Q4 2014.pdf

Embed Size (px)

Text of Q4 2014.pdf

 • Inlandsinnovation AB, org.nr. 556819-2263

  Boksluts- kommunik

  januari DecemBer 2014

 • Bokslutskommunik // fjrde kvartalet // 2014 // inlandsinnovation aB2

  BOKSLUTSKOMMUNIK 2014

  FjrDe kVartalet

  sammanDrag

  Helret jan-Dec

  FjrDe kVartalet 2014 Fjrdekvartaletsresultatefterberknadskatt

  uppgicktill-29(-37)miljonerkronor.

  Kassafldetuppgicktill-36(-121)miljonerkronor.

  Likvidamedelochkortfristigaplaceringarvidkvartaletsslutuppgicktill1296(1424)miljonerkronor.Orealiseradevervrdenharintepverkatkvartaletsresultatochuppgickfrkortfristigakapitalplaceringartill61(61)miljonerkronorochfrlngfristigakapitalplaceringartill9(9)miljonerkronor.

  Underkvartaletharinvesteringarom14(117)miljonerkronorskettiandelarigarkapitalochlnmedrttattkonverteraidenyaportfljfretagenDigitalaTillvxtkassaniUme,JPSTeknikochSensibleSolutionsSwedensamt27(19)miljonerkronoridebefintligaportfljfretagenEasyFill,EkovstInvest,Floor,Idea2Innovation,NordicIronOreochrndalenExploatering.

  Helret januari-DecemBer 2014 retsresultatefterberknadskattuppgicktill-12(10)miljoner

  kronor.

  Kassafldetuppgicktill-134(-200)miljonerkronor.

  Likvidamedelochkortfristigaplaceringarvidretsslutuppgicktill1296(1424)miljonerkronor.Orealiseradevervrdenharintepverkatdelretsresultatochuppgickfrkort-ochlng-fristigakapitalplaceringartill70(70)miljonerkronor.

  Inlandsinnovationharunderretgenomfrtinvesteringarom162(275)miljonerkronoriandelariochutlningtill29(24)nyaochbefintligaportfljfretag.Exithargenomfrtsi1(1)bolag.

  Sedanverksamhetenstartadehsten2011harInlandsinnovationgenomfrtinvesteringari45(27)fretagptotalt737(574)miljonerkronoriandelar,genomutlningochviakapitalsomtillskjutitsgenomfrlagsinsats.Bolagethargenomfrt2(1)exits.

  INLANDSINNOVATION I SAMMANDRAG

  Kvartal 4 20142

  Kvartal 4 20132

  Helr 20142

  Helr 20132

  Periodens resultat, tkr -29 097 -36 912 -11 566 9 602

  Antal fretag i investeringsportfljen, stycken1 43 26 43 26

  Portfljinvesteringar under perioden, tkr 42 747 136 186 162 226 275 083

  Periodens kassaflde, tkr -35 719 -121 366 -133 714 -200 011

  Likvida medel och kortfristiga placeringar, tkr1 1 296 115 1 423 577 1 296 115 1 423 577

  Lngfristiga kapitalplaceringar i vrdepapper, tkr1 100 000 100 000 100 000 100 000

  Justerat eget kapital, tkr1 1 945 339 2 048 403 1 945 339 2 048 403

  Soliditet, % 94,2 98,5 94,2 98,5

  Antal anstllda, stycken1 7 6 7 6

  1 Vid periodens utgng.

  2 Frn och med 1 januari 2014 tillmpar Inlandsinnovation BFNAR 2012:1 rsredovisning och koncernredovisning (K3). Omrkning av jmfrelsesiffrorna fr tidigare r har ej skett.

 • 3BOKSLUTSKOMMUNIK // fjrde KvArTALeT // 2014 // INLANdSINNOvATION AB

  VD peter gullanDer

  vd hAr OrdeT

  423 frfrgningar har kommit in sedan start. 45 fretag har Inlandsinnovation hittills investerat i. 737 miljoner kronor har investerats sedan start.

  retssistakvartalvarocksmittfrstasomvdochdetharvaritlrorikaochintensivamnader.JagharlrtknnaInlandsinnovationmenocksmngaavvraportfljfretagochjaginspirerasochimponerasavallaengagerade,duktigaochhrtarbetandeentrepre-nrer.

  Inlandsinnovationvxer,bdeiantalportfljfretagochanstllda.Viharkatvrportfljtill43fretagocheftersomvibdevillgraflerinvesteringarochvaraaktivagaresnyanstllervi.Ijanuari2015brjadetvpersonerochundervrenrknarvimedattrekryteraytterligarefyra,sattviblirsammanlagt13personeritjnstistersund.

  Frattgraflerinvesteringarnskarvivenfkontaktmedflerfretagsomvillvxa.Viinleddeundernovemberenbesksturndr

  PeterGullanderVerkstllande direktr

  Fakta Frn start

  stor tillVxtVilja i regionenMnga fretagare i de sju nordligaste lnen vill vxa och Inlandsinnovation r med och investerar fr tillvxt i regionen. Under 2014 har Inlandsinnovation investerat i 29 fretag som har kapacitet och vilja att vxa.

  frstastoppetvarKarlstadiVrmland.Nuifebruariochmarsfort-sttervitillGvleborgochDalarna.Fresommarenskavihabesktalladesjulnviverkari.

  Virmnaomvraportfljfretag.Vifrvaltarochtillfrkunskaptillfretagenmenvillocksinspirera.Inovemberarrangeradevinnuenportfljdag,denhrgngenpArlanda,ptematfrslj-ning.Dryga60deltagareficktadelavfrelsningarochdetntverksomviallaingri.UndersistakvartaletdeltogvividriskkapitaldageninorriSkelleftedrviockstrffademngasprudlandeentrepren-rer.Detfinnsstortillvxtviljairegionen!

  Underretssistakvartalutkadevivrportfljmedtvfretag.HlsingebolagetJPSTekniksomrverksammainomskogs-industrinochSundsvallsbaseradeSensibleSolutionsSwedensomutvecklatengngslakanmedyttckandefuktsensorer.Viinvesteradeveniennytillvxtkassa,ochgenomfrdeytterligareinvesteringaribefintligafretag.

  Inlandsinnovationkantittatillbakapettframgngsrikt2014medinvesteringari18nyaoch11befintligaportfljfretagmed162miljonerkronoroch2015siktarvinnuhgre.Viharhittatvrmodellfrinvesteringar,detvillsgaattviframfralltskagradirektinvesteringaravegetkapitalismochmedelstorafretagitillvxt.Inlandsinnovationsuppdragrattbidramedkadtillvxtochflerarbetstillfllentillregionen.Detransvarsfulltochroligtattfvaravdfrettriskkapitalbolagmeddetuppdraget!

  inlandsinnovation vxer, bde i antal portfljfretag och anstllda.

 • BOKSLUTSKOMMUNIK // fjrde KvArTALeT // 2014 // INLANdSINNOvATION AB4

  INLANdSINNOvATION

  Hellre ga 50 procent av ngot bra n 100 procent av ngot halvbra, s reso-nerar mnga av de fretag som har valt att ta in riskkapital. Samtidigt kan det fi nnas en oro och ett motstnd bland entreprenrer att ta in en extern gare och drmed slppa lite p kontrollen ver sitt livsverk.

  Frdesomvillochkanvxafinnsdockmycketattvinna.NrInlandsinnovationvljerattinvesteraiettfretagbetyderdetattfretaget,frutomkapital,ocksfretttill-skottnrdetgllerkompetens,engagemangochntverk.

  kapitalInlandsinnovationinvesterarifretagsomkanochvillvxa.Hurmycketviinvesterarberorpfretagetsutvecklingspotentialochmjlighetertillexpansion.Tillskottetavka-pitalgerfretagetmjlighetatttanstastegiutvecklingenochfrverkligasinaambitioner.Detkantillexempelhandlaomattutvecklaennyprodukt,taklivetutpeninternatio-nellmarknad,expanderagenomfrvrvellerbyggaennyproduktionslinafrattmtaenkadefterfrgan.

  kompetens ocH engagemangNrInlandsinnovationgrinsomdelgareiettfretaggrvidetmedstortengagemang.Somdelgareharviettstortintresseavattdetgrbra,vivillattfretagetskalyckas!Konkretinnebrdetattvigenomstyrelse-representation,ettaktivtstyrelsearbeteochentydliggaragendaskerstllerfretagetsintressen.Frfretagarenrdetoftafrstagngen,somdetillexempelgrettuppkpellervxerinternationellt,menintefross.Vrsamladekompetensocherfarenhetfrnandrafretagblirentrygghetochettverktygfrportfljfretaget.

  ntVerkSompartnertillInlandsinnovationfrdutillgngtillettstortntverk,bdeavfinan-siellaaktrersomarbetarmedriskkapitalochfinansieringslsningarsamtmedprofes-sionellapersonersomarbetarmedjuridik,frsljning,marknad,importellerexport.Ivrinvesteringsportfljfinnsocksfreta-garesomgenomgrsammaresasomduochdittfretag.Ettpargngervarjerbjuderviinallavrafretagtillportfljdagardetbrukarvarauppskattademtenmedtillfllefrntverkande,kompetensutvecklingochinspiration.

  Tack vare riskkapital frn Inlandsinno-vation kunde vi frdubbla vr verksam-het genom att kpa norska systemleve-rantren Dolphin. Nybildade Loxysoft Group r nu strst i Norden inom kontaktcentertjnster med en omstt-ning p 140 miljoner kronor med 100 anstllda p fem orter. Tobias Sjlander, vd, Loxysoft Group

  RISKKAPITAL?VARFR

  s hr sger ett par av vra portflj-fretag om vrt samarbete:

  I och med Inlandsinnovations investering fr vi mjlighet att fullt ut marknadsfra vrt underhllningskon-cept Heroes of the City internationellt. Kapitalet gr att vi kan marknadsfra oss direkt till konsumenten, det vill sga barnen, via exempelvis Youtube eller appar. P det sttet kan vi komma in i nya lnder utan att vara beroende av be ntliga distributrer, det betyder otroligt mycket fr vr expansion. Pelle Ferner, vd, Ruta Ett DVD AB

  Vr samlade kompetens och erfarenhet frn andra fretag blir en trygghet och ett verktyg fr portfljfretaget.

 • Bokslutskommunik // fjrde kvartalet // 2014 // inlandsinnovation aB 5

  anDrej kleDzik, inVesteringsansVarig p inlanDsinnoVation

  INLANdSINNOvATION

  Andrej KledzikinVesteringsansVarig

  Vad r riskkapital?Begreppetriskkapitalomfattaralltypavkapitalutombanklnsomriskerasvideninvestering.Risk-kapitalindelashuvudsakligenitvgrupper,skallatventurecapitalochbuy-out.Venturecapitalvndersigtillnystartadetillvxtbolagochbuy-outtillmermognafretag.Inlandsinnovationarbetarhuvud-sakligenitidigfas,menkanvenvaraendelavenbuy-out.Istlletfrordetriskkapitaltalarvivenomgarkapitalelleregenkapitalvilketvityckerbttreterspeglardetvisysslarmed.

  nr passar det att ta in riskkapital?Nrfretagetvillvxakanvitillsammansmedban-kenochannatexterntkapitalvaramedochfinan-sieratillvxten.Frentreprenreninnebrexterntriskkapitalbegrnsadegenfinansiellrisksamttillgngtillntverkochkompetens.Tackvareriskkapitalkanfretagetvgasatsapprojektsominnehllerliteh-greriskmenocksharenhgfrvntadavkastning.

  Vad r frdelarna och nackdelarna med riskkapi-tal sett ur entreprenrens perspektiv?Enfrdelmedriskkapitalrattfretagettillfrskapitalfrnexterninvesteraresomdelarriskenmedentreprenren.Detgervenfretagetenfrdeleftersomdetintekrvsngrarntebetalningarochamorteringarpriskkapitaletellerstllerkravpskerheterfrnentreprenren.Enriskkapitalaktrbrukarockshabdekompetensochkontaktersomhjlpertillattutvecklafretaget.

  Ennackdelrattentreprenrenslpperendelavgandetochinflytandetversittbolag.Riskkapital-

  bolagroftaaktivagareochstllerkravptillvxt.Srskiltimindrebolagkandetinitialtupplevassomenbelastningdriskkapitalbolagstllertydligakravvadgllerrapportering,implementeringochuppflj-ningavaffrsplanen.

  Forskningvisaremellertidpattfretagsomfinansierasmedexterntriskkapitalharensnabbaretillvxtochrsnabbarepattlanseranyaprodukterpmarknadensamtharenhgreambitionsnivochenhgresannolikhetfrbrsnotering