of 32 /32
PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA Oksana Tamošiūnienė, ESFA Projektų valdymo skyriaus projektų vertinimo koordinatorė

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA Oksana Tamošiūnienė, ESFA Projektų valdymo skyriaus

 • Author
  fay

 • View
  73

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA Oksana Tamošiūnienė, ESFA Projektų valdymo skyriaus projektų vertinimo koordinatorė. Turinys. Paraiškos kelias Konsultavimas Paraiškos teikimas Paraiškos vertinimas. Paraiškos kelias. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA Oksana Tamošiūnienė, ESFA Projektų valdymo skyriaus

 • PARAIK TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA

  Oksana Tamoinien, ESFA Projekt valdymo skyriaus projekt vertinimo koordinator

 • TurinysParaikos keliasKonsultavimasParaikos teikimasParaikos vertinimas

 • Paraikos keliasPFSA rengimas/derinimasPFSA patvirtinimas ir kvietimo teikti paraikas paskelbimasVertinimasProjekt atrankaProjekto administravimo ir finansavimo sutartisESFA teikia pastabas ESFA konsultuoja paraik pildymo, MM - turinio klausimais

 • Konsultavimas

 • Konsultavimas

 • Atvir dur dienos Konsultacijos vyks Agentroje: Birelio mn. 30 d.Liepos mn. 7, 14, 21 ir 28 d.Rugpjio mn. 4, 11, 18 d.Kitais mnesiais atvir dur dienos bus organizuojamos vien kart mnes.Konsultacij laikas: Nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo13 val. iki 16 val.

  konsultacijas reikia usiregistruoti ne vliau kaip prie 2 darbo dienas iki pasirinktos atvir dur dienos

 • KonsultacijosTelefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 241 3175 (Ania Artisiuk); (8 ~ 5) 246 1832 (Ala Sebeiova konsultacijos finansiniais klausimais)(8 ~ 5) 241 3190 (Rasa Balekien konsultacijos finansiniais klausimais)

  Fakso Nr.: (8 ~ 5) 260 8281

  Elektroninio pato adresai:[email protected]@[email protected]

 • D.U.K.

 • D.U.K.

 • Paraikos teikimas

 • Paraikos teikimas (1) Paraikos priimamos iki kvietime teikti paraikas nurodytos datos ir valandos !

  2011 m. gegus 16 d. 17 val.

 • Paraikos teikimas (2)Atkreipkite dmes, kadparaik siuniant patu, pato antspaudo data turi bti ne vlesn nei paraik pateikimo data! 2011 m. gegus 15 d.

 • Paraik teikimas (3)Paraikos turi bti teikiamos uklijuotame voke vienu i i bd:teiktos pareikjo ar jo galioto asmens;teiktos pato kurjerio;atsistos patu.

 • Paraik teikimas (4)Turi bti:viename voke (ar kitoje talpoje/pakete) pateikta 1 Paraikos originalas, ant kurio turi bti nurodyta ORIGINALAS, 2 Paraikos kopijos, nurodant KOPIJA, ir elektronin Paraikos versija kompiuterinje laikmenoje.Paraika turi bti susegta, puslapiai sunumeruoti.

 • Paraik teikimas (5)Ant voko (ar kitos talpos/paketo) turi bti nurodytas pareikjo pavadinimas, adresas, veiksm programos priemon, pagal kuri teikiama Paraika dl projekto finansavimo. Ant kitos voko puss nurodomas kontaktinio asmens vardas ir pavard, telefonas, faksas bei elektroninis patas. Ant kompiuterins laikmenos turi bti aikiai nurodytas projekto pavadinimas ir priemon, pagal kuri teikiama Paraika dl projekto finansavimo.

 • Paraikos vertinimas

 • Vertinimo procesasVertinimas

  Projekt atrankaParaik primimas ir registracijaTI sprendimas finansuoti/atmesti paraikParamos sutarties pasiraymas

 • Paraik teikimas 2011 m. gegus 16 d.Paraik primimasKvietimas stabdomas

 • Paraik primimas ir registracijaAtpliami vokai;Esant poreikiui organizuojami Vok atplimo komisijos posdiai;Paraikoms suteikiamas SFMIS kodas

  Tinkamos paraikos perduodamos vertinimui

 • Paraik primimas ir registracijaDaniausiai daromos klaidos:Paraika pristatoma nesupakuota;Ant voko/paketo neuraoma pagal koki priemon teikiama paraika, nenurodomi kontaktiniai asmenys;Nepateikiama paraikos el. versija.

 • VertinimasVertinama paraika pagal kriterijusvertinus paraik formuojama ataskaita, kuri siuniama TI, jei paraik siloma atmesti, ji perduodama Projekt vertinimo komisijai, kur atsivelgus vertintojo silymus priimamas sprendimas dl atmetimo Siuniamas ratas dl informacijos patikslinimo (jei reikia)Vertinimas gavus patikslinimusSiuniamas papildomas uklausimas el. patu (retais atvejais) Formuojamas biudeto ratas ir siuniamas pareikjuiPareikjo sutikimas/ nesutikimas dl biudeto5 d. d.5 d. d.2 d. d.

 • Administracins atitikties vertinimas (1)

  Pagal administracins atitikties vertinimo kriterijus (priedas Nr. 4), pateiktus PFSA, vertinama: ar upildyti visi paraikos punktai; ar paraika sukomplektuota; ar pateikti visi PFSA nurodyti dokumentai bei privalomi priedai.

 • Administracins atitikties vertinimas (2)Daniausiai daromos klaidos:Lapai nesunumeruoti;Nepasirayta ir neantspauduota Paraikos A ir B dalys, Ilaid pagrindimo forma;Jei pasirao ne pareikjo/ partnerio staigos vadovas nepateikiamas galiojimas;Nepateikiami privalomi priedai;Neupildyti visi Paraikos A ir B dali punktai, priedai.

 • Tinkamumo finansuoti vertinimas (1)

  Tinkamumo finansuoti vertinimo metu: vertinama pareikjo bei projekto atitiktis nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems atitikties kriterijams (1 priedas) bei reikalavimams; nustatoma leistina projekto tinkam finansuoti ilaid suma ir didiausias leistinas projekto finansavimo dydis;

 • Tinkamumo finansuoti vertinimas (2)Paraikos pripastamos netinkamomis: pareikjas/ partneris neatitinka nustatyt reikalavim; nenumatomos privalomos veiklos; projektas neatitinka priemons tikslo bei PFSA nurodyt veikl; numatomos netinkamos tikslins grups ir kt.

 • Naudos ir kokybs vertinimas (1)Vertinimo metu nustatoma, kurie projektai labiausiai atitinka specialiuosius prioritetinius projekt atrankos kriterijus (5 priedas). Projektai vertinami balais. Didiausia projektui galima skirti bal suma 100 bal. Vertinim atlieka 2 vertintojai

  Minimali bal suma pagal Apra 50 bal.

 • Naudos ir kokybs vertinimas (2)Daniausiai daromos klaidos:pritempiama prie kriterij nepagrindiama;nepateikiami papildomi dokumentai siekiant pagrsti atitikim konkreiam kriterijui.

 • Informacijos tikslinimas vertinimo metuInformacija gali bti tikslinama, tik jei paraikoje pateikta neisami ar netiksli informacija ir vertintojas negali vertinti paraikos; Jei vertintojui pakanka informacijos vertinti paraik informacija, gali bti netikslinama;Informacijos tikslinimui, papildom dokument pateikimui skiriamos 5 d. d.;Vertinama tik vertintojo rate nurodyta praoma patikslinti informacija ir dokumentai;Esant poreikiui, pareikjas gali bti kvieiamas pokalb, gali bti apsilankoma planuojamoje projekto gyvendinimo vietoje.

 • Vertinimo principaiAgentra turi teis atmesti Paraik, nepraiusi jos patikslinti, jeigu:Paraikos bendroji A dalis yra neupildyta arba upildyta nesilaikant Paraikos A dalies pildymo instrukcijos (daugiau nei 3 Paraikos dl projekto finansavimo formos laukai neupildyti arba informacija daugiau nei 3 laukuose pateikiama ne pagal Paraikos dl projekto finansavimo A dalies pildymo instrukcijas);Paraikos specialioji B dalis yra neupildyta, upildyta tik i dalies arba upildyta i esms nesilaikant Paraikos B dalies pildymo instrukcijos (daugiau nei 3 praomuose upildyti laukuose informacija pateikiama ne pagal Paraikos B dalies pildymo instrukcijas);pareikjas nepateik bent vieno upildyto privalomo Paraikos B dalies priedo;Projekto ilaid pagrindimo forma (Aprao 6 priedas) neupildyta arba upildyta i esms nesilaikant Projekto ilaid pagrindimo formos pildymo instrukcijos (nepateiktas puss ir daugiau poveikli detalus bendros sumos apskaiiavimas).

 • Vertinimo principai (2)Agentra priima sprendim atmesti paraik, jei:pareikjas per nustatyt termin praom dokument ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus praomus dokumentus ir (ar) informacij;projektas neatitinka bent vieno bendrojo ir (ar) specialiojo atitikties kriterijaus ir reikalavimo;projektas nesurenka minimalios Aprae nustatytos bal sumos naudos ir kokybs vertinimo etape.

 • Paraik vertinimo trukm

  Agentra turi utikrinti, kad konkurso bdu gaut paraik vertinimas trukt ne ilgiau kaip 3 mnesius nuo paraikos gavimo dienos.

 • Skms rengiant ir gyvendinant projektus!

  Ai u dmes!

  *1 paraikos vertinimas 0,5 dienos.Atkreipkite dmes i vis paraikos dali ir pried pildym, nes tikslinama tik neaiki informacija, nes jei nepagrsta, tai ibraukiama veikla/ ilaidos