16
7. juli 2011 Til kommuner og sygehuse i Region Sjælland Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland I forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsaftaler har arbejdsgruppen Træning udarbejdet et kata- log, der fagligt beskriver opgavedelingen på det ambulante genoptræningsområde i Region Sjæl- land. Formålet er at skabe et overblik over den ambulante genoptræningsindsats i forbindelse med ud- skrivning fra regionens sygehuse, fordelt på de største patientgrupper. Materialet er baseret på drøftelser blandt faglige ledere fra regionens sygehuse og kommuner, og udgør således deres bedste faglige vurdering af genoptræningsindsatsen og opgavefordeling. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen ikke er udtømmende, og at der kan være genop- træningspatienter, som ikke fremgår af skrivelsen. Det er arbejdsgruppens vurdering, at beskrivelsen er et velegnet redskab i den fortsatte dialog mel- lem den enkelte kommune og regionen / regionens sygehuse og at den kan danne udgangspunkt for opfølgning i form af stikprøver vedrørende den konkrete fordeling. Bemærkning Ved alle diagnoser er det speciallægen, der skal vurdere og afgøre, om genoptræning skal defineres som specialiseret eller ej. Det vil sige, at 2 patienter fra samme diagnosegruppe kan vurderes til hhv. at skulle træne på sygehuset og i kommunen. Diagnosegrupper, som normalt ikke får genoptræning, kan i enkeltstående tilfælde henvises til spe- cialiseret genoptræning/behandling eller almindelig genoptræning. Patienter, der ikke er omfattet af genoptræning i kommune eller region kan via egen læge eller spe- ciallæge henvises til privatpraktiserende fysioterapi. Rapporter til inspiration Træningsgruppen har til sit arbejde fået udarbejdet en rapport om børns træning, 2009 og en rapport om voksenhjerneskadeområdet, 2010 med anbefalinger, som ikke nødvendigvis er udtryk for Træningsgruppens holdning. Rapporterne kan benyttes som inspiration og kan ses her: http://www.regionsjaelland.dk/regionens- opgaver/sundhed/borgere/Sundhedsaftalen/Værktøjskasse/Sider/Traening-forside.aspx

Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

7. juli 2011

Til kommuner og sygehuse i Region Sjælland

Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland

I forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsaftaler har arbejdsgruppen Træning udarbejdet et kata- log, der fagligt beskriver opgavedelingen på det ambulante genoptræningsområde i Region Sjæl- land. Formålet er at skabe et overblik over den ambulante genoptræningsindsats i forbindelse med ud- skrivning fra regionens sygehuse, fordelt på de største patientgrupper. Materialet er baseret på drøftelser blandt faglige ledere fra regionens sygehuse og kommuner, og udgør således deres bedste faglige vurdering af genoptræningsindsatsen og opgavefordeling. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen ikke er udtømmende, og at der kan være genop- træningspatienter, som ikke fremgår af skrivelsen. Det er arbejdsgruppens vurdering, at beskrivelsen er et velegnet redskab i den fortsatte dialog mel- lem den enkelte kommune og regionen / regionens sygehuse og at den kan danne udgangspunkt for opfølgning i form af stikprøver vedrørende den konkrete fordeling.

Bemærkning Ved alle diagnoser er det speciallægen, der skal vurdere og afgøre, om genoptræning skal defineres som specialiseret eller ej. Det vil sige, at 2 patienter fra samme diagnosegruppe kan vurderes til hhv. at skulle træne på sygehuset og i kommunen. Diagnosegrupper, som normalt ikke får genoptræning, kan i enkeltstående tilfælde henvises til spe- cialiseret genoptræning/behandling eller almindelig genoptræning. Patienter, der ikke er omfattet af genoptræning i kommune eller region kan via egen læge eller spe- ciallæge henvises til privatpraktiserende fysioterapi.

Rapporter til inspiration Træningsgruppen har til sit arbejde fået udarbejdet en rapport om børns træning, 2009 og en rapport om voksenhjerneskadeområdet, 2010 med anbefalinger, som ikke nødvendigvis er udtryk for Træningsgruppens holdning. Rapporterne kan benyttes som inspiration og kan ses her: http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sundhed/borgere/Sundhedsaftalen/Værktøjskasse/Sider/Traening-forside.aspx

Page 2: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Begrebsdefinitioner:

De begreber, der anvendes i materialet, skal forstås således:

Ambulant behandling: Anvendes som betegnelse for undersøgelses- vejlednings- vurderingsopgaver og kontrol, som udfø- res som led i sygehusets behandling, f.eks. i forbindelse med diagnoseudredning, før og efter en operation, samt ved skinnefremstilling. Den ambulante behandling er en sygehusydelse, der finan- sieres på linje med anden sygehusbehandling.

Specialiseret genoptræning: Er genoptræningsopgaver, som ifølge genoptræningsplanen skal udføres på et sygehus. Ifølge In- denrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om genoptræningsplaner skal genoptræning ydes på et sygehus, hvis genoptræningsydelsen kræver et samtidigt og tæt tværfagligt samarbejde på spe- ciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling eller hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsæt- ter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi.

Behovet for specialiseret genoptræning fastlægges i genoptræningsplanen på baggrund af en vurde- ring af den enkelte patient. Eksempelvis kan der være tale om patienter, der har et meget komplice- ret forløb, konkurrerende sygdomme og/eller sammenfletning af vurdering og genoptræning.

Kommunen har myndighedsansvar og finansieringsansvar for den specialiserede genoptræning men driftsansvaret ligger på sygehuset. Finansiering sker via centralt fastlagte takster

Kommunal genoptræning: Er al anden genoptræning, hvor der ikke er disse særlige behov. Kommunen har myndigheds- og driftsansvar men kan aftale at opgaven løses af andre kommuner, private institutioner eller regio- nens sygehuse.

I tilfælde hvor genoptræningsforløb, der foregår i kommunen ikke forløber som planlagt, vil der altid være mulighed for genhenvisning til speciallæge med henblik på revurdering af forløbet.

Selvtræning: Patientens egen indsats efter instruktion fra sygehusterapeuterne.

Instruktion: Det er forudsat, at instruktion til patienter på sygehuset altid gives af uddannede terapeuter.

Læsning af skemaerne I skemaerne er hele den ambulante del af patientforløbet sat til 100 %. De angivne procentsatser udtrykker hvordan den samlede ambulante genoptræningsindsats skønnes at fordele sig på de fire beskrevne kategorier: ambulant behandling, specialiseret genoptræning, kommunal genoptræning samt selvtræning. Med hensyn til opdelingen i patientgrupper gøres opmærksom på, at nogle over- skrifter er samlende betegnelser for forskellige diagnoser.

2 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 3: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland............................................................................ 1 Albuefrakturer alloplastik........................................................... 4 Amputation (underekstremitet) .................................................. 4 Apopleksi og andre neurologiske sygdomme ............................. 4 Behandling af sekundært lymfødem........................................... 5 Brystopererede ............................................................................. 5 Børn med Torticollis eller skævt kranium ................................. 5 Børn/pædiatri ............................................................................... 5 Diabetes patienter......................................................................... 6 Geriatri.......................................................................................... 6 Gigtlidelser.................................................................................... 6 Gynækologi/obstetrik og urologi................................................. 6 Hæmodialyse................................................................................. 7 Iskæmisk hjertesygdom ............................................................... 7 Knæskader .................................................................................... 7 KOL............................................................................................... 7 Organkirurgi ................................................................................ 9 Ortopædkirurgi/UE ..................................................................... 9 Plastikkirurgi.............................................................................. 10 Rygpatienter ............................................................................... 10 Scapula Alata.............................................................................. 10 Skulder ........................................................................................ 11 Skulderalloplastik ...................................................................... 11 Skulderluxation .......................................................................... 11 Særlige patientgrupper .............................................................. 12 Brud i hånd og fingre ................................................................. 12 De Quervain................................................................................ 12 Dupuytrens kontraktur.............................................................. 12 Ekstensorsener............................................................................ 12 Flexorsener.................................................................................. 13 Håndledsbrud ............................................................................. 13 Komplicerede forløb (hånd/finger diagnoser) ......................... 13 Medfødte deformiteter i hånd ................................................... 13 Perifere nervelæsioner ............................................................... 14 Replantationer ............................................................................ 14 Reuma kirurgi ............................................................................ 14 Rodledsalloplastik – synovectomi i håndled............................. 14 Ruptur af ulnare collaterale ligament ...................................... 14 Scaphoideumfraktur .................................................................. 15 Specielle seneoperationer........................................................... 15 Store håndskader ....................................................................... 15 Kompartmentsyndrom .............................................................. 15 Ulnaforkortning.......................................................................... 15

3 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 4: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Beskrivelse af den ambulante indsats på genoptræningsområdet fordelt på patient- grupper.

Albuefrakturer alloplastik Behandling består i instruktion i øvelser/ADL og evt. kontrol, anlæggelse af bandage derudover selvtræning. De opererede får specialiseret genoptræning i en periode. Enkelte med behov for støtte til træning er en kommunal opgave.

Diagnose/ patientkategori Albue frakturer, (incl. brisement) konservativ + osteosynteret (maximale ventetid 2 - 3 uger) Albuealloplastik (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

10 %

10 %

Special. Genoptr. %

10 %

10 %

Kommunal Genoptr. %

40 %

40 %

Selvtræning %

40 %

40 %

Amputation (underekstremitet) Nogle benamputerede patienter genoptrænes i sygehusregi som specialiseret genoptræning i den akutte fase. Mange genoptrænes i kommunalt regi og følges med kontrol/vurdering på sygehus hos speciellæge og evt. fysioterapeut frem til patienten er forsynet med protese. Kommunerne forventes at have sårsygeplejersker. Ved hjemmebesøg deltager relevant fagperson fra sygehus og kommunal repræsentant. Obs.: Patienten har frit valg af bandagist.

Diagnose/ patientkategori Benamputerede (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

5%

Special. Genoptr. %

5%

Kommunal Genoptr. %

90 %

Selvtræning %

Apopleksi og andre neurologiske sygdomme Genoptræning af apopleksipatienter efter udskrivelsen foregår hovedsageligt i kommunalt regi. Der er dog en behandlingsdel bestående af fortsat udredning og særlige tests samt kortvarig specia- liseret genoptræning med inddragelse af tværfaglig ekspertise, f.eks. neuropsykolog, logopæd, neu- rolog, diætist. En mindre procentdel vil kunne udskrives til selvtræning i eget hjem.

Andre neurologiske sygdomme Eksempelvis ALS, DS og Parkinson. Patienterne ses ikke i sygehusregi til genoptræning. Få patien- ter med specielt sygdomsbillede færdigudredes og tilbydes kortvarig specialiseret genoptræning og opfølgning via tværfaglige teams (eks. ALS-team). Eksempelvis tilbydes terapeutisk intervention ved deltagelse i ambulant lægekontrol samt behandling i form af udlevering og justering af CPAP- udstyr og ansigts- mund- og svælgterapi (FOTT).

Diagnose/ patientkategori Apopleksi (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 10 %

Special. Genoptr. % 10 %

Kommunal Genoptr. % 75 %

Selvtræning % 5%

4 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 5: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Behandling af sekundært lymfødem Eksempelvis i forbindelse med cancer. Dette er en ren behandlingsopgave. (Palliativ lymfødembehandling af borgere, der ønsker at dø i hjemmet, er dog fortsat en kommunal opgave, jvf Lov om kommunal service § 122.)

Brystopererede Dette er fortrinsvis en kommunal opgave. Dog resterer der behov for ambulant behandling, herun- der undersøgelse og instruktion umiddelbart efter operationen samt en specialiseret genoptrænings- del, hvis patienten har fået komplikationer i forbindelse med operationen.

Diagnose/ patientkategori Brystopererede. (maximale ventetid – holdtræning 4 uger postoperativt)

Behandling %

10 %

Special. Genoptr. %

10 %

Kommunal Genoptr. %

80 %

Selvtræning %

Børn med Torticollis eller skævt kranium Disse patienter har brug udredning samt specialiseret genoptræning i sygehusregi i tæt samarbejde med speciallæge samt forældre. Herefter foregår den resterende del af behandlingen som selvtræ- ning.

Diagnose/ patientkategori Børn med Torticollis/skævt kranium (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

20 %

Special. Genoptr. %

20 %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

60 %

Børn/pædiatri Der er behov for en ambulant behandlingsdel på sygehuset i forbindelse med udredning specielt af børn i alderen fra 0 til 1 år. Derudover indgår ergoterapeuter og fysioterapeuter i det tværfaglige team for børn med udviklings- og indlæringsvanskeligheder, der henvises til sygehus med henblik på vurdering/udredning. Udredningen foregår i tæt samarbejde med speciallæge og øvrige pædiatri- ske team. Efter udredning/diagnosticering tilbydes vejledning til børn/forældre f.eks. støttepædago- ger mhp. selvtræning. Herefter er den videre genoptræning en kommunal opgave. Dette er et områ- de, der præges af stor individualitet og en vis usikkerhed på den procentvise fordeling af opgaver. Obs.: Børneområdet bør følges nøje. Det er vigtig med en tæt tværsektoriel kommunikation, så ud- redning fra sygehus formidles videre til kommunalt regi.

Diagnose/ patientkategori Neurologi: Erhvervet hjerneskade (sent hjer- neskadede bør og unge) Duchenne Érbs parese (svære tilfælde) Facialis-parese Ortopædkirugi: Calvé Legg Perthes Seneforlængelse Fraktur Reumatologi:

Juvenil artrit Skoliose

Behandling %

40 %

50 %

30 %

5% 5% 10 %

40 % 10 %

Special. Genoptr. %

10 %

20 %

20 %

10 % 5% 5%

40 % 10 %

Kommunal Genoptr. %

50 %

5%

30 %

40 % 80 % 50 %

20 % 10 %

Selvtræning %

0%

25 %

20 %

45 % 10 % 35 %

0% 70 %

Andet:

5 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 6: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Børn med fejlstilling i fødderne (excl. klumpfødder) (maximale ventetid 0 uger) Børn med motoriske og/eller percep- tuelle udviklingsproblemer (maximale ventetid 1 måned) Børn med psykomotoriske proble- mer uden diagnose (maximale ventetid 1 måned)

25 % 75 %

25 % 30 % 45 %

25 % 30 % 45 %

Diabetes patienter Dette er en kommunal genoptræningsopgave. De 3 amter har forskellig procedure for diabetespati- enter, spændende fra information og vejledning (1 time) til længerevarende træningsindsats "Diabe- tes-skole"

Geriatri Genoptræning efter udskrivelse af geriatriske patienter overgår som hovedregel til kommunalt regi. En mindre procentdel foregår i sygehusregi så som instruktion og vejledning til patienter, pårørende og øvrige samarbejdsparter samt faldudredning og demensudredning. Derudover får få patienter med demensforvirring og depression specialiseret genoptræning. Den specialiserede genoptræning følges op af terapeutiske undersøgelser og følges umiddelbart op af lægelig vurdering og anbefa- ling.

Diagnose/ patientkategori Geriatri (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

10 %

Special. Genoptr. %

10 %

Kommunal Genoptr. %

80 %

Selvtræning %

Gigtlidelser Herunder RA samt Mb. Bechterew, sclerodermier og myositter. Disse patientgrupper har behov for længerevarende træning i kommunalt regi. I forbindelse med nydiagnosticering eller svær, opblus- sende sygdom og i forbindelse med ortopædkirurgiske indgreb har patienterne behov for en kortva- rig specialiseret genoptræningsindsats i tværfagligt team med let adgang til speciallægekontrol.

Diagnose/ patientkategori Mb. Bechterew og andre gigtlidelser bl.a. Sclerodermier og myositter (maximale ventetid 2 uger) Reumatoid artrit (maximale ventetid 2 uger)

Behandling %

5%

5%

Special. Genoptr. %

5%

5%

Kommunal Genoptr. %

80 %

80 %

Selvtræning %

10 %

10 %

Gynækologi/obstetrik og urologi Der er brug for ambulant behandling og specialiseret genoptræningsindsats i mindre omfang i sy- gehusregi, herunder specielle undersøgelser, udredning samt vejledning. Herefter kan flertallet af patienter med urininkontinens fortsætte med genoptræning i kommunalt regi og derefter som selv- træning. Underlivssmerter betragtes som behandling.

Diagnose/ patientkategori Gynækologi / Obstetrik - Sphincterruptur - Inkontinens (urin) (+/- prolaps) (maximale ventetid 2 mdr) - Underlivssmerte

Behandling %

10 % 10 %

100 %

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

90 % 5% 85 %

6 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 7: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Hæmodialyse Denne patientkategori er generelt svækket og afkræftet og hvis patienterne har andre lidelser, som kræver genoptræning, bør de genoptræne i sygehus regi som specialiseret eller almen genoptræning – fx i forbindelse med dialysebehandlingen.

Diagnose/ patientkategori Hæmolysepatienter (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

10 %

Special. Genoptr. %

90 %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

Iskæmisk hjertesygdom Hjerterehabiliteringsområdet følger Sundhedsstyrelsens retningslinier om initial genoptræning i sygehusregi, og at der ventes et udspil fra Dansk Kardiologisk Selskab, som kan ændre på differen- tieringen mellem specialiseret og almindelig genoptræning.

Diagnose/ patientkategori Iskæmisk hjertesygdom (maximale ventetid 6 uger efter klar- melding fra lægerne)

Behandling %

Special. Genoptr. %

100 %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

Knæskader Hovedparten af denne opgave er kommunal. Der er brug for specialiseret genoptræning ved kom- plicerede patientforløb, eksempelvis rekonstruktion af multiple ledbåndsskader. Behandlingen be- står ofte af skinnebehandling/-justering og instruktion i øvelser og kontrol. Anses som sygehusop- gave.

Diagnose/ patientkategori ACL rekonstruktion ACL skade (maximale ventetid 14 dage efter op.) ACL/PCL rekonstruktion (maximale ventetid 14 dage efter op.) MCL skade (maximale ventetid 0 uger) Menisksuturering, Emslie Tril- lat/medial duplikatur og lat. release (maximale ventetid 1 – 2 uger) Diagnose/ patientkategori Knæskader (fortsat) Patellaluxation (konservativ) (maximale ventetid 1 – 2 uger) PCL skade (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 5% 5%

5%

5%

10 %

Behandling %

5%

5%

Special. Genoptr. %

90 %

Kommunal Genoptr. %

95 %

95 %

Selvtræning %

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. % 95 %

Selvtræning %

95 %

10 % 85 %

95 %

KOL Genoptræning af KOL patienter anses for kommunal genoptræning. Der bør derudover være mu- lighed for, at patienter med moderat til svær KOL med meget hyppig hospitalskontakt får adgang til et ambulant tværfagligt rehabiliteringstilbud i sygehusregi. Det drejer sig om ambulant behandling i form af instruktion i brug af særligt behandlingsudstyr samt kortvarig, specialiseret genoptræning, eksempelvis KOL skole med deltagelse af diætist, socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeut, sygeplejerske samt lungemedicinsk speciallæge. Behandlingsudstyr i form af PEP-maske, fløjte og CPAP anses for at være en sygehusopgave.

Diagnose/ patientkategori Behandling %

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

7 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 8: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

KOL (maximale ventetid 1 – 2 uger)

5% 10 % 85 %

8 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 9: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Organkirurgi Parenkym-kirurgiske patienter. Disse patienter er en kommunal opgave i form af optræning efter det operative indgreb. Det drejer sig ikke om alle parenkymkirurgiske patienter, men om få patien- ter med komplikationer.

Diagnose/ patientkategori Parenkym-kirurgiske patienter (Maximale ventetider 2 uger)

Behandling %

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

100 %

Selvtræning %

Ortopædkirurgi/UE Eksempelvis hoftealloplastik, knæalloplastik og hoftebrud. Denne opgave er primært en kommunal genoptræningsopgave og en selvtræningsopgave. Der er dog brug for kortere instruktion samt vej- ledning i sygehusregi i form af ambulant behandling i forbindelse med indgrebet. Kontrol forudsæt- tes at foregå på sygehuset. I særlig komplicerede tilfælde, hvor der tilstøder komplikationer, kan der være brug for en specialiseret genoptræningsindsats.

Diagnose/ patientkategori Achillesruptur konservativ beh./sutureret (maximale ventetid 1 – 2 uger) Brusk inforatio (maximale ventetid 1 – 2 uger) Bækkenfraktur Calcaneus fraktur (Slevtræning) Girdlestone (maximale ventetid 1 – 2 uger) Knæalloplastik (en kontrol med fys+læge) (maximale ventetid 2 uger) Knæbrisement (maximale ventetid 0 uger) Hoftealloplastik (en kontrol m/fys+læge) (maximale ventetid 1 – 2 uger) Hoftenær fraktur (maximale ventetid 2 uger) Komplikationer efter A-skopi Komplikationer opdages ved kontrol hos speciallæge. Patienter uden kom- plikationer selvtræner (maximale ventetid 0 – 2 uger) Malleol fraktur (maximale ventetid 1 – 2 uger) Udskiftning af hofteledsprotese (en kontrol m/fys+læge) (maximale ventetid 1 – 2 uger) Valgiserende osteotomi (maximale ventetid 1 – 2 uger) Øvrige frakturer i UE. Konserva- tivt/osteosynteret (maximale ventetid 1 – 2 uger)

Behandling %

10 %

5%

50%

5% 75 %

80 %

5%

5%

5%

70 %

95 %

10 %

90 %

85%

10%

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

90%

95%

50%

20%

20%

25%

5% 95 %

5%

5%

5%

5% 5%

75%

80 %

95 %

80 %

20%

15%

10%

9 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 10: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Plastikkirurgi Der er tale om få patienter med varierede genoptræningsbehov, f.eks. transplantationspatienter. Der er ambulant behandling i mindre omfang i form af kontrol samt specialiseret genoptræning.. Ved fedtsugning er der behov for akut lymfødembehandling. En mindre del kan gå direkte til et kommunalt genoptræningstilbud.

Diagnose/ patientkategori Plastikkirurgi (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 10 %

Special. Genoptr. % 80 %

Kommunal Genoptr. % 10 %

Selvtræning %

Rygpatienter Patienter med svære rygsmerter og symptomer på rodtryk bør have mulighed for en ambulant fysio- terapeutisk/ergoterapeutisk vurdering og mulighed for et kortere behandlingstilbud i sygehusregi i samarbejde med speciallæge (ortopædkirurg eller rheumatolog). De egentlig længerevarende gen- optræningsopgaver af patienter med og uden rodtryk samt afsluttende ambulante tilbud som for eksempel rygskole fordrer ikke tæt lægelig opfølgning og anses derfor som en kommunal opgave. Genoptræning af patienter med columnafrakturer anses også for at være en kommunal opgave.

Diagnose/ patientkategori Columnafraktur (evt. m/ bandage) Diskit (maximale ventetid 0 uger) Diskusprolaps i cervikal col., akut - konservativ beh. (maximale ventetid 2 uger) Diskusprolaps lumbal � akut - Udredning og konservativ behandling � kirurgisk behandlet � dekomprimerende rygoperation (maximale ventetider 2 –4 uger til rygskole) Spondylodese (maximale ventetid 3 - 4 uger) Visse rygsøjlelidelser + uspecifikke lænderygsmerter (maximale ventetid 3 – 4 uger)

Behandling % 5%

Special. Genoptr. %

5%

Kommunal Genoptr. % 80 % 95 %

Selvtræning % 15%

10 % 10 % 80 %

10 % 10 % 80 %

5% 95 %

5% 80 % 15%

Scapula Alata Dette er en patientkategori med et længerevarende, specialiseret genoptræningsforløb strækkende sig over 2 år. Der indgår specialfremstilling af skinner samt kontroller, der foregår som ambulant behandling i sygehusregi. Den resterende del af træningen foregår som selvtræning i eget hjem.

Diagnose/ patientkategori Scapula Alata (maximale ventetid 0 uger))

Behandling % 20 %

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning % 80 %

10 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 11: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Skulder Rotatorcuff, reinsertion, Bankart eller kapselopstramning, ASD (Acromio-Scapulær Dekompres- sion) m/clavikelresektion eller stor rotatorcuff-skade, Slap, skulderbrisement, collum chirurgicum- /humerusfraktur, konservativ behandling/osteosynteser og styreosynteser samt scapula fraktur. Genoptræning efter ovennævnte skader/operationer er en kommunal genoptræningsopgave med en enkelt undtagelse, som primært er en selvtræningsopgave (se skema). I umiddelbar tilknytning til den ambulante operation er der behov behandling i form af instruktion og vejledning af patienterne. Endvidere er der brug for terapeutisk vurdering og evt. opfølgning ved ambulant kontrol. Kompli- cerede tilfælde og tilfælde med opståede komplikationer får specialiseret genoptræning.

Diagnose/ patientkategori Skulder

ASD (Acromio-Scapulær Dekompres- sion) minimal amb. operation (maximale ventetid 0) ASD m/clavikelresektion el. stor rotator cuff. skade (maximale ventetid 1 – 2 uger) Bankart el. kapselopstramning (maximale ventetid 1 uge) Coll. Chirurgicum/humerusfraktur. Osteosynteret (maximale ventetid 1 – 2 uger) Konservativbehandling (samientobandage) (maximale ventetid 0) Rotatorcuff reinsertion (maximale ventetid 1 uge) Scapula fraktur (maximale ventetid 1 uge) Skulderbrisement/synovectomi (maximale ventetid 1 – 2 uger) SLAP (skulder operation) (maximale ventetid 1 uge)

Behandling %

2%

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning %

98 %

10 %

10 %

10 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Skulderalloplastik Genoptræningsforløbene er ofte komplicerede i den initiale fase, som derfor bør foregå i sygehus- regi. Når genoptræningen ikke kræver tæt adgang til lægelig supervision, kan den foregå i kommu- nalt regi.

Diagnose/ patientkategori Skulderalloplastik (maximale ventetid 1 – 2 uger)

Behandling %

Special. Genoptr. % 10 %

Kommunal Genoptr. % 90 %

Selvtræning %

Skulderluxation Dette er en selvtræningsopgave. Dog er der brug for kort instruktion i sygehusregi som ambulant behandling.

Diagnose/ patientkategori Skulderluxation (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 2%

Special. Genoptr. %

Kommunal Genoptr. %

Selvtræning % 98 %

11 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 12: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Særlige patientgrupper Eksempelvis multiple frakturer, lungetransplantationer, komplicerede operationer. Disse patient- grupper kan være særlig komplekse, hvorfor der initialt kan være brug for specialiseret genoptræ- ning i sygehusregi med tæt lægelig opfølgning. Patienterne kan fortsætte og afsluttes i kommunalt regi.

Diagnose/ patientkategori Afkræftede efter længerevarende syg- dom og/eller store operative indgreb (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

Special. Genoptr. %

80 %

Kommunal Genoptr. %

20 %

Selvtræning %

Håndkirurgiske diagnoser

Brud i hånd og fingre Behandling består i skinnefremstilling, instruktion i øvelser/ADL og kontrol og selvtræning. Kom- plicerede tilfælde får specialiseret genoptræning. Ældre med behov for støtte til genoptræningen er en kommunal opgave.

Diagnose/ patientkategori Hånd- og fingerfrakturer (maximale ventetid 1 – 2 uger)

Behandling % 10

Spec. Genop- træning. % 10

Kommunal Genoptræning % 30

Selvtræning % 50

De Quervain Instrueres i øvelser/ADL til selvtræning. Tilbydes kontrol.

Diagnose/ patientkategori Morbus de Quervain (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 10

Spec. Genop- træning. %

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning % 90

Dupuytrens kontraktur Får normalt ingen genoptræning, men træner selv. Patienter med behov skinnebehandling får in- struktion i øvelser/ADL og kontrol/graduering af skinnebehandlingen. 2.gangsopererede med be- hov for støtte får almen genoptræning, som kan foregå i kommunalt regi.

Diagnose/ patientkategori Dupuytrens kontraktur (maximale ventetid 1 – 2 uger)

Behandling %

20

Spec. Genop- træning. %

5

Kommunal Genoptræning %

5

Selvtræning %

70

Ekstensorsener Instruktion, udlevering af pjece, evt. kontrol. Derudover selvtræning.

Diagnose/ patientkategori Ekstensorsener (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 10

Spec. Genop- træning. %

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning % 90

12 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 13: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Flexorsener Genoptræning af sener anses for en sygehusopgave. Behandling og specialiseret genoptræning består af skinnebehandling, sårpleje, instruktion til selvtræning. Derudover opfølgning, graduering og kontrol. Patienterne afsluttes og går i arbejde, når senen er stærk nok til almindelig arbejdsbe- lastning (efter 8 uger).

Behandling % 40

Spec. Genop- træning. % 60

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning % Diagnose/ patientkategori

Fleksorsener (maximale ventetid 0 uger)

Håndledsbrud Får generelt ikke genoptræning, men træner selv. Instruktion i øvelser/-ADL, udlevering af pjece initialt og efter endt immobilisering (gips-Hofmanns appartur) samt eventuel kontrol foregår på sygehus. Komplicerede tilfælde og tilfælde med opståede komplikationer får specialiseret genop- træning. Ældre og andre med behov for støtte til genoptræninger en kommunal opgave.

Diagnose/ patientkategori Håndledsbrud (maximale ventetid 0 - 2 uger)

Behandling % 10

Spec. Genop- træning. % 20

Kommunal Genoptræning % 10

Selvtræning % 60

Komplicerede forløb (hånd/finger diagnoser) Der er kun tale om meget få patienter med nogle meget komplicerede forløb med diagnoser som f.eks. Panaritium o.a., hvor der kan være behov for behandling og evt. specialiseret genoptræning i samarbejde med speciallæge. Disse tilbydes instruktion i øvelser/ADL, evt. skinnebehandling og kontrol.

Diagnose/ patientkategori Panaritium (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

20

Spec. Genop- træning. %

80

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

Medfødte deformiteter i hånd Specialopgave som foregår på Slagelse Sygehus. Genoptræningen efter operation består af behand- ling og specialiseret genoptræning.

Diagnose/ patientkategori Medfødte deformiteter (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 40

Spec. Genop- træning. % 60

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

Obsevationspatienter/patienter til udredning (uden diagnose) Behandling/specialiseret genoptræning består i observation/test/vurdering, genindlæring af naturlig brug af hånden til daglige gøremål og træning i tæt samarbejde med speciallæge. Ved evt. behov for genoptræning efter udredning kan opgaven overgå til kommunen.

Diagnose/ patientkategori Observations ptt. (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 25

Spec. Genop- træning. % 50

Kommunal Genoptræning % 25

Selvtræning %

13 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 14: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Perifere nervelæsioner Behandling består af skinnefremstilling/ -justering, instruktion i øvelser/ADL. Træner i øvrigt selv. Specialiseret genoptræning foregår etapevis i forbindelse med skinnejustering/-tilpasning og kon- trol.

Diagnose/ patientkategori Perifere nervelæsioner (maximale ventetid 0 - 1 uger)

Behandling % 20

Spec. Genop- træning. % 10

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning % 70

Replantationer Overvejende specialiseret genoptræning. Behandling, kontrol foregår på opererende hospital (fx OUH) med supplerende behandling, som foregår sammen med den specialiserede genoptræning.

Diagnose/ patientkategori Replantationer (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 10

Spec. Genop- træning. % 90

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

Reuma kirurgi Behandling består af skinnefremstilling/-graduering, instruktion i øvelser og gradueret, restriktiv ADL i relation til postoperative forløb evt. midlertidige hjælpemidler og kontrol. Har behov for specialiseret genoptræning i tæt samarbejde med speciallæge. Træner derudover selv efter evne i forhold til grundsygdomsbilledet. Hvis der er behov for permanente hjælpemidler, er det en kom- munal opgave. (Der er meget få patienter ca. 5 årligt i Regionen)

Diagnose/ patientkategori Reumakirurgi med Proteser i grundled Maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

40

Spec. Genop- træning. %

30

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

30

Rodledsalloplastik – synovectomi i håndled Behandling med skinner, instruktion i øvelser/gradueret ADL og kontrol. I øvrigt selvtræning.

Diagnose/ patientkategori Rodledsplastik (maximale ventetid 0 uger) Synovectomi i håndled (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

10

10

Spec. Genop- træning. %

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

90

90

Ruptur af ulnare collaterale ligament Behandling består i skinnefremstilling/-tilpasning, instruktion i øvelser/ADL og kontrol. Speciali- seret genoptræning indtil ligamentet er stærkt nok til almindelig arbejdsbelastning (8 uger) og der- efter selvtræning.

Diagnose/ patientkategori Collaterale ulnare lig. rupt. (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 15

Spec. Genop- træning. % 15

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning % 70

14 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 15: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

Scaphoideumfraktur Instrueres i øvelser og ADL. evt. med kortvarig skinnebehandling og kontrol, derudover selvtræ- ning. De opererede har brug for kortvarig specialiseret genoptræning.

Diagnose/ patientkategori Scaphoideum-frakturer (maximale ventetid 0 uger)

Behandling % 10

Spec. Genop- træning. % 15

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning % 75

Specielle seneoperationer Ekstensorsenetranspositioner, tenolyser, artrolyser m.fl. foregår på Regionens specialenhed for håndkirurgi i Slagelse og behandling/specialiseret genoptræning foregår dér. Fælles for genoptræ- ningsforløbene: Kort, intensiv genoptræning i begyndelsen (2 uger f.eks. mens der er sår), senere overgår til selvtræning og kontrol. Meget få patienter: Arthrolyse ca. 10, senetranspositioner ca. 3, tenolyser ca. 15 årligt.

Diagnose/ patientkategori Arthrolyse (maximale ventetid 0 uger) Ekstensorsenetranspositioner (maximale ventetid 0 uger) Tenolyse (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

10

20

20

Spec. Genop- træning. %

50

40

40

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

40

40

40

Store håndskader Behandling består i ødembehandling, evt. skinne, sårbehandling, instruktion i øvelser/ADL, hjæl- pemidler og kontrol. Patienterne har behov for specialiseret genoptræning i tæt samarbejde med speciallæge indtil stabilitet er opnået, derefter almen genoptræning i kommunalt regi.

Diagnose/ patientkategori Fingeramputerede Multiamputerede (maximale ventetid 1 – 2 uger) Multitraumatiserede (ex. fyrværkeriskader, klem- skader) (maximale ventetid 1 – 2 uger)

Behandling %

10

Spec. Genop- træning. %

40

Kommunal Genoptræning %

50

Selvtræning %

10 40 50

Kompartmentsyndrom Specialopgave bestående af behandling og specialiseret genoptræning i tæt samarbejde med speci- allæge. Patienterne er indlagte i det akutte forløb. Overgår hurtigt til selvtræning og kontrol. Gan- ske få patienter. Ulnaforkortning Tæt sammenhæng mellem skinnebehandling, kontrol, instruktion i øvelser og specialiseret genop- træning. Få patienter: ca. 2 årligt.

Diagnose/ patientkategori Compartment- syndrom (maximale ventetid 0 uger) Ulnaforkortning Sauve/Kapandje (maximale ventetid 0 uger)

Behandling %

20

25

Spec. Genop- træning. %

40

50

Kommunal Genoptræning %

Selvtræning %

40

25

15 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011

Page 16: Katalog vedrørende opgavedeling på ... · Scapula Alata ... Fraktur Reumatologi: Juvenil artrit Skoliose Behandling % 40 % 50 %

16 Katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Version 2. 13. maj 2011