RBT TERBARU

Embed Size (px)

Text of RBT TERBARU

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  1/34

  UNTUK PERHATIAN

  EN ZAMANI DAN EN KASASI

  SERTA WARGA BM 1/ BM 2 DAN PT.

  RBT 3118 : TOPIK 4

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  2/34

  DISEDIAKAN OLEH

  MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN

  MOHD ZAINUDIN. MOHD SYAFIQ WAFIUDDIN BIN AHMAD

  ZAINI.

  NUR AIN HAZWANI BINTI ABDURAHMAN

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  3/34

  SUB-TOPIK

  KAJIAN DAN PEREKAAN PROJEK.

  PEMBINAAN DAN PENGUJIAN.

  PERSEMBAHAN DAN PENDOKUMENTASIAN.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  4/34

  KAJIAN DAN PEREKAAN

  PROJEK

  DISEDIAKAN OLEH

  MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN

  MOHD ZAINUDIN

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  5/34

  OBJEKTIF PEMBENTANGAN

  KONSEP REKAAN LUAR DAN DALAM

  FUNGSI

  NILAI ESTETIKA

  ERGONOMIC PATEN

  HARTA INTELEK

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  6/34

  KONSEP REKAAN

  LUAR DAN DALAM

  Pemilihan konsep reka bentuk dibuat

  berdasarkan lakaran reka bentukprojek yang telah dibuat.

  Untuk memilih sesuatu konsep reka

  bentuk, penilaian akan dibuatterhadap lakaran reka bentuk yangdicadangkan.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  7/34

  FUNGSI

  Menepati tujuan produk dihasilkan .

  Menepati kehendak dan keperluanpengguna.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  8/34

  RUPA

  Sesuai dan dapat menarik perhatianpengguna dari segi warna, teksturatau saiz.

  Dapat menjamin keselesaanpengguna.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  9/34

  NILAI ESTETIKA

  Adalah satu nilai yang berkaitan dengan ciri-ciri

  atau konsep kecantikan, keindahan dan

  kesenian. Konsep-konsep yang biasa dikaitkandengan nilai ini dalam bidang reka bentuk

  produk adalah seperti :

  a) Fungsi

  b) Bentuk

  c) Keharmonian (unity)

  d) Stail

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  10/34

  ERGONOMIC

  Adalah nilai mengenai perhubungan manusia

  (pengguna) dan persekitaran (produk reka

  bentuk).

  Dari segi ergonomik pereka bentuk perlu

  menghasilkan produk atau reka bentuk yangdapat diguna pakai dengan mudah, berkesan,

  senang dipelajari (friendly) dan tidak

  memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang

  keterlaluan.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  11/34

  PATEN

  Paten merupakan salah satu cabang yang

  terdapat dalam harta intelek.

  Undang-undang paten diMalaysia ditadbir

  menerusi Akta Paten 1983 dan dari segiurusan pendaftaran dilaksanakan oleh

  Perbadanan Harta Intelek Malaysia

  (MyIPO).

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  12/34

  PATEN

  Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan

  terhadap sesuatu ciptaan sama ada dalam

  bentuk produk, proses untuk menghasilkansesuatu dengan cara terbaru atau sesuatu

  ciptaan itu menawarkan penyelesaian teknikal

  bagi sesuatu masalah.

  Hak perlindungan paten akan diberikan selama

  20 tahun daripada tarikh pendaftaran

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  13/34

  PATEN

  Sesuatu ciptaan yang layak didaftarkan sebagai paten, mestilahmemenuhi syarat berikut:

  Ciptaan tersebut mestilah baru dan tidak dizahirkan di mana-mana dunia ini.

  Ciptaan mempunyai langkah mereka cipta yang mana

  ciptaan tersebut tidak ketara kepada seseorang yangmempunyai pengetahuan dan pengalaman di alam bidangteknologi ciptaan tersebut.

  Ciptaan tersebut dapat digunakan dalam industri.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  14/34

  HARTA INTELEK

  Merujuk kepada hasil ciptaan berasaskanfikiran seseorang.

  Contoh: reka cipta, hasil karya, reka bentukdan penggunaan imej atau simbol

  Nama Harta Intelek itu diberi kerana segalapenciptaan atau hasil karya itu melibatkan

  daya pemikiran atau keintelektualan seseorang

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  15/34

  Secara asasnya, Harta Intelek adalah

  berkaitan dengan sesuatu maklumat yang

  digabung dengan harta zahir yangdiguna pakai kepada salinan barangan

  yang tidak terhad di seluruh dunia.

  Harta Intelek wujud bukan kepada salinan

  barangan tetapi kepada maklumat pada

  barangan tersebut.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  16/34

  PEMBINAAN DAN PENGUJIAN

  DISEDIAKAN OLEH

  MOHAMAD SYAFIQ WAFIUDDIN

  BIN AHMAD ZAINI

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  17/34

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  18/34

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  19/34

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  20/34

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  21/34

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  22/34

  PEMASANGAN

  Perlu dilakukan mengikut langkahpembinaan yang betul.

  Setiap sambungan yang dilakukanperlu diperiksa dengan baik.

  Tujuan : untuk memastikan projek yangdibina kukuh dan berfungsi denganbaik.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  23/34

  KEMASAN

  Tujuan : untuk menjadikan projek lebihkemas dan cantik.

  Proses ini biasa dilakukan selepaspemasangan siap dilakukan.

  Bahan untuk kemasan :

  - Syelek,- Tepung penyumbat

  - Cat

  - Lekar

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  24/34

  Peralatan untuk kemasan :

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  25/34

  MENGUJI DAN MENILAI

  Tujuan : untuk memastikan projek bolehdigunakan dengan baik dan berfungsi.

  Kualiti sesuatu projek boleh dikesan padaperingkat ini, samada [-] atau [+]

  Jika ada kesilapan, pengubahsuaian

  akan dilakukan.

  Selepas selesai diuji, guru boleh menilaiprojek tersebut.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  26/34

  PERSEMBAHAN DAN

  PENDOKUMENTASIAN

  DISEDIAKAN OLEH

  NUR AIN HAZWANI BINTI ABDU RAHMAN

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  27/34

  PERSEDIAAN

  Melakukan proses ini sebelummembuat pembentangan projek.

  Pastikan apa yang akandibentangkan berada dalamkeadaan lengkap.

  Semua maklumat tentang projek perludiperincikan terlebih dahulu.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  28/34

  PEMBENTANGAN

  Pembentangan projek dilakukansetelah semua maklumat tentang

  projek lengkap.

  Di sekolah, murid biasanya akandiminta untuk menyediakan semuamaklumat projek dalam fail yang telahditetapkan.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  29/34

  Lakukan perubahan jika projek yangdibentangkan menerima kritikan.

  Yakin ketika membentangkan projekyang dibuat.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  30/34

  PENDOKUMENTASIAN

  Menyediakan satu laporan lengkapyang berformat tentang projek.

  Merupakan laporan bertulis yang perludipersembahkan kepada penilai

  projek.

  Penting, kerana ia mengandungi

  maklumat projek secara bersistem.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  31/34

  Format dokumentasi :

  a) Tajuk projekb) Latar belakang projek

  c) Objektif dan fungsi projek

  d) Deskripsi projek

  e) Rujukan

  f) Lampiran

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  32/34

  PAMERAN PROJEK

  Setelah dokumentasi siap, projek perludipamerkan kepada umum.

  Tujuan : Untuk menyatakan kepadaumum tentang keistimewaan projek,nyatakan proses pembikinan projekdan menerima komen dari pihak yangmenilai.

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  33/34

  CONTOH PAMERAN

 • 7/27/2019 RBT TERBARU

  34/34

  SEKIAN, TERIMA KASIH