of 16 /16
13 d’octubre de 2010 · Núm.1 · 15.000 exemplars Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 barcelona línia eixample Foto: Ajuntament 12 El barri de Sant Antoni es beneficiarà de la instal·lació que retindrà l’aigua de la pluja Un nou dipòsit d’aigües evitarà les inundacions Els Bombers continuaran a Joan Miró 10 8 L’Eixample Dreta acull el Festival Carmen Amaya Sagrada Família El Papa arribarà amb xifres d’estrella de rock Eixample Esquerra El barri finalitza la seva Festa Major Imatge virtual de l’ampliació de l’Hospital Clínic i la nova caserna de Bombers. Eixample Esquerra 3 10

Línia Eixample 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Eixample

Text of Línia Eixample 1

 • 13 doctubre de 2010 Nm.1 15.000 exemplars

  Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  barcelonalniaeixample

  Foto: A

  jun

  tamen

  t

  12El barri de Sant Antoni es beneficiar de la installaci que retindr laigua de la pluja

  Un nou dipsit daigesevitar les inundacions

  Els Bombers continuaran a Joan Mir108

  LEixample Dreta acull elFestival Carmen Amaya

  Sagrada FamliaEl Papa arribar amb xifres destrella de rock

  Eixample EsquerraEl barri finalitzala seva Festa Major

  Imatge virtual de lampliaci de lHospital Clnic i la nova caserna de Bombers.

  Eixample Esquerra

  3

  10

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201013 lniaeixample

 • En portada 3Octubre201013 lniaeixample

  Xifres semblants a una estrella del rockLa visita del Papa Benet XVI costar uns 500.000 a lArquebisbat i tindr una audinciade 150.000 espectadors > Grups ateus faran una concentraci contrria el 4 de novembre

  Una audincia per televisi de150.000 espectadors, ms de500.000 euros gastats per lor-ganitzaci, 45.000 assistents...Sn unes xifres que no podenigualar ni Bruce Springsteen niels U2, dues de les icones delrock amb ms xit a Barcelona.Lestrella de lespectacle, enaquesta ocasi, s una altraicona que mou masses arreu delmn: el Papa Benet XVI.

  El proper 7 de novembre Jo-seph Ratzinger visitar la ciutatcomtal per celebrar una missa ala Sagrada Famlia. Lofici, que elPapa realitzar conjuntamentamb altres 1.100 religiosos, con-sagrar el temple com a baslica.La cita siniciar amb un recorre-gut de Benet XVI per la ciutat adalt del fams papambil quesortir des de lavinguda de la Ca-tedral i pujar per Via Laietana iPau Claris; girar per Diputacifins arribar al carrer Marina, desdon enfilar el cam cap a la Sa-grada Famlia.

  La visita del representant delEsglsia Catlica mour unes xi-fres ms prpies duna estrella delrock que dun lder espiritual.

  REPERCUSSIONSCom qualsevol altre gran esdeve-niment, la visita del Papa BenetXVI provocar no noms els ob-vis talls en el trnsit del dia 7 denovembre, sin tamb el blindat-ge de diverses illes dedificis alvoltant del temple de la SagradaFamlia. Els vens i comerciantsesperen que lAjuntament els ex-pliqui com podran moures pelbarri durant aquells dies.

  Per altra banda, el grup muni-cipal dEsquerra Republicana vapresentar en el passat Plenari delDistricte de lEixample una pro-

  posici a favor duna campanyaque impulsi la presncia de sen-yeres durant litinerari del Papa.La idea dels republicans era ani-mar els vens a penjar senyeresals seus balcons i aprofitar laprojecci que tindr la visita deBenet XVI per reivindicar Cata-lunya. La proposta noms va re-bre els vots favorables dERC. Shiva abstenir CiU, i van votar encontra lequip de govern (PSC iICV-EUiA) i PP.

  La visita del mxim represen-tant de lEsglsia Catlica tambha provocat les crtiques per partde diverses entitats. Sota el lemaPer un Estat laic, diverses asso-ciacions han creat la pgina webwww.jonotespero.cat, crtica ambel Papa i la seva visita. La plata-forma ja ha anunciat que el 4 denovembre, a les 19 h, es concen-traran a la plaa Sant Jaume perreclamar un Estat vertaderamentlaic, que no financi les creencesreligioses amb fons pblics.

  MS DE MIG MILILa visita de Benet XVI a Barcelo-na sorprn per les xifres quemou. La ms impactant s elmig mili deuros que lArquebis-bat de Barcelona haur dabonarper tal dorganitzar la cita. La lo-gstica de la visita, la missa i el re-corregut es sufragar grcies a lesaportacions dels fidels. De mo-ment, lArquebisbat ja ha recollit300.000 grcies a les dona-cions. La instituci catlica tam-b sest encarregant de buscarvoluntaris per a aquell cap de set-mana. Dels 1.500 necessaris,shan reclutat fins ara 800. LAr-quebisbat ha posat en marxa lapgina web www.papabarcelo-na2010.cat, per tal dinformarde qualsevol detall.

  El cost de la visita del Papa nos noms els 500.000 queaportar la mxima autoritat delEsglsia Catlica a Barcelona. Aaquest pressupost se li ha de su-mar, a ms, la despesa en el dis-

  positiu de seguretat, propi duncap destat, crrec que tamb os-tenta Benet XVI, vers lestat delVatic. La xifra no ha trascendit,per sha anunciat que anir a c-rrec dels Mossos dEsquadra i laGurdia Urbana. Per tal dassegu-rar la plena seguretat del pont-fex, sha descartat incloure en elrecorregut la Gran Via.

  Un altre cost addicional servi-r per donar servei als 2.000periodistes acreditats. Seran ne-cessaris 200.000 euros, que su-fragaran la Diputaci i la Gene-ralitat, per al centre de premsa.

  AUDINCIA PLANETRIALa visita del Papa Benet XVI a laciutat ser seguida per uns150.000 espectadors de tot elmn a travs dels seus televisors.Els fidels podran veure a travsde la pantalla la missa oficiada pelPapa grcies a les imatges deTV3, nica cadena acreditadaper a gravar dins del temple.

  Uns pocs privilegiats podranassistir-hi en directe. Seran unes6.000 persones, repartits entreuns 2.000 feligresos, 1.000 sacer-dots, 800 cantors, treballadorsdel temple que hi podran assistiramb un acompanyant i les auto-ritats, entre daltres. Ja han con-firmat la seva presncia el presi-dent de la Generalitat, Jos Mon-tilla, lalcalde de la ciutat, JordiHereu, els Reis dEspanya i elpresident del Govern central,Jos Lus Rodrguez Zapatero. Afora de la Sagrada Famlia hihaur el gran gruix dassistents,fins a 40.000 persones que po-dran seguir lofici a travs dunespantalles gegants.

  En definitiva, es tracta dunesdades que demostren que la visi-ta del Papa Benet XVI a Barcelo-na s un esdeveniment que nonoms mour les conscinciesdels seus feligresos, sin que re-percutir a tot Barcelona dunamanera o duna altra.

  Jordi SugraesSagrada Famlia

  Infografia: A. Bald

 • Controller: Marga MorenoAdministraci: Teresa AnguelaProducci grfica: Albert Bald

  Lnia Eixample agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza delsseus continguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom icognoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Eixample es reserva el dretde retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Editor: David Centol i LozanoDirector: Jordi SugraesRedacci: Cristian Gmez grup comunicaci21

  Dipsit legal: B-28126-2010

  lniaeixample 15.000 exemplars mensuals

  Redacci: 93 519 44 10 Publicitat: 93 519 43 85

  Ciutadans

  4 Octubre201013 lniaeixample

  Marta Vivancos, 23 anysProfessora

  Estic conveuda que la vaga del29-s no servir per a res. El Go-vern no far cas de les demandesni rectificar amb la reforma la-boral. Jo no vaig fer vaga al meutreball.

  Sebas Rodrguez, 19 anysEstudiant

  Jo s que vaig fer vaga a la Uni-versitat tot i que crec que tot se-guir igual. No canviar res des-prs de la vaga general i crec queno va tenir xit. El Govern no rec-tificar.

  Pilar de la Fuente, 38 anysCooperant ONG

  Vaig fer vaga per no crec queserveixi per a canviar res. La re-forma laboral no es modificar.De fet, Zapatero ja ha declaratque no canviar res desprs da-questa vaga.

  David Soler, 41 anysEmpresari

  Es necessiten quatre vagues comla de 29-S per a que el Governrectifiqui amb les mesures de lareforma laboral. Crec que noservir de res laturada del dime-cres.

  Rufino Snchez, 52 anysAutnom

  Tinc dubtes de si la vaga generalservir per alguna cosa o no. Jovaig fer vaga per conec a moltagent que no en va fer. Dubtoque el Govern rectifiqui respec-te a la reforma laboral.

  Servir dalguna cosa la vaga general?

  La foto Avinguda Roma (Eixample Esquerra)

  A COSTA MEVA

  Si ja s trist tornar a treballar alsetembre desprs de les va-cances dagost, molt pitjor srebre una multa de circulaci.Quina va ser la meva sorpresa alobrir la multa i veure que semha sancionat per teniraparcada la meva moto durantvuit dies consecutius en unmateix lloc. El curis s que lamoto estava en un aparcamentper a motos, s a dir totalmentlegal. Est clar que la crisi lhemde remuntar entre tots, per quese sancioni al ciutad sensehaver inflingit cap sanci sillegtim, injust i duna pocavergonya insultant. Accepto quesem sancioni per haver aparcatmalament o per crrer massa,per no per tenir aparcat el ve-hicle en un mateix lloc durantms duna setmana. La multa sde lAjuntament; s a dir que elsbarcelonins no tenim dret amarxar durant lagost de va-cances, ja que cada set dies hemde moure el vehicle. Qui pot as-segurar que la suposada infrac-ci s certa? s que el gurdiaurb ha estat al costat de lamoto durant vuit dies per com-provar que no lhe mogut? Hi hapolicies que sencarreguen da-puntar les matrcules sospi-toses i vigilar-les? Seria unaviolaci de la pressumpcidinocncia.

  La meva gestoria mha co-mentat que s estrany que mha-gin sancionat (perqu no es potdemostrar), per que s una nor-ma de lordenana de lAjunta-ment i que tinc les de perdre. stemps de crisi i, per suposat, no

  ser lAjuntament qui es mullarper nosaltres, sin a linrevs. I,mentrestant, lalcalde Hereu perXangai... Qui ha pagat aquestviatge? No cal que responguin.

  Daqu uns mesos ens dema-nar que el votem. De momentmagradaria que alg de lAjun-tament em justifiqus les raonsdaquesta multa.

  Nria BatlloriBarcelona

  NMEROS CLARS

  Si fssim independents, no pa-garem el 10% de contribuci aMadrid i ens collocarem en el4t pas amb renda ms alta de laUE. A Alemanya, lndex mximde solidaritat s del 45%. AEEUU, del 25%. Aix que somels tontos del barri com sempre.

  Carmen BagariaBarcelona

  EL COST DE SER ESPANYOLS

  Un divendres de setembre a un edifici doficines de la plaaCatalunya de Barcelona, hi havia penjades unes pancartes delCercle Catal de Negocis. En una shi podia llegir: Espanya enscosta 60 milions d'euros cada dia. Vaig pensar que eren moltsdiners, per encara no mhavia fet a la idea del que represen-taven. Ja a casa, i uns dies desprs vaig fer una operaci que en-cara no em deixa dormir: comptar el que ens costa Espanya cadames. Sortien 1.800 milions deuros. I daqu en vaig extreure queamb aquesta quantitat es poden pagar 1,8 milions de sous de1.000 euros cada mes!

  Per a comparar ordres de magnituds vaig buscar unes dades:a Catalunya el mes dagost hi havia 2,5 milions de treballadors afi-liats a la Seguretat Social, uns 630 mil aturats i uns 1,5 milions dejubilats. Cadasc que llegeixi aquestes dades que en tregui les se-ves conclusions, les meves son molt contundents.

  Aquest espoli, porta produint-se dcades i tots els partits queens han governat (CiU, PSC, ERC, ICV o PP) ho han perms, ig-norat o fins i tot negat. Ara, desprs de la segona retallada de lEs-tatut aquests mateixos partits tornen a parlar de concerts, fede-ralisme i dficit, per amb un tempo danys i un cam que nomsens portar a seguir pagant una quantitat de diners que es podriainvertir en infraestructures, els nostres fills o la gent gran.

  Aviat hi ha eleccions, i a tots nosaltres ens toca reaccionar do-nant un vot de cstig a tots aquests partits, cal una regeneraci po-ltica i apostar per noves vies. Ja no ha temps per a ms represen-tacions, calen accions i de tots. El futur del pas, dels nostres po-bles i la seva gent est en joc.

  Jordi OlivBarcelona

  Safata dentradaEDITORIAL

  vui apareix el primer exemplar del peridic Lnia Eixample.Es tracta duna capalera mensual que donar cobertura als sis

  barris dun districte que no gaudeix de cap altre mitj de comuni-caci, privat i professional, malgrat la quantitat de publicacions per-tanyents a entitats tant venals com comercials que hi conviuen. Elperidic Lnia Eixample sap perfectament les dificultats que troba-r i s plenament conscient de la crisi econmica; per tamb con-sidera que s absolutament necessari que el Districte de lEixampledisposi duna capalera, periodstica, independent i estable, que con-tribueixi a vertebrar les iniciatives, mancances, peticions i queixesde tots els vens. En catal, gratut i amb 15.000 exemplars, LniaEixample recupera el valor de la premsa de proximitat i gaudeix du-na experincia editorial contrastada amb les seves capaleres ger-manes: Lnia Sants, Lnia Les Corts, Lnia Sarri, Lnia Horta, L-nia Nou Barris, Lnia Sant Andreu i Lnia Sant Mart plenament as-sentades i que ja sn mitjans de referncia.

  Sortim sense fer massa soroll, de forma discreta, sense presenta-cions oficials ni cctels de benvinguda. Sense presses per sense pau-sa. Lnia Eixample est obert a tothom. Fem-nos tils; intentem, totsplegats, fer ciutat al marge de qui governa i qui no governa. Primerde tot est el ciutad que, en el nostre cas, s el lector i s a ell a quili debem, noms, la nostra lleialtat informativa.

  Un mitj de referncia

  A

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201013 lniaeixample

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaeixample6

 • Eixample DretaOctubre

  201013lniaeixample

  7

  LEixample s el territorion es cometen ms delictes

  Infografia: Albert Bald

  Interior es personar com a acusaciLa Conselleria dInterior es personar com a acusaci particular contra lespersones imputades pels aldarulls que van tenir lloc amb motiu de la ma-nifestaci del 29-S. Aquell dia, un grup de vndals van ocasionar destros-

  ses al centre de Barcelona per valor de ms de 260.000 euros.

  Una lnia de Rodalies creuarBarcelona per sota la DiagonalRedacci> La xarxa ferroviriade Barcelona es mou a velocitatde creuer. Actualment hi ha dife-rents projectes en marxa com laconstrucci de la Lnia 9 de me-tro, que ja ha estrenat el seu pri-mer tram fins a la Sagrera, o lesobres que han de possibilitar elpas de lAVE pel mig de la ciutat.

  Tot i lenvergadura daquestsprojectes, el creixement de laxarxa ferroviria que passa perBarcelona no satura aqu, i re-centment sha conegut que una l-nia de Rodalies travessar la ciu-tat i unir la plaa de les Glries

  amb la Zona Universitria.Aquesta lnia transcorrer per untnel sota la Diagonal i tindrquatre parades; Glries, Passeigde Grcia, Francesc Maci i ZonaUniversitria. En aquesta darre-ra estaci, situada a lentradaoest de Barcelona, es crear ungran eix de comunicacions jaque la lnia de Rodalies connec-tar amb el metro i amb la novaestaci dautobusos interurbansque sest ultimant. Tot i que elprojecte est redactat, el Minis-teri de Foment encara no ha fixatla data per iniciar la construcci.

  El nou vial ferroviari unir la plaa de les Glries amb la Zona Universitria.

  LEixample s el Districte de laciutat on actualment s cometenms delictes. Concretament el24,5%, del total van tenir lloc enaquest territori, s a dir, prcti-cament un de cada quatre actesdelictius perpetrats a Barcelonadurant el 2009. Aquesta xifra, ams, suposa un augment de l1,1%respecte al 2008, quan el percen-tatge se situava en el 23,5%, i con-solida lEixample com la zonaamb ms delinqncia de la ciu-tat, seguida per Ciutat Vella(18,2%) i Sant Mart (13,6%). Alaltra banda de lestadstica estroben Les Corts (4,4%), Grcia(4,7%) i Nou Barris (5,5%), elster ritoris ms segurs de la ciutat.

  Aquestes dades es desprenende lEnquesta de Victimitzaci delAjuntament de Barcelona sobrelany 2009, un estudi que es vefent amb carcter anual des del1984 i que analitza tant els delic-tes com la percepci de seguretatde la ciutadania.

  NDEX DE VICTIMITZACILndex de Victimitzaci a Barce-lona se situa en el 25,6%, s a dir,que un de cada quatre habitantsde la ciutat van ser vctimes decom a mnim un delicte durantlany passat. Aquesta xifra supo-sa un augment del 5,5% vers el2008 quan el percentatge se si-tuava en el 20,1%.

  Quant al tipus de delictes, elsms habituals sn aquells queatempten contra la seguretat deles persones, sobretot els robato-ris sense violncia de bosses ocarteres que sn el delicte ms

  Infografia: Albert Bald

  com a la ciutat de Barcelona. Acontinuaci trobem els actes de-lictius contra vehicle, domicilis icomeros i negocis.

  Redacci>Sovint sidentifica laTargeta Rosa a laccs gratut oms barat al transport pblic,per hi ha altres avantatges, comlentrada amb preu redut alsmuseus o als equipaments espor-tius. LAjuntament ha iniciataquest octubre una campanyaper tal de dotar amb ms benefi-cis als seus usuaris, s a dir, a lespersones ms grans de 60 anys oa les que tenen una discapacitatigual o superior al 33%.

  Aprofitant la celebraci delDia Mundial de la Gent Gran, elpassat 1 doctubre, arrenca una

  El Districte aglutina una quarta part de tots els actesdelictius que es perpetren a la ciutat de Barcelona

  C.GmezEixample Dreta La Targeta Rosa t encara ms

  avantatges a partir de loctubrenova etapa amb ms avantatgesper a la Targeta Rosa. Aquelldia, fins a 300 establiments iinstitucions van collocar unaenganxina a la seva porta indi-cant que els usuaris de la Targe-ta Rosa podran obtenir beneficisi descomptes. Aquest llistat debotigues restar obert per a lesempreses que shi vulguin adhe-rir. Entre els nous avantatgesdestaquen els descomptes en te-mes de salut (ptiques, podlegs,odontlegs...), en cultura (teatres,museus...) o, fins i tot, en els mer-cats municipals i perruqueries.

  Lndex de Victimitzaci sesitua en el25,6%, s a dir,que 1 de cada 4barcelonins vanser vctimes decom a mnimun delicte durant el 2009

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaeixample8

 • LEixample sumar un nou TeatreLa Sala Atrium funcionar a partir del gener amb programaci estable

  Sara ArroyoEixample Dreta

  A partir de gener, la xarxa des-pais escnics de Barcelona su-mar un nou equipament: laSala Atrium, un espai pensat pera la producci, creaci i exhibi-ci dels espectacles propis. Lanova sala formar part del pro-jecte Atrium que coordina la for-maci, la gesti executiva, i ara,lexhibici de les arts escni-ques. La Sala de Teatre ser eldarrer esgra per a la consecu-ci de les infraestructures delprojecte Atrium, una sala poli-valent amb una programaci es-

  Foto: S. Arroyo

  La Sala estar ubicada al carrer Consell de Cent, 435.

  table despectacles. El nou tea-tre tindr una capacitat per auna vuitantena despectadors,amb equipament tcnic ajustat ales necessitats i un redut equipde gesti. Les installacions es-taran ubicades al cor de lEixam-ple, al carrer Consell de Cent,435. La seva lnia de programa-ci combinar propostes clssi-ques i obres de dramaturgsactuals. De fet, lobra que obrirla temporada ser el clssic Aporta tancada, de Jean PaulSartre, dirigida pel director delteatre, Raimon Molins. La pri-mera temporada tamb inclou elHamlet... de Jules Laforgue.

  S.A. > Lart flamenc de la bailao-ra barcelonina Carmen Amayaretornar a la ciutat durant dosdies. Els propers 22 i 23 doctu-bre el Teatre Coliseum homenat-jar la seva figura en el primerFestival de Flamenc que porta elseu nom. El Carmen Amaya trac-tar de recuperar els valors carac-terstics del flamenc: la puresa,lessncia i lespontanetat a tra-vs del record de lartista. El pri-mer festival ha sorgit com a ini-ciativa promoguda pel Tablaode Carmen, lespai on Amaya vadebutar davant del rei AlfonsXIII durant la celebraci de lEx-posici Universal de 1929. Elcartell del primer Festival Car-men Amaya est encapalat perla bailaora Manuela Carrasco i elguitarrista Tomatito. Els artistestamb estaran acompanyats pelquadre flamenc del Tablao deCarmen i les artistes RemediosAmaya, Montse Corts i JuanaAmaya. Aquest any el Festival de-dicat a la bailaora catalana iniciala seva marxa amb la intenci decelebrar-se anualment fins a lacelebraci del centenari de naixe-ment de Carmen Amaya, al 2013.

  Lart flamenc deCarmen Amayaretorna a la ciutat

  Redacci > Fins al 30 de generLa Pedrera esdevindr la saladexposicions de lartista JavierMariscal. LObra Social de Cata-lunya Caixa vol summergir les-pectador en el mn multidiscipli-nar de la factoria Mariscal. Atravs de sis espais temtics queagrupen un conjunt dobres clauen la trajectria del artista, Ma-riscal a La Pedrera pretn des-criure visualment el seu llen-guatge, la seva metodologia i elcarcter del seu treball. Coinci-dint amb la mostra, el dissenya-dor ha creat una obra de cinc me-tres dalada, Alegria, que refle-xa loptimisme de la seva miradasobre la vida. Lobra restar ex-posada al passeig de Grcia.

  Javier Mariscalexposa les obres clau a La Pedrera

  9Eixample Dreta Octubre201013 lniaeixample

 • 10

  Eixample EsquerraOctubre

  201013lniaeixample

  Els Bombers continuaranestablerts al parc Joan Mir

  Foto: Arxiu

  El centre comercial Les Arenesobrir el proper mes de marC.G> El centre comercial de LesArenes obrir les seves portes du-rant la segona quinzena del mesde mar de 2011. Aix ho vaanunciar la setmana passada eldirector del projecte, SantiagoGutirrez, durant una visita ales obres del recinte que ja estanfinalitzades en un 90%. Les pre-visions de Metrovacesa, cons-tructora encarregada del projec-te, s que el centre estigui enlles-tit abans que finalitzi lany, ales-hores noms quedar que elsocupants de les botigues enlles-teixin la posada a punt dels seusnegocis.

  A dia davui, el 85% de la su-

  perfcie comerciable ja est lloga-da, mentre que la resta es trobaen un procs avanat de negocia-cions, segons va informar Gutir -rez. El futur centre comercial deLes Arenes disposar dun totalde 104.576 metres quadrats desuperfcie per on es distribuiran126 botigues, 12 sales de cinema,8 restaurants, un gimns ambbalneari, un edifici doficines an-nex i diferents plantes daparca-ment amb capacitat per allotjarfins a 1.750 vehicles.

  El projecte ha costat aproxi-madament uns 90 milions deu-ros i sha conservat la faana ex-terior que data de lany 1900.

  Imatge del projecte final de la plaa de les Arenes.

  Cristian GmezEixample Esquerra

  La Fiscalia Superior de Catalun-ya ha arxivat la denncia que vapresentar un grup de vens delEixample per pressumptes irre-gularitats en el trasllat provisio-nal del Parc de Bombers de Pro-vena cap al parc de Joan Mir,popularment conegut com el delEscorxador. El fiscal consideraque no hi ha indicis dinfraccipenal ni urbanstica en el trasllati opina que la discrepncia delsvens amb la nova ubicaci shau-ria de dirimir mitjanant unareclamaci administrativa.

  La portaveu del govern muni-cipal, Assumpta Escarp, ha cele-brat que shagin dissipat tots elsdubtes legals sobre el rigor de lA-juntament en el trasllat provisio-nal del parc de Bombers de lEi-xample.

  POLMIC EMPLAAMENTLa polmica sobre lemplaa-

  ment provisional del parc deBombers de lEixample al parc delEscorxador va comenar a finalsde lany passat, quan aquest es vatraslladar des de ledifici de Pro-vena a causa de les obres dam-plicaci que sestan fent a lHos-pital Clnic de Barcelona, quefaran que el parc no torni a Pro-

  vena fins daqu dos o tres anys.Aquest moviment va enfurismarels vens del parc Joan Mir quevan iniciar una recollida de sig-natures per evitar que es dugusa terme el trasllat i es perdessin600 metres quadrats de zonaverda. Ara, per la Fiscalia ha do-nat la ra a lAjuntament.

  Redacci> El nou Centre Es-ther Koplowitz per a la RecercaBiomdica (CIBEK) acaba dobrirles portes al costat de lHospitalClnic de Barcelona. Aquest noucentre, que ocupar prop de 400investigadors, ha requerit unainversi de 60 milions deuros, 15dels quals els ha donat la Funda-ci Esther Koplowitz, una xifraque suposa el mecenatge en in-vestigaci cientfica ms impor-tant que sha fet mai a Espanya,i un dels ms rellevants dEuro-

  Imatge provisional del Parc de Bombers de Joan Mir.

  La Fiscalia arxiva la denncia presentada per un grupde vens al no observar irregularitats en el procs

  Redacci>La Festa Major delEsquerra de lEixample ha aca-bat passada per aigua degut alsxfegs daquest cap de setmana.Un dels actes ms esperats i quesestrenava a la Festa Major, laTrobada de Gegants, es va veureperjudicada per les inclemn-cies del temps i no es va poder re-alitzar per litinerari previst. LaFesta Major va acabar ahir amblactuaci del Grup de Dansa.

  El mecenatge cientfic dEstherKoplowitz fa possible el CIBEK

  Els Gegants nopoden desfilarper la pluja

  Foto: Metrovacesa.

  Els Gegants van haver de resguardar-se de la pluja.

  Foto: C.G.

  pa. El CIBEK, dotat amb unasuperfcie de quasi 15.000 m2,ocupar fins a 400 investiga-dors de lHospital Clnic, la Facul-tat de Medicina de la UB i lIns-titut dInvestigacions Biomdi-ques August Pi i Sunyer de Bar-celona. La seva tasca se centraren investigar sobre diferents ma-lalties, des daquelles relaciona-des amb la pobresa com la mal-ria, fins a diabetis, diferents tipusde cncer, hematologia, obesitato malalties del sistema digestiu.

  El PP vol un trasllat de lambaixada del MarrocEl Partit Popular, en veu del seu nmero 1 a lAjuntament de Barcelona, Alberto

  Fernndez Daz, ha demanat que lambaixada del Marroc (carrer Diputaci, 68) esbusqui un nou emplaament. Segons Daz, les cues que es formen diriament a

  la sortida de ledifici consular demostren que la seva ubicaci s inadequada.

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201013 lniaeixample

 • 12

  Sant AntoniOctubre

  201013lniaeixample

  La novella rosa protagonitza una exposiciLa biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver presenta durant tot aquest mes la

  mostra La novella romntica, a la seva sala dexposicions. El gnere de lanovella rosa, amb amors impossibles que es fan realitat, no ha gaudit mai

  de bona fama, per s ha tingut sempre milers de lectors fidels.

  El PP denuncia un any de retarden les obres als antics WaldorfJ. S.> El Partit Popular ha de-nunciat aquest mes de setembreel retard de les obres que han detransformar els antics cinemesWaldorf (Calbria, 48) en el noucentre de Serveis Socials CarmeBiada. El seu president a lAjun-tament de Barcelona, AlbertoFernndez Daz, ha reclamat la-gilitzaci daquesta reforma i hadestacat la importncia dun cen-tre daquest tipus a lEixample, on

  hi ha un gran dficit dequipa-ments. Segons els populars, laremodelaci shavia denllestirlany passat, grcies a la inversiextra del Govern central. A peudobra, per, la reforma no haavanat, malgrat que el cartellanunciant les obres ha anat can-viant i allargant els terminis, se-gons explica Fernndez Daz. Elspopulars tamb denuncien unsobrecost de ms de 600.000 .

  Adu a les inundacions

  El barri de Sant Antoni, com lamajoria que es troben al costatdel litoral barcelon, han patit his-tricament inundacions a causade les pluges i la manca dun dre-natge i un clavegueram adequats.A poc a poc, aquestes mancanceses van palliant, com ho demos-tra la inauguraci aquest cap desetmana del nou dipsit daig-es pluvials, situat a la crulla en-tre els carrers Comte dUrgell iMallorca, a lEixample Esquerra.

  Els beneficis de la novainstallaci es notaran sobretot aSant Antoni i al Raval, ja que per-metr retenir millor laigua de lapluja, i far desaparixer els riusimprovisats als carrers que bai-xen fins a la costa. El nou dip-sit ajudar tamb a millorar la sa-lut de la mar Mediterrnia, ja queretindr laigua i permetr laseva neteja descombreries abans

  El dipsit daiges pluvials Urgell/Mallorca acabarper sempre amb les inundacions que pateix el barri

  El nou dipsit t una capacitat equivalent a quatre piscines olmpiques.

  Jordi SugraesSant Antoni

  dabocar-la al mar. Segons haanunciat lalcalde de Barcelona,Jordi Hereu, es podr evitar quearribin al mar ms de 800 tonesanuals de residus.

  El nou dipsit no es posar enmarxa fins la setmana vinent,per es va inaugurar amb unajornada de portes obertes aquest

  dissabte que va aplegar un bonnombre de vens que volien co-nixer la installaci. El dipsitpot acollir fins a 16.000 metrescbics, el que equival a quatrepiscines olmpiques, i ha tingutun cost superior a 6 milions deu-ros, el 80% del qual ha estat su-fragat amb fons europeus.

  Foto: Ajuntament

  Redacci> El dissabte 16 doc-tubre els jardins Tete Montoliu(Seplveda, 88-92) acolliran unconcert, dins del cicle Tardor alIlla que se celebra durantaquest mes a lEixample. Cadacap de setmana fins a l1 de no-vembre, un pati interior duna illade cases de lEixample aplegaalguna activitat relacionada ambla msica o la dansa tradicional.

  Msica i dansa ales illes interiorsdels edificis

  Redacci> Fins al 31 doctubrees pot gaudir a la biblioteca SantAntoni - Joan Oliver de lexposi-ci Dones grans, grans dones,produda per lInstitut Catal deles Dones. La mostra, que es potvisitar a la tercera planta de le-difici vol trencar clixs respecteel que significa envellir per a lesdones, reivindicant el bagatge i lapreparaci daquestes.

  El paper de lesdones grans, enuna exposici

 • Sagrada Familia Fort PiencOctubre

  201013lniaeixample

  13

  La tuneladora Barcino japerfora el subsl del temple

  Foto: Ajuntament

  La Monumental tanca lapenltima temporada taurinaFort Pienc> El 26 de setembre laplaa de toros de la Monumentalva tancar la penltima temporadade curses de braus abans de len-trada en vigor de la prohibici. Lavinent ha de ser lltima, tot i queels taurins encara esperen poderacabar amb la prohibici.

  Ladu a la penltima tempora-da va ser a mitges: la darrera cur-sa va tenir una afluncia de propde 7.000 espectadors, menys de lameitat de la capacitat que t la pla-a. Al darrer acte daquest curs tau-r van assistir el president de Ciu-tadans, Albert Rivera; i la presi-

  denta del PP a Catalunya, AliciaSnchez Camacho, els quals vancoincidir en criticar el blinda-ment dels correbous per part delParlament.

  La jornada taurina va coincidiramb el tancament de la Fira de laMerc, que va comptar amb la pre-sncia del torero catal SerafnMarn, a ms de Francisco Rive-ra o El Cid. A la jornada de tanca-ment, els Mossos van evitar bara-lles entre taurins i antitaurins,fet que s que es va produir durantel transcurs de la Fira, el 24 i 25 desetembre.

  La plaa no acollir ms curses a partir de lany 2012.

  Sara ArroyoSagrada Famlia

  Barcino, la gran tuneladora delAVE que unir Sagrera i Sants,ja passa per sota de la SagradaFamlia. Malgrat els anys de llui-ta per evitar aquesta actuaci, elMinisteri de Foment ha tirat en-davant aquest projecte, conven-ut de que no hi ha perill per a lagran obra de Gaud. Adif ha ex-plicat que sestan adoptant mesu-res addicionals i que cap edifici delEixample correr perill al pas dela tuneladora. Ho avala, segonsassegura Adif, la comissi inter-nacional formada per 21 expertsque realitzen el seguiment de lesobres del tnel.

  Aquest tram, no obstant, se-gueix sent el ms susceptible de

  tots. Diverses mquines dAdif idel propi temple controlaranqualsevol moviment de terresque es pugui produir. A ms, eltrajecte sha protegit amb unabar rera de prop de 230 metres dellarg que evitar, encara ms,qualsevol impacte.

  OPINIONS DIVERSESLAdministrador dInfraestruc-tures Ferroviries assegurava enun comunicat que sactuar ambmxima transparncia en casque sorgeixin problemes. Els msescptics sempre han estat els ar-quitectes del temple. De fet, as-seguren que Adif no informadels resultats de les anlisis quesestn realitzant a travs delssensors installats. El mxim res-ponsable de la construcci de la

  Foto: Arxiu.

  Sagrada Famlia, Jordi Bonet,explica que la installaci de lapantalla de formig que pretnprotegir-la en realitat lest per-judicant. Aquests dies la tunela-dora avana pel carrer Marina.Quan es produeixi la visita delPapa sespera que Barcino jahagi perforat el subsl del temple. barri celebraran una jornada de

  comer al carrer. Sota el lema Elcomer tamb fa barri, el cap desetmana del 16 i el 17 doctubreels botiguers sortiran al carrer perorganitzar tot un seguit dactivi-tats. El carrer Padilla (entre Ma-llorca i Rossell) i la zona delsEncants Nous ocuparan els eixosamb propostes comercials a peude carrer. A lavinguda Gaud i alcarrer Arag es faran activitats l-diques adreades al pblic fami-liar.

  Sagrada Famlia> Coincidintamb el 40 aniversari de lAsso-ciaci de Vens de Sagrada Fam-lia, lHospital de Sant Pau acolli-r una exposici que repassa latrajectria de lentitat des de laseva formaci. Es tracta dunamostra itinerant que restar ex-posada a lHospital entre els dies15 i 19 doctubre per que sani-r exposant en diversos equipa-ments del barri fins a finals dany.A ms a ms, per commemorarels 40 anys, els comerciants del

  La tuneladora de lAVE passa per sota de la faana frontal del temple.

  La mquina que obre el tnel de lAVE finalitzaraquest tram abans de larribada del Papa Benet XVI

  LAssociaci de Vens repassa els 40 anys en una exposici

  Els arquitectesdel temple sn els que ms temen perlimpacte dela tuneladora

  Nou Club del CmicLa Biblioteca i el centre cvic de la Sagrada

  Famlia han engegat un Club del Cmic adreat principalment als

  joves per tal de fomentar la lectura.

 • LAgenda Octubre20101314

  TELFONS DINTERS10.30 h, biblioteca Lola Angla-da.

  15 doctubreConcert de Dr. Fargo. 21 h,Casa Golferichs.

  18 doctubreSac de rondalles: Una olla degrills, a crrec dAda Cusid.18.15 h, biblioteca Lola Angla-da

  19 doctubreXerrada sobre lAlimentaci dela dona, a crrec del Dr. AbelMarin-Font. 19 h, Casa Golfe-richs.

  22 doctubreRecital lric amb la sopranoThas Kant. 19 h, Casa Golfe-richs.

  28 doctubreXerrada sobre lAventura dellegir Catalunya-Rssia: litera-tura danada i tornada. 19 h,biblioteca Joan Mir.

  Fins l11 de novembreExposici fotogrfica Colores deSanti Caralt. Casa Golferichs.

  SANT ANTONI16 doctubreConcert vermut als jardins TeteMontoliu (Seplveda, 88-92).

  Fins al 16 doctubreExposici fotogrfica Dilegs endansa de Carme Esteve. Cotxe-res Borrell.

  22 doctubreConcert de The lost rock. 20 h,

  Propera edici

  Dimarts9 de Novembre

  lniaeixample

  EIXAMPLE DRETA13 doctubreConferncia, Presons: cstig oreinserci?. 19.30 h, Casa Eli-zalde.

  14 doctubreTeatre de text, Paraules Mudesde la Cia. Lamaga Teatre. 20.30h, Casa Elizalde.Passarella de moda del Sac iCoreixample. 20.30h, davant dela Pedrera.

  16 doctubreItinerari. La petjada jueva aBarcelona. 10 h, sortida a laCasa Elizalde.

  17 doctubreEspectacle de circ. Mumusiccirc. 12 h, Casa Elizalde.

  23 doctubreJornada participativa dassocia-cions de dones. 10 h, Casa Eli-zalde.

  Fins al 29 doctubreExposici Di-mencions, ambescultures de Joan F. Orom.Casa Elizalde.

  4 de novembreLlibres a escena, El pinzell m-gic amb Gina Clotet. 18 h, bi-blioteca Sofia Barat.

  EIXAMPLE ESQUERRA14 doctubreLlibres a escena, Y se llamabaMiguel, per Alfred Becker. 18 h,biblioteca Joan Mir.Nascuts per llegir: Moixanesdinfant, a crrec de La llntia.

  Cotxeres Borrell.

  24 doctubreConte escenificat: El peix irisat.Cotxeres Borrell.

  Fins al 31 doctubreExposici Dones grans, gransdones. Biblioteca Sant Antoni.Exposici La novella romnti-ca. Biblioteca Sant Antoni.

  SAGRADA FAMLIA14 doctubreTaula rodona: Agroecologia ala ciutat. 19.30 h, Espai 210.

  15 doctubreXIII Certamen literari en llen-gua catalana 2010. 19.30 h,sala dactes de lHospital SantaCreu i Sant Pau.

  16 i 17 doctubreFira de comer al carrer. de 10a 20.30 h a lavinguda Gaud.

  18 doctubreAproximaci a la literatura rus-sa: Anton Txekhov, o la dificul-tat de les coses petites. 19 h, bi-blioteca Sagrada Famlia.

  25 doctubreVisions de la cincia: La faunade Barcelona. 19 h, bibliotecaSagrada Famlia.

  FORT PIENC14 doctubreCinema: Vacaciones de Ferra-gosto. 20 h, centre cvic AteneuFort Pienc.

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP CAP Roger de Flor 902 500 179 Roger de Flor 194 CAP Carles I 93 23177 05 Marina, 168 CAP Sagrada Famlia 93 507 25 80 Crsega, 643 CAP Eixample 93 227 98 00 Rossell, 161 CAP Manso 93 325 28 00Manso, 19 CAP Sant Joan 93 232 97 67 Pg. Sant Joan, 20 Dispensari delcarrer Valncia 93 227 93 00 Valncia, 184 URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Gran Via, 456GURDIA URBANA 092 Npols, 42-62POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Arag, 328,pl. baixaTELFON DEL CIVISME 900 226 226CENTRES CVICS I CULTURALSCasa Golferichs Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 93 323 77 90 Cen-tre cvic Ateneu Fort Pienc Ribes, 14. 93 232 78 27 Centre cvic Cotxe-res Borrell Viladomat, 2-8. 93 324 83 50 Centre cvic Sagrada FamliaProvena, 480. 93 450 89 17 Centre cultural Casa Elizalde Valncia, 302.93 488 05 90 Centre de Cultura Popular i Tradicional de la SagradaFamlia Ptge. Sant Pau, 16. Centre sociocultural Espai 210 Padilla, 210.93 265 36 45 Espai jove de lEixample Ali Bei, 120. 93 232 06 13 AulaAmbiental Lepant, 281. 93 435 05 47BIBLIOTEQUESBiblioteca Sagrada Famlia Provena, 480. 93 450 87 33 Biblioteca FortPienc Ribes, 12. 93 265 24 35 Bibl. inf. i juvenil Lola Anglada Rocafort,236. 93 439 41 90 Biblioteca pblica Joan Mir Vilamar, 61. 93 426 3657 Biblioteca pblica Sofia Barat Girona, 64. 93 231 77 67 Bibliotecapblica Sant Antoni Comte Borrell, 44-48. 93 329 72 16ALTRES SERVEISPunt dInformaci i Atenci a les Dones (PIAD) Mallorca, 425. 93 25628 19 Of. de lhabitatge de lEixample Ali Bei, 13-15

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - pub[email protected] Octubre201013 lniaeixample

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaeixample16