Sg Awareness Nl

  • View
    380

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Sg Awareness Nl

  • 1. landscape and urban design Piekstraat 33 3071 EL ROTTERDAM PO box 50511 3007 JA ROTTERDAMTHE NETHERLANDS T +31(0)10 413 8020 F +31(0)10 213 3738mail@stijlgroep.com www.stijlgroep.comLANDSCAPE IS LEADING

2. Het was alweer twintig jaar geleden dat ik voor Het eerst in aanraking kwam met Het werk van stijlgroep landscHap it is now almost twenty years since i became acquainted witH tHe work of stijlgroep landscape and urban design, en stedelijke ruimte, waarvan Het kantoor toen was gevestigd in Het HistoriscH centrum van Het typiscH HollandsewHose office was tHen located in tHe Historic centre of tHe typically dutcH town of gouda. as tHe director of stadje gouda. als bouwdirecteur van een groot psycHiatriscH ziekenHuis zocHt ik naar een ontwerpbureau dat in staat project development for a large psycHiatric Hospital, i was looking for a design firm tHat could envision How a was om een gesloten gemeenscHap, dat Het ziekenHuis op dat moment was, te transformeren naar een open omgevingclosed-community Hospital could be pHysically transformed into an open environment witH connections to tHe met verbindingen naar de omringende woongebieden. in stijlgroep vond ik een partner die mijn visie deelde en diesurrounding communities. in stijlgroep, i not only found tHe partner i was looking for, but also a partner tHat niet alleen in staat was voorstellen te doen voor oplossingen die buiten de gebaande paden traden, maar ook omsHared my vision and was able to propose and guide tHe implementation of solutions tHat reacHed far beyond de implementatie Hiervan te begeleiden. onze vrucHtbare samenwerking bleef niet onopgemerkt: in 2000 werden wethe conventional. our fruitful cooPeration did not Go unnoticed: in 2000 we were Presented with the Gouden onderscheiden met de Gouden Pyramide, een Gerenommeerde rijksPrijs voor insPirerend oPdrachtGeverschaP in dePyramide, a PrestiGious national award for excellence in landscaPe architecture. categorie landscHapsarcHitectuur. our first meeting in gouda Has developed into a long-term relationsHip. paul van wijk and i Have since onze eerste bijeenkomst in gouda is uitgegroeid tot een langlopende relatie. paul van wijk en ik Hebben sindsdien detransformed the meaninG of the word encounter into a stronG vision, which as one of the most imPortant betekenis van het beGriP ontmoetinG vertaald in een sterke visie, die als een van de meest belanGrijke factoren infactors in a project, sHould be cHerisHed and developed. wHere isolated monocultures lead to stagnation and een project gekoesterd en ontwikkeld moet worden. waar gesoleerde monoculturen leiden tot stagnatie en verval, decay, tHe encounter of different cultures in nature creates interesting and dynamic ecological environments creert een ontmoeting van verscHillende culturen in de natuur interessante en dynamiscHe ecologiscHe milieus, dietHat can sometimes even bring fortH entirely new species. Het soms zelfs mogelijk maakt totaal nieuwe soorten voort te brengen. one only Has to look at tHe encounter of land and water in tHe netHerlands, wHere beautiful expanses of reed men Hoeft in nederland alleen maar te kijken naar de grens van land en water , waar mooie rietkragen zijn Have developed witH tHeir own unique flora and fauna. tHis is only one example of situations wHere encounters ontstaan met een eigen, unieke flora en fauna. dit is slecHts een voorbeeld van situaties waar ontmoetingen tussenbetween contrasting entities Have been allowed to flourisH and beautiful tHings Have arisen. one sHould contrasterende entiteiten de kans krijgen te gedijen en waar zicH scHitterende ontwikkelingen voordoen; kennelijk encourage tHe development of tHese potentially novel and interesting worlds by creating long borders zijn in dit geval de omstandigHeden zodanig dat Het onvermijdelijke kn ontstaan. als dat zo is, waarom zorgen wij er wHere different cultures can intermingle. tHere would tHen be no need for big plans to design entirely dan niet voor om die nieuwe werelden die kans te geven door grenzen te creren waar verscHillende culturen elkaar new communities; one would only Have to facilitate encounters. kunnen ontmoeten. op die manier zou er geen beHoefte zijn aan Het ontwerpen van een totaal nieuwe gemeenscHap; men zou alleen de ontmoetinG moeten faciliteren.for me, reed expanses Have become tHe metapHor of encounters, wHicH i tHink sHould be tHe driver of every project. it Has become my personal leitmotiv to discover How i can contribute to creating better communities. voor mij zijn rietkragen de metafoor van ontmoetingen, waarvan ik denk dat deze de drijfveer zou moeten zijn voor in my quest for tHis contribution, i Have found a creative ally and sparring partner in paul van wijk. His designs elk project. Het is mijn persoonlijk leitmotiv geworden te ontdekken Hoe ik kan bijdragen aan Het creren van beterealways explore new Horizons and arouse tHe curiosity of His audience, wHo are always keen on discovering more. leefgemeenscHappen. in mijn zoektocHt naar deze bijdrage, Heb ik een creatieve bondgenoot en sparringpartnerin His design solutions, paul makes exceptional use of contrasts to create meaning, especially in situations gevonden in paul van wijk. zijn ontwerpen verkennen altijd nieuwe Horizonnen en wekken de nieuwsgierigHeid van zijn wHere tHe artificial meets tHe natural. tHis clearly demonstrates tHat He is always aware of tHe need to publiek. in zijn ontwerpoplossingen maakt paul exceptioneel gebruik van contrasten om betekenis te geven, vooralfacilitate tHe encounter. in situaties waar Het artificile Het natuurlijke ontmoet. dit laat duidelijk zien dat Hij zicH altijd bewust is van de beHoefte om de ontmoeting te faciliteren. i am Honoured to Have been asked to write tHe preface for tHis beautiful book, wHicH sHows tHe essence of Pauls work in many a way. i am also lookinG forward to seeinG more of his creative solutions, which i exPect ik voel me vereerd GevraaGd te zijn dit voorwoord te schrijven voor dit PrachtiGe boek, dat de essentie van Pauls werk will be in tHe same spirit as tHe projects presented in tHis book. op veel manieren laat zien. ik kijk er ook naar uit om meer van zijn creatieve oplossingen te zien, waarvan ik verwacHt dat deze Hetzelfde gedacHtegoed bezitten als de projecten die zijn gepresenteerd in dit boek. barend staal barend staaldirector of new developments | maasstad Hospital directeur nieuwbouw | maasstad ziekenHuis Stijlgroep | landScape and urban deSignStijlgroep | landScape and urban deSign 3. Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte is een multidisciplinair ontwerpbureau. Stijlgroep landscape and urban design is a multidisciplinary design firmVanuit Rotterdam werken wij dagelijks aan de ontwikkeling en inrichting van based in Rotterdam. Every day, we work on the design and development ofonze leefomgeving. Wij kiezen hierbij voor een brede aanpak; al het goede uit our living space. Our approach is broad; the best of landscape architecture,de landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur wordt met elkaarurban design and architecture are mixed together to create the best solu-verbonden. In die aanpak herkent men onze roots, de Rotterdamse mentaliteit:tion. Our approach clearly reflects our Rotterdam roots: Dare and do!durven en doen!We work with passion and creativity on achievable plans at every level: fromMet passie en creativiteit werken wij op alle schaalniveaus aan haalbaremaster plan to detailed designed. This not only enables us to respond to theplannen, van masterplanning tot aan detailontwerp. We spelen daarmee in opdesign questions of the Dutch market, but also to use our localde ontwerpvragen in de Nederlandse markt en zetten de aldus opgedane kennis expertise in our foreign projects. The common factor in all our assignmentsen ervaring ook in binnen onze buitenlandse projecten. De bindende factor bij is our approach. From a landscape architectural point of view, we searchalle opdrachten is onze benaderingswijze. Vanuit een landschapsarchitectonischfor the singularity of the assignment, the specific character of the locationperspectief zoeken wij naar de eigenheid van de opgave, het specifieke karakter and the role people play in the whole; as users and as clients.van de plek en de rol van de mens binnen het geheel, als gebruiker maar ook alsopdrachtgever.We recognize the interests of all of the stakeholders, treat them withcare and are always aware of all of the environmental factors. People andWij herkennen de belangen van alle betrokken partijen, gaan hier zorgvuldig mee landscape are our sources of inspiration: they stimulate us, and enable usom en zijn ons bewust van alle omgevingsfactoren. Mens en landschap zijn onze to create designs with a high level of enthusiasm. We are also not afraid ofinspiratiebronnen. Ze brengen ons er toe om met groot enthousiasme ontwerpenleaving the beaten track when an assignment so requires. A clear vision ontot stand brengen. Hierbij treden wij buiten gebaande paden wanneer de opgave our profession enables us to bring out the best in every assignment.hierom vraagt. Een heldere visie op ons vak geeft ons de mogelijkheid om iniedere opdracht het beste boven te halen. AWARENESS provides insight into the versatility of Stijlgroep landscapeand urban design. We are pleased to provide you with these pictures so youAWARENESS biedt u inzicht in de veelzijdigheid van Stijlgroep landscape and can get acquainted with some of our projects.urban design. We nodigen u uit om kennis te nemen van een beeldend overzichtvan enkele van onze projecten.Rotterdam, The Netherlands, 2010Paul van WijkRotterdam, 2010 Stijlgroep landscape and urban designPaul van WijkStijlgroep landschap en stedelijke ruimteStijlgroep | landScape and urban deSign 4. Zo bezien fungeert het landschap als drager voorIn this sense, landscape functions as a foundationLandschap aLs dRaGERnieuwe ontwikkelingen, zowel binnen de stad als for new developments, both inside and o