of 16/16
Jak wprowadzić lokalną Kartę Dużej Rodziny? INFORMATOR MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ O SAMORZĄDOWYCH PROGRAMACH DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Kartę Dużej Rodziny?

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kartę Dużej Rodziny?

 • Jak wprowadzi lokalnKart Duej Rodziny?

  INFORMATOR MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOECZNEJO SAMORZDOWYCH PROGRAMACH DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  2

  SPIS TRECI

  Sowo wstpne ministra pracy i polityki spoecznej 3Warto by w rodzinie o programach dla rodzin wielodzietnych 4Jak wprowadzi lokalny program? Przewodnik krok po kroku 5Uchwaa rady gminy przykad i wzr do wykorzystania 9FAQ, czyli najczciej zadawane pytania 12Dane statystyczne 13

 • KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 3

  Wszyscy zdajemy sobie spraw, e w rodzinach wielodzietnych trudno jest zagwarantowa dzieciom kontakt z kultur, sportem oraz edukacj, ktre maj istotny wpyw na ich rozwj.

  Z tego powodu niezwykle ciesz mnie podejmowane od kilku lat inicjatywy wspierajce i promujce wielodzietno w postaci samorzdowych programw dla rodzin wielodzietnych. S to doskonae instrumenty lokalnej polityki rodzin-nej umoliwiajce zaspokajanie potrzeb rodzin wielodzietnych.

  Niewtpliwie jednym z sukcesw polityki rodzinnej byaby moliwo korzy-stania przez rodziny wielodzietne z uprawnie w kadej gminie, dlatego w celu efektywniejszego wspierania wielodzietnoci zachcam Pastwa do ustana-wiania samorzdowych programw dla rodzin wielodzietnych i pozwalam so-bie przekaza Pastwu informator Jak wprowadzi samorzdowy program dla rodzin wielodzietnych?. Jednoczenie chciabym zaznaczy, i rozwizanie polegajce na stosowaniu oglnopolskiej Karty Duej Rodziny jako dokumen-tu potwierdzajcego prawo do korzystania z wprowadzonych samorzdowym programem uprawnie pozwala na pokrycie kosztw zwizanych z przyzna-niem karty ze rodkw budetu pastwa oraz na zintegrowanie Karty Duej Rodziny z kart samorzdow. W ten sposb czonkowie rodzin wielodzietnych mog korzysta na podstawie jednej karty ze zniek wprowadzonych w ramach Karty Duej Rodziny oraz programu samorzdowego.

  Chciabym rwnie serdecznie podzikowa za Pastwa oddanie obowiz-kom wynikajcym z realizacji ustawy o Karcie Duej Rodziny. Ju ponad milion czonkw rodzin wielodzietnych posiada Karty Duej Rodziny. Wynik ten nie by-by moliwy bez udziau Pastwa oraz pracownikw zajmujcych si przyzna-waniem Karty Duej Rodziny. Pastwa zaangaowanie w prac przyczynio si do upowszechnienia nowego instrumentu polityki rodzinnej, jakim jest Karta Duej Rodziny, a przez to do poprawy sytuacji i wizerunku rodziny wielodziet-nej. Mam nadziej, e kolejne miesice naszej wsppracy bd rwnie owocne.

  Wspierajmy razem rodziny wielodzietne!

  Wadysaw Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Spoecznej

  Szanowni Pastwo,

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  4

  Karta Duej Rodziny stanowi jedn z odpo-wiedzi na gwatowny spadek liczby urodze. Jest pierwszym w Polsce oglnokrajowym projektem, ktry czy administracj pastwow, samorz-dow i biznes w jednym celu wspierania rodzin wielodzietnych. To rodziny wielodzietne mog w najwikszym stopniu przyczyni si do zastpo-walnoci pokole, ale te napotykaj najwiksze trudnoci w zaspokajaniu potrzeb wielu czonkw rodziny, dlatego tak istotne jest wdroenie instru-mentw wspierajcych wielodzietno. Karta Du-ej Rodziny zapewnia jej posiadaczom uprawnienia polegajce na korzystniejszym od oglnie obowi-zujcego dostpie do towarw, usug lub innych form dziaalnoci nieograniczonych terytorialnie. Tylko sam akt zoenia wniosku o Kart jest ograni-czony do gminy, w ktrej zamieszkuje rodzina wie-lodzietna. Dziki Karcie osoby z rodzin wielodziet-nych mog korzysta m.in. z ustawowych zniek:

  na przejazdy kolejowe z 37 proc. ulgi na bile-ty jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesiczne w przypadku rodzicw lub maonkw rodzicw1;

  w opatach paszportowych 75 proc. w przy-padku dzieci i 50 proc. dla rodzicw i maonkw rodzicw;

  1 Ustawa o Karcie Duej Rodziny nie wprowadzia adnych zmian w zakresie uprawnie dzieci, modziey i studentw do ulg ustawowych na przejazdy kolejowe, poniewa ulgi te obowizuj ju od dawna i dotycz ulgi 37 proc. na bilety jednorazowe w przypadku dzieci i modziey, ulgi 51 proc. na bilety jednorazowe w przypadku studentw, ulgi 49 proc. na bilety mie-siczne w przypadku dzieci i modziey oraz ulgi 51 proc. na bilety miesiczne w przypadku studentw.

  darmowych wstpw do parkw narodowych.

  Karta Duej Rodziny przysuguje niezalenie od uzyskiwanych dochodw rodzinom majcym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukoczenia 18 roku ycia, w wieku do ukoczenia 25 roku ycia, w przypadku gdy dziecko uczy si w szkole lub w szkole wyszej lub bez ogranicze wiekowych, w przypadku dzieci legitymujcych si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci. Karta wydawana jest bezpatnie kademu czonkowi rodziny wielodziet-nej speniajcemu ustawowe warunki. Rodzice, przez ktrych rozumie si take rodzicw zastp-czych lub osoby prowadzce rodzinny dom dziec-ka, mog korzysta z karty doywotnio, dzieci do 18 roku ycia lub do ukoczenia nauki w szkole lub szkole wyszej, maksymalnie do osignicia 25 roku ycia. Osoby niepenosprawne otrzymuj Kart na czas trwania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepenosprawnoci. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w ro-dzinnej pieczy zastpczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastpczej lub rodzinnym domu dziecka.

  Dotychczas (stan na dzie 6 lipca 2015 r.) wy-dano ponad 1 mln 137 tysicy Kart Duej Rodziny, a ponad 800 podmiotw honoruje Kart Duej Ro-dziny w ponad 7,5 tys. lokalizacji .

  Warto by w rodzinie

 • KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 5

  Samorzdowe programy dla rodzin wielodzietnych

  Upowszechnianie idei samorzdowej Karty Du-ych Rodzin jest niezwykle cenn form wspiera-nia wielodzietnoci i promowania rozwoju takiego modelu rodzicielstwa. Wag tego zagadnienia do-strzegaj partnerzy rzdu w samorzdach teryto-rialnych, organizacjach pozarzdowych, co zna-lazo wyraz w ukonstytuowaniu si z inicjatywy Zwizku Duych Rodzin Trzy Plus - w dniu 5 grud-nia 2012 roku Forum Samorzdowego na Rzecz Du-ych Rodzin.

  Jeeli gmina / powiat / wojewdztwo chce wprowadzi na swoim terenie samorzdowy pro-gram przyznajcy uprawnienia rodzinom wielo-dzietnym moe wykorzysta Kart Duej Rodziny, wydawan na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), jako dokument potwierdzajcy uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w gminie / powie-cie / wojewdztwie uprawnie dla rodzin wielo-dzietnych. Rozwizanie to pozwala na korzystanie z uprawnie w ramach oglnopolskiej Karty Duej Rodziny i programu samorzdowego na podsta-wie jednej karty oraz pozwala na pokrycie kosztw zwizanych z przyznaniem karty ze rodkw bu-

  Analiza zasobw i moliwociprzyznawania ulg

  Pierwszym krokiem w procesie przygotowaw-czym jest okrelenie liczby rodzin mieszkajcych na terenie samorzdu, ktre potencjalnie mog zo-sta uczestnikami programu oraz ich skadu, czyli oszacowanie liczby uczestnikw programu.

  Kolejnym zadaniem stojcym przed samorz-dem, ktry na swoim terenie ma zamiar wpro-wadzi program dla rodzin wielodzietnych jest wykonanie analizy zasobw, ktrymi dysponuje i okrelenie uprawnie, jakie mog by ustalone

  detu pastwa. W takiej sytuacji, w samorzdowej uchwale przyznajcej uprawnienia rodzinom wie-lodzietnym, powinny zosta zawarte regulacje sta-nowice, e Karta Duej Rodziny potwierdza prawo do korzystania z uprawnie przyznanych rodzinom wielodzietnym przez samorzd.

  Numer Karty Duej Rodziny skada si z 17 cyfr, z ktrych 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w zaczniku nr 1 do rozpo-rzdzenia Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad prowadzenia, sto-sowania i udostpniania krajowego rejestru urz-dowego podziau terytorialnego kraju oraz zwi-zanych z tym obowizkw organw administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z pn. zm.). Na tej podsta-wie mona jednoznacznie okreli, z jakiej gminy / powiatu / wojewdztwa pochodzi waciciel danej Karty Duej Rodziny.

  Jeli gmina / powiat / wojewdztwo zdecydu-je, e wprowadza samorzdowe karty, wwczas czonkowie rodziny wielodzietnej posuguj si Kart Duej Rodziny przy korzystaniu z uprawnie wprowadzonych ustaw o Karcie Duej Rodziny oraz kart samorzdow przy korzystaniu z upraw-nie lokalnych.

  Jak wprowadzilokalny program?

  dla czonkw rodzin wielodzietnych. Konieczne jest zidentyfikowanie obszarw, ktre mog by objte ulgami i znikami. Katalog ulg wprowadzo-nych w danym samorzdzie zaley od istniejcej infrastruktury obiektw uytecznoci publicznej, jak rwnie od moliwoci finansowych budetu samorzdu terytorialnego.

  W celu zwikszenia dostpu rodzin wielodziet-nych do oferty kulturalnej, sportowej, edukacyj-nej i rekreacyjnej zasadna wydaje si wsppraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi, mog-cymi zaoferowa zniki lub zwolnienia. Ponadto, w przypadku maej gminy, gdzie brak jest takich

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  6

  obiektw, istnieje moliwo podpisania umowy / porozumienia z ssiednimi gminami na korzystanie z ich zasobw. Partnerstwo moe dotyczy zarw-no jednostek ssiadujcych ze sob tego samego stopnia, jak i jednostek oddalonych od siebie.

  Kolejnym elementem w procesie wprowadzania lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych jest okrelenie poziomu zniek oraz wskazanie:

  - czy ich poziom zaley od liczby dzieci w rodzi-nie, czy przysuguj wszystkim czonkom rodziny, czy tylko dzieciom,

  - ich terminowoci - czy przysuguj np. przez cay tydzie, czy tylko w weekend,

  - ich zasigu terytorialnego - czy obejmuj tylko obiekty gminy, czy rwnie obiekty w innych gmi-nach na podstawie zawartych umw / porozumie.

  Przygotowanie dokumentwniezbdnych do wprowadzenia lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych

  Mona w dwojaki sposb ustanowi prawo miejscowe w zakresie wprowadzania programu dla rodzin wielodzietnych:

  Wariant I uregulowa wszystkie zagadnie-nia w uchwale i zacznikach,

  Wariant II uregulowa wszystkie zagadnie-nia w uchwale, zarzdzeniu i zacznikach do zarzdzenia wykorzystywany gwnie przy wprowadzeniu samorzdowych kart.

  Wariant I - przygotowanieuchway i zacznikw

  Uchwaa powinna zawiera:

  definicj poj uytych w uchwale: rodzina wielodzietna, program lub karta,

  cel uchway oraz jego powizanie ze strategi rozwoju gminy lub programem polityki spo-ecznej obowizujcym w samorzdzie,

  instrumenty realizujce cele - rodzaje upraw-nie,

  informacje na temat przyznawania uprawnie, tj. beneficjenci, podmiot prowadzcy obsug administracyjn programu oraz:

  (a) jeli wprowadza wasn kart - okres wa-noci karty, a take - okrelone w zacznikach - wzr wniosku, wzr graficzny samorzdowej karty i wzr samorzdowego logo programu, ktrym po-suguj si partnerzy,

  (b) jeli wykorzystuje Kart Duej Rodziny - re-gulacje stanowice, e Karta wydawana na podsta-wie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), potwierdza prawo do korzystania z uprawnie przyznanych rodzinom wielodzietnym przez samorzd (warunkiem jest, aby program samorzdowy mia tosamy zakres podmiotowy jak zakres beneficjentw ustawy o Karcie Duej Rodziny),

  rdo finansowania,

  metod promocji (opcjonalnie),

  16 czerwca 2014: Inauguracja rzdowego programu Karta Duej Rodziny

 • KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 7

  osob / podmiot odpowiedzialn/y za wyko-nanie uchway,

  logo samorzdowego programu (wzr logo stanowicy zacznik nr 4 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu uniewa-nienia Karty Duej Rodziny, wzorw graficz-nych oraz wzoru wniosku w sprawie przyzna-nia Karty Duej Rodziny jest zastrzeony dla partnerw oglnopolskiej inicjatywy zawie-rajcych umow z ministrem ds. rodziny albo wojewod).

  Wariant II - przygotowanie uchway,zarzdzenia i zacznikwUchwaa powinna zawiera:

  definicj poj uytych w uchwale: rodzina wielodzietna, program, karta,

  cel uchway oraz jego powizanie ze strategi rozwoju gminy lub programem polityki spo-ecznej obowizujcym w samorzdzie,

  instrumenty realizujce cele, rodzaje upraw-nie,

  upowanienie do wydania zarzdzenia zawie-rajcego regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty samorzdowej oraz jej wzr,

  rdo finansowania,

  metod promocji (opcjonalnie),

  osob / podmiot odpowiedzialn/y za wykona-nie uchway.

  Natomiast w zarzdzeniu powinny znale si:

  podstawa prawna,

  regulamin przyznawania, wydawania i korzy-stania z karty samorzdowej (jako zacznik),

  wzr karty samorzdowej (jako zacznik),

  wasny wzr logo programu (jako zacznik),

  osoba/podmiot odpowiedzialna/y za wykona-nie zarzdzenia.

  W regulaminie przyznawania, wydawania i korzy-stania z karty samorzdowej okrela si:

  zasady przyznawania karty okrela wzr wniosku oraz podmiot zapewniajcy obsug

  administracyjn karty,

  zasady wydawania karty ustala okres wano-ci, postpowanie w razie utraty, zgubienia lub zniszczenia karty,

  zasady korzystania z karty wskazuje z jaki-mi dokumentami karta jest wana i uznawana przez podmioty oferujce ulgi i zwolnienia.

  Lokalny program dla rodzin wielodzietnych wprowadzany jest drog uchway Rady Gminy lub Miasta / Rady Powiatu / Sejmiku Wojewdztwa.

  Pozyskanie partnerw do realizacjiprogramu wrd firm znajdujcych si na terenie gminy / powiatu / wojewdztwa

  Partnerem programu moe by podmiot, tak-e prywatny lub organizacja pozarzdowa, kt-ry oferuje znik czy inn korzy posiadaczom karty. Z kadym podmiotem naley zawrze po-rozumienie / umow. W celu promocji inicjatywy podmiotw gospodarczych, ktre przystpiy do programu, samorzd promuje firmy lub instytucje partnerskie umieszczajc dane teleadresowe oraz informacje o udzielonych znikach na swojej stro-nie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjty sposb. Samorzd przygotowuje, rwnie w przy-padku wykorzystywania oglnopolskiej Karty Duej Rodziny jako dokumentu potwierdzajcego prawo do korzystania z wprowadzonych samo-rzdowym uprawnie dla czonkw rodzin wielo-dzietnych, wasne logo programu samorzdowego oraz naklejk informujc, i dany podmiot oferuje uprawnienia rodzinom wielodzietnym w ramach programu samorzdowego.

  Przystpienie do programu dla rodzin wielo-dzietnych pozwala firmom na praktyczn realiza-cj odpowiedzialnoci spoecznej. Firmy poprzez wprowadzenie zniek na podstawie karty duej ro-dziny nie tylko oferuj realn pomoc rodzinom wie-lodzietnym, ale te bior udzia w ksztatowaniu polityki rodzinnej. Ponadto przystpienie do pro-gramu przynosi korzyci firmom - pozyskuj one zaufanie klientw. Oczywiste jest, e due rodziny robi wiksze zakupy i korzystaj z wikszej iloci usug, a firmy dajc gwarancj niszej ceny, mog by pewne, e rodziny wybior wanie je. Udzia w programie przynosi take presti jej partnerzy maj niepowtarzaln szans wspomagania i pro-mowania wielodzietnoci.

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  8

  Pozyskujc partnerw do samorzdowych pro-gramw dla rodzin wielodzietnych, naley mie na uwadze podmioty:

  ktrych oferta nie jest sprzeczna z promowa-niem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej po-zytywnego wizerunku;

  z rnorodnych bran, ktrych uprawnienia maj wpyw na sytuacj ekonomiczn rodzin wielodzietnych.

  Przykadem pozyskiwania rnorodnych pod-miotw oferujcych uprawnienia rodzinom wielo-dzietnym jest oglnopolska Karta Duej Rodziny, do ktrej przystpiy podmioty z nastpujcych kategorii:

  a) instytucje publiczne kulturalne i sportowe (muzea narodowe, Centralne Orodki Sportu i Re-kreacji, Centrum Nauki Kopernik);

  b) Spki Skarbu Pastwa zwizane z sektorem publicznym wiadczce usugi turystyczno-rekre-acyjne (Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., Kopalnia Soli Wieliczka S.A., Uzdrowisko Rabka S.A.);

  c) przewonicy kolejowi: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne, Koleje Maopolskie;

  d) podmioty niepubliczne m.in. z brany: spo-ywczo-chemicznej (Carrefour Polska sp. z o.o., Alma Market, lokalnie Spoem); odzieowej (Pawo Sp. z o.o., C&A sp. z o.o., Vistula Group S.A. oferu-jca odzie marki Wlczanka i Lambert, lokalne firmy odzieowe); medycznej (LUX MED Sp. z o.o., Scanmed, iMEd24 S.A, lokalne gabinety lekarskie i stomatologiczne, optycy, fizykoterapeuci)2; ban-kowo-ubezpieczeniowej (Bank PKO B.P., Bank Ochrony rodowiska S.A., Bank Zachodni WBK, Nadsaski Bank Spdzielczy, Towarzystwo Ubez-piecze Wzajemnych TUW); paliwowej (Lotos Pa-liwa sp. z o.o.); ksigarskiej (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., bonito.pl, Dressler sp. z o.o. - ksigarnie wiat Ksiki, Nowa Era); telekomunika-cyjnej (P4 sp. z o.o.); turystycznej (Orbis S.A., Nad-wilaska Agencja Turystyczna sp. z o.o., obiekty Polskiej Izby Turystyki Modzieowej oraz Polskiej

  2 Szczeglnie naley podkreli brak moliwoci udziau aptek w programach dla rodzin wielodzietnych. Przystpienie aptek do ww. inicjatywy wie si z dziaaniami promocyjnymi majcymi na celu zachcenie do sko-rzystania z ich usug. Dane podmiotw zamieszczane s w wykazie na stronie internetowej samorzdu. Ponadto podmioty mog posugiwa si znakiem graficznym programu w materiaach reklamowych oraz informacyjnych. Po-wysze dziaania, zdaniem Ministerstwa Zdrowia oraz Gwnego Inspektora Farmaceutycznego mog mie znamiona zakazanej reklamy. Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne: Zabronio-na jest reklama aptek i punktw aptecznych oraz ich dziaalnoci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecz-nego.

  Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Go-cinne, obiekty PTTK); kulturowej (kina Helios S.A.); usugowej (fryzjerstwo, doradczo-prawnicze, motoryzacyjne, opieka nad dziemi, kursy jzyko-we, usugi komputerowe, usugi pralnicze).

  Pozyskujc podmioty do samorzdowego pro-gramu dla rodzin wielodzietnych, samorzdy mog wzorowa si na ww. licie kategorii podmiotw Karty Duej Rodziny.

  Obsuga administracyjna lokalnegoprogramu dla rodzin wielodzietnych

  W przypadku gdy gmina / powiat / wojewdz-two wykorzystuje oglnopolsk Kart jako doku-ment potwierdzajcy uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w gminie uprawnie dla rodzin wielodzietnych, nie ponosi kosztw wydawania Karty. Koszty wydawania oglnopolskiej Karty po-krywane s w caoci ze rodkw budetu pastwa.

  Jeli gmina zdecyduje, e wprowadza karty sa-morzdowe, szacujc koszt obsugi administracyj-nej lokalnego programu uwzgldnia m.in. wydatki zwizane z zakupem drukarki kart oraz zakupem kart do wydruku lub zleceniem wydruku kart pod-miotowi zewntrznemu.

  Sposb rozliczania lokalnegoprogramu dla rodzin wielodzietnych

  Wydatki zwizane z funkcjonowaniem pokry-wane s z budetu samorzdu terytorialnego:

  poprzez zmniejszenie wpyww do budetu lub zwikszenie dotacji dla podmiotw na pod-stawie podjtej uchway, np.: zniki na basen pokrywane s w ramach wydatkw na dzia-alno sportow, zniki zwizane z zajciami w Centrum Kultury - w ramach wydatkw na dziaalno kulturaln.

  na podstawie przedstawionych faktur od prze-wonikw samorzdowych w przypadku dofi-nansowania do komunikacji miejskiej.

  Zniki udzielane przez podmioty gospodar-cze na podstawie umw / porozumie zawartych z gmin / powiatem / wojewdztwem s finanso-wane wycznie przez te podmioty.

 • KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 9

  Uchwaa rady gminy

  Artyku 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Kar-cie Duej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) przewiduje moliwo uchwalenia przez rad gminy, powia-tu lub wojewdztwa samorzdowego programu przyznajcego uprawnienia czonkom rodzin wie-lodzietnych na podstawie przepisw ww. usta-wy, a nie jak dotychczas na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Ewentualne wiadczenia pie-nine przyznane w ramach takiego programu nie bd stanowiy wiadcze w rozumieniu ustawy o pomocy spoecznej, a zatem nie bd zwolnione z opodatkowania, gdy nie znajduj si w katalogu zwolnie podatkowych zawartym w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.

  W sytuacji gdy kryteria podmiotowe programu lokalnego pokrywaj si z programem oglno-polskim, oglnopolska Karta Duej Rodziny moe stanowi dokument potwierdzajcy prawo do

  uprawnie w programie samorzdowym. Upraw-nionych czonkw rodziny wielodzietnej z danej gminy/powiatu/wojewdztwa identyfikuje si po pierwszych cyfrach stanowicych identyfikator danej gminy ustalony w zaczniku nr 1 do rozpo-rzdzenia Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad prowadzenia, sto-sowania i udostpniania krajowego rejestru urz-dowego podziau terytorialnego kraju oraz zwi-zanych z tym obowizkw organw administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z pn. zm.) 7 pierwszych cyfrach dla gminy, 4 dla powiatu i 2 dla wojewdztwa. Wwczas czonek rodziny wielo-dzietnej posiadajcy prawo zarwno do Karty ogl-nopolskiej, jak i lokalnej, bdzie mg posugiwa si jednym dokumentem w celu realizacji upraw-nie. Powysze wpynie na zmniejszenie kosztw wdroenia samorzdowego programu dla rodzin wielodzietnych.

  WZR UCHWAY WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUEJ RODZINY

  UCHWAA Nr ()RADY GMINY W ()

  z dnia ()

  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy () gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUEJ RODZINY

  Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwizku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pn. zm.) oraz w zwizku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), zwanej dalej ustaw o Karcie Duej Rodziny

  Rada Gminy w () uchwala, co nastpuje:

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  10

  1. Wprowadza si na terenie Gminy () gminny Program dla rodzin wielodzietnych KARTA DUEJ RODZINY, zwany dalej Programem, majcy na celu:

  1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

  2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

  3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

  4) zwikszenie szans rozwojowych i yciowych dzieci i modziey z rodzin wielodzietnych.

  2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu s osoby zamieszkujce na terenie Gminy (), ktrym przysuguje prawo do posiadania Karty Duej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Duej Rodziny.

  3. Dokumentem identyfikujcym osob uprawnion do korzystania z Programu jest Karta Duej Rodziny, zwana dalej Kart. Uprawnionych czonkw rodziny wielodzietnej

  z Gminy () identyfikuje si po 7 pierwszych cyfrach stanowicych identyfikator danej gminy ustalony w zaczniku nr 1 do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 15 grudnia

  1998 r. w sprawie szczegowych zasad prowadzenia, stosowania i udostpniania krajowego rejestru urzdowego podziau terytorialnego kraju oraz zwizanych z tym obowizkw organw administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z pn. zm.). Identyfikatorem Gminy () s nastpujce cyfry: _ _ _ _ _ _ _

  4. Karta, w zwizku z realizacj Programu, uprawnia do:

  1. 50 % zniki/ulgi na korzystanie z oferty i na udzia w wydarzeniach organizowanych przez Gminny Orodek Kultury w ();

  2. 50 % zniki/ulgi na korzystanie z oferty i na udzia w wydarzeniach organizowanych przez Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w ();

  3. 50 % zniki/ulgi na korzystanie z oferty i na udzia w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Ziemi () w ();

  4. 50 % zniki/ulgi na korzystanie z posikw szkolnych i przedszkolnych w placwkach, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina ();

  5. 50 % zniki w opacie za korzystanie z zaj wiadczonych przez Przedszkole Gminne Nr () w () ponad czas przeznaczony na realizacj bezpatnego nauczania, wychowywania i opieki;

  6. ulg, rabatw, upustw oferowanych przez podmioty, ktre przystpi do Programu na podstawie umowy zawartej z Gmin ().

  5. 1. Przedsibiorcy i instytucje niebdce jednostkami organizacyjnymi gminy dziaajce na terenie Gminy () mog wczy si w realizacj Programu wypeniajc deklaracj stanowic zacznik do niniejszej uchway, w ktrej okrel zakres i wysoko stosowanych ulg. Informacja o podmiotach i instytucjach, ktre przystpi do Programu bdzie publikowana na stronie internetowej Gminy () oraz w Informatorze Gminnym.

  2. Przedsibiorcy i instytucje, o ktrych mowa w ust. 1 informuj o realizacji Programu w miejscu realizacji uprawnie, o ktrych mowa w 4 pkt 6 umieszczajc, w widocznym miejscu, znak graficzny, ktrego wzr okreli Wjt Gminy ().

  3. Wjt Gminy () moe odmwi przedsibiorcy lub instytucji, o ktrych mowa w ust. 1, przystpienia do Programu albo usun ten podmiot z Programu, w szczeglnoci ze wzgldu na sprzeczno oferowanych dbr lub usug z celem Programu.

  WZR UCHWAY WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUEJ RODZINY

 • KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 11

  6. 1. Koszt uprawnie przyznanych przez podmioty, o ktrych mowa w 4 pkt 1-3, jest finansowany z budetw tych podmiotw.

  2. Koszt uprawnie przyznanych przez podmioty, o ktrych mowa w 4 pkt 4-5, jest finansowany z budetu Gminy ().

  3. Koszt uprawnie przyznanych w ramach Programu przez podmioty, o ktrych mowa w 4 pkt 6, nie jest finansowany z budetu Gminy ().

  7. 1. Koordynatorem Programu jest Wjt Gminy ().

  2. Gminne jednostki organizacyjne stosujce ulgi wynikajce z Programu zobowizane s do przedstawienia Wjtowi Gminy () jako Koordynatorowi Programu informacji o kosztach realizacji Programu i liczbie osb korzystajcych z ulg, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 stycznia nastpnego roku.

  3. Wjt Gminy () przedstawia Radzie Gminy () sprawozdanie z realizacji Programu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 marca nastpnego roku.

  8. Promocja dziaa podejmowanych w ramach Programu obejmowa bdzie w szczeglnoci informacje oraz ogoszenia w Informatorze Gminnym, na tablicach ogoszeniowych, na stronie internetowej Gminy (), Orodka Pomocy Spoecznej w () i poprzez placwki owiatowe.

  9. Uprawnienia przewidziane w Programie bd dostpne od dnia ()

  10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy ().

  11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa ().

  Zacznik do uchway Rady Gminy w () Nr ../../.. z dnia ../../..

  Deklaracja przystpienia do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUEJ RODZINY: (nazwa i adres przedsibiorcy/instytucji), (NIP), (nr telefonu)

  Deklaruj przystpienie do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUEJ RODZINY i gwarantuj nastpujce uprawnienia:

  Nazwa uprawnienia Jednostka miary % zniki

  (piecz, data i podpis osoby uprawnionej)

  WZR UCHWAY WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUEJ RODZINY

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  12

  FAQ, czyli najczciejzadawane pytania1. Jak sprawdzi czy posiadacz Karty Duej Rodziny jest mieszkacem danej gminy?Posiadacza Karty Duej Rodziny, bdcego miesz-kacem danej gminy rozpoznaje si po umieszczo-nym na Karcie Duej Rodziny numerze, w ktrym 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gmi-ny, tzw. TERYT.

  2. Czy w przypadku wprowadzenia samorzdowego programu dla rodzin wielodzietnych niezbdne jest wprowadzenie karty samorzdowej?Nie, wprowadzenie karty samorzdowej nie jest niezbdne w przypadku wprowadzenia samorz-dowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ra-mach programu samorzdowego gmina/ powiat/ wojewdztwo moe z powodzeniem wykorzysty-wa, zamiast karty samorzdowej, Kart Duej Rodziny, jako dokument potwierdzajcy prawo do korzystania z wprowadzonych na terenie danego samorzdu ulg lub zniek, bez ponoszenia z tego tytuu kosztw. W tym celu naley wprowadzi sto-sowne zapisy w akcie prawa miejscowego.

  3. Jakie s konsekwencje dla posiadaczy Karty Duej Rodziny w przypadku wprowadzenia na terenie gminy / powiatu / wojewdztwa kart samorzdowych?Jeeli jednostka samorzdowa zdecyduje, e wprowadza samorzdowe karty, wwczas czon-kowie rodziny wielodzietnej posuguj si Kart Duej Rodziny wycznie przy korzystaniu z ulg lub zniek wprowadzonych ustaw o Karcie Duej Ro-

  dziny, natomiast kart samorzdow - wycznie przy korzystaniu z ulg lub zniek wprowadzonych lokalnie przez podmioty, ktre zawary z wjtem (burmistrzem/ prezydentem miasta), starost po-wiatowym, albo marszakiem wojewdztwa poro-zumienie w tej sprawie.

  4. Kiedy lokalny dostawca dbr i usug, bdcy partnerem samorzdowego programu dla rodzin wielodzietnych moe oferowa ulgi lub zniki wszystkim posiadaczom Karty Duej Rodziny, a nie tylko tym, ktrzy zamieszkuj na terenie danego samorzdu?Lokalny dostawca dbr i usug, bdcy partnerem samorzdowego programu dla rodzin wielodziet-nych moe oferowa ulgi lub zniki wszystkim po-siadaczom Karty Duej Rodziny, a nie tylko tym, ktrzy zamieszkuj na terenie danego samorzdu wtedy, kiedy przystpi do rzdowej inicjatywy, o ktrej mowa w ustawie o Karcie Duej Rodziny i podpisze umow z ministrem waciwym ds. ro-dziny lub upowanionym przez niego wojewod.

  5. Jakie s rda finansowania przyznawanych w ramach samorzdowych programw dla rodzin wielodzietnych ulg lub zniek?Przyznawane w ramach samorzdowych pro-gramw dla rodzin wielodzietnych ulgi lub zniki finansowane s z budetw samorzdw, albo rodkw finansowych podmiotw gospodarczych oferujcych zniki lub ulgi na rynku lokalnym, na podstawie umowy zawartej z samorzdem.

 • KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ 13

  Dane statystyczne

  W 2015 r. ju 346 jednostek samorzdu tery-torialnego posiada samorzdowe programy dla rodzin wielodzietnych (stan na 18 lutego 2015 r.), z tego:

  330 gmin, w tym 75 korzysta z oglnopolskiej Karty Duej Rodziny do identyfikacji upraw-nie lokalnych;

  6 powiatw (bigorajski, rycki, tarnowski, woo-miski, sandomierski, szamotulski);

  10 wojewdztw (kujawsko-pomorskie, lubel-skie, lubuskie, dzkie, opolskie, podkarpackie, lskie, witokrzyskie, warmisko-mazurskie, wielkopolskie), w tym 5 korzysta z oglno-polskiej Karty Duej Rodziny do identyfikacji uprawnie lokalnych (kujawsko-pomorskie, lskie, witokrzyskie, warmisko-mazurskie i wielkopolskie).

  Tabela 1. Samorzdowe programy dla rodzin wielodzietnych w Polsce w wojewdztwach podzia ze wzgl-du na dokument weryfikujcy uprawnienia nadane przez samorzd (wg stanu na luty 2015 r.).

  Lp. Wojewdztwo Liczba samorzdo-wych programw dla rodzin wielo-dzietnych

  Rodzaj Karty do weryfikacji uprawnie nadanych przez samorzd (gmin)Karta samo-rzdowa

  Oglnopolska KDR

  Inny dokument

  1 dolnolskie 18 10 9 02 kujawsko-pomorskie 9 5 2 23 lubelskie 20 17 2 14 lubuskie 12 8 3 25 dzkie 21 19 4 06 maopolskie 25 17 9 17 mazowieckie 54 44 8 48 opolskie 13 8 4 49 podkarpackie 26 20 8 310 podlaskie 9 7 1 211 pomorskie 20 16 4 112 lskie 40 33 7 013 witokrzyskie 10 6 4 014 warmisko-mazurskie 15 12 3 015 wielkopolskie 31 25 6 216 zachodniopomorskie 7 5 1 1 OGEM POLSKA 330 252 75 23

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ

  KARTA DUEJ RODZINY: INFORMATOR DLA SAMORZDW

  14

  Mapa 1. Samorzdowe programy dla rodzin wielo-dzietnych w Polsce w wojewdztwach (wg. stanu na luty 2015 r.).

  Mapa 2. Wykorzystywanie Karty Duej Rodziny w ramach samorzdowego programu uprawnie dla czonkw rodzin wielodzietnych w wojewdztwach (wg. stanu na luty 2015 r.).

  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJul. Nowogrodzka 1/3/500-513 [email protected]

  Departament Polityki Rodzinnejtel. (22) 529-06-60

  Dyur telefoniczny dla gmin i obywateli od poniedziaku do pitku prowadz

  Agnieszka Kope, tel. (22) 529 06 79Katarzyna Krzewska, tel. (22) 529 07 61

  Komunikaty dla samorzdw znajduj si na stronie www.mpips.gov.pl w zakadce: Wsparcie dla rodzin z dziemi > Karta Duej Rodziny > Komunikaty dla samorzdw.