METODE PELAKSANAAN tpt

  • View
    129

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

metode

Transcript

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

NamaPenawar:CV.DUTAUNGGULSARANANamaPaketPekerjaan:PeningkatanJalanRuasHilimbana-Sisobawino-Hiljaudhi.DimulaidariHilimbanamelaluiSMPNegeri3LolofituMoi

PENDAHULUAN

Setelahkamimempelajaridokumentenderdantipycalgambarrencana,untukmelaksanakanpekerjaantersebutdiataskiranyaperludibuatsuatumetodepelaksanaanyangterarahdanefektif.Sehinggadiharapkanpenyelesaianpekerjaansesuaidenganspesifikasirencanadantepatwaktu.Sebelumdimulainyapekerjaanharusdibentukmanajemenpelaksanaan,persiapandanpasilitaspendukungpelaksaandanprogramkeselamatankerjasehinggadalampelaksanaannantinyaterarahdandapatberjalansebagaimanayangdiharapkan.

PROGRAMKERJA

Programkerjaditujukanuntukmengaturdanmembagibeberapajenispekerjaankebeberapakelompokkerjasehinggaoptimaldalampenggunaantenagakerja,material,perkakasdanperalatan.Yangtermasukdalamdetailrencanakerjaadalah:perintahkerjadansemuaaktivitasseharusnyatercantumdalamurutankerjajumlahtenagakerjauntuksetiapkelompok,sebagaicontoh,ukurankelompokdanpembagiannya.jumlahperalatanuntuksetiapkelompok,sebagaicontoh,jenisalatsetiapkelompokdanpembagiannya.jumlahbahanmaterialuntuksetiapkelompok,sebagaicontoh,jenismaterialsetiapkelompokdanpembagiannya.Bagaimanamemotivasitenagakerja,menggunakaninsentif,sepertitaskwork,danBagaimanainstruksidiberikandanditerimadengansikapyangbaik,mengindarikesalahpahamandanperintahkerjayangsalah.

ORGANISASILAPANGAN

Konstruksijalanyangmenggunakantenagakerjajugamembutuhkanorganisasiproyektertentudilapangan.Strukturorganisasibiasanyabermacam-macam,tetapiumumnyaterdiridaribeberapabidangsepertiTerlampirdalamdokumenpenawaran.

\

MetodePelaksanaan

Operasional:Kegiatan:PendukungPekerjaandikamp,SettingalinyemenCV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

LINGKUPUMUMPEKERJAANJALAN

Sekalikampproyekdidirikandandisuplaidenganmaterial,perkakasdanperalatan,pekerjaankonstruksidalamdimulai.Pekerjaanpembangunanjalandibagikedalambeberapakegiatan,setiapsubnyamelakukanserangkaiankegiatan.Pekerjaanyangtelahterbagitersebutmemilikiurutankerjatersendiripula.

FlowChartberikutmemberikangambaransecaraumumtentangurutanpekerjaanpembangunanjalan:

GalianUntukSelokanPembersihanparitdisepanjangjalanyangakandikerjakan

PekerjaantanahGaliandanpenutupan,penghamparandanleveling,drainase,timbunandankemiringanbadanjalan

PenyiapanBadanJalanPenyekrapan,pembasahan,pemadatandanlevelingakhirpadapekerjaantanah

StrukturCekunganpenyeberangan,gorong-gorong,BoxCulvertdanjembatan

MetodePelaksanaan

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

Dalamkondisinormal,setiappekerjaandikerjakanolehsatugruptenagakerjayangberbeda.Jikaadakegiatanpekerjaanberdekatandenganpekerjaanlain,makapekerjaansebaiknyadiatur(sebagaicontohsuatupekerjaanpenggalianharusmenunggusampaigruppekerjapembersihan(clearing)selesai.Sementaraitu,jikapekerjaantersebutberjauhan,makapengawasantidakdiperlukanterlalulama.

Ingat:

Suatupekerjaanseharusnyamengikutipekerjaanselanjutnyasedekatmungkin

tanpamenimbulkanpengaruhataukeributan.Jarakantarakegiatanpertamadanberikutnyaseharusnyatidaklebihdari2km

Jikadilakukanpadapekerjaanbaru,sangatpentingdilakukanstaggeringpadaoperasionaldiatas,membutuhkankuranglebihsatuminggusebelumdimulaioperasionalberikutnya.HalinimemberikankesempatankepadaTeknisiuntukbekerjasecarabaikdanmemberikanintruksidasardanpelatihanuntuktenagakerjabaru.

TAHAPPELAKSANAAN

PekerjaanPembangunanJalanProduksiBeuracanterdiridaribeberapajenisitempekerjaan,setiapjenismelakukanserangkaianlingkupdanurutankegiatanmasing-masingyaitu:

TAHAPUMUM

1.2MOBILISASI

MobilisasiinimencakupPersonilinti,PekerjadanPeralatanPekerjaansudahharustermobilisasisebelumpekerjaandimulai.

PENGUKURANDANSETTINGDapatdibayangkanbilakitainginmenggalidariAhinggaB,yangdiperlihatkanolehgarisputus-putusgambardibawahini.

MetodePelaksanaan

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

Untukmemastikanbahwakitamendapatkanketinggianyangbenardalampenggalian,kitaperlumelakukanpengukuranuntukmendapatkangambarrencanadanperkiraankuantitas.

SettingAlinyemenjalan

Pemilihangarisas(tengah)suatujalanadalahmerupakantugasyangpalingpentingbagisupervisilapangan.Jikapemilihangarisjalansalah,halinidapatmenghambatpelaksanaanpekerjaan,memperlamaharikerjadanjalanmenjadisulit,danjugamahaldalampemeliharaannya.Garistengahdisarankandipilihuntukmenghindarilokasiyangjelekataukesulitandalamdrainasi,lokasidengantanahyangjelekataupekerjaantanahmenjadibesar,daerahbebatuanatauberatuntukpembersihan.Ditambahkanlagi,bilastrukturdrainasidiperlukan,garistengahharuslahdipilihdenganbaiksehinggastrukturdrainasidapatditempatkanpadalokasipenyeberanganyangpalingbaik(bestcrossingpoint).

MenyetingGarisLurus

Garislurusdisetingdenganmemberitandasetiapjarak50mhingga100mdengantongkatukur(lanjir).Diantaraduatoangkatukur,segerabuattitik(point)setiapjarak10m.Biasanyabagian-bagian(seksi)yangtidaklebihdari50sampai100mdisetingdalamwaktubersamaan.Didaerahpegununganatauperengan,setiapseksidipilihkurangdari50m.

MetodePelaksanaan

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

Menyetinglengkungan(kurve)

Garistengahyangtelahkitapilihdenganmembuatgarislurus-garislurusakanbertemupadatitik-titikpertemuan(intersectionpoint).Akhirnyagarislurustersebutakandihubungkandenganlengkungyangakandisetingdalamdetailpenyetingan.

Ukurjarakantaratitikpertemuandananggaphalinimerupakanperkiraanpanjangawaldaripadajalanyangakandibangun

MenyetingKetinggianVertikalJalan

Jikalajurjalanhorisontaltelahdibuat,tahapberikutnyaadalahmenyetingbentukjalanvertikal(verticalalignment).Bentukjalanvertikalmensetleveljalandalamhubungannyadengankeadaandataran/permukaantanahdisekitar.Metodeyangterlihatdibawahinidigunakanpapanprepiluntukmemperkirakanketinggianjalan,yangbergunauntukmenghindaripemindahantanahyangtidakdiperlukan.

KemiringanJalan

Jikamenyetinggaristengahdarisebuahjalan,perludicekkemiringansepanjangprofiljalan.Pindahkanleveldarisebuahpapanprepilkeantarapapanselanjutnyadanukurperbedaannya

MetodePelaksanaan

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

Padasaatmemilihgaristengahjalan,sangatlahperluuntukmengecekbahwakemiringanpermukaantanahyangada.Haliniuntukmeyakinkansupayatidakterlalucuramatauterlaludatarsebelummemastikanlokasidarigaristengahjalan.

PenyetinganBentukBadanJalan

Ketikapenyetinganlengkunganjalan(badanjalan)dansaluransamping,pentinguntukmengurangijumlahpekerjaanpenggaliansekecilmungkindenganmengikutilevelpermukaantanahyangadasepanjanggarisjalan.Proseduryangdijelaskandibawahinimerupakancarayangefisiendaripenyetinganleveljalan,untukmemperolehlokasijalanyangbaikdengandrainaseyangbaikpuladantidakterjadipekerjaanpenggalianataupenimbunanyangbesar.

TAHAPPEKERJAANTANAH

Umumnyapekerjaantanahpadapembuatanjalanmeliputipekerjaanpenggaliandrainasi,danpenggunaanmaterialuntukmembuatbadanjalan,pekerjaanpengalian(pemotongan)untukdiurugkanpadadaerahyangmemerlukanurugan,sehinggamembentukbadanjalan.Atauuntukuruganpadadaerahyangperluditinggikankarenadaerahtersebutjeleksistimdrainasinya.Pertamakitaperlumempertimbangkanpadasituasidimanajalandibangunditanahyangdatar,ataurelatifsamatingginya.Antarajalandandrainasimemilikisedikitkemiringan.

3.1.1GALIANTANAHBIASA

UntukPenyiapanBadanJalan(denganCut&Fill)

MetodePelaksanaan

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

Permasalahandimulaiketikajalandibuatmelewatitanahperengan.Semakintajamkemiringannya,semakinbanyakpenggalianyangdibutuhkanuntukmembuatjalan.Selaluhindarikemiringanyangdalam,jikamemungkinkan.Tempatkanjalanpadapunggungbukitbilamemungkinkan,untukmengurangipekerjaantanah,demikianjugapekerjaandrainase.

Pembuatanjalanpadapermukaanyangmempunyaikemiringanberpengaruh:Saluransampingyangtinggiharusdigalidalam.Saluransampinguntuksisiyanglebihrendahbiasanyatidakdibutuhkan,danJalanharusdibuatdenganmenimbunsisiyanglebihrendahCaraterbaikuntukmelakukanituadalahmemisahkanpekerjaandalamduatahap:

1)TahappertamaGalipadadaerahyangtinggi,timbunkanpadadaerahyangrendah,danbentukslopepadasisirendah.

2)Tahapkedua:Galisaluransampingdisisiyangtinggidanbentukbadanjalan.

Keuntunganmetodedenganmengerjakansecarabertahapadalah:PenggalianakanmendekatiseimbangdenganjumlahpenimbunanyangdibutuhkanMaterialuntuktimbunanyangdibutuhkanmendekatiyangdiperlukan,dimanahaliniakanmengurangikebutuhandanpengangkutanmaterialkearahmemanjang.MetodePelaksanaan

CV.DUTA

UNGGULSARANA

GENERALCONSTRACTORLEVERANSIER

Denganmembuatperataansepanjangsisidarijalandankemudianmenurunkankesisitanahyangrendah,mengurangipenggaliandanpadaumumnyamengakibatkankebutuhansaluransampingpadasisiyangrendahtidakdiperlukanlagi.

METODEPELAKSANAAN

Bahan:Tidakadabahanyangdigunakan

Peralatanyangdigunakan:

ExcavatorDumpTruckAlatBantuUrutanKerja:TanahyangdipotongumumnyaberadadisisijalanPenggaliandilakukandenganmenggunakanExcavatorSelanjutnyaExcavatormenuangkanmaterialhasilgaliankedalamDumpTruckDumpTruckmembuangmaterialhasilgalianpadadaerahbadanjalanyangbutuhmaterialtimbunan.Untukmaterialhasilgalianyangtidakterpakai/tidakbiasdipakaidibuangkelokasipembuanganyangtelahditentukan.Setelahpenggaliansekelompokpekerjamerapikanhasilgaliandansisamaterialgalian.TahapakhirdilakukanpengujiantanahdanDCP

Pelaporan:Supervisiakanmelaporkansetiapharikerjasebagaimanadiatelahgunakanuntuktiapharinya.Diaakanmelaporkanpekerjaangalianinidalambesaranvolumem3untuksetiapseksinya(25mpanjangjalan)yangtelahdikerjakannya,yaituuntukvolumepenggalian.

FlowChartPekerjaanGalian

Pengukuranawal

ShopDrawing