0802

  INSTITUTE OF HISTORY

  HISTORICAL REVIEW

  Vol. LXI (2012)

  Editorial board

  JOVANKA KALIĆ, MIHAILO VOJVODIĆ MARICA MALOVIĆ-ĐUKIĆ, SRĐAN KATIĆ,

  ALEKSANDRA VULETIĆ, MILIĆ J. MILIĆEVIĆ, LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ, ILIJA TODEV,

  ANGELIKI KONSTANTAKOPOULOU, KONSTANTIN NIKIFOROV

  Editor-in-chief

  Srđan Rudić, Ph.D. Director of the Institute of History

  BELGRADE 2012

 • UDK 93/94 YU ISSN 0350-0802

  ISTORIJSKI INSTITUT

  ISTORIJSKI ^ASOPIS

  Kw. LXI (2012)

  Redakcioni odbor

  ЈОВАНКА КАЛИЋ, МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ, МАРИЦА МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ, СРЂАН КАТИЋ,

  АЛЕКСАНДРА ВУЛЕТИЋ, МИЛИЋ Ј. МИЛИЋЕВИЋ LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ, ИЛИЈА ТОДЕВ,

  ANGELIKI KONSTANTAKOPOULOU, КОНСТАНТИН НИКИФОРОВ

  Odgovorni urednik

  dr Sr|an Rudi} direktor Istorijskog instituta

  BEOGRAD 2012

 • Ovaj broj Istorijskog ~asopisa {tampan je uz finansijsku pomo}

  Министарства просвете, науке и технолошког развоја Vlade Republike Srbije

 • СА Д РЖ А Ј

  ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

  Тибор Живковић НЕРЕТЉАНИ – ПРИМЕР РАЗМАТРАЊА ИДЕНТИТЕТА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

  Марко Драшковић МЕТОДИ ВРБОВАЊА ЗАПАДНОЕВРОПСКИХ НАЈАМАНИКА У ВИЗАНТИЈИ (1081-1185)

  Александар Узелац БАЛДУИН ОД ЕНОА И „НОМАДСКА ДИПЛОМАТИЈА“ ЛАТИНСКОГ ЦАРСТВА

  Дејан Булић, Дејан Црнчевић СРЕДЊОВЕКОВНО УТВРЂЕЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ГРАДИНА У РАДАЉЕВУ КОД ИВАЊИЦЕ

  Марица Маловић Ђукић ДЕЛАТНОСТ УЛЦИЊСКОГ ТРГОВЦА НИКА РОГА У КОТОРУ У ТРИДЕСЕТИМ ГОДИНАМА 15. ВЕКА

  Александар Крстић КРАЉ ЖИГМУНД У БОРЧИ, ИЛИ КАДА ЈЕ И КАКО БЕОГРАД ПРЕДАТ УГРИМА 1427. ГОДИНЕ?

  Огњен Крешић ПЕТРОВИЋЕВ САНЏАК

  Недељко В. Радосављевић ЈОАНИКИЈЕ, МИТРОПОЛИТ РАШКО – ПРИЗРЕНСКИ

  Радомир Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић СРПСКИ ГРОБОВИ У ЦРКВИ СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ У ИСТАНБУЛСКОМ КВАРТУ ХАСКОЈ

  11

  27

  45

  67

  105

  115

  129

  145

  165

 • Александар Растовић БРИТАНСКА ДИПЛОМАТИЈА О СТАЊУ У КОСОВСКОМ ВИЛАЈЕТУ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА

  Пламена Стојанова КРАТАК ПОГЛЕД НА ИСТОРИЈУ ЦИГАНА У БУГАРСКИМ ЗЕМЉАМА ДО КРАЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

  МЕТОДОЛОГИЈА

  Nenad Fejić À PROPOS DES CONCEPTS D’EUROPE, D’ORIENT ET D’OCCIDENT CHRÉTIEN AU MOYEN AGE ET DE L’IDENTITÉ EUROPÉENNE DE LA SERBIE MÉDIÉVALE : REGARDS CROISÉS DE JACQUES LE GOFF ET DE SIMA ĆIRKOVIĆ

  ПРИКАЗИ

  Tibor Živković, De Conversione Croatorum et Serborum: А Lost Source, Историјски институт, Београд 2012, 255 стр. (Бојана Радовановић)

  Rogerije iz Apulije, Carmen Miserabile, preveo i priredio M. Sardelić, Zagreb: Matica Hrvatska, 2010, 190 str. (Александар Узелац)

  Ђуро Тошић, Средњовјековна туробна свакодневница (од проститутке, преко вјештице до вампира), Историјски институт, Студије, књ. 6, Београд 2012, 135 стр. (Невен Исаиловић)

  Ladislav Hladký a kolektiv, Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Historický ústav, Praha, 2010, 367 str. (Милош Луковић)

  187

  205

  215

  227

  231

  233

  236

 • Биљана Вучетић, Наша ствар у Османском царству, Историјски институт, Београд 2012, 180 стр. (Биљана Стојић)

  Делфа Иванић, Успомене (приредила Јасмина Милановић), Институт за савремену историју, Београд 2012, 350 стр. (Александра Вулетић)

  Милић Милићевић, Здравко Петровић, Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године), Београд 2011 (Божица Младеновић)

  Споменица академика Симе Ћирковића, Историјски институт, Зборник радова, књ. 25, гл. и одг. ур. Срђан Рудић, Београд 2011, 463 стр. (Драгић М. Живојиновић)

  Просторно планирање у Југоисточној Европи (до Другог светског рата), Зборник радова, Историјски институт; Балканолошки институт САНУ; Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 604 стр. (Јелена Илић)

  IN MEMORIAM

  Андрија РАДЕНИЋ (Ненад Урић)

  Арсен ЂУРОВИЋ (Петар В. Крестић)

  Чедомир ПОПОВ (Александар Растовић)

  Милош БЛАГОЈЕВИЋ (Јелена Мргић)

  Даница ПЕТРОВИЋ МИЛОЈЕВИЋ (Славенко Терзић)

  УПУТСТВО АУТОРИМА

  239

  241

  246

  247

  252

  259

  263

  267

  271

  273

  275

 • CONTENTS

  ARTICLES

  Tibor Živković ARENTANI – AN EXAMPLE OF IDENTITY EXAMINATION IN THE EARLY MIDDLE AGES

  Marko Drašković RECRUITMENT METHODS IN CASE OF WESTEUROPEAN MERCENARIES IN BYZANTIUM (1081-1185)

  Aleksandar Uzelac BALDWIN OF HAINAUT AND “THE NOMADIC DIPLOMACY” OF THE LATIN EMPIRE

  Dejan Bulić, Dejan Crnčević MEDIEVAL FORTIFICATION IN GRADINA SITE IN RADALJEVO NEAR IVANJICA

  Marica Malović Đukić BUSINESS ACTIVITY OF NIKO ROGO, MERCHANT FROM ULCINJ, IN KOTOR IN THE 1430s

  Aleksandar Krstić KING SIGISMUND IN BORČA, OR WHEN AND HOW WAS BELGRADE HANDED OVER TO HUNGARIANS IN 1427?

  Ognjen Krešić PETROVIĆ’S SANCAK

  Nedeljko V. Radosavljević JOANIKIJE, METROPOLITAN OF THE RAŠKO-PRIZRENSKA METROPOLIS

  Radomir J. Popović, Srđan Katić, Miroslav Prcović SERBIAN GRAVES IN THE ST. PARASKEVA’S CHURCHYARD IN THE HASKOY QUARTER OF ISTANBUL

  11

  27

  45

  67

  105

  115

  129

  145

  165

 • Aleksandar Rastović BRITISH DIPLOMACY ON THE SITUATION IN KOSOVO VILAYETS AFTER THE BERLIN CONGRESS

  Plamena Stoyanova BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF GYPSIES IN BULGARIAN LANDS UP TO THE END OF THE WORLD WAR I

  METHODOLOGY

  Nenad Fejić ON THE CONCEPTS OF EUROPE, CHRISTIAN EAST AND WEST IN THE MIDDLE AGES AND ON THE EUROPEAN IDENTITY OF MEDIEVAL SERBIA IN THE WORKS OF JACQUES LE GOFF AND SIMA ĆIRKOVIĆ

  REVIEW ARTICLES

  IN MEMORIAM

  INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

  187

  205

  215

  227

  259

  275

 • Тибор ЖИВКОВИЋ Историјски институт Београд

  NERETQANI — PRIMER RAZMATRAWA IDENTITETA U RANOM SREDWEM VEKU*

  Aпстракт: Vesti o Neretqanima prikupqene pre svega kod Konstantina Porfirogenita i Jovana \akona, va`ne su za razumevawe politi~ke strukture i nastanka kne`evinе Paganije, kao i definisawa samih stanovnika te kne`evine u odnosu na druge — pre svega Mle~ane.

  Кључне речи: Jovan \akon, Konstantin Porfirogenit, Venecijanska Hronika, Paganija.

  Podaci o Neretqanima poti~u iz dva osnovna ranosredwo - vekovna izvora. Jedan je De administrando imperio (DAI), vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita,1 a drugi je Jovan \akon i wegova Venecijanska Hronika (Chronicon Venetum).2 Prvi je

  11

  * Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Етногенеза Срба у средњем веку: Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије (Ев. бр. ИИИ47025). 1 Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio I, ed. R. J. H. Jenkins – Gy. Moravcsik, Washington D. C. 1967 (= DAI I); komentar je objavqen posebno, Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio II - Commentary, ed. F. Dvornik – R. J. H. Jenkins – B. Lewis – Gy. Moravcsik – D. Obolensky – S. Runciman, London 1962. 2 Iohannis Diaconi Chronicon Venetum et Grade