Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

Embed Size (px)

Text of Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

 • 8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

  1/4

  UBND HUYN C JT CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMI TRUYN THANH c lp T do Hnh phc

  ***S 01 /QC - TT C Jt, ngy 07 thng 02 nm 2012.

  QUI CH LM VICCA C QUAN I TRUYN THANH - TRUYN HNH HUYN C JT

  Cn c Quyt nh s 36/Q CT.UBND, ngy 09 thng 01 nm 2012 ca Chtch UBND huyn C Jt v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca i Truynthanh Truyn hnh huyn C Jt. i Truyn thanh huyn xy dng quy ch lm vicca c quan i nh sau:

  Chng I:NHNG QUY NH CHUNG

  i Truyn thanh Truyn hnh C Jt l n v s nghip trc thuc UBNDhuyn C Jt, thc hin chc nng l c quan tuyn truyn ca ng b, Chnh quyn

  huyn C Jt.i Truyn thanh - Truyn hnh huyn C Jt chu s qun l trc tip ca

  UBND huyn, qun l nh nc ca S Thng tin v Truyn thng, c hng dnv chuyn mn, nghip v v k thut ca i Pht thanh Truyn hnh tnh. Ngoira, c trch nhim hng dn, ch o v v mt chuyn mn, k thut cho i Truynthanh cc x, th trn

  CHNG II:T CHC B MY V CH LM VIC

  A. C cu t chc:

  1. i Truyn thanh - Truyn hnh huyn chu s lnh o, ch o, qun l v tchc, bin ch v thc hin cng tc tuyn truyn ca y ban nhn dn huyn. ng thichu s qun l Nh nc ca S Thng tin v Truyn thng.

  2. Bin ch ca i Truyn thanh Truyn hnh huyn l bin ch s nghip doy ban nhn dn huyn giao trong tng s bin ch s nghip ca huyn, c y bannhn dn tnh phn b hng nm theo quy nh ca php lut.

  B. T chc b my v ch lm vic:1. T chc b my: i Truyn Thanh Truyn hnh huyn c Trng i; Ph

  trng i v cc b phn gip vic gm:

 • 8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

  2/4

 • 8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

  3/4

 • 8/3/2019 Qui Che Dai TT-TH Cu Jut

  4/4

  Chng III:IU KHON THI HNH

  Lnh o v ton th cn b, cng nhn vin chc trong c quan c trch nhim tchc, thc hin theo ni dung, quy ch ny.

  Quy ch ny c hiu lc k t ngy k, cc quy nh ca lnh o i tri vi nidung quy ch ny u c bi b. Vic b sung, sa i quy ch ny do Trng iquyt nh./.

  Q. TRNG I

  Hong Vn Tm