KAEDAH DAN PENDEKATAN PENGAJARAN SENI KHAT: SATU KAJIAN DI ... · PDF filemenyiapkan Projek Sarjana Muda ini di samping memberi panduan, ... 2.5 Perkembangan Seni Khat di Malaysia

 • Author
  hadien

 • View
  265

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of KAEDAH DAN PENDEKATAN PENGAJARAN SENI KHAT: SATU KAJIAN DI ... · PDF filemenyiapkan Projek...

 • KAEDAH DAN PENDEKATAN PENGAJARAN SENI KHAT:

  SATU KAJIAN DI JOHOR BAHRU

  LATIFAH BINTI ALIAS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • KAEDAH DAN PENDEKATAN PENGAJARAN SENI KHAT:

  SATU KAJIAN DI JOHOR BAHRU

  LATIFAH BINTI ALIAS

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

  syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

  (Pengajian Islam)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MEI 2011

 • ii

 • iii

  DEDIKASI

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

  Syukurku panjatkan di atas segala kurnianya...

  Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah S.A.W.

  Kajian ini didedikasikan khas buat insan-insan tersayang yang banyak membantu,

  memberi semangat dan dorongan yang tidak terhingga...

  Buat Ayah, Mak dan Tok tersayang,

  Alias bin Abdullah, Rohimah binti Awang dan Rokiah binti Ahmad

  Terima kasih atas didikan dan kasih sayang yang dicurahkan

  Sesungguhnya, engkaulah sumber kekuatanku dalam mengharungi hidup ini.

  Buat Kakak , Adik dan Anak Buahku yang dikasihi,

  Kak, Dik Wa, Hajar,Mansur, Along dan Angah

  Terima kasih kerana kalian menjadi sumber inspirasiku untuk terus berjaya

  Buat Penyelia yang dihormati,

  Ustaz Abd.Rahman bin Hj. Hamzah

  Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajarmu yang tidak pernah jemu

  Buat Pensyarah-Pensyarah FTI

  Terima kasih atas didikan, nasihat, dan teguran yang diberikan,

  akanku sentiasa ingati.

  Buat sahabat-sahabat seperjuangan,

  Terima kasih kerana kalian sentiasa memberiku perangsang dan bersama-sama

  dalam mengharungi pahit getir dalam menggenggam segulung ijazah

  Sesungguhnya, kalian sentiasa menjadi pembakar semangatku,

  Moga ikatan ukhuwah yang terbina akan kekal buat selamanya...Amin

 • iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah S.W.T. pencipta seluruh alam,

  selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. serta keluarga

  dan para sahabat baginda penegak keadilan sepanjang zaman. Selawat kesyukuran

  dilafazkan kerana dengan berkat dan pertolongan serta inayahNya, pengkaji dapat

  menyempurnakan Projek Sarjana Muda ini hingga ke nokhtah yang terakhir.

  Pertama sekali pengkaji ingin merakamkan jutaan penghargaan dan terima

  kasih kepada Dr. Abd.Rahman Bin Hj. Hamzah selaku penyelia dalam membantu

  menyiapkan Projek Sarjana Muda ini di samping memberi panduan, bimbingan,

  tunjuk ajar, kritikan-kritikan yang membina serta sanggup meluangkan masa bagi

  memperolehi mutu kajian ilmiah yang sempurna.

  Di kesempatan ini juga, terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga orang

  responden iaitu Al-Fadhil Ustaz Jainal Sakiban, Ustaz Jalaluddin Misban dan Dr.

  Abd.Rahman Hj Hamzah pada masa yang sama selaku penyelia Projek Sarjana Muda

  dalam membantu memberikan maklumat yang diperlukan dan sudi meluangkan masa

  untuk sesi temubual dan tidak dilupakan juga kepada pensyarah-pensyarah Fakulti

  Tamadun Islam dan Fakulti Pendidikan.

  Akhir sekali, sekalung penghargaan yang istemewa buat mak, ayah dan

  keluarga serta sahabat-sahabat yang banyak membantu dalam proses menyiapkan

  Projek Sarjana Muda ini. Segala budi dan jasa yang dicurahkan hanya Allah S.W.T

  sahaja yang membalasnya. Sekian, terima kasih.

 • v

  ABSTRAK

  Seni Khat merupakan salah satu daripada kesenian Islam yang halus dan

  indah serta mempunyai kedudukan yang istimewa oleh umat Islam. Seni khat bukan

  sekadar wacana penyampai maklumat tetapi mengandungi nilai-nilai abstrak yang

  disimpulkan dengan kehalusan, kelembutan, kesinambungan, perhubungan,

  pergerakan dan keharmonian. Ia juga merupakan satu ilmu yang mempunyai asas

  dan kaedah yang tepat. Oleh yang demikian, satu kajian telah dijalankan berkaitan

  kaedah pengajaran dan pendekatan seni khat di negeri Johor. Kajian ini berbentuk

  kualitatif dan menggunakan metodologi pengumpulan data dan analisis data.

  Penyelidik telah menjalankan temubual terhadap 3 orang tokoh seni khat negeri

  Johor yang dipilih sebagai responden. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal

  pasti kaedah dan pendekatan pengajaran tokoh seni khat negeri Johor. Ia juga

  bertujuan untuk mengenal pasti kaedah pengajaran terbaik tokoh seni khat untuk

  mata pelajaran seni khat di peringkat sekolah. Secara keseluruhannya, dapatan kajian

  menunjukkan bahawa kaedah dan pendekatan pengajaran tokoh seni khat di negeri

  Johor adalah seperti mengajar bermula daripada kaedah yang mudah kepada yang

  sukar serta mengajar cara untuk memegang pen dengan betul. Pendekatan yang

  digunakan dalam pengajaran seni khat adalah seperti memberi motivasi, kata-kata

  pujian, lawatan, pertandingan dan yang paling utama adalah memperbanyakkan

  latihan. Diharap kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu individu yang berminat

  untuk mengetahui kaedah dan pendekatan pengajaran seni khat.

 • vi

  ABSTRACT

  Calligraphy is one of the Islamic arts of fine and beautiful and has a very

  special position of Islam. Calligraphy is not just a discourse of informers, but

  contains abstract values that concluded with softness, gentleness, continuity,

  communication, movement and harmony. It is also a knowledge that has a basic and

  perfect method. Thus, a study was carried out related teaching methods and

  approaches calligraphy in Johor. This study was qualitative and the determination of

  the subject methodology, data collection and data analysis. The researcher was

  interview three of figures art calligraphy in Johor, chosen as respondents. This study

  was to identify methods and approaches in teaching calligraphy character in Johor. It

  also aims to identify the best methods of teaching calligraphy characters in

  calligraphy teaching at schools. Overall, the results show that the teaching method

  was use in Johor is teaching starts from the simple method to difficult and taught

  how to hold a pen properly. The approach was used in teaching calligraphy is

  motivated, in words of praise, tours, competitions and the most important is the do

  more practice. Hopefully some of these studies to help anyone who is interested to

  know the methods and approaches in teaching calligraphy.

 • vii

  ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  ISI KANDUNGAN vii

  SENARAI AYAT AL-QURAN xiii

  SENARAI GAMBAR RAJAH xiv

  SENARAI SINGKATAN xv

  SENARAI LAMPIRAN xvi

  BAB 1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 5

  1.4 Objektif Kajian 6

 • viii

  1.5 Persoalan Kajian 7

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.7 Batasan Kajian 8

  1.8 Definisi Istilah 9

  1.8.1 Kaedah 9

  1.8.2 Pendekatan 10

  1.8.3 Pengajaran 10

  1.8.4 Seni 10

  1.8.5 Khat 11

  1.9 Penutup 12

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN 13

  2.1 Pengenalan 13

  2.2 Sejarah Seni Khat 14

  2.3 Kaedah Peangajaran Seni Khat 17

  2.4 Peralatan Pengajaran Khat 19

  2.5 Perkembangan Seni Khat di Malaysia 19

  2.6 Perkembangan Seni Khat di Johor Bahru 23

  2.6.1 Lokasi Johor Bahru 24

  2.6.2 Persatuan Seni Khat Kebangsaan

  Cawangan Johor (PSKKCJ) 24

  2.6.3 Yayasan Warisan Johor (YWJ) 26

  2.6.4 Akademi Seni Khat Muar 26

  2.7 Kajian Lepas 27

 • ix

  2.8 Penutup 29

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 30

  3.1 Pengenalan 30

  3.2 Metode Pengumpulan Data 31

  3.2.1 Metode Dokumentasi 31

  3.2.2 Metode Historis 32

  3.2.3 Metode Penyelidikan Perpustakaan 32

  3.2.4 Metode Temubual Semi-Struktur 33

  3.3 Metode Analisis Data 34

  3.3.1 Metode Induktif 35

  3.3.2 Metode Deduktif 35

  3.3.3 Metode Komparatif 35

  3.4 Penutup 36

  BAB 4 ANALISIS DATA 37

  4.1 Pengenalan 37

  4.2 Tokoh Seni Khat : Jainal Sakiban 38

  4.2.1 Biodata Tokoh 38

  4.2.1.1 Penglibatan dan Sumbangan 39

  4.2.1.2 Karya 41

  4.2.2 Kaedah Pengajaran Seni Khat 41

 • x

  4.2.2.1 Pendedahan Tentang Seni Khat 42

  4.2.2.2 Kelengkapan / Peralatan 42

  4.2.2.3 Mengajar Cara Memegang Pen 44

  4.2.2.4 Mengajar Dari Mudah Kepada Sukar 46

  4.2.2.5 Meniru Tulisan Contoh 48

  4.2.3 Pendekatan Pengajaran Seni Khat 48

  4.2.3.1 Pengetahuan Pelajar 49

  4.2.3.2 Mengajar Melalui Kelas 49

  4.2.3.3 Memberi Pujian 49

  4.2.3.4 Memperbanyakkan Latihan 50

  4.2.4 Kesimpulan 50

  4.3 Tokoh Seni Khat : Jalaluddin Misban 51

  4.3.1 Biodata Tokoh 51