KONSOLIDOVANI GODI¥ NJI IZVE¥ TAJ O ... Konsolidovani Godi¥Œnji izve¥Œtaj o poslovanju za godinu koja

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONSOLIDOVANI GODI¥ NJI IZVE¥ TAJ O ... Konsolidovani Godi¥Œnji...

 • Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine 1 |

  KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

  CRÉDIT AGRICOLE BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD I

  CA LEASING DOO BEOGRAD ZA 2018. GODINU

 • Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine 2 |

  Sadržaj

  Crédit Agricole S.A. PARIS (CASA) ............................................................................................................... 3

  Vlasnička struktura Crédit Agricole S.A. PARIS (CASA) ............................................................................... 4

  ........................................................................................................................................................................ 4

  NAJZNAČAJNIJE U 2018. GODINI .................................................................................................................... 5

  Osnovni podaci o članicama CA Grupe U SRBIJI ............................................................................................. 6

  Crédit Agricole Banka Srbija AD NOVI SAD ................................................................................................ 7

  CA Leasing Srbija d.o.o ............................................................................................................................... 9

  Organizaciona struktura ............................................................................................................................. 9

  Mreža filijala BANKE .....................................................................................................................................11

  Izveštaj Uprave .............................................................................................................................................12

  Poslovno okruženje ..................................................................................................................................12

  Realizacija strategije .....................................................................................................................................13

  Rezultati u 2018. godini ................................................................................................................................13

  Očekivanja u 2019. godini ............................................................................................................................15

  Položaj i rezultati poslovanja ........................................................................................................................16

  Makroekonomski pokazatelji ...................................................................................................................16

  ..................................................................................................................................................................17

  Položaj na tržištu ......................................................................................................................................17

  Rezultati ključnih poslovnih područja .........................................................................................................18

  Poslovanje sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima ....................................18

  Mala preduzeća i preduzetnici (SBE) ........................................................................................................21

  Poslovanje sa agro sektorom ...................................................................................................................23

  Poslovanje sa privredom ..........................................................................................................................24

  Poslovanje Ca Leasing Srbija doo Beograd ...............................................................................................25

  Marketinške aktivnosti .................................................................................................................................25

  Socijalno odgovorno poslovanje ..................................................................................................................26

  Finansijski rezultati CA GRUPE .....................................................................................................................29

  Neto rezultat ............................................................................................................................................29

  Ukupna aktiva ...........................................................................................................................................29

  Neto prihod od kamata ............................................................................................................................30

 • Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine 3 |

  Neto prihod od naknada ..........................................................................................................................30

  Ukupni depoziti ........................................................................................................................................31

  Bilans stanja .............................................................................................................................................32

  Bilans uspeha............................................................................................................................................33

  Aktivnosti istraživanja i razvoja ...................................................................................................................34

  Udeli i akcije, promene na kapitalu ..........................................................................................................34

  Finansijski instrumenti .............................................................................................................................35

  Upravljanje rizicima ......................................................................................................................................35

  Struktura upravljanja rizikom ...................................................................................................................35

  Dugoročni ciljevi upravljanja rizicima .......................................................................................................40

  Osnovna načela preuzimanja i upravljanja rizicima .................................................................................40

  Politike upravljanja rizicima .....................................................................................................................41

  Izloženost rizicima ........................................................................................................................................42

  Izloženost kreditnom riziku ......................................................................................................................42

  Izloženost riziku likvidnosti ......................................................................................................................43

  Izloženost kamatnom riziku .....................................................................................................................45

  Izloženost deviznom riziku .......................................................................... Error! Bookmark not defined.

 • Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine 3 |

  CRÉDIT AGRICOLE S.A. PARIS

  (CASA)

  Tačno pre 120 godine, 31. marta 1899. godine, donesen je zakon koji je odobrio osnivanje regionalnih banaka Crédit Agricole.

  Ovaj važan događaj u istoriji Crédit Agricole reflektovao je potrebu regulisanja napretka lokalnih banaka u Francuskoj. Pored ostalog, regionalne banke su imale za cilj da ohrabre stvaranje novih banaka i da promovišu širenje korporativnih ideja.

  Prema podacima iz 2018 Crédit Agricole S.A. Paris (u daljem tekstu: CASA) je najveći kreditor francuske ekonomije, banka broj jedan u Evropi u bankoosiguranju kao i upravljanju sredstvima. CASA se sastoji od Crédit Agricole S.A. Paris, CACIB-investicionih banaka, regionalnih banaka, lokalnih banaka i subsidijara.

  CASA je oformljena sa ciljem da, u

  ime francuske države, obezbeđuje

  finansiranje i nadgleda grupu

  regionalnih, uzajamno povezanih

  banaka poznatih kao Caisses

  Régionales (“Regionalne banke”).

  Od 2001. godine, CASA je kotirana

  na berzi Euronext Paris.

  CASA je odgovorna za kontrolu

  povezanih finansijskih institucija sa

  ciljem očuvanja jedinstvene mreže

  banaka i obezbeđenja njihovog

  pravilnog funkcionisanja i

  usklađenosti sa svim relevantnim

  zakonima i propisima.

  CASA je imala:

  EUR 58,8 milijardi akcijskog kapitala (bez manjinskih udela);

  51 M klijenata;

  EUR 597,2 milijardi klijentskih depozita;

  EUR 369 milijardi različitih vrsta plasmana ka klijentima;

  Racio adekvatnosti kapitala 17,2%;

  141.000 zaposlenih u 47 ze