Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju,
Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju,
Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju,
Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju,
Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju,

Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Oksana Dvinskykh - XEtitan- 2015-12-19¢  za pokivanje energetskih potreba za grijanjg...

 • rrl I prema Direktivi

  2002t91tEC

  Zgrada I nova I postojeca Vrsta zqrade STAMBENO POSLOVNA ZGRADA K.6. k.o. k.e. 482211; k.o. Vrapde Adresa Zagreba(*a cesta 192, 10 000 Zagreb Mjesto Zagreb Vlasnik / investitor TITAN NEKRETNINE d.o.o., DeZmanova 5, Zagreb lzvoda6 KAMGRAD d.o.o., Josipa Londara th, 10090 Zagreb Godina izqradnie 2012

  IE N

  Eg XE $r I- r= ct)hNooF lr

  --YOa.cI+rFotr c')(El- *'oa c

  IJJ

  kWh/(m2a)Q'h,nd,r"f lzradun

  49.9 l II A

  < 100

  < 150

  < 200

  < 250

  > 250

  ts> Podaci o osobi koja je izdala energetski certifikat Ovla5ten a tizieka osoba Miroslav Kovadec, dipt.ing.stroj. Ovla5tena pravna osoba lmenovana osoba Registarski broj ovlaitene osobe F-60 / 2010. Broi energetskog certifikata F 60 2010 019 A Datum izdav anjal rok vaZenja 26.04.2012 / 10 godina Potpis nL- ;?

  Podaci o zgradi A* [mt] 7.168,00

  % [m'] 22.400.00 fo [m-t] rn;,;,-w(''6i

  0r3-8..

  0,58

 • Klimatski podatci ffiffiffi i,.t"''''"'

  m"

  Klimatski podaci (kontinentalna ili primorska Hrvatska) Kontinentalna

  Broj stupanj dana grijanja SD lKdla] 3076,7 Broj dana sezone grijanja Z [d] 178,9 Srednja vanjska temoeratura u sezoni grijanja 0" IC] J,V Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja €, [-Cl LV,V

  Podaci o termotehnidkim sustavima zgrade Naein grijanja zgrade (lokalno, etaino, centralno, daljinski izvor) EtaZno lzvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potro5ne tople vode Prirodni plin

  Nadin hladenja (lokalno, etaZno, centralno, daljinski izvor) Lokalno fzvori energije kojise koriste za hladenje Elektridna energija

  Vrsta ventilacije (prirodna, prisilna bez ili s povratom topline) Prirodna, pris. bez povrata topl. u sanitarnim prostor. i prostoriiama bez prozora

  Vrsta i naiin kori5tenja sustava s obnovljivim izvorima energije Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje [%]

  Energetske potrebe Za referentne klimatske podatke Za sfuarne klimatske podatke

  Specifi6no IkWhl(m'?a)]

  t] obvezna ispuna L__j ispunjava se opcijski

  Gradevni dio zgrade U [W(m2K)], U.u* [Wl(m2K)] lspunjenoDAlNE t/anjski zidovi, ziCovi prema garaZi, tavanu

  Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi orema tavanu

  Zidovi prema tlu, podovi prema tlu

  Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaZe

  Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i neqriianom stubiStu temperature vi5e od 0 oC

  Prozcri, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi oro6elia

  Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom

  Ohia(nienie' I i ohvezna isnrrnat i '-r_.,_' n ispunjava se opcijski

 • Dodatak ffiffiffi

  I

  I ltoStina korisne povrSine zgradg Arlnfl,jest ukupna ploitina neto podne powdine grijanog dijela zgrade.

  Relativna vrijednost je potrebne toplinske energije za grijanje za nestambene zgrade, Or.nc.rer folo], jest omjer specifidne godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatkg ?r,no,,"r lkwh/(mea)l i dopu5tene specifiine godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimabke podatkg Qn,na,aop

  mca)]. a izratunava se

  Godi5nji toplinski gubici sustava Erijanja, Cn,r. lkWhlaj, jesu energetski gubici sustava gr|anja trFkom jedne godine iskoristiti za odriavanje unutarnje temperature u zgradi.

  potebna energija za hladenjg ft [kWh/a], jest zbroj godi5nje potrebne energije za hladenje i godiSnjih gubitaka sustava hladenja u zgradi. GodiSnja potrebna energija za ventilaciju, Ov" [kWhla], jest odredena kolidina energije za pripremu zraka sustavom pisihe ventitacijg djelomidne klimatizacije i klimatizacije tijekom jedne godine za odriavanje stupnja

  u

  Godiinja primarna energija, S,6 ikWh/al, jest radunski odredena kolidina energije za potebe zgrade tijekom jedne

  Obujam grijanog dijela zgrade, %lm3f, jest bruto obujam, obujam grijanog dijela zgrade kojemu je oplodje A. FalGoi- obfika zgrade, fx= ,i,il; [m-'], jest kolidnik opioSja .,4 i obujma grijanog dijela zgrade lu.. Koeficijent fansmisijskog toplinskog gubitka, i$,,uar lWKl, jest kolidnik izmedu toplinskog toka kojise tansmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike izmedu unutarnje projektne temperature u sezoni grijanja

  Srednja vanjska temperatum, A. fC], jest osrednjena wijednost temperature vanjskog zraka u promatranom

  Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja, 4 ["C], jest projektom predvidena temperatura unutarnjeg zraka

  potrebna toplinska energ$a za grijanje za referentne klimatske podatkg Q'n,nd,,ur fkWhl(mra)1, jest radunski odredena godiSnja potrebna kolidina topline za odrZavanje unutarnje projektne temperature za referentne

  Dopu5tena vrijednost specifiine godi5nje potrebne toplinske energije za grijanje On,no,oop [kwh/(m3a)], jest dopu5tena specifidna godiSnja potebna toplinska energija za grijanje koja se izradunava uz uvjete propisane za nove nestambene zgrade prema posebnom propisu kojim se propisuju tehnidki zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske

  pofebna toplinska energija za zagrijavanje potroine tople vodg Q, [kwh/a], jest radunski odredena topline koju sustavom pripreme poFodne tople vode teba dovesti tijekom jedne godine za zagrijavanje vode.

  GodiSnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potroSne tople vode, Qry.r. [kwh/a], jmu energetski gubici sustava se ne moqu iskoristiti za zaqriiavanie vode.

  potrebna toplinska energu4 Or [kWhla], jest zbroj godisnje potrebne topline i godiSnjih toplinskih gubitaka sustava za grijanje i zagrijavanje potroSne tople vode u zgradi. Godi5nja poFebna toplinska energija za hladenje, *,"t [kWh/a], jest radunski odredena hladenja ti"eba odvesti tijekom jedne godine za odr{avanje unutarnje temperahlre u zgradl tijekom razdoblja htadenja

  GodiSnji gubici sustava hladenja, G,r. [kWh/a], jesu energetski gubici sustava hladenja tijekom jedne godine koji se

  GodiSnja potrebna energija za rasvjetu, 4 [kWh/a], jest radunski odredena kolidina energije koju teba dovsti zgradi

  GodiSnja isporuiena energija, 4"r lkWh/al, jest energija dovedena tehniekim sustavima zgrade tuekom jedne godine za pokivanje energetskih potreba za grijanjg hladenje, ventilaciju, potrodnu toplu vodu. rasvjetu i pogon pomoinih sustava.

  GodiSnja emisija ugljidnog dioksida, COz lkglal, jest masa emitiranog ugljitnog dioksida u vanjski okoliS tijekom jedne godine koja je poslpdica energetskih poteba zgrade.

 • - za postojeie zgrade: prijedlog mjera za poboljianje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane

  - za nove zgrade: preporuke za koriStenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uStede energije i toplinske zaStite i

  Prijedlog mjera / Preporuke

  1. MontaZa fotonaponskih panela (fotonaponske elektrane) snage 30 kWp, i vi$e, na krov zgrade.

  2. Ne pregrijavati prostorije; sprijeciti pregrijavanje prostorija iznad projektne temperature grijanja ce5com kontrolom i regulacijom temperaiure u prostoru na termostatu i termostatskim ventilima.

  3. Smanjiti neZeljene toplinske dobitke od osuncanja u ljetnom razdoblju kori5tenjem roleta.

  4. Prilikom prozracivanja prostorija neka prozori budu tek nekoliko minuta Sirom otvoreni, a zatim ih zatvorite da toplina nepotrebno ne izlazi iz prostorija.

  ffiffiffi

  5. U sezoni hladenja odrZavati projektnu temperaturu, odnosno 6"C ni2u od vanjske temperature (mjerodavna je vi5a vrijednost unutarnje temperature).

  6. Optimalno podesiti postavnu temperaturu u sustavu pripreme potro5ne tople vode.

  7. U Sto vecoj mjeri kor.istiti prirodno svjetlc - gasiti rasvjetu kada nitko ne boravi u prostorijama.

  8. lskljuciti elektronicke uredaje koji se ne koriste (iskljuci'ri ih iz,,stand by" reZima rada).

  9. Redovito servisirati i kontrolirati hladenja i klimatizacije.

  rad sustava grijanja, pripreme potro5ne tople vode,

  10. Koristiti energetski ucinkovita troiila energetskog razreda A.

  11. Ugraditi Stedne Zarulje u rasvjetna tijela.

  12. Racionalno koristiti vodu.

  Prilikom svake buduce rekonstrukcije razmotriti mjere pobolj5anja energetskih svojstava zgrade, koje su ekonomski opravdane.

 • ffiffiffi Detaljan popis propisa, normi i proradunskih postupaka za odredivanje

  poAatat