of 16 /16
F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

Personal Benefits Statement 2012 van Human Benefits

Embed Size (px)

Text of Personal Benefits Statement 2012 van Human Benefits

 1. 1. PERSOONLIJKPERSONAL BENEFITS STATEMENTGLOBAL DYNAMICS januari 2012F. van Tilborg Groenstraat 345045 PB Utrecht
 2. 2. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012VoorwoordDit Personal Benefits Statement wordt u aangeboden door Global Dynamics. Dit persoonlijke overzicht geeft u een helderen duidelijk beeld van uw huidige en toekomstige financile situatie.Human Benefits is de onafhankelijke producent van uw Personal Benefits Statement.De door Global Dynamics verstrekte gegevens zijn door Human Benefits geanalyseerd.Voor het samenstellen van uw Statement is gebruik gemaakt van uw financile gegevens, zoals die bij uw werkgever perjanuari 2012 bekend waren. Op de plaatsen in dit Statement waar de bedragen op 0,00 zijn gesteld, wordt ervanuitgegaan dat u de genoemde voorzieningen (nog) niet heeft getroffen en/of de bedragen bij ons (nog) niet bekendzijn. Indien dit wel het geval is verzoeken wij u, in het belang van de kwaliteit van dit overzicht, alsnog de betreffendegegevens aan Global Dynamics door te geven. Zij zorgt voor de verdere verwerking van de correcte gegevens in eennieuw Personal Benefits Statement, die u zal worden toegezonden of persoonlijk aan u zal worden uitgereikt. Op diemanier weet u exact hoe u er straks financieel voor staat!VeronderstellingenDit Statement is een momentopname waarvoor een aantal aannames geldt, te weten:1. dat uw salaris op hetzelfde niveau blijft. Verandert uw salaris, dan zal ook de hoogte van uw inkomensafhankelijkevoorzieningen mee veranderen;2. dat de berekening van het jaarsalaris, vakantiegeld, het aantal vakantiedagen/uren en de onbelaste vergoedingengebaseerd zijn op een volledig arbeidsjaar;3. dat u tot uw pensioendatum in dienst van Global Dynamics blijft. Verandert u van werkgever dan zal dat in de meestegevallen leiden tot een zogeheten pensioenbreuk;4. dat uw opgebouwde pensioenrechten uit vorige dienstverbanden die nog bij de betreffende pensioen-uitvoerder(s) totde uitkering op pensioengerechtigde leeftijd staan, niet in dit overzicht verwerkt zijn indien er geen waardeoverdrachtheeft plaatsgevonden. Voor een totaalbeeld dient u de verschillende UPOs bij elkaar op te tellen.Dit Personal Benefits Statement heeft een informatief karakter en vervangt geen officile documenten en regelingen. Indiener verschillen blijken tussen de uitkomsten van dit overzicht en uw officile documenten, dan gelden de uitkomsten van uwofficile documenten. De in dit Statement vermelde pensioenrechten geven een indicatie waaraan geen rechten kunnenworden ontleend.Sociale voorzieningenDe voorwaarden voor het verkrijgen van sociale uitkeringen kunnen in de toekomst wijzigen. Dit geldt ook voor dehoogte van de uitkeringen. Voor het bepalen van de AOW uitkering zijn wij er van uitgegaan dat u uw gehele leven inNederland heeft gewoond en dat u daar ook zult blijven wonen. Indien dit voor u niet het geval is, zijn wij er in iedergeval van uitgegaan dat u uw AOW-premie in Nederland vrijwillig heeft doorbetaald.Bruto bedragenTenzij anders is aangegeven, worden in uw Personal Benefits Statement bruto bedragen genoemd. Over de uitkeringenbent u veelal sociale premies, loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uwpersoonlijke omstandigheden.Januari 2012,Global Dynamics2 Global Dynamics
 3. 3. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012InhoudsopgaveUw persoonlijke gegevensUw overeenkomst met Global DynamicsUw inkomen wwkte en arbeidsongeschiktheidUw inkomen vanaf pensioendatumHet inkomen voor uw nabestaandenAnalyse van uw pensioenExtra voorzieningen van Global DynamicsBetalingen door u en Global DynamicsVector | Pontes: tot uw dienst!Global Dynamics3
 4. 4. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Uw persoonlijke gegevensPersonaliaNaam De heer Frank van TilborgStraat Groenstraat 34Postcode/Plaats5045 PB UtrechtTelefoon (030) 345 98 90Fax(030) 345 98 91E-mail [email protected] februari 1973NationaliteitNederlandseBurgerlijke staatGehuwdBurger Servicenummer 0070.33.813HeffingskortingJaGegevens partnerNaam Mevrouw Astrid-Maud HeusdenGeboortedatum11 oktober 1975Gegevens kinderenNaamGeslachtGeboortedatumTeresa Meisje 12 juli 1995Sigrid Meisje 25 september 1998Mirjam Meisje 14 november 20004 Global Dynamics
 5. 5. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012Uw overeenkomst met Global DynamicsAlgemene gegevensWerkgeverGlobal DynamicsAdresSaturnusstraat 24Postcode plaats3344 PK NieuwegeinTelefoon (030) 666 36 46Datum indiensttreding14 maart 2000Personeelsnummer P 20000314VestigingHoofdkantoorAfdeling CommunicationsFunctieManagerFunctieschaalCArbeidsuren per week 40Salarisuitbetaling 12 periodenCAO-brancheITFiscaal belaste vergoedingen Per jaarSalaris 42.000,00Vakantiegeld 3.360,0013e maand3.500,00Gratificatie 650,00Totaal belast jaarinkomen 49.510,00Fiscaal onbelaste vergoedingenRepresentatie2.820,00Studie 460,00ZorgverzekeringZorgverzekeraar Delta LloydVrije dagenVakantiedagen 25Leeftijdsdagen 3ATV-dagen 12Uw auto van de zaakU heeft een auto van de zaak tot uw beschikking:Merk Lexus IS 220 DCataloguswaarde 45.400,00Leaseprijs per maand 900,00Bijdrage werkgever 700,00Bijdrage werknemer 200,00OptieregelingToegekende opties: 2009: 146 opties 2010: 72 opties 2011: 0 optiesGlobal Dynamics5
 6. 6. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012Uw inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheidDe WIA, de Wet Werk en Inkomen naar ArbeidsvermogenDe WIA regelt dat werknemers recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzamearbeidsongeschiktheid. Wie nog gedeeltelijk kan werken, krijgt een aanvulling op het loon. De WIA is voor werknemersdie op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, er geldt een wachttijd van 104 weken en men moet tenminste 35%arbeidsongeschikt zijn.Indien men tenminste 80% arbeidsongeschikt is en niet meer kan herstellen of een geringe kans op herstel heeft komt menin aanmerking voor een uitkering op basis van de Regeling inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA) van75% van het laatste loon (met als maximum het dagloon ter grootte van 50.065,00) op jaarbasis 37.549,00)Wie tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op een uitkering van de Regeling werkhervattinggedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).1. Wie niet werkt krijgt gedurende de eerste twee maanden een loongerelateerde uitkering van 75% van het dagloon,daarna 70%. De uitkering duurt minimaal drie maanden en maximaal drie jaar en twee maanden afhankelijk van deduur van het arbeidsverleden;2. Wie wel werkt, krijgt bovenop het nieuwe loon een uitkering van 70% van het bedrag dat hij minder verdient invergelijking met het dagloon;3. Na het einde van de loongerelateerde uitkering wordt er gekeken hoeveel iemand verdient. Is dat minimaal 50% vande resterende verdiencapaciteit, dan vult de WGA het loon aan met 70% van het verschil tussen het dagloon en deresterende verdiencapaciteit of het nieuwe loon;4. Wie na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk heeft of minder verdient dan 50% van de resterendeverdiencapaciteit, krijgt een uitkering gebaseerd op een percentage van het minimumloon.Beoordeling WIA: Minder dan 35% loonverlies: u bent niet arbeidsongeschikt. Tenminste 35% tot 80% loonverlies: WGA. Tenminste 80% loonverlies, uitzicht op herstel: WGA. Tenminste 80% loonverlies, geen uitzicht (of geringe kans) op herstel: IVA.De IVA en WGA worden uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).Uw financile situatieUw financile situatie bij arbeidsongeschiktheid zal er als volgt uitzien:Eerste 52 weken (100%) E 45.360,00Tweede ziektejaar (70%)E 31.752,00De hoogte van en het recht op een uitkering bij uw eventuele arbeidsongeschiktheid hangt sterk af van de mate waarinu arbeidsongeschikt bent. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal dan ook leiden tot een gedeeltelijke uitkering. De indeze Personal Benefits Statement vermelde bedragen gaan uit van volledige arbeidsongeschiktheid.6Global Dynamics
 7. 7. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012Uw inkomen vanaf pensioendatumUniform Pensioen Overzicht (U.P.O.)In dit Personal Benefits Statement wordt er vanuit gegaan dat u op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat. Eveneenswordt er vanuit gegaan dat u tot uw pensioendatum in dienst blijft bij Global Dynamics, dat uw gezinssituatie zich nietzal wijzigen en dat het pensioensysteem niet wijzigt. Bij toekomstige salarisverhogingen zal het pensioen gemiddeldmeestijgen, terwijl bij een eventueel vertrek een pensioenbreuk kan ontstaan.U bent bij Global Dynamics opgenomen in een pensioenregeling. Deze pensioenregeling is een zogenoemdmiddelloonsysteem. Voor elk jaar dat u deelnemer bent aan de pensioenregeling bouwt u 2,00% van uwpensioenvoorziening op.Deelnemer pensioenfonds JaPensioengevend jaarinkomen45.360,00AOW franchise 13.062,00Pensioengrondslag 32.298,00Datum opname pensioenregeling 14 maart 2000Registratienummer P122123Pensioendatum 01 maart 2038Pensioenverzekeraar Stichting Pensioenfonds Global DynamicsOuderdomspensioen Global Dynamics 14.123,00Huidig bereikt ouderdomspensioen6.319,00Factor A pensioenaangroei dit jaar691,00Toelichting op uw AOWWanneer u 65 wordt, heeft u van de overheid recht op een pensioenuitkering: de uitkering op grond van de AlgemeneOuderdoms Wet (AOW). De AOW-uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U bouwtgedurende uw leven zlf uw AOW-uitkering op. Voor ieder jaar vanaf uw 15e bouwt u 2% per jaar van deze uitkeringop. Let op daarvoor moet u wel in Nederland woonachtig zijn!Wordt u 65 jaar na 2015, dan geldt voor u een zelfstandig recht op AOW. Dit wil zeggen dat u pas AOW ontvangtwanneer u zlf 65 jaar wordt, ook wanneer uw partner bijvoorbeeld al eerder 65 jaar is geworden.De zelfstandige AOW-uitkering bedraagt op dit moment: 9.143,28Wordt u 65 jaar vr 2015 en u heeft een partner die ook 65 jaar is dan ontvangt u beiden een persoonlijke AOWuitkering per jaar van: 9.143,28. Is uw partner jonger dan 65 jaar en heeft deze geen eigen inkomen uit arbeid danontvangt u tot het 65-ste jaar van uw partner een AOW met toeslag per jaar van maximaal: 9.143,28.AOW bedragen inclusief vakantietoeslagGehuwde/samenwonende 9.143,28Gehuwde/samenwonende + maximum toeslag 18.286,56Alleenstaande 13.285,80Alleenstaande met kind jonger dan 18 jaar 16.863,00Let op: deze bedragen zijn bruto bedragen per jaar en gaan uit van een volledige AOW opbouw.Global Dynamics7
 8. 8. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Global DynamicsFLEXGlobal DynamicsFlex was de collectieve pr-pensioenregeling van Global Dynamics. Vanaf uw 62e was het mogelijk omvervroegd met pensioen te gaan. Tot nu toe bent u vanaf uw 32e verplicht geweest een bijdrage te betalen (4% van uwjaarsalaris). Global Dynamics droeg tevens bij in de collectieve pot (4% van uw jaarsalaris).Vr uw 32e droeg u bij in de individuele pot door middel van het inleveren van ATV-dagen. Daarnaast was het mogelijkom individueel extra dagen in te brengen of financile bijdragen te doen. Onderstaand treft u een overzicht aan van hetGlobal DynamicsFlex pensioen per 1 januari 2012 in de collectieve potOpgebouwde (collectieve) pr-pensioenrechten indien in dienst tot uw 62e:Tijdelijk ouderdomspensioen 32.934,00Ploegentoeslag0,00Totaal32.934,008 Global Dynamics
 9. 9. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Het inkomen voor uw nabestaandenNabestaandenpensioenen drie pijlersAls een (huwelijks)partner komt te overlijden, vallen zijn of haar inkomsten weg. Dit heeft gevolgen voor de partner. Eennabestaande komt in aanmerking voor een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw)als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze basisvoorziening wordt de eerste pijler genoemd.Naast de nabestaandenuitkering bestaan er aanvullende pensioenregelingen. Bijvoorbeeld, als de overleden partner inloondienst werkzaam is geweest, heeft de partner meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak.Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering en wordt de tweede pijler genoemd.Ook is het mogelijk dat u zelf maatregelen neemt of hebt genomen in de vorm van particuliere levensverzekeringen. Dit isde derde pijler.De Algemene nabestaandenwet (Anw)De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die aan volwassenen van wie de (huwelijks)partner isoverleden, recht geeft op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De overledenechtgenoot, partner of ouder moet op de dag van overlijden verzekerd zijn geweest voor de Anw. Doorgaans valt iedereinwoner van Nederland automatisch onder de Anw. Het recht op een nabestaandenuitkering vervalt bij een huwelijk,geregistreerd partnerschap of wanneer u gaat samenwonen. Bij verbreking van de samenwoning binnen zes maandenkunt u weer terugvallen op de nabestaandenuitkering. Deze uitkering eindigt in elk geval bij 65 jaar.De uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaarverzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20% van het nettominimumloon.Als weduwe of weduwnaar komt u in aanmerking voor een Anw-uitkering als:1. de overledene op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw, en2. u jonger bent dan 65, en op de dag van overlijden een van de volgende bepalingen voor u gelden3. u voor 1950 bent geboren, of4. u een ongehuwd kind verzorgt onder de 18 jaar dat niet tot het huishouden van een ander behoort, of5. u voor tenminste 45% arbeidsongeschikt bent. Het maakt niet uit of u wel of geen WAO-uitkering heeft.Enkele redenen waardoor uw nabestaandenvoorziening ontoereikend kanzijn:Wisseling van werk:Het nabestaandenpensioen is direct afgeleid van het (te bereiken) oudedagspensioen, door wisseling van baan kan het nog op te bouwen oudedagspensioen bij de nieuwe werkgever erg laag zijn. Het nabestaandenpensioen zal hierdoor veelal helemaal niet veel voorstellen.Pensioenfonds: Veel pensioenfondsen erkennen als nabestaande alleen degene waarmee u gehuwd bent of de partner met een samenlevingscontract. Daarnaast hebben diverse pensioenfondsen een zeer beperkte regeling.Scheiding: Door scheiding vervallen alle opgebouwde rechten van het nabestaandenpensioen aan uw ex-partner (incl. de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde oudedagspensioen). Uw nieuwe partner is dus niet verzekerd van een behoorlijk nabestaandenpensioen!ANW: Nadat uw jongste kind 18 jaar is geworden vervalt de uitkering volgens de Algemene Nabestaanden wet.Ontslag: Na ontslag blijkt er geen nabestaanden voorziening meer te zijn, doordat deze voorziening in veel gevallen op risicobasis verzekerd was.Global Dynamics 9
 10. 10. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Analyse van uw pensioen Cijfermatig overzicht Op het gebied van arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden worden in Nederland maatschappelijke en/of fiscale normen gehanteerd. Dit overzicht geeft inzicht in hoe uw financile situatie zich verhoudt tot deze normen. De mogelijke tekorten zijn slechts een indicatie op basis van reeds bekende gegevens in dit Personal Benefits Statement. Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met priv-voorzieningen, partnergegevens en overige pensioenrechten. Om het juiste verschil in kaart te brengen kunt u eventuele premievrije pensioenaanspraken (bijvoorbeeld bij vorige werkgevers) en andere periodieke uitkeringen in mindering brengen op het berekende verschil. Als gevolg van verandering van werkkring, migratie, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en (tijdelijk) stoppen met werk, is het mogelijk dat de gangbare inkomensnorm niet gehaald wordt: de zogeheten pensioenbreuk. Te bereiken ouderdomspensioen 14.123,00 Nabestaandenpensioen9.886,00 Wezenpensioen(en)1.977,00 Ouderdoms-Ouderdoms-Nabestaanden- Pensioenpensioenpensioen (gehuwd)(ongehuwd) Vanaf 65 jaar Pensioennormen Huidig jaarinkomen48.860,00 48.860,0048.860,00 Algemene maatschappelijke pensioennormen 70% 70%50% Gewenst pensioeninkomen 34.202,00 34.202,0024.430,00 AOW vanaf 65-jarige leeftijd 9.143,00 13.286,0013.286,00 Gewenst pensioen 25.059,00 20.916,0011.144,00 Pensioenaanspraken en verschillen Pensioenregeling huidige werkgever14.123,00 14.123,009.886,00 Pensioen uit regeling vorige werkgever(s)0,000,000,00 Lijfrenten met uitkering op pensioendatum0,000,000,00 Totaal huidige pensioenopbouw14.123,00 14.123,009.886,00 Noodzakelijke pensioen op basis van uw normen 25.059,0020.916,00 11.144,00 Pensioenverschil-10.936,00-6.793,00 -1.258,0010 Global Dynamics
 11. 11. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Grafische weergaveOnderstaande grafiek laat in de eerste kolom uw huidige jaarinkomen bij Global Dynamics zien. De tweede kolom geefthet door u bereikbare pensioeninkomen op uw 65-jarige leeftijd weer. De derde kolom laat het totaal van het door ubereikbare inkomen (inclusief AOW) op uw pensioendatum zien.Uw totaal aan opgebouwde voorzieningen bedraagt:23.266,00Het verschil tussen de tweede en de derde kolom bedraagt:-10.936,00Dit laatste is het verschil tussen de door u vastgestelde norm en de door u bereikbare pensioenvoorzieningen. Huidig jaarinkomen Gewenst BereikbarePensioeninkomen ouderdomspensioenOnderstaande cirkelgrafiek laat de opbouw van uw inkomen op uw pensioendatum (65 jaar) zien.Totaal OP bereikbaar: 23.266,00 AOW aandeel: 9.143,00Global Dynamics 11
 12. 12. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Extra voorzieningen van Global Dynamics Spaarloonregeling In 2012 is de spaarloonregeling afgeschaft. De bedragen van de spaarloonregeling werden van uw brutosalaris ingehouden. Omdat u over het spaarbedrag geen belasting en sociale premies betaalt, levert u dit een financieel voordeel op. Het eerste gespaarde bedrag via de spaarloonregeling kan pas na een periode van vier jaar belastingvrij worden opgenomen (opschuifsysteem). Gespaarde bedragen kunnen worden opgenomen zonder betaling van inkomstenbelasting ondanks dat de periode van 4 jaren nog niet voorbij is. Levensloopregeling Werknemers hebben het recht om jaarlijks maximaal 12% van het bruto salaris te sparen voor levensloopverlof. Over het spaarbedrag wordt geen loonheffing geheven. Wel vindt er premieheffing voor de werknemersverzekeringen plaats over het spaarbedrag. Wanneer u uw verlof opneemt, zal heffing van loonbelasting plaatsvinden. Voor werkgevers is het toegestaan een belastingvrije bijdrage te verstrekken, zolang het totale spaarbedrag niet hoger wordt dan 12% van het bruto salaris van de werknemer. In totaal mag u tot maximaal 210% van het laatstverdiende salaris sparen. Tijdens het verlof mag u niet meer ontvangen dan 100% van uw laatst verdiende salaris. De verlofspaarregeling komt hiermee te vervallen. Deelname aan de levensloopregeling maakt deelname aan de spaarloonregeling overigens onmogelijk. U Kunt wel jaarlijks switchen tussen de spaarloonregeling en de levensloopregeling. DeelnemerNee Ongevallen Bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval, niet veroorzaakt door het beoefenen van een gevaarlijke sport of door bestaande ziekten en gebreken, hebben u of uw nabestaanden recht op een eenmalige uitkering. De uitkering bedraagt bij overlijden eenmaal uw bruto jaarinkomen en bij blijvende invaliditeit tweemaal uw vaste bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld): Overlijden45.360,00 Blijvende invaliditeit 90.720,00 Zakenreisverzekering Voor iedereen die op zakenreis gaat naar het buitenland is automatisch een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering is van toepassing zodra een zakenreis aanvangt. Premie: voor rekening van Global Dynamics. Zorgverzekering De basis verzekering kost voor iedereen hetzelfde en is voor iedereen hetzelfde opgebouwd: Geneeskundige zorg (zorg door huisarts, ziekenhuis, specialisten en verloskundigen); Ziekenhuisverblijf; Tandheelkundige zorg tot 22 jaar (vanaf 22 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit); Hulpmiddelen (rolstoel e.d.); Geneesmiddelen; Kraamzorg; Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer); Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering). Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een nominale premie aan zijn zorgverzekeraar. Jongeren onder de 18 zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. Het tweede deel van de premie is een inkomensafhankelijke premie. Deze inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (2012: 7,1%) wordt vergoed door de werkgever. De werknemer moet echter wel weer loonbelasting/premie volksverzekering over deze vergoeding betalen.Verzekerden zonder werkgever(svergoeding) zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 5,00%. De zorgtoeslag Om de zorg enigszins betaalbaar te houden heeft de Belastingdienst de zorgtoeslag in het leven geroepen. De zorgtoeslag is een teruggave die inkomensafhankelijk wordt bepaald. In het kort komt het erop neer dat voor 2012 alleenstaanden die minder dan 35.059,00 verdienen en huishoudens die gezamenlijk minder dan 51.914,00 verdienen in aanmerking komen voor zorgtoeslag.12Global Dynamics
 13. 13. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Anw-hiaatverzekeringU kunt deze facultatief sluiten bij Achmea:Deelnemer JaPremie werkgever per jaar 314,00Premie werknemer per jaar 214,00Totale jaarpremie Achmea528,00Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)U kunt deze facultatief sluiten bij Achmea:Deelnemer JaPremie werkgever per jaar 250,00Premie werknemer per jaar 150,00Totale jaarpremie Achmea400,00Global Dynamics collectieve verzekeringen (priv)Opstal verzekeringInboedelverzekeringAansprakelijkheidsverzekeringOverlijdensrisicoverzekeringAuto/motorverzekeringGlobal Dynamics personeelskortingenVoor u als werknemer gelden verschillende aantrekkelijke personeelskortingen. Het voert te ver om dit in uw PersonalBenefits Statement te betrekken. Daarvoor verwijzen wij u naar het personeelshandboek van Global Dynamics.Mobiele telefoonAls u de beschikking heeft over een mobiele telefoon van Global Dynamics, worden de abonnements- en telefoonkostenhiervan vergoed.Bedrijfsresultaat afhankelijke uitkeringAls u in januari 2012 een bedrijfsresultaat afhankelijke uitkering over 2011 heeft ontvangen, dan kunt u dezeterugvinden bij de fiscaal belaste vergoedingen.StudiekostenvergoedingsregelingVan Global Dynamics ontvangt u in het kader van uw studie een studiekostenvergoeding van 75%.Global Dynamics 13
 14. 14. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Betalingen door u en door Global Dynamics Kosten van de voorzieningen De kosten van het voorzieningenpakket van Global Dynamics worden als volgt gedragen: UzelfWerkgever Vakantiegeld 0,003.360,00 13e-maand0,003.500,00 Gratificatie 0,00650,00 Representatiekosten0,002.820,00 Studiekosten 0,00460,00 Leasebedrag2.400,008.400,00 Pensioenpremie 1.044,002.088,00 Spaarloonregeling0,000,00 Levensloopregeling 0,000,00 Zakenreisverzekering 0,0030,00 Zorgverzekering2.160,001.680,00 Ongevallenverzekering0,0086,00 Premie Anw-hiaatverzekering214,00314,00 Premie AOV-verzekering 150,00250,00 Totale voorzieningen 5.833,00 23.638,00 Jaarinkomen42.000,00 Waarde beloningspakket23.638,00 Totale waarde beloningspakket 65.638,0014 Global Dynamics
 15. 15. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Vector | Pontes: tot uw dienst!Met dit Personal Benefits Statement hebben wij u inzicht gegeven in de financile stand van zaken nu en in de toekomst.Naast het leveren van een Personal Benefits Statement, hetgeen niets anders is dan een feitelijke financile diagnose, kuntu op verzoek adviezen krijgen omtrent mogelijke verbeteringen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een advies wenst voorhet opvullen van eventueel gebleken hiaten in uw ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen. Ook kan het gaan over eenwens enkele jaren eerder met pensioen te willen gaan of een inkomenstekort bij arbeidsongeschiktheid, en de vraag watdat dan kost.Om een optimaal beeld te krijgen van de werkelijke situatie waarin u zich bevindt, is het raadzaam om zaken alspensioenhistorie en priv-voorzieningen die u reeds heeft getroffen in de vorm van koopsompolissen, lijfrenten en/ofkapitaalverzekeringen te laten analyseren.Vector | Pontes ondersteunt het professioneel intermediair in haar advisering op het gebied van beloningsmanagement,pensioencommunicatie, arbeidsvoorwaarden, collectieve online schadeverzekeringen, inkomensplanning en zakelijkeschadeverzekeringen voor de onderneming.Met Human Benefits (www.humanbenefits.nl) geeft Vector | Pontes invulling aan de communicatie vanarbeidsvoorwaarden.Voor meer informatie over arbeidsvoorwaardencommunicatie kunt u Vector | Pontes bereiken via de telefoon06-15660425 of 06-12760537, via de website www.vectorpontes.nl of per e-mail: [email protected] uw wensen en vragen omtrent arbeidsvoorwaarden en toekomstvoorzieningen kunt u vanzelfsprekend altijd terechtbij uw eigen P&O afdeling.Global Dynamics 15