L’EDUCACIÓ INFANTIL I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L’EDUCACIÓ INFANTIL I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  1/15

  LEDUCACI INFANTIL ILES COMPETNCIESBSIQUES

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  2/15

  2

  LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  Els currculum oficial deducaci infantil per a la Comunitat Valenciana no inclou lareferncia explcita al tractament i desenvolupament de les competnciesbsiques. En canvi, s que presentar allusions puntuals a la necessitatdimpulsarcompetncies socials, verbals, dautonomia en laprenentatge i en el

  desenvolupament en el medi, entre altres. Tamb subratlla la necessitat decoherncia i continutat entre etapes per a afavorir el desenvolupament dunaacci formativa equilibrada.

  COMPETNCIES BSIQUES

  Comunicaci lingstica.Matemtica.Coneixement i interacci amb el mn fsic.Tractament de la informaci i competncia digital.Social i ciutadana.Cultural i artstica.Aprendre a aprendre.Autonomia i iniciativa personal.

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  3/15

  3

  FONAMENTACI

  Limpuls que les competncies bsiques poden i han de rebre est fonamentat psicolgicament,

  sociolgicament, epistemolgicament i pedaggicament:

  Psicolgicament. Les competncies sn un tipus de capacitat, la vinculada a saber fer. En eltram 0-6 anys lacci precedeix a la representaci. Tot treball educatiu que intente potenciar unaacci motriu i psicomotriu, que estimule, que oriente, que funcionalitze, ser essencial enlorganitzaci i la reorganitzaci de les experincies i dels aprenentatges que sen desprenguen.

  Aix, com qualsevol objectiu, les competncies hauran de considerar el nivell dedesenvolupament dels diversos cursos de leducaci infantil i potenciar nous nivells dedesenvolupament.Sociolgicament. Les competncies bsiques, concretades en competncies especfiques,permetran als infants un coneixement, desenvolupament, ajust i adaptaci ms efica als entornsfamiliars, socials i escolars.Epistemolgicament, Les rees de leducaci infantil inclouen objectius, continguts concrets icriteris davaluaci que estan vinculats a les huit competncies bsiques.Pedaggicament. Com que les competncies sn un element de desde lorganitzaci de

  centres i la psicologia de leducaci, des de la necessitat proposada de treball en equip delprofessorat per lexignciadun treball de continutat i dequilibri entre etapes. La mediaci dundocent, que ha de tindre com a referent del seu treball competncies professionals ben definides,tamb s clau en la determinaci de la importncia daquest aspecte del desenvolupament.La legislaci educativa. Com destaquem anteriorment, larticle 6 de la LOE, determina quesentn per currculum el conjunt dobjectius, de competncies bsiques, de continguts, demtodes pedaggics i de criteris davaluaci de cada un dels ensenyaments regulats en la llei.Larticle 5, exposa que correspon a les administracions pbliques promoure ofertesdaprenentatge flexibles que permeten ladquisici de competncies bsiques. La llei, en els seusfins per a totes les etapes, ja identifica uns referents de desenvolupament que permeten establir

  les relacions amb les huit competncies bsiques (ple desenvolupament de la personalitat i de lescapacitats de lalumnat, respecte dels drets i llibertats fonamentals, prevenci de conflictes i laresoluci pacfica, responsabilitat individual i en el mrit i esfor personal, formaci per a la pau,el respecte envers els ssers vius i el medi ambient, capacitat de lalumnat per a regular el propiaprenentatge, per a desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i lesperit emprenedor .

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  4/15

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  5/15

  5

  EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I LAUTONOMIA PERSONAL

  Es tracta duna rea essencial en el procs de desenvolupament en letapa. Integra la construcciduna imatge personal que, gradualment, forjar la prpia identitat amb lajust i el control corporalque permeta un desenvolupament efica en lentorn. Els continguts que shi aborden persegueixenobjectius de gran envergadura; permetran que els aspectes de coneixement de si mateix impliquenel desenvolupament, no sols duna imatge corporal (dels seus elements i trets, de les seuespossibilitats perceptives i motrius, de les seues limitacions), sin tamb duna imatge relativa alconeixement de les seues emocions, dels seus sentiments, dels seus interessos i de les seuesnecessitats. Tot aix suposa un procs de diferenciaci i independncia respecte als adults.Per el coneixement de si mateix shadorientar a afavorir la inserci activa en lentorn. Limpulsgradual a lxit de majors cotes diniciativa i autonomia requerir el reconeixement dels factors de

  lentorn fsic, social i relacional en qu es desplegar lacci. Impulsar la iniciativa suposarestimular la capacitat de comprendre a laltre, de comunicar-se amb ell, emprant els recursosgestuals de manera apropiada, respectuosa i efica; suposar desenvolupar actituds de respecte icooperaci respecte a la cura del que lenvolta i de qui lenvolta. El reconeixement de les seuescaracterstiques individuals com tamb de les dels companys, s una condici bsica per al seudesenvolupament i per a ladquisicidactituds no discriminatries. La presncia de trets personalsdiferents per ra de sexe, origen social o cultural ha de ser utilitzada pel professorat per a atendrela diversitat. Aix propiciar un ambient de relacions presidit pel respecte i per lacceptaci de lesdiferncies. El valor formatiu de lrea implica el progrs en els mbits daprenentatge i

  desenvolupament segents:

  El coneixement del seu cos, dels seus components i de les seues funcions.La identificaci de les seues possibilitats dacci, de coordinaci i de control gradual.La realitzaci cada vegada ms autnoma dactivitats quotidianes i tasques senzilles.La formaci duna imatge ajustada i positiva de si mateix reconeixent les seues caracterstiques,possibilitats i limitacions.El desenvolupament dun sentiment dautoconfiana i de la capacitat diniciativa per a actuar en elseu entorn.El reconeixement dels seus interessos, necessitats, emocions, sentiments.Ladequaci del seu comportament a les diverses situacions, necessitats i requeriments dels altres.El desenvolupament dactituds i dhbits de respecte, ajuda i collaboraci, evitant comportamentsde submissi o domini.Ladquisici gradual dhbits i actituds relacionats amb la seguretat, la higiene i lenfortiment de lasalut.

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  6/15

  6

  REA I COMPETNCIES1. Comunicaci Lingstica

  2. Matemtica

  3. Coneixement i interacci amb el medi fsic

  4. Tractament de la informaci i competncia digital

  5. Social i ciutadana

  6. Cultural i artstica

  7. Aprendre a aprendre

  8. Autonomia i iniciativa personal

  CRITERIS DAVALUACI

  Coneixement de si mateix i autonomiapersonal.

  Assenyalar accions precises per a satisfer algunesnecessitats bsiques dalimentaci, de descans,dhigiene (CB 5, 6, 7, 8).Anomenar alguns sentiments i emocions propis(alegria, tristesa, por, estima, enuig, rbia) isituacions concretes que en provoquen. (CB 1, 5, 7,8)Identificar els principals trets fsics i interessos queel caracteritzen (CB 1, 7, 8).Reconixer els llocs i moments en qu desenvolupaaccions quotidianes (CB 1, 2, 3, 5, 7, 8).Esmentar pautes especfiques per a millorar algunaqualitat personal (ordre, neteja, alimentaci) (CB 1,5, 7, 8).Expressar, per mitj de propostes grfiques i dedescripcions orals, postures adequades i

  inadequades dacord amb criteris socials i de salut(CB 1, 3, 5, 7, 8).Explicar, de manera senzilla i clara, els passosnecessaris per a la realitzaci daccions quotidianes(CB 1, 7, 8).Anomenar les parts del cos distingint les queutilitza en les tasques quotidianes (CB 1, 5, 7, 8).

  Distingir les parts del propi cos, identificant-ne elsprincipals segments i elements.Determinar el paper dels sentits com mitjansfonamentals de relaci i comunicaci amb lentornsocial i naturalMostrar un ajust progressiu del to i la postura a lescaracterstiques dels objectes, persones i situacionsamb qu es vincule .Diferenciar els seus trets sexuals, distingint laprpia identitat i mostrant actituds de naturalitat iespontanetat.Advertir les diferncies individuals en lescaracterstiques fsiques (color de cabells, de pell,dulls, alada), evitant actituds de rebuig.Localitzar els rgans dels sentits i relacionar-losamb la funci corresponent.Actuar de manera ajustada dacord amb les seuespossibilitats i limitacions motrius i expressives.Dur a terme tasques rutinries i de joc amb unacoordinaci i control dinmic bsics.Resoldre adequadament activitats de la vidaquotidiana (alimentaci, neteja, vestiment)mostrant un progressiu desenvolupament de lacoordinaci oculomanual i lhabilitat motriu.Emprar correctament algunes nocions espacials(dalt, baix, davant, darrere, dins, fora, a un costat, a

  laltre) i temporals essencials (abans, desprs, mat,vesprada, nit) necessries per a orientar-se en elmedi.Identificar determinades emocions i sentimentsbsics associant-los a situacions puntuals.Reconixer certes demandes, necessitats isentiments en la gent que lenvolta.Esmentar normes bsiques per a la convivncia enels grups socials de qu forma part (respectar,compartir) manifestant-hi respecte.

  Sollicitar adequadament ajuda dels adults ensituacions de dificultat o malaltia.

 • 7/31/2019 LEDUCACI INFANTIL I LES COMPETNCIES BSIQUES

  7/15

  7

  REA I COMPETNCIES CRITERIS DAVALUACI

  Coneixement de si mateix i autonomiapersonal.

  Assenyalar les normes bsiques dhigiene i de salutcomplint bsicament les relatives a lalimentaci, eldescans, la neteja i el vestit.Complir de manera elemental el desenvolupamentdhbits relacionats amb la higiene i la salut.Seguir instruccions senzilles relacionades amb elscontinguts de lrea.Resoldre algu