Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  1/27

  Porez na dohodak odnesamostalnog rada i

  samostalne djelatnostiMIRJAM U

  TEREZIJA V!

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  2/27

  Saetak

  #inan$ijska znanost % &orez na dohodak

  Porez na dohodak

  Porez na dohodak od nesamostalnog rada

  Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  3/27

  '()remena#I*A*+IJ'"A

  Z*A*!'Tiz(,a)a-

  PR!RA.U*

  JAV*I PRI/!I

  P!REZI

  R0AV*I

  0UPA*IJ'"I

  1RA'"I I2I!PI*'"I

  ZAJE*I."I

  P!REZ *A!/!A"

  !dnesamost

  rada

  !d samosdjelatn

  !d imo)imo)inskih

  !d ka&i

  !d osig(

  !stal

  P!REZ *APR!MET

  *E"RET*I*A

  !PRI*!'I

  PRI'T!J3E

  !'TA2!

  JAV*I RA'/!I

  R0AV*I ZAJAM

  #I*A*+IJ'"!IZRAV*A*JE

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  4/27

  Porez na dohodak

  U"UP*I PRI/!I ZA 4567

  Po rez i &rire z na dohodak Po rezi na ro8( i (s l(ge

  o&rinosi za miro)insko osig(ranje !stalo

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  5/27

  Porez na dohodak pravna osnova u RH

  Pra)na osno)a-

  1. Zakon o porezu na dohodak (skraeno ZPDoh)

  2. Pravilnik o porezu na dohodak

  9: Pra)ilnik o &a(;alnom o&orezi)anj( samostalnih djelatnosti

  e se &a(;alno o )isini &a(;alnog &oreza i na,in( &la>anja &a(;alnog &oreza

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  6/27

  Porez na dohodak eleenti i o!il"e"a

  !so8ni o8(h)at &orezne o8)eze % tko je &orezni o8)eznik? 'adr@ajni o8(h)at &orezne o8)eze % ;to se o&orez(je?

  Porezno razdo8lje

  Porezne olak;i$e

  Porezne sto&e

  '&e$i,nosti

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  7/27

  Porez na dohodak oso!ni o!uhvat Sadra"na dienzi"a

  #izi,ke oso8e

  Partnerst)o Bs(&od(zetni;t)oC

  !8itelj kao o8)eznik &oreza na dohodak

  # RH$ P%R&Z' %*&Z'+B,l: 4D

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  8/27

  Porez na dohodak sadra"ni o!uhvat-to se oporezu"e/

  #tvr0ivan"e porezne osnovie t". oporezivo dohotka (neto dohotka) %3&+4*'% '&4% '56&7% uzia u o!zirporezno relevantne PR84+& iporezno relevantn

  porezno relevantni priii% s)a &o)e>anja imo)ine koja &orezni o8)eznik ost)ari ( &oreznom razdo8lj( temejedne ili )i;e &orezno&ra)nim normama &ro&isanih djelatnosti= a koja s( &orezno&ra)nom normom &ro&isana kao&orezi)anja dohotka

  porezno relevantni izdai% izda$i ( o8a)ljanj( jedne ili )i;e &orezno&ra)nim normama &ro&isanih djelatnosti ost)arenja dohotka= a koji s( &orezno&ra)nim normama &ro&isani kao izda$i ( sklo&( o&orezi)anja dohotka

  S#3&+4*'% '&4% '56&7%!d o&orezi)anja tre8a 8iti iz(zet iznos neo&hodan za zado)olja)anje osno)nih egzisten$ijalnih &otre8a &o8)eznika= ali i za (zdr@a)anje od njega za)isnih ,lano)a njego)e o8itelji:

  akle=kad se na temelj( &rimitaka i izdataka (t)rdi iznos dohotka= taj do8i)eni iznos jo; ni"e&orezna osno)i$a!sno)i$a se izra,(na)a tako da se dohodak (manji za &orezno &riznati B&reneseniC g(8itak= iznos oso8ne)ent(alno neke dr(ge sta)ke:

  9u!itak% &ostoji ako je z8roj izdataka ( &romatranom &oreznom razdo8lj( Bkalendarskoj godiniC )e>i od

  %so!ni od!itak% (manjenje o&orezi)og dohotka koje se &rimjenj(je &ri izra,(n( &orezne osno)i$e: !&se (manj(je za odreFeni iznos &o osno)i &ostojanja samog &oreznog o8)eznika Bosno)ni oso8ni od8itak(zdr@a)anih ,lano)a njego)e (@e o8itelji:

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  9/27

  Porez na dohodak sadra"ni o!uhvat-to se oporezu"e/

  *RS4& D%H%4+5 B,l: 7: ZPohDaCU dohodak koji se o&orez(je &rema odred8ama Zakona o &orez( na dohodak s&

  6C dohodak od nesamostalnog rada

  4C dohodak od samostalne djelatnosti

  9C dohodak od imo)ine i imo)inskih &ra)a

  aj( &orez na dohodak na tako ost)aren dohodak B7K

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  10/27

  Porez na dohodak sadra"ni o!uhvat-to se oporezu"e/

  P%R&Z'5 %S'%*:5 B,l: : ZPohDaC

  !sno)i$a &oreza na dohodak R&ZD&'45je (k(&ni iznosdohotka od nesamostalnog rada=dohotka od samostalne djelatnosti Bdodatno se (manj(je= )idi sta)ak 9:C=dohotka od imo)ine i imo)inskih &ra)a=dohotka od ka&itala=dohotka od osig(ranjai dr(gog dohotka=koji rezident ost)ari ( t(zemst)( i ( inozemst)( Bnaelo svjetskog dohotkaC= a (m

  od8itakB,l: 9:Dneo&orezi)i dio dohotka i ,l: 7

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  11/27

  Porez na dohodak porezno razdo!l"e

  P%R&Z'% R5ZD%73& B,l: L: ZPohDaC Porez na dohodak (t)rF(je se i &la>a za kalendarsku odinu B

  razdo8ljeC= a ( nekim sl(,aje)ima mo@e 8iti kra>e:

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  12/27

  Porez na dohodak porezne olakie Porezni u!itak% &ostoji ako je z8roj izdataka ( &romatranom &oreznom razdo8lj( Bkalendarskoj godiniC )e>i od z8roja &rimitaka % kod sam

  %so!ni od!itak ili neoporezivi dio dohotka% (manjenje o&orezi)og dohotka koje se &rimjenj(je &ri izra,(n( &orezne osno)i$e: !&za odreFeni iznos &o osno)i &ostojanja samog &oreznog o8)eznika Bosno)ni oso8ni od8itakC i &ostojanja (zdr@a)anih ,lano)a njego)e (@e o8itelj

  Rezidentima se (k(&an iznos ost)arenog dohotka (manj(je za osno)ni oso8ni od8itak u visini 2.;

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  13/27

  Porez na dohodak A porezne stope

  Porezna sto&a ozna,a)a onaj dio&orezne osno)i$e za koji >e se onasmanjiti &ri &odmirenj( &orezneo8)eze:

  Porezne sto&e

  Pro&or$ionalne Progresi)ne

  irektna&rogresija

  P(naBstalnaglo8alnaC

  Ra;,lanjenaBlomljenjaklize>a

  tran;iranaC

  IndireB&rikri&rogr

  PR%P%R:%'57'5 npr 2

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  14/27

  Porez na dohodak A porezne stope

  P%R&Z'& S4%P& B,l: H: ZPohDaC

  U Re&(8li$i /r)atskoj (k(&ni dohodak o&orez(je se &rimjenom pro&orezne sto&e Bra;,lanjena &rogresijaC

  *a (t)rFeni iznos &orezne osno)i$e &rimjenj(j( se &orezne sto&e o)i

  6C sto&a od 12 Bna &orezn( osno)i$( do )isine 4:455=55 k(na

  4C sto&a od 2 Bna razlik( &orezne osno)i$e izmeF( 4:455=55 k(nak(na

  9C sto&a od C< Bna &orezn( osno)i$( iznad 69:455=55 k(na: Porez na dohodak ()e>a)a se za prirez porezu na dohodak koji ()

  lokalne samo(&ra)e &rema &ose8nim zakonima= a (manj(je se ako jelokalne samo(&ra)e &ro&i;( ni@i (dio ( &orez( na dohodak od onog k&ri&ada &o &ose8nom zakon( BZ1 6HOC

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  15/27

  Porez na dohodak A speiEFnosti

  *EP!'REA* P!REZ Q &orez gdje se izra)no o&orez(je &orezni o8)eznik i gdje je &orezni o8)eznikdestinatar jedna te ista oso8a

  ZAJE*I."I P!REZ

  Pri&adnost se &rihoda od &oreza na dohodak (t)rF(je Zakonom o nan$iranj( jedini$a lokalne i &odsamo(&ra)e: ,l:

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  16/27

  Porez na dohodak odnesaostalno rada

 • 7/24/2019 Porez Na Dohodak Od Nesamostalnog Rada i Samostalne

  17/27

  Porez na dohodak od nesaostalnorada

  D%H%D5+od nesamostalnog rada je razlikaizmeF( priitakaod nesamostalnog rada ost)arenih ( &oreizdataka( )ezi s dohotkom od nesamostalnog rada nastalih ( istom &oreznom razdo8lj(: B,l: 69: ZPohDaC

  Meu primitke od nesamostalnog rada ubrajamo:

  P75G&

  D&rimi$i B&la>aC koje &osloda)a$ ( no)$( ili ( nara)i is&la>(je ili daje radnik( te razli,ite naknade= &ot&oreiznad &ro&isanih iznosaK &la>a koj( radnik( (mjesto &osloda)$a is&lati dr(ga oso8aK razli,ite &remije osig&osloda)$i &la>aj( za s)oje radnikeK dr(gi &rimi$i &o osno)i (go)ora o rad( ili dr(gog akta

  D&od(zetni,ka &la>a koja (lazi ( rashod &ri (t)rFi)anj( &oreza na do8it=

  D&rimi$i B&la>aC zi,kih oso8a izaslanih na rad ( Re&(8lik( /r)atsk( &o nalog( inozemnog &osloda)$a ( za rad ( tim dr(;t)ima=

  D&rimi$i B&la>aC ,lano)a &redsta)ni,kih i iz)r;nih tijela dr@a)ne )lasti i jedini$a lokalne i &odr(,ne Bregionkoji im se is&la>(j( za rad ( tim tijelima i jedini$ama=

  Dnaknade &la>e oso8ama koje &r(@aj( njeg( i &omo> hr)atskim ratnim )ojnim in)alidima iz omo)inskog&rema &ose8nom &ro&is(:

  8R%*'&

  PR8: # '5RR5* D kori;tenje zgrada= &rometnih sredsta)a= &o)oljnije kamate &ri odo8ra)anj( kreditaNPrimi$ima se ne smatraj( n&r: &rimi$i za o&remanje radnih &rostora= &ose8na radna odje>a o8ilje@ena znakom &osloda)$a= o8)ezni lije,ni,ki &regledi &remsistematski kontrolni lije,ni,ki &regledi= o8razo)anje i izo8raz8a koje s( ( s)ezi s

Recommended

View more >