Click here to load reader

Pw uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

 • View
  640

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pw uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

 • 1. UITZENDARBEID WET 24 JUNI 1987 CAO 36 van 2 nov. 1981 CAO 47 CAO 57 CAO 58 van 7 juli 1994
 • 2. Wetgeving uitzendarbeid Uitgangspunt:1. Vast werk niet in het gedrang brengen2. Verantwoord statuut verlenen aan uitzendkrachtUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 2
 • 3. Terbeschikkingstelling= Loontrekkenden Gebruiker neemt deel van GEZAG over Wet uitzendarbeid voorziet afwijkingen op dit verbodUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 3
 • 4. Terbeschikkingstelling kan In kader van samenwerking tussen ondernemingen van dezelfde financiele of economische entiteit Met oog op kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten Bijzondere beroepsbekwaamheidVERWITTIGEN SOCIALE INSPECTIEUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 4
 • 5. VERPLICHTE TOESTEMMING Van sociale inspectie Van syndicale delegatie van gebruiker Voor:UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 5
 • 6. VERPLICHTE TOESTEMMING Vaste werknemers Voor bepaalde tijd Opdracht mag geen deel uitmaken van de gebruikelijke hoofdactiviteit van de uitlenende onderneming Toestemming sociale inspectie n SD DriepartijenovereenkomstUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 6
 • 7. Arbeidsovereenkomstenwet3 juli 1978 BEPAALDE TIJD DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK VERVANGINGUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 7
 • 8. Wet 24 juli 1987 Tijdelijke arbeid Uitzendarbeid Ter beschikking stellingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 8
 • 9. wetgeving Wet van 28 juni 1976 Tijdelijk tot 30 november 1981 CAO 36 van 27 november 1981 basistekst Wet van 24 juli 1987 Ter uitvoering van wet van 1987 Verschillende CAOs Duur en procedure Gewaarborgd loon eindejaarspremiesUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 9
 • 10. Tijdelijk werk Arbeidsovereenkomstenwet Bepaalde tijd Bepaalde duur Vervangingsovereenkomst Wet 1987 UitzendarbeidUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 10
 • 11. Vooral arbeiders Integratie van werklozen Integratie van allochtonen Springplank voor 45+UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 11
 • 12. Als proef om dan over te gaan op vast werk Als voorlopige oplossing Studentenarbeid via interimUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 12
 • 13. WET 24 juli 1987 Is een wet van openbare orde Beschermt belangen wn: Art. 33 : alle strijdige bedingen die de rechten van de werknemer beperken en de plichten verzwaren zijn nietig Cfr art. 6 arbeidsovereenkomstenwetUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 13
 • 14. TIJDELIJKE TEWERKSTELLING ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 1978 WET TIJDELIJKE ARBEID 1987UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 14
 • 15. Tijdelijke tewerkstellingARBEIDSOVEREENKOMSTENWET: overeenkomst bepaalde tijd overeenkomst bepaald werk vervangingArt. 10Art. 11terUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 15
 • 16. uitzendarbeid Art. 3UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 16
 • 17. Arbeidsovereenkomst vooruitzendarbeid Overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon een toegelaten tijdelijke arbeid te verrichtenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 17
 • 18. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging vaste werknemer Schorsing Einde contract Tijdelijke vermeerdering van werk tijdelijk, dus niet permanent of structureel buitengewoon werk Behoren niet tot de normale werkzaamheden van het bedrijfUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 18
 • 19. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging voor schorsing Geen na te leven procedure Duur beperkt tot schorsing Vervanging voor beindiging Maximaal 6 maanden Toestemming SD Tijdelijke vermeerdering Toestemming SD Uitzonderlijk werk Na te leven procedure (SD en arbeidsinspectie) Voor sommige werkzaamheden Indien langer dan 3 maanden Beperkte duurUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 19
 • 20. VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Niet: Schorsing econ werkloosheid Slecht weer staking Bij beindiging overeenkomstUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 20
 • 21. VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Bij beindiging overeenkomst Met opzeg Dringende reden Onderlinge toestemming verbrekingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 21
 • 22. Opzeg/dringende reden Maximaal 6m + 6m Voorafgaande toestemming SD Verwittigen sociale inspectie (binnen 3werkdagen) Er is geen SD:UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 22
 • 23. Opzeg/dringende reden Er is geen SD: Verwittigen Sociaal fonds Uitzendkrachten Naam/adres/PC van gebruiker Uiterlijk 20e van maand na maand waarin uitzendarbeid begonnen is Bij verlenging verwittigen sociaal fonds Werknemersvertegenwoordiging kan een inkorting vragen Niet korter dan 3 maanden Vakorganisaties kunnen zich verzetten tegen verlenging Gebruiker moet einde stellen aan tewerkstellingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 23
 • 24. Andere beindiging 6m + 6 m Vervanging: geen procedure Verlenging: procedure SD: voorafgaande toestemming Verwittigen sociale inspectie binnen 3 werkdagenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 24
 • 25. Andere beindiging Er is geen SD: Verwittigen Sociaal fonds Uitzendkrachten Naam/adres/PC van gebruiker Uiterlijk 20e van maand na maand waarin uitzendarbeid begonnen is Vakorganisaties kunnen gebruik beperkenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 25
 • 26. Sectorale verbodsbepalingen Verbod in bepaalde sectoren: Verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten Havenbedrijfen Binnenscheepvaart Beperking: arbeiders in de bouw tenzij Vervanging van zieke wn Bij tijdelijke vermeerdering van werkUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 26
 • 27. specifieke sectorale bepalingenmogelijk: Verplichte aanwerving na 6 maanden Periode interim telt mee als interim vast in dienst komtUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 27
 • 28. Bepaalde werkzaamheden Bepaalde werkzaamheden Afbraak en verwijdering van asbest Verwijdering giftige afvalstoffen begassingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 28
 • 29. Wet welzijn Gebruiker moet diensten weigeren van een uitzendkantoor die zijn verplichtingen tgo uitzendkracht niet nakomt Uitzendkantoor mag weigeren tewerk te stellen bij gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt (wet welzijn/wet uitzendarbeid)UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 29
 • 30. beperking of verbod vanuitzendarbeid Bepaalde sectoren: Verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten Arbeiders in de bouw tenzij Vervanging van zieke wn Bij tijdelijke vermeerdering van werk Bepaalde werkzaamheden Afbraak en verwijdering van asbest Verwijdering giftige afvalstoffenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 30

Search related