Krystian Defer- Ścieżka leniwego maga

  • View
    260

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Krystian Defer

cieka leniwego maga.Dedykuj : Prof. Richardowi Dawkins'owi

1

SPIS

TRECI.

Wstp ...................................................................................................................................3 Mzg czowieka.........................................................................................................4 Dieta...........................................................................................................................8 Aktywno fizyczna................................................................................................15 Zdrowie. Profilaktyka i metody medycyny naturalnej................................................................................................17 Metody medycyny naturalnej..................................................................................29 Zielarstwo ...............................................................................................................32 Wahadeko( Pendulum) ......................................................................................... 34 Tarot .......................................................................................................................37 Runy .......................................................................................................................41 Magia ......................................................................................................................43 Nauka i Era Wodnika .............................................................................................49. Implikacja logiczna jako kwintesencja dowodzenia .......................................................................................53 Ograniczenia nauki, racjonalizmu. Twierdzenia Gdla ..................................................................................................55 Prawo Przyczynowo-skutkowe od Arystotelesa po postulaty fizyki kwantowej ................................................................................57 Dowody istnienia Boga ..........................................................................................58 Fizyka kwantowa ...................................................................................................60 Implikacja logiczna, implikacja etyczna, implikacja estetyczna .............................................................................................62 Program ZDROWIE ..............................................................................................63 Zakoczenie ...........................................................................................................72 Bibliografia ............................................................................................................73.

2

Wstp. yjemy zaprawd w dziwnych czasach. Oby y w ciekawych czasach, cinie si wrcz na usta. Z jednej strony atakowani jestemy coraz to wymylnymi gadetami. Rozwj na polu informatyki i elektroniki postpuje zgodnie z szeregiem geometrycznym. Z drugiej strony mamy przecie Er Wodnika. Jednak to wanie XX w. by najbardziej chyba materialistycznym okresem w historii ludzkoci. Przynajmniej pierwsze jego dziesiciolecia. Powstay przecie wwczas pastwa, ktre w swych statutach miay dosowne odniesienie do materializmu( Blok Wschodni). W oglnoci zaprawd dziwny to by czas, ten XX w., bowiem przecie to wanie wtedy odkryto fizyk kwantow- chyba najbardziej uduchowion teori fizyczn-, to wtedy przecie y Franz Bardon, to wtedy przecie powstaway pierwsze ryty i stowarzyszenia Magii( Wicca). Jednak przecitnemu Kowalskiemu okres ten kojarzy si bdzie gwnie z epok radia i telewizji, z motoryzacj i lotnictwem, z lotami na Ksiyc, epok antybiotykw, czyli bardzo przyziemnie. Podsumowujc XX w., trzeba jednak si skoni do opinii, i by to okres triumfu racjonalizmu i empiryzmu. cieka leniwego maga bdzie jednak z tego okresu czerpa wszystko to, co jest niewyjanione, magiczne paranormalne, co ma posuy innym, by ci mogli tym samym poprawi jako swojego ycia. I cho bd w tym artykule podejmowa szereg spraw z pogranicza medycyny, psychologii, trzeba jednak by pamita, Drogi czytelniku, i autor, czyli ja, nie mam adnego formalnego wyksztacenia medycznego, moje wic sugestie na tym polu prosz nie bra za porady medyczne, bowiem w naszym kraju mog leczy jedynie lekarze. Nie namawiam take do niechodzenia do lekarzy, przeciwnie nakaniam wszystkich, by regularnie przeprowadzali wszelkie badania kontrolne, by korzystali w peni z naszej Suby Zdrowia. Ponadto stosowanie si do moich sugestii musisz, Drogi czytelniku, stosowa wycznie na wasn odpowiedzialno. Robi to zastrzeenie, pomny na swe cise wyksztacenie, wiem bowiem, i, zgodnie z krzyw Gaussa, nawet najlepsza rada pewnemu procentowi czytelnikw moe zaszkodzi. Taka to ju jest statystyka, taka to ju jest teoria wielkich liczb, to to jest prawdziwa magia. eby jednak ju na wstpie nie programowa twej podwiadomoci w sposb negatywny, mog stwierdzi odpowiedzialnie, i prawdopodobiestwo tego, e lektura tego opracowania ci moe zaszkodzi, Drogi czytelniku, jest taka jak wygranie co najmniej pitki w Lotto( chodzi o pitk w duym lotku). Nie ma si wic na wstpie czym stresowa. Magia jest potn broni, ale prawdopodobnie jej sia ley w sposobie dziaania naszych ludzkich osobowoci. A take z natury naszego wiata.

3

Mzg czowieka jest zbudowany z trzech podstawowych paneli, umocowanych w gowie podobnie do warstw cebuli. Waciwie nasz mzg to trzy mzgi zespolone ze sob. Pie mzgu, czyli jego najstarszy rdze, jest to mzg gadzi, odpowiedzialny w duej mierze za najbardziej prymitywne aspekty dziaania naszych cia( np. za dziaanie termoregulacji, za popdy). Nastpna warstwa to mzg ssakw, w jego skad wchodzi ukad limbiczny oraz mdek. To jest ta cz mzgu odpowiedzialna w duej mierze za nasze emocje. Pniej za, nad tymi bardziej prymitywnymi panelami, nadbudowane s nasze szare komrki( Kresomzgowie). Ta cz okrela nasze czowieczestwo. Funkcja dziaania kresomzgowia jest tak wielka, i, by j okreli, potrzeba by odrbnego opracowania. Ale kady intuicyjnie umie okreli charakter i natur dziaania szarych komrek. I to wanie mzg ludzki stoi najpewniej za wikszoci fenomenw magicznych. Mzg bowiem kreuje nasz osobowo. I tu rwnie ustalono, i nasza ja skada si z trzech podstawowych czonw. Podobnie trjczonowo, jak trjczonowo zbudowany jest mzg. Mona si tu take pokoni nad bardzo draliwym problemem, czy dylematem, ktry to tak mona okreli. Czy nasz mzg jest przyczyn, jego budowa i funkcje, powstania naszej wiadomoci, osobowoci? Czy jest on tylko odbiornikiem, tak jak radio jest odbiornikiem fal elektromagnetycznych, naszych wiadomoci? Ot do dzisiaj nie rozstrzygnito tego w sposb pewny. Istniej przesanki zarwno za jednym jak i drugim stanowiskiem. Wiadomo bowiem, e uszkodzenia mzgu prowadz do wielu dysfunkcji, takie choroby jak Alzheimer, Stwardnienie Rozsiane czy choroba Parkinsona pokazuj, w jakim stopniu budowa i struktura mzgu ma wpyw na nasze janie. Jednak s te przesanki za drug tez. Oto bowiem do dzi nie odnaleziono, a Tomografia Komputerowa ma ju ponad dwadziecia lat zastosowania, gdzie, w jakim miejscu, znajduje si ognisko, siedziba jani. Ponadto znane s przypadki ludzi, ktrzy mieli mzgi wielkoci wikszego orzecha woskiego- co odkrywano na sekcjach tych pacjentw- wskutek choroby wodogowia, a jednak ludzie ci zachowywali si zupenie normalnie, bez adnych objaww ogranicze ich psychicznych osobowoci. Tak jak wic istnieje trjczonowa budowa naszych mzgw, podobnie nasze janie s rwnie trjdzielne. Co ciekawe pierwsi na to wpadli, wydaje si do prymitywni, Polinezyjczycy ju wieki temu. Pniej, lecz stosunkowo dawno temu, ta wiedza zawdrowaa na Hawaje. Dzisiaj znamy to pod nazw Huna. Oto wedug Huny ja czowieka dzieli si na trzy czci. To jest na Ku ( Unihipili), Lono( Uhane) oraz na Kane ( Aumakue). W tradycji psychologii europejskiej odpowiada to mniej wicej podziaowi na Id( podwiadomo), Ego( wiadomo) oraz na Superego ( nadwiadomo). Ten za podzia wprowadzi do psychologii sam Zygmunt Freud. Dzisiaj okultyci i ezoterycy, psycholodzy podobnie dziel osobowo w tej samej gradacji na nasze Nisze Ja( NJ), rednie Ja ( J) oraz nasze Wysze Ja (WJ). I cho Freud w rzeczy samej dokona prawidowego podziau osobowoci, nie poda, a hawajscy Kahuni uczynili to jasnym jednak sposb, w jaki sposb te trzy czony jani komunikuj si midzy sob. Okazuje si, e nasze Ego ( J) nie moe bezporednio wpywa na Superego( WJ), ktre w dziaaniu mona okreli jako penicego rol4

Anioa Stra. Wedug Kahunw, Huny to wanie tylko nasze Id ( NJ) moe wpywa na WJ,na naszego Anioa Stra. Okazuje si wic, e caa europejska tradycja kierowania modlitw do Anioa Stra (WJ) w sposb bezporedni, to znaczy z poziomu J, jest co najmniej chybiona. Z poziomu naszego J ( Ego) moemy co najwyej wpyn na NJ, oczekujc od niego, by to ono wpyno na WJ. Dokonuje si to poprzez wysanie z poziomu NJ sznura Aka,przez ktry NJ komunikuje si bezporednio z WJ. Wniosek jaki z tego pynie, wniosek, ktry coraz mocniej potwierdzany jest przez wspczesn psychologi, jest taki, e aby zachowa zdrowie fizyczne i psychiczne konieczna jest prawidowa relacja midzy naszym J i NJ. Bowiem nasze Ego( J) moe t drog utrzymywa ciao i psychik w zdrowiu. Nasze NJ ja to nasze wszystkie nieuwiadomione odruchy, to automatyka dziaania( np. balans podczas chodzenia), to automatyka i robotyka pracy naszego ciaa. Z naszym NJ bezporednio zwizane jest unerwienie wegetatywne(autonomiczne). Unerwienie, ktre dzieli si na sympatyczny i parasympatyczny odcinek. Sympatyczna cz unerwienia wegetatywnego to Jang, to akcja, dziaanie. Ta cz unerwienia biegnie gwnie w naszym krgosupie. Najwaniejszym splotem ukadu sympatycznego jest splot soneczny( splot trzewny), ktry jest nazywany take mzgiem brzucha. Ukad parasympatyczny to inaczej Jin , to odpoczynek, regeneracja si. To unerwienie biegnie gwnie wewntrztkankowo, najwaniejszym jego elementem jest nerw bdny. Ukady te dziaaj antagonistyczne, to