rbt tanaman.pptx

Embed Size (px)

Text of rbt tanaman.pptx

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  1/21

  SELAMAT DATANG

   TANAMANHIASAN

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  2/21

   Tanaman hiasan adalahtumbuhan yang ditanam untuk

  menghiasi sesuatu kawasan bagimewujudkan pemandangan yangcantik dan indah.Tanaman hiasanada yang berbunga dan tidak

  berbunga. Tanaman hiasan iniditanam di dalam bekas sepertipasu atau ditanam terus di atastanah . Tanaman hiasan ada yangberbunga dan ada yang tidak

  PENGENALAN

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  3/21

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  4/21

  POKOK KELADI

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  5/21

  NAMA SAINSTIFIK 

  Pokok keladi

  merujuk kepada sekumpulan tumbuhandalam famili Araceae seperti dalam genusAlocasia, Caladium dan Diefenbachia,semuanya dalam subamili Araceae!"agaimanapun, ia #uga boleh meru#u$ $epadasatu spesies $husus dalam subamili ini yang

  paling meluas ditanam, Colocasia esculenta

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Araceae&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Araceae&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Colocasia_esculenta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Colocasia_esculenta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Colocasia_esculenta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Colocasia_esculenta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Colocasia_esculenta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Araceae&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Araceae&action=edit&redlink=1

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  6/21

  !"#$DI TI!%&

  %Keladi Tikus atau nama sainti&$nyaTyphonium fagelliorme merupa$an

  se#enis tumbuhan yangterdapat di AS'AN!

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  7/21

  SEJARAH

    Keladi berasal dari IndiaSelatan dan Asia Tenggara.

    Pokok tropika saka ini

  mempunyai pelbagai warna daun,

  tumbuh subur di kawasanbertanah gambut yang redup.

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  8/21

  JENIS-JENIS POKOK KELADI  Caladium humboldtii:

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  9/21

  Caladium lid!ii:

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  10/21

  Caladium bicolor:

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  11/21

  K!ladi

  P!"!la#a #aiti$i%

  Alam: Tumbuhan

  &tiada '!(i"%at): Angiosperma

  &tiada '!(i"%at): Monokotiledon

  O(d!(: Alismatales

  Famili: Araceae

  Sub$amili: Aroideae

  T(ibu#: Colocasieae

  G!u#: Colocasia

  S'!#i!#: Colo*a#ia !#*ul!ta

  &L+) S*hott

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeushttp://ms.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  12/21

  ALATAN DAN AHAN

  SERAMPANG TANGAN Di"ua%a utu% m!""!mbu( taah

  S.DIP TANGAN-Di"ua%a utu% m!/odo% da m!"aul

  m!dium0 taah

  PEN1IRAM  -Di"ua%a utu% m!/i(am taama+

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  13/21

  PAS. .NGA-Di "ua%%a utu% m!aam 'oo% %!ladi

  TANAH GAM.T

  Di"ua%a utu% m!aam 'o%o%+

  SAR.NG TANGAN- Di"ua%a utu% %!#!lamata

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  14/21

  LANGKAH 2 LANGKAH PENANAMDAN PENJAGAAN

  !ursury

  Sepang

  "embeli pokok

  keladi

  Persediaan untuk

  menanam pokok

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  15/21

  "emasukan tanah

  ke dalam pasu.

   

  #aulkan tanah .

  "enanam pokok keladi ke

  dalam pasu bunga.

   

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  16/21

  "emba$a sekaliseminggu

  %atakan tanah

   

  "enyiram air 

   

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  17/21

  CARA-CARA PENJAGAAN P!! !E"A#$

  • Dedah$an $epada cahaya yang banya$ tetapi terlindung untu$mendapat$an cora$ dedaunnya yang canti$ dan menari$!

   

  • Siram medium tanamannya dua $ali sehari pada hari panasuntu$ menge$al$an $elembapan sentiasa! Namun ela$$an air

  berta$ung dalam medium tanamannya $erana ini bolehmenyebab$an bahagian ba(ah perdu po$o$ men#adi reput! )i$aini ter#adi $eluar$an po$o$ dari medium tanamannya yanglembap itu!

   

  • "a#a organi$ seperti na#is ayam adalah terbai$! Namun $itaboleh #uga guna$an ba#a $imia untu$ po$o$ berdaun yang tinggi$andungan nitrogen! 'la$ guna$an ba#a bi#i yang bolehmelecur$an perdu atau dedaunnya

   

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  18/21

  KEJA1AAN

  "emisahkan

  Pokok keladi dengan

  &ubi'

   

  "enaman semula

   

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  19/21

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  20/21

   

  Pokok keladi hidup dengan subur

 • 8/18/2019 rbt tanaman.pptx

  21/21

  S E K I AN 3 T E R I MA K AS I H 

  D i #! d i a% a O l! h34 +I d ( a R ai . i t  #ai # #! m 5