Otvoren½ primn½ list bratovi - .36. 2 . 3 P.  ebastin Labo SJ R“BERT BEZK PRAVDA O ODVOLANOM

  • View
    360

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of Otvoren½ primn½ list bratovi - .36. 2 . 3 P.  ebastin Labo SJ R“BERT BEZK...

36

2

3

P. ebastin Labo SJ

RBERT BEZK

PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI

Samizdat A. D. 2014

4

ebastin Labo, 2014

Samizdat 2014

5

VENOVANIE

Excelencia, mil pn nuncius,

srden vaka za es rokov Vaej vzcnej a vernej sluby apotolskho nuncia v

naej vlasti, na naom, ako sami hovorte, krsnom Slovensku.

Mimoriadna vaka za V odvny a staton postoj v kauze zbldenho a v

postoji k Vm, ia, i drzho arcibiskupa Rberta Bezka. Zniesli ste statone jeho

arogantn postoj k Vaej osobe, i ke patril samotnmu ppeovi. Slovci a Sloven-

ky zostan vo svojej absoltnej vine vern Kristovej Cirkvi a jej viditenej hlave,

rmskemu ppeovi, o Vs me iba tei.

Mil pn arcibiskup, carissimo nunzio, elm Vm a za to sa modlm, aby ste i

alie roky v naom malom a pvabnom Slovensku strvili v pevnom zdrav, v ui-

tonej prci pre Cirkev a n slovensk nrod. Nech Vs Pn ehn a jeho Matka

ochrauje.

P. ebastin Labo SJ

DEDICA

Eccellenza, caro Signor Nunzio,

grazie vivissime per i sei anni del Suo prezioso e fedele servizio come nunzio

apostolico nella nostra patria, bella Slovachia, come Ella suol dire ripetutamente.

Un grazie speciale per la Sua coraggiosa presa di posizione nel caso del

disorientato larcivescovo Rbert Bezk, un presule maleducato nei Suoi confronti.

Ella ha sopportato coraggiosamente la di lui condotta arrogante, un comportamento

sfrontato volto al Papa stesso. I cattolici slovachi, uomini e donne, rimangono nella

loro assoluta maggioranza come sempre fedeli alla Chiesa di Cristo e alla sua guida

visibile, il Romano Pontefice. Ella, Eccellenza Reverendissima, certamente pu esser

contenta della fedelt della Nazione slovaca tuttintera.

Le auguro, Eccellentissimo monsignor Arcivescovo, esimio Signor nunzio, e per

questo prego ogni giorno, affinch nella nostra piccola e bella Slovachia Ella possa

sempre godere di buona salute e svolgere cos un lavoro utile per la Chiesa universale

e la nostra Nazione slovaca. Il Signore La benedica e Maria, la sua santissima Madre,

La protegga. P. Sebastiano Labo SJ

6

Audiatur et altera pars

akujem Pnu Bohu za svojich rodiov, ktor mi odovzdali

dar viery v Boha a vek lsku k Cirkvi a k jej viditenej hlave

ppeovi. Z tejto lsky k Cirkvi vytryskol aj tento list.

Venujem ho vetkm spolubratom kazom, rehonm i die-

cznym, aj tm pobldenm, i vyskoenm, a tie laikom otvo-

renm pre pravdu.

Autor

Tto prca P. ebastina Laba SJ m cenn historick hodno-

tu, lebo je nielen obranou Cirkvi, ale aj dosia najobsiahlejou

protivhou verzie kauzy Bezk, ako ju cez mdi podvaj a

verejnosti predstavuj Bezkovi priatelia.

Frantiek Vnuk

ebko drah, op si preukzal svoj talent diagnostikova

situciu, ako aj odvahu nasledova prklad sv. Pavla: Bdejte a

pamtajte, e som tri roky vo dne v noci neprestval so slzami v

oiach napomna kadho z vs. A teraz vs poram Bohu a

slovu jeho milosti. On m moc budova a da dedistvo medzi

vetkmi posvtenmi (Sk 20, 3132). Pn Boh Ti to odpla!

Prispel si aj k mjmu heslu historika: Pribli sa k pravde.

Milan S. urica

Kto pozn ptra ebastina bliie, vie, e m zmysel pre

humor. Po jednej z dvoch vnych autonehd povedal toto:

Auto rozbit, ofr odvezen do nemocnice. Prvnik, ktor mal

na starosti moje poistenie, sa ptal svojho spolupracovnka: ,Ako

to ten pter preil? Neuveriten!

Pter ebastin ete v nemocnici takto reagoval: Pn doktor,

mm mocn ochranu v nebi, Pannu najmocnejiu. T mi

naznaila: ,Zachrnila som a, lebo chcem, aby si sa ete vrtil

domov, na Slovensko, a tam tie hovoril o mne, ako to roky rob

tu, v slobodnom svete.

Vaka ti, Nebesk Matika!

Jn Koiar

7

vod

Na konci jla 2012, v ase horceho leta, ale i horcej kauzy arcibiskupa Rberta

Bezka, stretol som sa v Trnave so starm dobrm znmym. Srdene sme sa

pozdravili. Po hrejivom stisku ruky mi so vzruenm hlasom hovor:

Pter ebastin, mm vetky Vae vzcne knihy o ppeovi Jnovi Pavlovi II. Ste

jezuita, duchovn syn svtho otca Ignca, vojaka z povolania, a k tomu aj

spisovate. Preo mlte v tejto situcii, ke zjavn odpadlk a odbojnk Cirkvi,

arcibiskup Rbert Bezk, zmobilizoval mnostvo masy, z toho as luzy a to proti

Cirkvi, ppeovi a jeho najblim spolupracovnkom? Ako jezuiti ste predsa vojakmi

svtho Ignca z Loyoly, ktorho si vemi ctm, alebo ste u len star dedukovia,

ktor sa na boj nehodia a nezmu? Je to stran, robte, prosm, nieo na obranu

pravdy a zchranu Trnavskej arcidieczy, ktor pomaly, ale premyslene tento

odpadlk ohrozuje rozbjanm jednoty a zavdzanm liberlnych praktk najm v

liturgii. Nechpem, preo pni biskupi nezasiahli hne po jeho prvom a verejne

rozirovanom klamstve, e mu nikto nepovedal, preo bol zbaven svojho radu.

lovek asne nad drzosou, ale aj hlposou tohto tvrdenia a pta sa: m ten lovek

vbec charakter ako kaz, rehonk i arcibiskup? Poda ma: nem. Ote, pozrime

sa na fakty.

Da 26. jna 2012 dostal arcibiskup Rbert Bezk psomn vzvu od samho

ppea Benedikta XVI., v ktorej mu Svt Otec oznamuje, e ,po mnohch

modlitbch a uvaovan ho iada, aby z vnych prin rezignoval z funkcie

trnavskho arcibiskupa. Arcibiskup Bezk nielene neprijal tto vzvu rovn rozkazu

ppea Benedikta XVI., ale konal plne zvrtene a nenormlne. Cel tde pracoval

na pln obrtky, aby zskal spolupracovnkov pre svoj tajn diabolsk pln:

vzdorova svojmu najvyiemu predstavenmu, samotnmu ppeovi.

V akcii mal rchly spech, ke ako prvho zskal frustrovanho politika Dr.

Frantika Mikloka, ktor nepochopil, e ako katolk sa takto aj on stavia proti

ppeovi a Cirkvi a tmto samotnm faktom sa z nej vyluuje...

8

Poznamenvam, e iba ako mi je poveda tto smutn a trpk pravdu o Miklo-

kovi, lebo rodina Miklokova, u mtvi rodiia a ijci bratia Jozef a Marin maj v

mojich oiach vek cenu.

Ferko, oslovm a, ako som a srdene po roky oslovoval, ale prvkrt takto:

Ferko, zd sa mi, ale nielen mne, e si plne stratil zdrav sudok, ako ho stratil v

tejto veci aj Tvoj priate, exminister Vladimr Palko, ke iadal od Cirkvi svedectvo

ospravedlnenia sa, e ,tento lovek (Rbert Bezk) je nevinn.

Drah brat, pn arcibiskup Rbert Bezk!

Tu sa zana Tvoja osobn tragdia, neposlunos voi sammu Kristovmu

nmestnkovi, ppeovi, spojen s bojom proti Cirkvi. Tu sa zaal Tvoj odboj

zjavnm klamstvom. Tu je prame Tvojej reblie voi Cirkvi a zrove Tvojej

tragdie.

Tvoje li netreba dokazova, sta iba pomenova skuton stav vec. Svt Otec,

Kristov nmestnk na zemi, a vyzve z vnych dvodov k vnemu kroku, aby si z

radu odstpil, a Ty sa na to urob hluchm ignorantom. Ak svedectvo ete

potrebuje, aby si pochopil, e si sa z Cirkvi sm vylil a stal sa odpadlkom? Cirkev

m prvo, ba povinnos vyli a zo svojich radov. Zatia to neurobila, lebo dfa a

modl sa za Tvoje obrtenie. My, jednoduch vojaci Cirkvi, by sme postupovali in,

rznejie a bojovnejie, lebo vbec neprejavuje znmky tosti.

koda, e v tom ase predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup

Stanislav Zvolensk nereagoval okamite strunm a jasnm vyhlsenm, e

arcibiskup Bezk odmietol poslunos ppeovi.

Normlny postup, ktor mal nasledova, keby si ete veril v Cirkev svt,

rmskokatolcku, a chcel by si predsa ako kajcnik v nej zosta, bol by si sa pokorne

ppeovi ospravedlnil za chyby, ktorch si sa dopustil, poiadal o odpustenie a so

Svtm Otcom sa rozlil v uisten, e spchan chyby naprav, alebo sa o to aspo

primne poksi.

Lene u Teba sa tak nestalo. Ty, brat Rbert, si sa pustil do otvorenho boja proti

ppeovi a Cirkvi v presveden, e v tom zradnom boji zvaz. Vemi smutn a

9

otrasn bolo pova Tvoje vroky o svojej Katolckej cirkvi, ktor si vyslovil v

televzii:

Cirkev je ako tB.

Cirkev je totalitn.

Cirkev nekon v duchu lsky.

Cel Cirkev je skorumpovan.

Dokonca si naznail, e ppe nie je u svojprvny.

Dospel si a tak aleko, e sa lovek mus pta, i nem pravdu ten doktor

psychiater, ktor vid v Tvojom konan vetky prznaky a prejavy poruchy osobnosti.

To nebolo udsk, to bolo diabolsk. T Tvoju odvahu, brat Rbert, Ti diktoval

priamo diabol, ktorho duch a mal v moci. A vtedy som intenzvne prosil Pna o

milos, aby si nemal veer nejak nehodu, pri ktorej by si bol priiel o ivot. Diabli

by boli mali nesmiernu rados, e sa im podaril asn lovok zska pre seba

katolckeho arcibiskupa.

Ak rozhodnutie o zbaven pastoranho riadenia Trnavskej arcidieczy je naozaj rozhodnutm a vou Svtho Otca, ktorho mm v hlbokej cte, s repektom, pokorou, dverou, lskou, poslunosou a synovskou oddanosou toto rozhodnutie prijmam, ostvam s nm a s Kristom spojen v primnej modlitbe za dobro Cirkvi.

S ctou Mons. Rbert Bezk, CSsR, arcibiskup1

no, brat Rbert, nepochybuj. Bolo a je to tak. Roma locuta, causa finita!

1 List Rberta Bezka apotolskmu nunciovi v Slovenskej republike arcibiskupovi Mariovi Giordanovi. Kristna

Hostinov, Kauza Bezk: Boia va alebo achovnica cirkvi. Bakalrska prca. Katedra mezinrodnch vztah a

evropskch studi, Fakulta socilnch studi, Masary