Personal Benefits Statement 2012 van Human Benefits

 • View
  809

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Personal Benefits Statement 2012 van Human Benefits

 1. 1. PERSOONLIJKPERSONAL BENEFITS STATEMENTGLOBAL DYNAMICS januari 2012F. van Tilborg Groenstraat 345045 PB Utrecht
 2. 2. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012VoorwoordDit Personal Benefits Statement wordt u aangeboden door Global Dynamics. Dit persoonlijke overzicht geeft u een helderen duidelijk beeld van uw huidige en toekomstige financile situatie.Human Benefits is de onafhankelijke producent van uw Personal Benefits Statement.De door Global Dynamics verstrekte gegevens zijn door Human Benefits geanalyseerd.Voor het samenstellen van uw Statement is gebruik gemaakt van uw financile gegevens, zoals die bij uw werkgever perjanuari 2012 bekend waren. Op de plaatsen in dit Statement waar de bedragen op 0,00 zijn gesteld, wordt ervanuitgegaan dat u de genoemde voorzieningen (nog) niet heeft getroffen en/of de bedragen bij ons (nog) niet bekendzijn. Indien dit wel het geval is verzoeken wij u, in het belang van de kwaliteit van dit overzicht, alsnog de betreffendegegevens aan Global Dynamics door te geven. Zij zorgt voor de verdere verwerking van de correcte gegevens in eennieuw Personal Benefits Statement, die u zal worden toegezonden of persoonlijk aan u zal worden uitgereikt. Op diemanier weet u exact hoe u er straks financieel voor staat!VeronderstellingenDit Statement is een momentopname waarvoor een aantal aannames geldt, te weten:1. dat uw salaris op hetzelfde niveau blijft. Verandert uw salaris, dan zal ook de hoogte van uw inkomensafhankelijkevoorzieningen mee veranderen;2. dat de berekening van het jaarsalaris, vakantiegeld, het aantal vakantiedagen/uren en de onbelaste vergoedingengebaseerd zijn op een volledig arbeidsjaar;3. dat u tot uw pensioendatum in dienst van Global Dynamics blijft. Verandert u van werkgever dan zal dat in de meestegevallen leiden tot een zogeheten pensioenbreuk;4. dat uw opgebouwde pensioenrechten uit vorige dienstverbanden die nog bij de betreffende pensioen-uitvoerder(s) totde uitkering op pensioengerechtigde leeftijd staan, niet in dit overzicht verwerkt zijn indien er geen waardeoverdrachtheeft plaatsgevonden. Voor een totaalbeeld dient u de verschillende UPOs bij elkaar op te tellen.Dit Personal Benefits Statement heeft een informatief karakter en vervangt geen officile documenten en regelingen. Indiener verschillen blijken tussen de uitkomsten van dit overzicht en uw officile documenten, dan gelden de uitkomsten van uwofficile documenten. De in dit Statement vermelde pensioenrechten geven een indicatie waaraan geen rechten kunnenworden ontleend.Sociale voorzieningenDe voorwaarden voor het verkrijgen van sociale uitkeringen kunnen in de toekomst wijzigen. Dit geldt ook voor dehoogte van de uitkeringen. Voor het bepalen van de AOW uitkering zijn wij er van uitgegaan dat u uw gehele leven inNederland heeft gewoond en dat u daar ook zult blijven wonen. Indien dit voor u niet het geval is, zijn wij er in iedergeval van uitgegaan dat u uw AOW-premie in Nederland vrijwillig heeft doorbetaald.Bruto bedragenTenzij anders is aangegeven, worden in uw Personal Benefits Statement bruto bedragen genoemd. Over de uitkeringenbent u veelal sociale premies, loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uwpersoonlijke omstandigheden.Januari 2012,Global Dynamics2 Global Dynamics
 3. 3. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012InhoudsopgaveUw persoonlijke gegevensUw overeenkomst met Global DynamicsUw inkomen wwkte en arbeidsongeschiktheidUw inkomen vanaf pensioendatumHet inkomen voor uw nabestaandenAnalyse van uw pensioenExtra voorzieningen van Global DynamicsBetalingen door u en Global DynamicsVector | Pontes: tot uw dienst!Global Dynamics3
 4. 4. De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012Uw persoonlijke gegevensPersonaliaNaam De heer Frank van TilborgStraat Groenstraat 34Postcode/Plaats5045 PB UtrechtTelefoon (030) 345 98 90Fax(030) 345 98 91E-mail fvantilborg@tiscali.nlGeboortedatum12 februari 1973NationaliteitNederlandseBurgerlijke staatGehuwdBurger Servicenummer 0070.33.813HeffingskortingJaGegevens partnerNaam Mevrouw Astrid-Maud HeusdenGeboortedatum11 oktober 1975Gegevens kinderenNaamGeslachtGeboortedatumTeresa Meisje 12 juli 1995Sigrid Meisje 25 september 1998Mirjam Meisje 14 november 20004 Global Dynamics
 5. 5. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012Uw overeenkomst met Global DynamicsAlgemene gegevensWerkgeverGlobal DynamicsAdresSaturnusstraat 24Postcode plaats3344 PK NieuwegeinTelefoon (030) 666 36 46Datum indiensttreding14 maart 2000Personeelsnummer P 20000314VestigingHoofdkantoorAfdeling CommunicationsFunctieManagerFunctieschaalCArbeidsuren per week 40Salarisuitbetaling 12 periodenCAO-brancheITFiscaal belaste vergoedingen Per jaarSalaris 42.000,00Vakantiegeld 3.360,0013e maand3.500,00Gratificatie 650,00Totaal belast jaarinkomen 49.510,00Fiscaal onbelaste vergoedingenRepresentatie2.820,00Studie 460,00ZorgverzekeringZorgverzekeraar Delta LloydVrije dagenVakantiedagen 25Leeftijdsdagen 3ATV-dagen 12Uw auto van de zaakU heeft een auto van de zaak tot uw beschikking:Merk Lexus IS 220 DCataloguswaarde 45.400,00Leaseprijs per maand 900,00Bijdrage werkgever 700,00Bijdrage werknemer 200,00OptieregelingToegekende opties: 2009: 146 opties 2010: 72 opties 2011: 0 optiesGlobal Dynamics5
 6. 6. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012Uw inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheidDe WIA, de Wet Werk en Inkomen naar ArbeidsvermogenDe WIA regelt dat werknemers recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzamearbeidsongeschiktheid. Wie nog gedeeltelijk kan werken, krijgt een aanvulling op het loon. De WIA is voor werknemersdie op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, er geldt een wachttijd van 104 weken en men moet tenminste 35%arbeidsongeschikt zijn.Indien men tenminste 80% arbeidsongeschikt is en niet meer kan herstellen of een geringe kans op herstel heeft komt menin aanmerking voor een uitkering op basis van de Regeling inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA) van75% van het laatste loon (met als maximum het dagloon ter grootte van 50.065,00) op jaarbasis 37.549,00)Wie tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op een uitkering van de Regeling werkhervattinggedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).1. Wie niet werkt krijgt gedurende de eerste twee maanden een loongerelateerde uitkering van 75% van het dagloon,daarna 70%. De uitkering duurt minimaal drie maanden en maximaal drie jaar en twee maanden afhankelijk van deduur van het arbeidsverleden;2. Wie wel werkt, krijgt bovenop het nieuwe loon een uitkering van 70% van het bedrag dat hij minder verdient invergelijking met het dagloon;3. Na het einde van de loongerelateerde uitkering wordt er gekeken hoeveel iemand verdient. Is dat minimaal 50% vande resterende verdiencapaciteit, dan vult de WGA het loon aan met 70% van het verschil tussen het dagloon en deresterende verdiencapaciteit of het nieuwe loon;4. Wie na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk heeft of minder verdient dan 50% van de resterendeverdiencapaciteit, krijgt een uitkering gebaseerd op een percentage van het minimumloon.Beoordeling WIA: Minder dan 35% loonverlies: u bent niet arbeidsongeschikt. Tenminste 35% tot 80% loonverlies: WGA. Tenminste 80% loonverlies, uitzicht op herstel: WGA. Tenminste 80% loonverlies, geen uitzicht (of geringe kans) op herstel: IVA.De IVA en WGA worden uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).Uw financile situatieUw financile situatie bij arbeidsongeschiktheid zal er als volgt uitzien:Eerste 52 weken (100%) E 45.360,00Tweede ziektejaar (70%)E 31.752,00De hoogte van en het recht op een uitkering bij uw eventuele arbeidsongeschiktheid hangt sterk af van de mate waarinu arbeidsongeschikt bent. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal dan ook leiden tot een gedeeltelijke uitkering. De indeze Personal Benefits Statement vermelde bedragen gaan uit van volledige arbeidsongeschiktheid.6Global Dynamics
 7. 7. De heer F. van TilborgPersonal Benefits Statement 2012Uw inkomen vanaf pensioendatumUniform Pensioen Overzicht (U.P.O.)In dit Personal Benefits Statement wordt er vanuit gegaan dat u op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat. Eveneenswordt er vanuit gegaan dat u tot uw pensioendatum in dienst blijft bij Global Dynamics, dat uw gezinssituatie zich nietzal wijzigen en dat het pensioensysteem niet wijzigt. Bij toekomstige salarisverhogingen zal het pensioen gemiddeldmeestijgen, terwijl bij een eventueel vertrek een pensioenbreuk kan ontstaan.U bent bij Global Dynamics opgenomen in een pensioenregeling. Deze pensioenregeling is een zogenoemdmiddelloonsysteem. Voor elk jaar dat u deelnemer bent aan de pensioenregeling bouwt u 2,00% van uwpensioenvoorziening op.Deelnemer pensioenfonds JaPensioengevend jaarinkomen45.360,00AOW franchise 13.062,00Pensioengrondslag 32.298,00Datum opname pensioenregeling 14 maart 2000Registratienummer P122123Pensioendatum 01 maart 2038Pensioenverzekeraar Stichting Pensioenfonds Global DynamicsOuderdomspensioen Global Dynamics 14.123,00Huidig bereikt ouderdomspensioen6.319,00Factor A pensioenaangroei dit jaar691,00Toelichting op uw AOWWanneer u 65 wordt, heeft u van de overheid recht op een pensioenuitkering: de uitkering op grond van de AlgemeneOuderdoms Wet (AOW). De AOW-uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U bouwtgedurende uw leven zlf uw AOW-uitkering op. Voor ieder jaar vanaf uw 15e bouwt u 2% per jaar van deze uitkeringop. Let op daarvoor moet u wel in Nederland woonachtig zijn!Wordt u 65 jaar na 2015, dan geldt voor u een zelfstandig recht op AOW. Dit wil zeggen dat u pas AOW ontvangtwanneer u zlf 65 jaar wordt, ook wanneer uw partner bijvoorbeeld al eerder 65 jaar is geworden.De zelfstandige AOW-uitkering bedraagt op dit moment: 9.143,28Wordt u 65 jaar vr 2015 en u heeft een partner die ook 65 jaar is dan ontvangt u beiden een persoonli