of 48 /48
novine.sibinj.hr OPĆINE SIBINJ SLUŽBENE NOVINE BROJ: 2/2019 - GOD. II ISSN 2584-7945 Sibinj, 2. svibnja 2019. godine

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 03novine.sibinj.hr

OPĆINE SIBINJ SLUŽBENE NOVINE

BROJ: 2/2019 - GOD. II

ISSN 2584-7945 Sibinj, 2. svibnja 2019. godine

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ02 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ02

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

21 Izmjene i dopune Proračuna općine Sibinj za 2019. godinu Str-04

22 Izmjena plana razvojnih programa za 2019.-2021. godinu Str-21

23 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2019. godinu Str-25

24Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

Str-27

25 Zaključak u povodu Izvješća o radu načelnika općine Sibinj zarazdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine Str-31

26 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva zarazdoblje od 21.03. - 31.12.2018. Str-31

27 Zaključak o primanju na znanje - Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Sibinj u 2018. godini Str-32

28 Odluka o komunalnom doprinosu Str-33

29 Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja natemelju ugovora o koncesiji Str-40

30 Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini i načinu plaćanja naknadekod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade Str-40

31 Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade Str-41

32 Odluka o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunal-nog redarstva Str-41

33 Zaključak o neprihvaćanju prijedloga za solidarno participiranje u troškovima dovršetka izgradnje skloništa u vlasništvu Grada Slavonskog Broda Str-42

BROJ 2/2019

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 03SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ 03

SADRŽAJ

BROJ 2/2019

34Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Pro-jekt “Brod 2”, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci - FAZA II., 2. skupine

Str-43

35Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt “Brod 2”, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Proširenje vodoop-skrbne mreže općine Sibinj- Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj

Str-45

36 Odluka o izmjenama Procjene rizika od velikih nesreća Str-47

37 Odluka o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtkePRAXIS - VET d.o u Sibinju Str-47

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Izmjene i dopune Proračuna općine Sibinj za 2019. godinu21

04 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15), i članka 30.

Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13,1/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj:

01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 13.sjednici, održanoj 12.travnja 2019.godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.U proračunu Općine Sibinj za 2019.godinuu članku 1. mijenja se Račun prihoda i rashoda za 2019.godinu kako slijedi:

PRORAČUN 2019

POVEČANJE/SMANJENJE

NOVI PLAN 2019

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 PRIHODI POSLOVANJA 26.096.238,40 1.805.288,35 27.901.526,75

7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE 20.000,00 - 20.000,00

3 RASHODI 13.641.238,40 251.750,00 13.892.988,40

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE 15.475.000,00 650.000,00 16.125.000,00

RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK -3.000.000,00 903.538,35 -2.096.461,65B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - - -

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA - - -

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE - - -C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA9 VLASTITI IZVORI - višak prihoda 3.000.000,00 -903.538,35 2.096.461,65

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

- - -

Članak 2.Opći dio proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka te planiranog viška prihoda proračuna.

Članak 3.Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2019. godinu.

Članak 4.Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sibinj».

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/03URBROJ: 2178/08-01-19-1 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆASibinj, 12.travanj 2019. g. Krunoslav Eraković

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

05

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Izmjene i dopune Proračuna općine Sibinj za 2019. godinu21

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0206

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0307

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0208

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0309

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0210

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0311

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0212

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0313

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0214

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0315

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0216

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0317

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0218

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0319

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

21

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0220

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

21

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 03

OPĆINA SIBINJ

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.GODINA

BROJ

KONTAINVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA Izvori financiranja Ciljevi projekta

Pokazatelji uspješnosti

PLAN 2019POVEĆANJE/ SMANJENJE

IZMJENE I DOPUNE

SVEUKUPNO 29.116.238,40 901.750,00 30.017.988,40

RAZDJEL/GLAVA 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 29.116.238,40 901.750,00 30.017.988,40

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.703.950,00 100.000,00 3.803.950,00

Aktivnost A 1001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJAPoboljšanje rada općinske uprave

Poboljšan rad i uvjeti rada općinske uprave 3.443.950,00 100.000,00 3.543.950,00

31 Rashodi za zaposlene 988.000,00 0,00 988.000,00311 Plaće OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 800.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00313 Doprinosi na plaće OPĆI PRIHODI I PRIMICI 138.000,00 0,00 138.000,00

32 Materijalni rashodi 2.301.000,00 100.000,00 2.401.000,00321 Naknade troškova zaposlenima OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 100.000,00322 Rashodi za materijal i energiju OPĆI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 30.000,00 355.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI, NAMJENSKI PRIHODI 1.660.000,00 50.000,00 1.710.000,00324 Naknade troškova ososbama izvan radnog odnosa OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 201.000,00 20.000,00 221.000,00

34 Financijski rashodi 85.000,00 0,00 85.000,00343 Ostali finanacijski rashodi OPĆI PRIHODI I PRIMICI 85.000,00 0,00 85.000,00

36 Pomoći dane u inoz. unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00363 Pomoći dane unutar općeg proračuna OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 19.950,00 0,00 19.950,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.950,00 0,00 19.950,00

Aktivnost A 1001-02 LAG-LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA

Sufinanciranje LAG-a, suradnja i pomoć kod natječaja EU

Uspješno kandidiranje općine kod EU natječaja 60.000,00 0,00 60.000,00

38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 60.000,00

Aktivnost A 1001-03 KOMUNALNO PODUZEĆE

Opremanje komunalnog poduzeća

Poboljšani uvjeti života stanovnika Općine Sibinj 200.000,00 0,00 200.000,00

38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00

21

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjena plana razvojnih programa za 2019-2021. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

22

386 Kapitalne pomoći OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 200.000,00

PROGRAM 1002 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 590.000,00 0,00 590.000,00

Aktivnost A 1002-01 ZAŠTITA OD POŽARAProvođenje zaštite od požara

Uspješno provođenje zaštite od požara putem organiziranih DVD(VZO) 430.000,00 0,00 430.000,00

32 Matrijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 420.000,00 0,00 420.000,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 270.000,00 0,00 270.000,00382 Kapitalne donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 150.000,00

Aktivnost A 1002-02 CIVILNA ZAŠTITAObuka i opremanje snage civilne zaštite

Obuka snage civilne zaštite i uspješno provedena smotra i vježbe CZ 160.000,00 0,00 160.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 10.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00422 Postrojenja i oprema OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 100.000,00

PROGRAM 1003 PROGRAM JAVNIH POTREBA 11.313.500,00 68.000,00 11.381.500,00

Aktivnost A 1003-01 SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI

Pomoći stanovništvu slabijeg imovinskog stanja, poboljšanje uvjeta života

Pomoći se isplaćuju redovito kategorijama slabijeg imov.stanja, poboljšani uvjeti života

630.000,00 0,00 630.000,00

37 Naknade građa. i kućan. od osig. I druge naknade 315.000,00 0,00 315.000,00372 Ostale naknade građa.i kućan. Iz proračuna OPĆI PRIHODI I PRIMICI 315.000,00 0,00 315.000,00

38 Ostali rashodi 315.000,00 0,00 315.000,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 35.000,00382 Kapitalne donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 250.000,00383 Kazne, penali i naknade štete OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 30.000,00

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0222

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjena plana razvojnih programa za 2019-2021. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

22

AktivnostA 1003-02 JAVNE POTREBE U ŠPORTU KULTURI I OBRAZOVANJU

Tekuće donacije i pomoći udrugama sa područja općine za redovan rad i sufinanciranje raznih aktivnosti i manifestacija

U radu udruga znatno poboljšani uvjeti rada, pojačane aktivnosti na promidžbi općine i kulture kraja iz kojeg dolaze

1.270.000,00 0,00 1.270.000,00

38 Ostali rashodi 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 870.000,00 0,00 870.000,00382 Kapitalne donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 400.000,00

AktivnostA 1003-03 OBLJETNICA SIBINJSKIH ŽRTAVA, DAN OPĆINE

Obilježavanje i prisjećanje na sibinjske žrtve kroz manifestacije u sklopu Dana općine

Redovito obilježavanje sjećanja na sibinjske žrtve

226.000,00 48.000,00 274.000,00

32 Materijalni rashodi 226.000,00 48.000,00 274.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 45.000,00 175.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 96.000,00 3.000,00 99.000,00

Aktivnost A 1003-04 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Izgradnja dječjeg vrtića. Sufinanciranje vrtića djeci s područja općine do izgradnje vrtića u samoj općini, sufinanciranje igraonice i male škole

Izgrađen dječiji vrtić i zadovoljena potreba korisnika za istim

8.495.000,00 20.000,00 8.515.000,00

32 Materijalni rashodi 145.000,00 20.000,00 165.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 145.000,00 0,00 145.000,00329 Ostaki nespomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.000,00 20.000,00

37 Naknade građa.i kućan. od.osig.i dr. naknade 50.000,00 0,00 50.000,00372 Ostale naknade građa.i kućan.iz proračuna OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00

421 Građevinski objektiOPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

422 Postrojenja i oprema OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 800.000,00

Aktivnost A 1003-05 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Tekuće donacije OŠ "Ivan Mažuranić" Sibinj za sufinanciranje provedbe projekta škole

Uspješno provedeni projekti škole i poboljšani uvjeti rada u školi

150.000,00 0,00 150.000,00

38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00381 Tekuće donacije OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 150.000,00

Aktivnost A 1003-06 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika SŠ

Redovito sufinanciranje

132.500,00 0,00 132.500,00

37 Naknade građa.i kućan. od.osig.i dr. naknade 132.500,00 0,00 132.500,00372 Ostale naknade građa.i kućan.iz proračuna OPĆI PRIHODI I PRIMICI 132.500,00 0,00 132.500,00

Aktivnost A 1003-07 FIŠIJADA

Organizacija Fišijade tijekom srpnja, druženje mještana

Tradicionalna fišijada, veliki broj posjetitelja

110.000,00 0,00 110.000,00

32 Materijalni rashodi 110.000,00 0,00 110.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 60.000,00329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00

Aktivnost A 1003-08 MANIFESTACIJE OPĆINE SIBINJ

Organizacije Smotre folkolora u Sibinju, Kukuruzijade u Gornjim Andrijevcima, Uskrsnog ponedjeljka u Slobodnici, Čobanijade, Glazbene večeri, Badnjak u Sibinju te ostalih manifestacija u svrhu promocije Općine Sibinj

Turistička i kulturna promocija Općine Sibinj, veliki broj posjetitelja

130.000,00 0,00 130.000,00

32 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 130.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 0,00 70.000,00329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 60.000,00

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 03

Aktivnost A 1003-09 SKLONIŠTE I ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Osnivanje skloništa za životinje, provedba kontrole čipiranja pasa na području Općine Sibinj, financiranje čipiranja pasa soc.ugroženom stanovništvu općine

Osnovano sklonište za životinje, provedena kontrola čipiranja pasa, čipiranje pasa s područja Općine Sibinj

170.000,00 0,00 170.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00

37 Naknade građa.i kućan. od.osig.i dr. naknade 20.000,00 0,00 20.000,00372 Ostale naknade građa.i kućan.iz proračuna OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00386 Kapitalne pomoći OPĆI PRIHODI I PRIMICI, KAPITALNE POMOĆI 100.000,00 0,00 100.000,00

PROGRAM 1004 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 0,00 83.750,00 83.750,00

Aktivnost 1004-01

Izrada strategije razvoja turizma Općine Sibinj

Razvoj turističke djelatnosti na području općine 0,00 83.750,00 83.750,00

32 Materijalni rashodi 0,00 83.750,00 83.750,00323 Rashodi za usluge KAPITALNE POMOĆI 0,00 83.750,00 83.750,00

PROGRAM1006 EU PROJEKT ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 1.185.538,40 0,00 1.185.538,40

Aktivnost A 1006-01 ZAPOŠLJAVANJE ŽENA

Poticanje zapošljavanja žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i smanjenja broja nezaposlenih u svrhu pomoći starim nemoćnim osobama preko EU projekta zaželi

Uspješnost projekta sklapanjem ugovora, smanjenje broja nezaposlenih žena starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice 1.020.038,40 0,00 1.020.038,40

31 Rashodi za zaposlene 774.038,40 0,00 774.038,40311 Plaće EU FINANCIRANJE 660.441,60 0,00 660.441,60

23

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjena plana razvojnih programa za 2019-2021. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

22

313 Doprinosi na plaće EU FINANCIRANJE 113.596,80 0,00 113.596,80

32 Materijalni rashodi 246.000,00 0,00 246.000,00321 Naknade troškova zaposlenima EU FINANCIRANJE 96.000,00 0,00 96.000,00322 Rashodi za materijal i energiju EU FINANCIRANJE 150.000,00 0,00 150.000,00

Aktivnost A 1006-02 OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Obrazovanje i osposobljavanje žena nakon provedenog projekta

Stručno osposobljeno 8 žena iz projekta 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima EU FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A 1006-03 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST Promocija projekta Izrada web stranice 5.000,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00323 Rashodi za usluge EU FINANCIRANJE 5.000,00 0,00 5.000,00

Aktivnost A 1006-04 UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Zapošljavanje osoba zaduženih za provedbu projekta

Uspješna provedba projekta i zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme, i 1 osobe na pola radnog vremena

160.500,00 0,00 160.500,00

31 Rashodi za zaposlene 160.500,00 0,00 160.500,00311 Plaće EU FINANCIRANJE 136.000,00 0,00 136.000,00313 Doprinosi na plaće EU FINANCIRANJE 24.500,00 0,00 24.500,00

PROGRAM 1007 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA HZZ 257.000,00 0,00 257.000,00

AktivnostA 1007-02 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA HZZ-JAVNI RADOVI

Poticanje zapošljavanja u svrhu smanjenja broja nezaposlenih, te zapošljavanje po programu Javni radovi HZZ, u svrhu uređenja javnih općinskih površina i sličnih objekata komunalne

Uspješnost projekta sklapanjem ugovora, smanjenje broja nezaposlenih, uređeni objekti komunalne infrastrukture

257.000,00 0,00 257.000,00

31 Rashodi za zaposlene 197.000,00 0,00 197.000,00311 Plaće PRIHODI PO POSEB.UGOVORIMA - HZZ 170.000,00 0,00 170.000,00313 Doprinosi na plaće PRIHODI PO POSEB.UGOVORIMA - HZZ 27.000,00 0,00 27.000,00

32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 35.000,00321 Naknade troškova zaposlenima OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0224

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjena plana razvojnih programa za 2019-2021. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

22

322 Rashodi za materijal i energijuOPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI PO POSEB.UGOVORIMA - HZZ 25.000,00 0,00 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 10.000,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,00 25.000,00422 Postrojenja i oprema OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 25.000,00

PROGRAM1008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 12.066.250,00 650.000,00 12.716.250,00

Aktivnost A 1008-01 UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Uređenje javne rasvjete na području općine u svrhu poboljšanja života zajednice, smanjenje potrošnje električne energije javne rasvjete

Poboljšanje života stanovništva u zajednici, te smanjenje troškova el.energije-javne rasvjete

866.250,00 0,00 866.250,00

32 Materijalni rashodi 766.250,00 0,00 766.250,00322 Rashodi za materijal i energiju OPĆI PRIHODI I PRIMICI 610.000,00 0,00 610.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI, NAMJENSKI PRIHODI 156.250,00 0,00 156.250,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovinu 100.000,00 0,00 100.000,00451 Dodatna ulaganja na građ.objektima NAMJENSKI PRIHODI, KAPITALNE POMOĆI 100.000,00 0,00 100.000,00

AktivnostA 1008-02 UREĐENJE I IZGRADNJA CESTA, PUTEVA I SLIČNIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Izgradnja novih te rekonstrukcija starih cesta, ordžavanje poljskih puteva i lenija. Poboljšanje života zajednice

Ustrojavanje mreže nerazvrstanih cesta, poboljšanje razine kvalitete postojećih cesta i puteva

4.285.000,00 0,00 4.285.000,00

32 Materijalni rashodi 2.185.000,00 0,00 2.185.000,00322 Rashodi za materijal i energiju OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 10.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI, NAMJENSKI PRIHODI 2.175.000,00 0,00 2.175.000,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

421 Građevinski objektiOPĆI PRIHODI I PRIMICI, NAMJENSKI PRIHODI, KAPITALNE POMOĆI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovinu 100.000,00 0,00 100.000,00451 Dodatna ulaganja na građ.objektima NAMJENSKI PRIHODI, KAPITALNE POMOĆI 100.000,00 0,00 100.000,00

Aktivnost A 1008-03 IZGRADNJA POSLOVNE ZONE (NASTAVAK) 0,00 650.000,00 650.000,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 650.000,00 650.000,00421 Građevinski objekti OPĆI PRIHODI I PRIMICI, NAMJENSKI PRIHODI 0,00 650.000,00 650.000,00

AktivnostA 1008-04 UREĐ. I IZGR. POSLOVNIH I OSTALIH OBJEKATA

Uređenje poslovnih i ostalih zgrada u vlasništvu općine u svrhu poboljšanja rada općinske uprave. Zaštita objekata od postupnog padanja kvalitete izgrađene zgrade.

Kvalitetniji rad i uvjeti rada općinske uprave. Sačuvana postojeća kvaliteta građevina.

1.805.000,00 0,00 1.805.000,00

32 Materijalni rashodi 755.000,00 0,00 755.000,00322 Rashodi za materijal i energiju OPĆI PRIHODI I PRIMICI, NAMJENSKI PRIHODI 55.000,00 0,00 55.000,00323 Rashodi za usluge OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 0,00 700.000,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 0,00 550.000,00421 Građevinski objekti OPĆI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 0,00 550.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovinu 500.000,00 0,00 500.000,00451 Dodatna ulaganja na građ.objektima OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 500.000,00

Aktivnost A 1008-05 KAPITALNA ULAGANJA - OPREMA

Kupnja opreme za potrebe rada općinske uprave. Kupnja vozila i opreme za komunalne poslove.

Poboljšanje rada općinske uprave u dijelu komunalnih poslova

1.160.000,00 0,00 1.160.000,00

32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00322 Rashodi za materijal i energiju OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 150.000,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00422 Postrojenja i oprema OPĆI PRIHODI I PRIMICI 490.000,00 0,00 490.000,00

423 Prijevozna sredstvaOPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI 500.000,00 0,00 500.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 20.000,00

Aktivnost A 1008-06 SANACIJA KOMUNALNOG OTPADA

Sanacija divljih odlagališta na području općine

Sanirana divlja odlagališta na području općine 500.000,00 0,00 500.000,00

32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0325

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Na temelju članka 30. stavak.3 Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95,70/97, 128/99,

57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,

153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30.Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 13. sjednici održanoj dana

12.04.2019. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2019. godinu („Službene novine Općine Sibinja“ br. 05/18) članak 2. mijenja se i glasi:

JAVNE POVRŠINEGrađenje javnih površina

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok izgradnje Izvori financiranja Iznos (kn)1. Izgradnja pješačke staze u naselju

Završje, L -900m2019. Komunalni doprinos,

komunalna naknada, opći prihodi i primici

622.443,25

2. Nadzor izgradnje pješačke staze u naselju Završje, L-900m

2019. Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi i primici

15.561,08

3. Uređenje šetnice na jezeru Petnja 2019. Kapitalne pomoći 625.000,00UKUPNO: 1.263.004,33

Namjenski prihodi: 338.004,33 knOpći prihodi i primici: 300.000,00 knKapitalne pomoći: 625.000,00 kn

NERAZVRSTANE CESTEGrađenje nerazvrstanih cesta

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok izgradnje Izvori financiranja Iznos (kn)1. Izgradnja kolnik ceste, pješačke

staze i parkirališta do nove crkve u naselju Bartolovci

2019. Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi i primici

530.282,50

2. Nadzor na izgradnji kolnik ceste, pješačke staze i parkirališta do nove crkve u naselju Bartolovci

2019. Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi i primici

13.257,06

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2019. godinu23

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0226

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2019.godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

23

4. Nadzor na izgradnji kolnika ceste u poslovnoj zoni Općine Sibinj

2019. Komunalni doprinos, komun. naknada, opći prihodi i primici

20.000,00

UKUPNO: 1.193.539,56 Namjenski prihodi: 850.000,00 knOpći prihodi i primici: 343.539,56 kn

JAVNA RASVJETAGrađenje javne rasvjete

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok izgradnje Izvori financiranja Iznos (kn)1. Izgradnja i rekonstrukcija javne

rasvjete u Ulici sv. Ivana Krstitelja u naselju Sibinj, u dužini L-350 m

2019. Komunalni doprinos, komunalna naknada, Opći prihodi i primici

85.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u naselju Gornji Andrijevci, L-2000m

2019. Komunalni doprinos, ko-munalna naknada

50.000,00

UKUPNO: 135.000,00Namjenski prihodi: 85.000,00 knOpći prihodi i primici: 50.000,00 kn

GROBLJAGrađenje objekata na grobljima

Građenje objekata na grobljima financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok izgradnje Izvori financiranja Iznos (kn)1. Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju u Grgurevićima

2019. Komunalni doprinos, komunalna naknada, Opći prihodi i primici

60.000,00

UKUPNO: 60.000,00Namjenski prihodi: 50.000,00 knOpći prihodi i primici: 10.000,00 kn

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sibinj».

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/03URBROJ: 2178/08-01-19-3Sibinj, 12.travanj 2019.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0327

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Na temelju 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona

o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, i 19/16), članka 117. Zakona o socijalnoj

skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko vijeće općine Sibinj na

svojoj 13. sjednici održanoj 12.04.2019.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA, OBRAZOVANJA, SOCIJALNE

SKRBI I RELIGIJI ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2019.GODINU

I.

Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019.godine („Službene novine Općine Sibinj“ br. 05/18) mijenja se i glasi:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.

Zakonom određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje predstavljaju javne potrebe.Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu, jesu kulturne djelatnosti

i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:• financiranje matičnih ustanova kulture u općini,• djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,• manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,• poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije,• promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnjeFinanciranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim

pretpostavkama.1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:

• udruge u kulturi.2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi

• programski troškovi

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo).

Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga u kulturi.

POZICIJA PRORAČUNA: Tekuće donacije udrugama građana u kulturi Ukupno planirana sredstva………….100.000,00

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

24

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0228

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

24

Unutar Programa javnih potreba u kulturi aktivnosti Općine Sibinj su: obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2019 te ostale manifestacije od interesa za Općinu Sibinj. Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:

• Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 274.000,00 Kn• Fišijada Sibinj 2019 u ukupnom iznosu od 110.000,00 Kn• Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora – Uskrsni ponedjeljak u Slobodnici, Smotra folklora u

Sibinju, Čobanijada u Sibinju, Kukuruzijada u Gornjim Andrijevcima, Glazbene večeri, Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik) u ukupnom iznosu 130.000,00 kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 614.000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunu općine.

Zakon propisuje što su to javne potrebe u sportu, za koja se sredstva osiguravanju u proračunu jedinice lokalne samouprave, odnosno koji su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od lokalnog značaja.

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad sportskih udruga, vodeći računa o:

• stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga,• poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja športa na području općine, • tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,• objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, broju članova, nastupima ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i košarkaški klubovi) te drugim kriterijima.

POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………370.000,00 kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 370.000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

Predškolski odgojFinanciranje predškolskog odgoja, “male škole”, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječji vrtić Ivančica iz Oriovca

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…120.000,00 knSufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.

Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…50.000,00 knSufinanciranje igraonice Bubamara

Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…25.000,00 knDarivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola

Ukupno planirana sredstva……………………………………………...20.000,00 kn

Page 29: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0329

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Osnovno školstvo Tekuće donacije OŠ Ivan Mažuranić Sibinj

Ukupno planirana sredstva…………………………………………....150.000,00 kn

Srednje školstvo i visoko školstvoSufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…50.000,00 kn

Stipendije i školarineUkupno planirana sredstva…………………………………………..…82.500,00 kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 497.500,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.

Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana sredstava za podmirenje troškova stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, školovanja, poboljšanje uvjeta stanovanja i dr.) sredstva za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama, djeci s poteškoćama u razvoju, sredstva za jednokratnu pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola, a po potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja.

O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne energije,

plin, grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev.

Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.

Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom proračunu u iznosu od 2.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu naknadu imaju rodilje sa prebivalištem na području općine Sibinj, što dokazuju važećom osobnom iskaznicom, rodnim listom djeteta i uvjerenjem o prebivalištu na području općine Sibinj.

Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana proračunom, odnosno Programom javnih potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog poziva.

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama:

POZICIJA - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu• jednokratne novčane pomoći po zahtjevu………………………… 100.000,00 kn

POZICIJA - Tekuće donacije invalidima i hendikepiranim osobama• pomoći osobama s posebnim potrebama i sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju u

Dječjem vrtiću Cekin……………………………………………….……………… 50.000,00 kn

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019. godinu24

Page 30: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0230

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019. godinu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

24

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad• jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......120.000,00 kn

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi• podmirenje troškova stanovanja………………………………….................45.000,00 kn

POZICIJA - Kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………50.000,00 kn

POZICIJA - Naknade štete pravnim i fiz. osobama………………………30.000,00 kn

POZICIJA - program mjera za mlade obitelji……………………………..200.000,00 kn

POZICIJA - Crveni križ………………………………………………………...........35.000,00 kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi: 630.000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA (RELIGIJA)

Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja općine Sibinj. Ukupno planirana sredstva • Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama……………………......100.000,00 kn• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci……..100.000,00 kn• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Ivana Krstitelja Sibinj……....100.000,00 kn• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica…100.000,00 kn

Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 400.000,00 Kn

Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije udrugama građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija:

Tekuće donacije udrugama građana…………………………………....100.000,00 knTekuće donacije političkim strankama……………………………..……19.950,00 kn

Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................200.000,00 kn

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama……………………100.000,00 kn

Ukupno za ostale javne potrebe…………….419.950,00 kn

Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje jesu i koje nisu planirane unutar redovnih dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu ili je od interesa za istu.

O isplati tih sredstava odlučuje općinski načelnik, pojedinačno po zahtjevu.Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja (kapitalne donacije), osim u slučaju kada se

posebnom odlukom općinskog načelnika (po zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan izvijestiti općinu.

II.

Ovaj Program objaviti će se u„Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01.siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/03URBROJ: 2178/08-01-19-4Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

Page 31: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0331

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. NN

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 30.

Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 04/13, 01/18 i „Službene novine

općine Sibinj“ br.01/18), Općinsko vijeće Općine Sibinj na

13.sjednici održanoj 12.04.2019.godine, donosi

Z A K LJ U Č A Ku povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika

u razdoblju srpanj-prosinac 2018. g.

I.

Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u razdoblju srpanj - prosinac 2018. godine.

Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama općine Sibinj»

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ

KLASA: 022-06/18-01/66URBROJ: 2178/08-01-19-4Sibinj, 12.travanj 2019.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko

vijeće Općine Sibinj na svojoj 13.sjednici održanoj

12.04.2019. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu

komunalnog redarstva za razdoblje od 21.03. – 31.12.2018. godinu

I.

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu komunalnog redarstva općine Sibinj za razdoblje od 21.03.- 31.12.2018. godine.

II.

Tekst izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-04/19-01/06URBROJ: 2178/08-01-19-2Sibinj, 12.travanj 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Krunoslav Eraković

Zaključak u povodu Izvješća o radu načelnika općine Sibinj za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine

25 26Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za

razdoblje od 21.03. - 31.12.2018. g.

Page 32: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0232

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Temeljem članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:04/13 i 01/18 i

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko

vijeće općine Sibinj na svojoj 13. sjednici održanoj

12.04.2019. godine, donosi:

Z A K LJ U Č A K o primanju na znanje

1. Prima se na znanje Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Sibinj u 2018. godini.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-01/19-01/31URBROJ: 2178/08-01-19-2Sibinj, 12.travanj 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

Zaključak o primanju na znanje - Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Sibinj u 2018. godini27

Page 33: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0333

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18)

i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik

Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i „Službene

novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko vijeće

Općine Sibinj na svojoj 13.sjednici održanoj 12.04.2019.

godine, donosi

ODLUKUO KOMUNALNOM DOPRINOSU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju područja zona u Općini Sibinj za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa te ostala pitanja vezana za postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele Općine Sibinj i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine

Sibinj koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Ako je zemljište iz stavka 1. ovog članka u suvlasništvu ili ima više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos razmjerno svom suvlasničkom dijelu, a suinvestitori u jednakim dijelovima, osim ako se ugovorom ili ovjerenom zajedničkom izjavom ne dogovore drukčije. Za svakog suvlasnika, odnosno suinvestitora, može se donijeti posebno rješenje o komunalnom doprinosu

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2 ) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade. Za građevine izgrađene prije 15.02.1968.godine obvezniku se priznaje plaćeni komunalni doprinos za volumen postojeće građevine koja je egzistirala do tog datuma, a o čemu je obveznik dužan dostaviti odgovarajući dokaz.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 34: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0234

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Ako je izmijenjena pravomoćna građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način da se povećava obujam zgrade, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma zgrade u odnosu na obujam zgrade za koju je već obračunat komunalni doprinos.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na način obračuna komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

Članak 6.

Općina Sibinj ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 2. vojnih građevina3. prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke

komunikacijske infrastrukture4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova5. sportskih i dječjih igrališta6. ograda, zidova i potpornih zidova7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana,

cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

8. spomenika.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se na cijelom području općine Sibinj.

Zone u Općini Sibinj za plaćanje komunalnog

doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i

opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u Općini Sibinj (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, dostupnost građevina opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Na području Općine Sibinj utvrđuje se 3 (tri) zone za plaćanje komunalnog doprinosa.

ZONA PODRUČJE ZONAI. Obuhvaća granice Zone malog gosp-

odarstva Slobodnica, koja je definira-na sljedećim važećim Urbanističkim planovima uređenja (UPU):• UPU Zone malog gospodarstva

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 16/04, 05/09 i 27/10),

• UPU Zone malog gospodarstva – Slobodnica II.faza („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:29/07),

• UPU Zone malog gospodarstva – Slobodnica III. faza („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:05/09).

II. Obuhvaća područje naselja Sibinj, Slo-bodnica, Bartolovci, Gromačnik, Gornji Andrijevci i Završje

III. Obuhvaća područje naselja Jakačina Mala, Grgurevići, Čelikovići, Ravan, Brčino i Grižići

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građenje u pojedinim zonama iz članka 7. ove Odluke određuje se u kunama po m³ građevine i iznosi:

ZONA I. ZONA II. ZONA III. ZONAKn/m³ 18,00 7,00 3,00

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 35: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0335

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Članak 9.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za sve otvorene građevine (otvoreni bazeni, otvorena gradilišta, manipulativni prostor, parkirni prostor, interne ceste, nogostupi i druge otvorene građevine) iznosi 6,00 kn/m², a komunalni doprinos obračunava se po m² građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Općine Sibinj na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj. U slučaju jednokratne uplate, obveznik komunalnog doprinosa dužan je platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, pri čemu obveznik ostvaruje popust u visini od 5% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa. Nakon proteka roka od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu obveznik više nema pravo na popust već je u obvezi platiti ukupan iznos komunalnog doprinosa, bez popusta.

Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu

može se, obvezniku, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata pod uvjetom da je zahtjev za obročnom otplatom podnesen u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, a o čemu se donosi posebno rješenje ( rješenje o obročnoj otplati komunalnog doprinosa) i to za komunalni doprinos u iznosu većem od 3.000,00 kn.

Obveznik komunalnog doprinosa koji želi platiti komunalni doprinos obročno, ne ostvaruje pravo na popust.

Obveznik komunalnog doprinosa koji želi platiti komunalni doprinos obročno dužan je priložiti:

- Bjanko zadužnicu (na cjelokupan iznos) ovjerenu

kod javnog bilježnika,- Ugovor o zalogu nekretnine, potpisan i ovjeren

kod javnog bilježnika kojim neopozivo dopušta upis hipoteke na nekretninu u njegovu vlasništvu u korist Općine Sibinj uz priložen izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od mjesec dana) kao dokaz vlasništva na nekretnini koja se stavlja pod hipoteku, a na kojoj nekretnini ne smije biti tereta.

Obveznik komunalnog doprinosa po dostavi bjanko zadužnice i Ugovora o zalogu nekretnine, iz prethodnog stavka, može platiti komunalni doprinos u 5 mjesečnih obroka s time da iznos prvog obroka ne može biti niži od 30% cjelokupnog iznosa, a prvi obrok dospijeva na naplatu u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu 30 dana po dospijeću prethodnog obroka.

Za dospjela a neplaćena dugovanja i obroke obračunava se zakonska zatezna kamata.

Obvezniku komunalnog doprinosa koji ima evidentirano dospjelo dugovanje komunalnog doprinosa mogu se dostavljati obavijesti o stanju dugovanja, pozivi za izmirenje duga, odnosno opomene zbog neplaćanja dugovanja, pisanim putem, elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način.

Dostava opomena, poziva odnosno obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka nije pretpostavka za pokretanje ovršnog postupka radi naplate duga komunalnog doprinosa.

Obvezniku komunalnog doprinosa mogu se dostaviti uplatnice za plaćanje komunalnog doprinosa. Dostava uplatnica nije pravna osnova za obvezu plaćanja komunalnog doprinosa, nego predstavlja tehničko sredstvo za olakšavanje postupka plaćanja obveze komunalnog doprinosa

Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 36: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0236

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

V. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj u postupku pokrenutom po:

- službenoj dužnosti, u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole

- po zahtjevu stranke, u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.

Rješenje o komunalnom doprinosu ima status poreznog rješenja u smislu odredbi Općeg poreznog zakona.

Za potrebe prijave podataka u svezi obveze

plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj može omogućiti i/ ili propisati korištenje obrazaca prijave, odnosno zahtjeva. Za potrebe utvrđivanje činjenica u svezi obveze plaćanja komunalnog doprinosa, Upravni odjel može koristiti sva dokazna sredstva bez ograničenja, a osobito podatke iz službenih evidencija, javno dostupnih podataka, podatke utvrđene u drugim postupcima Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj, podatke utvrđene u postupcima drugih upravnih odjela i javnopravnih tijela, podatke općinskih trgovačkih društava i drugih pružatelja javnih usluga, podatke iz akata za građenje, podatke utvrđene očevidima i nadzorima te podatke pribavljene na druge načine.

Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj ovlašten je u svezi utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa i postupka osiguranja i naplate komunalnog doprinosa prikupljati, obrađivati i prosljeđivati osobne podatke stranaka i trećih osoba u skladu s posebnim propisima. Radi provođenja

postupka utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, stranke, projektanti i treće osobe dužne su na zahtjev službene osobe dati potrebne i točne podatke te omogućiti očevid na nekretninama u svezi kojih se vodi postupak. Osobe ovlaštene za izradu projektne dokumentacije odgovorne su za potpunost i istinitost podataka potrebnih za obračun komunalnog doprinosa u projektnoj dokumentaciji, a službenici tijela nadležnog za izdavanje akata za građenje odgovorni su za provjeru točnosti tih podataka i njihovu pravodobnu dostavu Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj. U slučaju pogrešno utvrđene visine obveze komunalnog doprinosa rješenje se ne mora mijenjati ako bi povećani iznos komunalnog doprinosa bio nerazmjeran troškovima postupka izmjene rješenja.

Ako je Općina Sibinj u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Općinsko vijeće Općine Sibinj na prijedlog izvršnog

tijela Općine Sibinj i izvršno tijelo Općine Sibinj, sukladno iznosu o kojem prema Zakonu mogu samostalno odlučivati, donose odluku o financiranju komunalne infrastrukture.

Članak 12.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa - iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je

obveznik dužan platiti- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog

doprinosa i - prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa

za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 37: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0337

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom, kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tjela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Brodsko-posavske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 14.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Općini Sibinj.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 15.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 16.Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj poništit

će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka odredit će se i povrat komunalnog doprinosa u roku najdulje do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinos.

Pri povratu iz prethodnog stavka ovog članka obveznik odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 38: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0238

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Uračunavanje kao plaćenog dijela komunalnog doprinosa

Članak 17.

Iznos komunalnog doprinosa koji je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj će uračunati kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine Sibinj, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno

investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.

VI. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA MOŽE ODOBRITI DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 18.

Općinsko vijeće općine Sibinj ili Općinski načelnik općine Sibinj, sukladno svojim zakonskim ovlastima a ovisno o vrijednosti obveze komunalnog doprinosa, može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike zemljišta ili investitore.

Članak 19.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj, u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Postupak oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa može se, u pravilu, pokrenuti

ako je obveza plaćanja komunalnog doprinosa za koju se traži oslobađanje rješenjem pravomoćno utvrđena.

Podnošenje zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ne odgađa ispunjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

O potpunom ili djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj donosi rješenje, tek nakon prethodno pribavljene suglasnosti za potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa donesene od Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća općine Sibinj.

Članak 20.

Ukoliko u postupku oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa izostane suglasnost od Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća općine Sibinj odnosno ista bude uskraćena od navedenih tijela, Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobađanjem od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Posebne odredbe o djelomičnom oslobađanju komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada

Članak 21.

Obveznika komunalnog doprinosa koji je podnio zahtjev za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, najkasnije do zadnjeg dana roka propisanog posebnim zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odnosno radi ishođenja rješenja o izvedenom stanju, a s ciljem uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sibinj, djelomično će se osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno odredbama prethodnog stavka ovog članka, obveznici komunalnog doprinosa koji ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade stambene, društvene, poslovne i javne namjene te zgrade za povremeno stanovanje (vikendice), djelomično se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa na način da im se utvrđuje jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za ozakonjene zgrade, u iznosu od 2,00 kn po m3,

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 39: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0339

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

u svim zonama, u postupku utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, započetom nakon dostavljanja izvršnog rješenja o izvedenom stanju Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj.

Sukladno odredbama stavak 1. ovog članka, obveznici komunalnog doprinosa koji ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade poljoprivredne, gospodarske i pomoćne namjene (dvorišne zgrade, izdvojene garaže, drvarnice, natkrivene terase i druge slične objekte), djelomično se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa na način da im se utvrđuje jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za ozakonjene zgrade, u iznosu od 1,00 kn po m3, u svim zonama, u postupku utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, započetom nakon dostavljanja izvršnog rješenja o izvedenom stanju Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj.

Obveznici komunalnog doprinosa, čija obveza plaćanja komunalnog doprinosa nastaje po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju, dužni su platiti komunalni doprinos u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu i ne ostvaruju pravo na popust u visini od 5% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa.

Rješenje o komunalnom doprinosu, doneseno u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa započetom po službenoj dužnosti, nakon dostave izvršnog rješenja o izvedenom stanju donosi Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj, bez prethodno pribavljene suglasnosti općinskog vijeća ili općinskog načelnika iz članka 19. ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Postupci započeti na temelju Odluke o komunalnom doprinosu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br:22/2014, 19/2015, 2/2016,16/2016,19/2017) dovršit će se prema odredbama te Odluke, ako zakonom nije drugačije propisano.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br:22/2014, 19/2015, 2/2016,16/2016,19/2017).

Na sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe mjerodavnih propisa iz područja komunalnog gospodarstva, propisa kojima se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima te ostalih posebnih propisa.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/19-01/07URBROJ: 2178/08-01-19-1Sibinj, 12.travanj 2019.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Krunoslav Eraković

Odluka o komunalnom doprinosu28

Page 40: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0240

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom

gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18) i članka 30.

Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske

županije“ broj: 04/13 i 01/18 i „Službene novine Općine

Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na

svojoj 13.sjednici održanoj 12.04.2019. godine, donijelo je

ODLUKU O ODREĐIVANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA NA TEMELJU UGOVORA

O KONCESIJI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje komunalna djelatnost koja se na području općine Sibinj obavlja na temelju ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji je obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba toga ugovora provode se sukladno propisima o koncesiji i komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/19-01/08URBROJ: 2178/08-01-19-1Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Krunoslav Eraković

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne

novine” broj 19/98, 50/12), članka 11. i 15. Odluke o

grobljima (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”

br. 18/13) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije “ broj 4/13, 01/18 i

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko

vijeće općine Sibinj na svojoj 13.sjednici održanoj

12.04.2019. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE KOD

DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

Članak 1.

U Odluci o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/2014, 6/2016) članak 5. mijenja se i sada glasi:

„Naknade iz članka 2. i 3. Ove Odluke prihod su trgovačkog društva USLUGE SIBINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti i koriste se za održavanje groblja koja su u vlasništvu općine Sibinj.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/14-01/15URBROJ: 2178/08-01-19-3Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković

Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja natemelju ugovora o koncesiji

29 30Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

Page 41: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0341

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Temeljem članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:04/13 i 01/18 i

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), članka

13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj: 19/98,

50/12, 89/17) i članaka 32. i 41. Odluke o grobljima na

području Općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“,

broj: 5/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 13.

sjednici održanoj dana 12.04.2019.godine donijelo je

ZAKLJUČAKO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

O VISINI I NAČINU PLAĆANJANAKNADE KOD DODJELE GROBNOG

MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

I.

Ovim Zaključkom daje se suglasnost na prijedlog o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade kojeg je izradilo Komunalno trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. kao Uprava groblja.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je i Prijedlog o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade od 01.02.2019.godine.

III.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/19-01/09URBROJ: 2178/08-01-19-1Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (

regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,

144/12, 19/13, 137/15,123/17), članka 110. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18,

110/18), te članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko

vijeće općine Sibinj na svojoj 13.sjednici održanoj dana

12.04.2019.godine donosi:

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ZAJEDNIČKOM

OBAVLJANJUPOSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA

Članak 1.

U Odluci o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:29/2017) članak 2. mijenja se i sada glasi:

„Obavljanje poslova zajedničkog komunalnog redarstva povjerava se komunalnom redaru koji će biti zaposlen u općini Oriovac.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/17-01/25URBROJ: 2178/08-01-19-3Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:Krunoslav Eraković

Zaključak o davanju suglasnosti na prijed-log o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne

31 32Odluka o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju poslova

komunalnog redarstva

Page 42: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0242

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018),

Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 13.sjednici

održanoj 12.04.2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAKo neprihvaćanju prijedloga za solidarno participiranje u troškovima dovršetka izgradnje skloništa u vlasništvu Grada

Slavonskog Broda

I.

Općinsko vijeće ne prihvaća prijedlog da Općina Sibinj solidarno participira u troškovima izgradnje skloništa za životinje sukladno postotku broja stanovništva u ukupnom stanovništvu, koji prijedlog je donesen Zaključkom sa održane Koordinacije gradonačelnika i načelnika općina od dana 04. ožujka 2019. godine.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-01/19-01/11URBROJ: 2178/08-01-19-4Sibinj, 12.travanj 2019.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Krunoslav Eraković

Zaključak o neprihvaćanju prijedloga za solidarno participiranje u troškovima dovršetka izgradnje skloništa u vlasništvu Grada Slavonskog Broda33

Page 43: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0343

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/13, 01/18 i „Službene

novine općine Sibinj“ br.01/18), i članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine

Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj: 19/15) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 13. sjednici održanoj

12.04.2019. godine, donosi

O D L U K U o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“,

poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci- Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik,

Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci – FAZA II., 2. skupine

Članak 1.

Općina Sibinj će sa tvrtkom Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod, sklopiti Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na slijedećoj katastarskoj čestici:

k.č.br. zk.ul. pl. k.o. Vlasnik Površina čestice u m²

Površina služnosti u m²

3095 1463 522 Sibinj 1/6 Društveno vlasništvo –Općina Slavonski Brod – gruntovni vlasnik

958 30

1/6 Općina Sibinj – posjednik- katastar

za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci – FAZA II., 2. skupine u svrhu izgradnje i održavanja sustava javne odvodnje.

Članak 2.

Nekretnina navedena u članku 1. ove Odluke, nije upisana u vlasništvo Općine Sibinj, te je Općina Sibinj započela je s radnjama potrebnim za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupku s svrhom upisivanja prava vlasništva na k.č.br. 3095, z.k.ul. 1463, k.o. Sibinj, koja je trenutno upisana kao društveno vlasništvo u vlasničkom dijelu 1/6, sa pravom korištenja Općine Slavonski Brod.

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti čim se za to steknu uvjeti odnosno čim nekretnina iz članka 1.ove Odluke bude upisana u vlasništvo Općine Sibinj.

Članak 3.

Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) za osnovano pravo služnosti koje je predmet ove Odluke ne plaća se naknada.

Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt “Brod 2”, poboljšanje vod-no-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci - FAZA II., 2. skupine

34

Page 44: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0244

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Članak 4.

Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti, oznaka: 05-2153/19-ŽF, zaprimljen u općini Sibinj dana 13.03.2019.godine, KLASA:023-05/19-02/17, URBROJ:05-2153//19/ŽF-1.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-05/19-02/17URBROJ: 2178/08-03-19-2Sibinj, 12.travanj 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

34

Page 45: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0345

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/13, 01/18 i „Službene

novine općine Sibinj“ br.01/18), i članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu

općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj: 19/15) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 13. sjednici

održanoj 12.04.2019. godine, donosi

O D L U K U o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“,

poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci – Proširenje vodoopskrbne mreže općine Sibinj- Vodoopskrbna

mreža naselja Sibinj

Članak 1.

Općina Sibinj će sa tvrtkom Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod,

sklopiti Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na slijedećim katastarskim česticama:

k.č.br. zk.ul. k.o. Vlasnik Površina čestice u m²

Površina služnosti u m²

Dužina Širina

3296/1 2650 Sibinj Općina Sibinj 4990 2 0,50 4,003879/5 2650 Sibinj Općina Sibinj 1740 31 7,75 4,00

za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci – Proširenje vodoopskrbne mreže općine Sibinj- Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj, u svrhu izgradnje i održavanja sustava javne vodoopskrbe naselja Sibinj.

Članak 2.

O osnivanju prava stvarne služnosti sukladno odredbama ove Odluke zaključit će se Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti s tvrtkom Vodovod d.o.o., kojim ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze.

Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj.

Članak 3.

Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) za osnovano pravo služnosti koje je predmet ove Odluke ne plaća se naknada.

Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt “Brod 2”, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Proširenje vodoopskrbne mreže općine Sibinj- Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj

35

Page 46: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ0246

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 2/2019

Članak 4.

Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti, oznaka:05-2443/19/ŽF, zaprimljen u općini Sibinj dana 19.03.2019.godine, KLASA:023-05/19-02/49, URBROJ:05-6924/17-ŽF-1 .

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-05/19-02/49URBROJ: 2178/08-01-19-2Sibinj, 12.travanj 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

35

Page 47: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ 0347

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 2/2019

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite

(„Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.) i članka 30. Statuta

Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”

br.04/13, 01/18 i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/18)

Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 13.sjednici održanoj

dana 12.04.2019. godine donijelo je

ODLUKUo izmjenama Procjene rizika od velikih

nesreća

Članak 1.

Prihvaćaju se izmjene Procjene rizika od velikih nesreća.

Članak 2.

Izmjene iz članka 1. ove Odluke odnose se na izradu karata prijetnji i karata rizika u mjerilu 1: 25000, a sukladno odredbama Kriterija za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava i Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Brodsko posavske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 810-01/19-01/04URBROJ: 2178/08-01-19-2Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆAKrunoslav Eraković

Temeljem članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik

Brodsko-posavske županije“ broj:04/13 i 01/18 i „Službene

novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko vijeće općine

Sibinj na svojoj 13. sjednici održanoj dana 12.04.2019. donijelo je

ODLUKUo prihvaćanju pisma namjere i korištenju

usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se pismo namjere tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, Ulica 108. brigade ZNG 50, Sibinj, podneseno u svrhu korištenja usluga azila za životinje, u naselju Sibinj.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je pismo namjere tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, zaprimljeno u Općini Sibinj dana 04.04.2019. godine, KLASA:023-01/19-01/32, URBROJ:16-2019-3.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj na zaključivanje i potpisivanje Ugovora s tvrtkom iz članka 1. ove Odluke, radi ugovaranja usluge korištenja azila, na rok od 5 godina, počevši s danom početka rada azila u Sibinju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-01/19-01/32URBROJ: 2178/08-01-19-4Sibinj, 12.travanj 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Krunoslav Eraković

Odluka o izmjenama Procjene rizika od velikih nesreća36 37Odluka o prihvaćanju pisma nam-

jere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju

Page 48: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

OPĆINA SIBINJ02

Glavni i odgovorni urednik:Općinski načelnik – Josip Pavić, univ.spec.oec.

Sjedište uredništva:

Općina Sibinj, Ulica 108.brigade ZNG 6 35252 Sibinj

Izdavač:Općina Sibinj OIB: 84310475838 MB: 2585677

Ulica 108. brigade ZNG 635252 Sibinj

Telefon: 035/425-298

E-mail: [email protected]

WEB: https://www.sibinj.hr

novine.sibinj.hr

IMPRESSUM

GODINA IZDAVANJA: II

ISSN 2584-7945

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ: 2/2019