Click here to load reader

Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja z konferencji "A Ty, jak się przemieszczasz?"

Text of Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni

 • Preferencje transportowestudentw dzkich uczelni

  Maciej Sobaski - SKN SPATIUMPatrycja Wojtaszczyk - Fundacja FenomenJakub Zasina - SKN SPATIUM

 • Wprowadzenie.Charakterystyka respondentw

  Jakub Zasina

 • Przesanki realizacji badania

  transport miejski jest istotnym elementem

  decydujcym o rozwoju miasta,

  polityka transportowa wpywa na jako ycia

  mieszkacw,

  studenci s grup, ktrej preferencje bdwprzyszoci

  znaczco wpywa nasposbprzemieszczania si

  wewntrz miast oraz poza ich granicami.

 • Cele badania

  uzyskanie informacji o preferencjach transportowych

  dzkich studentw,

  znalezienie odpowiedzi na pytania

  jak i dlaczego studenci poruszaj si po odzi

  oraz jakich rodkw transportu do tego uywaj.

 • Raport

  skrcony raport z bada

  dostpny

  na stronie internetowej

  SKN SPATIUM

  www.spatium.uni.lodz.pl

  podzikowanie

  dla dr Iwony Staniec

  BADANIE: Preferencje transportowe studentw !dzkich uczelni (2010)Pomys! i organizacja:"" " Wsp!praca:

  Celem badania by!o uzyskanie informacji o preferencjach transportowych studentw !dzkich

  uczelni wy"szych. Dowiedzieli#my si$ jak i dlaczego studenci poruszaj% si$ po &odzi oraz jakich

  #rodkw transportu do tego u"ywaj%: komunikacji miejskiej, samochodu, roweru, czy 'chodz%

  pieszo. Badanie zosta!o przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej w okresie

  od'1'lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na'prbie 1030 studentw. Wyniki s% reprezentatywne

  dla'og!u studentw z'prawdopodobie(stwem wynosz%cym 95%.To ju! druga edycja bada". Tegoroczne obj#$y student%w trzech uczelni wy!szych: Uniwersytetu &%dzkiego,

  Politechniki &%dzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w &odzi. Organizatorami badania s' Studenckie Ko$o

  Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu &%dzkiego (SPATIUM) oraz Fundacja Normalne Miasto

  * FENOMEN. Autorzy do$o!' wszelkich stara", aby uzyskane wyniki zosta$y wzi#te pod uwag# przez

  w$adze &odzi oraz $%dzkich uczelni przy tworzeniu powi'za" komunikacyjnych pomi#dzy kampusami oraz

  przy formu$owaniu za$o!e" polityki transportowej dla miasta.

  Jak studenci poruszaj# si$ po %odzi?Poprosili+my student%w o wskazanie w jaki spos%b i,jak cz#sto docieraj' na uczelni#. Zdecydowanie najcz#+ciej studenci wybieraj' komunikacj# miejsk' -31./, a nast#pne w,kolejno+ci s' samoch%d -24./ i,przychodzenie pieszo -19./. Korzystanie z,us$ug PKS/PKP -14./ oraz samodzielny przyjazd na,rowerze -12./ s' obecnie ma$o popularne.Powy!sze wyniki r%!nicuj' si# jednak po,uwzgl#d*

  nieniu cz#stotliwo+ci docierania na,uczelnie danym +rodkiem transportu. W+r%d os%b doje!d!aj'cych na,uczelni# najcz#+ciej -przynajmniej trzy razy w,tygodniu/, komunikacj# miejsk' wybiera a! 53. student%w, podczas gdy samoch%d 21. z nich.

  BADANIE: Preferencje transportowe studentw !dzkich uczelni (2010) 1 | 6

  przynajmniej 3 razy 1-2 razyrzadziejile razy w tygodniu

  samochdkomunikacja miejskarower

  PKS/PKPpieszo

  Wykres 1. Typ wybieranego !rodka transportu

  w zale"no!ci od cz#stotliwo!ci podr"owania na uczelni#.

 • Respondenci

  1030 osb

  trzy uczelnie wysze:

  Politechnika dzka

  Uniwersytet Medyczny w odzi

  Uniwersytet dzki

  wszystkie kierunki studiw dziennych

  oferowane przezuczelnie

  95%-reprezentatywno

 • Jak studenci poruszaj si po odzi?Zalety i wady rodkw transportu

  Maciej Sobaski

 • Odlegoci pokonywane przez studentw midzy miejscem zamieszkania a uczelni

  31%

  25%

  25%

  19%

  do 2kmpowyej 2km do 5kmpowyej 5km do 8kmpowyej 8km

 • Typ wybieranego rodka transportu wzalenoci od czstotliwoci podrowania

  0

  180

  360

  540

  720

  900

  samochd komunikacja miejska rower PKS/PKP pieszo

  ile razy w tygodniu

  przynajmniej 3 razy 1-2 razy rzadziej razem

 • Zalety komunikacji miejskiej(powszechno oraz istotno wskaza)

  Wzgldnie niskie koszty przejazdw (3)

  Moliwo podrowania po spoyciu alkoholu (2)

  Moliwo lektury podczas jazdy (2)

  Moliwo ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

  Szybki czas przejazdu (2)

  Ekologiczny rodek transportu (1)

  Szybki czas dojazdu (2) 15%

  19%

  23%

  40%

  47%

  49%

  83%

 • Wady komunikacji miejskiej(powszechno oraz istotno wskaza)

  Brak punktualnoci (3)

  Zatoczenie (2)

  Konieczno dostosowania si do przebiegu tras (2)

  Brak synchronizacji czasu kursowania linii (2)

  Niski stan techniczny pojazdw (1)

  Na przystankach i w pojazdach bywa niebezpiecznie (1) 14%

  30%

  44%

  46%

  66%

  87%

 • Zalety samochodu(powszechno oraz istotno wskaza)

  Szybki czas przejazdu (3)

  Elastyczno wyboru czasu przejazdu (2)

  Moliwo ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

  Elastyczno wyboru trasy przejazdu (2)

  Moliwo przewozu duego bagau (2)

  Samochd jest dowodem zamonoci (1) 7%

  37%

  50%

  53%

  65%

  76%

 • Wady samochodu(powszechno oraz istotno wskaza)

  Konieczno spdzania czasu w korkach (2)

  Koszty zakupu, utrzymania i konserwacji (2)

  Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania (2)

  Koszty parkowania (2)

  Konieczno posiadania prawa jazdy (2)

  Nieekologiczny rodek transportu (1)

  Niebezpieczny rodek transportu (1) 7%

  13%

  16%

  29%

  72%

  73%

  76%

 • Zalety i wady samochodu w oczach studentw powszechnie korzystajcych z roweru w miecie(powszechno oraz istotno wskaza)

  ZaletyLiczba

  wskaza WadyLiczba

  wskaza

  Moliwo ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2) 12

  Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania (2) 14

  Elastyczno wyboru czasu przejazdu (2) 11

  Koszty zakupu, utrzymania ikonserwacji (2) 8

  Moliwo przewozu duego bagau (2) 10

  Nieekologiczny rodek transportu (3) 8

  Szybki czas przejazdu (3) 7 Koszty parkowania (3) 7

  Elastyczno wyboru trasy przejazdu (2) 6

  Konieczno spdzania czasu w korkach (1) 6

  Samochd jest dowodem zamonoci (1) 3

  Konieczno posiadania prawa jazdy (2) 5

 • Zalety roweru(powszechno oraz istotno wskaza)

  Zdrowy styl ycia (2)

  Niskie koszty przejazdw (2)

  Unikanie korkw (2)

  Moliwo dojechania do miejsc niedostpnych dla innych... (2)

  Ekologiczny rodek transportu (1)

  Szybki czas przejazdu (2) 24%

  29%

  42%

  53%

  59%

  80%

 • Wady roweru(powszechno oraz istotno wskaza)

  Problemy z pozostawieniem w miejscach publicznych (2)

  Brak wystarczajcej infrastruktury dla jazdy (2)

  Brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

  Due ryzyko kradziey pojazdu (2)

  Konieczno odwieenia si po przejedzie (1)

  Ograniczone moliwoci przewozu duego bagau (2)

  Niebezpieczny rodek transportu (1) 12%

  23%

  24%

  40%

  56%

  62%

  67%

 • Zalety pieszego przemieszczania si(powszechno oraz istotno wskaza)

  Zdrowy styl ycia (2)

  Niskie koszty przemieszczania si (3)

  Elastyczno wyboru trasy przemieszczania si (2)

  Moliwo dojcia do miejsc niedostpnych dla innych... (2)

  Elastyczno wyboru trasy przemieszczania si (2)

  Moliwo zaatwienia wielu spraw za jednym razem (2) 31%

  36%

  43%

  43%

  60%

  65%

 • Wady pieszego przemieszczania si(powszechno oraz istotno wskaza)

  Brak moliwoci pokonywania duych odlegoci (3)

  Brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

  Konieczno przejcia przez nieatrakcyjne okolice (2)

  Ograniczone moliwoci przenoszenia duego bagau (1)

  Piesze przemieszczanie si bywa niebezpieczne (1)

  Brak moliwoci odpoczynku (np. awek, WC) (1) 22%

  28%

  35%

  43%

  65%

  81%

 • Potrzeby studentw w zakresie transportu.Rower w miecie

  Patrycja Wojtaszczyk

 • Potrzeby studentw w zakresie transportu

  uywanie danego rodka transportu pociga za sob

  ch rozbudowy infrastruktury na potrzeby tego rodka:

  uytkownicy samochodw - szersze pasy, ulice, parkingi,

  uytkownicy komunikacji miejskiej - wiaty, tabor,

  uytkownicy rowerw - przechowalnie i drogi rowerowe.

 • Rower w miecie - czy moe by lepiej?

  moliwo pozostawienia pojazdu w bezpiecznym

  miejscu jest istotne / bardzo istotne dla 45% studentw,

  moliwo skorzystania z przebieralni lub prysznica

  nauczelni jest dla 46% studentw

  wane w stopniu niskim lub bardzo niskim;

  dosy istotne jest dla nieco ponad 22% respondentw.

 • Kiedy wybrabym/wybraabym rower?

  moliwo dotarcia na uczelni po wyznaczonych

  drogach rowerowych:

  ponad 36% ankietowanych wskazao ten czynnik

  jako istotny,

  ponad 29% studentw dosy istotny,

  tylko 15% uznao ten element za mao istotny.

 • Kiedy wybrabym/wybraabym rower?

  mieszkanie blisko uczelni:

  nieistotne dla blisko 43% studentw,

  wane dla niespena 24% respondentw.

 • Kiedy wybrabym/wybraabym rower?

  moliwo skorzystania z wypoyczalni sprztu

  rowerowego na uczelni lub w pobliu domw studenckich:

  mao istotne dla ponad 55% ankietowanych,

  wane jedynie dla 15% studentw.

 • Jest si na kim wzorowa

  Jakub Zasina

 • Podzia wskazywanych dobrych praktyk

  dziaania twarde,

  dziaania mikkie (zachcajce do uywania roweru).

  26%

  74%

  twardemikkie

 • Najpopularniejsze kategoriedobrych praktyk - liczba wskaza

  81117

  2735

  42

  69

  drogi rowerowewypoyczalnieprzechowywaniekampanie spoecznebezpieczestwoinfrastruktura towarzyszcapasy dla rowerw

 • Od kogo si uczy?

  Kraj Liczba wskaza

  Belgia 2

  Dania 2

  Finlandia 1

  Francja 3

  Holandia 16

  Niemcy 1

  Polska 4

  Szwecja 1

  Wochy 1

 • Dzikujemy za uwag