59
Реуматоиден артритис

Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kratka prezentacija

Citation preview

Page 1: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Реуматоиден артритис

Page 2: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Хроничен, симетричен полиартритис чиј развој со тек на време доведува до деформација, дисфункција и деструкција на зафатените зглобови

Главно место на патолошкиот процес е во синовијата на периферните зглобови

Page 3: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Болка во зглобови

Најчест симптом болка (артралгија) / воспаление (артритис)

Воспаление: топлина, црвенило, болка, оток и

пореметена функција Инфламаторен артритис (RA, SLE)

Page 4: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Број на засегнати зглобови

Воспалителни / Невоспалителни

Page 5: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Број на засегнати зглобови Моноартикуларни

инфекција Реактивен

артритис хемартроза течност во зглоб Автоимуни

болести Псоријаза, ИЦБ,

АС-Bechter

Олиго/полиартикуларн RA SLE Вирусна инфекција

B19 васкулитис

Page 6: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Воспалителни / Невоспалителни

Воспалителни: RA Генерализирана

вкочанетост > 30 мин Се намалува со

движење Класични знаци

на воспаление

Невоспалителни: Остеоартритис локализирана

вкочанетост < 30 мин

Page 7: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik
Page 8: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Реуматоиден артритис

Системска автоимуна воспалителна болест

~1% од популација Почеток: 52 години

40-70 години однос жени : мажи 3-5:1 Женска предоминација

Page 9: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Главни карактеристики

Симетричен воспалителен полиартритис Автоимун процес Жени> мажи Симптоми> 6 недели Утринска вкочанетост> 1 час > 3 засегнати зглобови Ги поштедува:            тораколумбалниот 'рбет           DIP на прстите

Page 10: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Генетика

HLA-DRB1*0401 & HLA-DRB1*0404 Зголемен ризик Зголемено зглобно оштетување Зголемена потреба за хируршки

третман

Page 11: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Мултифакторска етопатогенеза

Взаемно дејство на инфективни агенски и генетска предизпозиција кои доведуваат до пореметен имун одговор

Page 12: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik
Page 13: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

патофизиологија

Page 14: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik
Page 15: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

имунологија

макрофаги: Продукција на цитокини цитокините (TNF-α)

предизвикуваат системски симптоми

регрутира Не во синовијална мембрана

TNF-α & IL-1: Пролиферација на T

клетки Активација на Б клетки Започнува инфламаторен

процес кој ги оштетува зглобовите

TH-1 клетки: Медијатори во процесот Активација на Б клетки

Б клетки: Ослободуваат цитокини Плазма клетки

ослободуваат АТ

остеокласти: Коскена ерозија остеопороза

Page 16: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

патофизиологија

Оток на синовијалната мембрана ангиогенеза

Брза делба и раст на клетки Синовијално задебелување Инфламирано васкуларизирано ткиво

Ослободување на цитокини Инфилтрација на леукоцити Оштетување на коскено и рскавично ткиво

Page 17: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Краен ефект

пролиферација Оштетување на зглобови попреченост

Page 18: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Ризик фактори

Лабораториски манифестации 10 години пред клинички манифестации

РФ и анти- ЦЦП АТ Зголемено ЦРП > 50% од пациентите се со намалена работна

способност 5-10 години од почетокот на болеста ~ 80% попреченост од некаков степен > 20 years

Page 19: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Клиничка слика

Постепен почеток Вкочанетост и отеченост Болката е повремена и се “шета” во

различни зглобови Екстраартикуларни манифестации Болка во мускули, умор,

субфебрилност, губиток на тежина, депресија

Page 20: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Вкочанетост и отеченост

Болка при притисок на зглобот Болка при движење на зглобот Оток поради хипертрофија ефузија топлина црвенило

Page 21: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Физички преглед

Намалена сила Оток како “боксерска ракавица” Карпал тунел Улнарна девијација Искривување на палецот како

“лебедов врат” Extensor tendon rupture

Page 22: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Екстраартикуларни манифестации1. Општитреска, лимфаденопатија, губење на тежината, замор2. Дерматолошкипалмарен еритем, нодули, васкулитис3. Окуларниеписклеритис / склеритис, 4. Срцевиперикардитис, миокардитис, коронарен васкулитис

Page 23: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

5. Невромускулниневропатија, периферна невропатија, мононевритис мултиплекс6. Хематолошкианемија, лимфоцити синдром, лимфоми7. Белодробниплевритис, нодули, интерстицијална белодробна болест, облитерирачки бронхиолитис, артеритис, ефузии8. ДругиСјогреновиот синдром, амилоидоза

Page 24: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Дијагностички критериуми

Page 25: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Дијагностички критериуми Симетричен периферен

полиартритис Утринска вкочанетост >1 час Реуматоидни чворчиња Лабораториски наоди Радиографски промени- ерозија

на коските

Page 26: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Артроцентеза

Ја потврдува дијагнозата Овозможува диференцијација меѓу воспалителен и невоспалителен

процес Терапија: внес на антивиотици Лабораторија:

Диференцијална крвна слика crystal analysis Микробиолошко испитување Ле >2000/µL укажуваат на воспалителен артритис

Артроскопија Испитување на состојба на лигаменти и рскавица Биопсија Аспирација на синовијална течност при инфекција

Page 27: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Симетричен периферен полиартритис

3 или повеќе зглоба за >6 недели

Мали зглобови Шаки и стапала Периферни кон проксимални

MCP и PIP зглобови Поштедени се DIP

MTP & плантарна сублуксација

Доведува до деформитети и деструкција на зглобовите Ерозија на коски и рскавица

Page 28: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Вкочанетост

Утринска или после долга неактивност обострана Во и околу зглобови > 1 час

Укажува на тешко воспаление на зглобовите

Се подобрува со раздвижување траење >6 недели

Page 29: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Реуматски чворчиња

Надворешна страна лакот

Многу специфичен Кај ~30% Доцен стадиум на болестта

Page 30: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Реуматски чворчиња

Page 31: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Лабораториски наод

Реума фактор 70-80% од пациентите

anti-CCP

Протеини на акутна фаза Седиментација, CRP се следи активноста

на болеста

Page 32: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Реума фактор

IgM / IgG IgM+ пациенти: потешка болест и

полоша прогноза неспецифичен

SLE, Sjögren, саркоидоза, хронични инфекции

Page 33: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Anti-CCP

IgG Важност кај IgM-RF негативни

Предиктор за ерозивна болест Тежина на болестта Радиолошка прогресија Функционално нарушување на зглобот

Page 34: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Други лабораториски отстапувања Анемија при хронични заболувања тромбоцитоза леукоцитоза АНА

30-40% Воспалителна синовијална течност хипоалбуминемија

Page 35: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Радиологија

Евалуација на зглобните оштетувања и напреднатоста на болеста

Коскена декалцификација Потреба од антиревматични

лекови

Page 36: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Радиологија

Нативна графија Двете шаки и стопала само 25% од лезиите ефтина Коска и зглобни граници

Ехо колор доплер и МРИ Рани знаци на оштетување, ерозии Коскен оток – дури и при нормален наод на

нативна слика

Page 37: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik
Page 38: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik
Page 39: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Тежина на болестта

Page 40: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

артралгија >3 воспалени зглоба Лесни функционални ограничувања Минимално покачена седиментација и

CRP Нема ерозии, ниту губиток на рскавица Нема екстраартикуларни манифестации

Лесна форма

Page 41: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Синовијално задебелување ограничено на зглобната капсула

Page 42: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Умерена форма

6-20 воспалени зглоба Умерени функционални ограничувања Покачена седиментација и CRP Радиографски промени за

инфламација Нема екстраартикуларни

манифестации

Page 43: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Постојано воспаление болка, зглобно оштетување

Page 44: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Тешка форма

>20 постојано воспалени зглоба Брзо намалување на функцијата Радиографски промени за

прогресивни коскени ерозии и губиток на рскавица

Екстраартикуларни манифестации Анемија при хронични заболувања,

хипоалбуминемија

Page 45: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Воспалението и зглобното оштетување ја ограничуваат функцијата

Page 46: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Краен стадиум: инвалидитет

Page 47: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Прогностички фактори

Реума фактор и Anti-CCP АТ Ран почеток на воспаление и ерозија во

повеќе зглобови Тешки функционални ограничувања Жени HLA Низок социоекономски статус и недоволна

едукација Постојано воспаление на зглобовите >12

недели

Page 48: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Компликации-Кардиоваскуларна болест Водечка причина за смрт~50%

2x веројатност за развој на миокарден инфаркт Хронични, воспалителни промени на крвните садови

атеросклероза

Контрола на воспалителниот процес = намалена артеросклероза Липиден статус Контрола на дебелина, ХТА, ДМ

Page 49: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Други компликации

70% веројатност за мозочен удар

70% поголема веројатност за развој на инфекција

44x поголема веројатност за развој на non-Hodgkin lymphoma

Page 50: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Стадиуми

Ран <3 месеци

Воспоставен / Постојан 6-12 месеци

Краен стадиум Сигнификантно зглобно оштетување Функционална неспособност

Page 51: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Следење на заболувањето Рана контрола на болеста

Ран / Недијагностициран: НСАИЛ, краток курс со кортикостероиди

Доцен / Неконтролиран: антиревматична терапија зависи од присуството или отсуството на зглобното

оштетување, функционалните ограничувања, присуство на предиктивни фактори за полоша прогноза

Page 52: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Терапија

Нефармаколошки: Дневна активност помагала Намалување на

тежина кај обезни Прекинување со

пушење

Фармаколошки: антиинфламаторни Да се спречи

прогресија Развој на ерозии Стеснување на

зглобни простори

Page 53: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Фармаколошка терапија

Аналгетици Нестероидни антиинфламаторни

лекови гликокортикостероиди антиревматици Антицитокинска терапија

Page 54: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Аналгетици

Тописки диклофенак

Орални Парацетамол Опиоиди

Page 55: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

НСАИЛ

Аналгетско, антипиретско и антиинфламаторно дејство

Несакани дејства: ГИ улкуси хепатотоксично нефротоксично крварење осип

Page 56: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Кортикостероиди

Намалува цитокини

Успоруваат воспаление на зглобови

Несоница Емоционална лабилност Задршка на течност Дебелеење ХТА Хипергликемија Остеопороза Катаракта Миопатија

Page 57: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Антиревматици

Бавно делувачки Модификатори на заболувањето Метотрексат Азатиоприн Циклофосфамид Антицитокинска терапија TNF- инхибитори

Page 58: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik

Развој на болестта

Долга ремисија 10%

Интермитентна болест 15-30%

Прогресивна болест

Page 59: Reumatoiden artrit - Makedonski jazik