of 16 /16
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Vilassar de Mar L’Ajuntament acorda congelar el sou de tots els regidors 12 Alella El grup Manel estrena dissabte el Festival d’Estiu 3 Vilassar de Dalt es queda sense Servei d’Urgències Foto: Platja de Premià de Mar / Joan Sol El 15 de juliol s’elimina l’atenció continuada al CAP durant les nits, els diumenges i els dies festius Tot a punt per la Cursa d’Estiu més solidària de Premià de Mar Foto: Ajuntment de Premià de Mar 14 L’estiu s’inicia sense sorra al Baix Maresme 5 Sol·licitat el control línia maresme Dimecres, 29 de juny de 2011 · Edició Baix Maresme · Núm. 15 · www.liniamaresme.cat 10.000 exemplars setmanals 9 L’estiu s’inicia sense sorra al Baix Maresme

Línia Maresme 15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Maresme 15

Text of Línia Maresme 15

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Vilassar de MarLAjuntament acordacongelar el sou de tots els regidors

  12AlellaEl grup Manel estrena dissabte el Festival dEstiu

  3

  Vilassar de Dalt es quedasense Servei dUrgncies

  Foto: Platja de Premi de M

  ar / Joan Sol

  El 15 de juliol selimina latenci continuada al CAP durant les nits, els diumenges i els dies festius

  Tot a punt per la CursadEstiu ms solidriade Premi de Mar

  Foto

  : Aju

  ntm

  ent d

  e Pr

  emi

  de

  Mar

  14

  Lestiu sinicia sense sorra al Baix Maresme5

  Sollicitat el control lniamaresmeDimecres, 29 de juny de 2011 Edici Baix Maresme Nm. 15 www.liniamaresme.cat 10.000 exemplars setmanals

  9

  Lestiu sinicia sense sorra al Baix Maresme

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201129lniamaresme.cat

 • 3En PortadaJuny

  201129 lniamaresme.cat

  Sense Urgncies a Vilassar de DaltLa mesura shavia de fer efectiva l1 de juliol per lAjuntament ha demanat una prrroga

  de 15 dies > Selimina latenci continuada a les nits, els diumenges i els dies festiusFotos: Ajuntament

  Des que es van iniciar les retalla-des en Sanitat del Govern d'ArturMas, ara fa uns mesos, els mares-mencs han vist redut el servei sa-nitari als hospitals de referncia,a Matar, i el Germans Trias iPujol de Badalona. Llavors la no-tcia va ser rebuda amb molta in-dignaci a la comarca, on nomsa Can Ruti ja s'ha tancat unaplanta de traumatologia, un qui-rfan de tarda i dos llits de laUCI. Aquesta vegada la fal de laGeneralitat per generar estalvi haafectat directament al Serveid'Urgncies del CAP de Vilassarde Dalt.

  Aquesta setmana es donava aconixer que l'Institut Catal dela Salut ha decidit traslladar elservei d'atenci continuada d'Ur-gncies a Vilassar de Mar per tald'optimitzar recursos. D'aquestamanera, els prop de 17.000 ciuta-dans de Vilassar de Dalt i Cabrilses quedaran sense Servei d'Ur-gncies a les nits, els diumenges iels festius. La primera reacci del'Ajuntament vilassarenc araencapalat per Xavier Gods haestat el de posposar aquest fet,que en un primer moment s'ha-via de fer efectiu l'1 de juliol, finsal dia 15. Durant aquests dies, se-gons explica Gods, intentarandesplegar les accions oportunesper tal que es torni a la normali-tat: "No estem d'acord amb lesmesures, creiem que el CAP deVilassar de Mar es queda petitper assumir les necessitats de totaquest gruix de poblaci", reco-neix.

  Gods i la regidora de Serveispersonals, Maria Llusa Ruh, novan trigar en demanar als res-ponsables territorials del ServeiCatal de Salut un escrit clarifica-dor de les mesures de reubicacidels serveis d'urgncia i dels dis-

  positius alternatius d'atenci quees podran utilitzar a Vilassar. Enaquest sentit, i tan bon punt s'a-cordi un dia per a la reuni ambl'ICS, l'Ajuntament emetr un co-municat, segons ha explicatGods a Lnia Maresme.

  La intenci s recuperar elServei d'Urgncies ntegre a Vi-lassar de Dalt. Tot i aix, l'alcaldereconix que s "quelcom difcil":"Volem parlar i decidir, estemoberts al dileg i volem esgotarels contactes que tenim abans deldia 15", explica.

  REBUIG CIUTADUna de les accions que s'han ini-ciat al municipi ha estat la reco-llida de signatures per evitar ques'apliqui la mesura. Durantaquesta setmana ja s'havien reco-llit fins a 900 signatures mitjan-ant la iniciativa popular.

  Tamb sha organitzat unamobilitzaci en contra el proper8 de juliol a Vilassar de Dalt, onsespera la presncia dels ciuta-dans dels diferents municipis delBaix Maresme.

  PRESSI UNNIMELa Junta de Govern celebrada di-mecres va mostrar el seu des-acord amb aquest conjunt demesures i ha decidit fixar una re-uni amb els representants de

  El CAP de Vilassar de Dalt

  S.ArroyoBaix Maresme

  l'Institut Catal de Salut per talde buscar frmules. L'alcalde deVilassar de Dalt assegura quetotes les forces han fet pinya i que"cap partit s'ha posicionat en con-tra de respectar la retallada apli-cada". En aquest sentit, Gods hafet pblic el seu agrament aFrancesc Sol, portaveu conver-gent al municipi, per la seva pre-disposici i per intentar preservarels serveis durgncies a Vilassar,segons ha escrit.

  ALTRES RETALLADESA principis de juny Lnia Ma-resme feia ress de la tisoradaaplicada a l'Hospital GermansTrias i Pujol de Badalona. De mo-ment, al centre ja s'ha tancat unaplanta de traumatologia, un qui-rfan, dos llits a la UCI i dos acardiologia fet que, segons els re-presentants sindicals, va fer min-

  car la qualitat assistencial. Enaquell moment ja s'augurava quea partir del 30 de juny, quan expi-ren molts contractes del personalsanitari, es podria encara incre-mentar la retallada.

  A lHospital de Matar, tambde referncia per a molts munici-pis del Baix Maresme, la UGT vadenunciar que sota la premisa deproves sestiguessin aplicant re-tallades sense tenir-les confirma-des de la conselleria.

  Sestan recollintsignatures per

  evitar la mesurai sha convocat

  una mobilitzaciper al proper

  8 de juliol

  Lalcalde XavierGods ha agrat

  el suport del convergent

  Francesc Sol perevitar la tisorada

  del Govern

 • Ciutat4Juny

  201129lniamaresme.cat

  RedacciMaresme

  Malgrat que shavia parlat que elconvergent Joan Baliarda podiaprendre la presidncia del Con-sell Comarcal, finalment un pac-te entre CDC i el PP van donar lapresidncia al convergent Mi-guel ngel Martnez. Lalcalde deSant Vicen de Montalt liderara partir dara el Consell en subs-tituci del socialista Josep Jo.

  A Premi de Dalt el fet de queJoan Baliarda no fos escollit pre-sident ha produt una dimissi enbloc. Com a conseqncia delnomenament de Martnez tots elsmembres del comit executiu lo-cal de la Federaci de CiU a Pre-

  Dimissi en bloc desprs de quees defineixi el Consell Comarcal

  mi de Dalt han presentat laseva dimissi. El nou ConsellComarcal del Maresme sestruc-turar en quatre gran rees degesti: Cooperaci Municipal,Promoci Econmica, Medi Am-bient i Benestar Social i Educaci.

  En un breu comunicat, els re-presentants dels partits de Pre-mi de Dalt argumenten la deci-si pel desacord amb el procs se-guit per part de les direccions na-cional i comarcal en no respectarun comproms que, segons diuen,sels havia traslladat. Tot i aix,en lescrit es felicita el candidatescollit, Miquel ngel Martnez,i es convoca una assemblea ex-traordinria per al proper 1 de ju-liol.

  Les assemblees dindignatspotencien les seccions locals

  Sara ArroyoBaix Maresme

  Fa unes setmanes Lnia Ma-resme publicava unes declara-cions dels portaveus de lesassemblees dindignats de Ca-brils i Vilassar de Mar on asse-guraven que el moviment del15-M es feia encara ms efectiudes de lmbit local. Amdues as-semblees han potenciat, des dela seva formaci, la recerca defites concretes als barris i alsmunicipis baixmaresmencs. Perexemple, Vilassar de Mar sin-digna va plantejar les seves pro-pies raons per indignar-se almunicipi, com la construccidun Mercat Municipal delit oel fet que la quarta escola sesti-gus construint en terrenys pre-vistos per a lampliaci delinstitut. Deien els indignats deCabrils que la millor forma de

  Foto: Acampada Masnou

  Els indignats del Masnou

  canviar les coses s des de lam-bit local. De fet, aquesta ha estatla tnica general del movimentdel 15-M, que en poc temps shaanat dispersant en petites as-semblees i seccions locals arreude lEstat.

  Al Baix Maresme, els indig-nats tenen representaci al Mas-nou, Premi de Mar, Vilassar deMar, Cabrils i Alella des don esproposen accions conjuntes o bpuntuals ms centrades en elcanvi, la transformaci i la refle-xi en el desenvolupament eco-nmic i poltic dels municipis onpertanyen.

  CASSOLADA AL PREGLa darrera acci dels indignatsde Vilassar de Mar ha estat du-rant el preg de la Festa Majorde Sant Joan, que se celebraaquests dies al municipi. Las-semblea dindignats va repartirdiferents fulletons on exposa-ven les seves raons per demanarun canvi i una reflexi al muni-cipi. Aprofitant que se celebravala Festa Major, els indignats vancridar a la participaci: s elmoment de reapropiar-nos da-quests carrers per demostrarque no oblidem els problemesque ens aclaparen, per demos-trar que som capaos dorganit-zar-nos per construir una novasocietat ms justa, van es-criure.

  Durant aquests dies a Premide Mar tamb se celebraranconferncies a lentorn del mo-viment del 15-M.

  Diarimaresme.com > DiariMaresme ha superat aquest mesde juny el mili de pgines vistes,amb prop de mig mili de visi-tants nics, des de la data de laseva creaci, loctubre del 2006.Tamb, en aquest perode detemps, el diari digital maresmencha vist crixer anualment el nom-bre de visitants fins assolir la xi-fra rcord de 224.851 visites lany2010. Albert Llad, editor deDiari Maresme, assegura que laconstncia ha sigut imprescindi-ble per aconseguir la fidelitatdels lectors, i ha afegit que en unmitj digital cal estar disposat per

  El diari digital Diarimaresmearriba al mili de visites

  aprendre cada dia. Per la sevabanda, el director del diari, Ra-mon Texid, ha explicat que hanrebut la notcia amb satisfacci.Ms que el fet de superar el llis-t, el ms important per a nosal-tres s saber que comptem amb laconfiana de moltes persones, haconcls. Daltra banda, grcies aun acord de collaboraci signatel passat mes de mar, Diari Ma-resme s tamb la versi digitaldel peridic del Baix Maresme L-nia Maresme, una iniciativa quesumar a la xarxa els contingutsdels dos mitjans de comunicacimaresmencs. Diarimaresme.com

  Vilassar de Mar va fer palesa la seva indignaci durantla celebraci del preg de la Festa Major de Sant Joan

  Els indignats del Baix Maresmeconcreten accions

  per millorar els municipis

  Foto: Arxiu

  Joan Baliarda era el favorit

 • 5CiutatJuny

  201129 lniamaresme.cat

  Lestiu evidencia el problema de les platgesEl sector turstic es veu afectat per lerosi del litoral > Sha format una Comissi Mixta

  RedacciBaix Maresme

  Al juliol de lany passat es vanabocar 370.000 metres cbicsde sorra a les platges del Ma-resme, una acci que va tenir uncost de 2,2 milions deuros. Tresmesos ms tard, un temporalsemportava gran part dels tre-balls realitzats. La mateixa si-tuaci sha anat repetint anyrere any fins arribar al pan-orama actual: el Ministeri va de-cidir no reomplir de sorra lesplatges, i un important percen-tatge daquestes sobretot alBaix Maresme resta literal-

  Foto: Joan Sol

  ment esborrat. El Masnou, Pre-mi de Mar, Vilassar de Mar iCabrera sn les zones ms afec-tades. Fins i tot, en alguns puntslaigua del mar arriba gaireb ales vies del tren.

  COMISSI MIXTA A pocs dies per a qu sinic latemporada destiu, la Generali-tat sha convertit en la mximaresponsable del problemes deles platges al Maresme. A inicisde juny, el diputat de Conver-gncia i Uni al Parlament,Benet Maim, es va comprome-tre a integrar confraries i muni-cipis en la Comissi Mixta sobre

  lerosi del Maresme, que tambest integrada per tcnics delgovern, del ministeri i expertsde la Universitat Politcnica deCatalunya i la Menndez i Pe-layo de Madrid.

  POSSIBLES SOLUCIONSEntitats ecologistes i diversesveus poltiques shan posicionata favor dels espigons com a fr-mula per solucionar lerosi deles platges. El fet de reomplir-lesmai ha estat una soluci efectiva(ni positiva per al Medi Am-bient). El sector turstic i lhos-taleria estan sent els gransafectats daquest problema. La platja de Premi

  El Masnou > El festival decurtmetratges Fascurt 2011 tin-dr lloc entre el 7 i el 9 de juliol,a la platja d'Ocata i a Ca n'Hu-met. Aquesta ser la novena edi-ci del festival, totalment gratuti organitzat per l'associaciAkonga (Acci Kon Ganas) iamb la collaboraci de l'Ajunta-ment del Masnou. Dintre de laprogramaci, la categoria Un-dercurt se situa com una de lespropostes ms arriscades i lidna personalitat prpia: s elresultat de la suma d'una bonaidea i moltes ganes. Es tracta decurts realitzats amb pocs recur-sos, que per la falta de presu-post, queden exclosos d'altresfestivals de curtmetratges.

  Una mostra de la repercussii l'acceptaci de la convocatria,d'mbit estatal, sn les 225 crea-cions d'animaci, ficci, video-creacions i undercurt que harebut. D'aquestes, 25 optaranals premis de Ficci, Undercurt,Animaci i Xperiment Visual. Eljurat estar format per profesio-nals de l'mbit del cinema i elmn audiovisual; aix comtamb el pblic far de jurat, idecidir, com cada any, el Premidel Pblic. Fascurt, el Festivalde Curtmetratges del Masnou,va nixer l'any 2003 com unprojecte de l'associaci culturalsense nim de lucre Akonga,una entitat que ja porta vuit edi-cions d'aquest festival amb l'a-juda de la Generalitat.

  Compte enrereper a una novaedici del Fascurt

 • 6 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.11948-2011

  [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniamaresme.cat

  Lnia Maresme agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Maresme es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Sollicitat el control

  -

  Juny

  201129lniamaresme.cat

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agncies): Marcelo Villanueva. Cap de Vendes (Local): Manel Riera Coordinadorcomercial: lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, JoanCarles Cuenca i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  La Foto Cabrera de Mar

  Facilitada per el Pla Times

  FETS I NO PARAULES

  Dos nous espanyols morts msa lAfganistan. Els difunts snel sergent Manuel Argudin Per-rino i la soldat Niyireth PinedaMarn, naturals de Gijn i Co-lmbia respectivament. Linci-dent ha tingut lloc desprs deresultar-ne afectat el blindatLince en el qual viatjaven, perlexplosi dun artefacte fetamb ms de 20 quilos dexplo-sius, al seu pas per la ciutat deQala-i-Naw. Tres ms nhansortit ferits: els soldats RubnVelzquez Herrera, Johnny Ali-rio Herrera Trejos i Roi VillaSouto; que han estat vctimesde contusions i fractures. Ll-tim atac a les tropes espanyolesva ser ara fa vuit dies prop de laciutat de Ludina, on quatre mi-litars i un intrpret civil van re-sultat ferits per lexplosi dunaltre artefacte explosiu.

  Espanya participa des degener de 2002 en la missi alAfganistan de lISAF (ForaInternacional de Seguretat iAssistncia), integrada per64.500 soldats de 42 pasos di-ferents, sota el comandamentde lOTAN. En lactualitat, elpas segueix trobant-se immersen una situaci de guerra cons-tant. Guerra que va comenarloctubre de 2001 amb la inva-

  si nord-americana com a res-posta als atemptats de l11 desetembre a Nova York. Lobjec-tiu era trobar i portar a judici aOsama bin Laden i altres diri-gents de lorganitzaci terro-rista Al Qaeda.

  Espanya, en aquell momentliderada per Jos Mara Aznarconegut tamb per la sevaamistat amb George W. Bush,va tardar pocs mesos en invo-lucrar-shi. El desplegamenttenia raons de pes al seu dar-rere, si b no shi amagaven al-tres interessos darrerepetrolfers, per exemple. Es-panya, fins a dia davui, ha des-plegat un total de 1.537efectius. I, amb les dues defun-cions dahir, ja en sn 96 els es-panyols morts en la missi alAfganistan (93 militars, dosgurdies civils i un traductor).Daquests morts, 13 ho han feten atacs armats, 79 en acci-dents aeris, dos en accidents detrnsit i dos per causes natu-rals. Les xifres no deixen llocals dubtes. La missi a lAfga-nistan s la missi que ha su-posat un cost ms alt en videshumanes per a Espanya, se-guida molt de lluny per la deBsnia-Hercegovina.Zapatero va arribar al poder,desprs daprofitar electorall11-M, fent proclames de reti-

  rades de tropes a lIraq. Tot ique es van haver desperar msde set anys des de linici de laguerra, va complir amb la pro-mesa. En canvi, des de la pu-jada al poder de Zapatero, nosha fet altra cosa que augmen-tar el nombre defectius a lAf-ganistan passant de 778 als1.537 abans esmentats. Ha tiratpel mateix cam que BarackObama, que, tot i la dura crticaen campanya electoral, actual-ment compta amb prop de100.000 efectius. Ambds l-ders han augmentat la presn-cia militar. Ambds venienmarcats pels governs conserva-dors predecessors aliats abanda i banda de lAtlntic: elde Bush i el dAznar. Prometiencanvi. Es va quedar en parau-les.

  Quin sentit t mantenir lestropes a lAfganistan? Cap.Osama bin Laden ja s mort. Jahan passat prop de deu anysdes de latemptat de les TorresBessones. La guerra no pot se-guir. No queden motius, que nosiguin econmics derivats delpetroli, per seguir en terres af-ganeses. Prou discursos. Tocafets

  Nicols Toms LanchnDiarimaresme.com

  Encarna Lpez, 49 anysAssistenta

  Shauria de fer un promig delssous de la gent del municipi. Noveig lgic que els alcaldes saug-mentin o es mantinguin els sousi que imposin impostos i taxesms cares.

  Ainoha Mayor, 30 anys Aturada

  El sou dun alcalde hauria deser una estimaci de les tasquesque desenvolupa per al poble o laprovncia. Si hi ha crisi, hi hadhaver per a tots i no noms pera alguns.

  Alba Snchez, 22 anys Estudiant

  Crec que per fixar el sou dun al-calde sha de valorar la situacieconmica, les hores que treba-lla i la seva dedicaci. No esticdacord amb que es posin sousalts.

  Andrea M, 22 anysAturada

  Un alcalde hauria de cobrar enrelaci al treball que realitza almunicipi. Hi ha dhaver certaigualtat. s important que es va-lori la situaci econmica delmoment.

  Rafael Mayor, 53 anysComercial

  El sou dun alcalde hauria destaren consonncia amb la situacieconmica actual i amb les tas-ques que lalcalde realitza al mu-nicipi. No veig b que saugmen-tin el sou.

  Quant hauria de cobrar un alcalde?

  l nmero 6 de Lnia Maresme publicvem un article en rela-ci a les tisorades que la Generalitat va aplicar als Hospitals de

  Matar i Can Ruti, de referncia al Baix Maresme. Llavors, diem quehavia provocat ferides en una ciutadania a la qual se li negaven ser-veis bsics com s el sanitari. Hem parlat de clam com contra lestisorades, tot argumentant lopini de diferents alcaldes i represen-tants de les forces poltiques que shan posicionat en contra daquestfenomen que elimina un servei necessari com s la Sanitat. Si llavorsja va ser dolorosa la mesura, aquesta vegada sha clavat de ple en laciutadania baixmaresmenca i ha fet ms mal.

  LInstitut Catal de la Salut ha decidit traslladar el servei daten-ci continuada de les Urgncies de Vilassar de Dalt al CAP de Vilas-sar de Mar per tal doptimitzar recursos. En total, a les nits, els fes-tius i els diumenges, Vilassar de Mar haur dassumir la demandade la seva poblaci, la de Cabrils i la de Vilassar de Dalt. LAjunta-ment vilassarenc ha estat el primer en alar-se contra la mesura i haproms que lluitar per una resposta.

  Tisorada al ServeidUrgncies de Vilassar

  A

 • Opini 7

  El mirador

  Lagull A cop de tinta per Ricard Soler

  Juny

  201129 lniamaresme.catR

  icardsoler.blogspot.com

  La lupa

  Sonia GmezPeriodista

  Els primers blocs catalans sobreviuenAnaven a tancar, per continuen. El por-tal pioner de blocs en catal no saguanta-va. Per la prdua de lhegemonia blocaireen el context 2.0 i per la crisi econmica.Blocs.cat ens connecta amb els primers dia-ris personals en la nostra llengua, amb elsorgens de la Catosfera i de la nostra comu-nitat dinmica a la xarxa. La histria de laInternet catalana no sentendria senseprojectes com blocs.cat, i ara que tenia elsdies comptats va i entren en escena els deRac Catal, que sn els amics de Tirabol,i que tamb han contribut a fer la Inter-net catalana una aventura exitosa. I va isemboliquen, dic, per salvar blocs.cat i perevitar que unes 5.000 persones es quedinpenjades. Han hagut de depurar 10.000blocs abandonats, i han eliminat tres mi-lions, s tres milions, de comentaris queeren directament spam. Diu la notciaque el primer servidor de blogs gratutsen catal [bloc.cat] es renova incorporantel format de plantilles WordPress i donantservei a ms de 4.500 quaderns actius. Icontinua dient que Tirabol Produccionsoferir fins a 150 plantilles pels usuaris delservidor nascut lany 2003. El domini es re-direccionar automticament tamb aBlog.cat per oferir la doble versi denomi-nativa en catal. Estic content que projec-

  tes amb aquesta trajectria no sen vaginen orris, tot i la maleda crisi i malgrat queel bloc, diuen equivocadament, s ms pas-sat que futur. Sense el bloc jo no entenc laxarxa social i participativa, i el segueixo ve-ient com el pal de paller de totes les eines2.0, un gran repositori on shi apleguentextos, vdeos, fotos, enllaos, piulades i elque convingui. s un clssic que defensoamb convenciment i passi, i s per aixque la notcia de la continutat de blocs.catara com a blog.cat em fa feli. s una con-tinutat que sexplica pel comproms del

  A partir del 15 de juliol el Cap de Vilassarde Dalt deixar de tenir servei dUrgnciesa la nit, els diumenges i els dies festius.LInstitut Catal de la Salut ha decidit tras-lladar-les al CAP de Vilassar de Mar peroptimitzar recursos.

  Institut Catal de SalutTisorada al servei sanitari

  Ajuntament de Premi de MarCombat la contaminaci acstica

  Ajuntament de Vilassar de MarCongela el sou dels regidors

  Crtiques per la cancellaci del Shakespeare. Desprsde les crtiques per part de la Direcci del Festival Shakespeareper la supressi sobtada de la mostra mataronina, ara arriba el tornde loposici. El PSC de Matar ha criticat a travs dun comunicatlanullaci del festival i ha acusat de manca de dileg lactual gov-ern municipal. El Grup municipal socialista ha lamentat que laprimera decisi sobre poltiques culturals del nou alcalde hagi estatlanullaci del Festival Shakespeare. Segons el PSC, Matar perdun festival de referncia, que ja havia fet un esfor destalvi molt con-siderable, i daquesta manera perd un element de capitalitat cultur-al. Els socialistes tamb han manifestat que amb aquesta mesuraes desaprofita tot lesfor fet durant els anys anteriors per a que lnicfestival al nostre pas dedicat al dramaturg angls continus a la co-marca i a Catalunya.

  Les abelles tallen un carrer de Matar. En eixam da-belles va obligar a la Policia Local de Matar a tallar preven-tivament ahir dilluns el carrer de Sant Josep als vianants durant unesdues hores. Segons informen fonts municipals, les abelles van picardiverses persones que passaven per la zona. La Policia Local va seralertada de la presncia daquest eixam, situat entre ledifici de lIns-titut Municipal dAcci Cultural i lesglsia de Sant Josep, i va en-viar ahir al mat un equip dapicultors per treurel. En tocar leixam,per, aquest va quedar al descobert i les abelles van sortir enfuris-mades, picant a diverses persones que transitaven pel carrer. Dal-tra banda, segons les mateixes fonts, la circulaci en cotxe no va pa-tir cap restricci en cap moment. Diarimaresme.com

  LAjuntament de Premi de Mar ha posaten marxa una campanya per acabar ambla contaminaci acstica al municipi.Fins al 31 dagost es desenvolupar la cam-panya Stop als sorolls i es faran controlsgratuts.

  LAjuntament de Vilassar de Mar ha de-cidit congelar el sou dels regidors. Lalcal-de, Joaquim Ferrer, rebr una retribicide 3.854 euros bruts mensuals, els tinentsdalcalde, 1.620 euros i els regidors de go-vern 1.324 euros.

  Semfors

  Sal Gordillo, periodista saul.cat

  ENCLAD, LLUNA DESPERANAUn gegantesc oce d'aigua salada sotala superfcie lunar. s l'especulaci quecientfics de tot el mn sostenien sobreEnclad, una de les 19 llunes conegudesde Saturn. Avui, grcies als descobri-ments realitzats per la sonda Cassini dela NASA, llanada a l'any 1997, se sapque els guisers d'aquesta lluna ex-pulsen gel i vapor d'aigua salats. L'reageolgicament ms activa est a l'hem-isferi sud. All s on es troben lesfamoses ratlles de tigre, quatre enormesfissures de 130 quilmetres de llarg perdos d'ample que expulsen, a una veloc-itat de 17 quilmetres per segon,partcules de gel provinents dels marssalats subterranis. Grcies a les anlisisde la Cassini, tamb s'ha pogut compro-var que sn les emissions baixes en salles que ajuden en la formaci de l'anellE de Saturn.

  Sens dubte, aquestes troballes obrende nou la porta a especulacions sobrel'existncia de vida fora de la Terra.Cientfics experimentats, com NicolasAltobelli, investigador de l'Agncia Es-pacial Europea, ja han manifestat quees tracta d'una excellent notcia.Aquest descobriment s una pea cru-cial de l'evidncia que condicions medi-ambientals favorables a l'emergncia dela vida poden ser mantingudes en cos-sos gelats que orbiten planetes gegantsgasosos.

  Quan durant molts de temps el puntde mira havia estat Mart, descobri-ments com els dEnclad haurien deservir perqu cientfics, investigadors iastrnoms obstinats a trobar vida alplaneta vermell ampliessin el seu campde visi i sadonessin de la immensitatde l'Univers i de l'existncia de moltscossos i planetes que guarden dins seusorpreses molt grates que noms es-peren a ser descobertes.

  s sorprenent. s lEnclad, llunadesperana.

  carrer, no pas per la subvenci ni la instru-mentalitzaci. Grcies a la crisi retornaremals principis del dinamisme de la societatdita civil, que en el nostre cas no sexpli-ca els ltims anys sense el paper determi-nant dels actors en la trinxera digital.Tindrem blocs en catal i gratuts, elspioners, i prop de 5.000 usuaris conserva-ran els seus continguts, no perdran la iden-titat digital construda a base dhores,entrega i molta estima. Felicitats als impul-sors primers i ara als continuadors, la bonagent de Tirabol. Diarimaresme.com

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201129lniamaresme.cat

  lniamaresme

  Si vols anunciar-te en aquesta secci truca al

  605 852 694

 • 9

  lniamaresme.cat Juny201129El Masnou Alella

  Tei

  Horari destiu de lOficina de TurismeL'Oficina de Turisme d'Alella aquest dimarts l'horari d'estiu.

  Fins al 20 de setembre lequipament romandr obert al pblic tots els dies de la setmana de 10 a 14.30h

  i de 15.30 a 17.30h, excepte els dimecres.

  Bona valoraci dels primers diesde la Festa Major de Sant PereEl Masnou > Tot i que la ma-joria d'actes de la Festa Major esconcentren durant la setmanadel 28 de juny al 3 de juliol, ja desdel dia 24 de juny se'n va podergaudir de diverses propostes. Eldissabte 25, a la tarda, es va in-augurar l'exposici Mostracollectiva de participants al IVMercat de les Arts, a la Casa deCultura, per acollir una seleccide tots i totes les artistes localsparticipants a la mostra, que esva celebrar durant la tarda del 26de juny, als Jardins de Can Ma-let. Tamb dissabte, va celebrar-

  se la cinquena edici del Cerca-tasques masnov, que va comp-tar amb la participaci de moltsjoves, majors de divuit anys,que van voler donar la benvingu-da a la Festa Major. La cercavi-la pel municipi va comenar a les22 h a Ca n'Humet, i va finalit-zar a la platja, a la ltima guin-gueta. Un cami amb msica vaamenitzar tot el recorregut, i, uncop arribats al dest, va donar pasa diferents dj's que van punxar alllarg de la nit. El Cercatasques vaser organitzat per l'Associaci LaXalupa.

  Els Manel obren dissabte elFestival destiu dAlella 2011Alella > El Festival dEstiu dA-lella va nixer el 2005 amb l-nim de convertir-se en un refe-rent musical de la comarca delMaresme i des de llavors sha haestat una cita obligatria de latemporada cultural estiuenca.Aquest any, a ms a ms, ho faamb un cartell de luxe que aquestdissabte obrir el grup Manel.

  Sense estridncies ni crid-ries, Manel ha revolucionat el pa-norama musical catal. El primertreball va ser disc dor, amb

  30.000 cpies venudes, i el seusegon lbum, 10 milles per veu-re una bona armadura, ha arri-bat a la primera posici de lesllistes de lEstat, una fita que no-ms havien aconseguit, cantanten catal, cantautors de la tallade Joan Manuel Serrat o LlusLlach.

  Durant aquesta setmana shanexhaurit les entrades per al con-cert, que tindr lloc dissabte(22h) al Passeig dels Jardins deCal Marqus.

  Una imatge de la Festa Major

  LADF de Tei prioritzar latasca de prevenci a lestiuEls voluntaris donen inici a la campanya estival a laparcament del Cementiri amb la Policia Local

  RedacciTei

  LAssociaci de Defensa Fore-stal de Tei ha donat inici a lacampanya destiu aquesta set-mana. El punt triat aquest anyper fer la concentraci ha estatlaparcament del Cementiri Mu-nicipal. Els voluntaris de lADFi membres de la Policia Localenguany han comptat amb lapresncia de la regidora de MediAmbient, Teresa Casellas, el capde la Policia Local, linspectorGuillermo Vicente i el cap oper-atiu de lADF de la Conreria, enJosep Ballester. Per combatreels incendis forestals es comptaamb un vehicle pick-up amb kitde 400 l, un tractor amb cis-terna de 3000 l, un remolc ambbomba i dipsit de 600 l i un ve-hicle tot terreny per transportde maquinria i voluntaris. Calafegir la novetat daquest any:un cami elctric amb dipsit de

  Foto: Ajuntament

  300 l i amb grup dalta pressi.Tots aquests equips sn propi-etat de lAjuntament i de lADF.La vintena de voluntaris delADF, tot i comptar amb ladisponibilitat daquest aparells,esperen dedicar el cent per centdel seu temps a tasques de pre-venci, com pot ser el manteni-

  ment de camins i punts daiguasituats als boscos de Tei. Desde lADF es fa una crida als teia-nencs a que evitin tota activitatsusceptible de produir un in-cendi forestal i de trucar al tel-fon 112 o a la policia local perqualsevol indici dincendi quepuguin veure.

  Els voluntaris teianencs

  Foto: Arxiu

  El grup Manel

  El Masnou > Un jove ha mortofegat aquest divendres al mat ala platja del Masnou, segons haninformat els Mossos d'Esquadra.El Sistema d'Emergncies Mdi-ques (SEM) ha rebut l'avs delsfets poc desprs d'un quart de deudel mat. El jove, d'uns 25 anys, haaparegut mort flotant sobre l'ai-gua. El jove no s'ha pogut identi-ficar perqu anava indocumentat.Dues unitats del SEM s'han des-plaat fins al lloc dels fets.

  Un jove morofegat a la platjadel Masnou

  El Masnou > Lesplai d'avisCan Mandri va celebrar, dinsdels actes del seu 29 aniversari,un homenatge al soci de majoredat, Manuel Milln Garca. L'ac-te es va iniciar amb un berenarper als socis i va continuar ambun ball amb el grup Mandrgora.Van assistir l'alcalde, Pere Pars;la regidora de Gent Gran, NoemCondeminas; la regidora d'En-senyament, Judit Roln i el regi-dor Mxim Fbregas.

  Can Mandrihomenatja alsoci ms veter

 • 10

  Premi lniamaresme.cat Juny201129

  Fotografies per a Premi de MarLAjuntament de Premi de Mar ha iniciat la recerca de

  fotografies del municipi festes pels ciutadans per tal de dissenyar el nou web municipal. Es poden

  enviar a [email protected]

  Els actes de Festa Major 2011continuen fins al 3 de juliolPremi de Dalt> La Festa Ma-jor de Sant Pere a Premi de Marcontinuar durant tota aquestasetmana a diferents espais delmunicipi. Avui, les activitats so-briran amb lOfici de Festa Majora lEsglsia de Sant Pere. Tot justdesprs soferir un vermut atots els assistents al parc Felicii la pla Carnestoltes. A partir deles 19.30h tindr lloc la Tarda delMn Tradicional i a la nit jazz i ci-nema es fusionaran en una sesside cinema a la fresca. Dijous el Bi-bliojard obrir les activitats delmat. A la nit es far el Sopar de

  Dones de Dalt al Pati dArts i Lle-tres de Sant Jaume.

  CAP DE SETMANA FARCITDivendres el plat fort ser la pre-sentaci del 34 Festival de M-sica del Maresme amb lactuacidOctavi Martnez. Dissabte lescolles dIbers i Romans estrena-ran el mat amb una Guerra deBombardes. A la tarda, els ciuta-dans podran gaudir dun combi-nat despectacles familiar. La fes-ta tancar amb la crema de lA-juntament el proper diumengeamb Avalot Teatre.

  CiU continuar en solitari elgovern a Premi de MarLalcalde t la voluntat de fomentar el dileg entre lesdiferents forces poltiques per desenvolupar projectes

  Sara ArroyoPremi de Mar

  Hem respectat el que va decidirla ciutadania, em daprendre aentendrens entre tots els grupspoltics i aix ho intentarem fer.Amb aquestes paraules lalcaldeMiquel Buch definia la seva vo-luntat de continuar un governen minoria al municipi de Pre-mi de Mar. s una decisi querespon a la intenci de manteniruna poltica de m estesa ambtots els integrants del consistori.Daquesta manera, lalcaldeapunta la necessitat de donarveu i consensuar els diferentsprojectes que es vagin desenvo-lupant al municipi. En roda depremsa, Buch va presentar lasetmana passada el nou cartipsmunicipal que sorganitza amb

  quatre rees que ell mateix vadefinir com a fortes i transver-sals. Aix doncs, els quatre pi-lars del nou consistoripremianenc sn Administraci iPromoci de la Ciutat; Governa-ci, Medi Ambient i Sostenibili-tat; Atenci a les persones; iTerritori i participaci. En total,seran 10 els regidors amb els

  Buch vapresentar en

  roda de premsael nou cartips

  que sestructuraen quatre

  rees fortes itransversals

  que CiU comptar al govern.Com a novetats, enguany shancreat les regidories dOrganitza-ci interna (que liderar MiquelA. Mndez), Sostenibilitat (Ma-risa Ferreras), Igualtat (ImmaMorales), i Convivncia i Habi-tatge (Anna Maria Medina).

  En total hi ha 14 regidoriesassignades, tot i que diferentsregidors portaran ms dunacartera a la vegada. LalcaldeBuch sencarregar de lalcaldia.

  BUCH A LA DIPUTACIPer nombre de vots, MiquelBuch i Joaquim Ferrer (Vilassarde Mar) podrien ocupar unaplaa com a diputats provincialsde Convergncia i Uni. Totsdos podrien tenir una carteraassignada, ara que estan al Go-vern.

  Una imatge de la Festa Major 2010

  Foto: Ajuntament

  Una campanya per combatre lacontaminaci acustica a PremiPremi de Mar > L'Ajunta-ment, a travs de la Policia Local,ha posat en marxa la campanyaStop als Sorolls contra la conta-minaci acstica. Fins el 31 da-gost, tothom que ho vulgui potportar el seu vehicle a les depen-dncies de la Policia Local (Ra-mon Llull, 41) i es comprovar elsoroll del tub descampamentgratutament. En cas que facimassa soroll es podr arreglar ievitar futures sancions. Cal teniren compte que les sancions peremetre ms soroll del perms

  sn de 84 a 450. Aquestescomprovacions es faran de dillunsa divendres, de 18h a 20h

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201129 lniamaresme.cat

 • 12

  Vilassar de Mar Vilassar de DaltCabrilsCabreralniamaresme.cat Juny201129

  Ms cinema a CabrilsEl cicle de cinema que va comenar la setmana passa-da a Cabrils continuar aquesta setmana amb les pro-jeccions a la pista vella de bsquet. Divendres es tras-

  lladar al nou emplaament amb noves projeccions.

  Una cinquantena dactivitats per a les Vetlles dEstiu 2011Vilassar de Dalt > Aquestasetmana sha presentat una novaedici de les Vetlles destiu i Es-tiu Jove 2011. Com lany passat,les Vetlles dEstiu denguany notindran cap cost per a lAjunta-ment que comptar amb la impli-caci de diverses entitats dispo-sades a oferir un ventall dactivi-tats culturals en diferents espaisi durant gaireb tot el mes de ju-liol.

  Ledici 2011 de les VetllesdEstiu siniciar aquest diven-dres amb una exhibici desportsi fitness al pavell poliesportiu de

  Can Bans. Diumenge, es far unconcert de Jazz i am The Tinamay Quartet i amb els poetes Ri-chard Dougles Pennant i JordiCervera. Dilluns obrir la pisci-na matinal i es far un taller degrafit a lEspai Jove. Dimarts,est previst fer una sortida a laplatja de Premi i dimecres shaorganitzat una sortida a lskatingper als joves del municipi. Durantels propers dies tamb hi ha pre-vistos cinefrums, vetllades po-tiques, gymkhanes, xerrades iconcursos, especialment adre-ats per al pblic ms jove.

  Les Vetlles dEstiu 2010

  Ja es poden consultar les basesde les Jornades Joves CreadorsVilassar de Mar > Ja es podenconsultar les bases de les VIIIJornades de Joves Creadors. LaRegidoria de Joventut dna a co-nixer les bases del Zero 2011, lesJornades de Joves Creadors, queenguany arriben a la vuitenaedici. Es poden consultar a tra-vs del web municipal www.vi-lassardemar.cat. Amb lobjectiude donar empenta als artistesque comencen i promoure lartentre els ms joves, les jornadeses celebraran a loctubre, del 7 al

  LAjuntament de Vilassarcongela el sous dels regidors

  16, i estaran dedicades al cinema,el teatre i la fotografia amb actua-cions, tallers, projeccions, ex-posicions i concursos basats enaquestes tres disciplines.

  Pel que fa als concursos, a lesbases es detalla qui pot partici-par, com, quins sn els terminisdinscripcions i els premis. Finsal 23 de setembre estan obertesles inscripcions per als qui vul-guin participar al concurs de vi-deocreacions i al de documen-tals, mentre que per al ralli fo-

  togrfic i el de curtmetratges en70 hores shaur desperar al 7doctubre.

  Comena elservei de SOSa les platgesVilassar de Mar > La Regido-ria de Sanitat obre la temporadade bany posant en marxa el ser-vei de socorrisme i vigilncia a laplatja de Vilassar de Mar. El ser-vei, a crrec de lempresa Pro Ac-tiva SL, romandr actiu fins a l11de setembre, tots els dies de10.30 a 18.30 h. Entre les nove-tats denguany, cal destacar quesha renovat tota la senyalitzacii retolaci.

  Avui siniciael tractament de larbratVilassar de Mar > Dimecres29 de juny, a les 23 hores, sini-cia el tractament fitosanitari del'arbrat de Vilassar de Mar. Es co-menar pels segents carrers:Narcs Monturiol, Santa Eugnia,Santa Magdalena, Santa Eullia,Santa Maria i la carretera N-II.Aquest tractament s una mesu-ra necessria per a la salut delsarbres i permet combatre les pla-gues.

  RedacciVilassar de Mar

  Dimarts passat lAjuntament deVilassar de Mar aprovava elrgim de retribucions i indem-nitzacions dels regidors per almandat 2011-2015. Segons es vaacordar, els regidors cobraran lamateixa retribuci que al 2007,aplicant una reducci del 5% se-gons el que fixa la Federaci Es-panyola de Municipis i Pro -vncies.

  Aix doncs, lalcalde JoaquimFerrer rebr 3.854 euros brutsmensuals, els tinents dalcalde,1620 euros bruts i els regidorsamb competncies de govern,1324 euros bruts mensuals. Abanda daquestes partides, cadagrup municipal percebr 950euros anuals i cada regidor ads-crit, 475 euros bruts anuals.

  Durant la darrera sessi ple-nria tamb es va aprovar el noucartips municipal, segons el

  Foto: Ajuntament

  qual es divideix el consistori enquatre rees encapalades perJoan Roca, que s el primer ti-nent dalcalde i responsable deles rees dEspais Pblics, MediAmbient i RRHH; Dbora Jover-Santi, segona tinent dalcalde iresponsable de Comer, Em-

  presa, Formaci i Ocupaci, En-senyament i Salut; Desi Camino,tercer tinent dalcalde i respon-sable de les carteres de Territori,Habitatge, Seguretat, Ciutadaniai mobilitat; i Josep sol, respon-sable dEsports i EquipamentsMunicipals.

  El consistori vilassarenc

  Lalcalde percebr 3.854 euros, els tinents dalcalde1.620 i els regidors 1.325 euros bruts cada mes

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201129 lniamaresme.cat

 • 14

  Esportslniamaresme.cat Juny201129

  Arriben els Global Beach Games a Vilassar de MarEl proper cap de setmana tindran lloc a la platja de Palomares de Vilassar de Mar, els

  Global Beach Games 2011, una mostra de diferents disciplines esportives sense alluny-ar-se de la vora del mar. Fins al 30 de juny estaran obertes les inscripcions. Es podr

  jugar als tornejos de Futbol platja 5x5, vlei 4x4 i pdel platja 2x2.

  Foto: Ajuntament

  Una imatge de la Cursa dEstiu 2010

  La Cursa dEstiu de Premi2011 pren carcter solidari

  Ja sha iniciat el compte enrereper a una nova edici de la ja tra-dicional Cursa dEstiu que en-guany pren, com a novetat, ca-rcter solidari. Els beneficis de lacursa es destinaran a la Funda-ci Miquel Valls, entitat d'ajudai recerca mdica per a la malal-tia de l'Ela. Fins al mateix dia dela cursa, el proper dissabte, espodran seguir formalitzant lesinscripcions tot i que ja shaobert el perode a travs del webcursapremia.com i en diferentspunts del Maresme, com la boti-ga Spiridon de Vilassar de Mar,Esports Manent a Premi deMar i el Complex Esportiu AireRonda de Cabrera de Mar.

  La cursa dadults, de 10 quil-metres, siniciar a les 19.30h ala Ronda de Premi en direccial cam del Mig. Es continuar

  Enguany es collaborar amb la Fundaci Miquel VallsS. ArroyoBaix Maresme

  pel carrer La Sussa, Rosa delsVents i el Torrent de Can Maletfins arribar a la platja, on es re-correr un tram danada i torna-da fins a recuperar la ruta perciutat a lalada del carrer dEn-ric Borrs. El darrer tram ser

  per la Gran Via de Llus Compa-nys.

  Abans de la cursa dadults esdisputar la prova infantil, querecorrer un quilmetre i mig pelcarrer de la Plaa, Sant Ferran iel carrer del Mig.

  Cabrils > Un any ms les balla-rines dUrban Style de lAltell,sota la direcci de la Carla Forns,van aconseguir sorprendre al p-blic en el seu Festival 2011. Len-trada als Horts de la Santa Creues va convertir, per una nit, enHollywood Boulevard amb lesestrelles caracterstiques del Pas-seig de la Fama. Les primeres ensortir van ser les ms petitesamb una coreografia basada en ElLlibre de la Selva de Disney i apartir daqu van anar sorgintcoreografies basades en les msdiverses pellcules del cinemaclssic i actual, des de La Venta-focs a La Sireneta, passant perPulp Fiction, Rocky, Moulin Rou-ge o Grease entre daltres. Petitsdetalls van recordar el cinemaclssic com peces de cinema muto lentrada duna Audrey Hep-burn en un cotxe dpoca. Tot ple-gat, es va convertir en una nit ple-na de lencant del cinema, on lesintegrants de la Urban Style vandemostrar les seves aptituds pelsballs urbans.

  Les ballarines delUrban Stylen fanuna nit de cinema

  El Masnou > La regatista mas-novina Slvia Mas es va procla-mar campiona d'Espanya en elDesafo Grupo Leche Pascual,que va tenir lloc a Sanxenxo,Pontevedra, el dissabte 25 dejuny. La prova va comenar el di-marts 21 de juny amb ms d'uncentenar de regatistes. Slvia Masva aconseguir penjar-se l'or na-cional i va aconseguir un total desis victries parcials. Aix, lamasnovina finalitza el seu ltimany en la classe Optimist de lamillor manera possible, penjant-se l'or en la Copa d'Espanya.

  Slvia Mas esproclama campiona estatal

 • 15

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  TELFONS DINTERS

  Juny

  201129

  EMERGNCIES 112BOMBERS 93 540 04 61CAP I CONSULTORIS LOCALS Servei dAtenci Primria Matar Maresme c/ Verge de Guadalupe 93798 90 11 El Masnou c/ de Sant Miquel 93 555 70 61 Premi de Marc/ de la Plaa 93 547 711 Vilassar de Mar c/ Santa Maria 93 754 06 42 CAP Vilassar de Dalt Pl. de la Vila 93 750 88 64 Consultori LocalNucli Urb Premi de Dalt 93 752 48 84 Consultori Local de Premide Dalt Barri Cotet 93 752 44 54 Consultori Local Cabrils c/ de CalBatll 93 750 74 10 Consultori Local Cabrera Nucli urb 93 754 04 42 Consultori Local Cabrera Pla de lAvell 93 759 78 36 HOSPITALS Hospital de Matar Carretera Cirera 93 741 77 00 Hos-pital Municipal de Sant Jaume 93 766 59 50 MOSSOS DESQUADRA 088 Premi de Mar 93 741 81 85 Matar 93 741 81 00GURDIA CIVILPremi de Mar 93 752 48 55 POLICIA LOCAL 092 El Masnou 93 555 22 44 Alella 93 555 24 12 Tei 666 53 58 58 Pre-mi de Mar 93 741 74 22 Premi de Dalt 617 438 788 Vilassar de Mar610 273 256 Vilassar de Dalt 93 753 98 38 Cabrils 689 993 256 Cabr-era 93 754 04 01POLICIA NACIONAL 091 Matar 937 577 744TAXI El Masnou 93 555 86 86 Alella 639 134 403 Tei 666 53 58 58 Pre-mi de Mar 937 525 757 Premi de Dalt 93 751 42 66 Vilassar de Mar937 592 384 Vilassar de Dalt 93 753 98 38 Cabrils 93 753 01 52 Cabr-era 667 43 85 33CREU ROJAAssemblea Local El Masnou - Alella - Tei 93 555 21 21 OFICINA ATENCI CIUTADEl Masnou 93 542 47 00 Tei 93 555 61 03 Premi de Mar 93 741 7400 Premi de Dalt 93 754 80 19 Vilassar de Mar 93 754 24 00 Cabr-era de Mar 93 759 00 91FEDERACI AGRUPACIONS DEFENSA FORESTAL93 737 509 863

  EL MASNOU29 de junyFesta Major petita infncia so-lidria. A partir de les 10h, a laplaa Marcellina de Monteys.Activitat gratuta. Taller de bijuteria. A partir deles 18h, a Ca nHumet.

  30 de junyTaller de teatre i expressi cor-poral. A partir de les 20h, a CanHumet.

  2 i 3de juliolFira dArtesania. A la carretera,al carrer Roger de Flor i a lesplaces Catalunya i Llibertat. Apartir de les 19h.

  6 de juliolConixer i millorar els recursosdInternet. A partir de els 10h,a Els Vienesos.

  11 de juliolReuni de la Comissi de Fes-tes. A partir de les 20h, a CanHumet.

  ALELLA1 de juliolCinema a la fresca: Toy Story 3.A partir de les 22h, a la plaa delAjuntament.

  2 de juliolFestival dEstiu Alella 2011:Manel. A partir de les 22h, alpasseig dels Jardins de CalMarqus.

  7 de juliolEl club de lectura. A la Biblio-

  teca Municipal Ferrer i Gurdia.A partir de les 20h.

  8 de juliolCinema a la fresca: La red so-cial. A partir de les 22h, al ca-rrer frica.

  9 de juliolFestival dEstiu Alella 2011:Polifnica Joia dAlella. A par-tir de les 22h, al Parc de CanSords.

  TEI1 de juliolBibliopiscina. A partir de els20h, a les piscines municipals.

  2 de juliolLa Fira Verda. A partir de les10h, a la plaa de la Cooperati-va.

  PREMI DE MAR19 de junyConferncia: I tu? Jugues otreballes? Aprofita les xarxessocials per atreure i fidelitzarclients. A partir de les 20.30h,a la Biblioteca Mart Rossell iLloveras.

  1 de juliolFesta del 25 aniversari INS Se-rra de Marina. A partir de les19.30h, a lInstitut Serra deMarina. Exposici: Despulles Illumi-nades. A partir de les 20h, alMuseu de lEstampaci de Pre-mi de Mar.

  2 de juliolIV Jornada de classificaci i

  tcniques per fotografiar fssils.A partir de les 9.30h.

  3 de juliolConcert: Quatre segles dpera.A partir de les 22h, a lesglsiade Sant Cristfol.

  4 de juliolExposici: Setmana pirata a labiblioteca. A la biblioteca Mar-t Rossell i Lloveras.

  PREMI DE DALT30 de junyBibliojard 2011: Rodar i rodar,a crrec de la companyia LaMaleta. A la biblioteca JaumePerich i Escala.

  VILASSAR DE MAR29 de junyExposici de fotografies: Les-port a Vilassar de Mar. A les-pai FotoBisa.

  2 i 3 de juliolGlobal Beach Games. A partir deles 9h, a la platja de Palomares.

  Fins al 30 de juliolExposici homenatge: Ama-deu Casals, aquarelles. Al Mu-seu Municipal de Vilassar deMar.

  Del 23 al 27 de junyFesta Major de Sant Joan. Di-verses activitats en diversos es-pais.

  VILASSAR DE DALT1 de juliolPassejades fotogrfiques perVilassar de Dalt. A partir de les18.30h, al Museu Arxiu de Vi-lassar de Dalt.

  CABRILS1 de julioilXerrada: Any de la mort deJos Saramago. A partir de els20h, a crrec de Francesc Pon-sa, a la biblioteca pblica.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201129lniamaresme.cat