osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza i uplatni računi

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza i uplatni računi

 • Tablica 7. Pregled visine plaa prema nekim kolektivnim ugovorima

  Tek. br. Naziv kol. ugovora Odredbe o visini plae

  1. Kolektivni ugovor za graditeljstvo(Nar. nov., br. 12/08. - pro. tekst)Sklopljen na neodreeno vrijeme, proirena primjena na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva premaOdluci o proirenju primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo-druge izmjene i dopune (Nar. nov., br. 20/08.)

  l.40. Proirenog kolektivnog ugovoraSvaka ugovorna strana moe podnijeti prijedlog za korekciju osnovne najnie plae u sluaju porasta trokova ivota ili inflacije vee od 5% i u drugim opravdanim razlozima, koji je druga ugovorna strana duna razmotriti i ocijeniti njegovu opravdanost. Postupak pregovaranja mora biti okonan u roku od 30 dana od dana prijedloga. U Nar. nov. br. 96/13. i 142/13. su objavljene izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, ali nisu proirene na sve poslodavce. Svote plae potpisnika odreene su l. 40. do 49. navedenih kolektivnih ugovora.

  l. 37.Plaa se sastoji od: osnovne plaa prema sloenosti poslova, stimulativnog dijela, dodatka na plau po osnovi radnog staa, dodatka za oteane uvjete rada.Najnia plaa = 2.400,00 kn do 31. 12. 2007. (l. 40)

  2.753,45 od 01. 01. 2013. 2.779,35 od 01. 01. 2014.

  Napomena:Prema Uredbi o minimalnoj plai (Nar. nov. 156/13.), minimalna plaa za razdoblje od 1. sijenja 2014. do 31. prosnica 2014. ne smije biti nia od bruto svote od 3.017,61 kn

  PLAE PREMA SLOENOSTI POSLOVA (TARIFNI STAVOVI PRILOG) - za proireni kolektivni ugovor

  Skupina poslova Kvalifikacija Koeficijent Svota plaeI. skupina jednostavan rutinski rad NKV 1,00 2.799,35II. skupina manje sloeni poslovi PKV 1,15 3.219,25III. skupina srednje sloeni poslovi KV 1,30 3.639,15IV.a skupina sloeniji i raznovrsniji

  poslovi KV (V) 1,45 4.059,05

  IV.b skupina sloeniji poslovi za koje su potrebne konzultacije KV (VI) 1,52 4.255,01

  V.a skupina poslova koja zahtijeva vei stupanj samostalnosti VKV (VII) 1,64 4.590,33

  V.b skupina koja zahtijeva jo vei stupanj samostalnosti VKV (VIII) 1,71 4.786,89

  VI. skupina vei stupanj samostalnosti VKV 1,82 5.094,82

  VII. skupina poslova koji podrazumijevaju veu samostalnost i kreativnost

  rukovoditelji 1,90 5.318,77

  VIII. skupina vrlo sloeni poslovi rukovoditelji 2,20 6.158,57IX. skupina poslova koja

  podrazumijeva inicijativu, kreativnost i dodatna specijalistika znanja

  rukovoditelj vrlo sloenog

  gradilita2,35 6.578,47

  X. skupina poslova koja podrazumijeva poslove od najveeg znaenja

  odgovorni rukovoditelji 2,65 7.418,28

  II. PLAE - OSNOVICE, STOPE, POREZA I PRIREZA, POSEBNOG POREZA I UPLATNI RAUNI

  1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORAU veem dijelu gospodarstva sklopljeni su kolek-

  tivni ugovori u pojedinim granama djelatnosti a sklo-pile su ih udruge poslodavaca u ime poslodavaca i sindikati u ime radnika. Tim kolektivnim ugovorima ureuju se prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaa, materijalnih prava, godi-njeg odmora, prava na plaeni i neplaeni dopust i sl.

  U ovom prilogu daju se izvatci iz nekoliko kolek-tivnih ugovora koji obuhvaaju najvei dio gospodar-

  stva u privatnom vlasnitvu a u vezi s utvrivanjem visine plae, dodataka na plau i materijalnih prava. Odredbe kolektivnih ugovora su minimalna prava koja treba osigurati u radnom odnosu. Poslodavac moe svojim aktima utvrditi vea prava. U granama djelatnosti koje nisu obuhvaene kolektivnim ugovo-rima prava treba utvrditi ugovorom o radu, pravilni-kom o radu ili nekim drugim pravnim aktom, a koja ne bi smjela biti manja od prava i obveza utvrenih temeljem sklopljenih kolektivnih ugovora.

  Biljeke

  STRUNE INFORMACIJE 26. VELJAE 2014. 13

 • Tek. br. Naziv kol. ugovora Odredbe o visini plae

  2. Kolektivni ugovor ugostiteljstva(Nar. nov. br. 69/02., 139/04. i 75/05. - sklopljen na neodreeno vrijeme proirena primjena na cijelu granu djelatnosti prema Odluci o proirenju primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva Nar. nov. 69/02. i 75/05.).U Nar. nov. br. 95/10. objavljen je Dodatak II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 10. svibnja 2002. godine. Evid. br. 22/02. Odredbe ovog Dodatka II nisu Odlukom o proirenju primjene proirene na sve poslodavce i radnike.

  l. 25.Plaa se sastoji od: osnovne plae koja za koeficijent 1 ne moe biti nia od 36% od prosjene isplaene bruto

  plae u RH u vrijeme sklapanja ovoga kol. ugovora koja se usklauje prema objavljenoj prosjeno isplaenoj plai u prethodnoj godini u RH, od Dravnog zavoda za statistiku a primjenjuje se od 1. svibnja tekue godine (7.796,00 x 36% = 2.806,56)

  dodatka na plau za radni sta, dodatka za rad u posebnim situacijama, dodatak na plau za rad u uvjetima teim od uobiajenih.Plaa se poveava za 0,5% za svaku godinu staa upisanog u radnu knjiicu uvean za tekui radni sta kod poslodavca.

  3. Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine (Nar. nov., br. 41/98. i 79/05.) proiren na sve poslodavce i radnike u djelatnosti trgovine prema Odluci o proirenju primjene kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine (Nar. nov., br. 75/05.)

  PRESTAO VAITI15. 7. 2013.

  Poslodavci u ovoj grani djelatnosti obvezni su pridravati se propisa koji ureuju radno - pravne obveze i to: Zakona o radu, Zakona o minimalnoj plai, Pravilnika o radu i dr.

  l. 25.Plaa se sastoji od: osnovne plae, poveanja plae po osnovi radnog staa, poveanja plae za oteane uvjete rada.Najnia plaa iznosi 1.600,00 kn koja se uveava po koeficijentu odreenom za pojedine sloenosti poslova pokazanih u sljedeoj tablici.Napomena:Prema Uredbi o minimalnoj plai (Nar. nov. 156/13.), minimalna plaa za razdoblje od 1. sijenja 2014. do 31. prosnica 2014. ne smije biti nia od bruto svote od 3.017,61 kn

  TABLICA RADNIH MJESTA PO SKUPINAMA I KOEFICIJENTIMA SLOENOSTI POSLOVA

  Skupina sloenosti Opis poslova

  Najnii koeficijenti sloenosti poslova

  I. Jednostavan rutinski rad(pomoni radnik, spremaica, uvar) 1,00

  II. Manje sloeni poslovi i zadatci(dostavlja robe, telefonist, voza) 1,10

  III. Srednje sloeni poslovi i zadatci(daktilograf, pomoni administrator, evidentiar troka) 1,30

  IV. Sloeniji i raznovrsniji poslovi i zadatci uz potrebne konzultacije (blagajnik, prodava, skladitar) 1,50

  V. Sloeniji poslovi i zadatci koji zahtijevaju veu samostalnost(kadrovski tehniar, knjigovoa, poslovoa manje prodavaonice)

  1,65

  VI. Poslovi koji zahtijevaju samostalnost i veu kreativnost(komercijalist, ekonomist, tehnolog, poslovoa srednje prodavaonice)

  2,00

  VII. Poslovi koji zahtijevaju dodatno poznavanje ueg podruja djelovanja(diplomirani ekonomist, diplomirani pravnik, diplomirani inenjer zatite na radu, poslovoa velike prodavaonice VSS)

  2,40

  VIII. Vrlo sloeni poslovi koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistika znanja(rukovoditelj ekonomsko-financijskog, komercijalnog, kadrovskog, pravnog, opeg, informatikog sektora i sl.)

  3,15

  IX. Najsloeniji poslovi i zadaci s osobitim znaajem za poslovanje(direktor ekonomsko-financijskog sektora, direktor pravnih, kadrovskih i opih poslova)

  3,50

  STRUNE INFORMACIJE 26. VELJAE 2014.14

 • Tek. br. Naziv kol. ugovora Odredbe o visini plae

  4. Kolektivni ugovor za putnike agencije (Nar. nov., br. 94/02. sklopljen na neodreeno vrijeme)U Nar. nov., br. 126/10. i 108/11. objavljeni su Dodatci II i III o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za putnike agencije od 12. lipnja 2002. g.Odredbe ovog Dodatka II i Dodatka III nisu odlukom o proirenju primjene proirene na sve poslodavce i radnike.

  OSNOVNA PLAA = 2.750,00 za najjednostavnije poslove, oznaene koeficijentom 1. ako je potpisan Dodatak II. o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za putnike agencije.

  Napomena:Prema Uredbi o minimalnoj plai (Nar. nov. 156/13.), minimalna plaa za razdoblje od 1. sijenja 2014. do 31. prosnica 2014. ne smije biti nia od bruto svote od 3.017,61 kn

  Plaa se sastoji od: osnovne plae = najnia plaa koeficijent sloenosti poslova, dodatka na plau za ukupni radni sta = 0,5% za svaku navrenu godinu radnog staa, dodatka za rad u teim uvjetima od uobiajenih (najmanje 10% prema kolektivnom

  ugovoru poslodavca), stimulativnog dijela po osnovi rezultata rada.

  PREGLED KOEFICIJENATA PREMA KOJIMA SE UTVRUJE OSNOVNA PLAA

  Platni razred Opis poslova KoeficijentI. Rutinski rad (npr. pomoni radnik, istaica, pera,

  dostavlja, nosa prtljage (bagaist) 1,00

  II. Administrativno-tehniki poslovi jednostavnije sloenosti uz interno osposobljavanje (npr. mornar, telefonist, pomoni administrator)

  1,20

  III. Jednostavniji poslovi srednje sloenosti (KV) poslovi koji se ponavljaju uz pojavu novih poslova (npr. kormilar, motorist, administrator, referent, sobarica, toilac pia)

  1,40

  IV. Sloeniji i raznovrsniji poslovi uz nune konzultacije (najmanje KV)(npr. operater telefonije i radio centrale, voza, komercijalist, stjuardesa, blagajnik-likvidator, referent (raunovodstvo i administracija i sl., voditelj brodice, pratitelj transfera skupina, majstor, recepcionar-desk, referent operative-aerodromski predstavnici, kuhar, fotograf, propagandist)

  1,60

  V. Najsloeniji i raznovrsniji poslovi koji zahtijevaju vei stupanj samostalnosti (npr. organizator ekonomskih poslova, komercijalist domaeg i inozemnog turizma, voditelj prodajnog mjesta, turistiki vodi, inokorespondent, voditelj skupina, voditelj pojedinih procesa rada, programer, sistem operator, zapovjednik broda do 200 BRT, zapovjednik plovnih objekata, asnik palube, asnik stroja, skiper, majstor)

  1,85

  VI. Struni radnik, samostalnost, odreeni stupanj kreativnosti, iskustvo u struci, znanje stranog jezika u funkciji struke i potrebna posebna znanja (struni ispit).(Npr. voditelj skupine poslova, samostalni referent, struni komercijalist