of 27/27
SALUT I ACTIVITAT FISICA SALUT I ACTIVITAT FISICA BENEFICIS EN L’ETAPA DE BENEFICIS EN L’ETAPA DE CREIXEMENT CREIXEMENT Dra.Assumpta Estruch Consell Català de l’esport

SALUT I ACTIVITAT FISICA - comb.cat · Autoregulació o autocontrol del grau d‘ activació (significa un estat de relaxació i/o actuació mental i física adequat al moment present)

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SALUT I ACTIVITAT FISICA - comb.cat · Autoregulació o autocontrol del grau d‘ activació...

SALUT I ACTIVITAT FISICASALUT I ACTIVITAT FISICA

BENEFICIS EN LETAPA DE BENEFICIS EN LETAPA DE CREIXEMENTCREIXEMENT

Dra.Assumpta EstruchConsell Catal de lesport

DefinicionsDefinicions

Activitat fsica :Activitat fsica : AF qualsevol moviment corporal que t com AF qualsevol moviment corporal que t com a resultat una despesa energtica.a resultat una despesa energtica.

Exercici fsic:Exercici fsic: EF activitat fsica planificada i repetitiva que EF activitat fsica planificada i repetitiva que t com a objectiu mantenir la forma fsicat com a objectiu mantenir la forma fsica

Esport.Esport. Activitat fsica exercida com a competici i que es Activitat fsica exercida com a competici i que es regeix per normes (reglamentada i competitiva)*regeix per normes (reglamentada i competitiva)*

Salut:Salut: Estat de complert benestar fsic mental i social i no Estat de complert benestar fsic mental i social i no solament absncia de malaltia solament absncia de malaltia (OMS 1947).(OMS 1947).

Promoci de la salut:Promoci de la salut: Proporcionar als pobles els mitjans Proporcionar als pobles els mitjans necessaris per a millorar la salud necessaris per a millorar la salud (Carta de Otawa 1986).(Carta de Otawa 1986).

Guia per a la promoci de la salut per mitjde lactivitat fsica.(Departament de Sanitat i Seguretat Social. 1994)

Etapes de creixementEtapes de creixement

INFNCIA: 5 anys fins INFNCIA: 5 anys fins adolescnciaadolescncia

Prepuberal Prepuberal Pubertat 12 nenes i 14 nensPubertat 12 nenes i 14 nens Adolescncia. Fins als 18 anysAdolescncia. Fins als 18 anys

Edat biolgica .E Edat biolgica .E ossiaossia,,maduressamaduressa sexualsexual Edat cronolgica Edat cronolgica

PUNT CLAU: La practica de exercici fsic es recomanable i te efectes positius al llarg de tota la vida

PROMOCI DE LA SALUTPROMOCI DE LA SALUT

Per aconseguir un estat ptim de benestar fsic i emocionalPer aconseguir un estat ptim de benestar fsic i emocional

Mitjanant la prevenci Mitjanant la prevenci UNIVERSALUNIVERSALSELECTIVASELECTIVADIANADIANA

Procurant estils de vida saludables Procurant estils de vida saludables

Activitat fsica i alimentaci Activitat fsica i alimentaci

--Guia Actuacions preventives a Guia Actuacions preventives a ladolescencialadolescencia--DepartamentDepartament SalutSalut

--EstrategiaEstrategia NAOS per la NAOS per la nutricionutricio AF i AF i prevencioprevencio obesitatobesitat

--PrevinfadPrevinfad/ Grup treball / Grup treball AEPapAEPap/PAPPS /PAPPS semFYCsemFYC

ESPORTESPORT-- SALUT SALUT

ESPORTESPORT--RENDIMENTRENDIMENT

ESPORT SALUTESPORT SALUT

Promoci Promoci dhabitsdhabits saludables en els infants saludables en els infants Evitar el abandonament en Evitar el abandonament en ladolescencialadolescenciaPrevencio de la obesitat i el sobrepsPrevencio de la obesitat i el sobreps ****Prevencio del sedentarisme Prevencio del sedentarisme Prevencio de les addiccionsPrevencio de les addiccions

Condici fsicaCondici fsicaNivell de energia i vitalitatNivell de energia i vitalitat

Tasques diries Tasques diries Gaudir del lleure sense fatiga excessivaGaudir del lleure sense fatiga excessiva Evitar malalties per inactivitatEvitar malalties per inactivitat Desenvolupar el mxim la capacitat intellectualDesenvolupar el mxim la capacitat intellectual

Condicifsica enrelaci al rendiment fsic

Resistncia cardio-respiratriaFora final creixementResistncia muscularFlexibilitatComposici corporal

VelocitatEquilibriCoordinaciPotncia

Condici fsicaen relaci a la salut

Elements de la condici fsicaElements de la condici fsica

BeneficisBeneficis de lexercici fsic de lexercici fsic

Beneficis metablicsBeneficis metablicsBeneficis cardiovasculars*Beneficis cardiovasculars*Beneficis respiratorisBeneficis respiratorisBeneficis gastrointestinalsBeneficis gastrointestinalsBeneficis Beneficis osteoosteo--articularsarticulars**Beneficis muscularsBeneficis muscularsBeneficis psicolgics*Beneficis psicolgics*

BeneficisBeneficis metablicsmetablics

Augmenta la capacitat aerbica i la potncia dels sistemes Augmenta la capacitat aerbica i la potncia dels sistemes oxidatius. oxidatius. La La entrenabilitatentrenabilitat del metabolisme del metabolisme aerobicaerobic es menor en nens . es menor en nens . A A partir pubertat sacosta a valors adultspartir pubertat sacosta a valors adults

--Menor poder Menor poder anaerobicanaerobic (menors reserves (menors reserves energetiquesenergetiques de de disponobilitatdisponobilitat immediata immediata PFKPFK) i ) i glucogenglucogen muscular)muscular)--Alta sensibilitat als canvis de pH intramuscularAlta sensibilitat als canvis de pH intramuscular--Baixa Baixa toleranciatolerancia als augments de lactat en la fibra muscularals augments de lactat en la fibra muscular

Ajudar al control del pes i millora la seva distribuci*Ajudar al control del pes i millora la seva distribuci*

Beneficis steoBeneficis steo--articularsarticularsMillora la estructura i funci dels lligaments i Millora la estructura i funci dels lligaments i articulacionsarticulacionsDesenvolupa i mant la foraDesenvolupa i mant la foramuscularmuscularAfavoreix el creixementAfavoreix el creixementPrevenci de la osteoporosi. Prevenci de la osteoporosi.

ProcsProcs de creixement,desenvolupament i de creixement,desenvolupament i maduraci biolgica en el nenmaduraci biolgica en el nen

El pic mxim de creixement es produeix als 12 anys en les neneEl pic mxim de creixement es produeix als 12 anys en les nenes i s i 14 anys en els nois.14 anys en els nois.Les nenes maduren fisiolgicament entre 2 i 2,5 anys abansLes nenes maduren fisiolgicament entre 2 i 2,5 anys abans

Wilmore-Costill-1999

ProcsProcs de de creixementcreixement i i maduraci maduraci biolgica en el nenbiolgica en el nen

Els ossos comencen a Els ossos comencen a fusionarfusionar--sese abans dels 13 anys i acaben als 22 abans dels 13 anys i acaben als 22 anys aprox.anys aprox.Lexercici afecta mes a la amplada,densitat i per tant fora Lexercici afecta mes a la amplada,densitat i per tant fora ossiaossia,no a la ,no a la

longitud ,determinada mes per factors gentics.longitud ,determinada mes per factors gentics.

ProcsProcs de creixement i maduraci de creixement i maduraci biolgica en el nenbiolgica en el nen

El creixement muscular es degut fonamentalment a una hipertrofiEl creixement muscular es degut fonamentalment a una hipertrofia muscular que arriba a un a muscular que arriba a un mxim entre els16 i 20 anys en les dones i els 18mxim entre els16 i 20 anys en les dones i els 18--25 en homes .25 en homes .I si se entrena mes.I si se entrena mes.Les Les caracteristiquescaracteristiques musculars del musculars del nennen--diferenciesdiferencies en dimensions i per tant en foraen dimensions i per tant en fora

Respecte al teixit Respecte al teixit greixsgreixs les les difernciesdiferncies hormonals generen valors mes elevats en les noieshormonals generen valors mes elevats en les noies

Las POSTURES no FISIOLOGIQUES facilitenACTITUTS VICIOSES

i si aquestes persisteixen,MODIFICACIONS ESTTIQUES

ESTRUCTURADES

LLEI DE DELPECHHORQUILLA DE PRESI

(de 6.6 a 37 g x mm2)

El s del nen i el adolescentes immadur en la seva composici i

estructura

20-25 anysEdat

DMO

DMO i CMO Depenen de: Exercici realitzat en ledat infantil i ladolescncia.Alimentaci.Component gentic.Canvis hormonals.

Bailey DA,Faulkner RA,Mckay HA.Growth,physical activity,and bone mineral acquisitionExerc.Sport Sc.iRev (1996 )

BeneficisBeneficis psicolgicspsicolgicsAugmenta la sensaci de benestarAugmenta la sensaci de benestarRedueix la tensi o Redueix la tensi o estrsestrs emocionalemocionalDisminueix lansietatDisminueix lansietat

Autoregulaci o autocontrol del grau d activaci (significa un estat de relaxaci i/o actuaci mental i fsica adequat al moment present)

Alta confiana en si mateix (acompanyat d uns pensaments positius i sensacions de control)

Concentraci (l esportista aconsegueix focalitzar de manera apropiada l atenci)

Capacitat de imaginaci (reproduir mentalment i amb la mxima precisi el gest tcnic)

Determinaci i comproms

Objectius realistes (que li permeten garantir les seves expectatives)

Mxima tolerncia al fracs

Disciplina

Solidaritat i cooperaci

Acceptar normes i respectar-les

Factors psicolgics que milloren amb lesport

TempsTemps

EstmulEstmul

SobrecompensaciSobrecompensaci

Principi de entrenament:crrega i sobre- compensaci

AdaptaciAdaptaci Matveyev, 1981

TempsTemps

estimulestimul

Si el estmul es insuficient i tard,no es produirn canvis a nivell funcional

HarreHarre,1982; ,1982; BompaBompa, 1983, 1983

TempsTemps

EstmulEstmul

FatigaFatiga

Si lestmul s excessiu i en fase dadaptacies produir una fatiga i disminuci del rendiment

Generador de problemes en etapes de creixement

Problemes en aparell locomotor (epifisitis i fractures de stress)

Alteracions hematolgiques (anmies i ferropnies)

Alteracions en el eix hipotalam-hipofisari (amenorrea primria)

Alteracions psicolgiques (trastorns conducta alimentaria)

SOBREENTRENAMENT EN NENS

PUNT CLAU: LPUNT CLAU: L entrenament amb nens ha de ser ptim i no mximentrenament amb nens ha de ser ptim i no mxim

Adaptacions a lexercici Adaptacions a lexercici

Els infants responen al entrenament fsic de la mateixa manera Els infants responen al entrenament fsic de la mateixa manera que els adultsque els adults

La resposta entre nens i nenes es similar fins a la pubertat.La resposta entre nens i nenes es similar fins a la pubertat.

Les diferencies de Les diferencies de tamanytamany i desenvolupament sistemes son els i desenvolupament sistemes son els que actuen com a factors que actuen com a factors limitantslimitants ..

Els nens i adolescents menor valoraci de la percepci desforEls nens i adolescents menor valoraci de la percepci desfor

Recomanacions sobre Recomanacions sobre activitatactivitat fsica en fsica en funcifunci de de ledatledat: INFNCIA: INFNCIA

Etapa de creixement i maduraciEtapa de creixement i maduraciDiferencies entre nens i nenes poc significativesDiferencies entre nens i nenes poc significativesLexercici s necessari per al creixement fsic normal i Lexercici s necessari per al creixement fsic normal i desenvolupament motordesenvolupament motorLexercici s tamb necessari per a lequilibri Lexercici s tamb necessari per a lequilibri psicolgic,la maduraci afectiva i el rendiment escolarpsicolgic,la maduraci afectiva i el rendiment escolarTermoregulaci immadura; menor resistncia a lestrs Termoregulaci immadura; menor resistncia a lestrs trmictrmicEl joc i lactivitat fsica sn part fonamental de la seva El joc i lactivitat fsica sn part fonamental de la seva activitat i procs de socialitzaciactivitat i procs de socialitzaci

Objectius prioritarisObjectius prioritaris

Creixement i desenvolupament ptims Creixement i desenvolupament ptims (ossi,articular,neuromuscular)(ossi,articular,neuromuscular)Equilibri psicolgic,maduraci afectiva,socialitzaci i Equilibri psicolgic,maduraci afectiva,socialitzaci i integraciintegraciReducci dels factors de risc cardiovascularReducci dels factors de risc cardiovascularEstablir lesquema corporal i la coordinaci motriu Establir lesquema corporal i la coordinaci motriu generalgeneralDesenvolupar linters i les habilitats per ladquisici de Desenvolupar linters i les habilitats per ladquisici de un estil de vida fsicament actiu en edat adultaun estil de vida fsicament actiu en edat adulta

Guia Per a la promoci de la salut per mitj de lactivitat fsica

Activitat Activitat recomenadarecomenada

TOT TIPUS DACTIVITATTOT TIPUS DACTIVITAT

mfasi en exercicis dinmics de grans grups musculars i jocsmfasi en exercicis dinmics de grans grups musculars i jocsExercicis de flexibilitat i mobilitatExercicis de flexibilitat i mobilitatVarietat de medis i entorns naturals Varietat de medis i entorns naturals (terra,aigua,sorra,neu,gespa..)(terra,aigua,sorra,neu,gespa..)

Diversitat en el tipus dexercici Diversitat en el tipus dexercici (esquema corporal i coordinaci)(esquema corporal i coordinaci)Jocs en grupJocs en grupNo prohibir en cas de malaltia crnica, sin trobar lexercici aNo prohibir en cas de malaltia crnica, sin trobar lexercici adientdientFreqncia diria, moderadaFreqncia diria, moderada--vigoros ms de 30 en 1 o ms sessions.vigoros ms de 30 en 1 o ms sessions.

Guia Per a la promoci de la salut per mitj de lactivitat fsica

PrecaucionsPrecaucions

La competici amb nens/nenes de la mateixa edat biolgica.La competici amb nens/nenes de la mateixa edat biolgica.Pocs exercicis de fora i potencia,encara que no estan Pocs exercicis de fora i potencia,encara que no estan prohibitsprohibitsAtenci als signes i smptomes patolgics Atenci als signes i smptomes patolgics (cardiovasculars,osteoarticulars,neuromusculars i metablics)(cardiovasculars,osteoarticulars,neuromusculars i metablics)Atenci a lestrs trmic:calor (hidrataci) i fred (roba dabriAtenci a lestrs trmic:calor (hidrataci) i fred (roba dabric)c)Atenci especial a les lesions per sobrecrrega i les que Atenci especial a les lesions per sobrecrrega i les que poden afectar els nuclis epifisaris de creixementpoden afectar els nuclis epifisaris de creixement

Guia Per a la promoci de la salut per mitj de lactivitat fsica

Jugar per crixer