POZnan* - maj 2012

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informator samorzdowy Metropolii Pozna

Transcript

 • I N F O R M A T O R S A M O R Z D O W Y M E T R O P O L I I P O Z N A

  www.poznan.pl

  ISSN

  208

  0-31

  5X

  Maj 2012

  w. Florian z JeycNajnowsza ksika Wydaw-nictwa Miejskiego Posna-nia zatytuowana Koci Najwitszego Serca Jezusa i w. Floriana na Jeycach w Poznaniu w sprzeday ju od 4 maja. s. 3

  Wskotorowa ma swoje logo

  Kolejka Parko-wa Maltanka w 40. rocznic urodzin dostaa logotyp. s. 4

  61 646 33 44

  i w. Floriana na Jeycach w Poznaniu w sprzeday ju od 4 maja. s. 3

  Wskotorowa ma swoje logo

  Kolejka Parko-wa Maltanka w 40. rocznic urodzin dostaa

  s. 4

  WIELKA MAJWKAJak spdzi czas w dugi ma-jowy weekend? We udzia w uroczystociach z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi, festynach i im-prezach organizowanych w naszym miecie. s. 3 i 7

  O pochodzeniu naszego herbu i barw narodo-wych. s. 9

  Pozna bdzie w maju stolic wiatowego kajakarstwa. W Pucharze wiata

  organizowanym na Torze Regatowym Malta udzia wemie Aneta Konieczna

  (na zdjciu) jeden z najbardziej utytuowanych polskich sportowcw, pretendentka do zotego

  medalu igrzysk olimpijskich w Londynie. s. 11

  w. Florian

  We udzia w konkursie organizowanym przez

  Wydawnictwo Miejskie Posnania. Napisz

  opowiadanie fantasy o Poznaniu. s. 3

  Malta mekk kajakarzy

  Kup sobie stadion!Dwa modele 3D poznaskiego Stadionu Miejskiego przygotowao

  dla kibicw Wydawnictwo Miejskie Posnania. Mniejszy (10 z) moe suy jako magnes na lodwk, wikszy (19,40 z) bdzie

  mi pamitk dla fanw futbolu. Ten i inne poznaskie gadety znajdziecie w punktach Centrum Informacji Miejskiej (CIM)

  i Turystycznej (CIT) oraz na stronie sklep.wmposnania.pl.

  nowy IKS ju w sprzeday!

 • 2Maj 2012 r. www.wm.poznan.pl

  to warto wiedzie

  ogldaj, kibicuj, baw siEuRo 2012

  w stREfiE kibicana placu wolnoci czytaj za miesic

  r e k l a m a

  MIASTOPLOTKI

  KotyDyskusja nad pienidzmi na ochron bezdomnych zwierzt podczas sesji Rady Mia-sta, 21 marca br. Gos za-biera radny Micha Grze: Koty powinni-my traktowa jak pracownikw Wydzia-u Gospodarki Komunalnej, bo ratuj nas przed szczurami i myszami. Odpowiada radny Norbert Napieraj (na zdjciu): Rzeczywicie, ale jak im okreli wiek emerytalny?

  Biuro powstao w 2009 r. Pracuje w nim 14 osb, w tym 12 broke-rw informacji, ktrzy odbieraj telefony od poznaniakw. Wszyscy brokerzy to osoby niepenosprawne. Pocztkowo odbieralimy 34 tys. telefonw w miesicu mwi Konrad Zawadzki, kierownik biura. Teraz okoo 1617 tys. pocze miesicz-nie. Biuro wykonuje take zlecenia telefonicznych bada ankietowych i akcji informacyjnych. Pozna by pierwszym miastem w Polsce, ktre udostpnio tak usug i j propago-wao. Obecnie cieszy si ona coraz

  wikszym zainteresowaniem innych miast: w tej sprawie konsultowao si z nami m.in. Opole opowiada Za-wadzki.Zmiana nazwy usugi z Call Center na POZnan*Kontakt to przygotowa-nie do rozszerzenia form kontaktu z mieszkacami poprzez e-mail, tele-czat, wideoczat, SMS. Wtedy z usug bd mogli korzysta np. guchonie-mi, a w biurze wprowadzony zosta-nie dyur tumacza jzyka migowe-go. W kwietniu zostaa uruchomiona podstawowa usuga dla osb niesy-szcych. Od maja biuro bdzie udzie-

  la informacji gociom przyjeda-jcym do Poznania na EURO 2012. Bd one dotyczy m.in.: noclegw, wycieczek, komunikacji miejskiej i innych rodkw transportu. Infor-macje udzielane bd take w jzyku angielskim. Informacja to jednak nie wszystko. POZnan*Kontakt prowadzi dziaal-no edukacyjn: oferuje szkoom moliwo przeprowadzenia dla dzieci lekcji z zakresu korzystania z nowych form kontaktu komunikacji z urzdem i subami ratunkowymi.

  Mateusz Malinowski

  Zadzwo pomog

  P O Z n a n * K o n t a k t : dzwonic pod numer 61 646 33 44, dowiesz si, jak zaatwi swoj spraw w urzdzie. Przeszkoleni pracow-

  nicy powiedz, gdzie, w jakim czasie i jakie dokumenty naley zoy. Mog rwnie umwi spotkanie na konkretny dzie i godzin.

  POZnan*Kontakt udziela informacji w sprawach dotyczcych m.in.:u rejestracji pojazdu;u prawa jazdy;u zawarcia maestwa, urodze, zgonw;u dowodu osobistego, meldunku;u zasikw, pomocy rodzinie;u najmu mieszka, dzierawy lokali uyt-kowych;u podatkw.

  POZnan*Kontakt jest czynny w godzinach pracy urzdu: u w poniedziaki od g. 7.30 do 17u od wtorku do pitku od g. 7.30 do 15.30.

  Zapowied automatyczna poza godzinami pracy informuje o czasie pracy urzdu, nu-merze telefonu do zgaszania awarii parko-matw oraz o adresie strony internetowej miasta Poznania.

  Dodatkowe formy kontaktu dla osb niesyszcych:u mail: poznan_kontakt@um.poznan.pl u faks: 61 878 46 30u SMS: 783 944 112u osobista wizyta w Urzdzie Miasta przy ul. Libelta 16 i skorzystanie z usug tumacza jzyka migowego, dyuru-jcego w kady poniedziaek w g. od 15.30 do 17 w punkcie informacyjnym przy wejciu.

  Informacje na temat usug i zada Poznan*Kontakt mona znale rwnie na stronie www.poznan.pl/kontakt.

  Nie wiesz, jak wyrobi nowy dowd osobisty, zarejestrowa samochd pomog Ci pracownicy Biura Informacji Teleinformatycznej POZnan*Kontakt.

  R

  d

  O

  : UM

  P

 • 3Maj 2012 r. www.wm.poznan.pl

  3

  Wydawnictwo Miejskie Posnania ogasza konkurs literacki Pozna Fantastyczny.Konkurs ma charakter otwarty, ogl-nopolski i moe w nim wzi udzia kady, kto ukoczy 18. rok ycia. Warunkiem uczestnictwa w kon-kursie jest przesanie do 31 sierpnia 2012 r. opowiadania z dziedziny fan-tastyki (fantasy/SF). Miejscem opo-wiadania musi by Pozna, a objto tekstu nie moe przekroczy 30 tys. znakw ze spacjami. Prace konkursowe naley przesya na adres konkurs.fantastyczny@wm.poznan.pl, w formacie doc, rtf lub pdf. Szczegy okrela re-gulamin konkursu dostpny na stronie Wydawnictwa Miejskiego Posnania www.wm.poznan.pl oraz na portalach www.kulturapoznan.pl i www.poznan.pl/bm. W konkur-

  sie przewidziano nagrody pieni-ne, a najlepsze opowiadania zostan opublikowane w antologii nakadem Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Patronat medialny: kulturapoznan.pl, lubimyczytac.pl, Poznaski Biuletyn Miejski, POZnan* Informator Sa-morzdowy Metropolii Pozna. mat

  W wito Pracy, 1 maja od-bd si uroczystoci na pl. Bernardyskim. Zoymy kwiaty pod tablic upamitniajc pierwszy robotniczy pochd w na-szym miecie zapowiada Alina Bit-tner, dyrektor Biura Rady Wojewdz-kiej SLD w Poznaniu.Wojewdzkie obchody Dnia Flagi RP, 2 maja, organizowane s przez wojewod Piotra Florka. Na jed-nym z poznaskich orlikw poja-wi si wielka biao-czerwona pika uchyla rbka tajemnicy Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody. Prezentacji towarzyszy bd za-wody pikarskie dla najmodszych. W obchody wita wczy si Sto-warzyszenie Modzi Demokraci oraz europose Filip Kaczmarek. Na Starym Rynku modzie bdzie rozdawa biao-czerwone agi oraz baloniki zapowiada Grzegorz Jura z Platformy Obywatelskiej.Na obchody 221. rocznicy uchwale-nia Konstytucji 3 maja zaprasza pre-

  zydent Poznania Ryszard Grobelny. Jak mwi Agata Sowiska z Gabi-netu Prezydenta, rozpoczn si one msz w. w farze o g. 10. Nastpnie odbdzie si parada z udziaem mo-dziey szkolnej i uanw. Jej uczestni-cy przejd na Stary Rynek, wysucha-j przemwienia prezydenta i zo kwiaty przy posgu krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego w ratuszu.Weekend majowy ob tuje take w inne atrakcje. W soboty i niedziele wyjad na ulice zabytkowe pojazdy MPK i zawioz nas m.in. do parku Soackiego, Term Maltaskich i No-wego Zoo.W programie tegorocznej Majwki w Botaniku s koncerty muzyczne, zajcia z hipoterapii i dogoterapii, pokazy sprztu ganiczego oraz kier-masz ogrodniczy (wejcie od ul. Bo-tanicznej). Wstp wolny (wicej na stronie: www.botanik.amu.edu.pl).Krnickie Arboretum zaprasza na imprez edukacyjn Kwitnce ma-gnolie. Niektre krnickie magno-

  lie licz sobie ponad 80 lat! Od 1 do 3 maja o g. 12 i 14 na zwiedzajcych bdzie czeka przewodnik, ktry poka-e najpikniejsze roliny. To wszystko w ramach biletu wstpu do arboretum (4 z ulgowy, 6 z normalny, 15 z rodzinny). Obejrzyj te stron www.idpan.poznan.pl i sprawd zakadk Imprezy.

  Cezary Omieljaczyk

  Najnowsza ksika Wydawnictwa Miejskiego Posnania zatytuowana Koci Najwitszego Serca Jezusa i w. Floriana na Jeycach w Pozna-niu w sprzeday ju od 4 maja.Ksika jest kolejn publikacj z se-rii Zabytki Poznania. To pierwsza pena monogra a o kociele w. Flo-riana. Autorki, Zo a Kurzawa oraz Bolesawa Krzylak, opisuj histo-ri para i i kocioa, ktry powsta w duej mierze dziki zaangaowa-niu i pomocy para an by pierw-sz polsk wityni zbudowan w zaborze pruskim. Autorki pisz o tym, kim byli ludzie zwizani z kocioem reprezentujcy wszyst-kie wczesne warstwy spoeczne, dlaczego patronem wityni zosta

  w. Florian patron kominiarzy i straakw, opisuj architektur gmachu i jego wyposaenie rw-nie to niedostpne na co dzie dla wiernych i zwiedzajcych. Ksika jest bogato ilustrowana zdjciami

  Piotra Skrnickiego oraz niepubli-kowanymi dotd fotogra ami z cza-sw budowy wityni.Ksik bdzie mona kupi ju rano 4 maja w dzie w. Floriana przed ko-cioem, gdzie o g. 9 odbdzie si uro-czysta msza dla kominiarzy. Bdzie j mona kupi rwnie wieczorem. O g. 18 odbdzie si specjalna msza straacka, po ktrej autorki opowie-dz o swojej ksice i bd j podpi-sywa.Ksik o kociele pod wezwaniem Najwitszego Serca Jezusa i w. Flo-riana na Jeycach bdzie te mo-na kupi od 4 maja na www.sklep.wmposnania.pl, w punktach Centrum Informacji Miejskiej i w poznaskich ksigarniach. sza

  WIELKA MAJWKA

  SKLEP ROWEROWY MJM

  UBEZPIECZA

  MY RO

  WERY

  rowery, czci, akcesoria naprawa i serwis rowerw nowych i uywanych

  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 176 tel. 61 833 25 56 czynne: pon.pt. 1018, sob. 101361-507 Pozna tel. kom. 501 280 315 raty

  HONORUJEMY KARTY PATNICZE!http://www.maltabike.pl

  Z tym kuponem 5% zniki na zakup rowerw marki CUBE 2012 w przedpacie!

  Najbardziej rowerowe miejsce w Poznaniu!Wypoyczalnia r