Kazusy MPP

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kazusy MPP. Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę. Rezydencja podatkowa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kazusy MPP

 • Kazusy MPPRozwizanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z waciwej umowy podatkowej zawartej przez Polsk

 • Rezydencja podatkowa Obywatel francuski onaty z Polk, ktry zamieszkuje w Polsce, jest wacicielem mieszkania w Polsce, tutaj mieszkaj jego ona i dzieci, w Polsce jest zatrudniony na podstawie umowy o prac. Jest wacicielem nieruchomoci we Francji, ktr wynajmuje czerpic z tego tytuu dochody. W 2009 r. przebywa we Francji w ramach urlopu bezpatnego duej ni 183 dni. Dochody z umowy o prac osignite za pozosta cz roku zwizane byy z prac wykonywan w Polsce. Czy osoba ta jest rezydentem Polski czy Francji ?

 • Nalenoci licencyjne (I)Polski rezydent podatkowy [PL] zamierza zawrze umow leasingu urzdze przemysowych z firm z Wielkiej Brytanii [UK]

  [UK] zbdzie prawo do wynagrodzenia z tytuu rat leasingowych na rzecz podmiotu z Francji [FR]

  [PL] zostanie poinformowany o zawarciu ww. umowy pomidzy [UK] a [FR]

  [PL] bdzie otrzymywa faktury wystawione przez [UK]

  [PL] bdzie wypaca naleno z tytuu rat leasingowych bezporednio na konto [FR]Ani [UK] ani[ FR] nie maj w Polsce zakadu.

 • Nalenoci licencyjne (II)Wielka BrytaniaFrancjaPolskaFRUKPLLeasingCesja praw do wynagrodzeniaPatno

 • Nalenoci licencyjne(III)Czy [PL] powinien pobra przy wypacie nalenoci licencyjnych podatek u rda, czy te nalenoci te nie podlegaj opodatkowaniu w Polsce ?

 • Odsetki, nalenoci licencyjne (I)Polski rezydent podatkowy [PL] bdzie dokonywa na rzecz podmiotu z siedzib w Stanach Zjednoczonych [USA1] rnego typu patnoci (m.in. odsetki i nalenoci licencyjne)

  [USA1] posiada 100% udziaw w [PL]

  [USA1] dla potrzeb amerykaskiego podatku dochodowego traktowany jest jako podmiot transparentny tj. podmiot ten nie jest podatnikiem podatku dochodowego a opodatkowaniu podlegaj jego wsplnicy

  Wsplnikami [USA1] w 49% jest osoba prawna [USA2], rezydent Stanw Zjednoczonych, pozostae 51% praw naley do podmiotu transparentnego podatkowo [USA3]

  Wsplnikami [USA3] s osoby fizyczne oraz osoby prawne

  [PL] uzyska certyfikat rezydencji dokumentujcy rezydencj podatkow w Stanach Zjednoczonych podmiotw posiadajcych 90% praw w [USA1]

 • Odsetki, nalenoci licencyjne(II)USAPolskaUSA2PLNalenoci licencyjne, odsetki100%49%51%Certyfikat rezydencji dokumentujc rezydencj podmiotw posiadajcych 90% praw w USA1USA1USA3

 • Odsetki, nalenoci licencyjne(III)Jak bd opodatkowane odsetki i nalenoci licencyjne wypacane przez polskiego rezydenta podatkowego ?

 • Dochody z najmuJan Kowalski jest polskim rezydentem, ale posiada mieszkanie w Czechach. Poniewa na stae mieszka w Polsce mieszkanie w Czechach wynajmuje. W jaki sposb bd opodatkowane dochody z wynajmu mieszkania w Czechach ?

 • Pensje, pace i inne podobne wynagrodzenia Jan Kowalski jest pracownikiem polskiej ambasady w Sztokholmie. W ktrym pastwie bd opodatkowane jego dochody ?

 • Dochody z pracy najemnejPan Andrzej podj prac na kontrakcie w Libii. Umow o prac podpisa na cay rok 2009, ale orodek jego interesw yciowych pozosta w Polsce. Jak bd opodatkowane dochody z kontraktu w Libii ?

 • Praca najemnaSpka z siedzib w Polsce zatrudnia pracownikw majcych miejsce zamieszkania w Polsce, ktrzy wykonuj prac na terenie Irlandii. Ich pobyt bdzie przekracza 183 dni. Pracodawca nie ma w Irlandii ani zakadu ani staej placwki. Gdzie bd opodatkowane wynagrodzenia pracownikw za okres wykonywania pracy w Irlandii ?

 • Praca najemnaPolska spka posiada oddzia we Francji. Do pracy w tym oddziale skierowaa pracownika na okres 2 miesicy. Wynagrodzenie pracownika bdzie ponosi i wypaca oddzia we Francji. Gdzie bdzie opodatkowane wynagrodzenie pracownika ?

 • Praca najemnaPolski przedsibiorca realizuje w Niemczech budow domu jednorodzinnego. Budowa bdzie trwaa 9 miesicy. Do pracy na budowie przedsibiorca oddelegowa kierownika budowy na okres 9 miesicy, a pozostaych pracownikw na okres 5 miesicy. Gdzie bdzie opodatkowane wynagrodzenie kierownika i pozostaych pracownikw ?

 • Wynagrodzenia profesorw Profesor Jan Kowalski jest pracownikiem jednego z polskich uniwersytetw. W ramach bilateralnej wsppracy z Belgi wyjecha na sta naukowy na uniwersytet w Brukseli na okres 1,5 roku. Dochd, jaki uzyska z tego tytuu, bdzie wynika z realizacji celw badawczych projektu, ktrego prace badawcze podejmowane s w interesie publicznym. Gdzie bdzie opodatkowany dochd ?

 • Zyski przedsibiorstwPan Piotr prowadzi dziaalno gospodarcz w Polsce (opodatkowan podatkiem liniowym wedug stawki 19 %) oraz na terytorium Sowacji za pomoc posiadanego tam zakadu. Gdzie bd opodatkowane dochody z tytuu prowadzenia zakadu ?

 • Dochody z majtku nieruchomego IOsoba fizyczna, bdca rezydentem podatkowym Stanw Zjednoczonych, posiada nieruchomoci na terytorium Polski, ktre zamierza zby

  Osoba ta chciaaby jednak unikn opodatkowania na terytorium Polski zyskw zwizanych ze zbyciem nieruchomoci

 • Dochody z majtku nieruchomego IIW przypadku, w ktrym osoba fizyczna zdecydowaaby si sprzeda nieruchomoci pooone w Polsce zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 2 UPO PL-USA, zgodnie z ktrym:Dochody z nieruchomoci, wczajc opaty i inne patnoci z tytuu eksploatacji zasobw naturalnych i zyski uzyskane ze sprzeday, zamiany lub innej dyspozycji tak nieruchomoci lub prawami, z ktrych wynikaj takie opaty i inne patnoci, mog by opodatkowane przez to Umawiajce si Pastwo, w ktrym ta nieruchomo lub zasoby naturalne s pooone [Pastwo rda]. (...)

  A zatem w przypadku sprzeday nieruchomoci pooonych w Polsce bezporednio przez osob fizyczn (rezydenta USA) Polska uprawniona bdzie do opodatkowania tej transakcji

 • Dochody z majtku nieruchomego IIIMajc na uwadze przedstawion powyej norm, waciciel nieruchomoci rozwaa moliwo wniesienia posiadanych nieruchomoci aportem do spki kapitaowej (transakcja neutralna podatkowo), aby nastpnie sprzeda udziay w spce kapitaowej.

  Czy pozwoli to na uniknicie opodatkowania w Polsce ?

 • OdsetkiBank z siedzib w Polsce wypaca odsetki bankowi z siedzib w Holandii z tytuu obligacji wyemitowanych przez Bank Polski, ale nabytych przez Bank Holenderski na rynku wtrnym. Czy wypata odsetek jest zwolniona, czy opodatkowana podatkiem u rda ?(pomoc moe by orzeczenie III SA/Wa 310/09 )

 • Zyski kapitaoweSpka brytyjska sprzedaje akcje, ktrych warto w caoci lub w wikszej czci zwizana jest z majtkiem nieruchomym pooonym w Polsce. Gdzie opodatkowane s dochody z tej sprzeday?

 • EmeryturyPolski rezydent podatkowy uzyskuje emerytur z z Niemiec z obowizkowego systemu ubezpiecze socjalnych . Gdzie jest opodatkowana tego typu emerytura ?

 • Nalenoci licencyjnePolska spka wypaca nalenoci licencyjne za prawo do uytkowania praw autorskich do dziea literackiego, ktrego autorem jest rezydent kanadyjski. Gdzie s opodatkowane te nalenoci licencyjne ?

 • Zyski przedsibiorstwSpka bdca polskim rezydentem podatkowym posiada zakad w Czechach i na Sowacji. W 2009 r. zakady te poniosy straty podatkowe. Czy spka sporzdzajc zeznanie za 2010 r. moe rozliczy ze swoimi dochodami straty tych zakadw ?

 • Dywidendy W 2009 r. spka z o.o. A osigna z dziaalnoci w Polsce dochd brutto 900 tys. z oraz dywidend od spki z Rosji, w ktrej posiada 80 % udziaw, wynoszc po przeliczeniu 100 tys. z. Wypacono j z zysku, od ktrego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokoci 30 tys.z Jak bdzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ?

 • Dywidendy Polska spka jest udziaowcem spki bdcej rezydentem Luksemburga. Posiada w niej 8 % udziaw. Jak przedstawia si opodatkowanie tej dywidendy?

  ********