of 144 /144
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 1/144 VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 471 Naosnovu~lana19.stav1.ZakonaoVladiFederacijeBosne iHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95, 58/02,19/03,2/06i8/06),~lana264.stav5.Zakonaoprivrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 11. alineja 5. Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5. sjednice odr`ane 21. aprila 2011. godine, donosi UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O USAVR[AVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA DRU[TAVA SA VE]INSKIM U^E[]EM DR@AVNOG KAPITALA ^lan 1. U Uredbi o usavr{avanju predsjednika i ~lanova nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa ve}inskim u~e{}em dr`avnogkapitala("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.71/09i 33/10), ~lan 9. mijenja se i glasi: "Predsjednicii ~lanovinadzornihodbora i uprava privrednih dru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala, ~iji mandat je u toku, i lica koja su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i ~lanove nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala, u postupcima koji nisu okon~ani do dana stupanja na snagu ove uredbe, du`na su zavr{iti usavr{avanje u roku od 2 godine od stupanja na snagu Uredbe o usavr{avanju predsjednika i ~lanova nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 71/09 i 33/10). Usavr{avanje iz stava 1. ovog ~lana vr{i se na na~in i u postupku utvr|enom ovom uredbom." ^lan 2. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 354/11 21. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i} , s. r. 472 Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06i 8/06),~lana4.ta~ka3.i ~lan5.stav1.Zakonao kontrolicijena("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.2/95i70/08), ~lana 31. stav 1. Uredbe o organizaciji i regulaciji gasne privrede ("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj83/07),u vezisa ta~komII Odluke o mjerama neposredne kontrole odre|enih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na5.sjedniciodr`anoj14.aprila2011.godine,donosi ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CIJENU PRIRODNOG GASA I. Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora "BH-gas" d.o.o. Sarajevo broj NO-867 od 25.02.2011. godine, koja je sastavni dio ove odluke. Veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna dru{tva na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, po~ev{i od 01.05.2011. godine iznosi 720,00 KM/1000 Sm 3 , odnosno 0,72 KM/Sm 3 , Sm 3 (t=15 ° C, p=1,01325 bar, va`e}i uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd = 34.075,60 kj/Sm 3 ). II. U cijenu prirodnog gasa iz ta~ke I. ove odluke, nije ura~unat porez na dodanu vrijednost. III. Zarealizacijuoveodlukezadu`ujuseFederalnoministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svog ovla{tenja. IV. Danomstupanjanasnaguoveodlukeprestajedava`iOdluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/10). V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 356/11 14. aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i} , s. r. Godina XVIII – Broj 23 ^etvrtak, 5. 5. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 1/144

VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

471Naosnovu~lana 19.stav1.Zakonao VladiFederacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02,19/03,2/06 i 8/06),~lana 264. stav 5.Zakona o privrednimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00,2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 11.alineja 5. Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/98 i34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5.sjednice odr`ane 21. aprila 2011. godine, donosi

UREDBUO IZMJENAMA UREDBE O USAVR[AVANJUPREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNIH ODBORA I

UPRAVA DRU[TAVA SA VE]INSKIM U^E[]EMDR@AVNOG KAPITALA

^lan 1.U Uredbi o usavr{avanju predsjednika i ~lanova nadzornih

odbora i uprava privrednih dru{tava sa ve}inskim u~e{}emdr`avnogkapitala("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 71/09 i33/10), ~lan 9. mijenja se i glasi:

"Predsjednici i ~lanovi nadzornihodbora i uprava privrednihdru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala, ~iji mandat je u toku, ilica koja su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i~lanove nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala, u postupcima koji nisu okon~ani do

dana stupanja na snagu ove uredbe, du`na su zavr{itiusavr{avanje u roku od 2 godine od stupanja na snagu Uredbe ousavr{avanju predsjednika i ~lanova nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 71/09 i 33/10).

Usavr{avanje iz stava 1. ovog ~lana vr{i se na na~in i upostupku utvr|enom ovom uredbom."

^lan 2.Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 354/11

21. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

472Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i

Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02,19/03, 2/06i 8/06),~lana4. ta~ka 3.i ~lan5. stav1. Zakonaokontrolicijena("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.2/95i70/08),~lana 31. stav 1. Uredbe o organizaciji i regulaciji gasne privrede("Slu`benenovineFederacije BiH",broj83/07),u vezisa ta~kom IIOdluke o mjerama neposredne kontrole odre|enih proizvoda iusluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine,na5.sjedniciodr anoj14. aprila2011.godine,donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA CIJENU PRIRODNOG

GASAI.

Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora "BH-gas"d.o.o. Sarajevo broj NO-867 od 25.02.2011. godine, koja jesastavni dio ove odluke.

Veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna dru{tva na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine,po~ev{i od 01.05.2011. godine iznosi 720,00 KM/1000 Sm3,odnosno 0,72 KM/Sm3, Sm3 (t=15° C, p=1,01325 bar, va`e}iuslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd = 34.075,60 kj/Sm3).

II.U cijenu prirodnog gasa iz ta~ke I. ove odluke, nije ura~unat

porez na dodanu vrijednost.III.

Zarealizacijuoveodlukezadu`ujuseFederalnoministarstvoenergije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine,svako u okviru svog ovla{tenja.

IV.Danomstupanjanasnaguoveodluke prestajeda va i Odluka

o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/10).

V.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 356/11

14. aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Godina XVIII – Broj 23 ^etvrtak, 5. 5. 2011. godineS A R A J E V O

ISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 2/144

Broj 23– Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94,8/95,58/02, 19/03,2/06i 8/06),~lanka4. to~ka3 i ~lanka5.stavak 1. Zakona o kontroli cijena ("Slu`bene novine FederacijeBiH",br. 2/95 i 70/08), ~lanka31. stavak1. Uredbeo organizacijii regulaciji plinske privrede ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 83/07), u svezi sa to~kom II Odluke o mjerama neposrednekontrole odre|enih proizvoda i usluga od interesa za FederacijuBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj34/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 5. sjedniciodr`anoj 14. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SUGLASNOSTI NA CIJENU PRIRODNOG

PLINAI.

Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora "BH-gas"d.o.o. Sarajevo broj NO-867 od 25.02.2011. godine, koja jesastavni dio ove odluke.

Veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivna gospodarskadru{tva na podru~ju FederacijeBosnei Hercegovine,po~ev{i od 01.05.2011. godine iznosi 720,00 KM/1000 Sm3,odnosno 0,72 KM/Sm3, Sm3 (t=15° C, p=1,01325 bar, va`e}iuvjeti za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog plina (Hd = 34.075,60 kj/Sm3).

II.U cijenuprirodnog plina iz to~ke I. oveodluke, nije ura~unat

porez na dodanu vrijednost.III.

Za realiziranje ove odluke zadu`uju se Federalno ministar-stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvotrgovine, svatko u okviru svoje ovlasti.

IV.Danomstupanjanasnaguoveodluke prestaje dava i Odluka

o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/10).

V.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 356/11

14. travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosnei Hercegovine("Slu`benenovine FederacijeBiH", br.1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06i 8/06), ~lana 4.ta~ka 3.i ~lan5. stav1. Zakona o kontroli cijena ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.2/95 i 70/08), ~lana31.stav1. Uredbeo organizacijiiregulaciji gasne privrede ("Slu bene novine FederacijeBiH", broj 83/07), u vezi sa ta~kom II Odluke o mjerama

neposrednekontrole odre|enihproizvoda iuslugaod interesaza Federaciju Bosne i Hercegovine ("Slu bene novineFederacije BiH", broj 34/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 5. sjednici odr`anoj 14. aprila 2011. godine,donosi

ODLUKUO DAVAWU SAGLASNOSTI NA CIJENU PRIRODNOG

GASAI

Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora "BH-gas"d.o.o. Sarajevo broj NO-867 od 25.02.2011. godine, koja jesastavni dio ove odluke.

Veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivnaprivredna dru{tvanapodru~juFederacije Bosnei Hercegovine,po~ev{i od 01.05.2011. godine iznosi 720,00 KM/1000 Sm 3,odnosno 0,72 KM/Sm3, Sm3 (t= 15 ° C , p=1,01325 bar, va`e}iuslovi za Bosnu i Hercegovinu), dowa toplotna vrijednostprirodnog gasa (Hd = 34.075,60 kj/Sm3).

IIUcijenuprirodnoggasaizta~ke I oveodluke,nije ura~unat

porez na dodanu vrijednost.III

Zarealizacijuoveodlukezadu`ujuseFederalnoministar-stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministar-stvo trgovine, svako u okviru svog ovla{tewa.

IVDanomstupawana snaguove odlukeprestaje dava`iOdluka

o davawu saglasnosti na cijenu prirodnog gasa ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/10).

VOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 356/11

14. aprila 2011. godineSarajevo PremijerNermin Nik{i} ,s . r.

473Na osnovu ~lana 57. stav 3. Zakona o pravima branilaca i

~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH",br. 33/04, 70/07 i 9/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na1.vanrednojsjedniciodr`anoj29.aprila2011.godine,donosi

ODLUKUO UTVR\IVANJU VISINE OSNOVICE ZA

ODRE\IVANJE MJESE^NIH NOV^ANIH NAKNADAKORISNIKA BORA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE,ZA 2011. GODINU

I.Utvr|uje se visina osnovice za odre|ivanje mjese~nih

nov~anih naknada korisnika bora~ko-invalidske za{tite u Federa-cijiBosneiHercegovineza2011.godinu,uiznosuod820,14KM.

II.Po osnovici iz ta~ke I. Odluke, uz primjenu koeficijenta 1,00

(jedan), utvrdi}e se visina mjese~nih nov~anih naknada li~nih iporodi~nih korisnika prava bora~ko-invalidske za{tite uFederaciji BiHza 2011.godinu, u skladusa odredbamaZakona opravimabranilaca i ~lanova njihovihporodica("Slu`bene novineFederacije BiH",br. 33/04,70/07i 9/10),kao i zakorisnikeprava bora~ko-invalidske za{tite koji su to pravo stekli do 06.04.1992.godine, u skladu sa propisima iz ~lana 69. stav 2. Zakona opravima branilaca i ~lanova njihovih porodica.

III.Na osnovu ove odluke, federalni ministar za pitanja boraca i

invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata izdajeNaredbu o visinimjese~nih nov~anih naknadaza sve korisnike iz ta~ke II. oveodluke, koje }e se ispla}ivati u 2011. godini.

IV.Ovomodlukomse zamjenjujeOdlukaVlade Federacije BiH,

V. broj 70/2011. od 01.02.2011. godine.V.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 357/1129. aprila 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 3/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 3

Temeljem ~lanka 57. stavak 3. Zakona o pravima branitelja i~lanova njihovih obitelji ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.33/04,70/07i9/10),VladaFederacijeBosneiHercegovine,na1.vanrednoj sjednici odr`anoj 29. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO UTVR\IVANJU VISINE OSNOVICE ZA

ODRE\IVANJE MJESE^NIH NOV^ANIH NAKNADAKORISNIKA BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZA[TITE

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE,ZA 2011. GODINU

I.Utvr|uje se visina osnovice za odre|ivanje mjese~nih

nov~anih naknada korisnika braniteljsko-invalidske za{tite uFederaciji Bosne i Hercegovine i ~lanova njihovih obitelji za 2011. godinu, u iznosu od820,14 KM.

II.Temeljem osnovice iz to~ke I. Odluke, uz primjenu

koeficijenta1,00(jedan),utvrdit}e se visina mjese~nihnov~anihnaknada osobnih i obiteljskih korisnika prava braniteljsko-invalidske za{tite u Federaciji BiH za 2011. godinu, temeljemodredaba Zakona o pravima branitelja i ~lanova njihovih obitelji("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.33/04,70/07i9/10),kaoiza korisnikeprava braniteljsko-invalidskeza{titekoji su to pravostekli do 06.04.1992. godine, temeljem propisa iz ~lanka 69.stavak2.Zakonaopravimabraniteljai~lanovanjihovihobitelji.

III.Temeljem ove odluke, federalni ministar za pitanja branitelja

i invalida domovinskog rata izdajeNaredbu o visini mjese~nihnov~anihnaknadaza svekorisnikeiz to~ke II. ove odluke, koje}e se ispla}ivati u 2011. godini.

IV.Ovomodlukomse zamjenjujeOdlukaVlade Federacije BiH,

V. broj 70/2011 od 01.02.2011. godine.V.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 357/1129. travnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

474Naosnovu~lana 19.stav2.Zakonao VladiFederacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02 i 19/03, 21/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta,na svojoj 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donijela je

ODLUKUO ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZBUD@ETA/PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU U SVRHUORGANIZIRANJA SVJETSKOG PRVENSTVA U

KUGLANJU ZA SENIORE I KADETEI.

Odobrava se izdvajanje sredstava iz Bud`eta/Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu u iznosu100.000,00 KM, koja }e se dodijeliti Kugla{kom savezu Bosne iHercegovine iz Sarajeva, u svrhu organiziranja Svjetskogprvenstva u kuglanju za seniore i kadete.

II.Sredstva iz ta~ke I. ove odluke isplatit }e se u skladu sa

ta~kom "Teku}i transferi drugim nivoimavlasti-Transfer za sport od zna~aja za Federaciju", u Bud`etu Federacije Bosne iHercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture isporta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), iz

sredstava ozna~enih kao Teku}i transferi, ekonomski kod614000.

III.Sredstva iz ta~ke I. ove odluke naknadno }e biti razvrstana u

odgovaraju}e stavke Programa utro{ka sredstava teku}ihtransfera, dodijeljenih Federalnom ministarstvu kulture isporta-Federalnom ministarstvu kulture i {porta na osnovuBud`eta/Prora~una Federacijc Bosne i Hercegovine za 2011.godinu i Zakona o izvr{enju Bud`eta/Prora~una FederacijeBosne i Hercegovine, nakon {to Program utro{ka sredstava usvoji Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svojom odlukom.

IV.Korisnik sredstava je obavezan dodijeljena sredstva koristiti

namjenski i izvje{taj sa kompletnom dokumentacijom o

namjenskom utro{ku sredstava dostaviti u roku od 15 dana pozavr{etku projekta/programa.Ukoliko cio iznos odobrenih sredstava ne bude utro{en u toku

2011. godine, korisnik sredstava je obavezan izvje{taj o utro{kudijela sredstava dostaviti najkasnije do 15.01.2012. godine.

V.Kontrolunamjenskogutro{ka dodijeljenih sredstava iz ta~ke

I. ove odluke vr{it }e Komisija za nadzor nad namjenskimutro{kom sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i {porta.

Komisija iz stava 1. ove ta~ke }e kontrolu vr{iti na osnovudostavljenih izvje{taja od strane korisnika ili kod korisnika sredstava neposredno, ukoliko ocijeni to neophodnim isvrsishodnim.

VI.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvokulture i sporta-Federalno ministarstvokulture i {portai Federalnoministarstvofinansija/financija,svako u okviru svojenadle nosti.

VII.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i uputit }e se

Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvufinancija na izvr{enje u skladu sa zakonom.

V broj 358/114. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO

UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA475

Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 49/05), ~lana 61. Zakona o namje{tenicima uorganima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 75.Pravilnika o pravilima disciplinskog postupka za disciplinskuodgovornost dr`avnih slu`benika i namje{tenika u Federalnomministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvuunutarnjih poslova, broj 02-069 od 2. februara 2006. godine,federalni ministar unutra{njih poslova donosi

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 4/144

Broj 23– Strana 4 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011.

RJE[ENJEO IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJU

PRVOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE ZAVO\ENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZBOG

POVREDE SLU@BENE DU@NOSTI NAMJE[TENIKA U

FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRA[NJIHPOSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVUUNUTARNJIH POSLOVA I OSOBE KOJA ]E

ZASTUPATI ZAHTJEV ZA POKRETANJEDISCIPLINSKOG POSTUPKA

I.U Rje{enju o imenovanju Prvostepene disciplinske komisije

za vo|enje disciplinskog postupka zbog povrede slu`benedu`nosti namje{tenika u Federalnom ministarstvu unutra{njihposlova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i osobekoja }e zastupati zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka,broj 01-07-07/1-34-3-204 od 12.07.2010. godine, ta~ka IV.mijenja se i glasi:

"IV.Za u~e{}e u radu Komisije, predsjedniku Komisije,

~lanovima Komisije i tehni~kom licu Komisije, kao i osobi koja }e zastupati zahtjev federalnog ministra unutra{njih poslova za pokretanje disciplinskog postupka, pripada naknada u skladu sa ta~. IV. i V. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visinenaknade za rad radnih tijela osnovanih od strane VladeFederacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnihorgana dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj14/11), o ~emu se donosi posebno rje{enje".

II.U ostalom dijelu predmetno rje{enje ostaje neizmijenjeno.

III.Ovo Rje{enje prila`e se izvorniku Rje{enja o imenovanju

Prvostepene disciplinske komisije za vo|enje disciplinskogpostupka zbog povrede slu`bene du`nosti namje{tenika uFederalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnomministarstvu unutarnjih poslova i osobe koja }e zastupati zahtjev

za pokretanje disciplinskog postupka, broj 01-07-07/1-34-3-204od 12.07.2010. godine i ~ini njegov sastavni dio.IV.

OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-07-07/1-34-3-204/1021. aprila/travnja 2011. godine

Ministar Predrag Kurte{, s. r.

(Sl-439/11-F)

476Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 49/05), i ~lana 9. Uredbe o uslovima, kriterijima ipostupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestankuprimjene Zakona o napu{tenim stanovima ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 29/08, 52/08 i 58/08), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

RJE[ENJEO IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZAUTVR\IVANJE RANG LISTE ZA DODJELU STANOVA

U SKLADU SA UREDBOM O USLOVIMA,KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE STANOVA IZ

^LANA 13. ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENEZAKONA O NAPU[TENIM STANOVIMA

I.U Rje{enju o imenovanju Komisije za utvr|ivanje rang liste

za dodjelu stanova u skladusa Uredbom o uslovima,kriterijimai

postupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestankuprimjene Zakona o napu{tenim stanovima, broj 01-07-07/2-23-1-174 od 07.11.2008. godine, broj 01-07-07/2-23-1-174/08 od19.10.2009. godine i broj 01-07-07/2-23-1-147/08 od11.02.2011. godine, ta~ka III. mijenja se i glasi:

"III.Predsjedniku, ~lanovima i sekretaru Komisije za rad u

Komisiji isplatit }e se naknada u skladu sa Odlukom o na~inuobrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine irukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 14/11)".

II.Ostale odredbe Rje{enja o imenovanju Komisije za

utvr|ivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom ouslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz ~lana 13.Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima,broj 01-07-07/2-23-1-174 od 07.11.2008. godine, broj 01-07-07/2-23-1-174/08 od 19.10.2009. godine i broj 01-07-07/2-23-1-147/08od 11.02.2011.godine,ostajuna pravnoj snazi.

III.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-07-07/2-23-1-147/0822. aprila/travnja 2011. godine

Ministar Predrag Kurte{, s. r.

(Sl-440/11-F)

477Na osnovu ~lana 16. Uredbe o uslovima, kriterijima i

postupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestankuprimjene Zakona o napu{tenim stanovima ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 29/08, 52/08 i 58/08), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

RJE[ENJE

O IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJUDRUGOSTEPENE KOMISIJEI.

U Rje{enju o imenovanju drugostepene komisije, broj01-07-07/2-23-1-115 od 17.04.2009. godine ta~ka III. mijenja se i glasi:

"III.Predsjedniku Komisije, ~lanovima Komisije i licu koje

obavlja administrativno-tehni~ke poslove za Komisiju isplatit}ese naknada za rad u skladu sa Odlukom o na~inu obrazovanja iutvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih odstrane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avneslu`be("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj14/11).

Visina naknade odredit }e se posebnim rje{enjem, a na prijedlog predsjednika Komisije.".

II.Ovorje{enje stupana snagudanomdono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-07-07/2-23-1-115/09

22. aprila/travnja 2011. godineMinistar

Predrag Kurte{, s. r.(Sl-441/11-F)

478Na osnovu ~lana 164. ta~ka 3) Zakona o za{titi od po`ara i

vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09),federalni ministar unutra{njih poslova donosi

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 5/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 5

PRAVILNIKO TEHNI^KIM NORMATIVIMA ZA ZA[TITU

SKLADI[TA OD PO@ARA I EKSPLOZIJA^lan 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehni~ke mjere za{titeskladi{ta od po`ara i eksplozija.

^lan 2.Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na zatvorena

skladi{ta koja slu`e za ~uvanje sirovina, poluproizvoda iproizvoda (u daljnjem tekstu: roba).

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na skladi{ta kodkojih je nosiva konstrukcija od negoriva materijala i slu`e za ~uvanje negorive robe u negorivoj ambala`i, priru~na skladi{ta,skladi{ta eksploziva, skladi{ta zapaljivih plinova i zapaljivihteku}ina, prijenosna kontejnerska skladi{ta, kao i skladi{ta opasnih tvari (u daljnjem tekstu: tvari) kod kojih opasnost nepoti~e od pojave po ara i eksplozija (razne vrste otrova,radioaktivne materije i dr.).

^lan 3.Izrazi u ovom pravilniku zna~e:

1) hladnja~a je skladi{te opremljeno ure|ajima za odr`avanje niske temperature i odre|ene vla`nosti;2) priru~no skladi{teje skladi{te u kojemu se ~uva roba za

potro{nju u jednom danu;3) regalno skladi{teskladi{te u kojemu se roba ~uva na

policama, visine do 12 m;4) silos je skladi{teokrugloga ili vi{eugaonog horizontalnog

presjekakojeslu`iza~uvanjepra{kastihilizrnastihtvari;5) visokoregalno skladi{teje skladi{te u kojemu se roba

~uva na policama, visine iznad 12 m;6) zatvoreno skladi{teje skladi{te koje ima krov i zidove

kojima je zatvoreno sa svih strana i osigurano od prodora atmosferilija;

7) negoriva roba u negorivoj ambala`i- podrazumijeva metalne sirovine, poluproizvode i gotove proizvode,cement, kre~ i drugi nezapaljivi gra|evinski materijal;

8) eksplozivna smjesapodrazumijeva eksplozivne smjesezapaljivih gasova ili para zapaljivih te~nosti sa zrakom,kao i smjese zapaljive i eksplozivne pra{ine sa zrakom;

9) zonaopasnostipodrazumijevaugro`eni prostor (otvoreni,poluotvoreni ili zatvoreni), u kome ima, ili se o~ekuje,pojava eksplozivnih smjesa, a koji se klasificiraju u zone,na osnovu u~estalosti pojavljivanja i trajanja eksplozivnesmjese;

10) protiveksplozijska za{tita (Ex za{tita)- odgovaraju}a vrsta za{tite (konstrukcije) elektri~nog ure|aja ili opremekoja se ozna~ava oznakom "Ex", za upotrebu u zonama opasnosti, a koja osiguravada elektri~ni ure|aj ilioprema ne}e izazvati paljenje okolne eksplozivne smjese;

11) donja granica eksplozivnostije najni`a koncentracija zapaljivog gasa, pare ili pra{ine u zraku, ispod koje sene}e stvoriti eksplozivna smjesa;

12) eksplozioni odu{akje nezaprije~eni - slobodni otvor uprostorijama i objektima, namijenjen za ispu{tanjepritiska eksplozije (odgovaruju}i zidni otvori, krovni ilizidni paneli i sl.);

13) nu`na rasvjeta - vrsta sigurnosne rasvjete u objektu, za osvjetljavanje evakuacionih puteva prema izlazima izobjektauslu~ajuopasnosti,akojaseautomatskiuklju~ujenestankom elektri~ne struje u objektu.

^lan 4.Zatvorena skladi{ta mogu biti:1) u posebno izgra|enoj gra|evini,2) u prostoriji koja se nalazi u gra|evini koja slu`i za druge

namjene.

^lan 5.Prema povr{ini, skladi{ta se dijele na:1) mala skladi{ta, povr{ine po`arnog sektora do 1.000 m²,2) srednja skladi{ta, povr{ine po`arnog sektora od 1.001 m²

do 3.000 m² i regalna skladi{ta do 3.000 m²,3) velikaskladi{ta,povr{inepo`arnog sektora preko 3.000m²

i sva visokoregalna skladi{ta.^lan 6.

Skladi{ta se prema na~inu skladi{tenja robe dijele na:1) klasi~naskladi{ta(sa skladi{tenomrobom,visinedo 9 m),2) visokoregalna skladi{ta (sa skladi{tenom robom iznad 9

m visine);3) silose;4) hladnja~e.

^lan 7.Skladi{ta moraju imati prilaz za vatrogasna vozila, i to:1) mala skladi{ta - najmanje s jedne strane;2) skladi{ta srednje veli~ine - najmanje s dvije strane;3) velika skladi{ta i hladnja~e - najmanje s tri strane;4) silos (uklju~uju}i prijemno-otpremna mjesta uz silos i

ostale pomo}ne prostorije koje su izravno uklju~ene uproces rada silosa) - sa sve ~etiri strane.

^lan 8.Putza evakuaciju iz skladi{tapremasigurnomprostorumora

biti neprekidan, ravan, sa {to manje zavoja, uvijek slobodan inezakr~en.

Smjer prema izlazu za evakuaciju ozna~ava se na podu i na zidovima `utom strelicom.

Put za evakuaciju mora biti {irok najmanje 0,8 m i ograni~ensvijetlozelenim trakama, {irine 10 cm.

Iznad evakuacijskih puteva ne smiju biti materijali kojigorenjem, kapanjem ili na drugi na~in ugro`avaju sigurnuevakuaciju.

Roba se ne smije skladi{titi iznad evakuacijskih puteva.^lan 9.

Vrata na putu za evakuaciju moraju biti {iroka najmanje 0,8

m, morajubiti zaokretna, tako da se otvarajuu smjeruizla`enja, ine smiju imati prag.Ako su vrata na putu za evakuaciju klizna ili zaokretna i {ira

od 1,25 m, na njima se moraju napraviti zaokretna vrata koja udovoljavaju zahtjevima iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 10.Skladi{ta s po`arnim optere}enjem ve}im od 1.000 MJ/m²

moraju imati najmanjedva izlaza za evakuaciju, postavljena takoda se prostorija skladi{tamo`e sigurno napustiti, bezobzira na tos koje strane je zapo~eo po`ar.

^lan 11.Stepeni{ta namijenjena za evakuaciju moraju biti {iroka

najmanje 80 cm i izgra|ena od negoriva materijala, otpornogprema po`aru najmanje 30 minuta.

^lan 12.

U svakojod podrumskih ilisuterenskihprostorija u skladi{tusemoraizgraditipojednostepeni{tenadvijerazli~itestrane,kojevodi do razine tla.

^lan 13.Velika skladi{ta i skladi{ta srednjeveli~inekoja imaju najmanje

jedan nadzemni sprat moraju imati po`arna stepeni{ta postavljena na najve}oj udaljenosti od prostorije za pogonske ure|aje.

^lan 14.Po`arna stepeni{ta - stube prave se s branicima za za{titu od

pada i postavljaju se od razine tla do krova, na najve}ojudaljenosti od prostorije za pogonske ure|aje.

Stepeni{tima iz stava 1. ovog ~lana mora se osiguratislobodan prilaz sa svih spratova u skladi{tu.

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 6/144

Broj 23– Strana 6 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011.

^lan 15.Otpornost na po`ar konstrukcijskih elemenata skladi{ta

odre|uje se u skladu s odredbama ovog pravilnika.Stepen otpornosti konstrukcijskih elemenataskladi{taprema

po`aru dat je u tabeli 1.Ako je skladi{te opremljeno ure|ajima za automatsko

ga{enje po`ara, stepen otpornosti konstrukcijskih elemenata prema tabeli 1 mo`e se smanjiti za jedan.Nosive ~eli~nekonstrukcije u velikimskladi{tima i skladi{tima

srednje veli~ine s visokim i srednjim po`arnim optere}enjemmorajuseza{tititi negorivimmaterijalom, tako danjihovaotpornost prema po`aru udovoljava zahtjevima iz tabele 1 ili prostor skladi{ta mora biti za{ti}en ure|ajima za automatsko ga{enje po`ara.

^lan 16.Otpornost po`arnog zida prema po`aru odre|uje se prema

po`arnom sektoru koji ima ve}e po`arno optere}enje.^lan 17.

Po`arni zid mora nadvisivati krov skladi{ne gra|evinenajmanje50 cm, a ako je krov odgoriva materijala, na obje strane,po160cmodzida,ugra|ujeseidiokrovaodnegorivamaterijala.

Ako po`arni zid ~vrsto prianja uz donju stranu krovnekonstrukcijekojajeotpornapremapo`arunajmanje2sata,tajzidne mora nadvisiti krov skladi{ta.

^lan 18.Vrata u po`arnom zidu moraju biti jednake otpornosti prema

po`arukaoizidukojemsenalaze,morajusezatvaratiautomatskiimora postojati mogu}nost za njihovo ru~no zatvaranje.

Povr{ina tih vrata ne smije prema{iti 25% povr{ine zida.^lan 19.

Zidovistubi{ta i otvoraza dizalakoja slu`e za prijevoz robe ilica moraju biti otporni prema po`aru, i to:

1) najmanje 1 sat u skladi{tima s po`arnim optere}enjemni`im od 1.300 MJ/m²,

2) najmanje 1.5 sat u skladi{tima s po arnim optere}enjemvi{im od 1.300 MJ/m².

U slu~ajevima iz stava 1. ovog ~lana vrata na dizalima moraju biti otporna prema po`aru najmanje 30 minuta.

^lan 20.Nosive konstrukcije rampe i nadstre{nice zatvorenihskladi{ta opasnih tvari prave se od negoriva materijala.

^lan 21.Skladi{te mora biti zaseban po`arni sektor i, u pravilu,

obuhva}a najvi{e jednu eta`u.Kod skladi{takoja imajuvi{e spratovanijedopu{tenospajati

prostorije s dva sprata ili vi{e spratova u jedan po`arni sektor.Izuzetno, po`arni sektor skladi{ta iz stava 1. ovog ~lana mo`e

obuhva}ati i dvijeeta`e(prizemlje i eta`u ispod iliiznadprizemlja)ukoliko ukupna povr{ina poda obje eta`e ne prelazi 6.000 m².

Visokoregalna skladi{ta, bez obzira na veli~inu, ~ine jedanpo`arni sektor.

Po`arnom sektoru skladi{ta iz st.: 1., 2., 3. i 4. ovog ~lana mo`e pripadati prostorija skladi{tara sa sanitarnim ~vorom,ukupne povr{ine do 20 m².

Najve}e dozvoljene povr{ine po`arnih sektora u zatvorenimskladi{tima odre|ene su u tabeli 2.Svaki po`arni sektor, iz stava 6. ovog ~lana, mora imati

najmanje jedan vanjski zid na kojem je ulaz u skladi{te.^lan 22.

U skladi{tima u kojima postoji opasnost od stvaranja eksplozivnih smjesa moraju se poduzeti sljede}e mjere:

1) elektri~ni ure|aji i oprema te manipulativna i transportna sredstva moraju biti konstrukcijski izvedena uprotiveksplozijskoj za{titi;

2) manipulativna i transportna sredstva {to se pogonemotorima s unutra{njim sagorijevanjem moraju imatihvatalo iskri na ispu{noj cijevi;

3) podovi moraju biti od negoriva materijala koji ne iskri imoraju provoditi stati~ki elektricitet;

4) vrata, poklopci i prozori koji se otvaraju moraju biti odnegorivamaterijala koji ne iskri,a akosu metalni - morajubiti uzemljeni;

5) ku}i{ta za `arulje moraju biti od negoriva materijala i

moraju biti postavljena tako da se onemogu}i razbijanje`arulja pri radu mehanizacije;6) skladi{ta se moraju prirodno provjetravati, a gdje to nije

dopu{teno - mora se osigurati i umjetno provjetravanje.Povr{ina otvora za prirodno provjetravanje ili umjetnoprovjetravanje skladi{ne prostorije mora biti tolika da sene mo`e dosti}i vrijednost 10 % donje graniceeksplozivnosti bilo koje prisutne zapaljive komponente;

7) na mjestima stvaranja eksplozivnih smjesa, osim op}egprovjetravanja, moraju se ugraditi ure|aji za lokalnoodsisavanje;

8) unutra{nje povr{ine skladi{ta na kojima bi se mogla skupljati zapaljiva pra{ina moraju biti glatke i bez te{kopristupa~nih mjesta.

^lan 23.Zapaljiva pra{ina iz skladi{ta ne smije se ispuhavati pomo}u

pritiska zraka. ^lan 24.Na mjestima prolaza kroz grani~ne konstrukcione elemente

po`arnog sektora, otvori za prolaz elektri~nih kablova moraju seoblo iti negorivimmaterijalom jednake otpornosti premapo`arukao i grani~ni konstrukcioni elementi, i ti otvori moraju bitizabrtvljeni negorivim materijalom.

^lan 25.U skladi{nim prostorijama mora postojati glavna sklopka

koja omogu}uje isklju~ivanje elektri~ne struje u cijelomskladi{tu, a u svakoj skladi{noj prostoriji mora postojati glavnasklopka za isklju~ivanje elektri~ne struje u toj prostoriji, bezobzira na broj sektorskih sklopki.

Sklopke iz stava 1. ovog ~lana moraju se postaviti na mjesta koja su lahko pristupa~na u slu~aju po`ara.

U visokoregalnim skladi{tima, velikim skladi{tima iskladi{tima srednje veli~ine te u silosima i hladnja~ama mora postojati sklopka kojom se mo`e isklju~iti elektri~na struja ucijelom skladi{tu, a u svakoj skladi{noj prostoriji mora postojatiglavnasklopkazaisklju~ivanjeelektri~nestrujeutojprostoriji.

^lan 26.Skladi{ta moraju biti snabdjevena nu`nom rasvjetom koja se

automatski uklju~uje nestankom elektri~ne struje i koja osiguravarasvjetuuskladi{tuuslu~ajupo`arautrajanjuodnajmanje1sat.

^lan 27.Skladi{ta se mogu grijati elektri~nim radijatorima ili

sistemom centralnog grijanja, toplom vodom ili parom, uz uvjet da je kotlovnica izvan skladi{ta i izvan opasne zone te da dimnjaci imaju ure|aje za spre~avanje ispu{tanja iskri.

Grija}a tijela u skladi{tu opasnih tvari ne smiju dosti}itemperaturu 10° C ni`uod temperature samozapaljenja tvari koja ima najni`u temperaturu samozapaljenja.

^lan 28.Mala skladi{ta negorivih tvari u negorivoj ambala`i ~ije

po`arno optere}enje ne prema{uje 300 MJ/m² mogu se grijati ielektri~nim pe}ima i pe}ima na kruta, teku}a i plinovita goriva.

Pe}imorajubiti smje{teneu pregradeod negorivamaterijala,moraju biti osigurane od ispadanja `ara ili izlijevanja teku}ega goriva,a njihovapostoljamorajubitiod vatrostalnogmaterijala.

^lan 29.Udaljenost skladi{ne robe od elektri~nih sklopki i hidranata

mora biti tolika da im se mo`e nesmetano pristupiti, a od `aruljnihmjesta i grija}ih tijela koja nemaju {titnik od zra~enja topline,udaljenost uskladi{tene robe ne smije biti manja od 50 cm.

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 7/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 7

^lan 30.Visokoregalna skladi{ta u kojima se skladi{ti goriva roba

upakovana u gorivu ili negorivu ambala`u moraju biti osigurana stabilnim instalacijama za ga{enje po`ara.

^lan 31.

Skladi{tamorajubitiza{ti}enagromobranskiminstalacijama.^lan 32.

Ako se skladi{ta tvari koje mogu stvoriti eksplozivne smjeseu posebno izgra|enim gra|evinama sastoje od vi{e prostorija,svaka od tih prostorija mora imati zaseban eksplozivni odu{ak.

^lan 33.Skladi{ta u gra|evini koja slu`e i za druge namjene moraju

imati najmanje jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladi{te.Skladi{ta iz stava 1. ovog ~lana moraju biti odvojena od

ostalih prostorija po`arnim zidom ~ija vatrootpornost iznosiminimalno 50% od vatrootpornosti konstrukcije gra|evine.

^lan 34.Tabela 1. iz ~lana 15. i tabela 2. iz ~lana 21. ovog pravilnika

nalaze se u prilogu i ~ine njegov sastavni dio.^lan 35.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta odpo`ara i eksplozija ("Slu`beni list SFRJ", broj 24/87).

^lan 36.Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-03-02-2-114/1021. aprila 2011. godine

SarajevoMinistar

Predrag Kurte{, s. r.Tabela 1

Mala skladi{ta Skladi{ta srednjeveli~ine Velika skladi{ta

Po`arno optere}enjenisko srednje visoko nisko srednje visoko nisko srednje visoko

Stepenotpornostiprema po`aru,prema standarduJUSU.J1.240

II II III II III IV III IV V

Tabela 2Najve}e dopu{tene povr{ine po`arnih sektora, u m²

Vrsta materijala Bez instalacija za automatsko

otkrivanje po`ara

S instalacijama za automatsko

otkrivanje po`ara

S ure|ajima za automatsko

otkrivanje i ga{enjepo`ara

Zapaljive pra{kastetvari do 400 do 800 neograni~eno

^vrste kompaktnezapaljive tvari, ta~kepaljenja do 300° C

do 2.000 do 3.000 neograni~eno

^vrste kompaktnetvari, ta~ke paljenja iznad 300° C

do 3.000 do 4.500 neograni~eno

Na temelju ~lanka 164. to~ka 3) Zakona o za{titi od po`ara ivatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09),federalni ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIKO TEHNI^KIM NORMATIVIMA ZA ZA[TITU

SKLADI[TA OD PO@ARA I EKSPLOZIJA^lanak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju tehni~ke mjere za{titeskladi{ta od po`ara i eksplozija.

^lanak 2.Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na zatvorena

skladi{ta koja slu`e za ~uvanje sirovina, poluproizvoda iproizvoda (u daljnjem tekstu: roba).

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na skladi{takodkojih je nosiva konstrukcija od negoriva materijala i slu`e za ~uvanje negorive robe u negorivoj ambala`i, priru~na skladi{ta,skladi{ta eksploziva, skladi{ta zapaljivih plinova i zapaljivihteku}ina, prijenosna kontejnerska skladi{ta, kao i skladi{ta opasnih tvari (u daljnjem tekstu: tvari) kod kojih opasnost nepotje~e od pojave po`ara i eksplozija (razne vrste otrova,radioaktivne tvari i dr.).

^lanak 3.Izrazi u ovome Pravilniku zna~e:

1) hladnja~a je skladi{te opremljeno ure|ajima za odr`avanje niske temperature i odre|ene vla`nosti;2) priru~no skladi{teje skladi{te u kojemu se ~uva roba za

potro{nju u jednom danu;3) regalno skladi{teje skladi{te u kojemu se roba ~uva na

policama, visine do 12 m;4) silosje skladi{te okrugloga ili vi{ekutnoga horizontalnog

presjekakojeslu`iza~uvanjepra{kastihilizrnatihtvari;5) visokoregalno skladi{teje skladi{te u kojemu se roba

~uva na policama, visine iznad 12 m;6) zatvoreno skladi{teje skladi{te koje ima krov i zidove

kojima je zatvoreno sa svih strana i osigurano od prodora atmosferilija;

7) negoriva roba u negorivoj ambala`i- podrazumijeva metalne sirovine, poluproizvode i gotove proizvode,cement, kre~ i drugi nezapaljivi gra|evni materijal;

8) eksplozivna smjesapodrazumijeva eksplozivne smjesezapaljivih plinova ili para zapaljivih teku}ina sa zrakom,kao i smjese zapaljive i eksplozivne pra{ine sa zrakom;

9) zona opasnosti podrazumijeva ugro`eni prostor (otvoreni, poluotvoreni ili zatvoreni), u kojemuima, ili seo~ekuje, pojava eksplozivnih smjesa, a koji seklasificiraju u zone na temelju u~estalosti pojavljivanja itrajanja eksplozivne smjese;

10) protueksplozijska za{tita (Ex za{tita)- odgovaraju}a vrsta za{tite (konstrukcije) elektri~nog ure|aja ili opremekoja se ozna~ava oznakom "Ex", za uporabu u zonama opasnosti, a koja osiguravada elektri~ni ure|aj ilioprema ne}e izazvati paljenje okolne eksplozivne smjese;

11) donja granica eksplozivnostije najni`a koncentracija zapaljivogplina,pareilipra{ineuzrakuispodkojesene}estvoriti eksplozivna smjesa;

12) eksplozijski odu{akje nezaprije~eni - slobodni otvor uprostorijama i objektima, namijenjen za ispu{tanje tlaka eksplozije (odgovaruju}i zidni otvori, krovni ili zidnipaneli i sl.);

13) nu`na rasvjeta - vrsta sigurnosne rasvjete u objektu, za osvjetljavanje evakuacijskih putova prema izlazima izobjektau slu~ajuopasnosti,a kojase automatskiuklju~ujenestankom elektri~ne struje u objektu.

^lanak 4.Zatvorena skladi{ta mogu biti:1) u posebno izgra|enoj gra|evini,2) u prostoriji koja se nalazi u gra|evini koja slu`i za druge

namjene.

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 8/144

Broj 23– Strana 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011.

^lanak 5.Prema povr{ini, skladi{ta se dijele na:1) mala skladi{ta, povr{ine po`arnog sektora do 1.000 m²,2) srednja skladi{ta, povr{ine po`arnog sektora od 1.001 m²

do 3.000 m² i regalna skladi{ta do 3.000 m²,3) velika skladi{ta, povr{ine po arnog sektora preko 3.000

m² i sva visokoregalna skladi{ta.^lanak 6.Skladi{ta se prema na~inu skladi{tenja robe dijele na:1) klasi~naskladi{ta(sa skladi{tenomrobom,visinedo 9 m),2) visokoregalna skladi{ta (sa skladi{tenom robom iznad 9

m visine);3) silose;4) hladnja~e.

^lanak 7.Skladi{ta moraju imati prilaz za vatrogasna vozila, i to:1) mala skladi{ta - najmanje s jedne strane;2) skladi{ta srednje veli~ine - najmanje s dvije strane;3) velika skladi{ta i hladnja~e - najmanje s tri strane;4) silos (uklju~uju}i prijamno-otpremna mjesta uz silos i

ostale pomo}ne prostorije koje su izravno uklju~ene u

proces rada silosa) - sa sve ~etiri strane.^lanak 8.Putza evakuaciju iz skladi{tapremasigurnomprostorumora

biti neprekidan, ravan, sa {to manje zavoja, uvijek slobodan inezakr~en.

Smjer prema izlazu za evakuaciju ozna~ava se na podu i na zidovima `utom strelicom.

Put za evakuaciju mora biti {irok najmanje 0,8 m i ograni~ensvijetlozelenim trakama {irine 10 cm.

Iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali kojigorenjem, kapanjem ili na drugi na~in ugro`avaju sigurnuevakuaciju.

Roba se ne smije skladi{titi iznad evakuacijskih putova.^lanak 9.

Vrata na putu za evakuaciju moraju biti {iroka najmanje 0,8m, morajubiti zaokretna, tako da se otvaraju u smjeruizla`enja, ine smiju imati prag.Ako su vrata na putu za evakuaciju klizna ili zaokretna i {ira od 1,25 m, na njima se moraju na~initi zaokretna vrata koja udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. ovoga ~lanka.

^lanak 10.Skladi{ta s po`arnim optere}enjem ve}im od 1.000 MJ/m²

moraju imati najmanjedva izlaza za evakuaciju, postavljena takoda se prostorija skladi{tamo`e sigurno napustiti, bezobzira na tos koje je strane zapo~eo po`ar.

^lanak 11.Stubi{ta namijenjena za evakuaciju moraju biti {iroka

najmanje 80 cm i izgra|ena od negoriva materijala, otpornogprema po`aru najmanje 30 minuta.

^lanak 12.U svakojod podrumskih ilisuterenskihprostorija u skladi{tu

se mora izgraditi po jedno stubi{te na dvije razli~ite strane, kojevodi do razine tla.^lanak 13.

Velika skladi{ta i skladi{ta srednje veli~ine koja imajunajmanje jedan nadzemni kat moraju imati po`arna stubi{ta postavljena na najve}oj udaljenosti od prostorije za pogonskeure|aje.

^lanak 14.Po`arna stubi{ta - stube se izra|uju s branicima za za{titu od

pada i postavljaju se od razine tla do krova, na najve}ojudaljenosti od prostorije za pogonske ure|aje.

Stubi{tima iz stavka 1. ovoga ~lanka mora se osiguratislobodan prilaz sa svih katova u skladi{tu.

^lanak 15.Otpornost na po`ar konstrukcijskih elemenata skladi{ta

odre|uje se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.Stupanj otpornosti konstrukcijskih elemenata skladi{ta

prema po`aru dan je u Tablici 1.Ako je skladi{te opremljeno ure|ajima za automatsko

ga{enje po`ara, stupanj otpornosti konstrukcijskih elemenata prema Tablici 1. mo`e se smanjiti za jedan.Nosive ~eli~ne konstrukcije u velikim skladi{tima i

skladi{tima srednje veli~ine s visokim i srednjim po`arnimoptere}enjem moraju se za{tititi negorivim materijalom tako da njihova otpornost prema po`aru udovoljava zahtjevima izTablice 1. ili prostor skladi{ta mora biti za{ti}en ure|ajima za automatsko ga{enje po`ara.

^lanak 16.Otpornost po`arnog zida prema po`aru odre|uje se prema

po`arnom sektoru koji ima ve}e po`arno optere}enje.^lanak 17.

Po`arnizid mora nadvisivatikrovskladi{negra|evine najmanje50 cm, a ako je krov od goriva materijala, na objema stranama, po160 cm od zida, ugra|uje se i dio krova od negoriva materijala.

Ako po`arni zid ~vrsto prianja uz donju stranu krovnekonstrukcije kojaje otpornaprema po`aru najmanje2 sata, tajzidne mora nadvisiti krov skladi{ta.

^lanak 18.Vrata u po`arnom zidu moraju biti jednake otpornosti prema

po`arukaoizidukojemusenalaze,morajusezatvaratiautomatskii mora postojati mogu}nost za njihovo ru~no zatvaranje.

Povr{ina tih vrata ne smije prema{iti 25% povr{ine zida.^lanak 19.

Zidovi stubi{ta i otvoraza dizalakoja slu`e za prijevoz robe iosoba moraju biti otporni prema po`aru, i to:

1) najmanje 1 sat u skladi{tima s po`arnim optere}enjemni`im od 1.300 MJ/m²,

2) najmanje 1.5 sat u skladi{tima s po`arnim optere}enjemvi{im od 1.300 MJ/m².

U slu~ajevima iz stavka 1. ovoga ~lanka vrata na dizalima moraju biti otporna prema po`aru najmanje 30 minuta.

^lanak 20.Nosive konstrukcije rampe i nadstre{nice zatvorenih

skladi{ta opasnih tvari rade se od negoriva materijala.^lanak 21.

Skladi{te mora biti zaseban po`arni sektor i, u pravilu,obuhva}a najvi{e jednu eta`u.

Kod skladi{ta koja imaju vi{e katova nije dopu{teno spajatiprostorije s dva kata ili vi{e katova u jedan po`arni sektor.

Iznimno, po`arni sektor skladi{ta iz stavka 1. ovoga ~lanka mo`e obuhva}ati i dvije eta`e (prizemlje i eta`u ispod ili iznadprizemlja) ukoliko ukupna povr{ina poda obiju eta`a ne prelazi6.000 m².

Visokoregalna skladi{ta, bez obzira na veli~inu, ~ine jedanpo`arni sektor.

Po`arnom sektoru skladi{ta iz st. 1., 2., 3. i 4. ovoga ~lanka mo`e pripadati prostorija skladi{tara sa sanitarnim ~vorom,ukupne povr{ine do 20 m².

Najve}e dopu{tene povr{ine po`arnih sektora u zatvorenimskladi{tima odre|ene su u Tablici 2.

Svaki po`arni sektor iz stavka 6. ovoga ~lanka mora imatinajmanje jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladi{te.

^lanak 22.U skladi{tima u kojima postoji opasnost od stvaranja

eksplozivnih smjesa moraju se poduzeti sljede}e mjere:1) elektri~ni ure|aji i oprema te manipulativna i transportna

sredstva moraju biti konstrukcijski izvedena uprotueksplozijskoj za{titi;

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 9/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 9

2) manipulativna i transportna sredstva {to se pogonemotorima s unutarnjim izgaranjem moraju imati hvataloiskri na ispu{noj cijevi;

3) podovi moraju biti od negoriva materijala koji ne iskri imoraju provoditi stati~ki elektricitet;

4) vrata, poklopci i prozori koji se otvaraju moraju biti odnegorivamaterijala koji ne iskri,a akosu metalni - morajubiti uzemljeni;

5) ku}i{ta za `arulje moraju biti od negoriva materijala imoraju biti postavljena tako da se onemogu}i razbijanje`arulja pri radu mehanizacije;

6) skladi{ta se moraju prirodno provjetravati, a gdje to nijedopu{teno - mora se osigurati i umjetno provjetravanje.Povr{ina otvora za prirodno provjetravanje ili umjetnoprovjetravanje skladi{ne prostorije mora biti tolika da sene mo`e dosti}i vrijednost od 10% donje graniceeksplozivnosti bilo koje prisutne zapaljive komponente;

7) na mjestima stvaranja eksplozivnih smjesa, osim op}egprovjetravanja, moraju se ugraditi ure|aji za lokalnoodsisavanje;

8) unutra{nje povr{ine skladi{ta na kojima bi se mogla skupljati zapaljiva pra{ina moraju biti glatke i bez te{kopristupa~nih mjesta.

^lanak 23.Zapaljiva pra{ina iz skladi{ta ne smije se ispuhivati pomo}u

tlaka zraka.^lanak 24.

Na mjestima prolaza kroz grani~ne konstrukcijske elementepo`arnog sektora, otvori za prolaz elektri~nih kabela moraju seoblo`itinegorivimmaterijalom jednake otpornosti premapo`arukao i grani~ni konstrukcijski elementi, i ti otvori moraju bitizabrtvljeni negorivim materijalom.

^lanak 25.U skladi{nim prostorijama mora postojati glavna sklopka

koja omogu}uje isklju~ivanje elektri~ne struje u cijelomskladi{tu, a u svakoj skladi{noj prostoriji mora postojati glavna sklopka za isklju~ivanje elektri~ne struje u toj prostoriji, bezobzira na broj sektorskih sklopki.

Sklopke iz stavka 1. ovoga ~lanka moraju se postaviti na mjestima koja su lako pristupa~na u slu~aju po`ara.

U visokoregalnim skladi{tima, velikim skladi{tima iskladi{tima srednje veli~ine te u silosima i hladnja~ama mora postojati sklopka kojom se mo`e isklju~iti elektri~na struja ucijelom skladi{tu, a u svakoj skladi{noj prostoriji mora postojatiglavnasklopkazaisklju~ivanjeelektri~nestrujeutojprostoriji.

^lanak 26.Skladi{ta moraju biti opskrbljena nu`nom rasvjetom koja se

automatski uklju~uje nestankom elektri~ne struje i koja osigurava rasvjetuuskladi{tuuslu~ajupo`arautrajanjuodnajmanje1sata.

^lanak 27.Skladi{ta se mogu grijati elektri~nim radijatorima ili

sustavom centralnog grijanja, toplom vodom ili parom, uz uvjet da je kotlovnica izvan skladi{ta i izvan opasne zone te da dimnjaci imaju ure|aje za sprje~avanje ispu{tanja iskri.

Grija}a tijela u skladi{tu opasnih tvari ne smiju dosti}itemperaturu koja je 10° C ni`a od temperature samozapaljenja tvari koja ima najni`u temperaturu samozapaljenja.

^lanak 28.Mala skladi{ta negorivih tvari u negorivoj ambala`i ~ije

po`arno optere}enje ne prema{uje 300 MJ/m² mogu se grijati ielektri~nim pe}ima i pe}ima na kruta, teku}a i plinovita goriva.

Pe}imorajubiti smje{teneu pregradeod negorivamaterijala,moraju biti osigurane od ispadanja `ara ili izlijevanja teku}ega goriva,a njihovapostoljamorajubitiod vatrostalnogmaterijala.

^lanak 29.Udaljenost skladi{ne robe od elektri~nih sklopki i hidranata

mora biti tolika da im se mo`e nesmetano pristupiti, a od `aruljnih

mjesta i grija}ih tijela koja nemaju {titnik od zra~enja toplineudaljenost uskladi{tene robe ne smije biti manja od 50 cm.

^lanak 30.Visokoregalna skladi{ta u kojima se skladi{ti goriva roba

upakirana u gorivu ili negorivu ambala`u moraju biti osigurana stabilnim instalacijama za ga{enje po`ara.

^lanak 31.Skladi{tamorajubitiza{ti}enagromobranskiminstalacijama.

^lanak 32.Ako se skladi{ta tvari koje mogu stvoriti eksplozivne smjese

u posebno izgra|enim gra|evinama sastoje od vi{e prostorija,svaka od tih prostorija mora imati zaseban eksplozijski odu{ak.

^lanak 33.Skladi{ta u gra|evini koja slu`e i za druge namjene moraju

imati najmanje jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladi{te.Skladi{ta iz stavka 1. ovoga ~lanka moraju biti odvojena od

ostalih prostorija po`arnim zidom ~ija vatrootpornost iznosiminimalno 50% od vatrootpornosti konstrukcije gra|evine.

^lanak 34.Tablica 1. iz ~lanka 15. i Tablica 2. iz ~lanka 21. ovoga

Pravilnika nalaze se u prilogu i ~ine njegov sastavni dio.^lanak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta odpo`ara i eksplozija ("Slu`beni list SFRJ", broj 24/87).

^lanak 36.Ovaj Pravilnikstupana snagu osmogadana od dana objaveu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-03-02-2-114/1021. travnja 2011. godine

SarajevoMinistar

Predrag Kurte{, v. r.Tablica 1.

Mala skladi{ta Skladi{ta srednjeveli~ine Velika skladi{ta

Po`arno optere}enjenisko srednje visoko nisko srednje visoko nisko srednje visoko

Stupanjotpornostiprema po`aru,prema standarduJUSU.J1.240

II. II. III. II. III. IV. III. IV. V.

Tablica 2Najve}e dopu{tene povr{ine po`arnih sektora, u m²

Vrsta materijala Bez instalacija za automatsko

otkrivanje po`ara

S instalacijama za automatsko

otkrivanje po`ara

S ure|ajima za automatsko

otkrivanje i ga{enje

po`ara Zapaljive pra{kastetvari do 400 do 800 neograni~eno

^vrste kompaktnezapaljive tvari, ta~kepaljenja do 300° C

do 2.000 do 3.000 neograni~eno

^vrste kompaktnetvari, ta~ke paljenja iznad 300° C

do 3.000 do 4.500 neograni~eno

Na osnovu~lana 164. ta~ka3) Zakonao za{titi odpo`ara ivatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09),federalni ministar unutra{wih poslova donosi

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 10/144

Broj 23– Strana 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

PRAVILNIKO TEHNI KIM NORMATIVIMA ZA ZA[TITU

SKLADI[TA OD PO@ARA I EKSPLOZIJA

^lan 1.Ovim pravilnikom propisuju se tehni~ke mjere za{tite

skladi{ta od po`ara i eksplozija.^lan 2.

Odredbe ovog pravilnika primjewuju se na zatvorenaskladi{ta koja slu`e za ~uvawe sirovina, poluproizvoda iproizvoda (u daqwem tekstu: roba).

Odredbe ovog pravilnika ne primjewuju se na skladi{takod kojih je nosiva konstrukcija od negorivog materijala islu`eza ~uvawenegoriverobeu negorivojambala`i,priru~naskladi{ta, skladi{ta eksploziva, skladi{ta zapaqivihgasova i zapaqivih teku}ina, prenosna kontejnerskaskladi{ta, kao i skladi{ta opasnih materija (u daqwemtekstu:materije)kodkojihopasnostnepoti~eodpojavepo`araieksplozija(raznevrsteotrova,radioaktivnematerijeidr.).

^lan 3.Izrazi u ovom pravilniku zna~e:1) hladwa~a je skladi{te opremqeno ure|ajima za

odr`avaweniske temperature i odre|ene vla`nosti;2) priru~no skladi{te je skladi{te u kojemu se ~uva roba

za potro{wu u jednomdanu;3) regalno skladi{teje skladi{teu kojemuse roba ~uva na

policama,visine do 12 m;4) silos je skladi{te okruglog ili vi{eugaonog horizon-

talnog presjeka koje slu`i za ~uvawe pra{kastih ilizrnastih tvari;

5) visokoregalno skladi{te je skladi{teu kojemuse roba~uva na policama,visine iznad 12 m;

6) zatvoreno skladi{te je skladi{te koje ima krov izidove kojima je zatvoreno sa svih strana i obezbje|enood prodora atmosferilija;

7) negoriva roba u negorivoj ambala`i - podrazumijevametalne sirovine, poluproizvode i gotove proizvode,cement, kre~ i drugi negorivi gra|evinski materijal;

8) eksplozivna smjesa podrazumijeva eksplozivne smjesezapaqivih gasova ili para zapaqivih te~nosti savazduhom,kaoi smjese zapaqive i eksplozivne pra{inesa vazduhom;

9) zona opasnosti podrazumijeva ugro eni prostor(otvoreni, poluotvoreni ili zatvoreni), u kome ima,ili se o~ekuje, pojava eksplozivnih smjesa, a koji seklasifikuju u zone, naosnovuu~estalosti pojavqivawai trajawaeksplozivne smjese;

10) protiveksplozijskaza{tita ( Exza{tita) - odgovaraju}avrsta za{tite (konstrukcije) elektri~nog ure|aja iliopreme koja se ozna~ava oznakom "Ex", za upotrebu uzonama opasnosti, a koja obezbje|uje da elektri~niure|aj ili oprema ne}e izazvati paqewe okolneeksplozivnesmjese;

11) dowa granica eksplozivnosti je najni a koncentracijazapaqivog gasa, pare ili pra{ine u vazduhu, ispod kojese ne}e stvoriti eksplozivna smjesa;

12) eksplozivni odu{ak je nesmetani - slobodni otvor uprostorijama i objektima, namijewen za ispu{tawepritiskaeksplozije(odgovaruju}izidniotvori,krovniili zidni paneli i sl.);

13) nu`narasvjeta -vrstabezbjednosnerasvjeteuobjektu,zaosvjetqavawe evakuacionih puteva prema izlazima izobjekta u slu~aju opasnosti, a koja se automatskiukqu~uje nestankomelektri~ne strujeu objektu.

^lan 4.Zatvorena skladi{ta mogu biti:1) u posebno izgra|enoj gra|evini,2) u prostoriji koja se nalazi u gra|evini koja slu`i za

drugenamjene.

^lan 5.Prema povr{ini, skladi{ta se dijele na:1) malaskladi{ta,povr{inepo`arnogsektorado1.000 m²;2) sredwaskladi{ta,povr{inepo arnog sektora od1.001

m do 3.000m² i regalna skladi{tado 3.000 m²;3) velika skladi{ta, povr{ine po arnog sektora preko

3.000m² i sva visokoregalna skladi{ta.^lan 6.

Skladi{ta se prema na~inu skladi{tewa robe dijele na:1) klasi~na skladi{ta(sa skladi{tenomrobom,visine do

9 m);2) visokoregalna skladi{ta (sa skladi{tenom robom

iznad 9 mvisine);3) silose;4) hladwa~e.

^lan 7.Skladi{tamorajuimatiprilazzavatrogasnavozila,ito:1) mala skladi{ta - najmawe sa jedne strane;2) skladi{ta sredwe veli~ine - najmawe sa dvijestrane;3) velika skladi{ta i hladwa~e - najmawe sa tri strane;4) silos (ukqu~uju}i prijemno-otpremna mjesta uz silos i

ostalepomo}ne prostorije kojesu direktno ukqu~ene uproces rada silosa) - sa sve~etiri strane.

^lan 8.Put za evakuacijuiz skladi{taprema bezbjednomprostoru

mora biti neprekidan, ravan, sa {to mawe zavoja, uvijekslobodan i nezakr~en.

Smjer prema izlazu za evakuaciju ozna~ava se na podu i nazidovima utom strelicom.

Put za evakuaciju mora biti {irok najmawe 0,8 m iograni~en svijetlozelenim trakama, {irine 10 cm.

Iznad evakuacijskih puteva ne smiju biti materijali kojigorewem, kapawem ili na drugi na~in ugro`avaju bezbjednuevakuaciju.

Roba se ne smije skladi{titi iznad evakuacijskih puteva.^lan 9.

Vratanaputuzaevakuacijumorajubiti{irokanajmawe0,8 m,morajubiti zaokretna, tako da seotvaraju u smjeruizla`ewa, ine smiju imati prag.

Ako su vrata na putu za evakuaciju klizna ili zaokretna i{ira od 1,25 m, na wima se moraju napraviti zaokretna vratakoja zadovoqavaju zahtjeve iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 10.Skladi{tasapo`arnimoptere}ewemve}imod1.000MJ/ m²

moraju imati najmawe dva izlaza za evakuaciju, postavqenatakoda seprostorijaskladi{tamo`e bezbjednonapustiti,bezobzira na to sa koje strane je zapo~eo po`ar.

^lan 11.Stepeni{tanamijewenaza evakuaciju moraju biti {iroka

najmawe 80cm i izgra|ena od negorivog materijala, otpornogprema po`aru najmawe 30 minuta.

^lan 12.U svakoj od podrumskih ili suterenskih prostorija uskladi{tu se mora izgraditi po jedno stepeni{te na dvijerazli~ite strane, koje vodi do nivoa zemqi{ta.

^lan 13.Velika skladi{ta i skladi{tasredwe veli~ine koja imaju

najmawe jedan nadzemni sprat moraju imati po`arnastepeni{ta postavqena na najve}oj udaqenosti od prostorijeza pogonske ure|aje.

^lan 14.Po`arna stepeni{ta - stube prave se sa branicima za

za{tituodpadaipostavqajuseodnivoazemqi{tadokrova,nanajve}oj udaqenosti od prostorije za pogonske ure|aje.

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 11/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 11

Stepeni{tima iz stava 1. ovog ~lana mora se obezbijeditislobodan prilaz sa svih spratova u skladi{tu.

^lan 15.Otpornost na po`ar konstrukcijskih elemenata

skladi{ta odre|uje se u skladu s odredbama ovog pravilnika.Stepen otpornosti konstrukcijskih elemenata skladi{ta

prema po`aru dat je u tabeli 1.Ako je skladi{te opremqeno ure|ajima za automatsko

ga{ewepo`ara, stepenotpornostikonstrukcijskihelemenataprema tabeli 1 mo`e se smawiti za jedan.

Nosive ~eli~ne konstrukcije u velikim skladi{tima iskladi{timasredweveli~inesavisokimisredwimpo`arnimoptere}ewem moraju se za{tititi negorivim materijalom,takoda wihovaotpornostpremapo`aruzadovoqavazahtjeveiztabele 1 ili prostor skladi{tamorabiti za{ti}enure|ajimaza automatsko ga{ewe po`ara.

^lan 16.Otpornost po`arnog zida prema po`aru odre|uje se prema

po`arnom sektoru koji ima ve}e po`arno optere}ewe.^lan 17.

Po`arni zid mora nadvisivati krov skladi{ne gra|evine

najmawe 50cm, a ako je krov od gorivog materijala, na objestrane, po 160 cm od zida, ugra|uje se i dio krova od negorivogmaterijala.

Ako po`arni zid ~vrsto priawa uz dowu stranu krovnekonstrukcije koja je otporna prema po`aru najmawe 2 sata, tajzid ne mora nadvisiti krov skladi{ta.

^lan 18.Vrata u po`arnom zidu moraju biti jednake otpornosti

prema po`aru kao i zid u kojem se nalaze, moraju se zatvaratiautomatski i mora postojati mogu}nost za wihovo ru~nozatvarawe.

Povr{ina tih vrata ne smije prema{iti 25% povr{inezida.

^lan 19.Zidovistubi{ta iotvorazaliftkojaslu`ezaprevoz robe

i lica moraju biti otporni prema po`aru, i to:1) najmawe 1 satu skladi{tima sapo arnimoptere}ewem

ni im od 1.300 MJ/ m²,2) najmawe 1.5 sat u skladi{tima sa po arnim

optere}ewem vi{im od 1.300 MJ/ m².U slu~ajevima iz stava 1. ovog ~lana vrata na liftovima

moraju biti otporna prema po`aru najmawe 30 minuta.^lan 20.

Nosive konstrukcije rampe i nadstre{nice zatvorenihskladi{taopasnihmaterijapraveseodnegorivogmaterijala.

^lan 21.Skladi{temorabiti zaseban po`arni sektori, u pravilu,

obuhvata najvi{e jednu eta`u.Kod skladi{ta koja imaju vi{e spratova nije dopu{teno

spajati prostorije sa dva sprata ili vi{e spratova u jedanpo`arni sektor.

Izuzetno,po`arni sektorskladi{ta iz stava1. ovog ~lanamo`e obuhvatati i dvije eta`e (prizemqe i eta`u ispod iliiznad prizemqa) ukoliko ukupna povr{ina poda obje eta`e neprelazi 6.000 m².

Visokoregalna skladi{ta, bez obzira na veli~inu, ~ine jedan po`arni sektor.

Po`arnomsektoru skladi{ta iz st.: 1., 2., 3. i 4. ovog ~lanamo e pripadati prostorija skladi{tara sa sanitarnim~vorom, ukupne povr{ine do 20 m².

Najve}e dozvoqene povr{ine po`arnih sektora uzatvorenim skladi{tima odre|ene su u tabeli 2.

Svaki po`arni sektor, iz stava 6. ovog ~lana, mora imatinajmawe jedan spoqni zid na kojem je ulaz u skladi{te.

^lan 22.U skladi{tima u kojima postoji opasnost od stvarawa

eksplozivnih smjesa moraju se preduzeti sqede}e mjere:1) elektri~ni ure|aji i oprema te manipulativna i

transportna sredstva moraju biti konstrukcijskiizvedena u protiveksplozijskoj za{titi;

2) manipulativna i transportna sredstva {to se pokre}umotorima s unutra{wim sagorijevawem moraju imatihvata~varnica na izduvnoj cijevi;

3) podovi moraju biti od negorivog materijala koji nevarni~i i morajuprovoditi stati~ki elektricitet;

4) vrata, poklopci i prozori koji se otvaraju moraju bitiod negorivog materijala koji ne varni~i, a ako sumetalni - moraju biti uzemqeni;

5) ku}i{ta za sijalice moraju biti od negorivogmaterijala i moraju biti postavqena tako da seonemogu}i razbijawe sijalice pri radumehanizacije;

6) skladi{ta se moraju prirodno provjetravati, a gdje tonije dopu{teno - mora se obezbijediti i vje{ta~koprovjetravawe. Povr{ina otvora za prirodnoprovjetravaweilivje{ta~koprovjetravaweskladi{neprostorije mora biti tolika da se ne mo`e dosti}ivrijednost10%dowe granice eksplozivnosti bilo kojeprisutne zapaqive komponente;

7) namjestima stvarawaeksplozivnihsmjesa, osimop{tegprovjetravawa, moraju se ugraditi ure|aji za lokalnoodsisavawe;

8) unutra{we povr{ine skladi{ta na kojima bi se moglaskupqati zapaqiva pra{ina moraju biti glatke i bezte{kopristupa~nihmjesta.

^lan 23.Zapaqiva pra{ina iz skladi{ta ne smije se izduvavati

pomo}u pritiska vazduha.

^lan 24.Na mjestima prolaza kroz grani~ne konstrukcijske

elemente po`arnog sektora, otvori za prolaz elektri~nihkablova moraju se oblo`iti negorivim materijalom jednakeotpornosti prema po`aru kao i grani~ni konstrukcijskielementi, i ti otvori moraju biti zaptiveni negorivimmaterijalom.

^lan 25.U skladi{nim prostorijama mora postojati glavna

sklopka koja omogu}uje iskqu~ivawe elektri~ne struje ucijelom skladi{tu, a u svakoj skladi{noj prostoriji morapostojati glavna sklopka za iskqu~ivawe elektri~ne struje utoj prostoriji, bez obzira na broj sektorskih sklopki.

Sklopke izstava1. ovog ~lanamoraju sepostaviti namjestakoja su lako pristupa~na u slu~aju po`ara.

U visokoregalnim skladi{tima, velikim skladi{tima iskladi{tima sredwe veli~ine te u silosima i hladwa~amamora postojati sklopka kojom se mo`e iskqu~iti elektri~nastruja u cijelom skladi{tu, a u svakoj skladi{noj prostorijimora postojati glavna sklopka za iskqu~ivawe elektri~nestruje u toj prostoriji.

^lan 26.Skladi{tamorajubiti snabdjevenanu`nom rasvjetomkojase automatski ukqu~uje nestankom elektri~ne struje i kojaobezbje|uje rasvjetu u skladi{tu u slu~ajupo`ara u trajawu odnajmawe 1 sat.

^lan 27.Skladi{ta se mogu grijati elektri~nim radijatorima ili

sistemom centralnog grijawa, toplom vodom ili parom, uzuslov da je kotlovnica van skladi{ta i van opasne zone te dadimwaci imaju ure|aje za spre~avawe ispu{tawa varnica.

Grejna tijela u skladi{tu opasnih materija ne smijudosti}i temperaturu 10 ° Cni`uod temperature samozapaqewamaterije koja ima najni`u temperaturu samozapaqewa.

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 12/144

Broj 23– Strana 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

^lan 28.Malaskladi{tanegorivihmaterija u negorivoj ambala`i

~ije po`arno optere}ewe ne prema{uje 300 MJ/m ² mogu segrijati i elektri~nim pe}ima i pe}ima na ~vrsta, te~na igasovita goriva.

Pe}i moraju biti smje{tene u pregrade od negorivog

materijala, moraju biti obezbje|ene od ispadawa `ara iliizlijevawa te~nog goriva, a wihova postoqa moraju biti odvatrostalnog materijala.

^lan 29.Udaqenost skladi{ne robe od elektri~nih sklopki i

hidranata mora biti tolika da im se mo`e nesmetanopristupiti, a od sijali~nih mjesta i grejnih tijela koja nemaju{titnik od zra~ewa toplote, udaqenostuskladi{tene robenesmije biti mawa od 50 cm.

^lan 30.Visokoregalna skladi{ta u kojima se skladi{ti goriva

roba upakovana u gorivu ili negorivu ambala`u moraju bitiobezbje|ena stabilnim instalacijama za ga{ewe po`ara.

^lan 31.Skladi{ta moraju biti za{ti}ena gromobranskim

instalacijama.^lan 32.

Akose skladi{tamaterijakoje mogustvoritieksplozivnesmjese u posebno izgra|enim gra|evinama sastoje od vi{eprostorija, svaka od tih prostorija mora imati zasebaneksplozivni odu{ak.

^lan 33.Skladi{taugra|evinikojaslu`eizadrugenamjenemoraju

imati najmawe jedan spoqni zid na kojemu je ulaz u skladi{te.Skladi{ta iz stava 1. ovog ~lana moraju biti odvojena od

ostalih prostorija po`arnim zidom ~ija vatrootpornostiznosi minimalno 50% od vatrootpornosti konstrukcijegra|evine.

^lan 34.Tabela 1. iz ~lana 15. i tabela 2. iz ~lana 21. ovog

pravilnika nalaze se u prilogu i ~ine wegov sastavni dio.^lan 35.

Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje primjenaPravilnika o tehni~kim normativima za za{titu skladi{taod po`ara i eksplozija ("Slu`beni list SFRJ", broj 24/87).

^lan36.Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-03-02-2-114/10

21. aprila 2011. godineSarajevo

MinistarPredrag Kurte{ ,s . r.

Tabela 1

Mala skladi{ta Skladi{ta sredweveli~ine Velika skladi{ta

Po`arno optere}ewenisko sredwe visoko nisko sredwe visoko nisko sredwe visoko

Stepenotpornostipremapo`aru,premastandarduJUSU.J1.240

II II III II III IV III IV V

Tabela 2Najve}e dopu{tene povr{ine po`arnih sektora, u m²

Vrsta materijala Bez instalacija zaautomatsko

otkrivawe po`ara

S instalacijama zaautomatsko

otkrivawe po`ara

S ure|ajima zaautomatskootkrivawe i

ga{ewe po`ara

Zapaqivepra{kaste materije do 400 do 800 neograni~eno

^vrste kompaktnezapaqive materije,ta~ke paqewa do300° C

do 2.000 do 3.000 neograni~eno

^vrste kompaktnematerije, ta~kepaqewa iznad 300 ° C

do 3.000 do 4.500 neograni~eno

479Na osnovu ~lana 17. stav. 2. Zakona o agencijama i

unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 78/08), a u saradnji sa dekanomFakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,federalni ministar unutra{njih poslova donosi

PROGRAMO IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA OBUKEZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZI^KE I TEHNI^KE

ZA[TITE1. U Programu obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke

za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 37/10 i 87/10)ta~ka 10. mijenja se i glasi:"Ispit se sastoji od prakti~nog dijela obuke (borila~kevje{tine i rukovanje vatrenim oru`jem i izvo|enje bojevogga|anja) i provjere znanja iz teorijskog dijela obuke.Ispit iz prakti~nog dijela obuke ~ini izvje{taj o uspje{noobavljenom prakti~nom dijelu obuke koji sa~injava predava~prakti~nog dijela obuke za borila~ke vje{tine i rukovanjevatrenim oru`jem i izvo|enje bojevog ga|anja, a koji u rokuod tri dana od dana uspje{no obavljenog prakti~nog dijela obuke dostavlja direktoru Policijske akademije radiizdavanja potvrde iz ta~. 7. i 8. ovog programa.Provjera znanja teorijskog dijela obuke sastoji se odsljede}eg: – za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite od

pismenog testa, – za obavljanje poslova odgovornog lica od pismenog

testa i zavr{nog rada.Provjeri znanja teoretskog dijela obuke kandidat pristupa na osnovu izvje{taja iz stava 2. ove ta~ke."

2. Iza ta~ke 10. dodaju se nove ta~. 10a. i 10b. koje glase:"10a. Pismeni test iz ta~ke 10. stav 3. ovog progama sadr`ipo pet pitanja iz svakog predmeta iz ta~. 2., 3. i 4. ovogprograma.Pismeni test iz stava 1. ove ta~ka priprema se na slu`benim jezicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i kandidat odabira pismeni test na jednom od slu`benih jezika po svom izboru.Pismeni test za obavljanje poslova fizi~ke ili tehni~ke za{titetraje 45 minuta, a pismeni test za obavljanje poslova odgovornog lica traje 60 minuta. Svako pitanje na testu ima vi{e ponu|enih odgovora, od kojih je samo jedan ta~an.Kandidat je du`an samo jedan od ponu|enih odgovora ozna~iti kao ta~an "tehnikom zaokru`ivanja".Kandidat je uspje{no polo`io pismeni test ako je iz svakogpredmeta ta~no odgovorio najmanje tri pitanja.Pitanja za pismeni test utvr|uju se iz unaprijed utvr|ene bazepitanja i tema koju sa~injava Komisija iz ta~ke 9. ovogprograma.Bazu pitanja i tema ~ine pitanja i odgovori na pitanja za predmete iz ta~. 2., 3. i 4. ovog programa i teme za zavr{nirad koje se odnose na djelokrug poslova koje obavlja odgovorno lice, utvr|eni Zakonom o agencijama iunutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ipodzakonskim propisima donosenim na osnovu navedenogzakona, kao i za predmete iz ta~ke 4. ovog programa.Komisija je du`na odmah nakon zavr{enog pismenog testa pregledati i bodovati pismeni test i spisak kandidata s

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 13/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 13

ostvarenim rezultatima pismenog testa postaviti na oglasnojtabli Akademije.10b. Zavr{ni rad iz ta~ke 10. stav 3. alineja 2. ovogprograma sastoji se od izrade pisanog rada o temi izdjelokruga poslova koje obavlja odgovorno lice ili iz jednogod predmeta iz ta~ke 4. ovog programa prethodno utvr|enihu bazi pitanja i tema iz ta~ke 10a. stav 5. ovog programa.Kandidat koji polo`i pismeni test, zavr{ni rad iz stava 1. oveta~ke prijavljuje Komisiji, koja odobrava predlo`eni zavr{nirad i odre|uje jednog od ~lanova Komisije za pripremanje iodbranu zavr{nog rada.Kandidat je du`an zavr{ni rad dostaviti ~lanu Komisije kojimu je odre|en za pripremanje i odbranu zavr{nog rada uroku od 20 dana od dana kada je polo`io pismeni test.^lan Komisije iz stava 2. ove ta~ke je nastavnik predmeta izkojeg se radi zavr{ni rad, odnosno nastavnik predmeta za koji izabrana tema po svojoj sadr`ini najvi{e odgovara njegovom predmetu. ^lan Komisije iz stava 2. ovogprograma dostavlja izvje{taj o zavr{nom radu, na osnovukojeg Komisija zakazuje termin za odbranu zavr{nog rada."

3. Ta~ka 12. bri{e se.4. U PLANU I PROGRAMU RADA A) OBUKA ZA OBA-

VLJANJE POSLOVA FIZI^KE ZA[TITE, kod predmeta "IFizi~ka za{tita - Prakti~ni dio programa" ta~ka 1.1 bri{e se.5. U PLANU I PROGRAMU RADA A) OBUKA ZAOBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA UAGENCIJAMA I UNUTRA[NJIM SLU@BAMA ZAZA[TITU LJUDI I IMOVINE, kod predmeta "IV ORGA-NIZOVANJE I UVJETI OBAVLJANJA FIZI KE ITEHNI^KE ZA[TITE - Prakti~ni dio" ta~ka 1.1 bri{e se.

6. Ovaj program stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-03-02-1-1721. aprila 2011. godine

SarajevoMinistar

Predrag Kurte{,s. r.

Na temelju ~lanka 17. stavak 2. Zakona o agencijama iunutarnjimslu`bamazaza{tituljudiiimovine("Slu`benenovineFederacije BiH",broj78/08), a u suradnji s dekanom Fakultetaza kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, federalniministar unutarnjih poslova donosi

PROGRAMO IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA OBUKEZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZI^KE I TEHNI^KE

ZA[TITE1. U Programu obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke

za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 37/10 i 87/10)to~ka 10. mijenja se i glasi:"Ispit se sastoji od prakti~noga dijela obuke (borila~kevje{tine i rukovanje vatrenim oru`jem i izvo|enje bojevogga|anja) i provjere znanja iz teorijskoga dijela obuke."Ispit iz prakti~noga dijela obuke ~ini izvje{}e o uspje{no

obavljenom prakti~nom dijelu obuke koji sastavlja predava~prakti~noga dijela obuke za borila~ke vje{tine i rukovanjevatrenim oru`jem i izvo|enje bojevog ga|anja, a koji u rokuod tri dana od dana uspje{no obavljenog prakti~nog dijela obuke dostavlja ravnatelju Policijske akademije radiizdavanja potvrde iz to~. 7. i 8. ovoga Programa.Provjera znanja iz teorijskoga dijela obuke sastoji se odsljede}eg: – za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite od

pismenog testa, – za obavljanje poslova odgovorne osobe od pismenog

testa i zavr{nog rada.Provjeri znanja iz teoretskog dijela obuke kandidat pristupa na temelju izvje{}a iz stavka 2. ove to~ke."

2. Iza to~ke 10. dodaju se nove to~. 10.a. i 10.b. koje glase:"10.a. Pismeni test iz to~ke 10. stavka 3. ovoga Progama sadr`i po pet pitanja iz svakog predmeta iz to~. 2., 3. i 4.ovoga Programa.Pismeni test iz stavka 1. ove to~ke priprema se na slu`benim jezicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i kandidat bira pismeni test na jednom od slu`benih jezika po vlastitomodabiru.Pismeni test za obavljanje poslova fizi~ke ili tehni~ke za{titetraje 45 minuta, a pismeni test za obavljanje poslova odgovorne osobe traje 60 minuta. Svako pitanje na testu ima vi{e ponu|enih odgovora, od kojih je samo jedan to~an.Kandidat je du`an ozna~iti samo jedan od ponu|enihodgovora kao to~antehnikom zaokru`ivanja.Kandidat je uspje{no polo`io pismeni test ako je iz svakogpredmeta to~no odgovorio na najmanje tri pitanja.Pitanja za pismeni test utvr|uju se iz unaprijed utvr|ene bazepitanja i tema, koju sastavlja Povjerenstvo iz to~ke 9. ovoga Programa.Bazu pitanja i tema ~ine pitanja i odgovori na pitanja za predmete iz to~. 2., 3. i 4. ovoga Programa i teme za zavr{nirad koje se odnose na djelokrug poslova {to ih obavlja odgovorna osoba, utvr|eni Zakonom o agencijama iunutarnjim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ipodzakonskim propisima donosenim na temelju toga zakona,kao i za predmete iz to~ke 4. ovoga Programa.Povjerenstvo je du`no odmah nakon zavr{etka pismenogtesta pregledati i bodovati pismeni test i postaviti popiskandidata s ostvarenim rezultatima pismenog testa na oglasnoj plo~i Akademije.10.b. Zavr{ni rad iz to~ke 10. stavka 3. alineje 2. ovoga Programa sastoji se od izrade pisanog rada o temi izdjelokruga poslova koje obavlja odgovorna osoba ili iz jednog od predmeta iz to~ke 4. ovoga Programa prethodnoutvr|enih u bazi pitanja i tema iz to~ke 10.a. stavak 5. ovoga Programa.Kandidat koji polo`i pismeni test prijavljuje zavr{ni rad izstavka 1. ove to~ke Povjerenstvu, koje odobrava predlo`enizavr{ni rad i odre|uje jednog od ~lanova Povjerenstva za pripremu i obranu zavr{nog rada.Kandidat je du`an dostaviti zavr{ni rad ~lanu Povjerenstva koji mu je odre|en za pripremu i obranu zavr{nog rada uroku od 20 dana od dana kada je polo`io pismeni test.^lan Povjerenstva iz stavka 2. ove to~ke je nastavnikpredmeta iz kojega se radi zavr{ni rad, odnosno nastavnikpredmeta za koji odabrana tema po svome sadr`aju najvi{eodgovara njegovu predmetu. ^lan Povjerenstva iz stavka 2.ovoga Programa dostavlja izvje{}e o zavr{nom radu, na temelju kojega Povjerenstvo zakazuje termin za obranuzavr{nog rada."

3. To~ka 12. bri{e se.4. U PLANU I PROGRAMU RADA A) OBUKA ZA OBA-

VLJANJE POSLOVA FIZI^KE ZA[TITE, kod predmeta

"I. Fizi~ka za{tita - Prakti~ni dio programa" to~ka 1.1. bri{ese.5. U PLANU I PROGRAMU RADA A) OBUKA ZA OBA-

VLJANJE POSLOVA ODGOVORNE OSOBE U AGEN-CIJAMA I UNUTARNJIM SLU@BAMA ZA ZA[TITULJUDI I IMOVINE, kod predmeta "IV. ORGANIZIRANJEI UVJETI OBAVLJANJA FIZI^KE I TEHNI^KE ZA[TITE- Prakti~ni dio" to~ka 1.1. bri{e se.

6. Ovaj Program stupa na snagu idu}ega dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-03-02-1-1721. travnja 2011. godine

SarajevoMinistar

Predrag Kurte{, v. r.

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 14/144

Broj 23– Strana 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Na osnovu ~lana 17. stav 2. Zakona o agencijama iunutra{wimslu`bamaza za{titu qudii imovine ("Slu benenovine Federacije BiH", broj 78/08), a u saradwi sa dekanomFakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne

studije, federalni ministar unutra{wih poslova donosiPROGRAM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA OBUKE ZAOBAVQAWE POSLOVA FIZI KE I TEHNI^KE

ZA[TITE1. U Programu obuke za obavqawe poslova fizi~ke i

tehni~ke za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.37/10i 87/10) ta~ka 10. mijewa se i glasi:"Ispit se sastoji od prakti~nog dijela obuke (borila~kevje{tine i rukovawe vatrenim oru`jem i izvo|ewe bojevogga|awa) i provjere znawa iz teorijskogdijela obuke.Ispit iz prakti~nog dijela obuke ~ini izvje{taj ouspje{no obavqenom prakti~nom dijelu obuke kojisa~iwava predava~ prakti~nog dijela obuke za borila~kevje{tine i rukovawe vatrenim oru`jem i izvo|ewe bojevogga|awa, a koji u roku od tri dana od dana uspje{noobavqenog prakti~nog dijela obuke dostavqa direktoruPolicijske akademije radi izdavawa potvrde iz ta~. 7. i 8.ovog programa.Provjera znawa teorijskog dijela obuke sastoji se odsqede}eg: – za obavqawe poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite od

pismenog testa, – za obavqawe poslova odgovornog lica od pismenog

testa i zavr{nog rada.Provjeri znawa teorijskog dijela obuke kandidat pristupana osnovu izvje{taja iz stava 2.ove ta~ke."

2. Iza ta~ke 10. dodajuse noveta~. 10a.i 10b.koje glase:"10a. Pismeni test iz ta~ke 10. stav 3. ovog progama sadr`ipo pet pitawa iz svakog predmeta iz ta~. 2., 3. i 4. ovogprograma.Pismeni test iz stava 1. ove ta~ka priprema se naslu`benim jezicima u Federaciji Bosne i Hercegovine ikandidat odabira pismeni test na jednom od slu benih jezikapo svom izboru.Pismeni test za obavqawe poslova fizi~ke ili tehni~keza{tite traje 45 minuta, a pismeni test za obavqaweposlova odgovornog lica traje 60 minuta. Svako pitawe natestu ima vi{e ponu|enih odgovora, od kojih je samo jedanta~an. Kandidat je du`an samo jedan od ponu|enih odgovoraozna~iti kao ta~an"tehnikomzaokru ivawa".Kandidat je uspje{no polo`io pismeni test ako je iz svakogpredmeta ta~no odgovorio najmawe tri pitawa.Pitawa za pismeni test utvr|uju se iz unaprijed utvr|enebaze pitawa i tema koju sa~iwava Komisija iz ta~ke 9. ovogprograma.Bazu pitawa i tema ~ine pitawa i odgovori na pitawa za

predmete iz ta~. 2., 3. i 4. ovog programa i teme za zavr{nirad koje se odnose na djelokrug poslova koje obavqaodgovorno lice, utvr|eni Zakonom o agencijama iunutra{wim slu`bama za za{titu qudi i imovine ipodzakonskim propisima donosenim na osnovu navedenogzakona, kao i za predmete iz ta~ke 4. ovog programa.Komisija je du`na odmah nakon zavr{enog pismenog testapregledati i bodovati pismeni test i spisak kandidata sostvarenim rezultatima pismenog testa postaviti naoglasnoj tabliAkademije.10b. Zavr{ni rad iz ta~ke 10. stav 3. alineja 2. ovogprograma sastoji se od izrade pisanog rada o temi izdjelokruga poslova koje obavqa odgovorno lice ili iz jednog od predmeta iz ta~ke 4. ovog programa prethodno

utvr|enih u bazi pitawa i tema iz ta~ke 10a. stav 5. ovogprograma.Kandidat koji polo`i pismeni test, zavr{ni rad iz stava 1.ove ta~ke prijavquje Komisiji, koja odobrava predlo`enizavr{ni rad i odre|uje jednog od ~lanova Komisije zapripremawe i odbranu zavr{nog rada.

Kandidat je du`an zavr{ni rad dostaviti ~lanu Komisijekoji mu je odre|en za pripremawe i odbranu zavr{nog radauroku od 20 dana oddana kada je polo`io pismeni test.^lan Komisije iz stava 2. ove ta~ke je nastavnik predmetaiz kojeg se radi zavr{ni rad, odnosno nastavnik predmeta zakoji izabrana tema po svojoj sadr`ini najvi{e odgovarawegovom predmetu. ^lan Komisije iz stava 2. ovog programadostavqa izvje{taj o zavr{nom radu, na osnovu kojegKomisija zakazuje terminza odbranu zavr{nog rada."

3. Ta~ka 12. bri{e se.4. U PLANU I PROGRAMU RADA A) OBUKA ZA

OBAVQAWE POSLOVA FIZI KE ZA[TITE, kodpredmeta "I Fizi~ka za{tita - Prakti~ni dio programa"ta~ka 1.1 bri{e se.

5. U PLANU I PROGRAMURADA A)OBUKAZA OBAVQA-WE POSLOVA ODGOVORNOG LICA U AGENCIJAMAI UNUTRA[WIM SLU@BAMA ZA ZA[TITU QUDII IMOVINE, kod predmeta " IV ORGANIZOVAWE IUSLOVI OBAVQAWA FIZI^KE I TEHNI^KEZA[TITE - Prakti~ni dio" ta~ka 1.1bri{e se.

6. Ovaj program stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawau "Slu benimnovinama Federacije BiH".

Broj 01-03-02-1-1721. aprila 2011. godine

SarajevoMinistar

Predrag Kurte{ ,s . r.

FEDERALNO MINISTARSTVOFINANSIJA/FINANCIJA

480Naosnovu ~lana39. stav 1.Zakonao ra~unovodstvu i reviziji

u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 83/09), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIKO KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM

IZVJE[TAJIMAI. OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.Ovim pravilnikom ure|uju se metode, rokovi i na~in

pripreme, prezentacije i predaje konsolidiranih finansijskihizvje{taja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Federacija).

^lan 2.(1) U skladu sa odredbama ~l. 42. i 43. Zakona o ra~unovodstvu

i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Zakon), konsolidiranim finansijskim izvje{tajima smatraju se finansijski izvje{taji pripremljeni na nivou grupeme|usobno povezanih pravnih lica koja u izvje{tajnomsmislu ~ine jednu ekonomsku cjelinu.

(2) U izvje{tajnom smislu, ekonomsku cjelinu mogu da ~ine:(1) pravno lice koje ostvaruje kontrolu nad jednim ili vi{e

pravnih lica i kontrolirana pravna lica (mati~no i zavisna pravna lica);

(2) pravna lica koja u~estvuju u zajedni~koj kontroli nad jednim ili vi{e pravnih lica;

(3) pravno lice koje ostvaruje zna~ajan uticaj nad jednim ilivi{e pravnih lica (ulaga~ i pridru`ena pravna lica);

(4) razli~ite kombinacije slu~ajeva navedenih pod a) do c).

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 15/144

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 16/144

Broj 23– Strana 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

(3) U slu~aju kupovine sredstava od zajedni~ki kontroliranogpravnog lica, u~esnik u zajedni~koj kontroli u finansijskomizvje{taju ne priznaje svoje u~e{}e u dobitku ili gubitkuzajedni~ki kontroliranog pravnog lica koji je ostvaren poosnovu te transakcije dok kupljena sredstva ne otu|i nekomtre}em licu, koje nema status povezanog lica.

(4) Priznaje se u~e{}e u gubitku koje predstavlja smanjenje netoprodajne vrijednosti ili obezvrje|enje sredstava u~esnika uzajedni~koj kontroli.

^lan 12.U~esnik u zajedni~koj kontroli nad drugim pravnim licem

nema obavezu da prezentira svoje konsolidirane finansijskeizvje{taje u slu~ajevima:

a) kada su ispunjeni uslovi da svoj udio u zajedni~kikontroliranom pravnom licu klasificira kao udio koji sedr`i radi prodaje, u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje,

b) kada njemu mati~no pravno lice, koje tako|er ima udio uistom zajedni~ki kontroliranom pravnom licu, nema obavezu da priprema svoje konsolidirane finansijskeizvje{taje, u skladu sa MRS 27,

c) kada ima status zavisnog pravnog lica u potpunomvlasni{tvu nekog mati~nog pravnog lica ili zavisnogpravnog lica u djelimi~nom vlasni{tvu nekog drugogpravnog lica pri ~emu su svi ostali vlasnici, uklju~uju}i ione koji nemaju pravo glasa, informisani i ne protive senamjeri u~esnika da ne priprema svoje konsolidiranefinansijske izvje{taje i

d) kada njemu krajnje mati~no pravno lice ili neko odmati~nih pravnih lica u lancu konsolidacije sastavlja konsolidirane finansijske izvje{taje u skladu sa MRS,odnosno MSFI, tako da su javno dostupni na podru~juFederacije BiH.

3. Metoda udjela^lan 13.

(1) Metodu udjela primjenjuju pravna lica (ulaga~i) koja naddrugim (pridru`enim) pravnim licima ostvaruju zna~ajanuticaj ili pravna lica koja u~estvuju u zajedni~koj kontroli

nad drugim pravnim licima.(2) Pridru`enim pravnim licem smatra se svako pravno lice nadkojim neko drugo pravno lice ostvaruje zna~ajan uticaj, osimonih pravnih lica koja imaju status zavisnih pravnih lica ilipravnih lica koja su pod zajedni~kom kontrolom drugihpravnih lica.

(3) Zna~ajan uticaj predstavlja pravo u~e{}a u odlu~ivanju ofinansijskim i poslovnim politikama pridru`enog pravnoglica, ali ne i kontrolu nad tim politikama.

(4) U smislu ovog pravilnika, smatra se da neko pravno liceostvaruje zna~ajan uticaj nad drugim pravnim licem:a) ako, direktno ili indirektno, kontrolira 20% ili vi{e

njegovih glasa~kih prava, osim ako se mo`e dokazati da takav uticaj ne postoji ili

b) ako, direktno ili indirektno, kontrolira manje od 20%njegovih glasa~kih prava, a mo`e se dokazati da takavuticaj postoji.

^lan 14.(1) Metoda udjela predstavlja postupak prema kojem se ulaganje

u pridru`eno pravno lice inicijalno (prilikom po~etnogvrednovanja) priznaje u visini nabavne vrijednosti, odnosno uvisini ostvarenih ulaganja u pridru`eno pravno lice, a zatim sena svaki naredni datum izvje{tavanja njegova knjigovodstvena vrijednost pove}ava ili smanjuje sa ciljem da se prizna ulaga~ev udio u dobiti ili gubitku pridru`enog pravnog lica.

(2) Nakon vrednovanja svog ulaganja metodom udjela,uklju~uju}i i priznavanje u~e{}a u gubitku pridru enogpravnog lica, pravno lice koje ostvaruje zna~ajan uticaj nadtim pridru`enim pravnim licem primjenjuje MRS 39 -Finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje, sa ciljem

da utvrdi i obuhvati bilo kakav dodatni gubitak po osnovuumanjenja vrijednosti svog neto ulaganja u pridru`enopravno lice.

^lan 15.Pravno lice koje ostvaruje zna~ajan uticaj nad drugim

pravnim licem nema obavezu da prezentira svoje konsolidiranefinansijske izvje{taje u slu~ajevima:a) kada su ispunjeni uslovi da svoj udio u pridru`enom

pravnom licu klasificirakaoudio koji se dr i radi prodaje,u skladusa MSFI5 - Stalnasredstvanamijenjenaprodaji iobustavljeno poslovanje,

b) kada njemu mati~no pravno lice, koje tako|er ima udio uistom pridru`enom pravnom licu, nema obavezu da priprema svoje konsolidirane finansijske izvje{taje, uskladu sa odredbama ovog Pravilnika,

c) kada ima status zavisnog pravnog lica u potpunomvlasni{tvu nekog mati~nog pravnog lica ili zavisnogpravnog lica u djelimi~nom vlasni{tvu nekog drugogpravnog lica pri ~emu su svi ostali vlasnici, uklju~uju}i ione koji nemaju pravo glasa, informisani i ne protive senamjeri tog u~esnika da ne priprema svoje konsolidiranefinansijske izvje{taje i

d) kada njemu krajnje mati~no pravno lice ili neko odmati~nih pravnih lica u lancu konsolidacije sastavlja konsolidirane finansijske izvje{taje u skladu sa MRS iMSFI, tako da su javno dostupni na podru~ju FederacijeBiH.

III. PRIPREMANJE I PREDAJA KONSOLIDIRANIHFINANSIJSKIH IZVJE[TAJA

^lan 16.(1) Konsolidirani finansijski izvje{taji, pripremljeni u skladu sa

MRS/MSFI, Zakonom i ovim pravilnikom, prezentiraju se uformi utvr|enoj propisima za taj oblik organiziranja mati~nog dru{tva.Uprava ima obavezu da izvje{taje pripremi u skladu sa odredbom iz stava 1. ovog ~lana i da ih u~ini javno dostupnim.

^lan 17.(1) Pravna lica koja su u skladu sa MRS/MSFI, Zakonom i ovim

pravilnikom obavezna da pripremaju i prezentiraju svojekonsolidirane godi{nje finansijske izvje{taje, predaju teizvje{taje Ovla{tenoj instituciji iz ~lana 44. stav 1. Zakona najkasnije do 30. aprila teku}e za prethodnu godinu,odnosno u roku od 60 dana od dana prestanka obavezekonsolidacije u smislu ~lana 43. stav 3. Zakona.

(2) Polugodi{nji finansijski izvje{taji nisu predmet obaveznekonsolidacije.

^lan 18.Konsolidacija finansijskih izvje{taja bud`etskih korisnika i

vanbud`etskih fondova u Federaciji, do objavljivanja Me|unarodnih ra~unovodstvenih standarda za javni sektor, vr{ise u skladu sa posebnim propisima o ra~unovodstvu ifinansijskomizvje{tavanjubud`etskih korisnikai vanbud`etskihfondova u Federaciji.IV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 19.Na pitanja od zna~aja za pripremu i prezentaciju konsolidi-

ranih finansijskih izvje{taja koja nisu ure|ena ovim pravilnikomprimjenjuju se odredbe relevantnih MRS i MSFI.

^lan 20.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanjau "Slu`benimnovinamaFederacije BiH", a primje-njuje se po~evod konsolidovanihfinansijskih izvje{taja za 2010.godinu.

Broj 04-02-3226/11April 2011. godine

SarajevoMinistar

Ante Krajina, s. r.

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 17/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 17

Na temelju ~lanka 39. stavak 1. Zakona o ra~unovodstvu ireviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 83/09), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIKO KONSOLIDIRANIM FINANCIJSKIM IZVJE[]IMA

I. TEMELJNE ODREDBE^lanak 1.

Ovim pravilnikom ure|uju se metode, rokovi i na~inpripreme, prezentacije i predaje konsolidiranih financijskihizvje{}a u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Federacija).

^lanak 2.(1) Sukladno odredbama ~l. 42. i 43. Zakona o ra~unovodstvu i

reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Zakon), konsolidiranim financijskim izvje{}ima smatraju sefinancijska izvje{}a pripremljena na razini grupe me|usobnopovezanih pravnih osoba koja u izvje{tajnom smislu ~ine jednu ekonomsku cjelinu.

(2) U izvje{tajnom smislu, ekonomsku cjelinu mogu ~initi:(1) pravna osoba koja ostvaruje kontrolu nad jednim ili vi{e

pravnih osoba i kontrolirane pravne osobe (mati~na iovisne pravne osobe)

(2) pravne osobe koje sudjeluju u zajedni~koj kontroli nad jednim ili vi{e pravnih osoba

(3) pravna osoba koja ostvaruje zna~ajan utjecaj nad jednimilivi{epravnihosoba(ulaga~ipridru`enepravneosobe)

(4) razli~ite kombinacije slu~ajeva navedenih pod a) do c).^lanak 3.

(1) U slu~ajevima iz ~lanka 2. stavak (2) ovoga Pravilnika,konsolidirana financijska izvje{}a grupe pripremaju iprezentiraju mati~ne pravne osobe koje, izravno ili neizrav-no, ostvaruju kontrolu nad jednim ili vi{e zavisnih pravnihosoba, pravne osobe koje s drugim pravnim osobama sudje-luju u zajedni~koj kontroli nad drugim pravnim osobama,odnosno pravne osobe koje ostvaruju zna~ajan utjecaj naddrugim pravnim osobama.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se kod pripreme iprezentacije konsolidiranih financijskih izvje{}a prora~un-skih korisnika i izvanprora~unskih fondova u Federaciji BiH.

^lanak 4.(1) Pri izradi konsolidiranih financijskih izvje{}a primjenjuju se

pravila i procedure sadr`ane u relevantnim Me|unarodnimra~unovodstvenim standardima (MRS) i Me|unarodnimstandardima financijskog izvje{}ivanja (MSFI), koji sudefinirani u ~lanku 2. to~ka 8. i ~lanku 33. Zakona.

(2) Financijska izvje{}a pravnih osoba koja ~ine jednuekonomsku cjelinu u izvje{tajnom smislu i koja ulaze ugrupu za konsolidaciju, trebaju biti pripremljena u skladu s jednoobraznim ra~unovodstvenim politikama za sli~netransakcije i doga|aje u sli~nim okolnostima i sastavljeni na isti datum izvje{}ivanja.

II. METODE KONSOLIDACIJE^lanak 5.

Ovisno o ekonomskoj su{tini uspostavljenih veza izme|upravnih osoba koje ~ine grupu za konsolidaciju, pri izradikonsolidiranih financijskih izvje{}a obveznik treba primijeniti jednu od sljede}ih metoda:

a) metodu potpune konsolidacije, u skladu sa MRS 27 -Konsolidirana i odvojena financijska izvje{}a,

b) metodu proporcionalne konsolidacije, u skladu sa MRS31 - Udjeli u zajedni~kim poduhvatima ili

c) metodu udjela, u skladu sa MRS 28 - Ulaganja upridru`ene pravne osobe.

1. Metoda potpune konsolidacije^lanak 6.

(1) Metodu potpune konsolidacije primjenjuju mati~ne pravne

osobe, odnosno pravne osobe koje, izravno ili neizravno,ostvaruju kontrolu nad jednim ili vi{e zavisnih pravnihosoba.

(2) Kontrolom, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se pravoupravljanja financijskim i poslovnim politikama zavisnepravne osobe s ciljem ostvarivanja dobiti od njegovihposlovnih aktivnosti.

(3) Sukladno MRS 27 smatra se da kontrola, kao osnova za nastanak obveze pripreme i prezentacije konsolidiranihfinancijskih izvje{}a, postoji ako mati~na pravna osoba,izravno ili neizravno preko zavisnih pravnih osoba,posjeduje vi{e od polovine glasa~kih prava u drugoj pravnojosobi (osim ako se jasno mo`e dokazati da takvo vlasni{tvone predstavlja kontrolu) ili ako u pravnoj osobi u kojojposjeduje polovinu ili manje od polovine glasa~kih prava ima mogu}nost:a) upravljati s vi{e od polovine glasa~kih prava na temelju

sporazuma s ostalim ulaga~ima,b) upravljati financijskimi poslovnimpolitikama na temeljustatuta ili sporazuma,

c) imenovati ili opozvati ve}inu ~lanova odgovaraju}egupravlja~kogtijelau ~ijoj je nadle`nosti kontrola nadtompravnom osobom ili

d) ako ima mo} ve}inskog glasanja na sastancima odgovaraju}eg upravlja~kog tijela u ~ijoj nadle`nosti jekontrola nad tom pravnom osobom.

^lanak 7.(1) Pri sastavljanju konsolidiranih financijskih izvje{}a primje-

nom metode potpune konsolidacije, financijska izvje{}a mati~ne pravne osobe i njegovih zavisnih pravnih osoba spajaju se zbrajanjem istih stavki aktive, pasive, prihoda irashoda, po na~elu "stavka po stavka".

(2) Da bi financijske informacije o grupi pravnih osoba bile ukonsolidiranim financijskim izvje{}ima prezentirane kao da se radi o jednoj jedinstvenoj pravnoj osobi, u postupkukonsolidacije poduzimaju se sljede}e radnje:a) me|usobno se eliminiraju knjigovodstveni iznosi

ulaganja mati~ne pravneosobe u svako od konsolidiranihzavisnih pravnih osoba i udjeli mati~ne pravne osobe ukapitalu svakog te zavisne pravne osobe

b) utvr|uju se u~e{}a bez prava kontrole u dobiti ili gubitkukonsolidiranih zavisnih pravnih osoba za izvje{tajnorazdoblje

c) utvr|uju se u~e{}a bez prava kontrole u kapitalukonsolidiranih zavisnih pravnih osoba, odvojeno odudjelamati~nepravneosobeu kapitalu tihpravnihosobai

d) u potpunosti se eliminiraju salda, transakcije, prihodi irashodi formirani kroz interne transakcije (transakcijeunutar grupe pravnih osoba).

^lanak 8.(1) Mati~na pravna osoba nema obvezu pripremati i prezentirati

svoja konsolidirana financijska izvje{}a:a) ako i ona sama ima status zavisne pravne osobe, potpuno

ili djelomi~no u vlasni{tvu nekog drugog, njoj mati~nepravne osobe i ako su njezini ostali vlasnici, uklju~uju}i ionekojinemajupravoglasa,informiraniotomeisuglasnis tim da ono ne sastavlja i ne prezentira svoja konsolidirana financijska izvje{}a i

b) ako njezina mati~na pravna osoba priprema i prezentira svoja konsolidirana financijska izvje{}a u skladu sa MRSi MSFI, tako da su javno dostupni na podru~ju FederacijeBiH.

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 18/144

Broj 23– Strana 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

2. Metoda proporcionalne konsolidacije^lanak 9.

(1) Pravne osobe koje s drugim pravnim osobama sudjeluju uzajedni~koj kontroli nad ekonomskim aktivnostima kontroli-ranih pravnih osoba, svoja konsolidirana financijska izvje{}a pripremaju metodom proporcionalne konsolidacije ilimetodom udjela.(2) Zajedni~ka kontrola predstavlja ugovorom definirani oblikkontrole izme|u sudionika u zajedni~koj kontroli, a smatra se da postoji samo ako se strate{ke i operativne odluke u vezis poslovanjem kontrolirane pravne osobe donose uzsuglasnost svih sudionika u zajedni~koj kontroli.

^lanak 10.(1) Metoda proporcionalne konsolidacije predstavlja postupak

na temelju kojeg se u~e{}a koja sudionici u zajedni~kojkontroli imaju u aktivi, pasivi, rashodima i prihodima zajedni~ki kontrolirane pravne osobe:a) u financijskim izvje{}ima sudionika spajaju po na~elu

"stavka po stavka" s istim ili sli~nim stavkama aktive,pasive, prihoda i rashoda ili

b) tako da se te stavke iskazuju kao odvojene stavke ufinancijskom izvje{}u sudionika.

(2) Odluku o izboru metode konsolidacije, odnosno odluku ona~inu primjene metode proporcionalne konsolidacije, donosiuprava pravne osobe koja sudjeluje u zajedni~koj kontroli.

^lanak 11.(1) Dobici i gubici ostvareni po osnovi prodaje ili ulaganja

sredstava u zajedni~ki kontroliranu pravnu osobu od stranesudionika u zajedni~koj kontroli priznaju se u financijskomizvje{}u tog sudionika do visine dobitaka ili gubitaka koji supo osnovi prodaje, odnosno ulaganja, doveli do smanjenja,odnosno pove}anja u~e{}a ostalih sudionika u zajedni~kojkontroli.

(2) U financijskom izvje{}u sudionika u zajedni~koj kontrolipriznaje se cjelokupan iznos gubitaka po osnovi umanjenja neto prodajne vrijednosti ili obezvrje|enja sredstava koja suprodana ili ulo`ena u zajedni~ki kontroliranu pravnu osobuod strane tog sudionika.

(3) U slu~aju kupnje sredstava od zajedni~ki kontrolirane pravneosobe, sudionik u zajedni~koj kontroli u financijskomizvje{}u ne priznaje svoje u~e{}e u dobitku ili gubitkuzajedni~ki kontrolirane pravne osobe koji je ostvaren poosnovi te transakcije dok kupljena sredstva ne otu|i nekojtre}oj osobi, koja nema status povezane osobe.

(4) Priznaje se u~e{}e u gubitku koje predstavlja smanjenje netoprodajne vrijednosti ili obezvrje|enje sredstava sudionika uzajedni~koj kontroli.

^lanak 12.Sudionik u zajedni~koj kontroli nad drugom pravnom

osobom nema obvezu prezentirati svoja konsolidirana financijska izvje{}a u slu~ajevima:

a) kada su ispunjeni uvjeti da svoj udio u zajedni~kikontroliranoj pravnoj osobi klasificira kao udio koji sedr`i radi prodaje, u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva

namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanjeb) kada njemu mati~na pravna osoba, koja tako|er ima udiou istom zajedni~ki kontroliranoj pravnoj osobi, nema obvezu pripremati svoja konsolidirana financijska izvje{}a, u skladu sa MRS 27

c) kada ima status zavisne pravne osobe u potpunomvlasni{tvu neke mati~ne pravne osobe ili zavisne pravneosobeu djelomi~nom vlasni{tvu neke druge pravneosobepri ~emu su svi ostali vlasnici, uklju~uju}i i one kojinemaju pravo glasa, informirani i ne protive se namjerisudionika da ne priprema svoja konsolidirana financijska izvje{}a i

d) kada njemu krajnja mati~na pravna osoba ili neka odmati~nih pravnih osoba u lancu konsolidacije sastavlja

konsolidirana financijska izvje{}a u skladu sa MRS,odnosno MSFI, tako da su javno dostupni na podru~juFederacije BiH.

3. Metoda udjela^lanak 13.

(1) Metodu udjela primjenjuju pravne osobe (ulaga~i) koje naddrugim (pridru`enim) pravnim osobama ostvaruju zna~ajanutjecaj ili pravne osobe koje sudjeluju u zajedni~koj kontrolinad drugim pravnim osobama.

(2) Pridru`enom pravnom osobom smatra se svaka pravna osoba nad kojom neka druga pravna osoba ostvaruje zna~ajanutjecaj, osim onih pravnih osoba koje imaju status zavisnihpravnih osoba ili pravnih osoba koje su pod zajedni~komkontrolom drugih pravnih osoba.

(3) Zna~ajan utjecaj predstavlja pravo u~e{}a u odlu~ivanju ofinancijskim i poslovnim politikama pridru ene pravneosobe, ali ne i kontrolu nad tim politikama.

(4) U smislu ovoga Pravilnika, smatra se da neka pravna osoba ostvaruje zna~ajan utjecaj nad drugom pravnom osobom:a) ako, izravno ili neizravno, kontrolira 20% ili vi{e

njegovih glasa~kih prava, osim ako se mo`e dokazati da takav utjecaj ne postoji ilib) ako, izravno ili neizravno, kontrolira manje od 20%

njegovih glasa~kih prava, a mo`e se dokazati da takavutjecaj postoji.

^lanak 14.(1) Metoda udjela predstavlja postupak prema kojem se ulaganje

u pridru`enu pravnu osobu inicijalno (prilikom po~etnogvrednovanja) priznaje u visini nabavne vrijednosti, odnosno uvisini ostvarenih ulaganja u pridru`enu pravnu osobu, a zatimse na svaki naredni datum izvje{}ivanja njegova knjigovod-stvena vrijednost pove}ava ili smanjuje s ciljem da se prizna ulaga~ev udio u dobiti ili gubitku pridru`ene pravne osobe.

(2) Nakon vrednovanja svog ulaganja metodom udjela,uklju~uju}i i priznavanje u~e{}a u gubitku pridru`ene pravneosobe, pravna osoba koja ostvaruje zna~ajan utjecaj nad tompridru`enom pravnom osobom primjenjuje MRS 39 -Financijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje, s ciljemda utvrdi i obuhvati bilo kakav dodatni gubitak po osnoviumanjenja vrijednosti svog neto ulaganja u pridru`enupravnu osobu.

^lanak 15.Pravna osoba koja ostvaruje zna~ajan utjecaj nad drugom

pravnom osobom nema obvezu prezentiranja svojihkonsolidiranih financijskih izvje{}a u slu~ajevima:

a) kada su ispunjeni uvjeti da svoj udio u pridru`enojpravnoj osobiklasificirakaoudiokoji sedr i radi prodaje,u skladusa MSFI5 - Stalnasredstvanamijenjenaprodaji iobustavljeno poslovanje

b) kada njemu mati~na pravna osoba, koje tako|er ima udiou istoj pridru`enoj pravnoj osobi, nema obvezu da priprema svoja konsolidirana financijska izvje{}a,sukladno odredbama ovoga Pravilnika,

c) kada ima status zavisne pravne osobe u potpunomvlasni{tvu neke mati~ne pravne osobe ili zavisne pravneosobeu djelomi~nom vlasni{tvu neke druge pravneosobepri ~emu su svi ostali vlasnici, uklju~uju}i i one kojinemaju pravo glasa, informirani i ne protive se namjeritog sudionika da ne priprema svoja konsolidirana financijska izvje{}a i

d) kada njemu krajnja mati~na pravna osoba ili neka odmati~nih pravnih osoba u lancu konsolidacije sastavlja konsolidirana financijska izvje{}a u skladu sa MRS i MSFI,tako da su javno dostupni na podru~ju Federacije BiH.

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 19/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 19

III. PRIPREMANJE I PREDAJA KONSOLIDIRANIHFINANCIJSKIH IZVJE[]A

^lanak 16.(1) Konsolidirana financijska izvje{}a, pripremljeni u skladu sa

MRS/MSFI, Zakonom i ovim Pravilnikom, prezentiraju se uformi utvr|enoj propisima za taj oblik organiziranja mati~nog dru{tva.Uprava ima obvezu da izvje{}a pripremi u skladu sodredbom iz stavka 1. ovoga ~lanka i da ih u~ini javnodostupnim.

^lanak 17.(1) Pravne osobe koje su, u skladu sa MRS/MSFI, Zakonom i

ovim Pravilnikom, obvezne pripremati i prezentirati svoja konsolidirana godi{nja financijska izvje{}a, predaju ta izvje{}a ovla{tenoj instituciji iz ~lanka 44. stavak 1. Zakona najkasnije do 30. travnja teku}e za prethodnu godinu,odnosno u roku od 60 dana od dana prestanka obvezekonsolidacije u smislu ~lanka 43. stavak 3. Zakona.

(2) Polugodi{nja financijska izvje{}a nisu predmetom obveznekonsolidacije.

^lanak 18.Konsolidacija financijskih izvje{}a prora~unskih korisnika i

izvanprora~unskih fondova u Federaciji, do objavljivanja Me|unarodnih ra~unovodstvenih standarda za javni sektor,obavlja se sukladno posebnim propisima o ra~unovodstvu ifinancijskom izvje{}ivanju prora~unskih korisnika iizvanprora~unskih fondova u Federaciji.IV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lanak 19.Na pitanja od zna~aja za pripremu i prezentaciju

konsolidiranih financijskih izvje{}a koja nisu ure|ena ovimPravilnikom primjenjuju se odredbe relevantnih MRS i MSFI.

^lanak 20.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se po~ev od konsolidiranih finansijskih izvje{}a za 2010. godinu.

Broj 04-02-3226/11Travanj 2011. godine

SarajevoMinistar

Ante Krajina, v. r.

Na osnovu ~lana 39. stav 1. Zakona o ra~unovodstvu ireviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu benenovine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministarfinansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIKO KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM

IZVJE[TAJIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.Ovim pravilnikom ure|uju se metodi, rokovi i na~inpripreme, prezentacije i predaje konsolidovanihfinansijskih izvje{taja u Federaciji Bosne i Hercegovine (udaqwem tekstu: Federacija).

^lan 2.(1) U skladu sa odredbama ~l. 42. i 43. Zakona o ra~unovodstvu i

reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daqwemtekstu: Zakon), konsolidovanim finansijskim izvje{taji-ma smatraju se finansijski izvje{taji pripremqeni nanivou grupe me|usobno povezanih pravnih lica koja uizvje{tajnomsmislu~ine jednuekonomsku cjelinu.

(2) U izvje{tajnom smislu, ekonomsku cjelinu mogu da ~ine:

(1) pravno lice koje ostvaruje kontrolu nad jednim ilivi{e pravnih lica i kontrolisana pravna lica(mati~no i zavisna pravnalica);

(2) pravna lica koja u~estvuju u zajedni~koj kontroli nad jednimili vi{e pravnih lica;

(3) pravno lice koje ostvaruje zna~ajan uticaj nad jednimili vi{e pravnih lica (ulaga~ i pridru`ena pravnalica);

(4) razli~itekombinacijeslu~ajevanavedenihpoda)do c).^lan 3.

(1) U slu~ajevima iz ~lana 2. stav (2) ovog pravilnika,konsolidovane finansijske izvje{taje grupe pripremaju iprezentuju mati~na pravna lica koja, direktno iliindirektno, ostvaruju kontrolu nad jednim ili vi{ezavisnih pravnih lica, pravna lica koja sa drugim pravnimlicima u~estvuju u zajedni~koj kontroli nad drugimpravnim licima, odnosno pravna lica koja ostvarujuzna~ajan uticaj naddrugimpravnim licima.

(2) Odredbe ovog pravilnika ne primjewuju se kod pripreme iprezentacije konsolidovanih finansijskih izvje{tajabuxetskih korisnika i vanbuxetskih fondova u FederacijiBiH.

^lan 4.(1) Pri izradi konsolidovanih finansijskih izvje{taja

primjewuju se pravila i procedure sadr`ane u relevantnimMe|unarodnim ra~unovodstvenim standardima (MRS) iMe|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavawa(MSFI), koji su definisani u ~lanu 2. ta~ka 8. i ~lanu 33.Zakona.

(2) Finansijski izvje{taji pravnih lica koja ~ine jednuekonomsku cjelinu u izvje{tajnom smislu i koja ulaze ugrupu za konsolidaciju, treba da budu pripremqeni u skladusa jednoobraznim ra~unovodstvenim politikama za sli~netransakcije i doga|aje u sli~nim okolnostima i sastavqenina isti datum izvje{tavawa.

II. METODI KONSOLIDACIJE^lan 5.

U zavisnosti od ekonomske su{tine uspostavqenih veza

izme|u pravnih lica koja ~ine grupu za konsolidaciju, priizradi konsolidovanih finansijskih izvje{taja obvezniktreba da primijeni jednu od slijede}ih metoda:

a) metod potpune konsolidacije, u skladu sa MRS 27 -Konsolidovani i odvojeni finansijski izvje{taji,

b) metod proporcionalne konsolidacije, u skladu sa MRS31 - Udjeli u zajedni~kim poduhvatima ili

v) metodudjela, u skladu saMRS28- Ulagawau pridru`enapravna lica.

1. Metod potpune konsolidacije^lan 6.

(1) Metod potpune konsolidacije primjewuju mati~na pravnalica, odnosno pravna lica koja, direktno ili indirektno,ostvaruju kontrolu nad jednim ili vi{e zavisnih pravnihlica.

(2) Kontrolom, u smislu ovog pravilnika, smatra se pravoupravqawa finansijskim i poslovnim politikama zavisnogpravnog lica sa ciqem ostvarivawa dobiti od wegovihposlovnih aktivnosti.

(3) U skladu sa MRS 27 smatra se da kontrola, kao osnov zanastanak obaveze pripreme i prezentacije konsolidovanihfinansijskih izvje{taja, postoji ako mati~no pravno lice,direktno ili indirektno preko zavisnih pravnih lica,posjeduje vi{e od polovine glasa~kih prava u drugompravnom licu (osim ako se jasno mo`e dokazati da takvovlasni{tvo ne predstavqa kontrolu) ili ako u pravnomlicu u kome posjeduje polovinu ili mawe od polovineglasa~kih prava imamogu}nostda:a) upravqa sa vi{eod polovineglasa~kih prava naosnovu

sporazuma sa ostalim ulaga~ima,

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 20/144

Broj 23– Strana 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

b) upravqa finansijskim i poslovnim politikama naosnovustatuta ili sporazuma,

v) imenuje ili opozove ve}inu ~lanova odgovaraju}egupravqa~kog tijelau ~ijoj nadle nosti jekontrolanadtimpravnim licem ili

g) ako ima mo} ve}inskog glasawa na sastancimaodgovaraju}egupravqa~kogtijelau~ijojnadle`nostijekontrola nad timpravnim licem.

^lan 7.(1) Pri sastavqawu konsolidovanih finansijskih izvje{taja

primjenom metoda potpune konsolidacije, finansijskiizvje{taji mati~nog pravnog lica i wegovih zavisnihpravnih lica spajaju se sabirawem istih stavki aktive,pasive,prihoda i rashoda, po principu "stavka po stavka".

(2) Da bi finansijske informacije o grupi pravnih lica bileu konsolidovanim finansijskim izvje{tajima prezento-vane kao da se radi o jednom jedinstvenom pravnom licu, upostupku konsolidacijepreduzimajuse slijede}e radwe:a) me|usobno se elimini{u kwigovodstveni iznosi

ulagawa mati~nog pravnog lica u svako odkonsolidovanih zavisnih pravnih lica i udjelimati~nog pravnog lica u kapitalu svakog tog zavisnogpravnog lica,

b) utvr|uju se u~e{}a bez prava kontrole u dobiti iligubitku konsolidovanih zavisnih pravnih lica zaizvje{tajni period,

v) utvr|uju se u~e{}a bez prava kontrole u kapitalukonsolidovanih zavisnih pravnih lica, odvojeno odudjela mati~nog pravnog lica u kapitalu tih pravnihlica i

g) u potpunostise elimini{usalda, transakcije, prihodii rashodi formirani kroz interne transakcije(transakcijeunutar grupepravnih lica).

^lan 8.(1) Mati~no pravno lice nema obavezu da priprema i

prezentuje svoje konsolidovane finansijske izvje{taje:a) ako i ono samo ima status zavisnog pravnog lica,

potpuno ili djelimi~no u vlasni{tvu nekog drugog,wemu mati~nog pravnog lica i ako su wegovi ostalivlasnici, ukqu~uju}i i one koji nemaju pravo glasa,informisanio tomei saglasni s tim daononesastavqai ne prezentuje svoje konsolidovane finansijskeizvje{taje, i

b) akowegovomati~no pravnolice priprema i prezentujesvoje konsolidovanefinansijskeizvje{tajeu skladu saMRS i MSFI, tako da su javno dostupni na podru~juFederacijeBiH.

2. Metod proporcionalne konsolidacije

^lan 9.(1) Pravna lica koja sa drugim pravnim licima u~estvuju u

zajedni~koj kontroli nad ekonomskim aktivnostima kontro-lisanih pravnih lica, svoje konsolidovane finansijskeizvje{taje pripremaju metodom proporcionalne konsoli-dacije ilimetodom udjela.

(2) Zajedni~ka kontrola predstavqa ugovorom definisanioblik kontrole izme|u u~esnika u zajedni~koj kontroli, asmatra se da postoji samo ako se strate{ke i operativneodluke u vezi sa poslovawem kontrolisanog pravnog licadonoseuz saglasnost svih u~esnika u zajedni~koj kontroli.

^lan10.(1) Metod proporcionalne konsolidacije predstavqa postupak

na osnovu kojeg se u~e{}a koja u~esnici u zajedni~kojkontroli imaju u aktivi, pasivi, rashodima i prihodimazajedni~ki kontrolisanog pravnog lica:a) u finansijskim izvje{tajima u~esnika spajaju po

principu "stavka po stavka" sa istim ili sli~nimstavkama aktive, pasive, prihoda i rashoda ili

b) tako da se te stavke iskazuju kao odvojene stavke ufinansijskomizvje{taju u~esnika.

(2) Odluku o izboru metoda konsolidacije, odnosno odluku ona~inu primjene metoda proporcionalne konsolidacije,donosi uprava pravnog lica koje u~estvuje u zajedni~kojkontroli.

^lan 11.(1) Dobici i gubici ostvareni po osnovu prodaje ili ulagawa

sredstava u zajedni~ki kontrolisano pravno lice od straneu~esnika u zajedni~koj kontroli priznaju se u finansijskomizvje{taju tog u~esnika do visine dobitaka ili gubitakakoji su po osnovu prodaje, odnosno ulagawa, doveli dosmawewa, odnosno pove}awa u~e{}a ostalih u~esnika uzajedni~koj kontroli.

(2) U finansijskom izvje{taju u~esnika u zajedni~kojkontroli priznaje se cjelokupan iznos gubitaka po osnovuumawewa neto prodajne vrijednosti ili obezvrje|ewasredstava koja su prodata ili ulo`ena u zajedni~kikontrolisanopravnolice od strane togu~esnika.

(3) U slu~aju kupovine sredstava od zajedni~ki kontrolisanogpravnog lica, u~esnik u zajedni~koj kontroli ufinansijskom izvje{taju ne priznaje svoje u~e{}e udobitku ili gubitku zajedni~ki kontrolisanog pravnoglica koji je ostvaren po osnovu te transakcije dok kupqena

sredstva ne otu|i nekom tre}em licu, koje nema statuspovezanog lica.(4) Priznaje se u~e{}e u gubitku koje predstavqa smawewe

neto prodajne vrijednosti ili obezvrje|ewe sredstavau~esnika u zajedni~koj kontroli.

^lan 12.U~esnik u zajedni~koj kontroli naddrugimpravnim licem

nema obavezu da prezentuje svoje konsolidovane finansijskeizvje{taje u slu~ajevima:

a) kada su ispuweni uslovi da svoj udio u zajedni~kikontrolisanompravnom licuklasifikujekao udiokojise dr`i radi prodaje, u skladu sa MSFI 5 - Stalnasredstvanamijewenaprodajiiobustavqenoposlovawe,

b) kada wemu mati~no pravno lice, koje tako|e ima udio uistom zajedni~ki kontrolisanom pravnom licu, nemaobavezu da priprema svoje konsolidovane finansijske

izvje{taje, u skladu sa MRS 27,v) kada ima status zavisnog pravnog lica u potpunomvlasni{tvu nekog mati~nog pravnog lica ili zavisnogpravnog lica u djelimi~nom vlasni{tvu nekog drugogpravnog lica pri ~emu su svi ostali vlasnici,ukqu~uju}i i onekoji nemaju pravo glasa, informisanii ne protive se namjeri u~esnika da ne priprema svojekonsolidovane finansijske izvje{taje i

g) kada wemu krajwe mati~no pravno lice ili neko odmati~nih pravnih lica u lancu konsolidacijesastavqakonsolidovane finansijske izvje{tajeu skladusa MRS,odnosno MSFI, tako da su javno dostupni na podru~juFederacije BiH.

3. Metod udjela

^lan 13.(1) Metod udjela primjewuju pravna lica (ulaga~i) koja nad

drugim (pridru`enim) pravnim licima ostvaruju zna~ajanuticaj ili pravna lica koja u~estvuju u zajedni~kojkontroli naddrugimpravnim licima.

(2) Pridru enim pravnim licem smatra se svako pravno licenad kojim neko drugo pravno lice ostvaruje zna~ajan uticaj,osim onih pravnih lica koja imaju status zavisnih pravnihlica ili pravnih lica koja su pod zajedni~kom kontrolomdrugihpravnih lica.

(3) Zna~ajan uticaj predstavqa pravo u~e{}a u odlu~ivawu ofinansijskim i poslovnim politikama pridru enogpravnog lica, ali ne i kontrolu nadtimpolitikama.

(4) U smislu ovog pravilnika, smatra se da neko pravno liceostvaruje zna~ajan uticajnad drugimpravnim licem:

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 21/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 21

a) ako, direktno ili indirektno, kontroli{e 20% ilivi{e wegovih glasa~kih prava, osim ako se mo edokazati da takav uticaj ne postoji ili

b) ako,direktnoiliindirektno,kontroli{emaweod20%wegovih glasa~kih prava, a mo`e se dokazati da takavuticaj postoji.

^lan 14.(1) Metod udjelapredstavqa postupak prema kojem se ulagawe u

pridru`eno pravno lice inicijalno (prilikom po~etnogvrednovawa) priznaje u visini nabavne vrijednosti,odnosno u visini ostvarenih ulagawa u pridru`eno pravnolice, a zatim se na svaki naredni datum izvje{tavawawegova kwigovodstvena vrijednost pove}ava ili smawuje saciqem da se prizna ulaga~ev udio u dobiti ili gubitkupridru enogpravnog lica.

(2) Nakon vrednovawa svog ulagawa metodom udjela,ukqu~uju}i i priznavawe u~e{}a u gubitku pridru`enogpravnog lica, pravno lice koje ostvaruje zna~ajan uticajnad tim pridru`enim pravnim licem primjewuje MRS 39 -Finansijski instrumenti: priznavawe i vrednovawe, saciqem da utvrdi i obuhvati bilo kakav dodatni gubitak poosnovu umawewa vrijednosti svog neto ulagawa upridru eno pravno lice.

^lan 15.Pravno lice koje ostvaruje zna~ajan uticaj nad drugim

pravnimlicemnema obavezu daprezentujesvoje konsolidovanefinansijske izvje{taje u slu~ajevima:

a) kada su ispuweni uslovi da svoj udio u pridru`enompravnom licu klasifikuje kao udio koji se dr`i radiprodaje, u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstvanamijewenaprodaji i obustavqenoposlovawe,

b) kada wemu mati~no pravno lice, koje tako|e ima udio uistom pridru enom pravnom licu, nema obavezu dapriprema svoje konsolidovane finansijske izvje{taje,u skladu sa odredbamaovog Pravilnika,

v) kada ima status zavisnog pravnog lica u potpunomvlasni{tvu nekog mati~nog pravnog lica ili zavisnogpravnog lica u djelimi~nom vlasni{tvu nekog drugogpravnog lica pri ~emu su svi ostali vlasnici,

ukqu~uju}i i onekoji nemaju pravo glasa, informisanii ne protive se namjeri tog u~esnika da ne pripremasvojekonsolidovane finansijske izvje{taje i

g) kada wemu krajwe mati~no pravno lice ili neko odmati~nih pravnih lica u lancu konsolidacijesastavqakonsolidovane finansijske izvje{tajeu skladusa MRSi MSFI, tako da su javno dostupni na podru~juFederacijeBiH.

III. PRIPREMAWE I PREDAJA KONSOLIDOVANIHFINANSIJSKIH IZVJE[TAJA

^lan 16.(1) Konsolidovani finansijski izvje{taji, pripremqeni u

skladu sa MRS/MSFI, Zakonom i ovim pravilnikom,prezentuju se u formi utvr|enoj propisima za taj oblikorganizovawamati~nog dru{tva.

Uprava ima obavezu da izvje{taje pripremi u skladu saodredbom iz stava 1. ovog ~lana i da ih u~ini javnodostupnim.

^lan 17.(1) Pravna lica koja su u skladu sa MRS/MSFI, Zakonom i

ovim pravilnikom obavezna da pripremaju i prezentujusvoje konsolidovane godi{we finansijske izvje{taje,predaju te izvje{taje ovla{}enoj instituciji iz ~lana 44.stav 1. Zakona najkasnije do 30. aprila teku}e za prethodnugodinu, odnosno u roku od 60 dana od dana prestanka obavezekonsolidacijeu smislu~lana 43.stav 3. Zakona.

(2) Polugodi{wi finansijski izvje{taji nisu predmetobavezne konsolidacije.

^lan 18.Konsolidacija finansijskih izvje{taja buxetskih

korisnika i vanbuxetskih fondova u Federaciji, doobjavqivawa Me|unarodnih ra~unovodstvenih standarda za javni sektor, vr{i se u skladu sa posebnim propisima ora~unovodstvu i finansijskom izvje{tavawu buxetskihkorisnika i vanbuxetskih fondova u Federaciji.

IV. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE^lan 19.

Na pitawa od zna~aja za pripremu i prezentaciju konsoli-dovanih finansijskih izvje{taja koja nisu ure|ena ovimpravilnikomprimjewujuseodredberelevantnihMRSiMSFI.

^lan 20.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu benim novinama Federacije BiH", aprimjewuje se po~ev od konsolidovanih finansijskihizvje{taja za 2010. godinu.

Broj 04-02-3226/11April 2011. godine

SarajevoMinistar

AnteKrajina ,s . r.

FEDERALNO MINISTARSTVOZDRAVSTVA481

Na osnovu ~lana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), ~lana 2. Pravilnika o djelokrugu,na~inu rada i sastavu Komisije za transplantacijsku medicinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 25/10), federalniministar zdravstva donosi

RJE[ENJEO RAZRJE[ENJU KOMISIJE ZA

TRANSPLANTACIJSKU MEDICINUI.

Razrje{avaju se ~lanovi Komisije za transplantacijskumedicinu, imenovani Rje{enjem broj 01-37-3020/10 od 5. maja 2010. godine.

II.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-37-2962/11

22. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Ministar Prof. dr.Rusmir Mesihovi}, s. r.

482Na osnovu ~lana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), ~lana 2. Pravilnika o djelokrugu,na~inu rada i sastavu Komisije za transplantacijsku medicinu

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 25/10), kao i Odluke ona~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnihtijelaosnovanihod straneVlade Federacije Bosne i Hercegovine irukovoditelja federalnihorgana dr`avne slu`be("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj14/11), federalniministar zdravstvadonosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA

TRANSPLANTACIJSKU MEDICINUI.

Imenuje se Komisiju za transplantacijsku medicinu, kaonajvi{e stru~no i savjetodavno tijelo u oblasti transplantologije (udaljnjem tekstu: Komisija), u slijede}em sastavu:

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 22/144

Broj 23– Strana 22 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

1. Prim. dr. sci. SAFET OMEROVI] - predsjednikKomisije, RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar,

2. Prim. dr. DAVOR TOMI], ~lan, Klini~ka bolnica Mostar,

3. Dr. med. A[IR KOPI], ~lan, JZU Univerzitetski klini~kicentar Tuzla,

4. Prim. dr. SNE@ANA UN^ANIN, mr. med. sci., ~lan,Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu,5. Prof. dr. sci. MIRSADA PRA[O, ~lan, JZU

Univerzitetski klini~ki centar Tuzla,6. Doc. dr. sci. ZIJAD RIFATBEGOVI], ~lan, JZU

Univerzitetski klini~ki centar Tuzla,7. Doc. dr. sci. NENAD VANIS, ~lan, Klini~ki centar

Univerziteta u Sarajevu,8. Prof. dr. sci. DAMIR AGANOVI], ~lan, Klini~ki centar

Univerziteta u Sarajevu,9. Mr. sci. VASILIJA BA[I], ~lan, Zavod za transfuzijsku

medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,10. Dr. sci. OSMAN SLIPI^EVI], ~lan, Zavod zdravstve-

nog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Herce-govine,

11. Dr. med. LADA SARAJLI], ~lan, Federalno ministar-stvo zdravstva.

Tehni~ko lice za obavljanje administrativno - tehni~kihposlovazapotrebeKomisijejedr.OLIVERATADI]-Federalnoministarstvo zdravstva.

II.Djelokrugrada, organizacija,sastav, prava i obaveze ~lanova

i predsjednikaKomisije, na~in rada Komisije i druga pitanja koja uti~u na rad i funkcionisanje Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja,ure|eni su Pravilnikom o djelokrugu, na~inu rada i sastavuKomisije za transplantacijsku medicinu.

III.Komisija iz ta~ke I. ovog rje{enja imenuje se kao stalno

radno tijelo, u skladu sa ~lanom 38. Pravilnika o djelokrugu,na~inu rada i sastavu Komisije za transplantacijsku medicinu.

IV.Za u~e{}e u radu Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja,

predsjedniku, ~lanovima i osobi za obavljanje administrativno-tehni~kihposlova, pripada naknada zarad u skladusa Odlukom ona~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnihtijela osnovanihod strane Vlade Federacije Bosnei Hercegovinei rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be.

V.Visinu naknade iz ta~ke IV. ovog rje{enja, posebnim

rje{enjem, utvr|uje federalni ministar zdravstva, a ispla}uje se izsredstava Federalnog ministarstva zdravstva.

VI.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-37-2964/11

22. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Ministar Prof.dr.RusmirMesihovi},s.r.

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDUSARAJEVO

Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beniglasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06,70/06,12/09 i 60/10)i Odlukeo na~inuobrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane VladeFederacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnihorgana dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE

POSTUPKA JAVNE NABAVE REKONSTRUKCIJEZGRADE FEDERALNOG ZAVODA ZA

POLJOPRIVREDU SARAJEVO

I.U Komisiju za provo|enje postupka javne nabave

rekonstrukcije zgrade Federalnog zavoda za poljoprivreduSarajevo imenuju se:

1. SENAD VELI] - predsjednik Komisije,2. MIRSAD MUJKOVI] - ~lan,3. SABAHUDIN TAHMAZ - ~lan,4. ALEMA BE[LI] - ~lan,5. ADNAN ]ENANOVI] - ~lan.

II.Zadatak Komisije je da provede postupak javne nabave, u

skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, na na~in da pripremisvu potrebnu dokumentaciju, otvori prispjele ponude, sa~inizapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~iniizvje{taj o radu i pripremi prijedlog ugovora direktoruFederalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

III.Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada pravo na

naknaduuskladusaOdlukomona~inuobrazovanjaiutvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane VladeFederacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnihorgana dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), o ~emu je potrebno donijeti posebnorje{enje.

IV.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 04-49-664-1/11

8. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Direktor Dr. sci.Mustafa \elilovi}, s. r.

(SL-444/11-F)

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINEUstavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, u

predmetu brojAP 874/08, rje{avaju}i apelaciju"Intersporta"d.o.o. Mostar, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 59. stav 2. alineja 2. i ~lana 61. st. 1, 2. i 3.Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelimi~no se usvaja apelacija "Intersporta" d.o.o.Mostar.Utvr|uje se povreda ~lana II/3.e) Ustava Bosne i

Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{tituljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosuna pravo na pravi~nosu|enje u razumnom roku u predmetu koji je okon~an PresudomVrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-2148/02od 23. januara 2008. godine.

Odbija se kao neosnovana apelacija "Intersporta" d.o.o.Mostar podnesena protiv Presude Vrhovnog suda FederacijeBosne i Hercegovine broj U-2148/02 od 23. januara 2008.godine, u odnosu na ostale aspekte ~lana II/3.e) Ustava Bosne i

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 23/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 23

Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{tituljudskih prava i osnovnih sloboda,u odnosuna pravo na imovinuiz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda, kao i u odnosu na pravo na djelotvoran pravnilijek iz ~lana 13. u vezi s ~lanom 6. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda i ~lanom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. "Intersport" d.o.o Mostar (u daljnjem tekstu: apelant) izMostara, kojeg zastupaju Ragib Had`i} i Almin Dautbegovi},advokati iz Zenice, podnio je 21. marta 2008. godine apelacijuUstavnomsuduBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavnisud) protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne iHercegovine (u daljnjemtekstu: Vrhovni sud)broj U-2148/02od

23. januara 2008. godine. S obzirom da apelacija nije sadr`avala sve elemente propisane ~lanom 19. stav 2. Pravila Ustavnogsuda, od apelanta je 25. marta 2008. godine zatra`eno da dopuniapelaciju. Apelant je 10. aprila 2008. godine dostavio dopunuapelacije.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odFederalnog ministarstva finansija i Vrhovnog suda zatra`eno je25. marta 2008. godine da dostave odgovore na apelaciju. OdVrhovnog suda je 10. juna 2010. godine zatra`eno da dostavi ispis broj U-2148/02.

3. Federalno ministarstvo finansija je dostavilo odgovor 10.aprila 2008. godine, a Vrhovni sud 11. aprila 2008. godine.Vrhovni sud je 21. juna 2010. godine dostavio spis U-2148/02.

4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Federalnog ministarstva finansija i Vrhovnog suda

dostavljeni su apelantu 11. juna 2008. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Rje{enjem Federalnog ministarstva finansija broj05-15-3861/02 od 20. septembra 2002. godine apelantu jeodobreno da u periodu od godinu dana od dana izdavanja odobrenja mo`e prire|ivati igre na sre}u - kla|enje na sportskerezultate i druge neizvjesne doga|aje na 17 uplatnih mjesta pobli`e navedenih u rje{enju. Rje{enjem je tako|er utvr|ena iapelantova obaveza da polo`i rezerve sigurnosti u iznosu od250.000 KMkojemora imatineprekidno svedo istekaperiodana koji je rje{enje izdato, te data saglasnost na pravila igre na sre}ukla|enja. U obrazlo`enju rje{enja je navedeno da je apelant podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za prire|ivanje igara na

sre}u - kla|enje na 22 uplatna mjesta, te da je apelant u tokupostupka odustao od zahtjeva za pet uplatnih mjesta pobli`enavedenih u rje{enju. Dalje, navedeno je da je Poreska uprava Zapisnikom broj 10/06-15-1-2766/02 od 18. septembra 2002.godine konstatirala da apelant ispunjava sve zakonom propisaneuvjete u pogledu opremljenosti i veli~ine uplatnih mjesta. Urje{enju je navedeno i da je, u skladu s ~lanom 141. Zakona oupravnom postupku, apelantu omogu}eno da u~estvuje uupravnom postupku i da je apelantov ovla{teni zastupnik naveoda je 15 uplatnih mjestave} ranijeposlovalo zbog ~ega smatrada nije bilo potrebno upla}ivati naknadu od po 10.000KM za svakopojedina~no uplatno mjesto, te da je trebalo upravni postupakvoditi u smislu izdavanja produ`enja odobrenja a ne izdavanja novog rje{enja.

7. Protiv navedenog rje{enja apelant je, tu`bom 21. oktobra 2002. godine, pokrenuo upravni spor pred Vrhovnim sudom.

8. Vrhovni sud je 25. oktobra 2002. godine dostavioapelantovu tu`bu Federalnom ministarstvu finansijaradi davanja odgovora, a apelantu je nalo`io da plati sudsku taksu za tu`bu.Apelant je 14. novembra 2002. godine dostavio potvrdu o

pla}enoj sudskoj taksi, dok je Federalno ministarstvo finansija 19.decembra2002.godinedostavilopredmetnispisiodgovorna apelantovu tu`bu.

9. Apelant je 13. juna 2006. godine obavijestio Vrhovni sudda ovla{}uje nove punomo}nike da ga zastupaju u predmetnomupravnom sporu. Osim toga, apelant je od Vrhovnog suda zatra`iodamuomogu}iprisustvovanjesjednicivije}atogsuda.

10. Vrhovni sud je donio Presudu broj U-2148/02 od 23. januara 2008. godine kojom je odbio apelantovu tu`bu. Uobrazlo`enju presude je navedeno da prvostepeni upravni organ,suprotnonavodima iz tu`be, nijepovrijedio zakon na apelantovu{tetu. Naime, Vrhovni sud je naveo da je u prvostepenompostupku utvr|eno da je apelantu, Rje{enjem Federalnogministarstva finansija broj 01-15-2386/00 od 13. jula 2000.godine, bilo odobreno prire|ivanje igara na sre}u - jednokratnoorganiziranje kla|enja na sportskim takmi~enjima. Apelantu jenavedenim rje{enjem data i saglasnost na pravila te igre u skladu

s odredbama ~l. 15. i 21. ranije va`e}eg Zakona o lutriji Bosne iHercegovine i igrama na sre}u ("Slu`beni list RBiH" broj 2/96),iako su prema odredbi navedenog ~lana 15. stav 3. tog zakona igre na sre}u kla|enjem na konjskim utrkama i sportskimtakmi~enjima iz ~lana 14. ta~ka 2. mogla prire|ivati isklju~ivopravna lica registrirana za konji~ki sport i sportske organizacijeregistrirane isklju~ivo za ovu vrstu igara na sre}u.

11. Dalje, Vrhovni sud je naveo da je Federalno ministarstvofinansija, postupaju}i po apelantovom zahtjevu za produ`enjeodobrenja za prire|ivanje igara na sre}u - jednokratna kla|enja na sportske i druge neizvjesnerezultateprema odredbamanovogZakona o igrama na sre}u (u daljnjem tekstu: ZIS) koji je stupiona snagu 16. januara 2002. godine (~ime su prestali da va`edotada{nji zakoni i drugi propisi o igrama na sre}u) odobrilootvaranje novih uplatnih mjesta za prire|ivanje kla|enja.Vrhovni sud je naveo da je odredbama ~l. 7. i 80. ZIS-a izri~itopropisano da posebne igre na sre}u iz ~lana 3. tog zakona (u kojespada i odobreno prire|ivanje kla|enja) mogu prire|ivati samoprivredna dru{tva koja su registrirana isklju~ivo za konkretnupojedinuigrunasre}upredvi|enuovimzakonom.Vrhovnisudjenaglasiodajeapelanturanijebiloodobrenojednokratnokla|enjena konjskim trkama i sportskim takmi~enjima propisano ~lanom14. ta~ka 2. ranije va`e}eg zakona, u za to posebno ure|enimprostorijama i uplatnim mjestima, te da takvo kla|enje vi{e nijeuop}e predvi|eno novim zakonom kao posebna igra na sre}u.Dalje, Vrhovni sud je obrazlo`io da ranijim zakonom nisu bilipropisaniposebniuvjeti za prire|ivanje jednokratnihkla|enjapa tako ni posebni uvjeti precizirani ~l. 81. do 85. novog zakona. Stim u vezi, Vrhovni sud je zaklju~io da se, suprotno apelantovimtvrdnjama, u konkretnom slu~aju radio otvaranjunovihuplatnihmjesta, te da se ranije dato odobrenje nije moglo produ`iti nitiodnositi na odobrenje za prire|ivanje kla|enja kao stalnedjelatnosti.

12. U vezi s tim, Vrhovni sud je zaklju~io da je Federalnoministarstvo finansija pravilno ocijenilo apelantov zahtjev kaozahtjev za otvaranje novih lokacija - uplatnih mjesta za prire|ivanje kla|enja za koje se moralo, u skladu s uvjetima propisanim navedenim zakonom, pribaviti novo odobrenje.Tako|er, Vrhovni sud je istakao da je u konkretnom slu~ajuapelant biodu`anispunitiuvjete koji se odnosena uplatna mjesta za koja je tra`io izdavanje odobrenja za kla|enje, propisane ~l.81. do 85. ZIS-a, odnosno da je bio du`an izvr{iti uplatupologa/rezerve za svako pojedina~no uplatno mjesto.IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije13. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama

povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 24/144

Broj 23– Strana 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:Evropska konvencija), pravo na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju, kao i pravo na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13.Evropske konvencije. Povredu prava na pravi~no su|enjeapelant vidi u neopravdano dugom trajanju postupka, kao i utome da s tim u vezi nije imao ni adekvatno pravo na djelotvoranpravni lijek.

14. Apelant tako|er smatra da su sud i upravni organpogre{no primijenili materijalno pravo budu}i da se, prema apelantovom mi{ljenju, u njegovom slu~aju nije radilo ozahtjevu za otvaranje novih uplatnih mjesta ve} o produ`enjuodobrenja za rad ve} postoje}im uplatnim mjestima. S tim u veziapelant smatra da mu je povrije|eno i pravo na imovinu jer jeumjesto da uplati po 1.000 KM za produ`enje rada uplatnihmjesta morao platiti po 10.000 KM za otvaranje novih.

15. Osim toga, apelant smatra da nije imao odgovaraju}ipristupsudubudu}idagaVrhovnisud,iporednjegovogizri~itogtra`enja, nije pozvao da prisustvuje sjednici vije}a koje jeodlu~ivalo o njegovoj tu`bi.

b) Odgovor na apelaciju16. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da u

cijelosti ostaje kod razloga iz svoje presude. Osim toga, Vrhovnisud je istakao da apelant nije pozvanna raspravu jerto nije tra iou podnijetoj tu`bi. U vezi s du`inom trajanja postupka Vrhovnisud je naveo da je sudija izvjestilac predmet u rad dobio udecembru 2007. godine, te da je u Upravnom odjeljenjuVrhovnog suda u toku 2007. godine bio veliki broj nerije{enihpredmeta zbog ~ega ni konkretan predmet nije mogao prije bitirije{en.

17.U odgovoruna apelacijuFederalno ministarstvo finansija je navelo da u konkretnom slu~aju nije do{lo do povreda apelantovih prava navedenih u apelaciji jer je to ministarstvorje{enje donijelo u skladu s odredbama ZIS-a.V. Relevantni propisi

18. UZakonu o parni~nom postupku("Slu`bene novineFBiH" br. 53/03, 73/05 i 53/06) u relevantne odredbe glase:

^lan 10.

Sud je du`an nastojati da se postupak provede bezodugovla~enja i sa {to manje tro{kova, te onemogu}iti svakuzloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.

19. U Zakonu o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 1/02) relevantne odredbe glase:

^lan 7. Posebne igre na sre}u mogu prire|ivati:[...]- privredna dru{tva koja su registrirana isklju~ivo za

konkretnu pojedinu igru na sre}u predvi|enu ovim zakonom naosnovi odobrenja.

^lan 80. Raznovrsna kla|enja mo`e prire|ivati Lutrija BiH i

privredna dru{tva sa sjedi{tem u Federaciji registriranaisklju~ivo za ovu vrstu igre na sre}u. Privredna dru{tva mogu

prire|ivati raznovrsna kla|enja u za to posebno ure|enim prostorijama i na osnovu odobrenja Ministarstva.^lan 86.

Za izdavanje odobrenja za prire|ivanje igre na sre}u,odobrenje pravila igara na sre}u, produ`enje odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u i za otvaranje nove lokacije pla}a senaknada.

Naknade iz stava 1. ovog ~lana su prihod Federacije. Naknada iz stava 1. ovog ~lana pla}a se za:1. Odobrenje za prire|ivanje igre:[...]c) u kladionicama – zaizdavanjeodobrenja . . . . . . . . . 50.000,00KM

– zaodobrenjepravilaigre. . . . . . . . . 1.000,00KM – zaotvaranjesvakenove lokacije . . . . 10.000,00KM – zaprodu`enjeodobrenja . . . . . . . . 10.000,00KM [...] Bezdokazaopla}enojnaknadiizstava2.ovog~lananemo`e

se izdati odobrenje i otpo~eti s radom.[...]

^lan 91.[...] Privredno dru{tvo kojem odobrenje za prire|ivanje igara na

sre}u u kasinu i automat klubovima va`i do kraja godine mogunastaviti s radom pod uvjetom da u roku od tri mjeseca od danastupanja na snagu ovog zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbamaovog zakona. Svi postupci zapo~eti radidavanja odobrenja za prire|ivanje posebnih igara u kasinu i au-tomat klubovima u kojima nije donijeto kona~no rje{enje dovr{}e se po odredbama ovog zakona.

20. UZakonu o upravnim sporovima("Slu`bene novineFederacije BiH" br. 2/98 i 8/00) relevantne odredbe glase:

^lan 30.O upravnim sporovima sud rje{ava u nejavnoj sjednici.

Zbog slo`enosti sporne stvari, ili ako ina~e na|e da je to potrebno radi boljeg razja{njenja stanja stvari, sud mo`e rije{itida se odr`i usmena rasprava (u daljnjem tekstu: rasprava).

Iz razloga navedenih u stavu 2. ovog ~lana i stranka mo`e predlo`iti da se odr`i rasprava.

^lan 35.Sud rje{ava spor, po pravilu, na podlozi ~injenica koje su

utvr|ene u upravnom postupku.[…]

^lan 36. Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u

granicama zahtjeva iz tu`be, ali pri tom nije vezan razlozimatu`be. Na ni{tavost upravnog akta sud pazi po slu`benoj du`nosti. Ako sud utvrdi (ocijeni) da je osporeni upravni akt ni{tav poni{tit }e ga, a ako su razlozi ni{tavosti sadr`ani i u

prvostepenom upravnom aktu, poni{tit }e i taj akt.^lan 60.Ukolikoovaj zakonne sadr`iodredbe o postupku u upravnim

sporovima, shodno }e se primjenjivati odgovaraju}e odredbezakona kojim je ure|en parni~ni postupak.

21. UZakonu o upravnim sporovima("Slu`bene novineFederacije BiH" broj 9/05) relevantne odredbe glase:

^lan 55.UkolikoovajZakonnesadr`iodredbeopostupkuuupravnim

sporovima shodno }e se primjenjivati odgovaraju}e odredbezakona kojim je ure|en parni~ni postupak.

^lan 75. Postupak po tu`bama pred Vrhovnim sudom Federacije

podnesenim do31.12.2003.godine,koji nijezavr{en dostupanjana snagu ovog zakona, nastavit }e se pred tim sudom poodredbama ranije va`e}eg zakona.VI. Dopustivost

22. U skladu s ~lanom VI/3.b) Ustava Bosne i HercegovineUstavni sud, tako|er, imaapelacionunadle`nost u pitanjimakoja su sadr`anau ovom ustavukada onapostanu predmet spora zbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

23. U skladu s ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 25/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 25

24. U konkretnom slu~aju predmet osporavanja apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj U.2148/02 od 23. januara 2008.godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu apelant jeprimio 6. februara 2008. godine a apelacija je podnesena 21.marta 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda. Kona~no, apelacija ispunjavai uvjeteiz ~lana16.st. 2. i 4. Pravila Ustavnogsuda, jer nije o~igledno (prima facie) neosnovana niti postoji neki drugiformalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.

25. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.VII. Meritum

26.ApelantsmatradasumuosporenompresudomVrhovnogsuda povrije|eni pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije, pravo na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju,kao i pravo na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13. Evropskekonvencije.

27. ^lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:(…)e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nim

stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.28.^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnomdijelu

glasi:1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.[…]I. Pravo na pravi~no su|enje - dono{enje odluke urazumnom roku

a) Relevantni principi29. Ustavni sud isti~e da se, prema konzistentnoj praksi

Evropskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta, vode}ira~una o kriterijima uspostavljenim sudskom praksomEvropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{anjustrana u postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te ozna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEvropski sud,Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99od 7. februara 2002. godine, Izvje{taj broj 2002-I, stav 38).

30. Osim toga, prema praksi Evropskog i Ustavnog suda,veliki broj predmeta uzetih u rad nije valjano opravdanje za prekomjerno odugovla~enje postupka, a stalno vra}anje odlukena ponovno su|enje mo`e pokazati da postoje ozbiljni nedostaciu organizaciji sudskog sistema (vidi Evropski sud,Probmeier protiv Njema~ke, presuda od 1. jula 1997. godine, stav 64,Izvje{taji 1997-IV).

31. Kona~no, Evropski sud je ukazao da je potrebna naro~ita marljivost nadle`nihvlasti u svim predmetima koji se ti~u li~nogstatusa i svojstva (...) (vidi Evropski sud, Borgese protiv Italije,presuda od 26. februara 1992. godine, serija A broj 228-B, stav18).

b) Period koji se uzima u obzir32. U konkretnom slu~aju apelant smatra da je postupak u

njegovom predmetu pred Vrhovnim sudom trajao nerazumnodugo jer je Vrhovnom sudu tu`bu podnio 21. oktobra 2002.godine, a presuda je donesena 23. januara 2008. godine. Dakle,relevantan periodkoji }e u konkretnom slu~aju Ustavni suduzetiu obzir je period od pet godina i tri mjeseca.

c) Analiza razumnosti trajanja postupka33. U konkretnom slu~aju se radilo o upravnom sporu koji je

pokrenut protiv rje{enja Federalnog ministarstva finansija u vezi

s odobravanjem apelantu obavljanja djelatnosti prire|ivanja igara na sre}u. Imaju}i u vidu da se upravni spor, po pravilu,rje{ava na podlozi ~injenica koje su utvr|ene u upravnompostupku, Ustavni sud smatra da se ne radi o naro~ito slo`enim~injeni~nim i pravnim pitanjima koja je sud trebao razmotriti.

34. Ustavni sud zapa`a da je Vrhovnom sudu trebalo pet

godina i tri mjeseca da odlu~i o tu`bi protiv rje{enja upravnogorgana, te da taj period Vrhovni sud nije ni~im opravdao. Osimtoga, Ustavni sud podsje}a i na praksu Evropskog suda i vlastitu jurisprudenciju prema kojima je du`nost dr`ave da organizira svoj pravni sistem tako da omogu}i sudovima i javnim vlastima da se povinuju zahtjevima i uvjetima iz Evropske konvencije(vidi Evropski sud,Zanghi protiv Italije, presuda od 19. februara 1991. godine, serija A, broj 194. stav 21, i Ustavni sud, Odluka broj AP 1070/05 od 9. februara 2006. godine, stav 34). Dalje, izdostavljenog spisa Ustavni sud nije mogao utvrditi da je apelant na bilo koji na~in doprinio du`ini predmetnog postupka. Stoga,Ustavni sud smatra da je ovako dugo trajanje postupka neopravdano i da bi se moglo opravdati samo u izuzetnimokolnostima. S obzirom da Vrhovni sud u odgovoru nije ukazaona postojanje izuzetnih okolnosti koje su sprije~ile br`edono{enjekonkretne odluke osim{to je naveo postojanje velikogbroja predmeta koji se nalazi na rje{avanju pred tim sudom,

Ustavni sud zaklju~uje da sveukupna du ina konkretnogpostupka ne zadovoljava zahtjev "razumnosti" iz ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije

35. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da ukonkretnom slu~aju postoji povreda prava na "su|enje urazumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravi~nosu|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6.stav 1. Evropske konvencije.II. Ostali aspekti prava na pravi~no su|enje, pravo naimovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

36. U vezi s apelantovim navodima o povredi ostalihaspekata prava na pravi~no su|enje, prava na imovinu i prava na djelotvoran pravni lijek, Ustavni sud ukazuje na to da je ve}odlu~ivaoo pitanjimakoja su pokrenutapredmetnomapelacijomu njegovoj odluci AP 873/08 (vidi Ustavni sud, Odluka odopustivostii meritumu broj AP873/08od 21.jula2008.godine,

objavljena na web stranici Ustavnog suda www.ccbh.ba).Ustavni sud je u citiranoj odluci zaklju~io da nema povrede uodnosu na ostale aspekte prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije, te prava na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvencijubudu}i da nema ni{ta {to bi ukazivalo da je sud proizvoljnoprimijenio relevantne propise na apelantovu {tetu, te se navodi okr{enju prava na pristup sudu odnose isklju~ivo na apelantovonezadovoljstvoosporenom odlukomi neprisustvovanjenejavnojsjednici vije}a. Tako|er, Ustavni sud je zaklju~io da ukonkretnom slu~aju nije povrije|eno ni pravo na djelotvoranpravni lijek iz ~lana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na pravi~no su|enje niti s pravom na imovinu, s obzirom da jeapelant imao i iskoristio sve zakonom propisane pravne lijekoveu upravnom postupku i upravnom sporu za koje se nikako nemo`e smatrati da su neefiktivni.

37. S obzirom da se i u predmetnom slu~aju apelacija odnosina isto pravno pitanje, Ustavni sud u ovoj odluci ne}e posebnorazmatrati apelantove navode nego se u cijelosti poziva na obrazlo`enje i razloge date u citiranoj odluci, jer se oni odnose ina ovu odluku. Prema navedenom, Ustavni sud zaklju~uje da suapelantovi navodi o kr{enju navedenih prava neosnovani.VIII. Zaklju~ak

38. Ustavni sud zaklju~uje da je povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. stav 1. Evropske konvencije u odnosu na dono{enjeodluke u razumnom roku kada se ukupno trajanje postupka povodom tu`be u upravnom sporu u periodu od pet godina i trimjeseca mo`e u potpunosti staviti na teret Vrhovnom sudu, te

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 26/144

Broj 23– Strana 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

kada tajsud nije dao razloge koji bi se mogli smatrati razumnim iobjektivnim opravdanjem za ovako dugo trajanje postupka.

39. Ustavni sud zaklju~uje da nema povrede ostalih aspekata prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, kao i prava na imovinu iz ~lana II/3.k) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 1.Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada Ustavni sud nijena{ao ni{ta {to bi ukazivalo da su relevantni propisi primijenjeniproizvoljnoinaapelantovu{tetuikadasenavodiopovrediprava na pristup sudu odnose isklju~ivo na apelantovo nezadovoljstvoosporenom odlukom i apelantovo neprisustvovanje nejavnojsjednici vije}a nadle`nog suda. Tako|er, Ustavni sud zaklju~ujeda nema ni povrede prava na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13.Evropske konvencije u vezi s pravom na pravi~no su|enje ipravom na imovinu, jer je apelant imao i iskoristio sve zakonompropisane pravne lijekove u upravnom postupku i upravnomsporu za koje se nikako ne mo`e smatrati da su neefiktivni.

40. Na osnovu ~lana 61. st. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

41. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr.Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sudBosne i Hercegovine je u Vije}u od petsudaca, upredmetu brojAP 874/08, rje{avaju}i apelaciju"Intersporta"d.o.o. Mostar, na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 59. stavak 2. alineja 2. i ~lanka 61. st. 1, 2. i3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), usastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudac

Mirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 14. rujna 2010. godine donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelomi~no se usvaja apelacija "Intersporta" d.o.o.Mostar.

Utvr|uje se povreda ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka6. stavak1. Europske konvencije za za{tituljudskih prava i temeljnihsloboda u odnosuna pravo na pravi~nosu|enje u razumnom roku u predmetu koji je okon~an PresudomVrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-2148/02od 23. sije~nja 2008. godine.

Odbija se kao neutemeljena apelacija "Intersporta" d.o.o.Mostar podnesena protiv Presude Vrhovnog suda FederacijeBosne i Hercegovine broj U-2148/02 od 23. sije~nja 2008.godine, u odnosuna ostaleaspekte ~lankaII/3.(e) UstavaBosne iHercegovine i ~lanka6. stavak1. Europske konvencije za za{tituljudskihprava i temeljnihsloboda, u odnosuna pravo na imovinuiz ~lanka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1.Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za za{titu ljudskihprava i temeljnih sloboda, kao i u odnosu na pravo na u~inkovit pravni lijek iz ~lanka 13. u svezi s ~lankom 6. Europskekonvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda i~lankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za za{tituljudskih prava i temeljnih sloboda.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. "Intersport" d.o.o Mostar (u daljnjem tekstu: apelant) izMostara, kojega zastupaju Ragib Had`i} i Almin Dautbegovi},odvjetnici iz Zenice, podnioje 21.o`ujka 2008. godineapelacijuUstavnomsuduBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavnisud) protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne iHercegovine (u daljnjemtekstu: Vrhovni sud)broj U-2148/02od23. sije~nja 2008. godine. S obzirom da apelacija nije sadr`avala sve elemente propisane ~lankom 19. stavak 2. Pravila Ustavnogsuda, od apelanta je 25.o`ujka 2008. godinezatra eno da dopuniapelaciju. Apelant je 10. travnja 2008. godine dostavio dopunuapelacije.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odFederalnog ministarstva financija i Vrhovnog suda je 25. o`ujka 2008. godine zatra`eno da dostave odgovore na apelaciju. OdVrhovnog suda je 10. lipnja 2010. godine zatra`eno da dostavi ispis broj U-2148/02.

3. Federalno ministarstvo financija je dostavilo odgovor 10.travnja 2008. godine, a Vrhovni sud 11. travnja 2008. godine.Vrhovnisudje21.lipnja2010.godinedostaviospisU-2148/02.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Federalnog ministarstva financija i Vrhovnog suda sudostavljeni apelantu 11. lipnja 2008. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Rje{enjem Federalnog ministarstva financija broj05-15-3861/02 od 20. rujna 2002. godine apelantu je odobrenodaurazdobljuodgodinudanaoddanaizdavanjaodobrenjamo`eprire|ivati igre na sre}u - kla|enje na sportske rezultate i drugeneizvjesne doga|aje na 17 uplatnih mjesta pobli`e navedenih urje{enju. Rje{enjem je tako|er utvr|ena i apelantova obveza da polo`i rezerve sigurnosti u iznosu od 250.000 KM koje mora imati neprekidno sve do isteka razdoblja na koje je rje{enjeizdato, te data suglasnost na pravila igre na sre}u kla|enja. Uobrazlo`enjurje{enja je navedenoda je apelantpodnio zahtjevza izdavanje odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u - kla|enje na 22 uplatna mjesta, te da je apelant u tijeku postupka odustao odzahtjeva za pet uplatnih mjesta pobli`e navedenih u rje{enju.Dalje je navedeno da je Porezna uprava Zapisnikom broj10/06-15-1-2766/02 od 18. rujna 2002. godine konstatirala kakoapelant ispunjava sve zakonom propisane uvjete gledeopremljenosti i veli~ine uplatnih mjesta. U rje{enju je navedeno ikako je, sukladno ~lanku 141. Zakona o upravnom postupku,apelantu omogu}eno sudjelovanje u upravnom postupku i da jeapelantov ovla{teni zastupnik naveo da je 15 uplatnih mjesta ve}ranije poslovalo zbog ~ega smatra kako nije bilo potrebnoupla}ivati naknadu od po 10.000 KM za svako pojedina~nouplatno mjesto, te kako je trebalo upravni postupak voditi usmislu izdavanja produljenja odobrenja a ne izdavanja novogrje{enja.

7. Protiv navedenoga rje{enja apelant je, tu`bom 21.listopada 2002. godine, pokrenuo upravni spor pred Vrhovnimsudom.

8. Vrhovni sud je 25. listopada 2002. godine dostavioapelantovu tu`buFederalnomministarstvu financija radidavanja odgovora, a apelantu je nalo`io da plati sudsku taksu za tu`bu.Apelant je 14. studenoga 2002. godine dostavio potvrdu opla}enoj sudskoj taksi, dok je Federalno ministarstvo financija 19. prosinca 2002. godine dostavilo predmetni spis i odgovor na apelantovu tu`bu.

9. Apelant je 13.lipnja 2006. godineobavijestioVrhovni sudkako ovla{}uje nove punomo}nike da ga zastupaju upredmetnom upravnom sporu. Osim toga, apelant je od

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 27/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 27

Vrhovnog suda zatra`io da mu omogu}i nazo~nost sjednicivije}a tog suda.

10. Vrhovni sud je donio Presudu broj U-2148/02 od 23.sije~nja 2008. godine kojom je odbio apelantovu tu`bu. Uobrazlo`enju presude je navedeno kako prvostupanjski upravniorgan, opre~no navodima iz tu`be, nije povrijedio zakon na apelantovu {tetu. Naime, Vrhovni sud je naveo kako je uprvostupanjskom postupku utvr|eno da je apelantu, Rje{enjemFederalnog ministarstva financija broj 01-15-2386/00 od 13.srpnja 2000. godine, bilo odobreno prire|ivanje igara na sre}u - jednokratno organiziranje kla|enja na sportskim takmi~enjima.Apelantu je navedenim rje{enjem data i suglasnost na pravila teigre sukladno odredbama ~l. 15. i 21. ranije va`e}eg Zakona olutriji Bosne i Hercegovine i igrama na sre}u ("Slu`beni list RBiH" broj 2/96), iako su prema odredbi navedenog ~lanka 15.stavak 3. tog zakona igre na sre}u kla|enjem na konjskimutrkama i sportskim takmi~enjima iz ~lanka 14. to~ka 2. mogleprire|ivatiisklju~ivopravneosoberegistriranezakonji~kisportisportskeorganizacije registrirane isklju~ivo za ovu vrstu igara na sre}u.

11. Dalje, Vrhovni sud je naveo kako je Federalnoministarstvo financija, postupaju}i po apelantovom zahtjevu za produljenje odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u -

jednokratna kla|enja na sportske i druge neizvjesne rezultateprema odredbama novog Zakona o igrama na sre}u (u daljnjemtekstu: ZIS) koji je stupio na snagu 16. sije~nja 2002. godine(~ime su prestali va iti dotada{nji zakoni i drugi propisi o igrama na sre}u) odobrilo otvaranje novih uplatnih mjesta za prire|ivanje kla|enja. Vrhovni sud je naveo kako je odredbama ~l. 7. i 80. ZIS-a izri~ito propisano da posebne igre na sre}u iz~lanka 3. toga zakona (u koje spada i odobreno prire|ivanjekla|enja) mogu prire|ivati samo gospodarska dru{tva koja suregistrirana isklju~ivo za konkretnu pojedinu igru na sre}upredvi|enu ovim zakonom. Vrhovni sud je naglasio kako jeapelantu ranije bilo odobreno jednokratno kla|enje na konjskimtrkama i sportskimtakmi~enjima propisano~lankom 14. to~ka 2.ranije va`e}eg zakona, u za to posebice ure|enim prostorijama iuplatnim mjestima, te da takvo kla|enje vi{e nije uop}epredvi|eno novim zakonom kao posebna igra na sre}u. Dalje,Vrhovni sud je obrazlo io kako ranijim zakonom nisu bili

propisaniposebniuvjeti za prire|ivanje jednokratnihkla|enjapa tako ni posebni uvjeti precizirani ~l. 81. do 85. novog zakona. Stim u svezi, Vrhovni sud je zaklju~io kako se, opre~noapelantovim tvrdnjama, u konkretnom slu~aju radi o otvaranjunovih uplatnih mjesta, te da se ranije dato odobrenje nije mogloproduljiti niti odnositi na odobrenje za prire|ivanje kla|enja kaostalne djelatnosti.

12. U svezi s tim, Vrhovni sud je zaklju~io kako je Federalnoministarstvo financija pravilno ocijenilo apelantov zahtjev kaozahtjev za otvaranje novih lokacija - uplatnih mjesta za prire|ivanje kla|enja za koje se moralo, sukladno uvjetima propisanim navedenim zakonom, pribaviti novo odobrenje.Tako|er, Vrhovni sud je istaknuo kako je u konkretnom slu~ajuapelant biodu`anispunitiuvjete koji seodnosena uplatna mjesta za koja je tra`io izdavanje odobrenja za kla|enje, propisane ~l.81. do 85. ZIS-a, odnosno da je bio du`an izvr{iti uplatupologa/rezerve za svako pojedina~no uplatno mjesto.

IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije13. Apelant smatra kako mu je pobijanim odlukama

povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencijeza za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:Europska konvencija), pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju, kao i pravo na u~inkovit pravni lijek iz~lanka 13. Europske konvencije. Povredu prava na pravi~nosu|enje apelant vidi u neopravdano dugom trajanju postupka,kao i u tome da s tim u svezi nije imao ni adekvatno pravo na u~inkovit pravni lijek.

14. Apelant tako|er smatra kako su sud i upravni organpogre{no primijenili materijalno pravo budu}i da se, prema apelantovome mi{ljenju, u njegovom slu~aju nije radilo ozahtjevu za otvaranje novih uplatnih mjesta ve} o produljenjuodobrenjaza radve} postoje}im uplatnimmjestima.S timu sveziapelant smatra kako mu je povrije|eno i pravo na imovinu jer jeumjesto da uplati po 1.000 KM za produljenje rada uplatnihmjesta morao platiti po 10.000 KM za otvaranje novih.

15. Osim toga, apelant smatra kako nije imao odgovaraju}ipristup sudu budu}i da ga Vrhovni sud, i pored njegovoga izri~itog tra`enja, nije pozvao da nazo~i sjednici vije}a koje jeodlu~ivalo o njegovoj tu`bi.

b) Odgovor na apelaciju16. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo kako u

cijelosti ostaje kod razloga iz svoje presude. Osim toga, Vrhovnisud je istaknuo kako apelant nije pozvan na raspravu jer to nijetra`io u podnijetoj tu`bi. U svezi s duljinom trajanja postupka Vrhovni sud je naveo kako je sudac izvjestitelj predmet u raddobio u prosincu 2007.godine, te kako je u UpravnomodjeljenjuVrhovnog suda u tijeku 2007. godine bio veliki broj nerije{enihpredmeta zbog ~ega ni konkretan predmet nije mogao prije bitirije{en.

17. U odgovoru na apelaciju Federalno ministarstvofinancija je navelo kako u konkretnom slu~aju nije do{lo dopovreda apelantovih prava navedenih u apelaciji jer je toministarstvo rje{enje donijelo sukladno odredbama ZIS-a.V. Relevantni propisi

18. UZakonu o parni~nom postupku("Slu`bene novineFBiH" br. 53/03, 73/05 i 53/06) u relevantne odredbe glase:

^lanak 10.Sud je du`an nastojati da se postupak provede bez

odugovla~enja i sa {to manje tro{kova, te onemogu}iti svakuzlouporabu prava koja strankama pripadaju u postupku.

19. U Zakonu o igrama na sre}u("Slu`bene novineFederacije BiH" broj 1/02) relevantne odredbe glase:

^lanak 7. Posebne igre na sre}u mogu prire|ivati:[...]

- gospodarska dru{tva koja su registrirana isklju~ivo zakonkretnu pojedinu igru na sre}u predvi|enu ovim zakonom naosnovi odobrenja.

^lanak 80. Raznovrsna kla|enja mo`e prire|ivati Lutrija BiH i

gospodarska dru{tva sa sjedi{tem u Federaciji registriranaisklju~ivo za ovu vrstu igre na sre}u. Gospodarska dru{tva mogu prire|ivati raznovrsna kla|enja u za to posebice ure|enim prostorijama i na temelju odobrenja Ministarstva.

^lanak 86. Za izdavanje odobrenja za prire|ivanje igre na sre}u,

odobrenje pravila igara na sre}u, produljenje odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u i za otvaranje nove lokacije pla}a senaknada.

Naknade iz stavka 1. ovog ~lanka su prihod Federacije.

Naknada iz stavka 1. ovog ~lanka pla}a se za:1. Odobrenje za prire|ivanje igre:[...]c) u kladionicama – zaizdavanjeodobrenja . . . . . . . . . 50.000,00KM – zaodobrenjepravilaigre. . . . . . . . . 1.000,00KM – zaotvaranjesvakenove lokacije . . . . 10.000,00KM – zaproduljenjeodobrenja . . . . . . . . 10.000,00KM [...] Bez dokaza o pla}enoj naknadi iz stavka 2. ovog ~lanka ne

mo`e se izdati odobrenje i otpo~eti s radom.[...]^lanak 91.

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 28/144

Broj 23– Strana 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

[...]Gospodarsko dru{tvo kojemu odobrenje za prire|ivanje

igara na sre}u u kasinu i automat klubovima va`i do koncagodine mogu nastaviti s radom pod uvjetom da u roku od trimjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovog zakona. Svi postupci

zapo~eti radi davanja odobrenja za prire|ivanje posebnih igarau kasinu i automat klubovima u kojima nije donijeto kona~norje{enje dovr{it }e se po odredbama ovog zakona.

20. UZakonu o upravnim sporovima("Slu`bene novineFederacije BiH" br. 2/98 i 8/00) relevantne odredbe glase:

^lanak 30.O upravnim sporovima sud rje{ava u nejavnoj sjednici. Zbog slo`enosti sporne stvari, ili ako ina~e na|e da je to

potrebno radi boljeg razja{njenja stanja stvari, sud mo`e rije{itida se odr`i usmena rasprava (u daljnjem tekstu: rasprava).

Iz razloga navedenih u stavku 2. ovog ~lanka i stranka mo`e predlo`iti odr`avanje rasprave.

^lanak 35.Sud rje{ava spor, po pravilu, na podlozi ~injenica koje su

utvr|ene u upravnom postupku.[…]

^lanak 36. Zakonitost pobijanog upravnog akta sud ispituje u

granicama zahtjeva iz tu`be, ali pri tom nije vezan razlozimatu`be. Na ni{tavost upravnog akta sud pazi po slu`benoj du`nosti. Ako sud utvrdi (ocijeni) da je pobijani upravni akt ni{tav poni{tit }e ga, a ako su razlozi ni{tavosti sadr`ani i u prvostupanjskom upravnom aktu, poni{tit }e i taj akt.

^lanak 60.Ukolikoovaj zakonne sadr`iodredbeo postupku u upravnim

sporovima, shodno }e se primjenjivati odgovaraju}e odredbezakona kojim je ure|en parni~ni postupak.

21. UZakonu o upravnim sporovima("Slu`bene novineFederacije BiH" broj 9/05) relevantne odredbe glase:

^lanak 55.UkolikoovajZakonnesadr`iodredbeopostupkuuupravnimsporovima shodno }e se primjenjivati odgovaraju}e odredbe

zakona kojim je ure|en parni~ni postupak.^lanak 75.

Postupak po tu`bama pred Vrhovnim sudom Federacije podnesenim do31.12.2003.godine,koji nijezavr{en dostupanjana snagu ovog zakona, nastavit }e se pred tim sudom poodredbama ranije va`e}eg zakona.VI. Dopustivost

22. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i HercegovineUstavni sud,tako|er, imaprizivnunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anau ovom ustavukadaona postanu predmetomspora zbogpresude bilo kojega suda u Bosni i Hercegovini.

23. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavnisudmo`erazmatratiapelacijusamoakosuprotivpresude,

odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi u~inkovitipravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako se podnese u roku od60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio odluku oposljednjem u~inkovitom pravnom lijeku koji je koristio.

24. U konkretnom slu~aju predmet pobijanja apelacijom jePresuda Vrhovnog suda broj U.2148/02 od 23. sije~nja 2008.godine protiv koje nema drugih u~inkovitih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Potom, pobijanu je presudu apelant primio 6. velja~e 2008. godine a apelacija je podnesena 21.o`ujka 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano~lankom16.stavak 1.PravilaUstavnogsuda. Kona~no,apelacija ispunjava i uvjete iz ~lanka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije o~evidno (prima facie) neutemeljena niti postoji nekidrugi formalni razlog zbog kojega apelacija nije dopustiva.

25. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdiokakopredmetna apelacijaispunjava uvjeteglede dopustivosti.VII. Meritum

26. Apelant smatra kako su mu pobijanom presudomVrhovnog suda povrije|eni pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europskekonvencije, pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europskukonvenciju, kao i pravo na u~inkovit pravni lijek iz ~lanka 13.Europske konvencije.

27. ^lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine:Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

prava i temeljne slobode ovog ~lanka, stavak 2, {to uklju~uje:(…)(e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nim

stvarima i druga prava vezana za krivi~ne postupke.28. ^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom

dijelu glasi:1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima

pravo na pravi~nu i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.[…]I. Pravo na pravi~no su|enje - dono{enje odluke urazumnom roku

a) Relevantna na~ela29. Ustavni sud isti~e kako se, prema konzistentnoj praksi

Europskogi Ustavnog suda, razumnostduljine trajanjapostupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta, vode}ira~una o kriterijima uspostavljenim sudskom praksomEuropskog suda, a osobito o slo`enosti predmeta, pona{anjustrana u postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te ozna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEuropski sud,Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99od 7. velja~e 2002. godine, Izvje{}e broj 2002-I, stavak 38).

30. Osim toga, prema praksi Europskog i Ustavnog suda,veliki broj predmeta uzetih u rad nije valjano opravdanje za prekomjerno odugovla~enje postupka, a stalno vra}anje odlukena ponovno su|enje mo`e pokazati kako postoje ozbiljninedostaci u organizaciji sudskog sustava (vidi Europski sud,Probmeier protiv Njema~ke, presuda od 1. srpnja 1997. godine,stavak 64, Izvje{}a 1997-IV).

31. Kona~no, Europski sud je ukazao kako je potrebna osobita marljivost nadle`nih vlasti u svim predmetima koji seti~u osobnog statusa i svojstva (...) (vidi Europski sud, Borgeseprotiv Italije, presuda od 26. velja~e 1992. godine, serija A broj228-B, stavak 18).

b) Razdoblje koje se uzima u obzir32. U konkretnom slu~aju apelant smatra kako je postupak u

njegovom predmetu pred Vrhovnim sudom trajao nerazumnodugo jer je Vrhovnom sudu tu`bu podnio 21. listopada 2002.godine, a presuda je donesena 23. sije~nja 2008. godine. Dakle,relevantno razdoblje koje }e u konkretnom slu~aju Ustavni suduzeti u obzir je razdoblje od pet godina i tri mjeseca.

c) Analiza razumnosti trajanja postupka33. U konkretnom slu~aju se radilo o upravnom sporu koji jepokrenut protiv rje{enja Federalnog ministarstva financija usvezi s odobravanjem apelantu obavljanja djelatnostiprire|ivanja igara na sre}u. Imaju}i u vidu da se upravni spor, popravilu, rje{ava na podlozi ~injenica koje su utvr|ene uupravnompostupku,Ustavnisud smatrakakose ne radi o osobitoslo`enim ~injeni~nim i pravnim pitanjima koja je sud trebaorazmotriti.

34. Ustavni sud opa`a kako je Vrhovnom sudu trebalo pet godina i tri mjeseca za odlu~ivanje o tu`bi protiv rje{enja upravnog organa, te kako to razdoblje Vrhovni sud nije ni~imopravdao. Osim toga, Ustavni sud podsje}a i na praksuEuropskog suda i vlastitu jurisprudenciju prema kojima je

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 29/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 29

du`nost dr`ave organizirati svoj pravni sustav tako da omogu}isudovima i javnim vlastimapovinovanje zahtjevima i uvjetimaizEuropske konvencije (vidi Europski sud,Zanghi protiv Italije,presuda od 19. velja~e 1991. godine, serija A, broj 194. stavak21, i Ustavni sud, Odluka broj AP 1070/05 od 9. velja~e 2006.godine, stavak 34). Dalje, iz dostavljenog spisa Ustavni sud nijemogao utvrditi kako je apelant na bilo koji na~in doprinio duljinipredmetnog postupka. Stoga, Ustavni sud smatra kako je ovakodugotrajanjepostupkaneopravdanoi kakobi se mogloopravdatisamo u izuzetnim okolnostima. S obzirom da Vrhovni sud uodgovoru nije ukazao na postojanje izuzetnih okolnosti koje susprije~ile br`e dono{enje konkretne odluke osim {to je naveopostojanje velikog broja predmeta koji se nalazi na rje{avanjupred tim sudom, Ustavni sud zaklju~uje kako sveukupna duljina konkretnog postupka ne zadovoljava zahtjev "razumnosti" iz~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije

35. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra kako ukonkretnom slu~aju postoji povreda prava na "su|enje urazumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravi~nosu|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije.II. Ostali aspekti prava na pravi~no su|enje, pravo naimovinu i pravo na u~inkovit pravni lijek

36. U svezi s apelantovim navodima o povredi ostalihaspekata prava na pravi~no su|enje, prava na imovinu i prava na u~inkovit pravni lijek, Ustavni sud ukazuje na to da je ve}odlu~ivaoo pitanjimakoja su pokrenutapredmetnomapelacijomu njegovoj odluci AP 873/08 (vidi Ustavni sud, Odluka odopustivosti i meritumu broj AP 873/08 od 21. srpnja 2008.godine, objavljena na webstraniciUstavnogsuda www.ccbh.ba).Ustavni sud je u citiranoj odluci zaklju~io kako nema povrede uodnosu na ostale aspekte prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije, te prava na imovinu iz ~lanka II/3.(k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju budu}ida nema ni{ta {tobi ukazivalokako je sud proizvoljno primijenio relevantne propise na apelantovu{tetu, te se navodi o kr{enju prava na pristup sudu odnoseisklju~ivo na apelantovo nezadovoljstvo pobijanom odlukom ineprisustvovanje nejavnoj sjednici vije}a. Tako|er, Ustavni sud jezaklju~iokako u konkretnomslu~ajunijepovrije|eno ni pravona u~inkovit pravni lijek iz ~lanka 13. Europske konvencije usvezi s pravom na pravi~no su|enje niti s pravom na imovinu, sobzirom da je apelant imao i iskoristio sve zakonom propisanepravne lijekove u upravnom postupku i upravnom sporu za kojese nikako ne mo`e smatrati da su neefiktivni.

37. S obzirom da se i u predmetnom slu~aju apelacija odnosina isto pravno pitanje, Ustavni sud u ovoj odluci ne}e posebicerazmatrati apelantove navode nego se u cijelosti poziva na obrazlo`enje i razloge date u citiranoj odluci, jer se oni odnose ina ovuodluku. Prema navedenome, Ustavni sudzaklju~uje kakosu apelantovi navodi o kr{enju navedenih prava neutemeljeni.VIII. Zaklju~ak

38. Ustavni sud zaklju~uje kako je povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije u odnosu na dono{enjeodluke u razumnom roku kada se ukupno trajanje postupka povodom tu`be u upravnom sporu u razdoblju od pet godina i trimjeseca mo`e u potpunosti staviti na teret Vrhovnom sudu, tekada tajsud nije dao razloge koji bi se mogli smatrati razumnim iobjektivnim opravdanjem za ovako dugo trajanje postupka.

39. Ustavni sud zaklju~uje kako nema povrede ostalihaspekata prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije,kao i prava na imovinu iz ~lanka II/3.(k) Ustava Bosne iHercegovinei~lanka1.Protokolabroj1uzEuropskukonvencijukada Ustavni sudnijena{aoni{ta {tobi ukazivaloda su relevantnipropisi primijenjeni proizvoljno i na apelantovu {tetu i kada se

navodi o povredi prava na pristup sudu odnose isklju~ivo na apelantovo nezadovoljstvo pobijanom odlukom i apelantovoneprisustvovanje nejavnoj sjednici vije}a nadle nog suda.Tako|er, Ustavni sud zaklju~uje kako nema ni povrede prava na u~inkovitpravni lijek iz~lanka13.Europskekonvencije u svezi spravom na pravi~no su|enje i pravom na imovinu, jer je apelant imao i iskoristio sve zakonom propisane pravne lijekove uupravnom postupku i upravnom sporu za koje se nikakone mo`esmatrati da su neefiktivni.

40. Na temelju ~lanka 61. st. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

41. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr.Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 874/08 , rje{avaju}i apelaciju"Intersporta" d.o.o. Mostar, na osnovu ~lana VI /3b) UstavaBosnei Hercegovine,~lana59 stav2 alineja2 i ~lana 61st.1, 2i 3 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnikBosneiHercegovine"br.60/05,64/08i51/09),usastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 1

Djelimi~no se usvaja apelacija "Intersporta" d.o.o.Mostar.

Utvr|uje se povreda ~lana II /3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije za za{tituqudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo napravi~no su|ewe u razumnom roku u predmetu koji je okon~anPresudom Vrhovnog sudaFederacijeBosnei Hercegovine brojU-2148/02 od 23. januara 2008. godine.

Odbija se kao neosnovana apelacija "Intersporta" d.o.o.Mostar podnesena protiv Presude Vrhovnog suda FederacijeBosne i Hercegovine broj U-2148/02od 23.januara 2008. godine,u odnosu na ostale aspekte ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije za za{tituqudskihpravaiosnovnihsloboda,uodnosunapravonaimovinuiz ~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za za{titu qudskihprava i osnovnih sloboda, kao i u odnosu na pravo nadjelotvoranpravnilijekiz~lana13uvezis~lanom6Evropskekonvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda i~lanom 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za za{tituqudskih prava i osnovnih sloboda.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benomglasnikuBr~koDistriktaBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I . Uvod1."Intersport"d.o.oMostar(udaqwemtekstu:apelant)iz

Mostara, kog zastupaju Ragib Haxi} i Almin Dautbegovi},advokati iz Zenice, podnio je 21. marta 2008. godine apelacijuUstavnomsuduBosne i Hercegovine(u daqwem tekstu: Ustavnisud) protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 30/144

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 31/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 31

izri~itog tra`ewa, nije pozvaoda prisustvuje sjednici vije}akoje je odlu~ivalo o wegovoj tu`bi.

b ) Odgovor na apelaciju16. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da u

cijelosti ostaje kod razloga iz svoje presude. Sem toga,Vrhovni sudje istakao daapelantnijepozvanna raspravujer to

nije tra`io u podnesenoj tu`bi. U vezi s du`inom trajawapostupkaVrhovnisud jenaveoda je sudijaizvjestilacpredmeturaddobioudecembru2007.godine,tedajeuUpravnomodjeqewuVrhovnog suda u toku 2007. godinebio velikibroj nerije{enihpredmeta zbog ~ega ni konkretan predmet nije mogao prije dabude rije{en.

17. U odgovoru na apelaciju Federalno ministarstvofinansija je navelo da u konkretnom slu~aju nije do{lo dopovreda apelantovih prava navedenih u apelaciji jer je toministarstvo rje{ewe donijelo u skladu s odredbama ZIS-a.

V . Relevantni propisi18. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`bene novine

FBiH" br. 53/03, 73/05 i 53/06) u relevantne odredbe glase:^lan 10

Sud je du`an da nastoji da postupak provede bezodugovla~ewa i sa {to mawe tro{kova, te onemogu}i svakuzloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.

19. U Zakonu o igrama na sre}u ("Slu`bene novineFederacije BiH" broj 1/02) relevantne odredbe glase:

^lan 7 Posebne igre na sre}u mogu da prire|uju:[...]- privredna dru{tva koja su registrovana iskqu~ivo za

konkretnu pojedinu igruna sre}u predvi|enu ovim zakonom naosnovi odobrewa.

^lan 80Raznovrsna kla|ewa mogu da prire|uju Lutrija BiH i

privredna dru{tva sa sjedi{tem u Federaciji registrovanaiskqu~ivo za ovu vrstu igre na sre}u. Privredna dru{tva moguda prire|ujuraznovrsna kla|ewau zato posebno ure|enimprostorijama i na osnovu odobrewa Ministarstva.

^lan 86Za izdavawe odobrewa za prire|ivawe igre na sre}u,

odobrewe pravila igara na sre}u, produ`ewe odobrewa zaprire|ivawe igara na sre}u i za otvarawe nove lokacije pla}ase naknada.

Naknade iz stava 1 ovog ~lana su prihod Federacije.Naknada iz stava 1 ovog ~lana pla}a se za:1. Odobrewe za prire|ivawe igre:[...]c) u kladionicama – zaizdavaweodobrewa. . . . . . . . . . . . . 50.000,00KM – zaodobrewepravilaigre . . . . . . . . . . . 1.000,00KM – zaotvarawesvakenovelokacije . . . . . . 10.000,00KM – zaprodu`eweodobrewa . . . . . . . . . . . 10.000,00KM [...]Bezdokazaopla}enojnaknadiizstava2ovog~lananemo`e

se izdati odobrewe i otpo~eti s radom.[...]^lan 91[...]Privredno dru{tvokojem odobrewe za prire|ivaweigara

na sre}u u kasinu i automat klubovima va`i do kraja godine mogudanastavesradompoduslovomdaurokuodtrimjesecaoddana stupawa na snagu ovog zakona usklade svoj rad, akte iposlovawe s odredbama ovog zakona. Svi postupci zapo~eti radi davawa odobrewa za prire|ivawe posebnih igara u kasinui automat klubovima u kojima nije doneseno kona~no rje{ewedovr{i}e se po odredbama ovog zakona.

20. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novineFederacije BiH" br. 2/98 i 8/00) relevantne odredbe glase:

^lan 30O upravnim sporovima sud rje{ava u nejavnoj sjednici.Zbog slo`enosti sporne stvari, ili ako ina~e na|e da je

to potrebno radiboqeg razja{wewa stawa stvari,sud mo`e rije{iti da se odr`i usmena rasprava (u daqwem tekstu: rasprava).

Iz razloga navedenih u stavu 2 ovog ~lana i stranka mo`eda predlo`i da se odr`i rasprava.

^lan 35Sud rje{ava spor, po pravilu, na podlozi ~iwenica koje su

utvr|ene u upravnom postupku.[…]

^lan 36Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u

granicama zahtjeva iz tu be, ali pri tom nije vezan razlozima tu`be. Na ni{tavnost upravnog akta sud pazi poslu`benoj du`nosti. Ako sud utvrdi (ocijeni) da je osporeni upravni akt ni{tavan poni{ti}e ga, a ako su razlozi

ni{tavnosti sadr`ani i u prvostepenom upravnom aktu,poni{ti}e i taj akt.

^lan 60Ukoliko ovaj zakon ne sadr i odredbe o postupku u

upravnim sporovima, shodno }e se primjewivati odgovaraju}eodredbe zakona kojim je ure|en parni~ni postupak.

21. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novineFederacije BiH" broj 9/05) relevantne odredbe glase:

^lan 55Ukoliko ovaj Zakon ne sadr i odredbe o postupku u

upravnim sporovima shodno }e se primjewivati odgovaraju}eodredbe zakona kojim je ure|en parni~ni postupak.

^lan 75Postupak po tu`bama pred Vrhovnim sudom Federacije

podnesenimdo 31.12.2003.godine, kojinijezavr{endo stupawana snagu ovog zakona, nastavi}e se pred tim sudom poodredbama ranije va`e}eg zakona.

VI . Dopustivost22. U skladu s ~lanom VI /3b) Ustava Bosne i Hercegovine

Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kog suda u Bosni i Hercegovini.

23. U skladu s ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i shodno zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwemdjelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

24. U konkretnom slu~aju predmet osporavawa apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj U.2148/02 od 23. januara 2008.godine protiv koje nemadrugih djelotvornih pravnih lijekovamogu}ih shodno zakonu. Zatim, osporenu presudu apelant jeprimio 6. februara 2008. godine a apelacija je podnesena 21.marta 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda. Na kraju, apelacijaispuwava i uslove iz ~lana 16 st. 2 i 4 Pravila Ustavnog suda, jer nije o~igledno ( prima facie) neosnovana niti postoji nekidrugi formalni razlog zbog kog apelacija nije dopustiva.

25. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI /3b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16 st. 1, 2 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud jeutvrdio dapredmetnaapelacijaispuwavausloveu pogledu dopustivosti.

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 32/144

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 33/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 33

1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada Ustavni sudnije na{ao ni{ta {to bi ukazivalo da su relevantni propisiprimijeweni proizvoqno i na apelantovu {tetu i kada senavodi o povredi prava na pristup sudu odnose iskqu~ivo naapelantovo nezadovoqstvo osporenom odlukom i apelantovoneprisustvovawe nejavnoj sjednici vije}a nadle`nog suda.Tako|e, Ustavni sud zakqu~uje da nema ni povrede prava nadjelotvoran pravni lijek iz ~lana 13 Evropske konvencije uvezi s pravom na pravi~no su|ewe i pravom na imovinu, jer jeapelant imao i iskoristio sve zakonom propisane pravnelijekove u upravnom postupku i upravnom sporu za koje nikakone mo`e da se smatra da su neefiktivni.

40. Na osnovu ~lana 61 st. 1, 2 i 3 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

41.Shodno ~lanuVI/5 UstavaBosnei Hercegovine,odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosnei HercegovineProf. dr Miodrag Simovi} ,s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija upredmetu brojAP 1150/10, rje{avaju}i apelacijuM. R., na osnovu~lanaVI/3.b)UstavaBosnei Hercegovine, ~lana 16.stav4. ta~ka 14, ~lana 59. stav 2. alineja 1. i ~lana 61. st. 1, 2. i 3.Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelimi~no se usvaja apelacija M. R.Utvr|uje se povreda prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz

~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 5. stav 1. ta~ka c. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnihsloboda, u odnosu na razloge za odre|ivanje i produ`enjepritvora, iz ~lana 197. stav 1.a) Zakona o krivi~nom postupkuRepublike Srpske, odre|enog Rje{enjem Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010.godine, kao i rje{enjima Okru`nog suda u Banjoj Luci -Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal i najte`e oblikeprivrednog kriminala broj 011-0-Kv-09-000 012-p od 22. aprila 2010. godine, broj 011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta 2010.godine i broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010.godine.

Odbija se kao neosnovana apelacija M. R.podnesena protivRje{enja Vrhovnog suda Republike Srpske broj118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010. godine, kao i rje{enja Okru`nog suda u Banjoj Luci - Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal i najte`e oblike privrednog kriminala broj011-0-Kv-09-000 012-p od 22. aprila 2010. godine, broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta 2010. godine i broj011-0-Kpp-10-000032-pod24.marta2010.godine,uodnosuna ostale aspekte prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 5. stav 1. ta~ka c.,kaoi ~lana 5. st. 2, 3. i 4. Evropske konvencije za za{titu ljudskihprava i osnovnih sloboda.

Odbacuje se kao nedopu{tena apelacija M. R. podnesena protiv Rje{enja Vrhovnog suda Republike Srpske broj118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010. godine, kao i rje{enja Okru`nog suda u Banjoj Luci - Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal i najte`e oblike privrednog kriminala broj011-0-Kv-09-000 012-p od 22. aprila 2010. godine, broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta 2010. godine i broj

011-0-Kpp-10-000032-pod24.marta2010.godine,uodnosuna pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6. Evropske konvencije za za{titu ljudskihprava i osnovnih sloboda zato {to je preuranjena.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne i

Hercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. M.R. (udaljnjem tekstu: apelant)iz Banje Lukekojegzastupa @eljko[urlan, advokat iz Banje Luke, podnioje 2. aprila 2010 godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) apelaciju koja je registrirana pod brojem AP1150/10, protiv Rje{enja Okru`nog suda u Banjoj Luci -Posebnog odjeljenja za organizirani i najte`e oblike privrednogkriminala (u daljnjem tekstu: Okru`ni sud) broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta 2010. godine i Rje{enja Okru`nogsudabroj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24.marta 2010.godine. Apelant je podnio zahtjev za dono{enje privremenemjere kojom bi Ustavni sud zabranio izvr{enje pobijanihrje{enja, jer sud o albi protiv prvostepenog rje{enja nije odlu~iou zakonom propisanom roku, zbog ~ega je apelant trebao bitipu{ten iz pritvora.

2. Apelant je 7.maja 2010.godineUstavnomsudu podnioapelaciju koja je registrirana pod brojem AP 1608/10, protivRje{enja Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu:Vrhovni sud) broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010.godine i Rje{enja Okru`nog suda broj 011-0-KV-09-000 012-pod 22. aprila 2010. godine. Apelant je, opet, podnio zahtjev za dono{enje privremene mjere, kojom bi Ustavni sud nalo`ioOkru`nom sudu da preispita svoju odluku te utvrdi koji su torazlozi za produ`enje pritvora, navode}i svaki dokaz koji treba obezbijediti, kao i da utvrdi da li je pritvor trajao razumnovrijeme i da se umjesto pritvora primijeni bla`a mjera.II. Postupak pred Ustavnim sudom

3. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odOkru`nog suda i Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka - Posebnotu ila{tvo za suzbijanje organiziranog i najte ih oblika privrednog kriminala (u daljnjem tekstu: tu`ila{tvo) zatra`eno je16.aprila2010. godineda dostave odgovorenaapelacijubrojAP1150/10.

4. Odgovor na apelacijuTu`ila{tvoje dostavilo26. aprila 2010. godine, a Okru`ni sud 26. aprila 2010. godine.

5. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori na apelaciju broj AP 1150/10 dostavljeni su apelantu24. maja 2010. godine.

6. Ustavni sud je donio Odluku o privremenoj mjeri broj AP1150/10 od 28. aprila 2010. godine kojom je odbio apelantovzahtjev za dono{enje privremene mjere.

7. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odVrhovnog suda i Okru`nog suda zatra`eno je 7. juna 2010.

godine da dostave odgovore na apelaciju broj AP 1608/10.8. Vrhovni sud i Okru`ni sud su odgovore na apelacijudostavili 14. juna 2010. godine.

9. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori na apelaciju broj AP 1608/10 Vrhovnog i Okru`nogsuda dostavljeni su apelantu 16. juna 2010. godine.

10.S obzirom na to da apelacijebr.AP 1150/10 i AP1608/10ukazuju na isti ~injeni~ni i pravni supstrat, te da je rije~ o istojstranci u redovnom postupku, Ustavni sud je, u skladu s ~lanom31. stav 1. Pravila Ustavnog suda, donio odluku o spajanjunavedenih predmeta u kojima }e voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku pod brojem AP 1150/10.

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 34/144

Broj 23– Strana 34 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

III. ^injeni~no stanje11. ^injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda

i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.Odre|ivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana

12. Rje{enjem sudije za prethodni postupak Okru`nog suda broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010. godineapelantu je, zbog osnovane sumnje da je po~inio krivi~no djeloorganiziranog kriminala iz ~lana 383.a) stav2. Krivi~nogzakona Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.49/03,108/04,37/06i70/06,udaljnjemtekstu:KZRS),uvezisa krivi~nim djelom zloupotrebe slu`benog djela ili ovla{tenja upodstrekavanjuipomaganjuiz~lana347.stav4.uvezisastavom3. KZ RS, u vezi s ~l. 24. i 25. istog zakona i krivi~nim djelommanipulacijecijena i {irenja la`nihinformacijaiz ~lana 292. stav2. u vezi sa stavom 1. ta~. a) i b) Zakona o tr`i{tu hartija odvrijednosti ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 92/06),odre|en pritvor zbog pritvorskih razloga iz ~lana 197. stav 1. ta~.a) i b) Zakonao krivi~nompostupku- pre~i{}eni tekst ("Slu`beniglasnik Republike Srpske" broj 100/09, u daljnjem tekstu: ZKPRS) u trajanju najdu`e do mjesec dana, po~ev{i od 23. marta 2010. godineu 10,00 sati, kaodana i ~asa li{avanjaslobode,tako

da po ovom rje{enju pritvor mo`e trajati najdu`e do 23. aprila 2010. godine do 10,00 sati.13. U obrazlo`enju rje{enja je navedeno da je, nakon

obrazlo`enogprijedlogazaodre|ivanjepritvorakojijepodnijelotu`ila{tvo pod brojem KT-ST-11/10 od 24. marta 2010. godine,sudija za prethodni postupak Okru`nog suda donio rje{enje oodre|ivanju pritvora apelantu i ostalim osumnji~enim licima,protiv kojih tu`ila{tvo vodi istragu, da su po~inili krivi~na djela pobli`e ozna~ena izrekom ovog rje{enja. Prijedlog tu`ila{tva jeobrazlo`en postojanjem osnovane sumnje da su apelant i ostaliosumnji~eni, u periodu od 1. aprila 2009. godine do 13. augusta 2009. godine, kao pripadnici zlo~ina~kog udru`enja (s ciljempribavljanja protupravne imovinske koristi ~lanovima udru`enja koje je organizirano radi izvr{enja krivi~nih djela zloupotrebeslu`benog polo`aja ili ovla{tenja, te manipulacija cijenama i{irenja la`nih informacija na {tetu preduze}a "Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu: "Medicinska

elektronika"), imalizadatakda izvr{e manipulacijeu cijenamana tr i{tu hartija odvrijednosti teda uti~unasmanjenjecijeneakcija preduze}a "Medicinska elektronika", sve radi nezakonitogpribavljanja 34,95% akcija preduze}a "Medicinska elektronika"iz portfelja akcijskog fonda i fonda za restituciju RepublikeSrpske, kojima je upravljala Investiciona razvojna banka Republike Srpske (u daljnjem tekstu: IRB RS). U obrazlo`enjuza odre|ivanje pritvora nagla{eno je da su zlo~ina~ko udru`enje~inili: @. K. u svojstvu direktora preduze}a "Medicinska elektronika", B. G. u svojstvu direktora IRB RS-a, D. C. usvojstvu rukovodioca odjeljenja za upravljanjeportfeljem hartija od vrijednosti IRB RS-a i ~lana Nadzornog odbora preduze}a "Medicinska elektronika", N. B. u svojstvu rukovodioca odjeljenja za plasmane privredi u Sektoru za plasmane IRB RS-a i ~lanaUpravnogodbora preduze}a "Medicinska elektronika", teapelantkaodirektorpreduze}a "Grand Trade"d.o.o. BanjaLuka.Okru`nisudjeutvrdiodapostojiosnovanasumnjadasuapelanti

ostali osumnji~eni po~inili krivi~na djela koja im se stavljaju na teret, kako je to opisano u ~injeni~nom opisu naredbe za provo|enje istrage tu`ila{tva od 24. marta 2010. godine. U vezisa postojanjem zakonskih uvjeta za odre|ivanje pritvora apelantu,Okru`nisud je ocijenioda je opravdanpritvorski osnoviz ~lana 197. stav 1. ta~. a) i b) ZKP RS-a, jer je, kako to stoji unaredbi tu ila{tva a {to ni sam apelant ne spori, apelant dr`avljanin Republike Srbije gdje ima imovinu (nekretnine), a sobzirom na te inukrivi~nihdjela koja mu se stavljajuna teret,za {to je predvi|ena kazna zatvora od najmanje pet godina za krivi~no djelo iz ~lana 383.a)stav 2. KZ RS,zatimkaznazatvora oddvijedo 10godina zakrivi~no djelo iz~lana347. stav4. u vezisastavom 3.i ~l. 24. i 25. KZRS (jerse izvr{ilac mo`ekaznitikaoda je to krivi~no djelo sam u~inio), to sve predstavlja okolnosti

koje ukazuju na opasnost od bijega, pogotovo kod ~injenice da apelant s paso{em RepublikeSrbije bez problemamo`enapustitii tu teritoriju. Okru`ni sud je obrazlo`io da postoji i pritvorskiosnov iz ~lana 197. stav 1. ta~ka b) (zbog bojazni uticanja na svjedoke i mogu}nosti ometanja krivi~nog postupaka, kao i~injenice da tu`ila{tvo tek treba da utvrdi identitet uprave IRBRS-a koji su 13. augusta 2009. godine prisustvovali sjednici IRBRS-a) jer iz naredbe za provo|enje istrage tu`ila{tva proizlazi da je u daljnjem toku istrage potrebno saslu{ati 30 svjedoka na okolnost prodaje akcija preduze}a "Medicinska elektronika" pocijeni od 0,05 KM po akciji, te na okolnost dobijanja nov~anenaknade za vrijednost akcija mimo berze. Prema navedenom,apelantu i ostalim osumnji~enim je odre|en pritvor na osnovu~lana 199. stav 1. ZKP-a.

14. Vije}e Okru`nog suda je Rje{enjem broj011-0-Kv-10-000 009-P od 29. marta 2010. godine odbilo kaoneosnovane `albe apelanta i ostalih osumnji~enih izjavljeneprotiv rje{enja Okru`nog suda od 24. marta 2010. godine, dok jeuva`avanjem albe tu`ila{tva preina~ilo rje{enje Okru`nog suda od 24. marta 2010. godine, tako da je apelantu i ostalimosumnji~enim odre|en pritvor i po pritvorskom osnovu iz ta~keg) stava 1. ~lana 197. ZKP RS-a. U obrazlo`enju rje{enja jenavedeno da je sud, ispituju}i rje{enje od 24. marta 2010. godine

u dijelu koji se osporava `albom tu`ila{tva i uvidom u prilogespisa, utvrdio da je `alba tu`ila{tva osnovana, te da jeneprihvatljiv zaklju~ak ovog suda u pogledu nepostojanja objektivnih uvjeta za odre|ivanje pritvora apelantu popritvorskom osnovu iz ta~ke g) stava 1. ~lana 197. ZKP RS-a (pu{tanje na slobodu rezultiralo bi stvarnom prijetnjomnaru{avanja javnogreda), jerse zakrivi~nadjela koja se apelantustavljaju na teret mo`e izre}i kazna zatvora deset godina i vi{e,~ime je po ocjeni ovog suda svakako ispunjen i objektivni uvjetza odre|ivanje pritvora i po navedenom pritvorskom osnovu.Sud je odbio kao neosnovane apelantove `albene navode da sepobijano rje{enje zasniva na pogre{noj primjeni materijalnogprava i pogre{no utvr|enom ~injeni~nom stanju, kojim apelant osporava postojanje osnovane sumnje da je po~inio krivi~na djela koja su mu stavljena na teret, kao i zbog nepostojanja posebnih pritvorskih osnova u konkretnom slu~aju. Suprotnoapelantovim tvrdnjama zaklju~eno je da su sudovi, u osporenom

rje{enju, dali iscrpno obrazlo`enje u pogledu postojanja osnovane sumnje da je apelant po~inio krivi~na djela koja su mustavljena na teret, a koje u cijelosti kao pravilno prihvata i vije}eovog suda. Tako|er, vije}e je zaklju~ilo da }e se u daljnjem tokuistrage detaljno konkretizirati uloga svakog od osumnji~enih uizvr{enju ovih krivi~nih djela, a {to i jeste smisao istrage. Vije}eovog suda je dalje odbilo kao neosnovane apelantove `albenenavode u pogledu postojanja posebnih pritvorskih razloga iz ta~.a) i b) stava 1. ~lana 197. ZKP RS-a, jer zaklju~ke u pobijanomrje{enju o osnovanosti posebnih pritvorskih razloga u cijelostikao pravilne prihvata i ovo vije}e. Iz navedenih razloga vije}eOkru`nog suda je na osnovu ~lana 336. stav 3. ZKP RS-a donijelo odluku kao u izreci ovog rje{enja.Produ`enje mjere pritvora za 60 dana

15. Vije}e Okru`nog suda je Rje{enjem broj011-0-Kv-09-000 012-p od 22. aprila 2010. godine produ`ilo

pritvor apelantu i ostalim osumnji~enim koji je prvobitnoodre|en rje{enjem sudije za prethodni postupak Okru`nog suda broj011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010. godine, koje jepotvr|eno odlukom tog suda od 29. marta 2010. godine za jo{dva mjeseca, tako da po ovom rje{enju pritvor mo`e trajatinajdu`e do 23. juna 2010. godine.

16. U obrazlo`enju rje{enja Okru`nog suda od 22. aprila 2010. godinenavedenoje da je tu ila{tvo 16.aprila 2010. godinepodnijelo prijedlog za produ`enje pritvora apelantu i ostalimosumnji~enim, zbog osnovane sumnje da su po~inili krivi~nodjelo organiziranog kriminala iz ~lana 383.a) stav 2, u vezi s~lanom 347. stav 4. KZ RS-a za jo{ dva mjeseca, i to apelantu izposebnih pritvorskih razloga propisanih ~lanom 197. stav 1. ta~.a),b) i g).Uz prijedlogza produ`enje pritvoraprilo`enisu dokazi

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 35/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 35

prikupljeni u fazi istrage: iskazi osumnji~enih kao svjedoka,iskazi brojnih saslu{anih svjedoka, iz ~ega je, prema navodima tu`ila{tva, proizlazilo da je apelant pribavio imovinsku korist koja se ogleda u razlici tr`i{ne vrijednosti akcija preduze}a "Medicinska elektronika" na dan 1. aprila 2009. godine u iznosune manjem od 1.303.984,51 KM.

17. Vije}e Okru`nog suda je prihvatilo prijedlog tu`ila{tva opostojanju posebnih pritvorskih razloga u vezi s apelantom, upogledu pritvorskog osnova propisanog ~lanom 197. stav 1.ta~ka a) ZKP-a RS-a, jer je kao nespornu ~injenicu utvrdilo da apelant pored dr`avljanstva Bosne i Hercegovine ima idr`avljanstvo Republike Srbije, gdje posjeduje nekretnine, tj.ku}u u mjestu ^elarevo kod Novog Sada, te da posjeduje paso{Republike Srbije. Tako|er, ~injenica da je za apelanta pro{irena istraga ukazuje da za njega egzistira pritvorski osnov iz ta~ke a)stav 1. ~lana 197. ZKP RS-a, jer postoji opasnost od njegovogbijega.

18. Okru`ni sud je dalje zaklju~io da za apelanta i daljeegzistira pritvorski osnov iz ~lana 197. stav 1. ta~. b) i g) ZKPRS-a, s obzirom na na~in izvr{enja i te`inu krivi~nog djela kojemu se kao osumnji~enom stavlja na teret, a s obzirom na ~injenicu da je u ovom predmetu istraga pro{irena, pa postojiosnovana sumnja da bi apelant boravkom na slobodi mogao da sakrije, uni{ti, falsifikuje ili izmijeni dokaze iz kojih proizlazeradnje izvr{enjakrivi~nog djela,kao i da bi boravkom na slobodimogao uti~e na svjedoke. Naime, osumnji~eni N. B. u svomiskazu, iznose}i svoju odbranu u svojstvu osumnji~enog,direktno i neposredno tereti apelanta i ostale osumnji~ene za izvr{enje predmetnog krivi~nog djela, pa ova ~injenica predstavlja naro~ite okolnosti koje ukazuju da bi ostaliosumnji~eni i apelant boravkom na slobodi mogli ometatikrivi~ni postupak uticanjem na N. B., u smislu da promijeni svojiskaz ili da ga prilagodi odbrani apelanta i ostalih osumnji~enih.Tako|er, iz iskaza osumnji~enog V. M. proizlazi da ga je apelant ve}kontaktirao, "damu je uru~iopoklon i obe}aoradnomjesto usvom preduze}u kada ovaj to po`eli" {to tako|er ukazuje na apelantovu spremnost da na slobodi uti~e na svjedoke i drugeosumnji~ene. Osim toga, uvidom u listing apelantovihtelefonskih poziva proizlazi da je ve} pozivao pojedine ~lanoveIRB RS-a na koje je tako|er istraga pro{irena, {to jasno ukazujeda je apelant s pojedinim ~lanovima IRB RS-a bio u kontaktu i uvrijeme kada je na sjednici IRBRS-aprihva}enanjegova ponuda za preuzimanje akcija preduze}a "Medicinska elektronika", te da su radnje izvr{enja krivi~nog djela koje mu se stavljaju na teret iradnje izvr{enja krivi~nog djela koje se stavljaju na teret osumnji~enim ~lanovima uprave IRB RS-a usko povezane, a {totako|er ukazuje da bi apelant boravkom na slobodi mogaoometati krivi~ni postupak uticanjem na osumnji~ene ~lanoveIRB RS-a, u ~emu se sti~e osnov za produ`enje pritvora apelantuiostalimosumnji~enimpota~kib)stav1.~lana197.ZKPRS-a.

19.Kona~no,kadjeupitanjupritvorskiosnovizta~keg)stav1. ~lana197. ZKPRS-a,premaocjenivije}a egzistirajuvanredneokolnosti koje krivi~na djela koja se apelantu i ostalimosumnji~enim stavljaju na teret ~ine posebno te{kim, te binjihovo pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjomnaru{avanja javnog reda. Tako su se, zbognemogu}nosti radnika

da u|uu krug preduze}ai na svoja radna mjesta, krajemjanuara ipo~etkom februara 2010. godine u vi{e navrata javno okupljaliradnici "Medicinske elektronike" i "Centra za medicinska istra`ivanja i razvoj zdravstvene za{tite". Bili su to organiziraniprotesti u kojima je i policija bila prisiljena da intervenira.Naime, do{lo je do uznemiravanja radnika i njihovih porodica,kao i lica koja su u toj ustanovi ostvarivala zdravstvenu za{titu,ali i {ire javnosti. Na ovaj na~in su radnici "Medicinskeelektronike" i njihove porodice dovedeni u nezavidnu socijalnusituaciju, pa stoga postoji opravdana bojazan da bi pu{tanje na slobodu apelanta i ostalih osumnji~enih, koji su osumnji~eni da su direktno doprinijeli toj situaciji, imalo za posljedicu revolt iprotest radnika ovog preduze}a, u ~emu se sti~e osnov za pritvor iz ta~ke g) stav 1. ~lana 197. ZKP RS-a.

20. Prema tome, vije}e Okru`nog suda smatra opravdanimprodu`enje pritvora apelantu i ostalim osumnji~enim za jo{ dva mjeseca, cijene}i obim i slo`enost istrage kao i radnje kojetu`ila{tvo planira preduzeti, konstatiraju}i da se time ne}edovesti u pitanje po{tivanje obaveza iz ~lana 196. stav 4. ZKPRS-a i ~lana 5. stav 3. Evropske konvencije.

21. Vrhovni sud je Rje{enjem broj 118-0-K`-10-000 110 od29. aprila 2010. godine odbio kao neosnovane `albe apelanta iostalih osumnji~enih izjavljene protiv Rje{enja Okru`nog suda broj 011-0-Kv-09-000 012-p.

22. U obrazlo`enju rje{enja je navedeno da je sud odbio kaoneosnovane apelantove `albene navode u vezi sa zakonito{}upobijanogrje{enja, zaklju~iv{i da su oniistaknuti pau{alno,pa ihsud nije mogao ispitati na osnovu takvog pau{alnog prigovora pravilnosti i zakonitosti pobijanog rje{enja. U odnosu na apelantove navode kojima se, po ocjeni suda, poku{alo dovesti usumnju pravilnost zaklju~ka iz pobijanog rje{enja po kojempostoji osnovana sumnja da je po~inio krivi~na djela za koja seprotivnjegavodi istraga,ovaj sudje cijenio da je takav zaklju~akpravilan, zbog toga {to obrazlo`enje pobijanog rje{enja ukazujena to iz kojih dokaza ta osnovana sumnja proizlazi, pri ~emu jeanaliziran sadr`aj tih dokaza i {ta iz njih, u pogledu potvr|ivanja osnovane sumnje, proizlazi.

23.Vrhovni sud je daljeocijenioda su neosnovani apelantovi`albeni navodi u pogledu postojanja posebnih razloga za produ`avanje pritvora po pritvorskom osnovu iz ~lana 197. stav1. ta~ka a) ZKP RS-a, jer smatra da je prvostepeni sud pravilnozaklju~ioda, zbog toga {toapelant pored dr`avljanstva BiHima idr`avljanstvoRepublikeSrbije, posjedujenepokretnu imovinu uRepublici Srbiji i paso{ Republike Srbije, te s obzirom da je uodnosu na njega pro{irena istraga, sve ukazuje da postojiopasnost od njegovog bijega. Prema tome, analizom apelantovihprigovora, Vrhovni sud smatra da apelant niti jednim od navoda `albe ne dovodi u sumnju pravilnost zaklju~ka da postojiopasnosti od bijega, isticanjem ~injenice da je porodi~ni ~ovjek,poslovno vezan za svoje prebivali{te i da se svrha, umjestoodre|ivanja pritvora po ovom osnovu, mogla ostvariti i mjerama zabrane uz oduzimanje putnih isprava i li~ne karte. Imaju}i uvidu te`inu krivi~nog djela zbog kojeg se protiv apelanta vodiistraga, kao i navedene ~injenice sadr`ane u pobijanom rje{enju,Vrhovni sudzaklju~uje da se apelantovim `albenim navodimanedovodi u sumnju pravilnost zaklju~kapobijanog rje{enjau dijelukoji se odnosi na opasnost od bijega i u tome sadr`anog razloga za produ`enje pritvora po osnovu~lana197. stav 1. ta~ka a) ZKPRS-a.

24. Ovaj sud, tako|er, smatra da je pravilan zaklju~ak izpobijanog rje{enja o razlozima za produ`enje pritvora iz ~lana 197. stav 1. ta~ka b) ZKP RS-a, zbog toga {to je prvostepeni sudpravilno naveo razloge u odnosu na apelanta i ostaleosumnji~ene, daju}i za takav zaklju~ak sveobuhvatne i valjanerazloge koje kao pravilne prihvata i ovaj sud. Dalje, sud smatra neosnovanim `albene navode apelanta da ne postoje razlozi za pritvorpoosnovu~lana197.stav1.ta~kag)ZKPRS-a,zbogtoga {to se po ocjeni Vrhovnog suda podvanrednim okolnostimausmislu navedene odredbe zakona imaju smatrati posebneokolnosti izvedene iz te`ine na~ina izvr{enja krivi~nog djela ili

posljedice, kako to pravilno nalazi prvostepeni sud. @albetako|er pogre{no prenagla{avaju i poku{avaju dovesti u sumnjupravilnost ~injenice o ispoljenim protestima radnika, {to uznagla{avanje posebne te`ine krivi~nog djela, kao i vanrednihokolnosti, samo dodatno poja~ava zaklju~ak da postoji stvarna prijetnja naru{avanja javnog reda ukoliko bi se apelant i ostaliosumnji~eni na{li na slobodi. Isto tako, Vrhovni sudsmatrada suneosnovani apelantovi navodi da je pobijanim rje{enjempovrije|ena odredba ~lana 196. stav 4. ZKP RS-a, kojom jepropisana obaveza svih organa da postupaju sa posebnomhitno{}u u situaciji kada se osumnji~eni nalazi u pritvoru, jer razlozi koji su navedeni u obrazlo`enju zaklju~ka pobijanogrje{enja o produ`enju pritvora, te`ina krivi~nih djela za koje sevodi istraga, ~injenica da je istraga pro{irena na apelanta i na

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 36/144

Broj 23– Strana 36 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

druga lica, kao i druge radnje u potpunosti opravdavaju odluku oprodu`enju pritvora apelantu za jo{ dva mjeseca.IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije25. Iz navoda apelacije proizlazi da se apelant `ali da mu je

osporenim rje{enjima povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. Evropskekonvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda (udaljnjem tekstu: Evropska konvencija), kao i pravo na li~nuslobodu i sigurnost iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 5. stav 1. ta~ka c., te ~lana 5. st. 2, 3. i 4. Evropskekonvencije, kao i pravo na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13.Evropske konvencije.

26. Apelant smatra da mu je pobijanim rje{enjima povrije|eno pravona pravi~nosu|enjezbogpogre{noutvr|enog~injeni~nog stanja i proizvoljne primjene materijalnog prava, jer kako isti~e odredbe ZKP-? ne propisuju razloge navedene uobrazlo`enju pobijanih rje{enja kao razloge za odre|ivanjepritvora. U vezi s povredom prava na li~nu slobodu i sigurnost,apelant navodi da pobijana rje{enja ne daju razloge iz kojih semo`e osnovano zaklju~iti da }e ometati istragu uticanjem na svjedoke. U vezi s razlozima za odre|ivanje pritvora apelant, usu{tini, osporava postojanje osnovane sumnje za odre|ivanjepritvora. Dalje, apelant navodi da mu prije odre|ivanja mjerepritvora nisu predo~eni dokazi kojim je tu`ila{tvo raspolagalo ina kojima je zasnivalo svoj prijedlog za odre|ivanje pritvora ikoje je prezentiralo sudu s ciljemda opravda svoj prijedlog, te da se zbog toga o tim dokazima nije mogao izjasniti. Tako|er,apelant navodi da je sud o `albi izjavljenoj protiv prvostepenogrje{enja kojim mu je odre|en pritvor odlu~io nakon isteka roka od 48 sati za odlu~ivanje o `albi, koji je propisan odredbama ZKP-a.

27. Apelant dalje nagla{ava da okolnost da neko lice ima dvojno dr`avljanstvo ne ukazuje na opasnost od bijega, jer jeizjavio da je spreman da se odazove svakom pozivu suda i na tajna~in je pokazao i dokazao da nema namjeru da bje`i.Oduzimanjem putnih isprava bi se, kako navodi, postigla svrha iotklonila ta sumnja od njegovog bijega. Apelant osporava razlogza produ`avanje pritvora koji se zasniva na postojanju opasnostiod falsificiranja dokaza, te uni{tavanja i sakrivanja drugihtragova va`nih za vo|enje ovog postupka, jer smatra da sud neobrazla`e o kojim dokazima se radi, kao i da bi njegovo pu{tanjena slobodu uticalo na svjedoke, jer smatra da listing telefonskihpoziva nije dokaz da je bilo razgovora izme|u lica koja sudnavodi i da su telefone koristila lica koja posjeduju telefonskebrojeve navedene u listingu.

28. Apelant navodi da mu je povrije|eno pravo iz ~lana 196.stav 4. ZKPRS-a zato {tomu je pritvor produ`en zbog saslu{anja 27 svjedoka, da je do sada saslu{ano svega 10 svjedoka, te da jeovakav na~inrada suda protivan navedenojodredbi zakona. Kaorazlog za produ`enje pritvora navedeno je i pro{irenje istrage uodnosu na apelanta i ostale osumnji~ene, a tu`ila{tvo, kakoapelant navodi, nije dokazalo da postoji osnovana sumnja da jepo~inio krivi~no djelo koje mu se pro{irenjem istrage stavlja na teret. Tako|er smatra da sud nije konkretizirao ~injenice kojeukazuju da je li~no ili preko drugih osoba poku{ao uticati na svjedoke, {to po njegovom sudu rje{enje u tom dijelu ~inineosnovanim.

29. Za postojanje pritvorskog osnova zbogvanrednihokolnostikojesunastalekaoposljedicaizvr{enjakrivi~nogdjela,apelant smatra da sud nije utvrdio da postoje tevanredneokolnostikoje onemogu}avaju funkcioniranje dr`avnih organa ida bi njegovo pu{tanje na slobodu rezultiralo prijetnjomnaru{avanja javnog reda.

30. U vezi s povredom prava na djelotvoran pravni lijekapelanttvrdidasesudnijeizjasnioonjegovimnavodimaiz`albei razlozima zbog kojih nisu prihva}eni ti navodi.

b) Odgovor na apelaciju31. U odgovoru na apelaciju Okru`ni sud je naveo da u

cijelostiostaje kodrazloga datihu osporenimrje{enjima, jerje za

svojuodlukuo odre|ivanjupritvoradao dovoljno razloga a dapritome nije povrijedio apelantova prava. Osim toga, smatra da se~injenice i razlozi koje apelant navodi u apelaciji ne mogusmatrati ~injenicama kojima mu se povre|uju prava garantirana Ustavom i Evropskom konvencijom.

32. U odgovoru na apelaciju tu`ila{tvo je navelo da su

apelantovi navodi neosnovani, da je prijedlog za odre|ivanjepritvora imao dovoljno osnova da sud zaklju~i da postojepritvorski osnovi, te da je sud odluku o odre|ivanju pritvora apelantu donio na osnovu sveobuhvatne analize dokaza na kojima se zasniva. S tim u vezi smatra da je apelacija neosnovana, odnosno da postupanjem tu`ila{tva i suda nisuprekr{ena apelantova prava na zakonito li{avanje slobode kao iostala prava koja apelant navodi u apelaciji.

33. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da apelantove prigovore sadr`ane u apelaciji smatra neosnovanim,te da u svemu ostaje kod razloga iz rje{enja.V. Relevantni propisi

34. U Zakonu o krivi~nom postupku Republike Srpske("Slu`beni glasnik RS" br. 50/03, 111/04 i 115/04) relevantneodredbe glase:

^lan 196.Op{te odredbe

(1) Pritvor se mo`e odrediti ili produ`iti samo pod uslovima propisanim u ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne mo`eostvariti drugom mjerom.

(2) Pritvor odre|uje ili produ`uje rje{enjem sud na prijedlogtu ioca, a nakon {to sud prethodno saslu{a osumnji~enog,odnosno optu`enog, na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predla`e, osim u slu~aju iz ~lana 197. stav 1. ta~ka a).

(3) Tu`ilac je du`an da podnese obrazlo`en prijedlog za produ`enje pritvora sudu najkasnije pet dana prije isteka roka izrje{enja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlogosumnji~enom, odnosno optu`enom i njegovom braniocu.

(4) Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkra}e nu`novrijeme.Ako se optu`eninalaziu pritvoru,du`nost je svihorganakoji u~estvuju u krivi~nom postupku i organa koji im pru`aju pravnu pomo} da postupaju sa posebnom hitno{}u.

(5)U tokucijelogpostupkapritvor}e se ukinuti~imprestanurazlozi na osnovu kojih je odre|en, a pritvorenik }e se odmah pustiti na slobodu.

(6)Po prijedloguoptu`enog ilibraniocazaukidanje pritvorakoji je zasnovan na novim ~injenicama sud }e odr`ati ro~i{te,odnosno sjednicu vije}a o kome }e obavijestiti stranke ibranioca. Nedolazak stranaka i branioca koji su urednoobavije{teni ne spre~ava odr`avanje ro~i{ta, odnosno sjednicevije}a.

(7) Protiv rije{enja o odbijanju prijedloga za ukidanje pritvora `alba je dozvoljena.

(8) Ako prijedlog nije zasnovan na novim ~injenicama kojesu od zna~aja za ukidanje pritvora, sud ne}e donijeti posebnorje{enje.

^lan 197.

Razlozi za pritvor(1) Ako postoji osnovana sumnja da je odre|eno lice u~inilokrivi~no djelo, pritvor se protiv tog lica mo`e odrediti:

a) ako sekrije iliako postoje druge okolnosti koje ukazujunaopasnost od bjekstva,

b) ako postoji osnovana bojazan da }e uni{titi, sakriti,izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove va`ne za krivi~n postupakili akonaro~iteokolnostiukazujuda }e ometatikrivi~ni postupak uticajem na svjedoke, sau~esnike ili prikriva~e,

v)akonaro~iteokolnostiopravdavajubojazan da}e ponovitikrivi~no djelo ili da }e dovr{iti poku{ano krivi~no djelo ili da }u~initi krivi~no djelo kojim prijeti, a za ta krivi~na djela mo`e sizre}i kazna zatvora tri godina ili te`a kazna,

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 37/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 37

g) u vanrednim okolnostima, akoje rije~ o krivi~nom djelu zakojesemo`e izre}ikazna zatvoraod desetgodinaili te a kazna,akoje je posebno te{ko s obzirom na na~in izvr{enja ili posljedicekrivi~nog djela, ako bi pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnog reda.

(2) U slu~aju iz ta~ke b) stav 1. ovog ~lana, pritvor }e se

ukinuti ~im se obezbijede dokazi zbog kojih je pritvor odre|en.VI. Dopustivost35. U skladu s ~lanom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|er, imaapelacionunadle`nost u pitanjimakoja su sadr`anau ovom ustavukada onapostanu predmet spora zbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

36. U skladu s ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.Dopustivost u odnosu na ~lan II/3.e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lan 6. Evropske konvencije

37.Apelant smatrada mu je osporenimRje{enjem Vrhovnogsuda broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010. godinepovrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava BosneiHercegovinei~lana6.Evropskekonvencije.Ustavnisudpodsje}a na to da se garancije prava na pravi~no su|enje iz ~lana 6. Evropske konvencije odnose na krivi~ni postupak u cijelosti,te da se odgovor na pitanje da li je neka od ovih garancija prekr{ena ne mo`e dati dok postupak traje, jer eventualniproceduralni propusti i nedostaci koji se pojave u jednoj fazipostupka mogu biti ispravljeni u nekoj od narednih faza istog togpostupka.Slijedom toga,nije mogu}e, u principu,utvrditida li jekrivi~ni postupak bio pravi~an dok se postupak pravosna`no neokon~a (vidi Evropski sud,Barbera, Meeseque i Jabardo protiv[panije,presudaod6.decembra1988.godine,serijaA,broj146,stav 68; Ustavni sud, Odluka broj U 63/01 od 27. juna 2003.godine, ta~ka 18, objavljena u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine" broj 38/03).

38. U konkretnom slu~aju Ustavni sud ukazuje na to da osporeno rje{enje ne predstavlja odluku koja je rezultat cjelokupnog krivi~nog postupka protiv apelanta, u smisluutvr|ivanja osnovanosti krivi~ne optu`be protiv njega, jer jerije{eno samo jedno proceduralno pitanje, odnosno odlu~eno o jednoj fazi postupka. S obzirom na to, Ustavni sud zaklju~uje da je predmetna apelacija u odnosu na navode o kr{enju prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. Evropske konvencije preuranjena.

39.Imaju}i u vidu odredbu ~lana 16.stav 4. ta~ka 14.Pravila Ustavnog suda, prema kojoj }e se apelacija odbaciti kaonedopu{tena ukoliko je preuranjena,Ustavnisud je odlu~io kaoudispozitivu ove odluke.Dopustivost u odnosu na ~lan II/3.d) Ustava Bosne iHercegovine te ~l. 5. i 13. Evropske konvencije

40. U konkretnom slu~aju predmet osporavanja apelacijom

je Rje{enje Vrhovnog suda broj 118-0-K`-10-000 110 od 29.aprila 2010. godine, protiv kojeg nema drugih djelotvornihpravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenorje{enje apelant je primio 30. aprila 2010. godine, a apelacija jepodnesena 7. maja 2010. godine, tj. u roku od 60 dana, kako jepropisano ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda.

41. Kona~no, apelacija u ovom dijelu ispunjava i uvjete iz~lana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije o~igledno(prima facie) neosnovana niti postoji neki drugi formalni razlogzbog kojeg apelacija nije dopustiva.

42. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija u ovom dijeluispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.

VII. Meritum43. Apelant osporava rje{enja Vrhovnog suda i Okru`nog

suda tvrde}i da su mu tim rje{enjima povrije|ena prava iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 5. stav 1. ta~ka c. i st.2, 3. i 4. Evropske konvencije.

^lan II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom

dijelu glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

(…)d) Pravo na li~nu slobodu i sigurnost.^lan 5. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost li~nosti. Niko ne

smije biti li{en slobode izuzev u ni`e navedenim slu~ajevima i skladu sa zakonom propisanim postupkom:

c. zakonitog hap{enja ili li{enj? slobode radi privo|enjanadle`noj sudskoj vlasti, kadapostojiopravdanasumnjada je taosoba izvr{ilakrivi~no djelo ili kada postojevaljani razlozi da seta osoba sprije~i da izvr{i krivi~no djelo ili da, nakon izvr{enjakrivi~nog djela, pobjegne;

2. Svako ko je uhap{en bit }e odmah obavije{ten, na jezikukoji razumije, o razlozima hap{enja i o svim optu`bama protivnjega. 3. Svako ko je uhap{en ili li{en slobode prema odredbamastava 1(c) ovog ~lana mora odmah biti izveden pred sudiju ilidrugo slu`beno lice zakonom ovla{teno da vr{i sudsku vlast imora imati pravo na su|enje u razumnom roku ili na pu{tanje naslobodu do su|enja. Pu{tanje na slobodu mo`e se uvjetovatigarancijama o pojavljivanju na su|enju.

4. Svako kome je uskra}ena sloboda hap{enjem ilili{avanjem slobode ima pravo ulo`iti `albu sudu kako bi sud, ukratkom roku, razmotrio zakonitost li{avanja slobode i ukolikoono nije bilo zakonito nalo`io osloba|anje.

44. U konkretnom slu~aju apelant je lice li{eno slobode kojese nalazi u pritvoru na osnovu odluka redovnih sudova oodre|ivanju i produ`avanju pritvora i poziva se na kr{enje prava na slobodu li~nosti iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana5.stav1.ta~kac.i~lana5.st.2,3.i4.Evropskekonvencije.Apelant smatra da ne postoji osnovana sumnja da je u~iniokrivi~na djela za koja se tereti, {to je i op}i uvjet za odre|ivanje iprodu`avanje pritvora, da pobijana rje{enja ne daju osnovanerazloge iz kojih se mo`e zaklju~iti da postoje okolnosti kojeukazuju na mogu}nost njegovog bijega, utemeljene na ~injenicida posjeduje dvojno dr`avljanstvo i nekretnine u RepubliciSrbiji, da bi ukoliko se na|e na slobodi ometao istragu uticanjemna svjedoke,falsificiranjem,uni{tavanjemi sakrivanjemdokaza,te da ne postoji pritvorski osnov zbog tzv.vanrednih okolnostinastalih kao posljedica navodnog izvr{enja predmetnogkrivi~nog djela. Osim toga, apelant se `ali da mu prijeodre|ivanja mjere pritvora nisu predo~eni dokazi kojima jetu`ila{tvo raspolagalo i koje je prezentiralo sudu s ciljem da opravda prijedlog za odre|ivanje pritvora i da se o tim dokazima nije mogao izjasniti, kao i da je Okru`ni sud o `albi izjavljenojprotivprvostepenogrje{enjakojimmujeodre|enpritvorodlu~ionakon isteka roka od 48 sati, koji je propisan odredbama ZKP

RS-a. Tako|er smatra da sud nije imao zakonski osnov da mupritvor produ`i za jo{ dva mjeseca i da Vrhovni sud nije uzakonom predvi|enom roku odlu~io o `albi na rje{enje oprodu`enju pritvora.

45.Ustavni sudnagla{ava da pravo na slobodu li~nosti spada u jedno od najzna~ajnijih ljudskih prava, te da ~lan 5. Evropskekonvencije daje za{titu da niko ne smije biti proizvoljno li{enslobode. Proizvoljnost li{avanjaslobode cijenise u prvomredu uodnosu na po{tivanje proceduralnih zahtjeva ...u skladu snacionalnim pravom...koje uz to mora biti uskla|eno i sa standardima utvr|enim ~lanom 5. Evropske konvencije.

46. Ustavni sud tako|er ukazuje da odredba ~lana 5. stav 3.Evropske konvencije zahtijeva da osoba bude li{ena slobode uskladus ~lanom5. stav 1.c. Evropske konvencije.Dabi li{avanje

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 38/144

Broj 23– Strana 38 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

slobode bilo "zakonito" u smislu navedenog ~lana ono treba obuhvatati podjednako i proceduralnu i materijalnu za{titutakvih osoba. Evropski sud je zaklju~io da po{tivanje ~lana 5.stav 3. Evropske konvencije zahtijeva da sudska vlast preispita sva pitanja u vezi s pritvorom, te da odluku o pritvoru donesepozivaju}i se na objektivne kriterije predvi|ene zakonom. Pritome je postojanje osnovane sumnje da je osoba li{ena slobodepo~inila krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret conditio sinequa nonza odre|ivanje ili produ`enje pritvora. Ali, to nakonodre|enogvremenanijedovoljno,ve} semora procijeniti da li za pritvor postoje relevantni i dovoljni razlozi (vidi Evropski sud,Trzaska protiv Poljske, presuda od 11. jula 2000. godine,aplikacija broj 25792/94, stav 63). Prema daljnjem stavuEvropskog suda, opravdanost pritvora zavisi i od okolnostikonkretnog slu~aja, koje moraju biti takve da upu}uju na postojanje op}eg (javnog) interesa koji je tako va`an i zna~ajanda, usprkos presumpciji nevinosti, prete`e nad principompo{tivanja slobode pojedinca.

47. Iz obrazlo`enja osporenih presuda Ustavni sudprimje}uje da je Okru`ni sud, analiziraju}i dokumentacijuvezanu za odre|ivanje pritvora apelantu kao i prijedlogtu`ila{tva, zaklju~io da su ispunjeni posebni zakonski uvjeti za odre|ivanje pritvora apelantu iz ~lana 197. stav 1. ta~. a), b) i g)ZKP RS-a. Ustavni sud nagla{ava da se u daljnjem dijeluobrazlo`enjane}ebavitiispitivanjempostojanjaop}ihrazlogaza odre|ivanjepritvoraiz~lana197.stav1.ZKPRS-a,sobziromda Ustavni sud smatra da nesporno postojanje naredbe za provo|enje istrage, u odnosu na apelanta i ostale osumnji~ene,dovoljno ukazuje da postoje op}i razlozi za odre|ivanjeapelantovog pritvora, te }e se, u nastavku, ograni~iti na ispitivanjepostojanjaposebnihrazlogazaodre|ivanjepritvoraiz~lana 197. stav 1. ta~. a), b) i g) ZKP RS-a.

Odre|ivanje i produ`enje pritvora na osnovu ~lana 197.stav 1. ta~ka a) ZKP RS-a u odnosu na ~lan 5. stav 1. ta~kac. Evropske konvencije

48. U vezi s postojanjem razloga za odre|ivanje pritvora na osnovuodredbi~lana197.stav1.ta~kaa)ZKPRS-a,Ustavnisudisti~e da ~injenica da apelant posjeduje paso{ Republike Srbije,odnosno da ima dvojno dr avljanstvo, da posjedujenekretnine-ku}u u Republici Srbiji, sama po sebi ne mo`e bitivaljani opravdan razlogna osnovukojegsudovimogu zaklju~itida postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od apelantovogbijega, niti se zbog ove~injenice za svako osumnji~eno lice, kojeposjeduje dr`avljanstvo susjedne dr`ave te imovinu u njoj, poautomatizmu mo`e smatrati da postoji bojazan da }e pobje}i odpravde u Bosni i Hercegovini. Analiziraju}i razloge i okolnostina osnovu kojih je apelantu odre|en i produ`en pritvor ponavedenoj osnovi, Ustavni sud primje}uje da Okru`ni sudpritvorski osnov iz ~lana 197. stav 1. ta~ka a) ZKP RS-a ni~imnije dokazao, odnosno da nije dao bilo kakve razloge da postojeokolnosti koje ukazuju makar na vjerovatno}u da apelant ima namjeru ili sklonost ka bje`anju ili izigravanju pravde, osimpau{alnih navoda da apelant posjeduje dvojno dr`avljanstvo(BiH i R Srbija) te da sa paso{em Republike Srbije bez problema mo`e napustiti teritoriju te dr`ave. Prema tome, Ustavni sudsmatra da se Okru`ni sud proizvoljno pozvao na postojanjerazloga za pritvor iz ~lana 197. stav 1. ta~ka a) ZKP RS-a, jer ukonkretnom slu~aju ne postoji bilo kakvo obrazlo`enje koje biukazivalo da postoji apelantova namjera ili sklonost ka bje`anju,odnosno izbjegavanju pravde. Navedene nedostatke iz rje{enja Okru`nog suda nije otklonio ni Vrhovni sud rje{avaju}i oapelantovoj albi.

49. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da je ukonkretnom slu~aju do{lo do povrede apelantovog prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 5. stav 1. ta~ka c. Evropske konvencije uodnosu na razloge za odre|ivanje pritvora, koji su osporenimrje{enjima odre|eni na osnovu ~lana 197. stav 1. ta~ka c) ZKPRS-a (opasnost od bjekstva).

Odre|ivanje i produ`enje pritvora na osnovu ~lana 197.stav 1. ta~. b) i g) ZKP RS-a u odnosu na ostale aspekte~lana 5. stav 1. ta~ka c. Evropske konvencije

50. Ustavni sud nagla{ava kako se prilikom razmatranja zakonitosti daljeg produ`etka apelantovog pritvora ne}e (i netreba) ograni~iti na razmatranje osnova pritvora eksplicitnonavedenih u ~lanu 5. stav 1. ta~ka c. Evropske konvencije. Krozpraksu Evropskog suda za ljudska prava, koju konstantnopodr`ava i Ustavni sud, kaorazlozi za odre|ivanje odnosno daljeprodu`avanje pritvora prihva}eni su: a) "rizik od prikrivanja dokaza" (vidi presudu u predmetu Wemhoff od 27. juna 1968.godine), b) "ozbiljnost prekr{aja" (vidi presudu u predmetuKemmache od 27. novembra 1991. godine), c) "implicitna opasnost utjecaja na svjedoke" (vidi presudu u predmetuRingeisen od 16. jula 1971. godine), d) "opasnost od dosluha (dogovora)" (vidi presudu u predmetu B protiv Austrije od 28.marta 1990. godine), e) "rizik od pritiska na svjedoke" (vidipresudu u predmetu Letellier od 26. juna 1991. godine), i f)"o~uvanjejavnog reda" (vidi presuduu predmetuLetellierod26. juna 1991. godine). Ustavni sud je mi{ljenja kako su navedenirazlozi za postojanje pritvora sadr`ani u odredbama ~lana 197.stav 1. ta~. a), b) v) i g) ZKP RS-a.

51. Okru`ni sud je, obrazla`u}i postojanje razloga za odre|ivanje pritvora na osnovu ~lana 197. stav 1. ta~ka b)(ometanje istrage uticanjem na svjedoke) naglasio kako jeutvr|eno da je apelant ve} pozivao pojedine ~lanove IRB RS-a,dok su radnje izvr{enja krivi~nog djela koje se stavljaju na teretapelantu i radnje izvr{enja krivi~nog djela koje se stavljaju na teret osumnji~enim ~lanovima IRB RS-a usko povezane, {to sveukazuje da bi apelant boravkom na slobodi mogao ometatikrivi~ni postupak uticanjem na osumnji~ene ~lanove IRB RS-a.Po mi{ljenju Ustavnog suda, Okru`ni sud je argumentiranoobrazlo`io da je osumnji~eni N. B. u svom iskazu, iznose}i svojuodbranu u svojstvu osumnji~enog, direktno i neposredno teretioapelanta i ostale osumnji~ene za izvr{enjepredmetnog krivi~nogdjela, pa ova ~injenica predstavlja naro~ite okolnosti kojeukazuju da bi apelant boravkom na slobodi mogao ometatikrivi~ni postupak uticanjem na N. B., u smislu da ovaj svjedok

promijeni svoj iskaz ili da ga prilagodi odbrani ostalihosumnji~enih. Osim toga, ~injenica koja proizlazi iz iskaza osumnji~enog V. M., da ga je apelant ve} kontaktirao, da mu jeuru~iopokloniobe}aoradnomjestousvompreduze}ukadaovajto po eli, tako|er ukazuje na apelantovu spremnostda naslobodiuti~e na svjedoke i druge osumnji~ene, {to sve, po ocjeniUstavnog suda, ukazuje da postoje valjani i opravdani razlozi za odre|ivanje i produ`avanje pritvora.

52. Kad je u pitanju pritvorski osnov iz ta~ke g) stav 1. ~lana 197. ZKPRS-a, Okru`ni sud je obrazlo`io, na na~inkoji Ustavnisud ne smatra proizvoljnim, da egzistiraju vanredne okolnostikoje krivi~na djela koja se apelantu i ostalim osumnji~enimstavljaju na teret ~ine posebno te{kim, te da bi njihovo pu{tanjena slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnogreda, zbog toga {to su se dogodila javna okupljanja radnika "Medicinske elektronike", odnosno organizirani protesti, jer su

njihove porodice dovedene u nezavidnu socijalnu situaciju, pa stoga postoji opravdana bojazan da bi njihovim pu{tanjem na slobodu, budu}i da se sumnji~e da su direktno doprinijeli tojsituaciji, imalo za posljedicu revolt i protest radnika ovogpreduze}a u ~emu se sti~e osnov za pritvor iz ta~ke g) stav 1.~lana 197. ZKP RS-a. Ove razloge je potvrdio i Vrhovni sudrje{avaju}i o apelantovoj `albi.

53. Stoga, Ustavni sud smatra da je odre|ivanje apelantovogpritvora, na osnovu postojanja posebnih razloga iz ~lana 197.stav 1. ta~. b) i g) ZKP RS, u skladu s ostalim aspektima apelantovog prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d)Ustava Bosne i Hercegovine odnosno ~lana 5. stav 1. ta~ka c.Evropske konvencije.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 39/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 39

Odre|ivanje i produ`enje pritvora u odnosu na standarde~lana 5. stav 2. Evropske konvencije

54. [to se ti~e apelantovih navoda da, u postupku kada mu jerje{enjem Okru`nog suda odre|en i produ`en pritvor {to jekasnije i potvrdio Vrhovni sud rje{avaju}i o `albi, nije bioupoznat s razlozimai dokazima na kojimaje tu ila{tvo zasnivalo

prijedlog za odre|ivanje pritvora, odnosno {ta su osnovi sumnje iokolnosti koje mu se stavljaju na teret, Ustavni sud, uvidom uZapisnik o saslu{anju osumnji~enih na okolnost razloga zbogkojih se predla`epritvorod 24.marta2010.godine, zaklju~uje da je apelantu i njegovom braniocu prethodno dostavljenobrazlo`en prijedlog tu`ila{tva za odre|ivanje pritvora, sdokazima koje je tu`ila{tvo dostavilo i sudu. Prema tome,Ustavni sud smatra da je apelant bio upoznat sa razlozima idokazima na kojima je tu ila{tvo zasnivalo prijedlog za odre|ivanje i produ`enje pritvora, odnosno {ta su osnovi sumnjeiokolnostikojemusestavljajunateret.StogaUstavnisudsmatra da nije do{lo do povrede apelantovog prava na slobodu isigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine,odnosno ~lana 5. stav 2. Evropske konvencije.Odre|ivanje i produ`enje pritvora u odnosu na standarde~lana 5. st. 3. i 4. Evropske konvencije

55. [to se ti~e apelantovog pozivanja na po~etak su|enja urazumnom roku, u postupku kada mu je rje{enjima Okru`nogsuda odre|en i produ`en pritvor a {to je potvr|eno i odlukomVrhovnog suda o apelantovoj `albi, Ustavni sud nagla{ava da ~lan 5. stav 3. Evropske konvencije sadr`i dva prava prema kojima lice li{eno slobode mora odmah biti izvedeno pred sudijuili drugo slu`beno lice zakonom ovla{teno da vr{i sudsku vlast kao i da mora imati pravo na su|enje u razumnom roku ili na pu{tanje na slobodu do su|enja.S tim u vezi, Ustavni sudnagla{ava da je nesporno da je apelant u konkretnom slu~aju bioizveden pred sudiju za prethodni postupak, pred kojim je imaopriliku dati svoju izjavu. Ustavni sud smatra da du ina konkretnog pritvora ne dovodi u pitanje po{tivanje apelantovogprava iz ~lana 5. stav 3. Evropske konvencije, s obzirom da jepritvor odre|en i produ`en u granicama koje su predvi|enezakonom nakon zakonito provedene procedure, dok seistovremeno radi o slo`enom predmetu koji zahtijeva vo|enjeistrage u pogledu slo`enih pitanja kao {to su manipulacijecijenama ili nezakonite berzanske transakcije, za {to jenedvojbeno potrebno vrijeme. Osim toga, Ustavni sud ne mo`ere}i da je tu ila{tvo bilo neaktivnou konkretnom slu~aju, jersu uokviru prvobitno odre|enog pritvora, tj. u roku od 30 dana,saslu{ali 10 svjedoka, dok su navelida im je za saslu{anje ostalih20 svjedoka kao i za izvo|enje dodatnih istra`nih radnji, sobzirom da je do{lo do pro{irenja istrage, potrebno jo{ 60 dana.Po mi{ljenju Ustavnog suda navedeno ne ukazuje da je prilikomodre|ivanja i produ`avanja pritvora bilo proizvoljnosti u raduOkru`nog i Vrhovnog suda, koji produ`enje pritvora opravdavaju zaista racionalnim razlozima, te da stoga nije nido{lo do povrede apelantovog prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno~lana 5. stav 3. Evropske konvencije.

56. Ustavni sud }e ispitati apelantove navode da su vije}a Okru`nog i Vrhovnog suda, odlu~uju}i o apelantovim `albama

izjavljenim protiv rje{enja o odre|ivanju i produ`enju pritvora,odlu~ila nakon isteka roka od 48 sati (koji je propisanrelevantnim odredbama ZKP RS-a), te da je zbog toga do{lo dopovrede ~lana 5. stav 4. Evropske konvencije.

57. Navedena odredba Evropske konvencije daje pravo licukoje je li{eno slobode da izjavi `albu kako bi sud...u kratkomroku razmotrio zakonitost li{avanja slobode...Ustavni sudukazuje da prema praksiEvropskog suda ~lan 5. stav 4.Evropskekonvencije ne garantira pravo na sudsku kontrolu zakonitostisvih aspekata ilidetalja li{avanja slobode, ali da pru`a krucijalnegarancijeprotivproizvoljnostiuodlu~ivanjuoli{avanjuslobode.Obaveza iz ~lana 5. stav 4. Evropske konvencije primjenjuje seneovisno o tome po kojem je osnovu osoba li{ena slobode igarantira licu li{enom slobode da mora imati pristup sudu da bi

mogao ispitati zakonitost kako inicijalnog li{avanja slobode,tako i produ`enja trajanja te mjere. Prema praksi Evropskogsuda, klju~ni elementi obaveze iz odredbe ~lana 5. stav 4.Evropske konvencije su da nadzor mora vr{iti sud, da jeprovedena usmena rasprava uz pravnu pomo} u postupku ukojem u~estvujuobje strane, da se razmatra zakonitost pritvora unaj{irem smislu i da se takvo preispitivanje desi {to je mogu}eprije.

58. Ustavni sud smatra da su u konkretnom slu~ajuispo{tovane sve garancije ~lana 5. stav 4. Apelant je imao pravoda izjavi `albu protiv rje{enja o odre|ivanju i produ`enjupritvora,koju su razmatrala vije}aOkru`nogi Vrhovnog suda. Usvim prilikama apelant je bio saslu{an a imao je i stru~nu pomo}branioca,doksusudskavije}aoapelantovim`albamarje{avalauvrlo kratkim rokovima te nema bilo kakvih naznaka da je u tomdijelu do{lo do kr{enja relevantnih odredaba ZKP RS-a. Stoga Ustavni sud smatra da u konkretnom slu~aju nije do{lo dopovrede apelantovog prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz~lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno ~lana 5. stav4. Evropske konvencije.

59. Imaju}i uvidu navedeno, Ustavni sud smatra da rje{enjima o odre|ivanju i produ`enju pritvora nije povrije|enoapelantovo pravo na slobodu i sigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d)Ustava Bosne i Hercegovine, te u odnosu na ostale aspekte iz~lana 5. stav 1. ta~ka c. Evropske konvencije, kao ni u odnosu na standardepropisane~lanom5.st.2,3.i4.Evropskekonvencije.Pravo na djelotvoran pravni lijek

60. U vezi s apelantovim navodima o kr{enju prava na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13. Evropske konvencijeUstavni sud je mi{ljenja da ne treba ulaziti u ispitivanje takvihnavoda, s obzirom da je apelant povredu prava na djelotvoranpravni lijek zasnivao na neuva`avanju njegove albe na rje{enjeo odre|ivanju pritvora, koju je podnio na osnovu ~lana 5. stav 4.Evropske konvencije, a Ustavni sud je u ranijem dijelu odlukeve} obrazlo`io za{to smatra da nije do{lo do povredeapelantovog prava iz ~lana 5. stav 4. Evropske konvencije.VIII. Zaklju~ak

61. Ustavni sud zaklju~uje da postoji kr{enje apelantovogpravanasloboduisigurnostli~nostiiz~lanaII/3.d)UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 5. stav 1. ta~ka c. Evropske konvencije, jer je odre|ivanje i produ`avanje pritvora samo zbog ~injenice da posjeduje dvojno dr`avljanstvo i nekretnine u Republici Srbijibilo proizvoljno u pogledu postojanja opravdanih i valjanihrazloga iz ~lana 197. stav 1. ta~ka a), jer redovni sudovi nisu dalibilo kakvo obrazlo`enje da postoji vjerovatno}a da apelant ima namjeru da bje`i, odnosno da izbjegava eventualno su|enje uBosni i Hercegovini.

62. Ustavni sud zaklju~uje da ne postoji kr{enje prava na slobodu i sigurnost li~nosti iz ~lana II/3.d) Ustava Bosne iHercegovine u odnosu na ostale aspekte ~lana 5. stav 1. ta~ka c.Evropske konvencije, kao ni u odnosuna standardeiz ~lana 5. st.2, 3. i 4. Evropske konvencije.

63. Na osnovu ~lana 16. stav 4. ta~ka 14. i ~lana 61. st. 1, 2. i3. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao udispozitivu ove odluke.

64. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,

nema osnova za razmatranje apelantovog ponovnog prijedloga za dono{enje privremene mjere od 7. maja 2010. godine.65. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke

Ustavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Prof. dr.Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u Vije}u od pet sudaca upredmetu brojAP 1150/10, rje{avaju}i apelacijuM. R., na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanka 16.

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 40/144

Broj 23– Strana 40 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

stavak4.to~ka14,~lanka59.stavak2.alineja1.i~lanka61.st.1,2. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), usastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica

Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 14. rujna 2010. godine donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelomi~no se usvaja apelacija M. R.Utvr|uje se povreda prava na slobodu i sigurnost osobe iz

~lanka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 5. stavak 1.to~kac.Europskekonvencijezaza{tituljudskihpravaitemeljnihsloboda, u odnosu na razloge za odre|ivanje i produljenjepritvora, iz ~lanka 197.stavak 1.a)Zakona o krivi~nompostupkuRepublike Srpske, odre|enog Rje{enjem Vrhovnog suda RepublikeSrpskebroj118-0-K`-10-000110od29.travnja2010.godine, kao i rje{enjima Okru`nog suda u Banjaluci - Posebnogodjeljenja za organiziranikriminal i najte e oblike gospodarskogkriminala broj 011-0-Kv-09-000 012-p od 22. travnja 2010.godine, broj 011-0-Kv-10-000009-p od 29. o`ujka 2010. godinei broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. o`ujka 2010. godine.

Odbija se kao neutemeljena apelacija M. R. podnesena protiv Rje{enja Vrhovnog suda Republike Srpske broj118-0-K`-10-000 110 od 29. travnja 2010. godine, kao i rje{enja Okru`nogsudau Banjaluci- Posebnog odjeljenja za organiziranikriminal i najte`e oblike gospodarskog kriminala broj011-0-Kv-09-000 012-p od 22. travnja 2010. godine, broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. o`ujka 2010. godine i broj011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. o`ujka 2010. godine, u odnosuna ostale aspekte prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka ~lan II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 5. stavak 1.to~ka c., kao i ~lanka 5. st. 2, 3. i 4. Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Odbacuje se kao nedopu{tena apelacija M. R. podnesena protiv Rje{enja Vrhovnog suda Republike Srpske broj118-0-K`-10-000 110 od 29. travnja 2010. godine, kao i rje{enja Okru`nogsudau Banjaluci- Posebnog odjeljenja za organiziranikriminal i najte`e oblike gospodarskog kriminala broj011-0-Kv-09-000 012-p od 22. travnja 2010. godine, broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. o`ujka 2010. godine i broj011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. o`ujka 2010. godine, u odnosuna pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 6. Europske konvencije za za{titu ljudskihprava i temeljnih sloboda zato {to je preuranjena.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. M. R. (u daljnjem tekstu: apelant) iz Banjaluke kojegzastupa @eljko [urlan, odvjetnik iz Banjaluke, podnio je 2.travnja 2010 godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Ustavni sud) apelaciju koja je registrirana podbrojem AP1150/10, protiv Rje{enja Okru`nogsudau Banjaluci-Posebnog odjeljenja za organizirani i najte`e oblikegospodarskog kriminala (u daljnjem tekstu: Okru`ni sud) broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. o`ujka 2010. godine i Rje{enja Okru`nog suda broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. o`ujka 2010. godine. Apelant je podnio zahtjev za dono{enjeprivremene mjere kojom bi Ustavni sud zabranio izvr{enjepobijanih rje{enja, jer sud o prizivu protiv prvostupanjskog

rje{enja nije odlu~io u zakonom propisanom roku, zbog ~ega jeapelant trebao biti pu{ten iz pritvora.

2. Apelant je 7. svibnja 2010. godine Ustavnom sudu podnioapelaciju koja je registrirana pod brojem AP 1608/10, protivRje{enja Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu:Vrhovni sud) broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. travnja 2010.godine i Rje{enja Okru`nog suda broj 011-0-KV-09-000 012-pod 22. travnja 2010. godine. Apelant je, opet, podnio zahtjev za dono{enje privremene mjere, kojom bi Ustavni sud nalo`ioOkru`nom sudu da preispita svoju odluku te utvrdi koji su torazlozi za produljenje pritvora, navode}i svaki dokaz koji treba osigurati, kao i da utvrdi je li pritvor trajao razumno vrijeme i da se umjesto pritvora primijeni bla`a mjera.II. Postupak pred Ustavnim sudom

3. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odOkru`nog suda i Okru`nog tu`iteljstva Banjaluka - Posebnotu iteljstvo za suzbijanje organiziranog i najte ih oblika gospodarskog kriminala (u daljnjem tekstu: tu iteljstvo)zatra`eno je 16. travnja 2010. godine da dostave odgovore na apelaciju broj AP 1150/10.

4. Odgovor na apelaciju Tu`iteljstvo je dostavilo 26. travnja 2010. godine, a Okru`ni sud 26. travnja 2010. godine.

5. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori na apelaciju broj AP 1150/10 dostavljeni su apelantu24. svibnja 2010. godine.

6. Ustavni sud je donio Odluku o privremenoj mjeri broj AP1150/10 od 28. travnja 2010. godine kojom je odbio apelantovzahtjev za dono{enje privremene mjere.

7. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odVrhovnog suda i Okru`nog suda zatra`eno je 7. lipnja 2010.godine da dostave odgovore na apelaciju broj AP 1608/10.

8. Vrhovni sud i Okru`ni sud su odgovore na apelacijudostavili 14. lipnja 2010. godine.

9. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori na apelaciju broj AP 1608/10 Vrhovnog i Okru`nogsuda dostavljeni su apelantu 16. lipnja 2010. godine.

10.S obzirom na to da apelacijebr.AP 1150/10 i AP1608/10ukazuju na isti ~injeni~ni i pravni supstrat, te da je rije~ o istojstranci u redovitom postupku, Ustavni sud je, sukladno ~lanku31. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, donio odluku o spajanjunavedenih predmeta u kojima }e voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku pod brojem AP 1150/10.III. ^injeni~no stanje

11. ^injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i dokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.Odre|ivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana

12. Rje{enjem suca za prethodni postupak Okru`nog suda broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. o`ujka 2010. godineapelantu je, zbog utemeljene sumnje da je po~inio kazneno djeloorganiziranog kriminala iz ~lanka 383.a) stavak 2. Krivi~nogzakona Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"br. 49/03, 108/04, 37/06 i 70/06, u daljnjem tekstu: KZ RS), usvezi s kaznenim djelom zlouporabe slu`benog djela ili ovlasti upodstrekavanju i pomaganju iz ~lanka 347. stavak 4. u svezi sa stavkom 3. KZ RS, u svezi s ~l. 24. i 25. istog zakona i kaznenimdjelom manipulacije cijena i {irenja la`nih informacija iz ~lanka 292. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. to~. a) i b) Zakona o tr`i{tuvrijednosnih papira ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj92/06), odre|en pritvor zbog pritvorskih razloga iz ~lanka 197.stavak 1. to~. a) i b) Zakona o krivi~nom postupku - pre~i{}enitekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 100/09, udaljnjem tekstu: ZKP RS) u trajanju najdulje do mjesec dana,po~ev{i od 23. o`ujka 2010. godine u 10,00 sati, kao dana i sata li{avanja slobode, tako da po ovom rje{enju pritvor mo`e trajatinajdulje do 23. travnja 2010. godine do 10,00 sati.

13. U obrazlo`enju rje{enja je navedeno da je, nakonobrazlo`enogprijedlogazaodre|ivanjepritvorakojijepodnijelo

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 41/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 41

tu`iteljstvopodbrojem KT-ST-11/10od 24.o`ujka 2010.godine,sudac za prethodni postupak Okru`nog suda donio rje{enje oodre|ivanju pritvora apelantu i ostalim osumnji~enim osobama,protivkojih tu iteljstvovodi istragu,da su po~inili kaznena djela pobli`e ozna~ena izrekom ovoga rje{enja. Prijedlog tu`iteljstva je obrazlo en postojanjem utemeljene sumnje da su apelant iostali osumnji~eni, u razdoblju od 1. travnja 2009. godine do 13.kolovoza 2009. godine, kao pripadnici zlo~ina~kog udru`enja (sa svrhom pribavljanja protupravne imovinske koristi~lanovima udru`enja koje je organizirano radi provedbekaznenih djela zlouporabe slu`benog polo`aja ili ovlasti, temanipulacija cijenama i {irenja la`nih informacija na {tetupoduze}a "Medicinska elektronika" a.d. Banjaluka (u daljnjemtekstu: "Medicinska elektronika"), imali zadatak provestimanipulacije u cijenama na tr`i{tu vrijednosnih papira te takouticati na smanjenje cijene dionica poduze}a "Medicinska elektronika", sve radi nezakonitog pribavljanja 34,95% dionica poduze}a "Medicinska elektronika" iz portfelja dioni~kog fonda i fonda za restituciju Republike Srpske, kojima je upravljala Investiciona razvojna banka Republike Srpske (u daljnjemtekstu: IRB RS). U obrazlo`enju za odre|ivanje pritvora nagla{eno je da su zlo~ina~ko udru`enje ~inili: @. K. u svojstvuravnatelja poduze}a "Medicinska elektronika", B. G. u svojstvuravnatelja IRBRS-a, D.C. u svojstvu rukovoditelja odjeljenja za upravljanje portfeljem vrijednosnih papira IRB RS-a i ~lana Nadzornog odbora poduze}a "Medicinska elektronika", N. B. usvojstvu rukovoditelja odjeljenja za plasmane gospodarstvu uSektoru za plasmane IRB RS-a i ~lana Upravnog odbora poduze}a "Medicinska elektronika", te apelant kao ravnateljpoduze}a "Grand Trade" d.o.o. Banjaluka. Okru`ni sud jeutvrdio da postoji utemeljena sumnja da su apelant i ostaliosumnji~eni po~inili kaznena djela koja im se stavljaju na teret,kako je to opisano u ~injeni~nom opisu naredbe za provedbuistrage tu iteljstva od 24. o`ujka 2010. godine. U svezi spostojanjem zakonskih uvjeta za odre|ivanje pritvora apelantu,Okru`ni sud je ocijenio opravdanim pritvorski osnov iz ~lanka 197. stavak 1. to~. a) i b) ZKP RS-a, jer je, kako to stoji u naredbitu`iteljstva a {to ni sam apelant ne spori, apelant dr`avljaninRepublike Srbije gdje ima imovinu (nekretnine), a s obzirom na te`inu kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret, za {to jepredvi|ena kazna zatvora od najmanje pet godina za kaznenodjelo iz ~lanka 383.a) stavak 2. KZ RS, potom kazna zatvora oddvije do 10 godina za kazneno djelo iz ~lanka 347. stavak 4. usvezi sa stavkom 3. i ~l. 24. i 25. KZ RS (jer se izvr{itelj mo`ekazniti kao da je to kazneno djelo sam u~inio), to sve predstavlja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijega, poglavito kod~injenice da apelant s putovnicom Republike Srbije bezproblema mo`e napustiti i taj teritorij. Okru`ni sud je obrazlo`ioda postoji i pritvorski osnov iz ~lanka 197. stavak 1. to~ka b)(zbog bojazni uticanja na svjedoke i mogu}nosti ometanja kaznenog postupaka, kao i ~injenice da tu`iteljstvo tek treba utvrditi identitet uprave IRB RS-a koji su 13. kolovoza 2009.godine prisustvovali sjednici IRB RS-a) jer iz naredbe za provedbu istrage tu`iteljstva proizlazi da je u daljnjem tijekuistrage potrebno saslu{ati 30 svjedoka na okolnost prodajedionica poduze}a "Medicinska elektronika" po cijeni od 0,05KM po dionici, te na okolnost dobivanja nov~ane naknade za vrijednost dionica mimo burze. Prema navedenome, apelantu iostalim osumnji~enim je odre|en pritvor na temelju ~lanka 199.stavak 1. ZKP-a.

14. Vije}e Okru`nog suda je Rje{enjem broj011-0-Kv-10-000 009-P od 29. o`ujka 2010. godine odbilo kaoneutemeljene prizive apelanta i ostalih osumnji~enih izjavljeneprotivrje{enjaOkru`nog suda od24.o`ujka 2010.godine, dokjeuva`avanjem priziva tu`iteljstva preina~ilo rje{enje Okru`nogsuda od 24. o`ujka 2010. godine, tako da je apelantu i ostalimosumnji~enim odre|en pritvor i po pritvorskom osnovu iz to~keg) stavka 1. ~lanka 197. ZKP RS-a. U obrazlo`enju rje{enja jenavedeno da je sud, ispituju}i rje{enje od 24. o`ujka 2010.godine u dijelu koji se pobija prizivom tu`iteljstva i uvidom upriloge spisa, utvrdio da je priziv tu`iteljstva utemeljen, te da je

neprihvatljiv zaklju~ak ovoga suda glede nepostojanja objektivnih uvjeta za odre|ivanje pritvora apelantu popritvorskom osnovu iz to~ke g) stavka 1. ~lanka 197. ZKP RS-a(pu{tanje na slobodu rezultiralo bi stvarnom prijetnjomnaru{avanja javnogreda), jerse zakaznena djelakoja se apelantustavljaju na teret mo`e izre}i kazna zatvora deset godina i vi{e,~ime je po ocjeni ovog suda svakako ispunjen i objektivni uvjetza odre|ivanje pritvora i po navedenom pritvorskom osnovu.Sud je odbio kao neutemeljene apelantove prizivne navode da sepobijano rje{enje temelji na pogre{noj primjeni materijalnogprava i pogre{no utvr|enom ~injeni~nom stanju, kojim apelant pobija postojanje utemeljene sumnje da je po~inio kaznena djela koja su mu stavljena na teret, kao i zbog nepostojanja posebnihpritvorskih osnova u konkretnom slu~aju. Opre~no apelantovimtvrdnjama zaklju~eno je da su sudovi, u pobijanom rje{enju, daliiscrpno obrazlo`enje glede postojanja utemeljene sumnje da jeapelant po~inio kaznena djelakoja sumustavljena nateret, a kojeu cijelosti kao pravilno prihva}a i vije}e ovoga suda. Tako|er,vije}e je zaklju~ilo da }e se u daljnjem tijeku istrage detaljnokonkretizirati uloga svakog od osumnji~enih u izvr{enju ovihkaznenih djela, a {to i jeste smisao istrage. Vije}e ovoga suda jedalje odbilo kao neutemeljene apelantove prizivne navode gledepostojanja posebnih pritvorskih razloga iz to~. a) i b) stavka 1.~lanka 197. ZKP RS-a, jer zaklju~ke u pobijanom rje{enju outemeljenosti posebnih pritvorskih razloga u cijelosti kaopravilne prihva}a i ovo vije}e. Iz navedenih razloga vije}eOkru`nog suda je na temelju ~lanka 336. stavak 3. ZKP RS-a donijelo odluku kao u izreci ovoga rje{enja.Produljenje mjere pritvora za 60 dana

15. Vije}e Okru`nog suda je Rje{enjem broj011-0-Kv-09-000 012-p od 22. travnja 2010. godine produljilopritvor apelantu i ostalim osumnji~enima koji je prvobitnoodre|en rje{enjem suca za prethodni postupak Okru`nog suda broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. o`ujka 2010. godine, koje je potvr|enoodlukom togsuda od 29.o`ujka 2010. godineza jo{dva mjeseca, tako da po ovom rje{enju pritvor mo`e trajatinajdulje do 23. lipnja 2010. godine.

16. U obrazlo`enju rje{enja Okru`nog suda od 22. travnja 2010. godine je navedeno da je tu`iteljstvo 16. travnja 2010.godine podnijelo prijedlog za produljenje pritvora apelantu iostalim osumnji~enim, zbog utemeljene sumnje da su po~inilikazneno djelo organiziranog kriminala iz ~lanka 383.a) stavak 2,u svezi s ~lankom 347.stavak4. KZRS-a,za jo{ dva mjeseca,i toapelantu iz posebnih pritvorskih razloga propisanih ~lankom197. stavak1. to~. a),b) i g).Uz prijedlogza produljenje pritvora prilo`enisudokaziprikupljeniufaziistrage:iskaziosumnji~enihkao svjedoka, iskazi brojnih saslu{anih svjedoka, iz ~ega je,prema navodima tu`iteljstva, proizlazilo da je apelant pribavioimovinsku korist koja se ogleda u razlici tr`i{ne vrijednostidionica poduze}a "Medicinska elektronika" na dan 1. travnja 2009. godine u iznosu ne manjem od 1.303.984,51 KM.

17. Vije}e Okru`nog suda je prihvatilo prijedlog tu`iteljstva o postojanju posebnih pritvorskih razloga u svezi s apelantom,glede pritvorskog osnova propisanog ~lankom 197. stavak 1.to~ka a) ZKP-a RS-a, jer je kao neprijepornu ~injenicu utvrdiloda apelant pored dr`avljanstva Bosne i Hercegovine ima i

dr`avljanstvo Republike Srbije, gdje posjeduje nekretnine, tj.ku}u u mjestu ^elarevo kod Novog Sada, te da posjedujeputovnicu Republike Srbije. Tako|er, ~injenica da je za apelanta pro{irena istraga ukazuje da za njegaegzistira pritvorski osnovizto~ke a) stavak 1. ~lanka 197. ZKP RS-a, jer postoji opasnost odnjegovoga bijega.

18. Okru`ni sud je dalje zaklju~io da za apelanta i daljeegzistirapritvorskiosnoviz ~lanka197. stavak1. to~. b) i g)ZKPRS-a, s obzirom na na~in provedbe i te`inu kaznenog djela kojemu se kao osumnji~enom stavlja na teret, a s obzirom na ~injenicu da je u ovom predmetu istraga pro{irena, pa postojiutemeljena sumnja da bi apelant boravkom na slobodi mogaosakriti,uni{titi,falsificirati ili izmijeniti dokaze iz kojihproizlazeradnjeprovedbekaznenogdjela, kaoi da bi boravkom na slobodi

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 42/144

Broj 23– Strana 42 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

mogao uticati na svjedoke. Naime, osumnji~eni N. B. u svomeiskazu, iznose}isvojuobranu u svojstvu osumnji~enog, izravno ineposredno tereti apelanta i ostale osumnji~ene za izvr{enjepredmetnog kaznenogdjela, pa ova ~injenicapredstavlja osobiteokolnosti koje ukazuju kako bi ostali osumnji~eni i apelant boravkom na slobodi mogli ometati kazneni postupak uticanjemna N. B., u smislu da promijeni svoj iskaz ili ga prilagodi obraniapelanta i ostalih osumnji~enih.Tako|er,iz iskaza osumnji~enogV. M. proizlazi da ga je apelant ve} kontaktirao, "da mu je uru~iopoklon i obe}ao radno mjesto u svom preduze}u kada ovaj topo`eli" {to tako|er ukazuje na apelantovu spremnost da na slobodi uti~e na svjedoke i druge osumnji~ene. Osim toga,uvidom u listing apelantovih telefonskih poziva proizlazi da jeve}pozivaopojedine ~lanove IRBRS-ana koje je tako|er istraga pro{irena, {to razvidno ukazuje da je apelant s pojedinim~lanovima IRB RS-a bio u kontaktu i u vrijeme kada je na sjednici IRB RS-a prihva}ena njegova ponuda za preuzimanjedionica poduze}a "Medicinska elektronika", te da su radnjeprovedbe kaznenog djela koje mu se stavljaju na teret i radnjeprovedbe kaznenog djela koje se stavljaju na teret osumnji~enim~lanovima uprave IRB RS-a usko povezane, a {to tako|er ukazuje kako bi apelant boravkom na slobodi mogao ometatikaznenipostupakuticanjemna osumnji~ene ~lanove IRBRS-a, u~emu se sti~e osnov za produljenje pritvora apelantu i ostalimosumnji~enim po to~ki b) stavak 1. ~lanka 197. ZKP RS-a.

19. Kona~no, kad je u pitanju pritvorski osnov iz to~ke g)stavak 1. ~lanka 197. ZKP RS-a, prema ocjeni vije}a egzistirajuizvanredne okolnosti koje kaznena djela koja se apelantu iostalim osumnji~enim stavljaju na teret ~ine posebice te{kim, tebi njihovo pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjomnaru{avanja javnog reda. Tako su se, zbog nemogu}nostidjelatnika da u|u u krug poduze}a i na svoja radna mjesta,koncem sije~nja i po~etkom velja~e 2010. godine u vi{e navrata javno okupljali djelatnici "Medicinske elektronike" i "Centra za medicinska istra`ivanja i razvoj zdravstvene za{tite". Bili su toorganizirani protesti u kojima je i policija bila prisiljena intervenirati. Naime, do{lo je do uznemiravanja djelatnika injihovih obitelji, kao i osoba koje su u toj ustanovi ostvarivalezdravstvenu za{titu, ali i {ire javnosti. Na ovaj su na~in djelatnici"Medicinske elektronike" i njihove obitelji dovedeni unezavidnu socijalnu situaciju, pa stoga postoji opravdana bojazan kako bi pu{tanje na slobodu apelanta i ostalihosumnji~enih, koji su osumnji~eni da su izravno doprinijeli tojsituaciji, imalo za posljedicu revolt i protest djelatnika ovoga poduze}a, u ~emu se sti~e osnov za pritvor iz to~ke g) stavak 1.~lanka 197. ZKP RS-a.

20. Prema tome, vije}e Okru`nog suda smatra opravdanimproduljenje pritvora apelantu i ostalim osumnji~enim za jo{ dva mjeseca, cijene}i opseg i slo`enost istrage kao i radnje kojetu`iteljstvo planira poduzeti, konstatiraju}i da se time ne}edovesti u pitanje po{tivanje obveza iz ~lanka 196. stavak 4. ZKPRS-a i ~lanka 5. stavak 3. Europske konvencije.

21. Vrhovni sud je Rje{enjem broj 118-0-K`-10-000 110 od29. travnja 2010. godine odbio kao neutemeljene priziveapelanta i ostalih osumnji~enih izjavljene protiv Rje{enja Okru`nog suda broj 011-0-Kv-09-000 012-p.

22. U obrazlo`enju rje{enja je navedeno da je sud odbio kao

neutemeljene apelantove prizivne navode u svezi sa zakonito{}upobijanogrje{enja, zaklju~iv{i da su oniistaknuti pau{alno,pa ihsud nije mogao ispitati na temelju takvog pau{alnog prigovora pravilnosti i zakonitosti pobijanog rje{enja. U odnosu na apelantove navode kojima se, po ocjeni suda, poku{alo dovesti usumnju pravilnost zaklju~ka iz pobijanog rje{enja po kojempostoji utemeljena sumnja da je po~inio kaznena djela za koja seprotivnjegavodi istraga, ovaj sudje cijenio da je takav zaklju~akpravilan, zbog toga {to obrazlo`enje pobijanog rje{enja ukazujena to iz kojih dokaza ta utemeljena sumnja proizlazi, pri ~emu jeanaliziran sadr`aj tih dokaza i {ta iz njih, glede potvr|ivanja utemeljene sumnje, proizlazi.

23. Vrhovni sud je dalje ocijenio da su neutemeljeniapelantovi prizivni navodi glede postojanja posebnih razloga za

produljivanje pritvora po pritvorskom osnovu iz ~lanka 197.stavak 1. to~ka a) ZKP RS-a, jer smatra da je prvostupanjski sudpravilno zaklju~io da, zbog toga {to apelant pored dr`avljanstva BiH ima i dr`avljanstvo Republike Srbije, posjeduje nepokretnuimovinu u Republici Srbiji i putovnicu Republike Srbije, te sobzirom da je u odnosuna njega pro{irenaistraga, sveukazuje na postojanje opasnost od njegovog bijega. Prema tome, analizomapelantovih prigovora, Vrhovni sudsmatra da apelant nitijednimod navoda priziva ne dovodi u sumnju pravilnost zaklju~ka da postoji opasnosti od bijega, isticanjem ~injenice da je obiteljski~ovjek, poslovno vezan za svoje prebivali{te i da se svrha,umjesto odre|ivanja pritvorapo ovomeosnovu, moglaostvariti imjerama zabrane uz oduzimanje putnih isprava i osobneiskaznice. Imaju}i u vidu te`inu kaznenog djela zbog kojega seprotiv apelanta vodi istraga, kao i navedene ~injenice sadr`ane upobijanom rje{enju, Vrhovni sud zaklju~uje da se apelantovimprizivnim navodima ne dovodi u sumnju pravilnost zaklju~ka pobijanog rje{enja u dijelu koji se odnosi na opasnost od bijega iu tome sadr`anog razloga za produljenje pritvora temeljem~lanka 197. stavak 1. to~ka a) ZKP RS-a.

24. Ovaj sud, tako|er, smatra da je pravilan zaklju~ak izpobijanog rje{enja o razlozima za produljenje pritvora iz ~lanka197.stavak1.to~kab)ZKPRS-a,zbogtoga{tojeprvostupanjski

sud pravilno naveo razloge u odnosu na apelanta i ostaleosumnji~ene, daju}i za takav zaklju~ak sveobuhvatne i valjanerazloge koje kao pravilne prihva}a i ovaj sud. Dalje, sud smatra neutemeljenim apelantove prizivne navode kako ne postojerazlozi za pritvor temeljem ~lanka 197. stavak 1. to~ka g) ZKPRS-a, zbog toga {tose po ocjeniVrhovnog suda podizvanrednimokolnostimau smislu navedene odredbe zakona imaju smatratiposebne okolnosti izvedene iz te`ine na~ina provedbe kaznenogdjela ili posljedice, kako to pravilno nalazi prvostupanjski sud.Prizivi tako|er pogre{no prenagla{avaju i poku{avaju dovesti usumnju pravilnost ~injenice o ispoljenim protestima djelatnika,{to uz nagla{avanje posebne te ine kaznenog djela, kao iizvanrednih okolnosti, samo dodatno poja~ava zaklju~ak da postoji stvarna prijetnja naru{avanja javnog reda ukoliko bi seapelant i ostali osumnji~eni na{li na slobodi. Isto tako, Vrhovnisud smatra da su neutemeljeni apelantovi navodi da je pobijanimrje{enjem povrije|ena odredba ~lanka 196. stavak 4. ZKP RS-a,

kojom je propisanaobveza svih organa da postupajus posebnomhitno{}u u situaciji kada se osumnji~eni nalazi u pritvoru, jer razlozi koji su navedeni u obrazlo`enju zaklju~ka pobijanogrje{enja o produljenju pritvora, te`ina kaznenih djela za koje sevodi istraga, ~injenica da je istraga pro{irena na apelanta i na druge osobe,kao i druge radnjeu potpunosti opravdavaju odlukuo produljenju pritvora apelantu za jo{ dva mjeseca.IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije25.Iznavodaapelacijeproizlazidaseapelant`alikakomuje

pobijanim rje{enjima povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. Europskekonvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (udaljnjem tekstu: Europska konvencija), kao i pravo na osobnuslobodu i sigurnostiz ~lanka II/3.(d)UstavaBosnei Hercegovinei ~lanka 5. stavak 1. to~ka c., te ~lanka 5. st. 2, 3. i 4. Europske

konvencije, kao i pravo na u~inkovit pravni lijek iz ~lanka 13.Europske konvencije.26. Apelant smatra da mu je pobijanim rje{enjima

povrije|eno pravona pravi~nosu|enjezbogpogre{noutvr|enog~injeni~nog stanja i proizvoljne primjene materijalnog prava, jerkako isti~e odredbe ZKP-? ne propisuju razloge navedene uobrazlo`enju pobijanih rje{enja kao razloge za odre|ivanjepritvora. U svezi s povredom prava na osobnu slobodu isigurnost, apelant navodi da pobijana rje{enja ne daju razloge izkojih se mo`e utemeljeno zaklju~iti da }e ometati istraguuticanjem na svjedoke. U svezi s razlozima za odre|ivanjepritvora apelant, u su{tini, pobija postojanje utemeljene sumnjeza odre|ivanje pritvora. Dalje, apelant navodi da mu prijeodre|ivanja mjere pritvora nisu podastrti dokazi kojim je

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 43/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 43

tu`iteljstvo raspolagalo i na kojima je temeljilo svoj prijedlog za odre|ivanje pritvora i koje je prezentiralo sudu u svrhuopravdanja svoga prijedloga, te kako se zbog toga o timdokazima nije mogao izjasniti. Tako|er, apelant navodi kako jesud o prizivu izjavljenom protiv prvostupanjskog rje{enja kojimmu je odre|en pritvor odlu~io nakon isteka roka od 48 sati za odlu~ivanje o prizivu, koji je propisan odredbama ZKP-a.

27.Apelantdalje nagla{avakakookolnost daneka osoba ima dvojno dr`avljanstvo ne ukazuje na opasnost od bijega, jer jeizjavio kako je spreman odazvati se svakom pozivu suda i na tajna~in je pokazao i dokazao da nema namjeru bje`ati.Oduzimanjem putnih isprava bi se, kako navodi, postigla svrha iotklonila ta sumnja od njegovoga bijega. Apelant pobija razlogza produljivanje pritvora koji se temelji na postojanju opasnostiod falsificiranja dokaza, te uni{tavanja i sakrivanja drugihtragova va`nih za vo|enje ovog postupka, jer smatra da sud neobrazla`e o kojim dokazima se radi, kao i da bi njegovo pu{tanjena slobodu uticalo na svjedoke, jer smatra kako listingtelefonskih poziva nije dokaz da je bilo razgovora izme|u osoba koja sud navodi i da su telefone koristile osobe koje posjedujutelefonske brojeve navedene u listingu.

28. Apelant navodi kako mu je povrije|eno pravo iz ~lanka 196. stavak 4. ZKP RS-a zato {to mu je pritvor produljen zbogsaslu{anja 27 svjedoka, da je do sada saslu{ano svega 10svjedoka, te da je ovakav na~in rada suda protivan navedenojodredbi zakona. Kaorazlog za produljenje pritvora navedeno je ipro{irenje istrage u odnosu na apelanta i ostale osumnji~ene, a tu`iteljstvo, kako apelant navodi, nije dokazalo kako postojiutemeljena sumnja da je po~inio kazneno djelo koje mu sepro{irenjem istrage stavlja na teret. Tako|er smatra kakosud nijekonkretizirao ~injenice koje ukazuju da je osobno ili prekodrugih osoba poku{ao uticati na svjedoke, {to po njegovom sudurje{enje u tom dijelu ~ini neutemeljenim.

29. Za postojanje pritvorskog osnova zbogizvanrednihokolnostikoje su nastale kao posljedica provedbe kaznenoga djela, apelant smatra kako sud nije utvrdio postojanje tihizvanrednih okolnostikoje onemogu}uju funkcioniranjedr`avnihorganaikakobinjegovopu{tanjenaslobodurezultiraloprijetnjom naru{avanja javnog reda.

30. U svezi s povredom prava na u~inkovit pravni lijekapelant tvrdi kako se sud nije izjasnio o njegovim navodima izpriziva i razlozima zbog kojih nisu prihva}eni ti navodi.

b) Odgovor na apelaciju31. U odgovoru na apelaciju Okru`ni sud je naveo kako u

cijelostiostaje kodrazloga datih u pobijanimrje{enjima, jerje za svojuodlukuo odre|ivanjupritvoradaodovoljno razlogaa dapritome nije povrijedio apelantova prava. Osim toga, smatra da se~injenice i razlozi koje apelant navodi u apelaciji ne mogusmatrati ~injenicama kojima mu se povre|uju prava garantirana Ustavom i Europskom konvencijom.

32. U odgovoru na apelaciju tu`iteljstvo je navelo kako suapelantovi navodi neutemeljeni,kakoje prijedlogza odre|ivanjepritvora imao dovoljno osnova da sud zaklju~i kako postojepritvorski osnovi, te da je sud odluku o odre|ivanju pritvora

apelantu donio na temelju sveobuhvatne analize dokaza na kojima se temelji. S tim u svezi smatra kako je apelacija neutemeljena, odnosno da postupanjem tu`iteljstva i suda nisuprekr{ena apelantova prava na zakonito li{avanje slobode kao iostala prava koja apelant navodi u apelaciji.

33. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo kakoapelantove prigovore sadr aneu apelacijismatraneutemeljenim,te kako u svemu ostaje kod razloga iz rje{enja.

V. Relevantni propisi34. U Zakonu o krivi~nom postupku Republike Srpske

("Slu`beni glasnik RS" br. 50/03, 111/04 i 115/04) relevantneodredbe glase:

^lan 196.Op{te odredbe

(1) Pritvor se mo`e odrediti ili produ`iti samo pod uslovima propisanim u ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne mo`eostvariti drugom mjerom.

(2) Pritvor odre|uje ili produ`uje rje{enjem sud na prijedlogtu ioca, a nakon {to sud prethodno saslu{a osumnji~enog,odnosno optu`enog, na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predla`e, osim u slu~aju iz ~lana 197. stav 1. ta~ka a).

(3) Tu`ilac je du`an da podnese obrazlo`en prijedlog za produ`enje pritvora sudu najkasnije pet dana prije isteka roka izrje{enja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlogosumnji~enom, odnosno optu`enom i njegovom braniocu.

(4) Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkra}e nu`novrijeme.Ako se optu`eninalaziu pritvoru,du`nost je svihorganakoji u~estvuju u krivi~nom postupku i organa koji im pru`aju pravnu pomo} da postupaju sa posebnom hitno{}u.

(5)U tokucijelogpostupkapritvor}e se ukinuti~imprestanurazlozi na osnovu kojih je odre|en, a pritvorenik }e se odmah pustiti na slobodu.

(6)Po prijedloguoptu`enogilibraniocazaukidanje pritvora

koji je zasnovan na novim ~injenicama sud }e odr`ati ro~i{te,odnosno sjednicu vije}a o kome }e obavijestiti stranke ibranioca. Nedolazak stranaka i branioca koji su urednoobavije{teni ne spre~ava odr`avanje ro~i{ta, odnosno sjednicevije}a.

(7) Protiv rije{enja o odbijanju prijedloga za ukidanje pritvora `alba je dozvoljena.

(8) Ako prijedlog nije zasnovan na novim ~injenicama kojesu od zna~aja za ukidanje pritvora, sud ne}e donijeti posebnorje{enje.

^lan 197. Razlozi za pritvor

(1) Ako postoji osnovana sumnja da je odre|eno lice u~inilokrivi~no djelo, pritvor se protiv tog lica mo`e odrediti:

a) ako sekrije iliako postoje druge okolnosti koje ukazuju naopasnost od bjekstva,b) ako postoji osnovana bojazan da }e uni{titi, sakriti,izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove va`ne za krivi~n postupakili akonaro~iteokolnostiukazujuda }e ometatikrivi~ni postupak uticajem na svjedoke, sau~esnike ili prikriva~e,

v)akonaro~iteokolnostiopravdavajubojazan da}e ponovitikrivi~no djelo ili da }e dovr{iti poku{ano krivi~no djelo ili da }u~initi krivi~no djelo kojim prijeti, a za ta krivi~na djela mo`e sizre}i kazna zatvora tri godina ili te`a kazna,

g) u vanrednim okolnostima, akoje rije~ o krivi~nom djelu zakojesemo`eizre}ikazna zatvoraod desetgodinaili te a kazna,akoje je posebno te{ko s obzirom na na~in izvr{enja ili posljedickrivi~nog djela, ako bi pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnog reda.

(2) U slu~aju iz ta~ke b) stav 1. ovog ~lana, pritvor }e seukinuti ~im se obezbijede dokazi zbog kojih je pritvor odre|en.VI. Dopustivost

35. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud,tako|er, imaprizivnunadle`nost u pitanjimakoja susadr`ana u ovome ustavu kada ona postanu predmetom spora zbog presude bilo kojega suda u Bosni i Hercegovini.

36. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni sviu~inkoviti pravnilijekovi mogu}iprema zakonui akose podneseu roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primioodluku o posljednjem u~inkovitom pravnom lijeku koji jekoristio.

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 44/144

Broj 23– Strana 44 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Dopustivost u odnosu na ~lanak II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanak 6. Europske konvencije

37. Apelant smatra da mu je pobijanim Rje{enjem Vrhovnogsuda broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. travnja 2010. godinepovrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava

Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. Europske konvencije. Ustavnisud podsje}a na to da se garancije prava na pravi~no su|enje iz~lanka 6. Europske konvencije odnose na kazneni postupak ucijelosti, te da se odgovor na pitanje je li neka od ovih garancija prekr{ena ne mo`e dati dok postupak traje, jer eventualniproceduralni propusti i nedostaci koji se pojave u jednoj fazipostupka mogu biti ispravljeni u nekoj od narednih faza istogtoga postupka.Slijedom toga,nije mogu}e, u na~elu, utvrditi je likazneni postupak bio pravi~an dok se postupak pravomo}no neokon~a (vidi Europski sud,Barbera, Meeseque i Jabardo protiv[panjolske, presuda od 6. prosinca 1988. godine, serija A, broj146, stavak 68; Ustavni sud, Odluka broj U 63/01 od 27. lipnja 2003.godine,to~ka18,objavljena u "Slu`benom glasnikuBosnei Hercegovine" broj 38/03).

38. U konkretnom slu~aju Ustavni sud ukazuje na to da pobijano rje{enje ne predstavlja odluku koja je rezultat cjelokupnog kaznenog postupka protiv apelanta, u smislu

utvr|ivanja utemeljenosti kaznene optu`be protiv njega, jer jerije{eno samo jedno proceduralno pitanje, odnosno odlu~eno o jednoj fazi postupka. S obzirom na to, Ustavni sud zaklju~ujekako je predmetna apelacija u odnosu na navode o kr{enju prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 6. Europske konvencije preuranjena.

39. Imaju}i u vidu odredbu ~lanka 16. stavak 4. to~ka 14.Pravila Ustavnog suda, prema kojoj }e se apelacija odbaciti kaonedopu{tena ukoliko je preuranjena,Ustavni sud je odlu~iokaoudispozitivu ove odluke.Dopustivost u odnosu na ~lanak II/3.(d) Ustava Bosne iHercegovine te ~l. 5. i 13. Europske konvencije

40. U konkretnom slu~aju predmet pobijanja apelacijom jeRje{enje Vrhovnog suda broj 118-0-K`-10-000 110 od 29.travnja 2010. godine, protiv kojeg nema drugih u~inkovitihpravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Potom, pobijano je

rje{enje apelant primio 30. travnja 2010. godine, a apelacija jepodnesena 7. svibnja 2010. godine, tj. u roku od 60 dana, kako jepropisano ~lankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda.

41. Kona~no, apelacija u ovom dijelu ispunjava i uvjete iz~lanka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije o~evidno(primafacie)neutemeljenanitipostojinekidrugiformalnirazlogzbog kojega apelacija nije dopustiva.

42. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio kako predmetna apelacija u ovome dijeluispunjava uvjete glede dopustivosti.VII. Meritum

43. Apelant pobija rje{enja Vrhovnog suda i Okru`nog suda tvrde}i kako su mu tim rje{enjima povrije|ena prava iz ~lanka II/3.(d)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka5. stavak1. to~ka c.i st. 2, 3. i 4. Europske konvencije.

^lanak II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

prava i temeljne slobode ovog ~lanka, stavak 2, {to uklju~uje:(…)(d) Pravo na slobodu i sigurnost osobe.^lanak 5. Europske konvencije u relevantnom dijelu glasi:1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost li~nosti. Niko ne

smije biti li{en slobode izuzev u ni`e navedenim slu~ajevima isukladno zakonom propisanim postupkom:

c. zakonitog hap{enja ili li{enj? slobode glede privo|enjanadle`noj sudbenoj vlasti, kada postoji opravdana sumnja da jeta osoba izvr{ilakazneno djelo ili kada postojevaljani razlozi da

se taosobasprije~i daizvr{i kazneno djelo ili da,nakonizvr{enjakaznenog djela, pobjegne;

2. Svako tko je uhap{en bit }e odmah obavije{ten, na jezikukoji razumije, o razlozima hap{enja i o svim optu`bama protivnjega.

3. Svako tko je uhap{en ili li{en slobode prema odredbamastava 1(c) ovog ~lanka mora odmah biti izveden pred suca ilidrugu slu`benu osobu zakonom ovla{tenu da vr{i sudbenu vlast imora imati pravo na su|enje u razumnom roku ili na pu{tanje naslobodu do su|enja. Pu{tanje se na slobodu mo`e uvjetovatigarancijama o pojavljivanju na su|enju.

4. Svako kome je uskra}ena sloboda hap{enjem ilili{avanjem slobode ima pravo ulo`iti `albu sudu kako bi sud, ukratkom roku, razmotrio zakonitost li{avanja slobode i ukolikoono nije bilo zakonito nalo`io osloba|anje.

44. U konkretnom slu~aju apelant je osoba li{ena slobodekoja se nalazi u pritvoru na temelju odluka redovitih sudova oodre|ivanju i produljivanju pritvora i poziva se na kr{enje prava na slobodu osobe iz ~lanka II/3.(d)Ustava Bosne i Hercegovine i~lanka 5. stavak 1. to~ka c. i ~lanka 5. st. 2, 3. i 4. Europskekonvencije. Apelant smatra kako ne postoji utemeljena sumnja da je u~inio kaznena djela za koja se tereti, {to je i op}i uvjet zaodre|ivanje i produljivanje pritvora, kako pobijana rje{enja nedaju utemeljene razloge iz kojih se mo`e zaklju~iti da postojeokolnosti koje ukazuju na mogu}nost njegovog bijega,utemeljene na ~injenici da posjeduje dvojno dr`avljanstvo inekretnine u RepubliciSrbiji, kako bi ukoliko se na|e na slobodiometao istragu uticanjem na svjedoke, falsificiranjem,uni{tavanjem i sakrivanjem dokaza, te kako ne postoji pritvorskiosnov zbog tzv.izvanrednih okolnostinastalih kao posljedica navodne provedbe predmetnog kaznenog djela. Osim toga,apelant se `ali kako mu prije odre|ivanja mjere pritvora nisupodastrti dokazi kojima je tu`iteljstvo raspolagalo i koje jeprezentiralo sudu u svrhu opravdanja prijedloga za odre|ivanjepritvora i kako se o tim dokazima nije mogao izjasniti,kao i dajeOkru`ni sud o prizivu izjavljenom protiv prvostupanjskogrje{enja kojim mu je odre|en pritvor odlu~io nakon isteka roka od 48 sati, kojije propisanodredbama ZKPRS-a.Tako|er smatra kako sud nije imao zakonski osnov da mu pritvor produlji za jo{dva mjeseca i kako Vrhovni sud nije u zakonom predvi|enomroku odlu~io o prizivu na rje{enje o produljenju pritvora.

45. Ustavni sud nagla{ava kako pravo na slobodu osobespada u jedno od najzna~ajnijih ljudskih prava, te kako ~lanak 5.Europske konvencije daje za{titu da nitko ne smije bitiproizvoljno li{en slobode. Proizvoljnost li{avanja slobode cijenise u prvom redu u odnosu na po{tivanje proceduralnih zahtjeva ...sukladno nacionalnom pravu...koje uz to mora biti uskla|enoi sa standardima utvr|enim ~lankom 5. Europske konvencije.

46. Ustavni sud tako|er ukazuje kako odredba ~lanka 5.stavak 3. Europske konvencije zahtijeva da osoba bude li{ena slobode sukladno ~lanku 5. stavak 1.c. Europske konvencije.Kako bi li{avanje slobode bilo "zakonito" u smislu navedenoga ~lanka ono treba obuhva}ati podjednako i proceduralnu imaterijalnu za{titu takvih osoba. Europski sud je zaklju~io da po{tivanje ~lanka 5. stavak 3. Europske konvencije zahtijeva da

sudskavlast preispitasva pitanja u svezis pritvorom, tedaodlukuo pritvoru donese pozivaju}i se na objektivne kriterijepredvi|ene zakonom. Pri tome je postojanje utemeljene sumnjeda je osoba li{ena slobode po~inila kazneno djelo koje joj sestavlja na teret conditio sine qua nonza odre|ivanje iliproduljenje pritvora. Ali, to nakon odre|enog vremena nijedovoljno,ve} se mora procijeniti postoje li za pritvor relevantni idostatni razlozi (vidi Europski sud,Trzaska protiv Poljske,presuda od 11. srpnja 2000. godine, aplikacija broj 25792/94,stavak 63). Prema daljnjem stavu Europskog suda, opravdanost pritvora ovisi i o okolnostima konkretnog slu~aja, koje morajubiti takve da upu}uju na postojanje op}eg (javnog) interesa koji jetakova`anizna~ajanda,unato~presumpcijinevinosti,prete`enad na~elom po{tivanja slobode pojedinca.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 45/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 45

47. Iz obrazlo`enja pobijanih presuda Ustavni sudprimje}uje kako je Okru`ni sud, analiziraju}i dokumentacijuvezanu za odre|ivanje pritvora apelantu kao i prijedlogtu`iteljstva, zaklju~io da su ispunjeni posebni zakonski uvjeti za odre|ivanje pritvora apelantu iz ~lanka 197. stavak 1. to~. a), b) ig) ZKP RS-a. Ustavni sud nagla{ava kako se u daljnjem dijeluobrazlo`enjane}ebavitiispitivanjempostojanjaop}ihrazlogaza odre|ivanje pritvora iz ~lanka 197. stavak 1. ZKP RS-a, sobzirom da Ustavni sud smatra da neprijeporno postojanjenaredbe za provedbu istrage, u odnosu na apelanta i ostaleosumnji~ene, dovoljno ukazuje da postoje op}i razlozi za odre|ivanje apelantovoga pritvora, te }e se, u nastavku,ograni~iti na ispitivanje postojanja posebnih razloga za odre|ivanje pritvora iz ~lanka 197. stavak 1. to~. a), b) i g) ZKPRS-a.Odre|ivanje i produljenje pritvora na temelju ~lanka 197.stavak 1. to~ka a) ZKP RS-a u odnosu na ~lanak 5. stavak 1.to~ka c. Europske konvencije

48. U svezi s postojanjem razloga za odre|ivanje pritvora na temeljuodredbi~lanka197.stavak1.to~kaa)ZKPRS-a,Ustavnisud isti~e kako ~injenica da apelant posjeduje putovnicuRepublike Srbije, odnosno da ima dvojno dr`avljanstvo, da posjeduje nekretnine-ku}u u Republici Srbiji, sama po sebi nemo`e biti valjan i opravdan razlog na temelju kojega sudovimogu zaklju~iti kako postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od apelantovoga bijega, niti se zbog ove ~injenice za svakuosumnji~enu osobu, koja posjeduje dr`avljanstvo susjednedr`ave te imovinu u njoj, po automatizmu mo`e smatrati kakopostoji bojazan da }e pobje}i od pravde u Bosni i Hercegovini.Analiziraju}i razloge i okolnosti na temelju kojih je apelantuodre|en i produljen pritvor po navedenoj osnovi, Ustavni sudprimje}uje kako Okru`ni sud pritvorski osnov iz ~lanka 197.stavak 1. to~ka a) ZKPRS-a ni~imnije dokazao, odnosno da nijedao bilo kakve razloge da postoje okolnosti koje ukazuju makar na vjerojatnostda apelant imanamjeru ilisklonostka bje`anju iliizigravanju pravde, osim pau{alnih navoda da apelant posjedujedvojno dr`avljanstvo (BiH i R Srbija) te da sa putovnicomRepublikeSrbije bez problema mo`enapustiti teritorij te dr`ave.Prema tome, Ustavni sud smatra da se Okru`ni sud proizvoljnopozvao na postojanje razloga za pritvor iz ~lanka 197. stavak 1.to~ka a) ZKP RS-a, jer u konkretnom slu~aju ne postoji bilokakvo obrazlo`enje koje bi ukazivalo na postojanje apelantovenamjere ili sklonost ka bje`anju, odnosno izbjegavanju pravde.Navedene nedostatke iz rje{enja Okru`nog suda nije otklonio niVrhovni sud rje{avaju}i o apelantovome prizivu.

49. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra kako je ukonkretnom slu~aju do{lo do povrede apelantovoga prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka II/3.(d) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka5. stavak1. to~ka c. Europske konvencije uodnosu na razloge za odre|ivanje pritvora, koji su pobijanimrje{enjima odre|eni na temelju ~lanka 197. stavak 1. to~ka c)ZKP RS-a (opasnost od bijega).Odre|ivanje i produljenje pritvora na temelju ~lanka 197.stavak 1. to~. b) i g) ZKP RS-a u odnosu na ostale aspekte~lanka 5. stavak 1. to~ka c. Europske konvencije

50. Ustavni sud nagla{ava kako se prigodom razmatranja

zakonitosti daljeg produ`etka apelantovoga pritvora ne}e (i netreba) ograni~iti na razmatranje osnova pritvora eksplicitnonavedenih u ~lanku 5. stavak 1. to~ka c. Europske konvencije.Kroz praksu Europskog suda za ljudska prava, koju konstantnopodr`ava i Ustavni sud, kaorazlozi za odre|ivanje odnosno daljeproduljivanje pritvora prihva}eni su: a) "rizik od prikrivanja dokaza" (vidi presudu u predmetuWemhoff od 27. lipnja 1968.godine), b) "ozbiljnost prekr{aja" (vidi presudu u predmetu Kemmacheod 27. studenoga 1991. godine), c) "implicitna opasnost utjecanja na svjedoke" (vidi presudu u predmetu Ringeisenod 16. srpnja 1971. godine), d) "opasnost od dosluha (dogovora)" (vidi presudu u predmetuB protiv Austrijeod 28.o`ujka 1990. godine), e) "rizik od pritiska na svjedoke" (vidipresudu u predmetu Letellier od 26. lipnja 1991. godine), i f)

"o~uvanjejavnog reda" (vidi presudu u predmetu Letellierod26.lipnja 1991. godine). Ustavni sud je mi{ljenja kako su navedenirazlozi za postojanje pritvora sadr`ani u odredbama ~lanka 197.stavak 1. to~. a), b) v) i g) ZKP RS-a.

51. Okru`ni sud je, obrazla`u}i postojanje razloga za odre|ivanje pritvora na temelju ~lanka 197. stavak 1. to~ka b)

(ometanje istrage uticanjem na svjedoke) naglasio kako jeutvr|eno da je apelant ve} pozivao pojedine ~lanove IRB RS-a,dok su radnje provedbe kaznenoga djela koje se stavljaju na teret apelantu i radnje provedbe kaznenoga djela koje se stavljaju na teret osumnji~enim ~lanovima IRB RS-a usko povezane, {to sveukazuje da bi apelant boravkom na slobodi mogao ometatikazneni postupak uticanjem na osumnji~ene ~lanove IRB RS-a.Po mi{ljenju Ustavnog suda, Okru`ni sud je argumentiranoobrazlo`io kako je osumnji~eni N. B. u svome iskazu, iznose}isvoju obranu u svojstvu osumnji~enoga, izravno i neposrednoteretio apelanta i ostale osumnji~ene za izvr{enje predmetnoga kaznenog djela, pa ova ~injenica predstavlja osobite okolnostikoje ukazuju kako bi apelant boravkom na slobodi mogaoometati kazneni postupak uticanjem na N. B., u smislu da ovajsvjedok promijeni svoj iskaz ili da ga prilagodi obrani ostalihosumnji~enih. Osim toga, ~injenica koja proizlazi iz iskaza osumnji~enoga V. M., da ga je apelant ve} kontaktirao, da mu je

uru~io poklon i obe}ao radno mjesto u svome poduze}u kada ovaj to po`eli, tako|er ukazuje na apelantovu spremnost da na slobodi uti~e na svjedoke i druge osumnji~ene, {to sve, po ocjeniUstavnog suda, ukazuje na postojanje valjanih i opravdanihrazloga za odre|ivanje i produljivanje pritvora.

52. Kada je u pitanju pritvorski osnov iz to~ke g) stavak 1.~lanka 197. ZKP RS-a, Okru`ni sud je obrazlo`io, na na~in kojiUstavni sud ne smatra proizvoljnim, da egzistiraju izvanredneokolnosti koje kaznena djela koja se apelantu i ostalimosumnji~enim stavljaju na teret ~ine posebice te{kim, te kako binjihovo pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjomnaru{avanja javnog reda, zbog toga {to su se dogodila javna okupljanja djelatnika "Medicinske elektronike", odnosnoorganizirani protesti, jer su njihove obitelji dovedene unezavidnu socijalnu situaciju, pa stoga postoji opravdana bojazan kako bi njihovim pu{tanjem na slobodu, budu}i da sesumnji~e kako su izravno doprinijeli toj situaciji, imalo za posljedicu revolt i protest djelatnika ovoga poduze}a u ~emu sesti~e osnov za pritvor iz to~ke g) stavak1. ~lanka197.ZKPRS-a.Ove razloge je potvrdio i Vrhovni sud rje{avaju}i oapelantovome prizivu.

53. Stoga, Ustavni sud smatra kako je odre|ivanjeapelantovoga pritvora, na temelju postojanja posebnih razloga iz~lanka 197. stavak 1. to~. b) i g) ZKP RS, sukladno ostalimaspektima apelantovoga prava na slobodu i sigurnost osobe iz~lanka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine odnosno ~lanka 5.stavak 1. to~ka c. Europske konvencije.

Odre|ivanje i produljenje pritvora u odnosu na standarde~lanka 5. stavak 2. Europske konvencije

54.[to se ti~e apelantovih navodakako,u postupku kada mu je rje{enjem Okru`nog suda odre|en i produljen pritvor {to jekasnije i potvrdio Vrhovni sud rje{avaju}i o prizivu, nije bio

upoznat s razlozima i dokazima na kojima je tu iteljstvotemeljilo prijedlog za odre|ivanje pritvora, odnosno {ta suosnovi sumnje i okolnosti koje mu se stavljaju na teret, Ustavnisud, uvidom u Zapisnik o saslu{anju osumnji~enih na okolnost razloga zbog kojih se predla`e pritvor od 24. o`ujka 2010.godine, zaklju~uje da je apelantu i njegovom braniteljuprethodno dostavljen obrazlo`en prijedlog tu`iteljstva za odre|ivanje pritvora, s dokazima koje je tu`iteljstvo dostavilo isudu. Prema tome, Ustavni sud smatra kako je apelant bioupoznat s razlozima i dokazima na kojima je tu iteljstvotemeljilo prijedlog za odre|ivanje i produljenje pritvora,odnosno {ta su osnovi sumnje i okolnosti koje mu se stavljaju nateret. Stoga Ustavni sud smatra da nije do{lo do povredeapelantovoga prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 46/144

Broj 23– Strana 46 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

II/3.(d)Ustava Bosne i Hercegovine,odnosno~lanka 5. stavak2.Europske konvencije.Odre|ivanje i produljenje pritvora u odnosu na standarde~lanka 5. st. 3. i 4. Europske konvencije

55. [to se ti~e apelantovoga pozivanja na po~etak su|enja urazumnome roku, u postupku kada mu je rje{enjima Okru`nogsuda odre|en i produljen pritvor a {to je potvr|eno i odlukomVrhovnog suda o apelantovome prizivu, Ustavni sud nagla{ava kako ~lanak 5. stavak 3. Europske konvencije sadr`i dva prava prema kojima osoba li{ena slobode mora odmah biti izvedena pred suca ili drugu slu`beno osobu zakonom ovla{tenu da vr{isudsku vlast kao i da mora imati pravo na su|enje u razumnomroku ilinapu{tanje naslobodu dosu|enja.Stimusvezi,Ustavnisud nagla{ava kako je neprijeporno da je apelant u konkretnomslu~aju bio izveden pred suca za prethodni postupak, pred kojim je imao prigodu dati svoju izjavu. Ustavni sud smatra kakoduljina konkretnog pritvora ne dovodi u pitanje po{tivanjeapelantovogapravaiz ~lanka5. stavak3. Europske konvencije, sobzirom da je pritvor odre|en i produljen u granicama koje supredvi|ene zakonom nakon zakonito provedene procedure, dokse istodobno radi o slo`enom predmetu koji zahtijeva vo|enjeistrageglede slo`enihpitanjakao{tosu manipulacijecijenamailinezakonite burzovne transakcije, za {to je nedvojbeno potrebnovrijeme. Osim toga, Ustavni sudne mo`e re}i kako je tu iteljstvobilo neaktivno u konkretnom slu~aju, jer su u okviru prvobitnoodre|enog pritvora, tj. u roku od 30 dana, saslu{ali 10 svjedoka,doksunavelikakoimjezasaslu{anjeostalih20svjedokakaoiza izvo|enje dodatnih istra`nih radnji, s obzirom da je do{lo dopro{irenja istrage, potrebno jo{ 60 dana. Po mi{ljenju Ustavnogsuda navedeno ne ukazuje da je prigodom odre|ivanja iproduljivanja pritvora bilo proizvoljnosti u radu Okru`nog iVrhovnog suda, koji produljenje pritvora opravdavaju doista racionalnim razlozima, te kako stoga nije ni do{lo do povredeapelantovoga prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka II/3.(d)Ustava Bosne i Hercegovine,odnosno~lanka 5. stavak3.Europske konvencije.

56. Ustavni sud }e ispitati apelantove navode da su vije}a Okru`nog i Vrhovnog suda, odlu~uju}i o apelantovim prizivima izjavljenim protiv rje{enja o odre|ivanju i produljenju pritvora,odlu~ila nakon isteka roka od 48 sati (koji je propisanrelevantnim odredbama ZKP RS-a), te da je zbog toga do{lo dopovrede ~lanka 5. stavak 4. Europske konvencije.

57.NavedenaodredbaEuropskekonvencijedajepravoosobikoja je li{ena slobode da izjavi priziv kako bi sud...u kratkomroku razmotrio zakonitost li{avanja slobode....Ustavni sudukazuje kako prema praksi Europskog suda ~lanak 5. stavak 4.Europske konvencije ne garantira pravo na sudsku kontroluzakonitosti svih aspekata ili detalja li{avanja slobode, ali kakopru`a krucijalne garancije protiv proizvoljnosti u odlu~ivanju oli{avanju slobode. Obveza iz ~lanka 5. stavak 4. Europskekonvencije primjenjuje se neovisno o tome po kojemu je osnovuosoba li{ena slobode i garantira osobi li{enoj slobode kako mora imatipristupsududabimoglaispitatizakonitostkakoinicijalnogli{avanja slobode, tako i produljenja trajanja te mjere. Prema praksi Europskog suda, klju~ni elementi obveze iz odredbe~lanka 5. stavak 4. Europske konvencije su da nadzormora vr{itisud, da je provedena usmena rasprava uz pravnu pomo} upostupku u kojemu sudjeluju obje strane, da se razmatra zakonitost pritvora u naj{irem smislu i da se takvo preispitivanjedesi {to je mogu}e prije.

58. Ustavni sud smatra kako su u konkretnom slu~ajuispo{tovane sve garancije ~lanka 5. stavak 4. Apelant je imaopravo izjaviti priziv protiv rje{enja o odre|ivanju i produljenjupritvora, koji su razmatrala vije}a Okru`nog i Vrhovnog suda. Usvim prilikama apelant je bio saslu{an a imao je i stru~nu pomo}branitelja, dok su sudska vije}a o apelantovim prizivima rje{avala u vrlo kratkim rokovima te nema bilo kakvih naznaka da je u tome dijelu do{lo do kr{enja relevantnih odredaba ZKPRS-a. Stoga Ustavni sud smatra da u konkretnom slu~aju nije

do{lo do povrede apelantovoga prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno~lanka 5. stavak 4. Europske konvencije.

59. Imaju}i uvidu navedeno, Ustavni sud smatra kakorje{enjima o odre|ivanju i produljenju pritvora nije povrije|enoapelantovo pravo na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka II/3.(d)Ustava Bosne i Hercegovine, te u odnosu na ostale aspekte iz~lanka5.stavak1.to~kac.Europskekonvencije,kaoniuodnosuna standarde propisane ~lankom 5. st. 2, 3. i 4. Europskekonvencije.Pravo na u~inkovit pravni lijek

60. U svezi s apelantovim navodima o kr{enju prava na u~inkovitpravni lijek iz ~lanka 13. Europskekonvencije Ustavnisud je mi{ljenja kako ne treba ulaziti u ispitivanje takvih navoda,s obzirom da je apelant povredu prava na u~inkovit pravni lijektemeljio na neuva`avanju njegovoga priziva na rje{enje oodre|ivanju pritvora, koji je podnio na temelju ~lanka 5. stavak4. Europske konvencije, a Ustavni sud je u ranijem dijelu odlukeve} obrazlo`io za{to smatra da nije do{lo do povredeapelantovoga prava iz ~lanka 5. stavak 4. Europske konvencije.VIII. Zaklju~ak

61.Ustavnisudzaklju~ujekakopostojikr{enjeapelantovoga prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 5. stavak 1. to~ka c. Europskekonvencije, jer je odre|ivanje i produljivanjepritvorasamozbog~injenice da posjeduje dvojno dr`avljanstvo i nekretnine uRepublici Srbiji bilo proizvoljno glede postojanja opravdanih ivaljanih razloga iz ~lanka 197. stavak 1. to~ka a), jer redovitisudovi nisu dali bilo kakvo obrazlo`enje da postoji vjerojatnost kako apelant ima namjeru bje`ati, odnosno izbjegavatieventualno su|enje u Bosni i Hercegovini.

62. Ustavni sud zaklju~uje kako ne postoji kr{enje prava na slobodu i sigurnost osobe iz ~lanka II/3.(d) Ustava Bosne iHercegovine u odnosuna ostaleaspekte ~lanka5. stavak1. to~ka c.Europskekonvencije,kaoniuodnosunastandardeiz~lanka5.st. 2, 3. i 4. Europske konvencije.

63.Natemelju~lanka16.stavak4.to~ka14.i~lanka61.st.1,2. i 3. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao udispozitivu ove odluke.

64. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovome predmetu,nemaosnova za razmatranjeapelantovogaponovnogaprijedloga za dono{enje privremene mjere od 7. svibnja 2010. godine.

65. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr.Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija upredmetu broj AP 1150/10 , rje{avaju}i apelaciju M. R., naosnovu ~lana VI /3b) UstavaBosnei Hercegovine,~lana16 stav4ta~ka14,~lana59stav2alineja1i~lana61st.1,2i3PravilaUstavnogsudaBosnei Hercegovine ("Slu beniglasnik Bosne

i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 1

Djelimi~no se usvaja apelacija M. R.Utvr|uje se povreda prava na slobodu i bezbjednost

li~nosti iz ~lana II/3d) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 51 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 47/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 47

stav 1 ta~kac. Evropskekonvencijeza za{titu qudskih pravaiosnovnih sloboda, u odnosu na razloge za odre|ivawe iprodu ewepritvora, iz ~lana197stav1a) Zakonao krivi~nompostupku Republike Srpske, odre|enog Rje{ewem Vrhovnogsuda Republike Srpske broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila2010. godine, kao i rje{ewima Okru`nog suda u Bawoj Luci -Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal i najte eoblike privrednogkriminala broj 011-0-Kv-09-000012-p od 22.aprila 2010. godine, broj 011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta2010. godine i broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010.godine.

Odbijase kaoneosnovanaapelacija M.R.podnesenaprotivRje{ewaVrhovnogsudaRepublikeSrpskebroj118-0-K`-10-000110 od 29. aprila 2010. godine, kao i rje{ewa Okru`nog suda uBawoj Luci - Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal inajte e oblike privrednog kriminala broj 011-0-Kv-09-000012-pod22.aprila2010.godine,broj011-0-Kv-10-000009-pod29.marta 2010. godine i broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta2010. godine, u odnosu na ostale aspekte prava na slobodu ibezbjednost li~nosti iz ~lana II/3d) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 5 stav 1 ta~ka c., kao i ~lana 5 st. 2, 3 i 4Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnihsloboda.

Odbacuje se kao nedopu{tena apelacija M. R. podnesenaprotiv Rje{ewa Vrhovnog suda Republike Srpske broj118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010. godine, kao i rje{ewaOkru`nog suda u Bawoj Luci - Posebnog odjeqewa zaorganizovani kriminal i najte`e oblike privrednogkriminalabroj011-0-Kv-09-000012-pod22.aprila2010.godine,broj 011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta 2010. godine i broj011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010. godine, u odnosu napravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 Evropske konvencije za za{tituqudskih prava i osnovnih sloboda zato {to je preurawena.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I . Uvod1.M. R.(u daqwemtekstu: apelant)iz BaweLukekog zastupa

@eqko[urlan, advokat iz Bawe Luke, podnioje 2. aprila2010godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu:Ustavni sud) apelaciju koja je registrovana pod brojem AP1150/10, protiv Rje{ewa Okru`nog suda u Bawoj Luci -Posebnog odjeqewa za organizovani i najte`e oblikeprivrednog kriminala (u daqwem tekstu: Okru`ni sud) broj011-0-Kv-10-000 009-p od 29. marta 2010. godine i Rje{ewaOkru`nog suda broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010.godine. Apelant je podnio zahtjev da se donese privremenamjera kojom bi Ustavni sud zabranio da se izvr{e osporavanarje{ewa, jer sud o `albi protiv prvostepenog rje{ewa nijeodlu~io u zakonom propisanom roku, zbog ~ega je trebalo daapelant bude pu{ten iz pritvora.

2. Apelant je 7. maja 2010. godine Ustavnom sudu podnioapelaciju koja je registrovana pod brojem AP 1608/10, protivRje{ewa Vrhovnog suda Republike Srpske (u daqwem tekstu:Vrhovnisud)broj118-0-K`-10-000110od29.aprila2010.godinei Rje{ewa Okru`nog suda broj 011-0-KV-09-000 012-p od 22.aprila 2010. godine. Apelant je, opet, podnio zahtjev da sedonese privremena mjere, kojom bi Ustavni sud nalo`ioOkru`nom sudu da preispita svoju odluku te utvrdi koji su torazlozizbogkojihjeprodu`enpritvor,navedesvakidokazkojitreba da se obezbijedi, kao i da utvrdi da li je pritvor trajaorazumnovrijemeidaumjestopritvoraprimijenibla`umjeru.

II . PostupakpredUstavnim sudom3. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, od

Okru`nog suda i Okru`nog tu`ila{tva Bawa Luka - Posebno

tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblikaprivrednog kriminala (u daqwem tekstu: tu ila{tvo)zatra`eno je 16. aprila 2010. godine da dostave odgovore naapelaciju broj AP 1150/10.

4. Odgovor na apelaciju Tu ila{tvo je dostavilo 26.aprila 2010. godine, a Okru`ni sud 26. aprila 2010. godine.

5. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori na apelaciju broj AP 1150/10 dostavqeni su apelantu24. maja 2010. godine.

6.UstavnisudjedonioOdlukuoprivremenojmjeribrojAP1150/10 od 28. aprila 2010. godine kojom je odbio apelantovzahtjev da se donese privremena mjera.

7. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, odVrhovnog suda iOkru`nogsudazatra`eno je7.juna2010.godineda dostave odgovore na apelaciju broj AP 1608/10.

8. Vrhovni sud i Okru`ni sud su odgovore na apelacijudostavili 14. juna 2010. godine.

9. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori na apelaciju broj AP 1608/10 Vrhovnog i Okru`nogsuda dostavqeni su apelantu 16. juna 2010. godine.

10.Sobziromnatodaapelacijebr.AP1150/10iAP1608/10ukazuju na isti ~iweni~ni i pravni supstrat, te da je rije~ oistoj stranci u redovnom postupku, Ustavni sud je, u skladu s~lanom 31 stav 1 Pravila Ustavnog suda, donio odluku da spojinavedenepredmeteu kojima}e voditi jedanpostupaki donijeti jednu odluku pod brojem AP 1150/10.

III . ^iweni~no stawe11. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovih

navodai dokumenatakoji supredo~eni Ustavnomsudumoguda sesumiraju na sqede}i na~in.Odre|ivawe mjere pritvora u trajawu od 30 dana

12. Rje{ewem sudije za prethodni postupak Okru`nog sudabroj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010. godine apelantu je, zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~no djeloorganizovanog kriminala iz ~lana 383a) stav 2 Krivi~nogzakona Republike Srpske ("Slu beni glasnik RepublikeSrpske" br.49/03, 108/04,37/06 i 70/06,u daqwemtekstu:KZ RS),u vezi s krivi~nim djelom zloupotrebe slu`benog djela ili

ovla{tewa u podstrekivawu i pomagawu iz ~lana 347 stav 4 uvezi sa stavom 3 KZ RS, u vezi s ~l. 24 i 25 istog zakona ikrivi~nim djelom manipulacije cijena i {irewa la`nihinformacija iz ~lana 292 stav 2 u vezi sa stavom 1 ta~. a) i b)Zakonao tr i{tu hartija od vrijednosti ("Slu beni glasnikRepublike Srpske" broj 92/06), odre|en pritvor zbogpritvorskih razloga iz ~lana 197 stav 1 ta~. a) i b) Zakona okrivi~nom postupku - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnikRepublike Srpske" broj 100/09, u daqwem tekstu: ZKP RS) utrajawu najdu e domjesec dana,po~evod23.marta 2010.godineu10,00~asova, kaodanai ~asa li{avawaslobode, tako dapo ovomrje{ewu pritvor mo`e da traje najdu`e do 23. aprila 2010.godine do 10,00 ~asova.

13. U obrazlo`ewu rje{ewa je navedeno da je, nakonobrazlo`enog prijedloga za odre|ivawe pritvora koji jepodnijelo tu`ila{tvo pod brojem KT-ST-11/10 od 24. marta2010. godine, sudija za prethodni postupak Okru`nog suda

donio rje{ewe o odre|ivawu pritvora apelantu i ostalimosumwi~enim licima, protiv kojih tu`ila{tvo vodi istragu,da su po~inili krivi~na djela pobli`e ozna~ena izrekom ovogrje{ewa. Prijedlog tu`ila{tva je obrazlo`en postojawemosnovane sumwe da su apelant i ostali osumwi~eni, u perioduod 1. aprila 2009. godine do 13. avgusta 2009. godine, kaopripadnici zlo~ina~kog udru`ewa (s ciqem da pribaveprotivpravnu imovinsku korist ~lanovima udru`ewa koje jeorganizovano radi izvr{ewa krivi~nih djela zloupotrebeslu`benogpolo aja ili ovla{tewa,te manipulacija cijenamai {irewa la nih informacija na {tetu preduze}a"Medicinska elektronika" a.d. Bawa Luka (u daqwem tekstu:"Medicinska elektronika"), imali zadatak da izvr{emanipulacijeu cijenama na tr i{tu hartija od vrijednosti te

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 48/144

Broj 23– Strana 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

dauti~una toda sesmawecijeneakcijapreduze}a"Medicinskaelektronika", sveradinezakonitogpribavqawa34,95%akcijapreduze}a "Medicinska elektronika" iz portfeqa akcionogfonda i fonda za restituciju Republike Srpske, kojima jeupravqala Investiciona razvojna banka Republike Srpske (udaqwem tekstu: IRB RS). U obrazlo`ewu za odre|ivawepritvora nagla{eno je da su zlo~ina~ko udru`ewe ~inili: @.K. u svojstvu direktora preduze}a "Medicinska elektronika",B. G. u svojstvu direktora IRB RS-a, D. C. u svojstvurukovodioca odjeqewa za upravqawe portfeqom hartija odvrijednosti IRB RS-a i ~lana Nadzornog odbora preduze}a"Medicinska elektronika", N. B. u svojstvu rukovodiocaodjeqewa za plasmane privredi u Sektoru za plasmane IRBRS-a i ~lana Upravnog odbora preduze}a "Medicinskaelektronika", te apelant kao direktor preduze}a "GrandTrade" d.o.o. Bawa Luka. Okru`ni sud je utvrdio da postojiosnovana sumwa da su apelant i ostali osumwi~eni po~inilikrivi~nadjelakojaim sestavqajuna teret,kakoje toopisanou~iweni~nom opisu naredbe za provo|ewe istrage tu`ila{tvaod24.marta2010. godine. U vezi s postojawem zakonskih uslovaza odre|ivawe pritvora apelantu, Okru`ni sud je ocijenio da jeopravdanpritvorskiosnoviz~lana197stav1ta~.a)ib)ZKPRS-a, jer je, kako to stoji u naredbi tu`ila{tva a {to ni samapelant ne spori, apelant dr`avqanin Republike Srbije gdjeima imovinu (nekretnine), a s obzirom na te`inu krivi~nihdjela koja mu se stavqaju na teret, za {to je predvi|ena kaznazatvora od najmawe petgodina za krivi~no djelo iz ~lana 383a)stav 2 KZ RS, zatim kazna zatvora od dvije do 10 godina zakrivi~nodjeloiz~lana347stav4uvezisastavom3i~l.24i25KZ RS (jer izvr{ilac mo`e da se kazni kao da je to krivi~nodjelo sam u~inio), to sve predstavqa okolnosti koje ukazuju naopasnost od bijega, pogotovo kod ~iwenice da apelant spaso{em Republike Srbije bez problema mo`e da napusti i tuteritoriju. Okru`ni sud je obrazlo io da postoji ipritvorski osnov iz ~lana 197 stav 1 ta~ka b) (zbog bojazniuticawa na svjedoke i mogu}nosti ometawa krivi~nogpostupaka, kao i ~iwenice da tu`ila{tvo tek treba da utvrdiidentitet uprave IRB RS-a koji su 13. avgusta 2009. godineprisustvovali sjednici IRBRS-a)jer iz naredbe za provo|eweistrage tu`ila{tva proizilazi da je u daqwem toku istragepotrebno da se saslu{a 30 svjedoka na okolnost prodaje akcijapreduze}a "Medicinska elektronika" po cijeni od 0,05 KM poakciji, te na okolnost dobijawa nov~ane naknade za vrijednostakcija mimo berze. Prema navedenom, apelantu i ostalimosumwi~enim je odre|en pritvor na osnovu ~lana 199 stav 1ZKP-a.

14.Vije}eOkru`nogsuda je Rje{ewem broj 011-0-Kv-10-000009-P od 29. marta 2010. godine odbilo kao neosnovane `albeapelanta i ostalih osumwi~enih izjavqene protiv rje{ewaOkru`nog suda od 24. marta 2010. godine, dok je uva`avawem`albe tu`ila{tva preina~ilo rje{ewe Okru`nog suda od 24.marta2010. godine, tako da je apelantu i ostalim osumwi~enimodre|en pritvor i po pritvorskom osnovu iz ta~ke g) stava 1~lana 197 ZKP RS-a. U obrazlo`ewu rje{ewa je navedeno da jesud, ispituju}i rje{ewe od 24. marta 2010. godine u dijelu kojise osporava `albom tu`ila{tva i uvidom u priloge spisa,utvrdio da je `alba tu`ila{tva osnovana, te da je

neprihvatqiv zakqu~ak ovog suda u pogledu nepostojawaobjektivnih uslova za odre|ivawe pritvora apelantu popritvorskom osnovu iz ta~ke g) stava 1 ~lana 197 ZKP RS-a(pu{tawe na slobodu rezultovalo bi stvarnom prijetwomnaru{avawa javnogreda), jerza krivi~nadjelakoja seapelantustavqajunateretmo`edaseizreknekaznazatvoradesetgodinai vi{e, ~ime je po ocjeni ovog suda svakako ispuwen iobjektivni uslov za odre|ivawe pritvora i po navedenompritvorskom osnovu. Sud je odbio kao neosnovane apelantove`albenenavodedaseosporavanorje{ewezasnivanapogre{nojprimjeni materijalnog prava i pogre{no utvr|enom~iweni~nom stawu, kojim apelant osporava postojaweosnovane sumwe da je po~inio krivi~na djela koja su mustavqena na teret, kao i zbog nepostojawa posebnih

pritvorskih osnova u konkretnom slu~aju. Suprotnoapelantovim tvrdwama zakqu~eno je da su sudovi, u osporenomrje{ewu, dali iscrpno obrazlo`ewe u pogledu postojawaosnovanesumweda jeapelant po~inio krivi~na djelakoja sumustavqena na teret, a koje u cijelosti kao pravilno prihvata ivije}eovog suda. Tako|e, vije}eje zakqu~iloda }e se u daqwemtoku istrage detaqno konkretizovati uloga svakog odosumwi~enih u izvr{ewu ovih krivi~nih djela, a {to i jestesmisaoistrage.Vije}e ovog suda je daqe odbilokao neosnovaneapelantove `albene navode u pogledu postojawa posebnihpritvorskih razloga iz ta~. a)i b) stava 1 ~lana 197 ZKPRS-a, jer zakqu~ke u osporavanom rje{ewu o osnovanosti posebnihpritvorskih razloga u cijelosti kao pravilne prihvata i ovovije}e. Iz navedenihrazlogavije}eOkru`nog suda je naosnovu~lana 336 stav 3 ZKP RS-a donijelo odluku kao u izreci ovogrje{ewa.

Produ ewemjerepritvora za 60 dana15.Vije}eOkru`nogsuda je Rje{ewem broj 011-0-Kv-09-000

012-p od 22. aprila 2010. godineprodu ilopritvor apelantu iostalim osumwi~enim koji je prvobitno odre|en rje{ewemsudije za prethodni postupak Okru nog suda broj011-0-Kpp-10-000 032-p od 24. marta 2010. godine, koje jepotvr|enoodlukom togsuda od 29.marta 2010. godineza jo{dvamjeseca,takodapoovomrje{ewupritvormo`edatrajenajdu`edo 23. juna 2010. godine.

16. U obrazlo`ewu rje{ewa Okru`nog suda od 22. aprila2010. godine navedeno je da je tu`ila{tvo 16. aprila 2010.godine podnijelo prijedlog da se produ`i pritvor apelantu iostalim osumwi~enim, zbog osnovane sumwe da su po~inilikrivi~nodjelo organizovanog kriminalaiz ~lana 383a) stav 2,u vezi s ~lanom 347 stav 4 KZ RS-a za jo{ dva mjeseca, i toapelantu iz posebnih pritvorskih razloga propisanih ~lanom197 stav 1 ta~. a), b) i g). Uz prijedlog da se produ`i pritvorprilo eni su dokazi prikupqeni u fazi istrage: iskaziosumwi~enih kao svjedoka, iskazi brojnih saslu{anihsvjedoka, iz ~egaje, premanavodima tu`ila{tva, proizilaziloda je apelant pribavio imovinsku korist koja se ogleda urazlici tr`i{ne vrijednosti akcija preduze}a "Medicinskaelektronika"nadan1. aprila2009. godineu iznosune mawemod1.303.984,51 KM.

17. Vije}e Okru`nog suda je prihvatilo prijedlogtu`ila{tvao postojawuposebnihpritvorskih razloga u vezisapelantom, u pogledu pritvorskog osnova propisanog ~lanom197 stav 1 ta~ka a) ZKP-a RS-a, jer je kao nespornu ~iwenicuutvrdilo da apelant poreddr`avqanstvaBosnei Hercegovineima i dr avqanstvo Republike Srbije, gdje posjedujenekretnine, tj. ku}u u mjestu ^elarevo kod Novog Sada, te daposjeduje paso{ Republike Srbije. Tako|e, ~iwenica da je zaapelanta pro{irena istraga ukazuje da za wega egzistirapritvorski osnov iz ta~ke a) stav 1 ~lana 197 ZKP RS-a, jerpostoji opasnost od wegovog bijega.

18. Okru`ni sud je daqe zakqu~io da za apelanta i daqeegzistira pritvorski osnov iz ~lana 197 stav1 ta~.b) i g)ZKPRS-a, s obzirom na na~in izvr{ewa i te`inu krivi~nog djelakoje mu se kao osumwi~enom stavqa na teret, a s obzirom na~iwenicu da je u ovom predmetu istraga pro{irena, pa postoji

osnovana sumwa da bi apelant boravkom na slobodi mogao dasakrije, uni{ti, falsifikuje ili izmijeni dokaze iz kojihproizilaze radwe izvr{ewa krivi~nog djela, kao i da biboravkom na slobodi mogao da uti~e na svjedoke. Naime,osumwi~eni N. B. u svom iskazu, iznose}i svoju odbranu usvojstvu osumwi~enog, direktno i neposredno tereti apelantai ostaleosumwi~ene za izvr{ewe predmetnogkrivi~nogdjela,pa ova ~iwenica predstavqa naro~ite okolnosti koje ukazujuda bi ostaliosumwi~eni i apelant boravkomna slobodi moglida ometaju krivi~ni postupak uticawem na N. B., u smislu dapromijeni svoj iskaz ili da ga prilagodi odbrani apelanta iostalih osumwi~enih. Tako|e, iz iskaza osumwi~enog V. M.proizilazi da ga je apelant ve} kontaktirao, "da mu je uru~iopoklon i obe}ao radno mjesto u svom preduze}u kada ovaj to

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 49/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 49

po`eli" {to tako|e ukazuje na apelantovu spremnost da naslobodi uti~e na svjedoke i druge osumwi~ene. Osim toga,uvidom u listing apelantovih telefonskihpoziva proizilazida je ve} pozivao pojedine ~lanove IRB RS-a na koje je tako|eistraga pro{irena, {tojasnoukazujeda je apelant s pojedinim~lanovima IRB RS-a bio u kontaktu i u vrijeme kada je nasjednici IRB RS-a prihva}ena wegova ponuda za preuzimaweakcija preduze}a "Medicinska elektronika", te da su radweizvr{ewa krivi~nogdjela koje muse stavqaju na teret i radweizvr{ewa krivi~nog djela koje se stavqaju na teretosumwi~enim ~lanovimaupraveIRB RS-ausko povezane,a {totako|e ukazuje da bi apelant boravkom na slobodi mogao daometa krivi~ni postupak uticawem na osumwi~ene ~lanoveIRB RS-a, u ~emu se sti~e osnov za produ`ewe pritvoraapelantu i ostalim osumwi~enim po ta~ki b) stav 1 ~lana 197ZKP RS-a.

19. Na kraju, kad je u pitawu pritvorski osnov iz ta~ke g)stav 1 ~lana 197 ZKP RS-a, prema ocjeni vije}a egzistirajuvanredne okolnosti koje krivi~na djela koja se apelantu iostalim osumwi~enimstavqajuna teret ~ineposebno te{kim,te bi wihovo pu{tawe na slobodu rezultovalo stvarnomprijetwom naru{avawa javnog reda. Tako su se, zbognemogu}nosti radnika da u|u u krug preduze}a i na svoja radnamjesta, krajemjanuarai po~etkomfebruara2010. godine u vi{enavrata javno okupqali radnici "Medicinske elektronike" i"Centra za medicinska istra`ivawa i razvoj zdravstveneza{tite". Bili su to organizovani protesti u kojima je ipolicija bila prisiqena da interveni{e. Naime, do{lo je douznemiravawaradnikai wihovih porodica,kao i lica kojasu utoj ustanovi ostvarivala zdravstvenu za{titu, ali i {ire javnosti. Na ovaj na~in su radnici "Medicinske elektronike"i wihove porodice dovedeni u nezavidnu socijalnu situaciju,pa stoga postoji opravdana bojazan da bi pu{tawe na sloboduapelanta i ostalih osumwi~enih, koji su osumwi~eni da sudirektno doprinijeli toj situaciji, imalo za posqedicu re-volt i protest radnika ovog preduze}a, u ~emu se sti~eosnov zapritvor iz ta~ke g) stav 1 ~lana 197 ZKP RS-a.

20. Shodno tome, vije}e Okru`nog suda smatra da jeopravdano produ`ewe pritvora apelantu i ostalimosumwi~enim za jo{ dva mjeseca, cijene}i obim i slo`enost

istrage kao i radwe koje tu`ila{tvo planira da preduzme,konstatuju}i da se time ne}e dovesti u pitawe po{tovaweobaveza iz ~lana 196 stav4 ZKP RS-ai ~lana 5 stav3 Evropskekonvencije.

21.Vrhovni sudje Rje{ewembroj 118-0-K`-10-000110 od 29.aprila 2010. godine odbio kao neosnovane `albe apelanta iostalih osumwi~enih izjavqene protiv Rje{ewa Okru`nogsuda broj 011-0-Kv-09-000 012-p.

22. U obrazlo`ewu rje{ewa je navedeno da je sud odbio kaoneosnovane apelantove `albene navode u vezi sa zakonito{}uosporavanog rje{ewa, zakqu~uju}i da su oni istaknutipau{alno, pa sud nije mogao da ih ispita na osnovu takvogpau{alnog prigovora pravilnosti i zakonitosti osporavanogrje{ewa. U odnosu na apelantove navode kojima je, po ocjenisuda, apelant poku{ao da dovede u sumwu pravilnost zakqu~kaiz osporavanog rje{ewa po kom postoji osnovana sumwa da jepo~inio krivi~na djela za koja se protiv wega vodi istraga,

ovaj sudje cijenio da je takavzakqu~akpravilan,zbog toga {toobrazlo`ewe osporavanog rje{ewa ukazuje na to iz kojihdokaza ta osnovana sumwa proizilazi, pri ~emu je analiziransadr`aj tih dokaza i {ta iz wih, u pogledu potvr|ivawaosnovane sumwe, proizilazi.

23. Vrhovni sud je daqe ocijenio da su neosnovaniapelantovi `albeni navodi u pogledu postojawa posebnihrazloga za produ`avawe pritvora po pritvorskom osnovu iz~lana197stav1ta~kaa)ZKPRS-a,jersmatradajeprvostepenisud pravilno zakqu~io da, zbog toga {to apelant poreddr`avqanstva BiH ima i dr`avqanstvo Republike Srbije,posjeduje nepokretnu imovinu u Republici Srbiji i paso{Republike Srbije, te s obzirom da je u odnosu na wegapro{irena istraga, sveukazuje da postoji opasnost od wegovog

bijega. Shodno tome, analizom apelantovih prigovora,Vrhovni sud smatra da apelant niti jednim od navoda `albe nedovodi u sumwu pravilnost zakqu~ka da postoji opasnost odbijega, isticawem ~iwenice da je porodi~ni ~ovjek, poslovnovezan za svoje prebivali{te i da je ciq, umjesto odre|ivawapritvorapo ovom osnovu, mogaoda seostvari i mjerama zabraneuz oduzimawe putnih isprava i li~ne karte. Imaju}i u vidute`inu krivi~nog djela zbog kog se protiv apelanta vodiistraga, kao i navedene ~iwenice sadr`ane u osporavanomrje{ewu, Vrhovni sud zakqu~uje da se apelantovim `albenimnavodima ne dovodi u sumwupravilnostzakqu~ka osporavanogrje{ewa u dijelu koji se odnosi na opasnost od bijega i u tomesadr`anograzloga za produ ewepritvorapo osnovu~lana197stav 1 ta~ka a) ZKP RS-a.

24. Ovaj sud, tako|e, smatra da je pravilan zakqu~ak izosporavanog rje{ewa o razlozima za produ`ewe pritvora iz~lana 197 stav 1 ta~ka b) ZKP RS-a, zbog toga {to jeprvostepeni sudpravilnonaveorazloge u odnosuna apelanta iostale osumwi~ene, daju}i za takav zakqu~ak sveobuhvatne ivaqanerazlogekojekaopravilne prihvatai ovaj sud. Daqe,sudsmatrada su neosnovani `albeni navodiapelanta dane postojerazlozi za pritvor po osnovu ~lana 197 stav 1 ta~ka g) ZKPRS-a, zbog toga {to po ocjeni Vrhovnog suda pod vanrednimokolnostima u smislu navedene odredbe zakona treba da sesmatraju posebne okolnosti izvedene iz te ine na~inaizvr{ewa krivi~nog djela ili posqedice, kako to pravilnonalazi prvostepeni sud. @albe tako|e pogre{noprenagla{avaju i poku{avaju da dovedu u sumwu pravilnost~iwenice o ispoqenim protestima radnika, {to uznagla{avawe posebne te`ine krivi~nogdjela, kao i vanrednihokolnosti, samo dodatno poja~ava zakqu~ak da postoji stvarnaprijetwa naru{avawa javnog reda ukoliko bi se apelant iostali osumwi~eni na{li na slobodi. Isto tako, Vrhovni sudsmatra da su neosnovani apelantovi navodi da je osporavanimrje{ewem povrije|ena odredba ~lana 196 stav 4 ZKP RS-a,kojomje propisana obaveza svih organada postupajus posebnomhitno{}u u situaciji kada se osumwi~eni nalazi u pritvoru, jer razlozi koji su navedeni u obrazlo ewu zakqu~kaosporavanog rje{ewa o produ`ewu pritvora, te`inakrivi~nihdjela za koje se vodi istraga, ~iwenica da je istragapro{irena na apelanta i na druga lica, kao i druge radwe upotpunosti opravdavaju odluku o produ ewu pritvoraapelantu za jo{ dva mjeseca.IV . Apelacija

a) Navodi iz apelacije25.Iz navodaapelacijeproizilazidase apelant `alida mu

je osporenim rje{ewima povrije|eno pravo na pravi~nosu|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnihsloboda(udaqwemtekstu:Evropskakonvencija),kaoipravonali~nu slobodu i bezbjednost iz ~lana II/3d) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 5 stav 1 ta~ka c., te ~lana 5 st. 2, 3 i 4Evropske konvencije, kao i pravo na djelotvoran pravni lijekiz ~lana 13 Evropske konvencije.

26. Apelant smatra da mu je osporavanim rje{ewimapovrije|eno pravo na pravi~no su|ewe zbog pogre{no

utvr|enog ~iweni~nog stawa i proizvoqne primjenematerijalnog prava, jer kako isti~e odredbe ZKP-a nepropisuju razloge navedene u obrazlo`ewu osporavanihrje{ewa kao razloge za odre|ivawe pritvora. U vezi spovredomprava na li~nuslobodui bezbjednost,apelantnavodida osporavana rje{ewa ne daju razloge iz kojih mo`e osnovanoda se zakqu~i da }e ometati istragu uticawem na svjedoke. Uvezi s razlozima za odre|ivawe pritvora apelant, u su{tini,osporava postojawe osnovane sumwe za odre|ivawe pritvora.Daqe, apelant navodi da mu prije odre|ivawa mjere pritvoranisu predo~eni dokazi kojim je tu`ila{tvo raspolagalo i nakojima je zasnivalo svoj prijedlog za odre|ivawe pritvora ikoje je prezentovalo sudu s ciqem da opravda svoj prijedlog, teda zbog toga o tim dokazima nije mogao da se izjasni. Tako|e,

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 50/144

Broj 23– Strana 50 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

apelant navodi da je sud o `albi koju je izjavio protivprvostepenog rje{ewa kojim mu je odre|en pritvor odlu~ionakon isteka roka od 48 ~asova za odlu~ivawe o `albi, koji jepropisan odredbama ZKP-a.

27. Apelant daqe nagla{ava da okolnost da neko lice imadvojno dr`avqanstvo ne ukazuje na opasnost od bijega, jer jeizjavio da je spreman da se odazove svakom pozivu suda i na tajna~in je pokazao i dokazao da nema namjeru da bje i.Oduzimawem putnihispravabi se,kakonavodi, postigao ciqiotklonila ta sumwa od wegovog bijega. Apelant osporavarazlog za produ`avawe pritvora koji se zasniva na postojawuopasnosti od falsifikovawa dokaza, te uni{tavawa isakrivawa drugih tragova va`nih za vo|ewe ovog postupka, jersmatrada sudne obrazla`eo kojim dokazimase radi, kaoi dabiwegovo pu{tawe na slobodu uticalo na svjedoke, jer smatra dalisting telefonskih poziva nije dokaz da je bilo razgovoraizme|u lica koja sud navodi i da su telefone koristila licakoja posjeduju telefonske brojeve navedene u listingu.

28. Apelant navodida mu je povrije|eno pravoiz ~lana 196stav 4 ZKP RS-a zato {to mu je pritvor produ en zbogsaslu{awa27svjedoka,dajedosadasaslu{anosvega10svjedoka,te da je ovakav na~in rada suda protivan navedenoj odredbizakona. Kao razlog za produ ewe pritvora navedeno je i

pro{ireweistrage u odnosuna apelanta i ostaleosumwi~ene,a tu`ila{tvo, kako apelant navodi, nije dokazalo da postojiosnovana sumwa da je po~inio krivi~no djelo koje mu sepro{irewemistragestavqanateret.Tako|esmatradasudnijekonkretizovao ~iwenice koje ukazuju da je li~no ili prekodrugihlicepoku{ao dauti~enasvjedoke,{topo wegovom sudurje{ewe u tom dijelu ~ini neosnovanim.

29. Za postojawe pritvorskog osnova zbog vanrednihokolnosti kojesu nastalekaoposqedicaizvr{ewakrivi~nogdjela,apelant smatrada sudnije utvrdio dapostojete vanredneokolnosti koje onemogu}avaju funkcionisawe dr`avnihorgana i da bi wegovo pu{tawe na slobodu rezultovaloprijetwom naru{avawa javnog reda.

30. U vezi s povredom prava na djelotvoran pravni lijekapelant tvrdi da se sud nije izjasnio o wegovim navodima iz`albe i razlozima zbog kojih nisu prihva}eni ti navodi.

b) Odgovor na apelaciju31. U odgovoru na apelaciju Okru`ni sud je naveo da u

cijelosti ostaje kod razloga koji su dati u osporenimrje{ewima, jer je za svoju odluku o odre|ivawu pritvora daodovoqno razloga a da pri tome nije povrijedio apelantovaprava. Osim toga, smatra da ~iwenice i razlozi koje apelantnavodiuapelacijinemogudasesmatraju~iwenicamakojimamuse povre|uju prava garantovana Ustavom i Evropskomkonvencijom.

32. U odgovoru na apelaciju tu`ila{tvo je navelo da suapelantovi navodi neosnovani, da je prijedlog za odre|ivawepritvora imao dovoqno osnova da sud zakqu~i da postojepritvorski osnovi, te da je sud odluku o odre|ivawu pritvoraapelantu donio na osnovu sveobuhvatne analize dokaza nakojima se zasniva. S tim u vezi smatra da je apelacijaneosnovana, odnosno da postupawem tu`ila{tva i suda nisuprekr{ena apelantova prava na zakonito li{avawe slobodekao i ostala prava koja apelant navodi u apelaciji.

33. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo daapelantove prigovore sadr ane u apelaciji smatraneosnovanim, te da u svemu ostaje kod razloga iz rje{ewa.

V . Relevantni propisi34. U Zakonu o krivi~nom postupku Republike Srpske

("Slu`beni glasnik RS" br. 50/03, 111/04 i 115/04) relevantneodredbe glase:

^lan 196.Op{te odredbe

(1) Pritvor se mo`e odrediti ili produ`iti samo pod uslovima propisanimu ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne mo`e ostvariti drugom mjerom.

(2) Pritvor odre|uje ili produ`uje rje{ewem sud naprijedlog tu ioca, a nakon {to sud prethodno saslu{aosumwi~enog, odnosno optu`enog, na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predla e, osim u slu~aju iz ~lana 197. stav 1.ta~ka a).

(3) Tu`ilac je du`an da podnese obrazlo`en prijedlog zaprodu`ewe pritvora sudu najkasnije pet dana prije isteka roka iz rje{ewa o pritvoru. Sud odmah dostavqa prijedlog osumwi~enom, odnosno optu`enom i wegovom braniocu.

(4)Trajawe pritvora mora biti svedenona najkra}enu`novrijeme. Ako se optu`eni nalazi u pritvoru, du`nost je svihorgana koji u~estvuju u krivi~nom postupku i organa koji impru`aju pravnu pomo} da postupaju sa posebnom hitno{}u.

(5) U toku cijelog postupka pritvor }e se ukinuti ~imprestanu razlozi na osnovu kojih je odre|en, a pritvorenik }ese odmah pustiti na slobodu.

(6) Po prijedlogu optu`enog ili branioca za ukidawepritvora koji je zasnovan na novim ~iwenicama sud }eodr`ati ro~i{te, odnosno sjednicu vije}a o kome }eobavijestiti stranke i branioca. Nedolazak stranaka ibranioca koji su uredno obavije{teni ne spre~ava odr`avawe ro~i{ta, odnosno sjednice vije}a.

(7) Protiv rije{ewa o odbijawu prijedloga za ukidawe

pritvora `alba je dozvoqena.(8) Ako prijedlog nije zasnovan na novim ~iwenicama kojesu od zna~aja za ukidawe pritvora, sud ne}e donijeti posebno rje{ewe.

^lan 197.Razlozi za pritvor

(1) Ako postoji osnovana sumwa da je odre|eno lice u~inilo krivi~no djelo, pritvor se protiv tog lica mo`eodrediti:

a)akosekrijeiliakopostojedrugeokolnostikojeukazujuna opasnost od bjekstva,

b) akopostoji osnovana bojazanda }e uni{titi,sakriti,izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove va`ne zakrivi~ni postupak iliako naro~ite okolnosti ukazuju da }eometatikrivi~nipostupak uticajemna svjedoke,sau~esnikeili prikriva~e,

v) ako naro~ite okolnosti opravdavaju bojazan da }eponoviti krivi~no djelo ili da }e dovr{iti poku{anokrivi~no djelo ili da }e u~initi krivi~no djelo kojimprijeti, a za ta krivi~na djela mo`e se izre}i kazna zatvoratri godina ili te`a kazna,

g) u vanrednim okolnostima,ako je rije~ o krivi~nomdjeluza koje se mo`e izre}ikaznazatvoraod deset godinaili te`akazna,akojejeposebnote{kosobziromnana~inizvr{ewailiposqedice krivi~nog djela, ako bi pu{tawe na slobodu rezultiralo stvarnom prijetwom naru{avawa javnog reda.

(2) U slu~aju iz ta~ke b) stav 1. ovog ~lana, pritvor }e se ukinuti ~im se obezbijede dokazi zbog kojih je pritvorodre|en.

VI . Dopustivost35. U skladu s ~lanom VI /3b) Ustava Bosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kog suda u Bosni i Hercegovini.

36. U skladu s ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwemdjelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

Dopustivostu odnosu na ~lan II /3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lan 6 Evropskekonvencije

37.Apelant smatrada mu je osporenimRje{ewem Vrhovnogsuda broj 118-0-K`-10-000 110 od 29. aprila 2010. godine

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 51/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 51

povrije|eno pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II /3e) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 6 Evropske konvencije. Ustavnisud podsje}a na to da se garancije prava na pravi~no su|ewe iz~lana 6 Evropske konvencije odnose na krivi~ni postupak ucijelosti, te da odgovor na pitawe da li je neka od ovihgarancija prekr{ena ne mo`e da se da dok postupak traje, jer

eventualniproceduralnipropusti i nedostacikoji se pojaveu jednoj fazi postupka mogu da budu ispravqeni u nekoj odnarednihfaza istogtog postupka.Slijedomtoga,nije mogu}e, uprincipu,da seutvrdida li jekrivi~nipostupakbio pravi~andok se postupak pravosna`no ne okon~a (vidi Evropski sud, Barbera, Meeseque i Jabardo protiv [panije , presuda od 6.decembra 1988. godine, serija A, broj 146, stav 68; Ustavni sud,Odlukabroj U 63/01od27.juna2003.godine, ta~ka18, objavqenau "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03).

38. U konkretnom slu~aju Ustavni sud ukazuje na to daosporeno rje{ewe ne predstavqa odluku koja je rezultatcjelokupnog krivi~nog postupka protiv apelanta, u smisluutvr|ivawa osnovanosti krivi~ne optu be protiv wega, jer jerije{eno samojedno proceduralnopitawe, odnosno odlu~enoo jednoj fazi postupka.S obziromnato, Ustavni sudzakqu~ujeda je predmetna apelacija u odnosu na navode o kr{ewu prava napravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6 Evropske konvencije preurawena.

39.Imaju}iu vidu odredbu ~lana16 stav 4 ta~ka 14PravilaUstavnog suda, prema kojoj }e se apelacija odbaciti kaonedopu{tena ukoliko je preurawena, Ustavni sud je odlu~iokao u dispozitivu ove odluke.

Dopustivostu odnosu na ~lan II /3d) Ustava Bosne iHercegovinete ~l. 5 i 13 Evropskekonvencije

40. U konkretnom slu~aju predmet osporavawa apelacijom jeRje{eweVrhovnogsudabroj118-0-K`-10-000110od29.aprila2010. godine, protiv kog nema drugih djelotvornih pravnihlijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporeno rje{eweapelant je primio 30. aprila 2010. godine, a apelacija jepodnesena 7. maja 2010. godine, tj. u roku od 60 dana, kako jepropisano ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda.

41. Na kraju, apelacija u ovom dijelu ispuwava i uslove iz~lana 16 st. 2 i 4 Pravila Ustavnog suda, jer nije o~igledno(prima facie) neosnovana niti postoji neki drugi formalnirazlog zbog kog apelacija nije dopustiva.

42. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI /3b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16. st. 1, 2 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija u ovom dijeluispuwava uslove u pogledu dopustivosti.

VII . Meritum43. Apelant osporava rje{ewa Vrhovnog suda i Okru`nog

suda tvrde}i da su mu tim rje{ewima povrije|ena prava iz~lana II/3d) Ustava Bosnei Hercegovine i ~lana 5 stav 1 ta~kac. i st. 2, 3 i 4 Evropske konvencije.

^lan II /3d) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju

qudska prava i osnovne slobode iz stava 2 ovog ~lana, a onaobuhvataju:(…)d) Pravo na li~nu slobodu i bezbjednost.^lan 5 Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:1. Svako ima pravo na slobodu i bezbjednost li~nosti.

Niko ne smije biti li{en slobode izuzev u ni`e navedenimslu~ajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

c.zakonitoghap{ewaili li{ewasloboderadi privo|ewanadle`noj sudskoj vlasti, kada postojiopravdana sumwa da jeta lice izvr{ila krivi~no djelo ili kada postoje vaqani razlozidasetalicesprije~idaizvr{ikrivi~nodjeloilida,nakon izvr{ewa krivi~nog djela, pobjegne;

2. Svako ko je uhap{enbit }e odmah obavije{ten, na jezikukoji razumije, o razlozima hap{ewa i o svim optu`bamaprotiv wega.

3. Svako ko je uhap{en ilili{en slobode prema odredbamastava 1c. ovog ~lana mora odmah biti izveden pred sudiju ilidrugo slu beno lice zakonomovla{}enoda vr{i sudsku vlast

i mora imati pravo nasu|eweu razumnom roku ilina pu{tawena slobodu do su|ewa. Pu{tawe na slobodu mo`e se uslovitigarancijama o pojavqivawu na su|ewu.

4. Svako kome je uskra}ena sloboda hap{ewem ili li{avawemslobodeima pravoda ulo`i`albusudu kako bisud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost li{avawa slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito nalo`io osloba|awe.

44. U konkretnom slu~aju apelant je lice li{eno slobodekoje se nalazi u pritvoru na osnovu odluka redovnih sudova oodre|ivawu i produ`avawu pritvora i poziva se na kr{eweprava na slobodu li~nosti iz ~lana II/3d) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 5 stav 1 ta~ka c. i ~lana 5 st. 2, 3 i 4Evropske konvencije. Apelant smatra da ne postoji osnovanasumwa da je u~inio krivi~na djela za koja se tereti, {to je iop{ti uslov za odre|ivawe i produ avawe pritvora, daosporavana rje{ewa ne daju osnovane razloge iz kojih mo`e da

se zakqu~i da postoje okolnosti koje ukazuju na mogu}nostwegovog bijega, zasnovane na ~iwenici da posjeduje dvojnodr`avqanstvo i nekretnineu RepubliciSrbiji, da bi ukolikose na|e na slobodi ometao istragu uticawem na svjedoke,falsifikovawem,uni{tavawemi sakrivawemdokaza, te da nepostoji pritvorski osnov zbog tzv. vanrednih okolnosti kojesu nastale kao posqedica navodnog izvr{ewa predmetnogkrivi~nog djela. Osim toga, apelant se `ali da mu prijeodre|ivawa mjere pritvora nisu predo~eni dokazi kojima jetu`ila{tvoraspolagaloikojejeprezentovalosudusciqemdaopravda prijedlog za odre|ivawe pritvora i da o timdokazimanijemogao dase izjasni, kao i daje Okru`ni sud o `albi koja jeizjavqena protiv prvostepenog rje{ewa kojim mu je odre|enpritvor odlu~io nakon isteka roka od 48 ~asova, koji jepropisan odredbamaZKP RS-a. Tako|e smatrada sud nije imaozakonski osnov da mu pritvor produ`i za jo{ dva mjeseca i daVrhovni sudnije u zakonom predvi|enom roku odlu~io o `albi

na rje{ewe o produ`ewu pritvora.45. Ustavni sud nagla{ava da pravo na slobodu li~nosti

spada u jedno od najzna~ajnijih qudskih prava, te da ~lan 5Evropske konvencije daje za{titu da niko ne smije da budeproizvoqno li{enslobode. Proizvoqnostli{avawa slobodecijeni se u prvom redu u odnosu na po{tovawe proceduralnihzahtjeva ...u skladu s nacionalnim pravom... koje uz to mora dabude uskla|enoi sa standardimautvr|enim~lanom 5 Evropskekonvencije.

46. Ustavni sud tako|e ukazuje da odredba ~lana 5 stav 3Evropske konvencije zahtijeva da lice bude li{eno slobode uskladus~lanom5stav1c.Evropskekonvencije.Dabili{avaweslobode bilo"zakonito" u smislunavedenog ~lanaono treba daobuhvata podjednako i proceduralnu i materijalnu za{titutakvih lice. Evropski sud je zakqu~io da po{tovawe ~lana 5stav3 Evropskekonvencijezahtijevada sudskavlast preispita

sva pitawa u vezi s pritvorom, te da odluku o pritvoru donesepozivaju}i se na objektivne kriterijume predvi|ene zakonom.Pri tome je postojawe osnovane sumwe da je lice li{enoslobode po~inilo krivi~no djelo koje mu se stavqa na teretconditio sine qua non za odre|ivawe ili produ`ewe pritvora.Ali, to nakon odre|enog vremena nije dovoqno, ve} mora da seprocijeni da li za pritvor postoje relevantni i dovoqnirazlozi (vidi Evropski sud, Trzaska protiv Poqske , presudaod 11. jula 2000. godine, aplikacija broj 25792/94, stav 63).Shodno daqwem stavu Evropskog suda, opravdanost pritvorazavisi i od okolnosti konkretnog slu~aja, koje moraju da budutakve da upu}uju na postojawe op{teg (javnog) interesa koji jetako va an i zna~ajan da, uprkos presumpciji nevinosti,prete`e nad principom po{tovawa slobode pojedinca.

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 52/144

Broj 23– Strana 52 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

47. Iz obrazlo`ewa osporenih presuda Ustavni sudprimje}uje da je Okru`ni sud, analiziraju}i dokumentacijuvezanu za odre|ivawe pritvora apelantu kao i prijedlogtu`ila{tva,zakqu~iodasuispuweniposebnizakonskiuslovizaodre|ivawepritvoraapelantuiz~lana197stav1ta~.a),b)ig) ZKP RS-a. Ustavni sud nagla{ava da se u daqwem dijeluobrazlo`ewa ne}e baviti ispitivawem postojawa op{tihrazlogazaodre|ivawepritvoraiz~lana197stav1ZKPRS-a,sobzirom da Ustavni sud smatra da nesporno postojawe naredbeza provo|ewe istrage, u odnosu na apelanta i ostaleosumwi~ene, dovoqno ukazuje da postoje op{ti razlozi zaodre|ivawe apelantovog pritvora, te }e se, u nastavku,ograni~iti na ispitivawe postojawa posebnih razloga zaodre|ivawe pritvora iz ~lana 197 stav 1 ta~. a), b) i g) ZKPRS-a.

Odre|ivawe i produ ewepritvora na osnovu ~lana 197 stav 1ta~ka a) ZKP RS-a u odnosu na ~lan5 stav1 ta~ka c. Evropske

konvencije48.U vezi s postojawem razlogaza odre|ivawe pritvora na

osnovuodredbi~lana 197stav1 ta~kaa) ZKPRS-a,Ustavni sudisti~e da ~iwenica da apelant posjeduje paso{ RepublikeSrbije, odnosno da ima dvojno dr`avqanstvo, da posjedujenekretnine-ku}u u Republici Srbiji, sama po sebi ne mo`e dabude vaqan i opravdan razlog na osnovu kog sudovi mogu dazakqu~e da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost odapelantovog bijega, niti zbog ove ~iwenice za svakoosumwi~enolice,kojeposjedujedr`avqanstvosusjedne dr`avete imovinu u woj, po automatizmu mo`e da se smatra da postojibojazan da }e pobje}i od pravde u Bosni i Hercegovini.Analiziraju}i razloge i okolnostinaosnovukojih jeapelantuodre|en i produ`en pritvor po navedenoj osnovi, Ustavni sudprimje}uje daOkru nisud pritvorskiosnov iz~lana197stav1ta~kaa) ZKPRS-ani~imnijedokazao,odnosno danijedaobilokakve razloge da postoje okolnosti koje ukazuju makar navjerovatno}u da apelant ima namjeru ili sklonost ka bje`awuili izigravawu pravde, osim pau{alnih navoda da apelantposjedujedvojnodr`avqanstvo(BiHiRSrbija)tedaspaso{emRepublikeSrbijebez problema mo e da napusti teritorijutedr`ave. Shodno tome, Ustavni sud smatra da se Okru`ni sudproizvoqno pozvao da postoje razlozi za pritvor iz ~lana 197stav 1 ta~ka a) ZKP RS-a, jer u konkretnom slu~aju ne postojibilo kakvo obrazlo`ewe koje bi ukazivalo da postojiapelantova namjera ili sklonost ka bje`awu, odnosnoizbjegavawu pravde. Navedene nedostatke iz rje{ewaOkru`nog suda nije otklonio ni Vrhovni sud rje{avaju}i oapelantovoj albi.

49. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da je ukonkretnom slu~aju do{lo do povrede apelantovog prava naslobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lana II/3d) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 5 stav 1 ta~ka c. Evropske konvencije uodnosu na razloge za odre|ivawe pritvora, koji su osporenimrje{ewima odre|eni na osnovu ~lana 197 stav 1 ta~ka c) ZKPRS-a (opasnost od bjekstva).

Odre|ivawe i produ`ewe pritvora na osnovu ~lana 197 stav 1ta~. b) i g) ZKP RS-au odnosu naostale aspekte ~lana 5 stav1ta~ka c. Evropske konvencije

50. Ustavni sud nagla{ava kako prilikom razmatrawazakonitosti daqeg produ`etka apelantovog pritvora ne}e (ine treba) da se ograni~i na razmatrawe osnova pritvoraeksplicitno navedenih u ~lanu 5 stav 1 ta~ka c. Evropskekonvencije. Kroz praksu Evropskog suda za qudska prava, kojukonstantnopodr`avaiUstavnisud,kaorazlozizaodre|ivaweodnosno daqe produ`avawe pritvora prihva}eni su: a) "rizikodprikrivawadokaza"(vidipresuduupredmetu Wemhoff od27. juna 1968. godine), b) "ozbiqnost prekr{aja" (vidi presudu upredmetu Kemmache od 27. novembra 1991. godine), c)"implicitna opasnost utjecaja na svjedoke" (vidi presudu u

predmetu Ringeisen od 16. jula 1971. godine), d) "opasnost oddosluha (dogovora)" (vidi presudu u predmetu B protiv Austrije od 28. marta 1990. godine), e) "rizik od pritiska nasvjedoke" (vidi presudu u predmetu Letellier od 26. juna 1991.godine), i f) "o~uvawe javnog reda" (vidi presudu u predmetu Letellier od 26.juna 1991. godine). Ustavni sudje mi{qewa kako

su navedeni razlozi za postojawe pritvora sadr`ani uodredbama ~lana 197 stav 1. ta~. a), b) v) i g) ZKP RS-a.51. Okru`ni sud je, obrazla`u}i postojawe razloga za

odre|ivawe pritvora na osnovu ~lana 197 stav 1 ta~ka b)(ometawe istrage uticawem na svjedoke) naglasio kako jeutvr|eno daje apelant ve}pozivaopojedine~lanove IRBRS-a,dok su radwe izvr{ewa krivi~nog djela koje se stavqaju nateret apelantu i radwe izvr{ewa krivi~nog djela koje sestavqaju na teret osumwi~enim ~lanovima IRB RS-a uskopovezane, {to sve ukazuje da bi apelant boravkom na slobodimogao da ometa krivi~ni postupak uticawem na osumwi~ene~lanove IRBRS-a. Pomi{qewuUstavnogsuda,Okru`nisud jeargumentovano obrazlo`io da je osumwi~eni N. B. u svomiskazu, iznose}i svoju odbranu u svojstvu osumwi~enog,direktno i neposredno teretio apelanta i ostale osumwi~eneza izvr{ewe predmetnog krivi~nog djela, pa ova ~iwenicapredstavqa naro~ite okolnosti koje ukazuju da bi apelantboravkom na slobodi mogao da ometa krivi~ni postupakuticawem naN. B.,u smisluda ovaj svjedok promijenisvoj iskazili da ga prilagodi odbrani ostalih osumwi~enih. Osim toga,~iwenicakoja proizilazi iz iskazaosumwi~enogV. M.,da ga jeapelantve}kontaktirao,damujeuru~iopokloniobe}aoradnomjesto u svom preduze}u kada ovaj to po`eli, tako|e ukazuje naapelantovu spremnost da na slobodi uti~e na svjedoke i drugeosumwi~ene, {to sve, po ocjeni Ustavnog suda, ukazuje dapostoje vaqani i opravdani razlozi za odre|ivawe iprodu`avawe pritvora.

52.Kadjeupitawupritvorskiosnovizta~keg)stav1~lana197 ZKP RS-a, Okru`ni sud je obrazlo`io, na na~in kojiUstavni sud ne smatra proizvoqnim, da egzistiraju vanredneokolnosti koje krivi~na djela koja se apelantu i ostalimosumwi~enim stavqaju na teret ~ine posebno te{kim, te da biwihovo pu{tawe na slobodu rezultovalo stvarnom prijetwomnaru{avawa javnog reda, zbog toga {to su se dogodila javnaokupqawa radnika "Medicinske elektronike", odnosnoorganizovani protesti, jer su wihove porodice dovedene unezavidnu socijalnu situaciju, pa stoga postoji opravdanabojazan da bi wihovim pu{tawem na slobodu, budu}i da sesumwi~e da su direktno doprinijeli toj situaciji, imalo zaposqedicu revolt i protest radnika ovog preduze}a u ~emu sesti~e osnov za pritvor iz ta~ke g) stav 1 ~lana 197 ZKP RS-a.Ove razloge je potvrdio i Vrhovni sud rje{avaju}i oapelantovoj albi.

53.Stoga, Ustavni sud smatra da je odre|ivaweapelantovogpritvora, na osnovu postojawa posebnih razloga iz ~lana 197stav 1 ta~. b) i g) ZKP RS, u skladu s ostalim aspektimaapelantovog prava na slobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lanaII/3d) UstavaBosnei Hercegovine odnosno ~lana5 stav 1 ta~kac. Evropske konvencije.Odre|ivawe i produ`ewe pritvorau odnosu na standarde

~lana 5 stav 2 Evropske konvencije54.[to se ti~e apelantovihnavodada, u postupku kada mujerje{ewem Okru`nog suda odre|en i produ`en pritvor {to jekasnije i potvrdio Vrhovni sud rje{avaju}i o `albi, nije bioupoznat s razlozima i dokazima na kojima je tu ila{tvozasnivalo prijedlog za odre|ivawe pritvora, odnosno {ta suosnovisumwe i okolnostikojemu sestavqajunateret, Ustavnisud, uvidom u Zapisnik o saslu{awu osumwi~enih na okolnostrazloga zbog kojih se predla`e pritvor od 24. marta 2010.godine, zakqu~ujeda je apelantui wegovombraniocuprethodnodostavqen obrazlo`en prijedlog tu`ila{tva za odre|ivawepritvora, s dokazima koje je tu`ila{tvo dostavilo i sudu.Shodno tome, Ustavni sud smatra da je apelant bio upoznat srazlozima i dokazima na kojima je tu`ila{tvo zasnivalo

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 53/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 53

prijedlog za odre|ivawe i produ`ewe pritvora, odnosno {tasuosnovisumwe i okolnostikojemu sestavqajuna teret.StogaUstavni sudsmatradanijedo{lo dopovredeapelantovog pravana slobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lana II/3d) UstavaBosnei Hercegovine, odnosno ~lana 5 stav 2 Evropske konvencije.Odre|ivawe i produ`ewe pritvora u odnosu na standarde~lana 5 st. 3 i 4 Evropske konvencije

55. [to se ti~e apelantovog pozivawa na po~etak su|ewa urazumnomroku, upostupkukada muje rje{ewimaOkru`nogsudaodre|en i produ`en pritvor a {to je potvr|eno i odlukomVrhovnog suda o apelantovoj `albi, Ustavni sud nagla{ava da~lan 5 stav 3 Evropske konvencije sadr`i dva prava premakojima lice li{eno slobode mora odmah da bude izvedeno predsudiju ili drugo slu`beno lice zakonom ovla{teno da vr{isudsku vlast kao i da mora da ima pravo na su|ewe u razumnom roku ili na pu{tawe na slobodu do su|ewa. S tim u vezi,Ustavni sud nagla{ava da je nesporno da je apelant ukonkretnom slu~aju bio izveden pred sudiju za prethodnipostupak,predkojimjeimaoprilikudad â svojuizjavu.Ustavnisud smatra da du`ina konkretnog pritvora ne dovodi u pitawepo{tovawe apelantovog prava iz ~lana 5 stav 3 Evropskekonvencije, s obzirom da je pritvor odre|en i produ`en ugranicama koje su predvi|ene zakonom nakon zakonitoprovedene procedure, dok se istovremeno radi o slo`enompredmetu koji zahtijeva vo|ewe istrage u pogledu slo`enihpitawa kao {to su manipulacije cijenama ili nezakoniteberzanske transakcije, za {to je nesumwivo potrebno vrijeme.Osim toga,Ustavni sudne mo e daka`e da je tu ila{tvo biloneaktivno u konkretnom slu~aju, jer su u okviru prvobitnoodre|enogpritvora,tj.urokuod30dana,saslu{ali10svjedoka,dok su navelida imje za saslu{awe ostalih20 svjedokakao i zaizvo|ewe dodatnih istra`nih radwi, s obzirom da je do{lo dopro{irewa istrage, potrebno jo{ 60 dana. Po mi{qewuUstavnog suda navedeno neukazujeda je prilikomodre|ivawa iprodu avawapritvorabilo proizvoqnosti u raduOkru`nogiVrhovnog suda, koji produ`ewe pritvora opravdavaju zaistaracionalnim razlozima, te da stoga nije ni do{lo do povredeapelantovog prava na slobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lanaII/3d) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno ~lana 5 stav 3Evropske konvencije.

56. Ustavni sud }e ispitati apelantove navode da su vije}aOkru nog i Vrhovnog suda,odlu~uju}i o apelantovim `albamaizjavqenim protiv rje{ewa o odre|ivawu i produ ewupritvora, odlu~ila nakon isteka roka od 48 ~asova (koji jepropisan relevantnim odredbamaZKP RS-a), te da je zbog togado{lo do povrede ~lana 5 stav 4 Evropske konvencije.

57. Navedena odredba Evropske konvencije daje pravo licukojejeli{enoslobodedaizjavi`albukakobisud.. .u kratkom rokurazmotrio zakonitost li{avawa slobode... Ustavni sudukazujeda shodnopraksi Evropskog suda ~lan 5 stav 4 Evropskekonvencije ne garantuje pravo na sudsku kontrolu zakonitostisvih aspekata ili detaqa li{avawa slobode, ali da pru`akrucijalne garancije protiv proizvoqnosti u odlu~ivawu oli{avawu slobode. Obaveza iz ~lana 5 stav 4 Evropskekonvencije primjewuje se nezavisno o tome po kom je osnovulice li{eno slobode i garantuje licu li{enom slobode da

mora daima pristup sudu dabimogaoda ispitazakonitost kakoinicijalnog li{avawa slobode, tako i produ`ewa trajawa temjere.ShodnopraksiEvropskogsuda,kqu~nielementiobavezeizodredbe~lana5stav4Evropskekonvencijesudanadzormorada vr{i sud, da je provedenausmena rasprava uz pravnupomo} upostupkuu komu~estvujuobje strane, dase razmatrazakonitostpritvora u naj{irem smislu i da se takvo preispitivawe desi{to je mogu}e prije.

58. Ustavni sud smatra da su u konkretnom slu~ajuispo{tovane sve garancije ~lana 5 stav 4. Apelant je imaopravo da izjavi `albu protiv rje{ewa o odre|ivawu iprodu ewu pritvora, koju su razmatrala vije}a Okru`nog iVrhovnog suda. U svim prilikama apelant je bio saslu{an aimao je i stru~nu pomo} branioca, dok su sudska vije}a o

apelantovim `albama rje{avala u vrlo kratkim rokovima tenema bilo kakvih naznaka da je u tom dijelu do{lo do kr{ewarelevantnih odredbi ZKP RS-a. Stoga Ustavni sudsmatrada ukonkretnom slu~aju nije do{lo do povrede apelantovog pravana slobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lana II/3d) UstavaBosnei Hercegovine, odnosno ~lana 5 stav 4 Evropske konvencije.

59. Imaju}i uvidu navedeno, Ustavni sud smatra darje{ewima o odre|ivawu i produ`ewu pritvora nijepovrije|eno apelantovo pravo na slobodu i bezbjednostli~nosti iz ~lana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine, te uodnosu na ostale aspekte iz ~lana 5 stav 1 ta~ka c. Evropskekonvencije, kaoni u odnosuna standardepropisane~lanom 5 st.2, 3 i 4 Evropske konvencije.

Pravo na djelotvoran pravni lijek60. U vezi s apelantovim navodima o kr{ewu prava na

djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13 Evropske konvencijeUstavni sud je mi{qewa da ne treba da ulazi u ispitivawetakvih navoda, s obzirom da je apelant povredu prava nadjelotvoran pravni lijek zasnivao na neuva avawu wegove`albe na rje{ewe o odre|ivawu pritvora, koju je podnio naosnovu ~lana 5 stav 4 Evropske konvencije, a Ustavni sud je uranijem dijelu odluke ve} obrazlo`io za{to smatra da nije

do{lodopovrede apelantovog pravaiz ~lana 5 stav 4 Evropskekonvencije.

VIII . Zakqu~ak61. Ustavni sud zakqu~uje da postoji kr{ewe apelantovog

prava na slobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lana II/3d) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 5 stav 1 ta~ka c. Evropskekonvencije, jer je odre|ivawe i produ`avawe pritvora samozbog~iwenicedaposjedujedvojnodr`avqanstvoinekretnineuRepublici Srbiji bilo proizvoqno u pogledu postojawaopravdanih i vaqanih razloga iz ~lana 197 stav 1 ta~ka a), jerredovni sudovi nisu dali bilo kakvo obrazlo`ewe da postojivjerovatno}a da apelant ima namjeru da bje`i, odnosno daizbjegava eventualno su|ewe u Bosni i Hercegovini.

62. Ustavni sud zakqu~uje da ne postoji kr{ewe prava naslobodu i bezbjednost li~nosti iz ~lana II/3d) Ustava Bosne iHercegovine u odnosu na ostale aspekte ~lana 5 stav 1 ta~ka c.Evropskekonvencije,kaoniuodnosunastandardeiz~lana5st.2, 3 i 4 Evropske konvencije.

63. Na osnovu ~lana 16 stav 4 ta~ka 14 i ~lana 61 st. 1, 2 i 3Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao udispozitivu ove odluke.

64. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,nemaosnovaza razmatraweapelantovogponovnogprijedlogazadono{ewe privremene mjere od 7. maja 2010. godine.

65.Shodno~lanuVI/5 UstavaBosne i Hercegovine,odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosnei HercegovineProf. dr Miodrag Simovi} ,s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 2612/07, rje{avaju}i apelacijuNikoleAnda~i}aiOp}ine[irokiBrijeg, naosnovu~lanaVI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,~lana 59. stav2. alineja 2,~lana 61. st. 1,2. i3. i ~lana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine"br.60/05,64/08i 51/09),u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine donio je

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 54/144

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 55/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 55

na ~lanu 132. stav 3. tada va`e}eg Zakona o prostornom ure|enju("Slu`beni list SRBiH" br. 8/87 i 14/91) a kojim je bilo reguliranoda sve propisane saglasnosti u postupku pripreme urbanisti~kesaglasnosti pribavlja organ uprave nadle`an za posloveurbanizma, te da se one smatraju pribavljenim i za izdavanjeodobrenja za gra|enje. Na osnovu nalaza i mi{ljenja vje{taka geodetske struke, a kojem prvoapelant i drugoapelant nisuprigovarali, utvr|eno je da se cijeli objekt u kojem je klaonica nalazi na parceli k.~. broj 599/155 k.o. Ljuti Dolac, za koji je iizdato odobrenje za gra|enje, osim prete`nog dijela septi~ke jamekoji izlazi iz okvira ove parcele, te da je objekt uplanjen 2000.godine jerse u jednomdijelunalazina dru{tvenoj parceli, uz novuurbanisti~ku saglasnost sa istom povr{inom i izmijenjenimoblikom. Na osnovu nalaza i mi{ljenja vodoprivrednog vje{taka,utvr|eno je da ne postoji vodoprivredna saglasnost, iako je,prema ~lanu 78. tada va`e}eg Zakona o vodama, za izgradnju novihobjekata na koje mo`e utjecati re`im voda bilo potrebno njenopribavljanje. Stavom 3. istog ~lana bila je zabranjena izgradnja objekata na udaljenosti manjoj od 10 metara od poplavne linijevelikih voda. Nalaz vodoprivrednog vje{taka dopunjen je shodnopitanjima drugoapelanta, koji ga je osporavao kao protivrje~an,neta~an i da nije ponudio odgovor na pitanje {ta je bio uzrokpoplave. Op}inski sud je poklonio vjeru nalazu i mi{ljenjuvodoprivrednog vje{taka jer je on svoj osnov crpio iz kompletnogProstornogplanaOp}ine [iroki Brijeg, koji je izradio Urbanisti~kizavod 1986. godine i koji je va`io u vrijeme plavljenja. DopisuSlu`beza prostornoure|enje i za{titu okoli{adrugoapelantaod 27. juna 2006. godine, a u kojem je navedeno da se parcela k.~. broj1577 k.o. Ljuti Dolac nalazi izvan granica podru~ja plavljena prema Prostornom planu Op}ine [iroki Brijeg, nije poklonjena vjera jer je u dopisu ozna~ena parcela koja nije bila predmet spora (sporna parcela k.~. broj 1577/2), te zbog toga {to je dopis biopotkrijepljen izvodom iz Prostornog plana bez oznaka, naznakegodine na koju se odnosi, ovjere, oznake kota, mjerila, spornenekretnine i katastarskih oznaka. Dalje,Op}inski sudje ukazaona ~lan 154. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima kojim jeregulirano da ko drugom {tetu prouzrokuje du`an je i da jenadoknadi, ako ne doka`e da je {teta nastala bez njegove krivice.Na osnovu izvedenih dokaza, nalaza i mi{ljenja vodoprivrednogvje{taka i nalaza i mi{ljenja vje{taka geometra sa nazna~enjem

stogodi{nje kote sa sjeveroisto~ne straneobjekta, a koji podatak jedobijen od JP Vodoprivreda Federacije BiH, te iskaza zakonskogzastupnika prvotu`enog da su linijestogodi{njihvoda jo{ trimetra iznadovihkota,Op}inskisudjeutvrdiodajeprvoapelantovobjekt sagra|en u krugu unutar plavljenja granice velikih voda.Navedena granica je utvr|ena Prostornim planom Op}ine [irokiBrijeg, koji je izradio Urbanisti~ki zavod 1986. godine. Dalje,~lanom 78. stav 3. Zakona o vodama bilo je zabranjeno gra|enjeobjekata na udaljenosti manjoj od 10 metara od poplavne linijevelikih voda na podru~jima na kojim nisu izgra|eni nasipi. Sobzirom na to da u konkretnom slu~aju nije pribavljena vodoprivredna saglasnost propisana ~lanom 29. Zakona ovodama, a {to je bila obaveza organa drugoapelantove uprave upostupku izdavanja odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole, uskladu sa ~lanom 132. stav 3. Zakona o prostornom ure|enju, ukojem slu~aju bi se utvrdilo da je parcela ozna~ena kao k.~. broj1577/2 unutar granica velikih voda, Op}inski sud nije mogao

prihvatiti drugoapelantov prigovor vi{e sile. Dalje, istaknuto je da u toku postupka nije utvr|eno da je od prvoapelanta tra`enopribavljanje vodoprivredne saglasnosti, odnosno da je upozorenda je trebapribaviti, kaoni da je bioupozoren dagradnju preuzima na vlastiti rizik, u kojem slu~aju bi se drugoapelant mogaoosloboditi odgovornosti. S obzirom na navedeno, Op}inski sud jezaklju~io da se ne mo`e isklju~iti nepravilnost rada drugoapelantovih nadle`nih organa, a time i odgovornost za nastalu {tetu, a {to proizlazi iz ~lana 172. stav 1. Zakona oobligacionim odnosima, jer drugoapelant, kao odgovorno pravnolice, odgovara za {tetu njegovih organa, pa je du`an i da jenadoknadi. Na osnovu nalaza i mi{ljenja vje{taka gra|evinskestruke, utvr|eno je da objekt prvoapelantove klaonice nije isti uprojektu i na terenu, odnosno da je objekt ve}e spratnosti, du`ine i

{irine. Op}inski sud je zaklju~io da ova ~injenica ne utje~e nadrugoapelantovuodgovornost za naknadu {tete s obzirom na to da se, prema nalazu i skici vje{taka geometra, cijeli objekt, osimprete`nogdijelasepti~ke jame,nalazina k.~. broj 1577/2, a koju jedrugoapelant ugovorom o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenjeod15.juna 1988.godinedodijelioprvoapelantuu svrhuizgradnje klaonice. Nakon pribavljanja potrebnih dozvola iodobrenjaprvoapelantjezapo~eoiizveoradoveunajboljojvjeri,snapomenom da je naknadno izvedene radove mogao i legalizirati.Osim toga, istaknuto je da u toku postupka nije dokazano da sunaknadno preduzeti radovibilo kako utjecali na pojavuplavljenja.Tako|er, drugoapelant u toku postupka ni~im nije dokazao da je,kad je utvrdio da prvoapelant ne gradi u skladu sa dozvolom za gra|enje, odnosno da je nakon izdavanja dozvole za gra|enjepreduzeo radove koji su suprotni dozvoli, protiv prvoapelanta preduzeo mjere kao {to su nare|enje za obustavu gradnje iliru{enje bespravno sagra|enog objekta.

13. Drugoapelant je obavezan da, u skladu sa ~lanom 277.Zakonao obligacionimodnosima,prvoapelantuna dosu|eni iznosnaknade {tete isplati i zakonsku zateznu kamatu koju jeprvoapelanttra`ioitood9.jula1996.godinekaodanapodno{enja tu`be pa do isplate. Najzad, odluku o naknadi tro{kova postupka Op}inski sud je zasnovao na ~l. 386. i 387. Zakona o parni~nompostupku, primjenjuju}i Advokatsku tarifu ("Slu`bene novineFBiH" broj 67/02), te novu Advokatsku tarifu, pritom vode}ira~una o limitima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi ("Slu`bene novine FBiH" broj 18/05).

14.Kantonalni sudje Presudom broj 007-0-G`-07-000467 od20. augusta 2007. godine prvoapelantovu `albu u cijelosti odbiokao neosnovanu, a drugoapelantovu `albu djelimi~no uva`io.Tako|er je prvostepenu presudu preina~io u dijelu kojim jeodlu~eno o zakonskim zateznim kamatama odre|uju}i za po~etaktoka zakonskihzateznih kamatadanpresu|enja, tj.8. januar2007.godine, umjesto od dana podno{enja tu`be, tj. od 9. jula 1996.godine. U obrazlo`enjupresude je,izme|uostalog, istaknuto da jeprvostepeni sud pravilno postupio kada je odbio prvoapelantovtu`beni zahtjev u odnosu na prvotu`enog s obzirom na ~injenicuda je on radio u skladu sa planom rada re`ima Kule zatvara~nice ini u kojem slu~aju nije odgovoran za {tetu nastalu na apelantovim

objektima. Pri tome, istaknuto je da su objekti izgra|eni na plavnom podru~ju, te da zbog toga prvotu`eni za njih nikad nijeizdao vodoprivrednu saglasnost. Neosnovanim su ocijenjenidrugoapelantovinavodi da je prvoapelantisklju~ivoodgovoranza nastanak {tete jer je bespravno sagradio objekte koji supoplavljeni. U vezi s tim, ponovljen je stav Op}inskog suda da ~injenica da sagra|eni objekt ne odgovara objektu iz projekta nijeod utjecaja na nastanak {tete i plavljenje ovih objekata, uznespornu ~injenicu da drugoapelant, ako je znao da prvoapelant bespravno gradi objekt, nije preduzeo ni{ta kako bi mu naredio da obustavi radove ili da sru{i bespravno izgra|ene objekte.Neosnovanim je ocijenjen i drugoapelantov `albeni navod da jeprvoapelant odgovoran za {tetu jer nije pribavio vodoprivrednudozvolu. U vezi s tim, ukazano je na to da je ~lanom 132. stav 3.tada va`e}eg Zakonao prostornom ure|enjubilo regulirano dasvepropisane saglasnosti, u postupku izdavanja urbanisti~kesaglasnosti, po slu`benoj du`nosti pribavlja organ nadle`an za

poslove urbanizma. S obzirom na to da je drugoapelantov organizdao odobrenje za gra|enje i upotrebnu dozvolu na osnovunepotpune dokumentacije, te da je nesporno da vodoprivredna dozvola nije pribavljena, isklju~iva odgovornost je na drugoapelantu koji je navedeno odobrenje i dozvolu izdao neuzimaju}i u obzir stru~no mi{ljenje vodoprivrednih organizacija,te ne vode}i ra~una o eventualnim posljedicama koje su se moglepredvidjeti, a koje su se kasnije i dogodile. Neosnovanim suocijenjeni i drugoapelantovi `albeni navodi koji su se odnosili na nalaz i mi{ljenje vje{taka geodetske struke, te vje{taka gra|evinske struke, jer je prvostepeni sud nalaze ocijenio kao jasne, potpune,nedvojbene i ura|ene u skladusa pravilimastruke,te dao valjane i argumentirane razloge zbog kojih im je pokloniovjeru, a {to sve prihvata i ovaj sud.

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 56/144

Broj 23– Strana 56 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

15. Dalje, drugoapelantovi `albeni navodi u pogledu po~etka ra~unanja zakonskih zateznih kamata ocijenjeni su osnovanim. Uvezi s tim, Kantonalni sud je istakao da se pri odre|ivanju po~etka roka od kojeg se ra~unaju zakonske zatezne kamate rukovodiostavom Vrhovnog suda u Presudi broj 070-0-Rev-06-000 058 od26. decembra 2006. godine, te stavom Ustavnog suda iz Odlukebroj AP 2524/05 od 16. januara 2007. godine. Najzad,neosnovanim su ocijenjeni i drugoapelantovi `albeni navodi uodnosu na odluku o tro{kovima postupka jer je ocijenjeno da jeprvostepeni sud pravilno odmjerio i dosudio tro{kove postupka primjenom ~l. 386. i 387. Zakona o parni~nom postupku, uzprimjenu advokatskih tarifa koje su vrijedile u vrijeme preduzetihpojedina~nih parni~nih radnji.

16.VrhovnisudjePresudombroj580P90058807Revod19.februara 2009. godine djelimi~no uva`io drugoapelantovureviziju, te obje ni`estepene presude preina~io u dijelu odluke otro{kovima postupka, tako da je drugoapelanta obavezao da prvoapelantu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 8.724,00KM umjesto 12.584,00 KM. U ostalom dijelu drugoapelantova

revizija je odbijena kao neosnovana. U obrazlo`enju presude jeistaknuto da se jedan od drugoapelantovih `albenih prigovora odnosio i na tro{kove postupka, s tim da drugoapelant nijeosporavao primjenu relevantnih odredbi Zakona o parni~nompostupku i advokatskih tarifa, nego je ukazivao na to da prvostepeni sud nije pravilno sabrao tro{kove, a o ~emu jedrugostepeni sud propustio da odlu~i. S obzirom na navedeno,Vrhovni sud je utvrdio da je ovaj prigovor revizije osnovan, pa jeobje ni`estepene presude u ovom dijelu preina~io primjenom~lana 249. stav 1, a u vezi sa ~lanom 254. Zakona o parni~nompostupku. Dalje, Vrhovni sud je istakao da je drugostepeni sud,odlu~uju}i o ostalim drugoapelantovim `albenim navodima,prvostepenu presudu ispitao, te daovaljane razloge koje u cijelostiprihvata i ovaj sud. Vrhovni sud je zaklju~io da je na utvr|eno~injeni~no stanje ni`estepeni sud pravilno primijenio materijalnopravo, pa jedrugoapelantovprigovor revizijeo pogre{nojprimjenimaterijalnog prava ocijenjen kao neosnovan. Dalje, drugoapelant

je u reviziji isticao da, ukoliko je sud na{ao da nema propusta prvotu`enog za nastalu {tetu, onda ne postoji ni njegova odgovornost jer je nastala {teta rezultat prirodne nepogode, kaovi{e sile koja ga osloba|a od odgovornosti. U vezi s ovimnavodima, Vrhovni sud je istakao da je ~lanom 78. stav 3. Zakona o vodamazabranjeno podizanjeobjekata na udaljenosti manjojod10 metara od poplavne linije velikih voda na podru~ju gdje nepostoje izgra|eni nasipi, te da nije ispo{tovana odredba ~lana 29.Zakona o vodama, odnosno da nije pribavljena vodoprivredna saglasnost, a koju je, prema ~lanu 132. stav 3. Zakona oprostornom ure|enju, trebao pribaviti drugoapelantov organ upostupku izdavanja odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole.Drugoapelant nije dokazao, a nije ni tvrdio, da je od prvoapelanta tra`io pribavljanje vodoprivredne saglasnosti ili da je prvoapelant bioupozorennapotrebunjenogpribavljanja,a{tobizaposljedicu,dase prvoapelanto navedenooglu{ioi preduzeogradnju, imaloda nastanak {tete bude njegov rizik. S obzirom na to da je

drugoapelant izdao odobrenje za gra|enje i upotrebnu dozvolu ugranicama velikih voda, to se ne mo`e pozivati na prigovor vi{esile. Na osnovu navedenog, zaklju~eno je da je sud pravilnoprimijenio~lan154. stav 1.Zakonao obligacionimodnosimakada je odbio prvoapelantov tu`beni zahtjev u odnosu na prvotu`enog,obavezuju}idrugoapelanta da mu nadoknadi materijalnu{tetu,pritome se pozivaju}i na ~lan 172. stav 1. Zakona o obligacionimodnosima, koji propisuje da pravno lice odgovara za {tetu kojunjegov organ prouzrokuje tre}em licu u vr{enju ili u vezi sa vr{enjem svoje funkcije. Najzad, Vrhovni sud je istakao da drugoapelant, zbog propusta svog organa uprave, odgovara ipremaodredbi~lana308.Zakonaodr`avnojupravi,kojijeva`iouvrijeme izdavanja rje{enja o odobrenju za gra|enje i upotrebnedozvole.

IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije17. Prvoapelant smatra da mu je presudom Kantonalnog suda

povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:Evropska konvencija). Apelant osporava presudu Kantonalnogsuda u dijelu u kojem je odlu~eno o po~etku ra~unanja zakonskihzateznih kamata. Naime, apelant smatra da je Kantonalni sudpropustio da na valjan na~in obrazlo`i svoju presudu u dijelu ukojemjeodlu~enoo po~etku ra~unanjazakonskihzateznih kamata isti~u}i da je prvostepeni sud u vezi s tim dao jasno i valjanoobrazlo`enje. Apelant smatra da je zakonske zatezne kamatetrebalo ra~unati od dana koji je odredio Op}inski sud, a koji jesvoju odluku na valjan na~in obrazlo`io, a ne od dana dono{enja prvostepene presude,kako je to utvrdio Kantonalni sud, pritome upotpunosti zanemaruju}i dokaze u spisu iz kojih nedvosmislenoproizlazida je u njegovom slu~aju {teta nastupila jo{1996. godinepa da su mu od tada trebale biti dosu|ene i zakonske zateznekamate.

18. Drugoapelant smatra da mu je osporenim presudama Vrhovnog, Kantonalnog i Op}inskog suda povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. stav 1. Evropske konvencije. Drugoapelant isti~e da jeprvoapelantdobioodobrenjeza gra|enje klaonice premaglavnomprojektu kojeg je izradio projektni biro "Urbis-86", a zatim iupotrebnu dozvolu 1989. godine, ~iji je sastavni dio Izvje{tajKomisije za tehni~ki prijemizvedenihradovaod 3. februara1989.godine. Komisija za procjenu {tete nastale usljed prirodnenepogode poplave Op}ine [iroki Brijeg sa~inila je zapisnik 12.aprila1996.godineu kojemjeutvr|enodasu poplavljeni podrum,{tala, svinjac i septi~ka jama. Prvoapelant je nakon tehni~kogprijema i dobijanja upotrebne dozvole mijenjao izgled terena na datoj lokaciji, a {to proizlazi iz nalaza i mi{ljenja vje{takagra|evinske struke od 12. oktobra 2006. godine i iz inspekcijskihnalaza od 16. decembra 2005. godine i 23. januara 2007. godine.Naime, prvoapelant je ispod klaonice iskopao podrum, 2,5 m ni`eodkote klaonice,a {tonije bilo dopu{tenoodobrenjem za gra|enjei upotrebnom dozvolom od njegovog organa uprave. Prilikompoplave 12. aprila 1996. godine voda je u{la u ovaj podrum, a prvoapelant za {talu, svinjac i septi~ku jamu nema odobrenje za gra|enje. Dalje, drugoapelant isti~e da je osporenim presudama utvr|ena njegova odgovornost isklju~ivo zbog izdavanja odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole za klaonicu bezvodoprivredne saglasnosti. Drugoapelant smatra da su osporenepresude nepravi~ne jer su njegovi organi uprave postupali uinteresu prvoapelantakoji se opredijelio za gradnju na navedenompodru~ju, a prvoapelant je mje{tanin i morao je znati da je topoplavno podru~je. Tako|er, osporenim presudama prvoapelantu je dosu|ena {teta koja je nastala isklju~ivo na nelegalnosagra|enim objektima, u potpunosti je zanemarenoprvoapelantovo nesavjesno pona{anje, te nije ocijenjen ni njegovdoprinos za {tetu, pa je dosu|ivanjem naknade {tete nagra|en za bespravnu gradnju. U prilog prvoapelantovoj nesavjesnostidrugoapelant isti~e i zemlji{noknji`ni postupak u kojem je, na prvoapelantov zahtjev, uz prilo`enu nepravosna`nu upotrebnudozvolu za klaonicu iz 1989. godine izvr{ena uknji`ba ku}e sa dvori{tem. Najzad, drugoapelant isti~e da je na navedenompodru~ju bespravnagradnja op}epoznati problem, alida smatrada je nepravi~no dosu|ivati {tetu prema principu krivnje u korist investitora kojem je {teta nastupila na bespravno sagra|enomobjektu, kao {to je to konkretni slu~aj.

b) Odgovor na apelaciju19. Drugoapelant je u odgovoru na prvoapelantovu apelaciju

istakao da jeKantonalni suddosudio zatezne kamateprvoapelantuod dana presu|enja zasnivaju}i svoju odluku na ustaljenoj praksi,kao i na Odluci Ustavnog suda broj AP 2524/07 od 16. januara 2007. godine. Prema njegovom mi{ljenju, ovakav stav ima upori{te u ~lanu 189. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima,odnosnokada o{te}eno lice do dono{enja prvostepene presude

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 57/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 57

nije dokazivalo da je otklanjalo {tetu, a nije je nadoknadio ni{tetnik koji je tu`eni.Tako|er, dosu|ivanjem naknade {tete prema cijenama u vrijeme dono{enja prvostepene presude uspostavlja seprija{nje stanje, pa, prema ~lanu 277. Zakona o obligacionimodnosima, docnja mo`e nastupiti jedino od dana presu|enja.Dalje, drugoapelant isti~e da se predmet nalazio u Op}inskomsudu od 9. jula 1996. godine, a prvostepena presuda je donesena7. januara2007.godine, tako daka{njenjeisplate naknade {tetemo`enastati teknakon{to je {tetautvr|ena.U konkretnom slu~aju,{teta je utvr|ena u presudi od 7. januara 2007. godine, a prvoapelant utoku postupka nije dokazivaoda je otklanjao{tetu, niti je dostaviora~un o tome, pa je dosu|ivanje zatezne kamate, po~ev{i od 9. jula 1996. godine do dana presu|enja, prema njegovom mi{ljenju,nepravedno. Dalje, drugoapelant isti~e da je prvoapelantudosu|ena naknada {tete na objektima koje je bespravno sagradio,da je mijenjao izgled terena, a da se sve to vidi iz nalaza vje{taka gra|evinske struke od 12. oktobra 2006. godine, zatim da prvoapelant nema dozvolu za gra|enje za {talu, svinjac i septi~ku jamu, {to se vidi iz dokumenata koje je ve} dostavio Ustavnomsudu uz apelaciju registriranu pod brojem AP 1575/09.Drugoapelant smatra da je nepravedno kriviti samo njega za gre{ke koje su se dogodile prije 20 godina, tj. 1987, 1988. i 1989.godine, s obzirom na to da se iz prilo`enog Rje{enja Republi~kog

komiteta za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Sarajevobroj 09-335-139/88 od 31. augusta 1988. godine vidi da jeprvoapelant ishodio saglasnost za izbor lokacije za gradnjuklaonice, a {to predstavlja okoli{nu dozvolu koju je ovaj Komitet mogao izdati, nakon {to je po slu`benoj du`nosti u ime strankezatra`io i dobio saglasnost od agencije nadle`ne za vode. Dalje,drugoapelant iznosi navode u pogledu prvoapelantovenesavjesnosti, zatim da je nelegalno sagradio objekte, te u vezi stim ukazuje na zemlji{noknji`ni spor na koji ukazuje i u svojojapelaciji, pa smatra da osim dosu|ene {tete za nelegalnosagra|eniobjekt, dosu|ivanje zateznih kamataza periodod 1996. godinedo2007. godine predstavlja nagradu prvoapelantu za bespravnugradnju. U vezi s tim, isti~e i da je prvostepeni sud pogre{nozaklju~io da se radi o dva objekta - ku}i i klaonici, i da je poplava bila na klaonici, a iz nalaza vje{taka gra|evinske struke jeo~igledno da objekt na terenu ne odgovara projektnojdokumentaciji. Tako|er, drugoapelant smatra da je nepravilan

zaklju~ak prvostepenog i drugostepenog suda da je prvoapelant nevin, a kriv samo drugoapelant jer nije sru{io bespravnosagra|eniobjekt, te nagla{ava da je i u toku ovegodinepoplavljenpodrum koji je prvoapelant izgradio bez gra|evinske dozvole, pa po dosada{njoj sudskoj praksi prvoapelantu se daje mogu}nost da ponovo naplati {tetu kao i zatezne kamate. Najzad, drugoapelant smatradasenakonkretnislu~ajnemoguprimijenitistavovikojejeUstavni sud iskazao u svojim odlukama broj AP 1433/06, AP1757/06 i AP 3013/06, a u kojima se radilo o naknadi {tete izosnovaautoodgovornosti i docnja je nastupilau trenutku nastanka {tete, tj. na dan otklanjanja {tete, odnosno o izuzimanju vozila za vrijeme mobilizacije, gdje je {teta nastupila u trenutku izuzimanjevozila. Sve navedene odluke zasnivaju se na Odluci Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu broj CH/01/7090 od 27. juna 2007.godineaukojojse,tako|er,radio{tetinastalojizuzimanjemvozila za vrijeme mobilizacije, pa je {teta i dospjela danomoduzimanja imovine. Uz odgovor na apelaciju drugoapelant je

prilo io i Rje{enje Republi~kog komiteta za poljoprivredu,{umarstvo i vodoprivredu Sarajevo broj 09-335-139/88 od 31.augusta 1988. godine, iz kojeg proizlazi da se prvoapelantu dajeprethodna saglasnost na izbor lokacije i na projekt za izgradnjuklaonice, te da mu se nala`e da prije pu{tanja klaonice u radosigura da objekt ima propisno izgra|eni prostor za smje{taj iodmor `ivotinja prije klanja, te da se konfiskati uklanjaju na propisani na~in. Iz obrazlo`enja rje{enja proizlazida je ocijenjenoda projektna dokumentacija za klaonicu ispunjava uvjete iz ~lana 31. stav 1. Zakona o zdravstvenoj za{titi `ivotinja, kao i uvjete izPravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati klaonice, objekti za preradu mesa i mlijeka ("Slu`beni list SRBiH" broj 26/78). Dalje,u obrazlo`enju je konstatirano da je Veterinarska inspekcija Op}ineLi{ticau zapisnikuod 13. jula 1988. godinedala mi{ljenje

o izboru mjesta i podobnosti lokacije za izgradnju klaonicekonstatiraju}ida lokacijaodgovaranamjeni, teda ispunjavauvjeteiz ~lana 2. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati klaonice,objekti za preradu mesa i mlijeka, a na osnovu ~ega je zaklju~enoda je izbor lokacije za klaonicu zadovoljavaju}i. Najzad,konstatiranoje da je predmet prethodnodostavljan i Republi~komkomitetu za zdravstvo i socijalnu za{titu, koji je svojim aktom od24. augusta 1988. godine dao sanitarne saglasnosti na lokaciju iglavne projekte, te koji je konstatirao da je za objekte zanatskogtipa nadle`an op}inski organ za poslove zdravstva a na osnovu~ega je zaklju~eno da je sa navedenim Komitetom postignut sporazum o davanju prethodne saglasnosti na izbor lokacije iprojekt izgradnje klaonice, a ~ime je zadovoljen ~lan 33. stav 2.Zakona ozdravstvenoj za{titi `ivotinja. Na osnovu navedenog, nemo`e se zaklju~iti da je ovaj Komitet prilikom izdavanja prethodne saglasnosti pribavljao vodoprivrednu saglasnost uprvoapelantovo ime, a kako to tvrdi drugoapelant u svomodgovoru pozivaju}i se na navedeno rje{enje. Najzad, uz odgovor na apelaciju su prilo`eni i Prijavni list sa skicom snimanja od 27.aprila 2000. godine za k.~. broj 1577/2, te kopija katastarskogplana za k.~. broj 1577/2.

20. Vrhovni sud je u odgovoru na navode iz drugoapelantoveapelacije istakao da smatra da je osporena presuda donesena uskladu sa doma}im procesnim i materijalnim zakonima kao iodredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije.

21. Kantonalni sud je u odgovoru na navode izdrugoapelantove apelacije istakao da je svoju odluku doniopravilnom primjenom materijalnog prava bez po~injenih povreda odredaba parni~nogpostupka,za koju je daovaljane razloge, te da smatra da nije povrijedio drugoapelantovo pravo na pravi~nosu|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav1. Evropske konvencije.

22. Op}inski sud je u odgovoru na navode iz drugoapelantoveapelacije istakao da iz njegove odluke proizlazi da je ona zasnovanana dokazima provedenim na glavnoj raspravi,pri ~ijemizvo|enju strankama nije bilo uskra}eno niti jedno od prava garantiranih ~lanom 6. stav 1. Evropske konvencije. Op}inski sud jeponovio stav iznesen u osporenojpresudi da je naosnovunalaza i mi{ljenja vje{taka gra|evinske struke utvr|eno da je biloodstupanja od izvedbenog projekta u dijelu septi~ke jame, dok je

klaonica sagra|ena na k.~. koju je drugoapelant dodijelioprvoapelantu u svrhu njene izgradnje. Ukazano je i na to da drugoapelantu postupku nijedokazao da je preduzeo mjere protivprvoapelanta u pogledu radova koji su odstupali od izdategra|evinske dozvole. Najzad, Op}inski sud je istakao da jedrugoapelant uz apelaciju prilo`io akte koji su doneseni nakonprvostepene presude od 8. januara 2007. godine, i to: Rje{enjeZemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u [irokom Brijegu brojDn: 696/06 od 5. oktobra 2007. godine, Rje{enje Kantonalnogsuda u [irokom Brijegu broj 008-0-G`-08-000 120 od 20. juna 2008. godine i Zapisnik o inspekcijskom pregledu od 23. januara 2007. godine, pa ih ovaj sud nije mogao ni ocijeniti, odnosno oninisu mogli utjecati na njegovu odluku.V. Relevantni propisi

23. U Zakonu o obligacionim odnosima("Slu`beni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Slu`beni list RBiH" br.2/92, 13/93 i 13/94, te "Slu`bene novine Federacije BiH" broj29/03) relevantne odredbe glase:

^lan 154.(1) Ko drugom prouzrokuje {tetu du`an je nadoknaditi je,

ukoliko ne doka`e da je {teta nastala bez njegove krivice.^lan 172.

(1) Pravno lice odgovara za {tetu koju njegov organ prouzrokuje tre}em licu u vr{enju ili u vezi sa vr{enjem svoji funkcija.

^lan 186.Obaveza naknade {tete smatra se dospjelom od trenutka

nastanka {tete.

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 58/144

Broj 23– Strana 58 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

^lan 189.Visina naknade {tete odre|uje se prema cijenama u vrijeme

dono{enja sudske odluke, izuzev slu~aja kad zakon nare|uje {tadrugo.

^lan 277. Du`nik koji zakasni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje,

pored glavnice, i zateznu kamatu prema stopi utvr|enoj saveznimzakonom.VI. Dopustivost

24. U skladu sa ~lanom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionu nadle`nost u pitanjima koja su sadr`ana u ovom Ustavu kada ona postanu predmet spora zbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

25. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavnisudmo`erazmatratiapelacijusamoakosuprotivpresude,odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svi djelotvornipravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako se podnese u roku od60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primio odluku oposljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

26. U konkretnom slu~aju prvoapelant osporava PresuduKantonalnogsuda broj007-0-G`-07-000467 od20.augusta 2007.godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu prvoapelant jeprimio 24. augusta 2007. godine, a apelacija je podnesena 24.septembra 2007. godine. Drugoapelant osporava PresuduVrhovnog suda broj 58 0 P 900588 07 Rev od 19. februara 2009.godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim,osporenu presududrugoapelant jeprimio 27. marta 2009. godine, a apelacija je podnesena 20. maja 2009. godine. Shodno navedenom, slijedi da su obje apelacijepodnesene u rokuod 60dana, kakoje propisano~lanom16. stav1.Pravila Ustavnog suda. Kona~no, apelacije ispunjavaju i uvjete iz~lana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nisu o~igledno(prima facie)neosnovane, niti postoji neki drugi formalni razlogzbog kojeg apelacije nisu dopustive.

27. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovinei~lana16.st.1,2.i4.PravilaUstavnogsuda,Ustavnisudje utvrdio dapredmetneapelacijeispunjavajuuvjeteu pogledudopustivosti.VII. Meritum

28. Prvoapelant osporava presudu Kantonalnog suda, a drugoapelant presude Vrhovnog suda, Kantonalnog suda iOp}inskogsuda tvrde}i da im je timpresudamapovrije|eno pravoiz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije.

29. ^lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijeluglasi:

1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima pravonapravi~nosu|enje i javnu raspravuu razumnom rokupred nezavisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.

30. U su{tini, prvoapelant smatra da mu je osporenompresudom Kantonalnog suda povrije|eno pravo na pravi~nosu|enjezbogpogre{nogstavadasezateznakamataobra~unavaoddana presu|enja, odnosno od dana dono{enjaprvostepene odluke.Prema njegovom mi{ljenju, zatezna kamata se dosu|uje odmomenta nastanka {tete, koja je u njegovom slu~aju nastupila 1996. godine.

31. Ustavni sud, prije svega, podsje}a na to da je pitanjepo~etka roka za ra~unanje zakonskih zateznih kamata priodre|ivanju materijalne {tete ve} raspravljao u nizu svojih odluka (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu brojAP

1433/06od 13. septembra 2007. godine, stav 29, objavljena u"Slu`benom glasniku BiH" broj 86/07, Odluka o dopustivosti imeritumu brojAP 1757/06od 8. jula 2008. godine, stav 43,objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" broj 99/08 i Odluka odopustivosti i meritumu brojAP 3013/06od 29. aprila 2009.godine, stav 89, objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" broj50/09). U navedenim odlukama je izra`eno stanovi{te da se priodre|ivanju materijalne {tete zatezna kamata dosu|uje od dana nastanka {tete, a ne od dana dono{enja prvostepene presude.Naime,UstavnisudjeuOdlucibroj AP1757/06,stav43,zaklju~ioda je "[…] ~lanom 186. Zakona o obligacionim odnosima propisano da se obaveza naknade {tete smatra dospjelom odtrenutka nastanka {tete. Nadalje, ~lanom 277. navedenog zakona propisano je da du`nik koji zakasni s ispunjenjem nov~aneobaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu. Stoga, prema mi{ljenju Ustavnog suda, iako navedenim ~lanovima eksplicitnonijenavedenoodkadasezateznakamatadosu|ujeprimaterijalnoj{teti, ipak, iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi da bizateznu kamatuu slu~aju materijalne{tete trebalo dosuditi oddana nastanka {tete (vidi Komisija za ljudska prava priUstavnom sudu,Odluka broj CH/01/7090 od 27. juna 2007. godine, ta~ka 45.Odluke)[…]". Imaju}i u vidu da je ovakvo stanovi{te izra`eno uvezi sa tuma~enjem relevantnih odredbi Zakona o obligacionimodnosima, koje su i u vrijeme dono{enja osporene presudeKantonalnogsuda, kaoi oveodluke,u nepromijenjenomsadr`ajuidaljenasnazi,te dapredmetnaapelacijapokre}e identi~nopitanje,tj. isplatuzateznih kamatau slu~aju materijalne {tete,a koje je ve}bilo raspravljeno u citiranim odlukama, Ustavni sud je zaklju~ioda i predmetnu odluku donese u skladu sa navedenim odlukama Ustavnog suda, te da se umjesto posebnog obrazlo`enja merituma ove odluke u pogledu `albenih navoda apelanata u potpunostipoziva na citirani stav. Pri tome, Ustavni sud se rukovodio~injenicomdaje,prijesvega,potrebnoosiguratipravilnuprimjenurelevantnih zakonskih odredbi, a s ciljem osiguranja pravnesigurnosti i pravilne primjene materijalnog prava.

32. Ocjenjuju}i sve navedeno, Ustavni sud zaklju~uje da jeKantonalni sud, odre|uju}i za po~etak ra~unanja roka za obra~unzakonskezatezne kamatedan dono{enjaprvostepenepresude,a nedan nastanka materijalne {tete, povrijedio prvoapelantovo pravona pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.

33. U odnosu na drugoapelanta, Ustavni sud, prije svega,podsje}a na svoj stav da dr`avni organi i javna vlast, kao u~esnicisudskih postupaka, neu`ivaju pravaizEvropske konvencije,ali da u`ivaju garancije ljudskih prava iz Ustava Bosne i Hercegovine(vidi Ustavni sud, Odlukao dopustivostii meritumu broj AP39/03od 27. februara 2004. godine, objavljena u "Slu`benom glasnikuBiH" broj 19/04, dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).

34. U su{tini, drugoapelant smatra da mu je osporenimpresudama Vrhovnog, Kantonalnog i Op}inskog suda pravo na pravi~no su|enje povrije|eno zbog pogre{no utvr|enog~injeni~nog stanja i pogre{ne primjene materijalnog prava.

35. U vezi s tim, Ustavni sud, prije svega, podsje}a na to da,prema praksi Evropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu:

Evropski sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju zaklju~ke redovnih sudova u pogledu ~injeni~nogstanja i primjene materijalnog prava (vidi Evropski sud,Pronina protiv Rusije, Odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine,aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadle`ansupstituirati redovne sudove u procjeni ~injenica i dokaza, ve} je,op}enito, zadatak redovnih sudova da ocijene ~injenice i dokazekoje su izveli (vidi Evropski sud,Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj19354/02).ZadatakUstavnogsudajedaispitadalisu,eventualno,povrije|ena ili zanemarena ustavna prava (pravo na pravi~nosu|enje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran pravni lijek idr.), te da li je primjena zakona bila, eventualno, proizvoljna ilidiskriminacijska.

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 59/144

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 60/144

Broj 23– Strana 60 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

suda i Op}inskog suda, te od prvoapelanta kao sudionika upostupku, zatra eno je 4. rujna 2009. godine da dostaveodgovore na apelaciju.

7. Vrhovni sud je odgovor dostavio 14. rujna 2009. godine,Kantonalni sud 16. rujna 2009. godine, a Op}inski sud 14. rujna 2009. godine. Prvoapelant, koji je apelaciju dostavljenu na odgovor primio 7. rujna 2009. godine, nije dostavio odgovor.

8. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Vrhovnog, Kantonalnog i Op}inskog suda dostavljenisu drugoapelantu 4. sije~nja 2010. godine.

9. Ustavni sud je donio Odluku o dopustivosti i meritumubroj AP 2612/07 od 25. velja~e 2010. godine, kojom je usvojioprvoapelantovu apelaciju. Me|utim, drugoapelant je zatra`iopreispitivanje ove odluke Ustavnog suda, pa je Ustavni sud,Rje{enjem broj AP 2612/07 od 14. rujna 2010. godine, usvojiodrugoapelantovzahtjevza preispitivanje ranije doneseneodluke.

10. S obzirom na to da je Ustavnom sudu dostavljeno vi{ezahtjeva iz njegove nadle`nosti,te da se apelacijebr.AP2612/07i AP1575/09 ti~u iste ~injeni~ne i pravneosnove, Ustavni sudje,sukladno ~lanku 31. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, odlu~iospojiti ova dva predmeta, tj., vodit }e jedan postupak i donijeti jednu odluku pod brojem AP 2612/07.III. ^injeni~no stanje

11. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

12. Op}inski sud jePresudom broj 07 58 P 90058804 P od 8.sije~nja 2007. godine usvojio prvoapelantov tu`beni zahtjevprotiv drugoapelanta, kojem je nalo`io da prvoapelantu, na imenaknade {tete, isplati iznos od 20.191,25 KM sa zakonskomzateznom kamatom po~ev{i od 9. srpnja 1996. godine, te da munaknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 12.584,00KM. Prvoapelantov tu`beni zahtjev u odnosuna Javno poduze}e"Vodno podru~je slivova Jadranskog mora" (u daljnjem tekstu:prvotu`eni) je odbijen. U obrazlo`enju presude je, izme|uostalog, istaknuto da je drugoapelant Rje{enjem broj03/4-361-204/88 od 7. rujna 1988. godine prvoapelantu izdaoodobrenje za gra|enje klaonice na zemlji{tu ozna~enom kao k.~.broj 1577/2k.o. Ljuti Dolac u povr{ini od 1500 m2, te Rje{enjem

broj 03/4-361-306/88 od 6. velja~e 1989. godine upotrebnudozvolu za klaonicu izgra|enuna ozna~enomzemlji{tu.Uvidomu zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 867 k.o. Ljuti Dolac za k.~. broj599/155 povr{ine 1500 m2 utvr|eno je da je predmetno zemlji{tedr avno vlasni{tvo, te da je pravo kori{tenja uknji eno uprvoapelantovu korist sa 1/1 dijela. Dalje, konstatirano je da jeprvoapelant istakao obligacijsko-tu`beni zahtjev za naknadu{tete pri~injene na njegovom objektu, a ne na nekretniniozna~enoj kao k.~. broj 599/155 k.o. Ljuti Dolac. Na temeljunavedenog, Op}inski sud je zaklju~io da je neutemeljendrugoapelantov prigovor kojim je tra`io prekid postupka dookon~anja postupka neto~nosti zemlji{ne knjige koji se vodio uOp}inskom sudu u [irokom Brijegu pod brojem Dn-556/00, a izkojegproizlazi da jeZemlji{noknji`niured ovog suda nak.~.broj599/155 uknji io klaonicu i ku}u na prvoapelantovo ime, iako za ku}u nikad nije pribavljena potrebna dokumentacije, dok za klaonicu postoji odobrenje za gra|enje i upotrebna dozvola.

Ovakav zaklju~ak sud je utemeljio na ~injenici da prvoapelant nije tra io naknadu {tete za ku}u, ve} za klaonicu.Neutemeljenim je ocijenjen i prigovor aktivne legitimacije na strani prvoapelanta zbog ~injenice da nije pribaviovodoprivrednu suglasnost. U vezi s tim, istaknutoje da se,prema ~lanku 29. tada va`e}eg Zakona o vodama ("Slu`beni glasnikSRBiH" br. 36/75 i 11/90), odobrenje za gra|enje novih ilirekonstrukciju postoje}ih objekata u smislu Zakona oprostornom ure|enju moglo izdati uz prethodno pribavljenuvodoprivrednu suglasnost. Uvidom u rje{enje o odobrenju za gra|enje klaonice i rje{enje o izdavanju upotrebne dozvole za klaonicu,utvr|enojedajenavedenarje{enjaizdaodrugoapelant,ali se u njima ne spominje vodoprivredna suglasnost. Prema ocjeni Op}inskog suda, ovaj propust se nije mogao pripisati

prvoapelantu jer drugoapelant nije mogao izdati navedenudozvolu i odobrenje bez potpune dokumentacije. Dalje,zaklju~eno je da je drugoapelant odgovoran jer je dopustiogradnju. Ovakav zaklju~ak utemeljen je na ~lanku 132. stavak 3.tada va`e}eg Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`beni list SRBiH" br. 8/87 i 14/91) a kojim je bilo regulirano da svepropisane suglasnosti u postupku pripreme urbanisti~kesuglasnosti pribavlja organ uprave nadle`an za posloveurbanizma, te da se one smatraju pribavljenim i za izdavanjeodobrenja za gra|enje. Na temelju nalaza i mi{ljenja vje{taka geodetske struke, a kojem prvoapelant i drugoapelant nisuprigovarali, utvr|eno je da se cijeli objekt u kojem je klaonica nalazi na parceli k.~. broj 599/155 k.o. Ljuti Dolac, za koji je iizdano odobrenje za gra|enje, osim prete`nog dijela septi~ke jame koji izlazi iz okvira ove parcele, te da je objekt uplanjen2000. godine jer se u jednom dijelu nalazi na dru{tvenoj parceli,uz novu urbanisti~ku suglasnost sa istom povr{inom iizmijenjenim oblikom. Na temelju nalaza i mi{ljenja vodoprivrednog vje{taka, utvr|eno je da ne postojivodoprivredna suglasnost, iako je, prema ~lanku 78. tada va`e}eg Zakona o vodama, za izgradnju novih objekata na kojemo`e utjecati re`im voda bilo potrebno njezino pribavljanje.Stavkom 3. istog ~lanka bila je zabranjena izgradnja objekata na udaljenosti manjoj od 10 metara od poplavne linije velikih voda.Nalaz vodoprivrednog vje{taka dopunjen je shodno pitanjima drugoapelanta, koji ga je pobijao kao proturje~an, neto~an i da nije ponudio odgovor na pitanje {to je bio uzrok poplave.Op}inski sud je poklonio vjeru nalazu i mi{ljenjuvodoprivrednog vje{taka jer je on svoju osnovu crpio izkompletnog Prostornog plana Op}ine [iroki Brijeg, koji jeizradio Urbanisti~ki zavod 1986. godine i koji je va`io u vrijemeplavljenja. Dopisu Slu`be za prostorno ure|enje i za{titu okoli{a drugoapelanta od 27. lipnja 2006. godine, a u kojem je navedenoda se parcela k.~. broj 1577 k.o. Ljuti Dolac nalazi izvan granica podru~ja plavljena prema Prostornom planu Op}ine [irokiBrijeg, nije poklonjena vjera jer je u dopisu ozna~ena parcela koja nije bila predmet spora (sporna parcela k.~. broj 1577/2), tezbog toga {to je dopis bio potkrijepljen izvodom iz Prostornogplana bez oznaka, naznake godine na koju se odnosi, ovjere,oznake kota, mjerila, sporne nekretnine i katastarskih oznaka.

Dalje, Op}inski sud je ukazao na ~lanak 154. stavak 1. Zakona oobligacijskim odnosima kojim je regulirano da tko drugom {tetu prouzrokuje du`an je i da je nadoknadi, ako ne doka e da je {tetanastalabez njegovekrivice.Na temelju izvedenihdokaza,nalaza i mi{ljenja vodoprivrednog vje{taka i nalaza i mi{ljenja vje{takageometra sa nazna~enjem stogodi{nje kote sa sjeveroisto~nestrane objekta, a koji podatak je dobiven od JP Vodoprivreda Federacije BiH, te iskaza zakonskog zastupnika prvotu`enog da su linijestogodi{njih voda jo{tri metra iznadovih kota,Op}inskisudje utvrdio daje prvoapelantov objektsagra|en u kruguunutar plavljenja granice velikih voda. Navedena granica je utvr|ena Prostornim planom Op}ine [iroki Brijeg, koji je izradioUrbanisti~ki zavod 1986. godine. Dalje, ~lankom 78. stavak 3.Zakona o vodama bilo je zabranjeno gra|enje objekata na udaljenosti manjoj od 10 metara od poplavne linije velikih voda na podru~jima na kojim nisu izgra|eni nasipi. S obzirom na to da u konkretnom slu~aju nije pribavljena vodoprivredna suglasnost

propisana ~lankom 29. Zakona o vodama, a {to je bila obveza organa drugoapelantove uprave u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole, sukladno ~lanku 132. stavak 3.Zakona o prostornom ure|enju, u kojem slu~aju bi se utvrdilo da je parcela ozna~ena kao k.~. broj 1577/2 unutar granica velikihvoda, Op}inski sud nije mogao prihvatiti drugoapelantovprigovor vi{e sile. Dalje, istaknuto je da u tijeku postupka nijeutvr|eno da je od prvoapelanta tra`eno pribavljanjevodoprivredne suglasnosti, odnosno da je upozoren da je treba pribaviti, kao ni da je bio upozoren da gradnju preuzima na vlastiti rizik, u kojem slu~aju bi se drugoapelant mogaoosloboditiodgovornosti.S obziromnanavedeno,Op}inskisud jezaklju~io da se ne mo`e isklju~iti nepravilnost rada drugoapelantovih nadle`nih organa, a time i odgovornost za

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 61/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 61

nastalu {tetu, a {to proizlazi iz ~lanka 172. stavak 1. Zakona oobligacijskim odnosima, jer drugoapelant, kao odgovorna pravnaosoba, odgovara za{tetu njegovih organa,pa je du`an i da je nadoknadi. Na temelju nalaza i mi{ljenjavje{taka gra|evinskestruke, utvr|eno je da objekt prvoapelantove klaonice nije isti uprojektu i na terenu, odnosno da je objekt ve}espratnosti, du`inei {irine. Op}inski sud je zaklju~io da ova ~injenica ne utje~e na drugoapelantovu odgovornost za naknadu {tete s obzirom na toda se, prema nalazu i skici vje{taka geometra, cijeli objekt, osimprete`nog dijela septi~ke jame, nalazi na k.~. broj 1577/2, a koju je drugoapelant ugovorom o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje od 15. lipnja 1988. godine dodijelio prvoapelantu usvrhuizgradnjeklaonice.Nakonpribavljanjapotrebnihdozvolaiodobrenja prvoapelant je zapo~eo i izveo radove u najboljojvjeri, s napomenom da je naknadno izvedene radove mogao ilegalizirati. Osim toga, istaknuto je da u tijeku postupka nijedokazano da su naknadno poduzeti radovi bilo kako utjecali na pojavuplavljenja.Tako|er,drugoapelantutijekupostupkani~imnije dokazao da je, kad je utvrdio da prvoapelant ne gradisukladno dozvoli za gra|enje, odnosno da je nakon izdavanja dozvole za gra|enje poduzeo radove koji su suprotni dozvoli,protiv prvoapelanta poduzeo mjere kao {to su nare|enje za obustavu gradnje ili ru{enje bespravno sagra|enog objekta.

13. Drugoapelant je obvezan da, sukladno ~lanku 277.Zakona o obligacijskim odnosima, prvoapelantu na dosu|eniiznos naknade {tete isplati i zakonsku zateznu kamatu koju jeprvoapelant tra`io i to od 9. srpnja 1996. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate. Najzad, odluku o naknaditro{kova postupka Op}inski sud je temeljio na ~l. 386. i 387.Zakona o parni~nom postupku, primjenjuju}i Odvjetni~ku tarifu("Slu`bene novine FBiH" broj 67/02), te novu Odvjetni~kutarifu, pritom vode}i ra~una o limitima propisanim Zakonom oizmjenama i dopunama Zakona o odvjetni{tvu ("Slu`benenovine FBiH" broj 18/05).

14. Kantonalni sud je Presudom broj 007-0-G`-07-000 467od 20. kolovoza 2007. godine prvoapelantovu `albu u cijelostiodbio kao neutemeljenu, a drugoapelantovu `albu djelomi~nouva`io. Tako|er je prvostupanjsku presudu preina~io u dijelukojim je odlu~eno o zakonskim zateznim kamatama odre|uju}iza po~etak tijeka zakonskih zateznih kamata dan presu|enja, tj.

8. sije~anj 2007. godine, umjesto od dana podno{enja tu`be, tj.od 9. srpnja 1996. godine. U obrazlo`enju presude je, izme|uostalog, istaknuto da je prvostupanjski sud pravilno postupiokada je odbio prvoapelantov tu`beni zahtjev u odnosu na prvotu`enog s obzirom na ~injenicu da je on radio sukladnoplanu rada re`ima Kule zatvara~nice i ni u kojem slu~aju nijeodgovoran za {tetu nastalu na apelantovim objektima. Pri tome,istaknuto je da su objekti izgra|eni na plavnom podru~ju, te da zbog toga prvotu`eni za njih nikad nije izdao vodoprivrednusuglasnost. Neutemeljenimsu ocijenjenidrugoapelantovinavodida je prvoapelant isklju~ivo odgovoran za nastanak {tete jer jebespravno sagradio objekte koji su poplavljeni. U vezi s tim,ponovljen je stav Op}inskog suda da ~injenica da sagra|eniobjekt ne odgovara objektu iz projekta nije od utjecaja na nastanak {tete i plavljenje ovih objekata, uz nespornu ~injenicuda drugoapelant, ako je znao da prvoapelant bespravno gradiobjekt, nije poduzeo ni{ta kako bi mu naredio da obustavi radove

ili da sru{i bespravno izgra|ene objekte. Neutemeljenim jeocijenjen i drugoapelantov `albeni navod da je prvoapelant odgovoran za {tetu jer nije pribavio vodoprivrednu dozvolu. Uvezi s tim, ukazano je na to da je ~lankom 132. stavak 3. tada va`e}eg Zakona o prostornom ure|enju bilo regulirano da svepropisane suglasnosti, u postupku izdavanja urbanisti~kesuglasnosti, po slu`benoj du`nosti pribavlja organ nadle`an za poslove urbanizma. S obzirom na to da je drugoapelantov organizdao odobrenje za gra|enje i upotrebnu dozvolu na temeljunepotpune dokumentacije, te da je nesporno da vodoprivredna dozvola nije pribavljena, isklju~iva odgovornost je na drugoapelantu koji je navedeno odobrenje i dozvolu izdao neuzimaju}iu obzirstru~nomi{ljenjevodoprivrednih organizacija,te ne vode}ira~una o eventualnim posljedicamakoje su se mogle

predvidjeti, a koje su se kasnije i dogodile. Neutemeljenim suocijenjeni i drugoapelantovi`albeni navodikoji su se odnosili na nalaz i mi{ljenje vje{taka geodetske struke, te vje{taka gra|evinske struke, jer je prvostupanjski sud nalaze ocijenio kao jasne, potpune, nedvojbene i ura|ene sukladno pravilima struke,te dao valjane i argumentirane razloge zbog kojih im je pokloniovjeru, a {to sve prihva}a i ovaj sud.

15.Dalje, drugoapelantovi`albeninavodi u pogledu po~etka ra~unanja zakonskih zateznih kamata ocijenjeni su utemeljenim.U vezi s tim, Kantonalni sud je istakao da se pri odre|ivanjupo~etka roka od kojeg se ra~unaju zakonske zatezne kamaterukovodio stavom Vrhovnog suda u Presudi broj070-0-Rev-06-000 058 od 26. prosinca 2006. godine, te stavomUstavnog suda iz Odluke broj AP 2524/05 od 16. sije~nja 2007.godine. Najzad, neutemeljenim su ocijenjeni i drugoapelantovi`albeni navodi u odnosu na odluku o tro{kovima postupka jer jeocijenjeno da je prvostupanjski sud pravilno odmjerio i dosudiotro{kovepostupkaprimjenom ~l.386.i 387.Zakonao parni~nompostupku, uz primjenu odvjetni~kih tarifa koje su vrijedile uvrijeme poduzetih pojedina~nih parni~nih radnji.

16. Vrhovni sud je Presudom broj 58 0 P 900588 07 Rev od19. velja~e 2009. godine djelomi~no uva`io drugoapelantovureviziju, te objeni`estupanjskepresude preina~io u dijelu odluke

o tro{kovima postupka, tako da je drugoapelanta obvezao da prvoapelantunadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 8.724,00KM umjesto 12.584,00 KM. U ostalom dijelu drugoapelantova revizija je odbijena kao neutemeljena.U obrazlo`enju presude jeistaknuto da se jedan od drugoapelantovih `albenih prigovora odnosio i na tro{kove postupka, s tim da drugoapelant nijepobijao primjenu relevantnih odredaba Zakona o parni~nompostupku i odvjetni~kih tarifa, nego je ukazivao na to da prvostupanjski sud nije pravilno sabrao tro{kove, a o ~emu jedrugostupanjskisudpropustiodaodlu~i.Sobziromnanavedeno,Vrhovni sud je utvrdio da je ovaj prigovor revizije utemeljen, pa je obje ni`estupanjske presude u ovom dijelu preina~ioprimjenom~lanka249.stavak1,auvezisa~lankom254.Zakona o parni~nom postupku. Dalje, Vrhovni sud je istakao da jedrugostupanjski sud, odlu~uju}i o ostalim drugoapelantovim`albenim navodima, prvostupanjsku presudu ispitao, te daovaljane razlogekoje u cijelostiprihva}a i ovaj sud. Vrhovnisud je

zaklju~io da je na utvr|eno ~injeni~no stanje ni`estupanjski sudpravilno primijenio materijalno pravo, pa je drugoapelantovprigovor revizije o pogre{noj primjeni materijalnog prava ocijenjen kao neutemeljen. Dalje, drugoapelant je u revizijiisticao da,ukolikoje sudna{aoda nema propusta prvotu`enog za nastalu {tetu, onda ne postoji ni njegova odgovornost jer jenastala {teta rezultat prirodne nepogode, kao vi{e sile koja ga osloba|a od odgovornosti. U vezi s ovim navodima,Vrhovni sud je istakao da je ~lankom 78. stavak 3. Zakona o vodama zabranjeno podizanje objekata na udaljenosti manjoj od 10metara od poplavne linije velikih voda na podru~ju gdje nepostoje izgra|eni nasipi, te da nije ispo{tovana odredba ~lanka 29. Zakona o vodama, odnosno da nije pribavljena vodoprivrednasuglasnost, a koju je, prema~lanku 132. stavak 3.Zakona o prostornom ure|enju, trebao pribaviti drugoapelantovorgan u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje i upotrebnedozvole. Drugoapelant nije dokazao, a nije ni tvrdio, da je od

prvoapelanta tra io pribavljanje vodoprivrednesuglasnosti ili da je prvoapelant bio upozoren na potrebu njezinog pribavljanja, a {to bi za posljedicu, da se prvoapelant o navedeno oglu{io ipoduzeo gradnju, imalo da nastanak {tete bude njegov rizik. Sobzirom na to da je drugoapelant izdao odobrenje za gra|enje iupotrebnu dozvolu u granicama velikih voda, to se ne mo`epozivati na prigovor vi{esile.Na temelju navedenog, zaklju~eno je da je sud pravilno primijenio ~lanak 154. stavak 1. Zakona oobligacijskim odnosima kada je odbio prvoapelantov tu`benizahtjev u odnosu na prvotu`enog, obvezuju}i drugoapelanta da mu nadoknadimaterijalnu{tetu, pritome se pozivaju}i na ~lanak172. stavak 1. Zakona o obligacijskim odnosima, koji propisujeda pravnaosobaodgovara za {tetu koju njezinorgan prouzrokujetre}oj osobi u vr{enju ili u vezi sa vr{enjem svoje funkcije.

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 62/144

Broj 23– Strana 62 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Najzad, Vrhovni sud je istakao da drugoapelant, zbog propusta svog organa uprave, odgovara i prema odredbi ~lanka 308.Zakona o dr`avnoj upravi, koji je va`io u vrijeme izdavanja rje{enja o odobrenju za gra|enje i upotrebne dozvole.IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije17.PrvoapelantsmatradamujepresudomKantonalnogsuda povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava

Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencijeza za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:Europska konvencija). Apelant pobija presudu Kantonalnogsuda u dijeluu kojem je odlu~eno o po~etku ra~unanjazakonskihzateznih kamata. Naime, apelant smatra da je Kantonalni sudpropustio na valjan na~in obrazlo`iti svoju presudu u dijelu ukojem je odlu~eno o po~etku ra~unanja zakonskih zateznihkamata isti~u}i da je prvostupanjski sud u vezi s tim dao jasno ivaljano obrazlo`enje. Apelant smatra da je zakonske zateznekamate trebalo ra~unati od dana koji je odredio Op}inski sud, a koji je svoju odluku na valjan na~in obrazlo`io, a ne od dana dono{enjaprvostupanjske presude,kakoje to utvrdioKantonalnisud, pri tome u potpunosti zanemaruju}i dokaze u spisu iz kojihnedvosmislenoproizlazida je u njegovomslu~aju {tetanastupila jo{ 1996. godine pa da su mu od tada trebale biti dosu|ene izakonske zatezne kamate.

18. Drugoapelant smatra da mu je pobijanim presudama Vrhovnog, Kantonalnog i Op}inskog suda povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Drugoapelant isti~e da je prvoapelant dobio odobrenje za gra|enje klaonice prema glavnom projektu kojeg je izradio projektni biro "Urbis-86", a zatim i upotrebnu dozvolu 1989. godine, ~iji je sastavni dioIzvje{}e Komisije za tehni~ki prijem izvedenih radova od 3.velja~e 1989. godine. Komisija za procjenu {tete nastale uslijedprirodne nepogode poplave Op}ine [iroki Brijeg sa~inila jezapisnik 12. travnja 1996. godine u kojem je utvr|eno da supoplavljeni podrum, {tala, svinjac i septi~ka jama. Prvoapelant jenakon tehni~kog prijema i dobivanja upotrebne dozvolemijenjao izgledterena na danoj lokaciji,a {toproizlazi iz nalazaimi{ljenja vje{taka gra|evinske struke od 12. listopada 2006.godinei izinspekcijskihnalazaod 16.prosinca 2005.godine i 23.sije~nja 2007. godine. Naime, prvoapelant je ispod klaoniceiskopao podrum, 2,5 m ni`e od kote klaonice, a {to nije bilodopu{teno odobrenjem za gra|enje i upotrebnom dozvolom odnjegovog organa uprave. Prilikom poplave 12. travnja 1996.godinevodajeu{lauovajpodrum,aprvoapelantza{talu,svinjaci septi~ku jamunemaodobrenjeza gra|enje.Dalje, drugoapelant isti~e da je pobijanim presudama utvr|ena njegova odgovornost isklju~ivo zbog izdavanja odobrenja za gra|enje i upotrebnedozvole za klaonicu bez vodoprivredne suglasnosti.Drugoapelant smatra da su pobijane presude nepravi~ne jer sunjegovi organi uprave postupali u interesu prvoapelanta koji seopredijelio za gradnju na navedenom podru~ju, a prvoapelant jemje{tanin i morao je znati da je to poplavno podru~je. Tako|er,pobijanim presudama prvoapelantu je dosu|ena {teta koja jenastala isklju~ivo na nelegalno sagra|enim objektima, upotpunostije zanemareno prvoapelantovonesavjesno pona{anje,te nije ocijenjen ni njegov doprinos za {tetu, pa je dosu|ivanjemnaknade {tete nagra|en za bespravnu gradnju. U prilogprvoapelantovoj nesavjesnosti drugoapelant isti~e izemlji{noknji`ni postupak u kojem je, na prvoapelantov zahtjev,uz prilo`enu nepravomo}nu upotrebnu dozvolu za klaonicu iz1989. godine izvr{ena uknji`ba ku}e sa dvori{tem. Najzad,drugoapelant isti~e da je na navedenom podru~ju bespravna gradnja op}epoznati problem, ali da smatra da je nepravi~nodosu|ivati {tetu prema na~elu krivnje u korist investitora kojem je {teta nastupila na bespravno sagra|enom objektu, kao {to je tokonkretni slu~aj.

b) Odgovor na apelaciju19. Drugoapelant je u odgovoruna prvoapelantovu apelaciju

istakao da je Kantonalni sud dosudio zatezne kamate

prvoapelantu od dana presu|enja temelje}i svoju odluku na ustaljenoj praksi, kaoi naOdluciUstavnog suda broj AP2524/07od 16. sije~nja 2007. godine. Prema njegovommi{ljenju,ovakavstav ima upori{te u ~lanku 189. stavak2. Zakona o obligacijskimodnosima, odnosnokada o{te}ena osoba do dono{enja prvostupanjske presude nije dokazivala da je otklanjala {tetu, anije je nadoknadio ni {tetnik koji je tu`eni.Tako|er,dosu|ivanjem naknade {tete prema cijenama u vrijemedono{enja prvostupanjske presude uspostavlja se prija{njestanje, pa, prema ~lanku 277. Zakona o obligacijskim odnosima,docnja mo`e nastupiti jedino od dana presu|enja. Dalje,drugoapelant isti~e da se predmet nalazio u Op}inskom sudu od9. srpnja 1996. godine, a prvostupanjska presuda je donesena 7.sije~nja 2007. godine, tako da ka{njenje isplate naknade {tetemo`e nastati tek nakon {to je {teta utvr|ena. U konkretnomslu~aju, {teta je utvr|ena u presudi od 7. sije~nja 2007. godine, a prvoapelant u tijeku postupka nije dokazivao da je otklanjao{tetu, niti je dostavio ra~un o tome, pa je dosu|ivanje zateznekamate, po~ev{i od 9. srpnja 1996. godine do dana presu|enja,prema njegovom mi{ljenju, nepravedno. Dalje, drugoapelant isti~e da je prvoapelantu dosu|ena naknada {tete na objektima koje je bespravno sagradio, da je mijenjao izgled terena, a da sesve to vidi iz nalaza vje{taka gra|evinske struke od 12. listopada

2006. godine, zatim da prvoapelant nema dozvolu za gra|enjeza {talu, svinjac i septi~ku jamu, {to se vidi iz dokumenata koje jeve} dostavio Ustavnom sudu uz apelaciju registriranu podbrojem AP 1575/09. Drugoapelant smatra da je nepravednokriviti samo njega za gre{ke koje su se dogodile prije 20 godina,tj. 1987, 1988. i 1989. godine, s obzirom nato dase izprilo`enogRje{enja Republi~kog komiteta za poljoprivredu, {umarstvo ivodoprivredu Sarajevo broj 09-335-139/88 od 31. kolovoza 1988. godine vidi da je prvoapelant ishodio suglasnost za izbor lokacije za gradnju klaonice, a {to predstavlja okoli{nu dozvolukoju je ovaj Komitet mogao izdati, nakon {to je po slu`benojdu`nosti u ime stranke zatra`io i dobio suglasnost od agencijenadle`ne za vode. Dalje, drugoapelant iznosi navode u pogleduprvoapelantove nesavjesnosti, zatim da je nelegalno sagradioobjekte, te u vezi s tim ukazuje na zemlji{noknji`ni spor na kojiukazuje i u svojoj apelaciji, pa smatra da osim dosu|ene {tete za nelegalno sagra|eni objekt, dosu|ivanje zateznih kamata za

razdoblje od 1996. godine do 2007. godine predstavlja nagraduprvoapelantu za bespravnu gradnju. U vezi s tim, isti~e i da jeprvostupanjski sud pogre{no zaklju~io da se radi o dva objekta -ku}i i klaonici, i da je poplava bila na klaonici, a iz nalaza vje{taka gra|evinske struke je o~ito da objekt na terenu neodgovara projektnoj dokumentaciji. Tako|er, drugoapelant smatra da je nepravilan zaklju~ak prvostupanjskog idrugostupanjskog suda da je prvoapelant nevin, a kriv samodrugoapelant jer nije sru{io bespravno sagra|eni objekt, tenagla{ava da je i u tijeku ove godine poplavljen podrum koji jeprvoapelantizgradiobezgra|evinskedozvole,papodosada{njojsudskoj praksi prvoapelantu se daje mogu}nost da ponovnonaplati {tetu kao i zatezne kamate. Najzad, drugoapelant smatra da se na konkretni slu~aj ne mogu primijeniti stavovi koje jeUstavni sud iskazao u svojim odlukama broj AP 1433/06, AP1757/06 i AP 3013/06, a u kojima se radilo o naknadi {tete izosnove autoodgovornosti i docnja je nastupila u trenutku

nastanka {tete, tj. na dan otklanjanja {tete, odnosno o izuzimanjuvozila za vrijeme mobilizacije, gdje je {teta nastupila u trenutkuizuzimanje vozila. Sve navedene odluke temelje se na OdluciKomisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu broj CH/01/7090od 27. lipnja 2007. godine a u kojoj se, tako|er, radi o {tetinastaloj izuzimanjem vozila za vrijeme mobilizacije, pa je {teta idospjela danom oduzimanja imovine. Uz odgovor na apelacijudrugoapelant je prilo`io i Rje{enje Republi~kog komiteta za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Sarajevo broj09-335-139/88 od 31. kolovoza 1988. godine, iz kojeg proizlazida se prvoapelantu daje prethodna suglasnost na izbor lokacije ina projekt za izgradnju klaonice, te da mu se nala`e da prijepu{tanja klaonice u rad osigura da objekt ima propisno izgra|eniprostor za smje{taj i odmor `ivotinja prije klanja, te da se

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 63/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 63

konfiskati uklanjaju na propisani na~in. Iz obrazlo`enja rje{enja proizlazi da je ocijenjeno da projektna dokumentacija za klaonicu ispunjava uvjete iz ~lanka 31. stavak 1. Zakona ozdravstvenoj za{titi `ivotinja, kao i uvjete iz Pravilnika ouvjetima koje moraju ispunjavati klaonice, objekti za preradumesa i mlijeka ("Slu`beni list SRBiH" broj 26/78). Dalje, uobrazlo`enju je konstatirano da je Veterinarska inspekcija Op}ine Li{tica u zapisniku od 13. srpnja 1988. godine dala mi{ljenje o izboru mjesta i podobnosti lokacije za izgradnjuklaonice konstatiraju}i da lokacija odgovara namjeni, te da ispunjava uvjete iz ~lanka 2. Pravilnika o uvjetima koje morajuispunjavati klaonice, objekti za preradu mesa i mlijeka, a na temelju ~ega je zaklju~eno da je izbor lokacije za klaonicuzadovoljavaju}i. Najzad, konstatirano je da je predmet prethodno dostavljan i Republi~kom komitetu za zdravstvo isocijalnu za{titu, koji je svojim aktom od 24. kolovoza 1988.godine dao sanitarne suglasnosti na lokaciju i glavne projekte, tekoji je konstatirao da je za objekte zanatskog tipa nadle`anop}inski organ za poslove zdravstva a na temelju ~ega jezaklju~eno da je sa navedenim Komitetom postignut sporazum odavanju prethodne suglasnosti na izbor lokacije i projekt izgradnje klaonice, a ~ime je zadovoljen ~lanak 33. stavak 2.Zakona o zdravstvenoj za{titi `ivotinja. Na temelju navedenog,ne mo`e se zaklju~iti da je ovaj Komitet prilikom izdavanja prethodne suglasnosti pribavljao vodoprivrednu suglasnost uprvoapelantovo ime, a kako to tvrdi drugoapelant u svomodgovoru pozivaju}i se na navedeno rje{enje. Najzad, uzodgovor na apelaciju su prilo`eni i Prijavni list sa skicomsnimanja od 27. travnja 2000. godine za k.~. broj 1577/2, tekopija katastarskog plana za k.~. broj 1577/2.

20.Vrhovni sudje u odgovoru na navodeiz drugoapelantoveapelacije istakao da smatra da je pobijana presuda donesena sukladno doma}im procesnim i materijalnim zakonima kao iodredbamaUstavaBosneiHercegovineiEuropskekonvencije.

21. Kantonalni sud je u odgovoru na navode izdrugoapelantove apelacije istakao da je svoju odluku doniopravilnom primjenom materijalnog prava bez po~injenihpovreda odredaba parni~nog postupka, za koju je dao valjanerazloge,tedasmatradanijepovrijediodrugoapelantovopravona pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.

22. Op}inski sud je u odgovoru na navode izdrugoapelantove apelacije istakao da iz njegove odluke proizlazida je ona utemeljena na dokazima provedenim na glavnojraspravi, pri ~ijem izvo|enju strankama nije bilo uskra}eno niti jedno od prava garantiranih ~lankom 6. stavak 1. Europskekonvencije. Op}inski sud je ponovio stav iznesen u pobijanojpresudi da je na temelju nalaza i mi{ljenja vje{taka gra|evinskestruke utvr|eno da je bilo odstupanja od izvedbenog projekta udijelu septi~ke jame, dok je klaonica sagra|ena na k.~. koju jedrugoapelant dodijelio prvoapelantu u svrhu njezine izgradnje.Ukazano je i na to da drugoapelant u postupku nije dokazao da jepoduzeo mjere protiv prvoapelanta u pogledu radova koji suodstupaliod izdate gra|evinske dozvole.Najzad,Op}inskisud jeistakao da je drugoapelant uz apelaciju prilo`io akte koji sudoneseni nakon prvostupanjske presude od 8. sije~nja 2007.godine, i to: Rje{enje Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u [irokom Brijegu broj Dn: 696/06 od 5. listopada 2007. godine,Rje{enje Kantonalnog suda u [irokom Brijegu broj008-0-G`-08-000 120 od 20. lipnja 2008. godine i Zapisnik oinspekcijskom pregledu od 23. sije~nja 2007. godine, pa ih ovajsud nije mogao ni ocijeniti, odnosno oni nisu mogli utjecati na njegovu odluku.

V. Relevantni propisi23. U Zakonu o obligacijskim odnosima("Slu`beni list

SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Slu`beni list RBiH" br.2/92, 13/93 i 13/94, te "Slu`bene novine Federacije BiH" broj29/03) relevantne odredbe glase:

^lanak 154.(1) Tko drugom prouzrokuje {tetu du`an je nadoknaditi je,

ukoliko ne doka`e da je {teta nastala bez njegove krivice.^lanak 172.

(1) Pravna osoba odgovara za {tetu koju njezin organ prouzrokuje tre}oj osobi u vr{enju ili u vezi sa vr{enjem svoji funkcija.

^lanak 186.Obveza naknade {tete smatra se dospjelom od trenutka

nastanka {tete.^lanak 189.

Visina naknade {tete odre|uje se prema cijenama u vrijemedono{enja sudske odluke, izuzev slu~aja kad zakon nare|uje {todrugo.

^lanak 277. Du`nik koji zakasni sa ispunjenjem nov~ane obveze duguje

pored glavnice, i zateznu kamatupremastopiutvr|enoj saveznimzakonom.VI. Dopustivost

24. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|er, imaapelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

25. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

26. U konkretnom slu~aju prvoapelant pobija PresuduKantonalnog suda broj 007-0-G`-07-000 467 od 20. kolovoza 2007. godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnihlijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, pobijanu presuduprvoapelant je primio 24. kolovoza 2007. godine, a apelacija jepodnesena 24. rujna 2007. godine. Drugoapelant pobija PresuduVrhovnog suda broj 58 0 P 900588 07 Rev od 19. velja~e 2009.

godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, pobijanu presudu drugoapelant je primio 27. o`ujka 2009. godine, a apelacija je podnesena 20.svibnja 2009. godine. Shodno navedenom, slijedi da su objeapelacije podnesene u roku od 60 dana, kako je propisano~lankom16.stavak1. PravilaUstavnogsuda. Kona~no,apelacijeispunjavajuiuvjeteiz~lanka16.st.2.i4.PravilaUstavnogsuda, jer nisu o~ito(prima facie)neutemeljene, niti postoji neki drugiformalni razlog zbog kojeg apelacije nisu dopustive.

27. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdioda predmetne apelacije ispunjavaju uvjeteu pogledu dopustivosti.VII. Meritum

28. Prvoapelant pobija presudu Kantonalnog suda, a drugoapelant presude Vrhovnog suda, Kantonalnog suda iOp}inskog suda tvrde}i da im je tim presudama povrije|enopravo iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije.

29. ^lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine urelevantnom dijelu glasi:

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i kaznenimstvarima i druga prava u vezi sa kaznenim postupkom.

^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnomdijelu glasi:

1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza iliutemeljenosti bilo kakve kaznene optu`be protiv njega, svatkoima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 64/144

Broj 23– Strana 64 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenimsudom.

30. U biti, prvoapelant smatra da mu je pobijanom presudomKantonalnog suda povrije|eno pravo na pravi~no su|enje zbogpogre{nog stava da se zatezna kamata obra~unava od dana presu|enja, odnosno od dana dono{enja prvostupanjske odluke.

Prema njegovom mi{ljenju, zatezna kamata se dosu|uje odmomenta nastanka {tete, koja je u njegovom slu~aju nastupila 1996. godine.

31. Ustavni sud, prije svega, podsje}a na to da je pitanjepo~etka roka za ra~unanje zakonskih zateznih kamata priodre|ivanju materijalne {tete ve} raspravljao u nizu svojihodluka (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1433/06od 13. rujna 2007. godine, stavak 29, objavljena u"Slu`benom glasniku BiH" broj 86/07, Odluka o dopustivosti imeritumu brojAP 1757/06od 8. srpnja 2008. godine, stavak 43,objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" broj 99/08 i Odluka odopustivosti i meritumu brojAP 3013/06od 29. travnja 2009.godine, stavak 89, objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" broj50/09). U navedenim odlukama je izra`eno stajali{te da se priodre|ivanju materijalne {tete zatezna kamata dosu|uje od dana nastanka {tete, a ne od dana dono{enja prvostupanjske presude.Naime, Ustavni sud je u Odluci brojAP 1757/06, stavak 43,zaklju~io da je "[…] ~lanom 186. Zakona o obligacionimodnosima propisano da se obaveza naknade {tete smatra dospjelom od trenutka nastanka {tete. Nadalje, ~lanom 277.navedenog zakona propisano je da du`nik koji zakasni sispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznukamatu. Stoga, prema mi{ljenju Ustavnog suda, iako navedenim~lanovima eksplicitno nije navedeno od kada se zatezna kamata dosu|uje pri materijalnoj {teti, ipak, iz navedenih zakonskihodredaba proizlazi da bi zateznu kamatu u slu~aju materijalne{tete trebalo dosuditi od dana nastanka {tete (vidi Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu, Odluka broj CH/01/7090 od27.juna2007. godine, ta~ka 45.Odluke)[…] ".Imaju}iuviduda je ovakvo stajali{te izra`eno u vezi sa tuma~enjem relevantnihodredaba Zakona o obligacijskim odnosima, koje su i u vrijemedono{enjapobijanepresude Kantonalnog suda, kao i ove odluke,u nepromijenjenom sadr`aju i dalje na snazi, te da predmetna apelacija pokre}e identi~no pitanje, tj. isplatu zateznih kamata uslu~aju materijalne {tete, a koje je ve} bilo raspravljeno ucitiranim odlukama, Ustavni sud je zaklju~io da i predmetnuodluku donese sukladno navedenimodlukama Ustavnogsuda,teda se umjesto posebnog obrazlo`enja merituma ove odluke upogledu `albenih navoda apelanata u potpunosti poziva na citiranistav.Pritome,Ustavnisudserukovodio~injenicomdaje,prije svega, potrebno osigurati pravilnu primjenu relevantnihzakonskih odredaba, a s ciljem osiguranja pravne sigurnosti ipravilne primjene materijalnog prava.

32. Ocjenjuju}i sve navedeno, Ustavni sud zaklju~uje da jeKantonalni sud,odre|uju}i za po~etakra~unanjaroka za obra~unzakonske zatezne kamate dan dono{enja prvostupanjskepresude, a ne dan nastanka materijalne {tete, povrijedioprvoapelantovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije.

33. U odnosu na drugoapelanta, Ustavni sud, prije svega,podsje}a na svoj stav da dr`avni organi i javna vlast, kaosudionici sudskih postupaka, ne u`ivaju prava iz Europskekonvencije, ali da u`ivaju garancije ljudskih prava iz Ustava Bosne i Hercegovine (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti imeritumu broj AP 39/03 od 27. velja~e 2004. godine, objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" broj 19/04, dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).

34. U biti, drugoapelant smatra da mu je pobijanimpresudama Vrhovnog, Kantonalnog i Op}inskog suda pravo na pravi~no su|enje povrije|eno zbog pogre{no utvr|enog~injeni~nog stanja i pogre{ne primjene materijalnog prava.

35. U vezi s tim, Ustavni sud, prije svega, podsje}a na to da,prema praksi Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem

tekstu: Europski sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nijeda preispituju zaklju~ke redovnih sudova u pogledu ~injeni~nogstanja i primjene materijalnog prava (vidi Europski sud,Pronina protiv Rusije, Odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine,aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadle`ansupstituirati redovnesudove u procjeni~injenica i dokaza,ve} je,op}enito, zadatak redovnih sudova da ocijene ~injenice i dokazekoje su izveli (vidi Europski sud,Thomas protiv UjedinjenogKraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita jesu li,eventualno, povrije|ena ili zanemarena ustavna prava (pravo na pravi~no su|enje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoranpravni lijek i dr.), te je li primjena zakona bila, eventualno,proizvoljna ili diskriminacijska.

36. Iz onoga {to je predo~eno Ustavnomsudunedvosmislenoproizlazi da je u konkretnom slu~aju o drugoapelantovojodgovornosti da naknadi {tetuprvoapelantu raspravljanopred trisudske instance. Dalje, ni u jednoj fazi postupka drugoapelantunije bila uskra}ena mogu}nost da iznosi ~injenice i predla`edokaze kojim bi bio oslobo|en od odgovornosti za {tetu koja jenastala prvoapelantu, odnosno da dokazuje eventualno njegovdoprinos u nastanku {tete. Tako|er, drugoapelant nije biouskra}enza mogu}nostda raspravlja o prijedlozima,~injenicama i dokazima koje je u postupku iznosio prvoapelant. Najzad,drugoapelant u tijeku cijelog postupka nije pobijao da je njegovorgan prvoapelantu izdao odobrenje za gra|enje i upotrebnudozvolu,bez prethodnopribavljenevodoprivredne suglasnosti, a {to je, prema ocjeni redovnih sudova, sukladno relevantnomzakonu va`e}em u vrijeme izdavanja navedenih dozvola, bila obveza njegovog organa. Ustavni sud primje}uje da drugoapelant ni u apelaciji ne pobija ovu ~injenicu, a na temeljukoje su redovni sudovi i utvrdili njegovu odgovornost, u smislu~l. 154. i 172. Zakona o obligacijskim odnosima. Dalje, izobrazlo`enja pobijanih presuda proizlazi da su redovni sudovi utom smislu dali jasne i obrazlo`ene razloge zbog kojih suocijenili da je drugoapelant odgovoran da nadoknadi {tetuprvoapelantu. Pri tom, Ustavni sud primje}uje da se izobrazlo`enja pobijanih presuda ne mo`e zaklju~iti da su redovnisudoviu primjeni prava postupaliproizvoljnoi na na~in kojim bidrugoapelant bio diskriminiran. Imaju}i u vidu navedeno, a naro~ito stavove Europskog i Ustavnog suda navedene u ovojodluci, Ustavni sud smatra da su drugoapelantovi navodi opovredi prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine neutemeljeni.

VIII. Zaklju~ak37. Ustavni sud konstatira da postoji povreda prava na

pravi~no su|enje kada nadle`ni sud pri odre|ivanju materijalne{tete zateznu kamatu dosu|uje od dana dono{enja prvostupanjske presude, umjesto od dana nastanka {tete, a kako je to regulirano relevantnim zakonskim odredbama.

38. Ustavni sud konstatira da ne postoji povreda prava na pravi~no su|enje kada nadle`ni sudovi u obrazlo`enju pobijanihpresuda daju jasne i obrazlo`ene razloge na kojima su utemeljilisvoje odluke koje su temeljili na ~injeni~nom stanju utvr|enomna osnovi provedenih dokaza, a na koje su primijenili relevantneodredbe materijalnog prava na na~in koji ne ostavlja utisakproizvoljnosti i nije diskriminiraju}i.

39. Na temelju ~lanka 61. st. 1, 2. i 3. i ~lanka 64. stavak 1.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuove odluke.

40. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr.Miodrag Simovi}, v. r.

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 65/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 65

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 2612/07, rje{avaju}i apelaciju NikoleAnda~i}a i Op{tine [iroki Brijeg, na osnovu ~lana VI /3b)UstavaBosnei Hercegovine,~lana59 stav 2 alineja 2,~lana61st. 1, 2 i 3 i ~lana 64 stav 1 Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br.60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 1

Usvaja se apelacija Nikole Anda~i}a.Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|ewe iz ~lana

II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda.

Ukida se Presuda Kantonalnog suda u Mostaru broj007-0-G`-07-000 467 od 20. avgusta 2007. godine u dijelu kojim jeodlu~eno o zakonskim zateznim kamatama.

Predmet se vra}a Kantonalnom sudu u Mostaru koji jedu`an da, po hitnom postupku, donese novu odluku, u skladu sa~lanom II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 6 stav 1Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnihsloboda.

Nala`e se Kantonalnom sudu u Mostaru da, u roku od trimjeseca od danadostavqawa oveodluke, obavijestiUstavni sudBosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciqem izvr{ewaoveodluke, u skladusa ~lanom74 stav 5 Pravila Ustavnog sudaBosne i Hercegovine.

Odbija se kao neosnovana apelacija Op{tine [irokiBrijeg podnesena protiv Presude Vrhovnog suda FederacijeBosne i Hercegovine broj 58 0 P 900588 07 Rev od 19. februara2009. godine, Presude Kantonalnog suda u Mostaru broj007-0-G`-07-000 467 od 20. avgusta 2007. godine i PresudeOp{tinskog suda u Mostaru broj 07 58 P 900588 04 P od 8. januara 2007. godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I . Uvod1. Nikola Anda~i} (u daqwem tekstu: prvoapelant) iz

Mostara, kog zastupa Zajedni~ki odvjetni~ki uredSesar-]uri}-Mileti} iz Mostara, podnio je 24. avgusta 2007.godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (udaqwemtekstu:Ustavni sud)protivPresudeKantonalnog sudau Mostaru (u daqwem tekstu: Kantonalni sud) broj007-0-G`-07-000 467 od 20. avgusta 2007. godine. Apelacija jeregistrovana pod brojem AP 2612/07. Od apelanta je 16. juna2010. godinezatra eno dadopuniapelaciju, {toje on i u~inio30. juna 2010. godine.

2. Op{tina [iroki Brijeg (u daqwem tekstu:drugoapelant), koju zastupa Op{tinsko pravobranila{tvo,podnijela je 21. maja 2009. godine apelaciju Ustavnom suduBosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sud) protivPresude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (udaqwem tekstu: Vrhovni sud) broj 58 0 P 900588 07 Rev od 19.februara 2009. godine, Presude Kantonalnog suda broj007-0-G`-07-000 467 od 20. avgusta 2007. godine i PresudeOp{tinskog suda u Mostaru (udaqwemtekstu:Op{tinskisud)

broj 07 58P 900588 04P od8. januara2007. godine. Apelacijajeregistrovana pod brojem AP 1575/09.

II . PostupakpredUstavnim sudom3. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, u

predmetu broj AP 2612/07, od Kantonalnog suda je 18. oktobra2007. godine, a od drugoapelanta 16. juna2010.godine zatra enoda dostave odgovore na prvoapelantovu apelaciju.

4. Kantonalni sud, koji je apelaciju dostavqenu na odgovorprimio 22. oktobra 2007. godine, nije dostavio odgovor.Drugoapelant je odgovor na apelaciju dostavio 5. jula 2010.godine.

5.Naosnovu~lana26stav2PravilaUstavnogsuda,odgovorna apelaciju dostavqen je prvoapelantu 25. avgusta 2010.godine.

6. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, upredmetu broj AP 1575/09, od Vrhovnog suda,Kantonalnog sudai Op{tinskog suda, te od prvoapelanta kao u~esnika upostupku, zatra`eno je 4. septembra 2009. godine da dostaveodgovore na apelaciju.

7. Vrhovni sud je odgovor dostavio 14. septembra 2009.godine, Kantonalni sud 16. septembra 2009. godine, aOp{tinskisud 14.septembra2009.godine.Prvoapelant, kojijeapelaciju dostavqenu na odgovor primio 7. septembra 2009.godine, nije dostavio odgovor.

8. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori Vrhovnog, Kantonalnog i Op{tinskog sudadostavqeni su drugoapelantu 4. januara 2010. godine.

9. Ustavni sud je donio Odluku o dopustivosti i meritumubroj AP 2612/07 od 25. februara 2010. godine, kojom je usvojioprvoapelantovuapelaciju. Me|utim,drugoapelant je zatra iopreispitivawe ove odluke Ustavnog suda, pa je Ustavni sud,Rje{ewem broj AP 2612/07 od 14. septembra 2010. godine,usvojio drugoapelantov zahtjev za preispitivawe ranijedonesene odluke.

10. S obzirom na to da je Ustavnom sudu dostavqeno vi{ezahtjeva iz wegove nadle`nosti, te da se apelacije br. AP2612/07 i AP 1575/09 ti~u iste ~iweni~ne i pravne osnove,Ustavni sud je, u skladu sa ~lanom 31 stav 1 Pravila Ustavnogsuda, odlu~io da spoji ova dva predmeta, tj., vodi}e jedan

postupak i donijeti jednu odluku pod brojem AP 2612/07.III . ^iweni~no stawe

11. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz navodaapelanata i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da sesumiraju na sqede}i na~in.

12. Op{tinski sud jePresudombroj 0758 P 90058804 P od8. januara 2007. godine usvojio prvoapelantov tu`beni zahtjevprotiv drugoapelanta, kojem je nalo`io da prvoapelantu, naimenaknade{tete,isplati iznos od20.191,25 KMsa zakonskomzateznom kamatom po~ev{i od 9. jula 1996. godine, te da munaknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 12.584,00KM. Prvoapelantov tu beni zahtjev u odnosu na Javnopreduze}e "Vodno podru~je slivova Jadranskog mora" (udaqwem tekstu: prvotu eni) je odbijen. U obrazlo`ewupresude je, izme|u ostalog, istaknuto da je drugoapelantRje{ewem broj 03/4-361-204/88 od 7. septembra 1988. godine

prvoapelantu izdao odobrewe za gra|ewe klaonice nazemqi{tu ozna~enom kao k.~. broj 1577/2 k.o. Quti Dolac upovr{ini od 1500 m 2, te Rje{ewem broj 03/4-361-306/88 od 6.februara 1989. godine upotrebnu dozvolu za klaonicuizgra|enu na ozna~enom zemqi{tu. Uvidom u zemqi{no -kwi`ni ulo`ak broj 867 k.o. Quti Dolac za k.~. broj 599/155povr{ine 1500 m 2 utvr|eno je da je predmetno zemqi{tedr avna svojina, te da je pravo kori{}ewa ukwi`eno uprvoapelantovukoristsa1/1dijela.Daqe,konstatovanojedajeprvoapelant istakao obligaciono-tu`beni zahtjev za naknadu{tete pri~iwene na wegovom objektu, a ne na nepokretnostiozna~enoj kao k.~. broj 599/155 k.o. Quti Dolac. Na osnovunavedenog, Op{tinski sud je zakqu~io da je neosnovan

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 66/144

Broj 23– Strana 66 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

drugoapelantov prigovor kojim je tra`io prekid postupka dookon~awapostupkaneta~nostizemqi{nekwigekojisevodiouOp{tinskom sudu u [irokom Brijegupodbrojem Dn-556/00, a izkojeg proizilazi da je Zemqi{nokwi`ni ured ovog suda na k.~.broj 599/155 ukwi`io klaonicu i ku}u na prvoapelantovo ime,iako za ku}u nikad nije pribavqena potrebna dokumentacije,dok za klaonicu postoji odobrewe za gra|ewe i upotrebnadozvola. Ovakav zakqu~ak sud je zasnovao na ~iwenici daprvoapelant nije tra`io naknadu {tete za ku}u, ve} zaklaonicu. Neosnovanim je ocijewen i prigovor aktivnelegitimacije na strani prvoapelanta zbog ~iwenice da nijepribavio vodoprivrednu saglasnost. U vezi s tim, istaknuto jedase, prema~lanu29 tada va e}eg Zakonao vodama("Slu`beniglasnik SRBiH" br. 36/75 i 11/90), odobrewe za gra|ewe novihili rekonstrukciju postoje}ih objekata u smislu Zakona oprostornom ure|ewu moglo izdati uz prethodno pribavqenuvodoprivrednu saglasnost. Uvidom u rje{ewe o odobrewu zagra|ewe klaonice i rje{ewe o izdavawu upotrebne dozvole zaklaonicu, utvr|eno je da je navedena rje{ewa izdaodrugoapelant, ali se u wima ne pomiwe vodoprivrednasaglasnost.PremaocjeniOp{tinskogsuda,ovajpropustsenijemogao pripisati prvoapelantu jer drugoapelant nije mogaoizdati navedenu dozvolu i odobrewe bez potpune

dokumentacije. Daqe, zakqu~eno je da je drugoapelantodgovoranjer je dozvolio gradwu. Ovakavzakqu~akzasnovan jena ~lanu 132stav 3 tada va e}eg Zakonao prostornom ure|ewu("Slu`beni list SRBiH" br. 8/87 i 14/91) a kojim je biloregulisano da sve propisane saglasnosti u postupku pripremeurbanisti~ke saglasnosti pribavqa organ uprave nadle`an zaposlove urbanizma, te da se one smatraju pribavqenim i zaizdavawe odobrewa za gra|ewe. Na osnovu nalaza i mi{qewavje{takageodetskestruke,a kojemprvoapelanti drugoapelantnisu prigovarali, utvr|eno je da se cijeli objekat u kom jeklaonicanalazinaparcelik.~.broj599/155k.o.QutiDolac,zakoji je i izdato odobrewe za gra|ewe, sem prete`nog dijelasepti~kejamekoji izlaziiz okviraoveparcele,tedaje objekatuplawen 2000. godine jer se u jednom dijelu nalazi nadru{tvenoj parceli, uz novu urbanisti~kusaglasnost sa istompovr{inom i izmijewenim oblikom. Na osnovu nalaza imi{qewa vodoprivrednog vje{taka, utvr|eno je da ne postoji

vodoprivrednasaglasnost,iako je, prema~lanu78 tadava`e}egZakona o vodama, za izgradwu novih objekata na koje mo`e dauti~e re`im voda bilo potrebno weno pribavqawe. Stavom 3istog~lanabilajezabrawenaizgradwaobjekatanaudaqenostimawoj od 10 metara od poplavne linije velikih voda. Nalazvodoprivrednog vje{taka dopuwen je shodno pitawimadrugoapelanta,koji ga jeosporavaokao protivrje~an,neta~anida nije ponudio odgovor na pitawe {ta je bio uzrok poplave.Op{tinski sud je poklonio vjeru nalazu i mi{qewuvodoprivrednog vje{taka jer je on svoj osnov crpio izkompletnogProstornogplanaOp{tine[irokiBrijeg,kojijeizradio Urbanisti~ki zavod 1986. godine i koji je va`io uvrijeme plavqewa. Dopisu Slu`be za prostorno ure|ewe iza{titu okoli{a drugoapelantaod27. juna2006.godine, au kom je navedeno da se parcela k.~. broj 1577 k.o. Quti Dolac nalazivan granica podru~ja plavqena prema Prostornom planuOp{tine [iroki Brijeg, nije poklowena vjera jer je u dopisu

ozna~enaparcelakojanijebila predmet spora (sporna parcelak.~. broj 1577/2) , te zbog toga {to je dopis bio potkrijepqenizvodomizProstornogplanabezoznaka,naznakegodinenakojuseodnosi, ovjere, oznakekota,mjerila, spornenepokretnostiikatastarskih oznaka. Daqe, Op{tinski sud je ukazao na ~lan154stav1Zakonaoobligacionimodnosimakojimjeregulisanodakodrugom{tetuprouzrokuje du`an je i da je nadoknadi,akone doka`e da je {teta nastala bez wegove krivice. Na osnovuizvedenihdokaza, nalaza i mi{qewa vodoprivrednogvje{takai nalaza i mi{qewa vje{taka geometra sa nazna~ewemstogodi{we kote sa sjeveroisto~ne strane objekta, a kojipodatak je dobijen od JP Vodoprivreda Federacije BiH, teiskaza zakonskog zastupnika prvotu enog da su linijestogodi{wih voda jo{ tri metra iznad ovih kota, Op{tinski

sud je utvrdio da je prvoapelantov objekat sagra|en u kruguunutar plavqewa granice velikih voda. Navedena granica jeutvr|enaProstornimplanom Op{tine [iroki Brijeg, koji jeizradio Urbanisti~ki zavod1986.godine. Daqe,~lanom78 stav3 Zakona o vodama bilo je zabraweno gra|ewe objekata naudaqenostimawojod10metaraodpoplavnelinijevelikihvodana podru~jima na kojim nisu izgra|eni nasipi. S obzirom na toda u konkretnom slu~aju nije pribavqena vodoprivrednasaglasnost propisana~lanom 29Zakonao vodama, a {toje bilaobaveza organa drugoapelantove uprave u postupku izdavawaodobrewa za gra|ewe i upotrebne dozvole, u skladu sa ~lanom132 stav 3 Zakona o prostornom ure|ewu, u kojem slu~aju bi seutvrdilo da je parcela ozna~ena kao k.~. broj 1577/2 unutargranica velikih voda, Op{tinski sud nije mogao prihvatitidrugoapelantov prigovor vi{e sile. Daqe, istaknuto je da utoku postupka nije utvr|eno da je od prvoapelanta tra`enopribavqawe vodoprivredne saglasnosti, odnosno da jeupozoren da je treba pribaviti, kao ni da je bio upozoren dagradwu preuzima na sopstveni rizik, u kojem slu~aju bi sedrugoapelant mogao osloboditi odgovornosti. S obzirom nanavedeno,Op{tinski sudje zakqu~io da se ne mo e iskqu~itinepravilnost radadrugoapelantovihnadle nihorgana,a timei odgovornost za nastalu {tetu, a {toproizilazi iz ~lana 172stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, jer drugoapelant, kaoodgovornopravnolice,odgovaraza{tetuwegovihorgana,pajedu an i da je nadoknadi. Naosnovunalaza i mi{qewa vje{takagra|evinske struke, utvr|eno je da objekat prvoapelantoveklaonice nijeisti u projektu i na terenu, odnosno da je objekatve}e spratnosti, du inei {irine. Op{tinskisud je zakqu~ioda ova ~iwenica ne uti~e na drugoapelantovu odgovornost zanaknadu {tete s obzirom na to da se, prema nalazu i skicivje{taka geometra, cijeli objekat, sem prete nog dijelasepti~ke jame, nalazi na k.~. broj 1577/2, a koju je drugoapelantugovorom o dodjeli gra|evinskog zemqi{ta na kori{}ewe od15. juna 1988. godine dodijelio prvoapelantu u svrhu izgradweklaonice. Nakon pribavqawa potrebnih dozvola i odobrewaprvoapelant je zapo~eo i izveo radove u najboqoj vjeri, snapomenom da je naknadno izvedene radove mogao ilegalizovati. Sem toga, istaknuto je da u toku postupka nijedokazanodasunaknadnopreduzetiradovibilokako uticali napojavu plavqewa. Tako|e, drugoapelantu toku postupka ni~imnije dokazao da je, kad je utvrdio da prvoapelant ne gradi uskladu sa dozvolom za gra|ewe, odnosno da je nakon izdavawadozvole za gra|ewe preduzeo radove koji su suprotni dozvoli,protiv prvoapelanta preduzeo mjere kao {to su nare|ewe zaobustavu gradwe ili ru{ewe bespravno sagra|enog objekta.

13. Drugoapelant je obavezan da, u skladu sa ~lanom 277Zakona o obligacionim odnosima, prvoapelantu na dosu|eniiznos naknade {tete isplati i zakonsku zateznu kamatu koju jeprvoapelant tra`io i to od 9. jula 1996. godine kao danapodno{ewa tu`be pa do isplate. Najzad, odluku o naknaditro{kova postupka Op{tinski sud je zasnovao na ~l. 386 i 387Zakona o parni~nom postupku, primjewuju}i Advokatskutarifu ("Slu bene novine FBiH" broj 67/02), te novuAdvokatsku tarifu, pritom vode}i ra~una o limitimapropisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona oadvokaturi ("Slu`bene novine FBiH" broj 18/05).

14.Kantonalni sud je Presudom broj 007-0-G`-07-000467 od20. avgusta 2007. godine prvoapelantovu `albu u cijelostiodbio kao neosnovanu, a drugoapelantovu `albu djelimi~nouva`io. Tako|e je prvostepenu presudu preina~io u dijelukojimjeodlu~enoozakonskimzateznimkamatamaodre|uju}izapo~etak toka zakonskih zateznih kamata dan presu|ewa, tj. 8. januar 2007. godine, umjesto od dana podno{ewa tu`be, tj. od 9. jula 1996. godine. U obrazlo`ewu presude je, izme|u ostalog,istaknuto da je prvostepeni sud pravilno postupio kada jeodbioprvoapelantovtu`beni zahtjev u odnosu na prvotu`enogs obzirom na ~iwenicu da je on radio u skladu sa planom radare`ima Kule zatvara~nice i ni u kojem slu~aju nije odgovoranza {tetu nastalu na apelantovim objektima. Pri tome,istaknutoje da su objekti izgra|eni na plavnom podru~ju, te da

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 67/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 67

zbog toga prvotu`eni za wih nikad nije izdao vodoprivrednusaglasnost. Neosnovanim su ocijeweni drugoapelantovinavodi da je prvoapelant iskqu~ivo odgovoran za nastanak{tete jer je bespravno sagradio objekte koji su poplavqeni. Uvezi s tim, ponovqen je stav Op{tinskog suda da ~iwenica dasagra|eni objekat ne odgovara objektu iz projekta nije oduticaja na nastanak {tete i plavqewe ovih objekata, uznespornu~iwenicuda drugoapelant,akoje znaoda prvoapelantbespravno gradi objekat, nije preduzeo ni{ta kako bi munaredio da obustavi radove ili da sru{i bespravno izgra|eneobjekte. Neosnovanim je ocijewen i drugoapelantov `albeninavod da je prvoapelant odgovoran za {tetu jer nije pribaviovodoprivrednu dozvolu. U vezi s tim, ukazano je na to da je~lanom 132 stav 3 tada va`e}eg Zakona o prostornom ure|ewubilo regulisano da sve propisane saglasnosti, u postupkuizdavawa urbanisti~ke saglasnosti, po slu`benoj du`nostipribavqa organ nadle`an za poslove urbanizma. S obzirom nato da je drugoapelantov organ izdao odobrewe za gra|ewe iupotrebnudozvolu na osnovunepotpune dokumentacije, te da jenesporno da vodoprivredna dozvola nije pribavqena,iskqu~iva odgovornost je na drugoapelantu koji je navedenoodobrewe i dozvolu izdao ne uzimaju}i u obzir stru~nomi{qewe vodoprivrednih organizacija, te ne vode}i ra~una oeventualnim posqedicama koje su se mogle predvidjeti, a kojesu se kasnije i dogodile. Neosnovanim su ocijeweni idrugoapelantovi`albeninavodikoji su seodnosili nanalazimi{qewe vje{taka geodetske struke, te vje{taka gra|evinskestruke, jer je prvostepeni sud nalaze ocijenio kao jasne,potpune, nedvojbene i ura|ene u skladusa pravilimastruke, tedao vaqane i argumentovane razloge zbog kojih im je pokloniovjeru, a {to sve prihvata i ovaj sud.

15. Daqe, drugoapelantovi `albeni navodi u pogledupo~etka ra~unawa zakonskih zateznih kamata ocijeweni suosnovanim. U vezi s tim, Kantonalni sud je istakao da se priodre|ivawu po~etka roka od kog se ra~unaju zakonske zateznekamate rukovodio stavom Vrhovnog suda u Presudi broj070-0-Rev-06-000 058 od 26. decembra 2006. godine, te stavomUstavnog suda iz Odluke broj AP 2524/05 od 16. januara 2007.godine. Najzad, neosnovanim su ocijeweni i drugoapelantovi`albeni navodi u odnosu na odluku o tro{kovima postupka jer

jeocijewenodaje prvostepeni sudpravilnoodmjerio i dosudiotro{kovepostupkaprimjenom~l.386i387Zakonaoparni~nompostupku, uz primjenu advokatskih tarifa koje su vrijedile uvrijeme preduzetih pojedina~nih parni~nih radwi.

16. Vrhovni sud je Presudom broj 58 0 P 900588 07 Rev od 19.februara 2009. godine djelimi~no uva`io drugoapelantovureviziju, te obje ni`estepene presude preina~io u dijeluodluke o tro{kovima postupka, tako da je drugoapelantaobavezao da prvoapelantu nadoknadi tro{kove postupka uiznosu od 8.724,00 KM umjesto 12.584,00 KM. U ostalom dijeludrugoapelantova revizija je odbijena kao neosnovana. Uobrazlo`ewu presude je istaknuto da se jedan oddrugoapelantovih albenih prigovora odnosio i na tro{kovepostupka, s tim da drugoapelant nije osporavao primjenurelevantnih odredbi Zakona o parni~nom postupku iadvokatskih tarifa, nego je ukazivao na to da prvostepeni sudnije pravilno sabrao tro{kove, a o ~emu je drugostepeni sud

propustio da odlu~i. S obzirom na navedeno, Vrhovni sud jeutvrdio da je ovaj prigovor revizije osnovan, pa je objeni`estepene presude u ovomdijelupreina~ioprimjenom~lana249 stav1, a u vezi sa ~lanom254 Zakonao parni~nom postupku.Daqe,Vrhovni sudje istakao daje drugostepenisud,odlu~uju}io ostalim drugoapelantovim `albenim navodima,prvostepenupresudu ispitao, te dao vaqane razloge koje u cijelostiprihvata i ovaj sud. Vrhovni sud je zakqu~io da je na utvr|eno~iweni~no stawe ni`estepeni sud pravilno primijeniomaterijalno pravo, pa je drugoapelantov prigovor revizije opogre{noj primjeni materijalnog prava ocijewen kaoneosnovan. Daqe, drugoapelant je u reviziji isticao da,ukoliko je sudna{ao da nema propusta prvotu`enog za nastalu{tetu, onda ne postoji ni wegova odgovornost jer je nastala

{teta rezultat prirodne nepogode, kao vi{e sile koja gaosloba|aod odgovornosti. U vezi s ovim navodima,Vrhovnisud je istakao da je ~lanom 78 stav 3 Zakona o vodama zabrawenopodizawe objekata na udaqenosti mawoj od 10 metara odpoplavne linije velikih voda na podru~ju gdje ne postojeizgra|eni nasipi, te da nije ispo{tovana odredba ~lana 29Zakona o vodama, odnosno da nije pribavqena vodoprivrednasaglasnost, a koju je, prema ~lanu 132 stav 3 Zakona oprostornom ure|ewu, trebao pribaviti drugoapelantov organu postupku izdavawaodobrewaza gra|ewe i upotrebnedozvole.Drugoapelant nije dokazao, a nije ni tvrdio, da je odprvoapelanta tra`io pribavqawevodoprivredne saglasnostiili da je prvoapelant bio upozoren na potrebu wenogpribavqawa, a {to bi za posqedicu, da se prvoapelant onavedeno oglu{io i preduzeo gradwu, imalo da nastanak {tetebude wegov rizik. S obzirom na to da je drugoapelant izdaoodobrewe za gra|ewe i upotrebnudozvolu u granicamavelikihvoda, tose ne mo`e pozivati na prigovor vi{e sile. Na osnovunavedenog, zakqu~enoje daje sudpravilnoprimijenio ~lan 154stav 1 Zakona o obligacionim odnosima kada je odbioprvoapelantov tu`beni zahtjev u odnosu na prvotu`enog,obavezuju}idrugoapelantada munadoknadimaterijalnu{tetu,pri tome se pozivaju}i na ~lan 172 stav 1 Zakona oobligacionim odnosima, koji propisuje da pravno liceodgovara za {tetu koju wegov organ prouzrokuje tre}em licu uvr{ewuili u vezi sa vr{ewem svoje funkcije.Najzad, Vrhovnisud je istakao da drugoapelant, zbog propusta svog organauprave, odgovara i prema odredbi ~lana 308 Zakona o dr`avnojupravi, koji jeva`iou vrijeme izdavawarje{ewao odobrewuzagra|ewe i upotrebne dozvole.

IV . Apelacijaa) Navodi iz apelacije17.Prvoapelant smatra damuje presudomKantonalnog suda

povrije|eno pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II /3e) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije zaza{titu qudskih prava i osnovnih sloboda (u daqwem tekstu:Evropska konvencija). Apelantosporavapresudu Kantonalnogsuda u dijelu u kojem je odlu~eno o po~etku ra~unawa zakonskihzateznih kamata. Naime, apelant smatra da je Kantonalni sud

propustioda navaqanna~in obrazlo`isvojupresuduu dijeluukojem je odlu~eno o po~etku ra~unawa zakonskih zateznihkamata isti~u}i da je prvostepeni sud u vezi s tim dao jasno ivaqano obrazlo`ewe. Apelant smatra da je zakonske zateznekamate trebalo ra~unati od dana koji je odredio Op{tinskisud, a koji je svoju odluku na vaqan na~in obrazlo`io, a ne oddana dono{ewa prvostepene presude, kako je to utvrdioKantonalni sud, pri tome u potpunosti zanemaruju}i dokaze uspisu iz kojih nedvosmisleno proizilazi da je u wegovomslu~aju {teta nastupila jo{ 1996. godine pa da su mu od tadatrebale biti dosu|ene i zakonske zatezne kamate.

18. Drugoapelant smatra da mu je osporenim presudamaVrhovnog, Kantonalnog i Op{tinskog suda povrije|eno pravonapravi~nosu|eweiz~lana II/3e)Ustava Bosnei Hercegovinei ~lana6 stav 1Evropskekonvencije.Drugoapelant isti~eda jeprvoapelant dobio odobrewe za gra|ewe klaonice premaglavnom projektu kog je izradio projektni biro "Urbis-86", a

zatim i upotrebnu dozvolu 1989. godine, ~iji je sastavni dioIzvje{taj Komisije za tehni~ki prijem izvedenih radova od 3.februara 1989. godine. Komisija za procjenu {tete nastaleusqed prirodne nepogode poplave Op{tine [iroki Brijegsa~inila je zapisnik12. aprila1996. godineu kojemje utvr|enoda su poplavqeni podrum, {tala, sviwac i septi~ka jama.Prvoapelant je nakontehni~kog prijema i dobijawa upotrebnedozvole mijewao izgled terena na datoj lokaciji, a {toproizilazi iz nalaza i mi{qewa vje{taka gra|evinskestrukeod 12. oktobra 2006. godine i iz inspekcijskih nalaza od 16.decembra 2005. godine i 23. januara 2007. godine. Naime,prvoapelant je ispod klaonice iskopao podrum, 2,5 m ni`e odkote klaonice, a {to nije bilo dozvoqeno odobrewem zagra|ewe i upotrebnom dozvolom od wegovog organa uprave.

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 68/144

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 69/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 69

22. Op{tinski sud je u odgovoru na navode izdrugoapelantove apelacije istakao da iz wegove odlukeproizilazi da je ona zasnovana na dokazima sprovedenim naglavnoj raspravi, pri ~ijem izvo|ewu strankama nije bilouskra}eno niti jedno od prava garantovanih ~lanom 6 stav 1Evropske konvencije. Op{tinskisud je ponovio stav iznesen uosporenoj presudi da je na osnovu nalaza i mi{qewa vje{takagra|evinske struke utvr|eno da je bilo odstupawa odizvedbenog projekta u dijelu septi~ke jame, dok je klaonicasagra|enanak.~.koju je drugoapelantdodijelioprvoapelantuusvrhu wene izgradwe. Ukazano je i na to da drugoapelant upostupkunijedokazaodajepreduzeomjereprotivprvoapelantau pogledu radova koji su odstupali od izdate gra|evinskedozvole.Najzad,Op{tinskisudjeistakaodajedrugoapelantuzapelaciju prilo`io akte koji su doneseni nakon prvostepenepresude od 8. januara 2007. godine, i to: Rje{eweZemqi{nokwi nog ureda Op{tinskog suda u [irokomBrijegu broj Dn: 696/06 od 5. oktobra 2007. godine, Rje{eweKantonalnog suda u [irokom Brijegu broj 008-0-G`-08-000 120od20.juna2008. godinei Zapisniko inspekcijskom pregledu od23. januara 2007. godine, pa ih ovaj sud nije mogao ni ocijeniti,odnosno oni nisu mogli uticati na wegovu odluku.V . Relevantni propisi

23. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Slu`beni listSFRJ" br. 29/78,39/85, 45/89 i 57/89,"Slu`beni list RBiH" br.2/92, 13/93 i 13/94, te "Slu`bene novine Federacije BiH" broj29/03) relevantne odredbe glase:

^lan 154(1)Ko drugomprouzrokuje {tetu du`an je nadoknaditi je,

ukoliko ne doka`e da je {teta nastala bez wegove krivice.

^lan 172(1) Pravno lice odgovara za {tetu koju wegov organ

prouzrokujetre}emlicuuvr{ewuiliuvezisavr{ewemsvojihfunkcija.

^lan 186Obaveza naknade{tete smatra se dospjelom od trenutka

nastanka {tete.

^lan 189Visinanaknade {teteodre|ujese premacijenamau vrijeme

dono{ewasudskeodluke,izuzevslu~aja kadzakonnare|uje{tadrugo.

^lan 277 Du`nik koji zakasni sa ispuwewem nov~ane obaveze duguje,

pored glavnice, i zateznu kamatu prema stopi utvr|enoj saveznim zakonom.

VI . Dopustivost24. U skladusa ~lanom VI /3b) UstavaBosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kog suda u Bosni i Hercegovini.

25. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svi

djelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwemdjelotvornom pravnom lijekukoji je koristio.

26. U konkretnom slu~aju prvoapelant osporava PresuduKantonalnog suda broj 007-0-G`-07-000 467 od 20. avgusta 2007.godine, protiv kojenemadrugihdjelotvornih pravnih lijekovamogu}ih premazakonu. Zatim, osporenu presudu prvoapelant jeprimio 24. avgusta 2007. godine, a apelacija je podnesena 24.septembra 2007. godine. Drugoapelant osporava PresuduVrhovnog suda broj 58 0 P 900588 07 Rev od 19. februara 2009.godine, protiv kojenemadrugihdjelotvornih pravnih lijekovamogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu drugoapelant je primio 27. marta 2009. godine, a apelacija je podnesena 20.

maja 2009. godine. Shodno navedenom, slijedi da su objeapelacijepodneseneurokuod60dana,kakojepropisano~lanom16 stav 1 Pravila Ustavnog suda. Kona~no, apelacijeispuwavaju i usloveiz ~lana16st.2 i 4 Pravila Ustavnog suda, jer nisu o~igledno (prima facie) neosnovane, niti postoji nekidrugi formalni razlog zbog kog apelacije nisu dopustive.

27. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI /3b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16 st. 1, 2 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetne apelacije ispuwavajuuslove u pogledu dopustivosti.

VII . Meritum28. Prvoapelant osporava presudu Kantonalnog suda, a

drugoapelant presude Vrhovnog suda, Kantonalnog suda iOp{tinskog suda tvrde}i da im je tim presudama povrije|enopravoiz ~lana II/3e) UstavaBosnei Hercegovinei ~lana6 stav1 Evropske konvencije.

29. ^lan II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskimi krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

^lan 6 stav 1 Evropske konvencije u relevantnom dijeluglasi:

1. Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza iliosnovanosti bilo kakve krivi~ne optu be protiv wega, svakoima pravo na pravi~no su|ewe i javnu raspravu u razumnom rokupred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovqenimsudom.

30. U su{tini, prvoapelant smatra da mu je osporenompresudom Kantonalnog suda povrije|eno pravo na pravi~nosu|ewe zbog pogre{nog stava da se zatezna kamata obra~unavaod dana presu|ewa, odnosno od dana dono{ewa prvostepeneodluke. Prema wegovom mi{qewu, zatezna kamata se dosu|ujeodmomentanastanka{tete,kojajeuwegovomslu~ajunastupila1996. godine.

31. Ustavni sud, prije svega, podsje}a na to da je pitawepo~etka roka za ra~unawe zakonskih zateznih kamata priodre|ivawu materijalne {tete ve} raspravqao u nizu svojihodluka (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumubroj AP 1433/06 od 13. septembra 2007. godine, stav 29,objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" broj 86/07, Odluka odopustivosti i meritumubroj AP1757/06 od8.jula2008.godine,stav 43, objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" broj 99/08 iOdluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3013/06 od 29.aprila2009.godine, stav 89,objavqena u "Slu`benom glasnikuBiH" broj 50/09). U navedenim odlukama je izra`enostanovi{te da se pri odre|ivawu materijalne {tete zateznakamatadosu|ujeod dana nastanka {tete,a neod dana dono{ewaprvostepene presude. Naime, Ustavni sud je u Odluci broj AP 1757/06, stav 43, zakqu~io da je " […] ~lanom 186. Zakona oobligacionimodnosimapropisanodaseobavezanaknade{tetesmatra dospjelom od trenutka nastanka{tete. Nadaqe, ~lanom277. navedenog zakona propisano je da du`nik koji zakasni sispuwewem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu

kamatu. Stoga, premami{qewu Ustavnog suda, iako navedenim~lanovimaeksplicitnonijenavedenoodkadasezateznakamatadosu|uje pri materijalnoj {teti, ipak, iz navedenih zakonskihodredaba proizlazida bi zateznu kamatuu slu~aju materijalne{tetetrebalodosuditi oddananastanka{tete(vidi Komisijaza qudska prava pri Ustavnom sudu, Odluka broj CH/01/7090 od27.juna 2007. godine, ta~ka 45.Odluke) […] ". Imaju}i u vidu da je ovakvo stanovi{te izra`eno u vezi sa tuma~ewemrelevantnih odredbi Zakona o obligacionim odnosima,koje sui u vrijeme dono{ewa osporene presude Kantonalnog suda, kaoi oveodluke, u nepromijewenom sadr`aju i daqe na snazi, te dapredmetna apelacija pokre}e identi~no pitawe, tj. isplatuzateznih kamatau slu~ajumaterijalne{tete, a koje je ve}biloraspravqenou citiranimodlukama, Ustavnisudjezakqu~ioda

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 70/144

Broj 23– Strana 70 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

i predmetnu odluku donese u skladu sa navedenim odlukamaUstavnog suda, te da se umjesto posebnog obrazlo`ewamerituma ove odluke u pogledu `albenih navoda apelanata upotpunosti poziva na citirani stav. Pri tome, Ustavni sud serukovodio~iwenicomda je,prijesvega, potrebnoobezbijeditipravilnu primjenu relevantnih zakonskih odredbi, a s ciqemobezbje|ewa pravne sigurnosti i pravilne primjenematerijalnog prava.

32. Ocjewuju}i sve navedeno, Ustavni sud zakqu~uje da jeKantonalni sud, odre|uju}i za po~etak ra~unawa roka zaobra~un zakonske zatezne kamate dan dono{ewa prvostepenepresude, a ne dan nastanka materijalne {tete, povrijedioprvoapelantovo pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije.

33. U odnosu na drugoapelanta, Ustavni sud, prije svega,podsje}a na svoj stav da dr`avni organi i javna vlast, kaou~esnici sudskih postupaka, ne u`ivaju prava iz Evropskekonvencije, ali da u`ivaju garancije qudskih prava iz UstavaBosnei Hercegovine (vidiUstavnisud, Odluka odopustivostii meritumu broj AP 39/03 od 27. februara 2004. godine,objavqenau "Slu benomglasnikuBiH" broj19/04, dostupnanaweb-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba ).

34. U su{tini, drugoapelant smatra da mu je osporenimpresudamaVrhovnog,Kantonalnog i Op{tinskogsudapravonapravi~no su|ewe povrije|eno zbog pogre{no utvr|enog~iweni~nog stawa i pogre{ne primjene materijalnog prava.

35. U vezi s tim, Ustavni sud, prije svega, podsje}a na to da,premapraksiEvropskogsudazaqudskaprava(udaqwemtekstu:Evropski sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije dapreispituju zakqu~ke redovnih sudova u pogledu ~iweni~nogstawa i primjene materijalnog prava (vidi Evropski sud, Pronina protivRusije , Odlukao dopustivostiod 30.juna 2005.godine, aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nijenadle`an da supstitui{e redovne sudove u procjeni ~iwenicai dokaza, ve} je, generalno, zadatak redovnih sudova da ocijene~iwenice i dokaze koje su izveli (vidi Evropski sud, Thomasprotiv Ujediwenog Kraqevstva , presuda od 10. maja 2005.godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je daispita da li su, eventualno, povrije|ena ili zanemarenaustavna prava (pravo na pravi~no su|ewe, pravo na pristupsudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li jeprimjena zakona bila, eventualno, proizvoqna ilidiskriminaciona.

36. Iz onoga {to je predo~eno Ustavnom sudunedvosmisleno proizilazi da je u konkretnom slu~aju odrugoapelantovoj odgovornosti da naknadi {tetuprvoapelanturaspravqano pred tri sudske instance.Daqe, niu jednoj fazi postupka drugoapelantu nije bila uskra}enamogu}nostda iznosi~iwenice i predla`e dokazekojim bi biooslobo|en od odgovornosti za {tetu koja je nastalaprvoapelantu, odnosno da dokazuje eventualno wegov doprinosu nastanku {tete. Tako|e, drugoapelant nije bio uskra}en zamogu}nost da raspravqa o prijedlozima, ~iwenicama idokazima koje je u postupku iznosio prvoapelant. Najzad,drugoapelant u toku cijelog postupka nije osporavao da je

wegov organ prvoapelantu izdao odobrewe za gra|ewe iupotrebnu dozvolu, bez prethodno pribavqene vodoprivrednesaglasnosti,a {toje, premaocjeniredovnihsudova,u skladu sarelevantnim zakonom va`e}im u vrijeme izdavawa navedenihdozvola, bila obaveza wegovog organa. Ustavni sud primje}ujeda drugoapelant ni u apelaciji ne osporava ovu ~iwenicu, a naosnovukojesu redovni sudovii utvrdiliwegovuodgovornost,usmislu~l. 154i 172Zakona o obligacionimodnosima. Daqe, izobrazlo`ewa osporenih presuda proizilazi da su redovnisudovi u tom smislu dali jasne i obrazlo`ene razloge zbogkojih su ocijenili da je drugoapelant odgovoran da nadoknadi{tetu prvoapelantu. Pri tom, Ustavni sud primje}uje da se izobrazlo`ewa osporenih presuda ne mo`e zakqu~iti da su

redovni sudovi u primjeni prava postupali proizvoqno i nana~in kojim bi drugoapelant bio diskriminisan. Imaju}i uvidu navedeno, a naro~ito stavove Evropskog i Ustavnog sudanavedene u ovoj odluci, Ustavni sud smatra da sudrugoapelantovinavodio povredipravana pravi~nosu|ewe iz~lana II /3e) Ustava Bosne i Hercegovine neosnovani.

VIII . Zakqu~ak37. Ustavni sud konstatuje da postoji povreda prava na

pravi~no su|ewe kada nadle`ni sud pri odre|ivawumaterijalne {tete zateznu kamatu dosu|uje od dana dono{ewaprvostepene presude, umjesto od dana nastanka {tete, a kako jeto regulisano relevantnim zakonskim odredbama.

38. Ustavni sud konstatuje da ne postoji povreda prava napravi~no su|ewe kada nadle`ni sudovi u obrazlo`ewuosporenih presuda daju jasne i obrazlo`ene razloge na kojimasu utemeqili svoje odluke koje su zasnovali na ~iweni~nomstawu utvr|enom na osnovu sprovedenih dokaza, a na koje suprimijenili relevantne odredbe materijalnog prava na na~inkoji ne ostavqa utisak proizvoqnosti i nijediskriminatorski.

39. Na osnovu ~lana 61 st. 1, 2 i 3 i ~lana 64 stav 1 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

40. Prema ~lanu VI /5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosnei HercegovineProf. dr Miodrag Simovi}, s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, usastavu: predsjednik Miodrag Simovi}, potpredsjednice Valerija Gali} i Seada Palavri}, sudije Mato Tadi} i Mirsad ]eman, na sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine, u predmetu brojAP 2612/07, rje{avaju}i zahtjevOp}ine [iroki Brijeg, na osnovu~lanaVI/3.b)UstavaBosnei Hercegovine, ~lana 59.stav3. i ~lana 70. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i

51/09), donio jeRJE[ENJE1

Usvaja se zahtjevOp}ine [iroki Brijegza preispitivanjeOdluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP2612/07 od25. februara 2010. godine.

OBRAZLO@ENJE1. Op}ina [iroki Brijeg (u daljnjem tekstu: u~esnik u

postupku), kojuzastupa Op}inskopravobranila{tvo,podnijela je10. juna2010.godine zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnogsuda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) brojAP 2612/07 od 25. februara 2010. godine.

2. Ustavni sud je Odlukom broj AP 2612/07 od 25. februara 2010. godine usvojio apelaciju Nikole Anda~i}a (u daljnjemtesktu: apelant) ulo`enu protiv Presude Kantonalnog suda uMostaru (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj007-0-G`-07-000 467 od 20. augusta 2007. godine, zbogpovrede pravana pravi~nosu|enje iz~lana II/3.e)Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{tituljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija).Presuda Kantonalnog suda je ukinuta u dijelu kojim je odlu~eno o zakonskojzateznojkamati, a Kantonalnom sudu jenalo`eno da, po hitnom postupku, donese novu odluku, u skladusa ~lanom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 6. stav 1.Evropske konvencije.

3. S obzirom na to da nije mogu}e sastaviti izvorno vije}e,predsjednik Ustavnog suda je, u skladu sa ~lanom 70. stav 4.Pravila Ustavnog suda, odlu~io da vije}e koje }e odlu~ivati o

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 71/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 71

zahtjevu za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj AP2612/07 od 25. februara2010. godine ~ine:predsjednik MiodragSimovi}, potpredsjednice Valerija Gali} i Seada Palavri}, sudijeMato Tadi} i Mirsad ]eman.

4. U navedenoj odluci, ~ije se preispitivanje tra`i, Ustavnisud je u ta~kama 2. i 3. naveo: "Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2.Pravila Ustavnog suda, od Kantonalnog suda i op}ine [irokiBrijeg, kao u~esnika u postupku (u daljnjem tekstu:drugotu`eni), zatra eno je 18. oktobra 2007. godine da dostaveodgovorna apelaciju. Kantonalni sud i drugotu`eninisudostaviliodgovore na apelaciju."

5.U zahtjevu zapreispitivanje u~esnik u postupku je,izme|uostalog, naveo da je za odluku Ustavnog suda, ~ije sepreispitivanje tra`i, saznao 17. maja 2010. godine kada mu jedostavljena Presuda Kantonalnog suda u Mostaru broj007-0-G`-07-000467 od 4. maja 2010. godine. Dalje, u zahtjevu je istaknuto da kao u~esnik u postupku nije odgovorio na apelaciju. U prilog toj tvrdnji istaknuto je da apelacija, koja jebila predmet odlu~ivanja u Odluci broj AP 2612/07, nije bila dostavljena ni Op}ini [iroki Brijeg, kao ni op}inskom javnompravobraniocu, odnosno niti jednoj slu`bi Op}ine [iroki Brijeg.Na osnovu navedenog, u~esnik u postupku zaklju~uje da jeUstavni sud, dono{enjem Odluke o dopustivosti i meritumu broj

AP 2612/07, a da prethodno nije u~esniku u postupku dostavioapelaciju na odgovor, prekr{io ~lan 22. stav 2. Pravila Ustavnogsuda. Tako|er, u zahtjevu za preispitivanje je istaknuto da je na osnovu uvida u spis utvr|eno da punomo} za apelantovozastupanje: "[…] ne sadr`i ovla{tenje za podno{enje apelacije upredmetu AP-2612/07, kao i da nedostaje datum izdavanja punomo}i". Dalje, u zahtjevu za preispitivanje je istaknuto da jeu~esnik u postupku na presudu Kantonalnog suda u Mostaru,koja je bila predmet osporavanja apelacijom u Odluci broj AP2612/07, izjavio reviziju Vrhovnom sudu Federacije Bosne iHercegovine, te da je, nakon prijema odluke povodom ulo`enerevizije, podnio apelacijuUstavnom sud registriranupod brojemAP 1575/09. U odluci ~ije se preispitivanje tra`i ne postojiobrazlo`enje za{to predmeti nisu spojeni, odnosno za{to jeprejudicirana odluka Ustavnog suda o zateznim kamatama inare|eno njeno izvr{enje, a nije odlu~eno o apelaciji u~esnika upostupku koja se odnosi na glavno potra`ivanje.

6. Pri ispitivanju dopustivosti zahtjeva Ustavni sud je po{aoododredaba~lana70.PravilaUstavnogsuda,kojeurelevantnomdijelu glase:

^lan 70.1) U slu~aju da se otkrije neka ~injenica koja je po svojoj

prirodi mogla odlu~no utjecati na ishod spora i koja, kad jeodluka bila donesena, nije bila poznata Ustavnom sudu i nijerazumno mogla biti poznata stranci iz ~lana 15. stav 1. ta~ka b.ovih pravila, ta stranka mo`e, u roku od {est mjeseci nakon {to jestekla saznanje o toj ~injenici, podnijeti zahtjev Ustavnom suduza preispitivanje te odluke.

2) U zahtjevu iz stava 1. ovog ~lana treba navesti odluku ~ijese preispitivanje tra`i, kao i potrebne podatke koji ukazuju da suispunjeni uvjeti predvi|eni u stavu 1. ovog ~lana. U priloguzahtjeva dostavljaju se svi dokazi koji ga potkrepljuju. Zahtjev idokumenti dostavljaju se Uredu registrara.

[...]6) Kada izvorno vije}e odlu~i da }e preispitati svoju odluku,

predmet preispitivanja razmatra se u skladu sa pravilima koja se primjenjuju u redovnom postupku pred Ustavnim sudom.

[...]8) Preispitivanje odluke Ustavnog suda nije mogu}e ako je

od njenog dono{enja pro{lo vi{e od jedne godine.7. Iz navedenog ~lana Pravila Ustavnog suda proizlazi da su

uvjeti za usvajanje zahtjeva za preispitivanje odluke Ustavnogsuda postojanje ~injenica koje su po svojoj prirodi mogleodlu~no utjecati na ishod spora i koje, kad je odluka bila donesena, nisu bile poznate Ustavnom sudu i nisu razumnomogle biti poznate stranci, te da je zahtjev podnesen najkasnije u

roku od {est mjeseci od dana saznanja o tim ~injenicama, ali nekasnijeodgodinudanaoddono{enjaodluke~ijesepreispitivanjezahtijeva.

8. S obzirom na to da je odluka Ustavnog suda ~ije sepreispitivanje tra`idonesena25. februara2010. godine, a zahtjevpodnesen 10. juna 2010. godine, Ustavni sud zaklju~uje da je

zahtjev podnesen u roku koji je predvi|en ~lanom 70. st. 1. i 8.Pravila Ustavnog suda.9. Na osnovu ~lana VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,

odlukeUstavnogsudasukona~neiobavezuju}e.Sobziromnatoda zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda dovodi upitanje kona~nost odluke Ustavnog suda, mogu}nost preispitivanja tih odluka je, prema ~lanu 70. Pravila Ustavnogsuda, izuzetan postupak i mora biti strogo ispitivan.

10. U postupku preispitivanja kona~ne odluke Ustavnogsuda, Ustavni sud je ograni~en na ispitivanje toga da li su,prima facie, ~injenice koje su podnesene takve da bi po svojoj prirodimogle odlu~uju}e utjecati na ishod spora. S ciljem utvr|ivanja toga da li bi ~injenice na kojima se zasniva zahtjev za preispitivanje po svojoj prirodi mogle odlu~uju}e utjecati na ishod spora, one se moraju razmatrati u vezi sa odlukomUstavnog suda ~ije se preispitivanje tra`i. U vezi s tim, Ustavnisud isti~e da sam zahtjev za preispitivanje nije dovoljan da dovede do zaklju~ka da bi ~injenice navedene u zahtjevu moglepo svojoj prirodi odlu~uju}e utjecati na ishod spora. S drugestrane, Ustavni sud ne mo`e isklju~iti mogu}nost da bi ~injenicekoje su u pitanju mogle po svojoj prirodi odlu~uju}e utjecati na ishod spora. Ustavni sud treba da odlu~i da li ~injenice navedeneu zahtjevu stvaraju nedoumicu u pogledu zaklju~aka sadr`anih uodluci Ustavnog suda ~ije se preispitivanje tra`i.

11. U pogledu razmatranja osnovanosti konkretnog zahtjeva za preispitivanje navedeneodluke Ustavnogsuda, Ustavni sud jeizvr{io uvid u spis broj AP 2612/07, a na osnovu ~ega jekonstatiranodajepridono{enjuodluke~ijesepreispitivanjetra`iu~esniku u postupku bila uskra}ena mogu}nost da se izjasni onavodima iz apelacije u konkretnom predmetu. Shodnonavedenom, zaklju~eno je da je u konkretnom slu~aju izostala uredna dostava apelacije na odgovor u~esniku u postupku. Sobzirom na to da je u konkretnom slu~aju u~esnik u postupku, usmislu ~lana 15. stav 1. ta~ka b. Pravila Ustavnog suda, strankakojoj je bila uskra}ena mogu}nost da se izjasni o navodima izapelacije, a da je donesena odluka o dopustivosti i meritumu,Ustavni sud konstatira da je u zahtjevu za preispitivanjeopravdano ukazano na ~lan 22. stav 2. Pravila Ustavnog suda,koji regulira obavezu dostavljanja apelacije i drugoj stranci upostupku u kojem je donesena presuda/odluka koja se osporava apelacijom, a s ciljem davanja odgovora. Dalje, uvidom u spisUstavnog suda broj AP 1575/09 utvr|eno je da je u~esnik upostupku podnio apelaciju kojom se osporavaju presuda Op}inskog suda u Mostaru, presuda Kantonalnog suda uMostaru, te presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne iHercegovine, a da je predmet osporavanja apelacijom u Odlucibroj AP 2612/07 bila identi~na presuda Kantonalnog suda uMostaru. U skladu sa ~lanom 31. Pravila Ustavnog suda, kad seUstavnom sudu dostavi vi{e zahtjeva iz njegove nadle`nosti oistom pitanju, vije}e koje odlu~uje o predmetu }e, po pravilu,donijeti odluku o spajanju predmeta u kojima }e Ustavni sud,odnosno vije}e voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku. Sobzirom na to da u~esnik u postupku u predmetu Ustavnog suda broj AP 1575/09, tako|er, osporava i presudu Kantonalnog suda koja je bila predmet preispitivanja i u Odluci broj AP 2612/07, teimaju}i u vidu dosada{nju praksu Ustavnog suda, kao i da spajanje ova dva predmeta ne bi znatnije produ`ilo postupak,Ustavni sud je zaklju~io da je u zahtjevu za preispitivanjeopravdano ukazano na spajanje ova dva predmeta, u skladu sa ~lanom 31. Pravila Ustavnog suda.

12. Zbog navedenog, a polaze}i od odredaba ~lana 70.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuovog rje{enja.

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 72/144

Broj 23– Strana 72 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

13. U skladu sa ~lanom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,odluke Ustavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr.Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudaca, usastavu: predsjednik Miodrag Simovi}, dopredsjednice Valerija Gali} i Seada Palavri}, suci Mato Tadi} i Mirsad ]eman, na sjednici odr`anoj 14. rujna 2010. godine, u predmetu brojAP2612/07, rje{avaju}i zahtjev Op}ine [iroki Brijeg, na temelju~lanka VI/3.(b)UstavaBosnei Hercegovine,~lanka 59.stavak 3.i ~lanka 70. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), donio je

RJE[ENJE1

Usvaja se zahtjev Op}ine [iroki Brijeg za preispitivanjeOdluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP2612/07 od25. velja~e 2010. godine.

OBRAZLO@ENJE1. Op}ina [iroki Brijeg (u daljnjem tekstu: u~esnik u

postupku), koju zastupa Op}insko pravobraniteljstvo, podnijela je 10. lipnja 2010. godine zahtjev za preispitivanje OdlukeUstavnog suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavnisud) broj AP 2612/07 od 25. velja~e 2010. godine.

2. Ustavni sud je Odlukom broj AP 2612/07 od 25. velja~e2010. godine usvojio apelaciju Nikole Anda~i}a (u daljnjemtesktu: apelant) ulo`enu protiv Presude Kantonalnog suda uMostaru (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj007-0-G -07-000 467 od 20. kolovoza 2007. godine, zbogpovrede prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencijeza za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:Europska konvencija). Presuda Kantonalnog suda je ukinuta udijelu kojim je odlu~eno o zakonskoj zateznoj kamati, a Kantonalnom sudu je nalo`eno da, po hitnom postupku, donesenovu odluku, sukladno ~lanku II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanku 6. stavak 1. Europske konvencije.

3. S obzirom na to da nije mogu}e sastaviti izvorno vije}e,predsjednik Ustavnog suda je, sukladno ~lanku 70. stavak 4.Pravila Ustavnog suda, odlu~io da vije}e koje }e odlu~ivati ozahtjevu za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj AP2612/07 od 25. velja~e 2010. godine ~ine: predsjednik MiodragSimovi}, dopredsjednice Valerija Gali} i Seada Palavri}, suciMato Tadi} i Mirsad ]eman.

4. U navedenoj odluci, ~ije se preispitivanje tra`i, Ustavnisud je u to~kama 2. i 3. naveo: "Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2.Pravila Ustavnog suda, od Kantonalnog suda i op}ine [irokiBrijeg, kao u~esnika u postupku (u daljnjem tekstu:drugotu`eni), zatra eno je 18. oktobra 2007. godine da dostaveodgovorna apelaciju. Kantonalni sud i drugotu`eninisudostaviliodgovore na apelaciju."

5.U zahtjevu zapreispitivanje u~esnik u postupku je,izme|uostalog, naveo da je za odluku Ustavnog suda, ~ije sepreispitivanje tra`i, saznao 17. svibnja 2010. godine kada mu jedostavljena Presuda Kantonalnog suda u Mostaru broj007-0-G -07-000467 od 4. svibnja 2010. godine. Dalje, uzahtjevu je istaknuto da kao u~esnik u postupku nije odgovoriona apelaciju. U prilog toj tvrdnji istaknuto je da apelacija, koja jebila predmet odlu~ivanja u Odluci broj AP 2612/07, nije bila dostavljena ni Op}ini [iroki Brijeg, kao ni op}inskom javnompravobranitelju, odnosno niti jednoj slu`bi Op}ine [iroki Brijeg.Na temelju navedenog, u~esnik u postupku zaklju~uje da jeUstavni sud, dono{enjem Odluke o dopustivosti i meritumu broj

AP 2612/07, a da prethodno nije u~esniku u postupku dostavioapelaciju na odgovor, prekr{io ~lanak 22. stavak 2. Pravila Ustavnogsuda.Tako|er, u zahtjevuza preispitivanjeje istaknutoda je na temelju uvida u spis utvr|eno da punomo} za apelantovozastupanje: "[…]ne sadr i ovla{tenje za podno{enjeapelacije upredmetu AP-2612/07, kao i da nedostaje datum izdavanja punomo}i". Dalje, u zahtjevu za preispitivanje je istaknuto da jeu~esnik u postupku na presudu Kantonalnog suda u Mostaru,koja je bila predmet pobijanja apelacijom u Odluci broj AP2612/07, izjavio reviziju Vrhovnom sudu Federacije Bosne iHercegovine, te da je, nakon prijema odluke povodom ulo`enerevizije, podnio apelacijuUstavnom sud registriranupod brojemAP 1575/09. U odluci ~ije se preispitivanje tra`i ne postojiobrazlo`enje za{to predmeti nisu spojeni, odnosno za{to jeprejudicirana odluka Ustavnog suda o zateznim kamatama inare|enonjezinoizvr{enje, a nijeodlu~enoo apelacijiu~esnikaupostupku koja se odnosi na glavno potra`ivanje.

6. Pri ispitivanju dopustivosti zahtjeva Ustavni sud je po{aood odredaba ~lanka 70. Pravila Ustavnog suda, koje urelevantnom dijelu glase:

^lanak 70.1) U slu~aju da se otkrije neka ~injenica koja je po svojoj

prirodi mogla odlu~no utjecati na ishod spora i koja, kad jeodluka bila donesena, nije bila poznata Ustavnom sudu i nijerazumno mogla biti poznata stranci iz ~lanka 15. stavak 1. to~kab. ovih pravila, ta stranka mo`e, u roku od {est mjeseci nakon {to je stekla saznanje o toj ~injenici, podnijeti zahtjev Ustavnomsudu za preispitivanje te odluke.

2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog ~lanka treba navesti odluku~ijese preispitivanje tra`i,kao i potrebnepodatkekojiukazujudasu ispunjeni uvjeti predvi|eni u stavku 1. ovog ~lanka. U priloguzahtjeva se dostavljaju svi dokazi koji ga potkrepljuju. Zahtjev dokumenti se dostavljaju Uredu registrara.

[...]6) Kada izvorno vije}e odlu~i da }e preispitati svoju odluku,

predmet preispitivanja razmatra se sukladno pravilima koja se primjenjuju u redovitom postupku pred Ustavnim sudom.

[...]8) Preispitivanje odluke Ustavnog suda nije mogu}e ako je

od njezinog dono{enja pro{lo vi{e od jedne godine.7. Iznavedenog~lanka Pravila Ustavnog suda proizlazida suuvjeti za usvajanje zahtjeva za preispitivanje odluke Ustavnogsuda postojanje ~injenica koje su po svojoj prirodi mogleodlu~no utjecati na ishod spora i koje, kad je odluka bila donesena, nisu bile poznate Ustavnom sudu i nisu razumnomogle biti poznate stranci, te da je zahtjev podnesen najkasnije uroku od {est mjeseci od dana saznanja o tim ~injenicama, ali nekasnijeodgodinudanaoddono{enjaodluke~ijesepreispitivanjezahtijeva.

8. S obzirom na to da je odluka Ustavnog suda ~ije sepreispitivanje tra`i donesena 25. velja~e 2010. godine, a zahtjevpodnesen 10. lipnja 2010. godine, Ustavni sud zaklju~uje da jezahtjev podnesen u roku koji je predvi|en ~lankom 70. st. 1. i 8.Pravila Ustavnog suda.

9. Na temelju ~lanka VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,odluke Ustavnog suda su kona~ne i obvezuju}e. S obzirom na toda zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda dovodi upitanje kona~nost odluke Ustavnog suda, mogu}nost preispitivanja tih odluka je, prema ~lanku 70. Pravila Ustavnogsuda, izuzetan postupak i mora biti strogo ispitivan.

10. U postupku preispitivanja kona~ne odluke Ustavnogsuda, Ustavni sud je ograni~en na ispitivanje toga jesu li,prima facie, ~injenice koje su podnesene takve da bi po svojoj prirodimogle odlu~uju}e utjecati na ishod spora. S ciljem utvr|ivanja toga bi li ~injenice na kojima se temelji zahtjev za preispitivanjeposvojojprirodimogle odlu~uju}e utjecati na ishodspora,onesemoraju razmatrati u vezi sa odlukom Ustavnog suda ~ije sepreispitivanje tra`i. U vezi s tim, Ustavni sud isti~e da sam

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 73/144

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 74/144

Broj 23– Strana 74 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

6. Pri ispitivawu dopustivosti zahtjeva Ustavni sud jepo{ao od odredbi ~lana 70 Pravila Ustavnog suda, koje urelevantnom dijelu glase:

^lan 701) U slu~aju da se otkrije neka ~iwenica koja je po svojoj

prirodi mogla odlu~no da uti~e na ishod spora i koja, kad jeodluka bila donesena, nije bila poznata Ustavnom sudu i nije razumno mogla da bude poznata stranci iz ~lana 15 stav 1ta~ka b. ovih pravila, ta stranka mo`e, u roku od {est mjeseci nakon {to je stekla saznawe o toj ~iwenici, dapodnese zahtjev Ustavnom sudu za preispitivawe te odluke.

2) U zahtjevu iz stava 1 ovog ~lana treba da se naveduodluka ~ije se preispitivawe tra`i, kao i potrebni podacikoji ukazuju da su ispuweni uslovi predvi|eni u stavu 1 ovog ~lana. U prilogu zahtjeva dostavqaju se svi dokazi koji gapotkrepquju. Zahtjev i dokumenti dostavqaju seKancelariji registrara.

[...]6) Kada izvorno vije}e odlu~i da }e preispitati svoju

odluku, predmet preispitivawa razmatra se u skladu sapravilima koja se primjewuju u redovnom postupku predUstavnim sudom.

[...]8) PreispitivaweodlukeUstavnog sudanije mogu}e akojeod wenog dono{ewa pro{lo vi{e od jedne godine.

7.Iznavedenog~lanaPravilaUstavnogsudaproizilazidasu uslovi za usvajawe zahtjeva za preispitivawe odlukeUstavnog suda postojawe ~iwenica koje su po svojoj prirodimogleodlu~no dauti~una ishodsporai koje, kadje odlukabiladonesena, nisu bile poznate Ustavnom sudu i nisu razumnomoglebitipoznatestranci,tedajezahtjevpodnesennajkasnijeu roku od {est mjeseci od dana saznawa o tim ~iwenicama, aline kasnije od godinu dana od dono{ewa odluke ~ije sepreispitivawe zahtijeva.

8. S obzirom na to da je odluka Ustavnog suda ~ije sepreispitivawe tra`i donesena 25. februara 2010. godine, azahtjev podnesen 10.juna 2010. godine, Ustavnisud zakqu~uje da je zahtjev podnesen u roku koji je predvi|en ~lanom 70 st. 1 i 8Pravila Ustavnog suda.

9. Na osnovu ~lana VI /5 Ustava Bosne i Hercegovine,odlukeUstavnogsudasukona~ne i obavezuju}e.S obzirom na toda zahtjev za preispitivawe odluke Ustavnog suda dovodi upitawe kona~nost odluke Ustavnog suda, mogu}nostpreispitivawatih odluka je,prema~lanu70PravilaUstavnogsuda, izuzetan postupak i mora biti strogo ispitivan.

10. U postupku preispitivawa kona~ne odluke Ustavnogsuda, Ustavni sud je ograni~en na ispitivawe toga da li su, prima facie , ~iwenice koje su podnesene takve da bi po svojojprirodi mogle odlu~uju}e da uti~u na ishod spora. S ciqemutvr|ivawa toga dali bi~iwenicena kojimase zasnivazahtjevza preispitivawe po svojoj prirodi mogle odlu~uju}e da uti~una ishod spora, one se moraju razmatrati u vezi sa odlukomUstavnog suda ~ije se preispitivawe tra`i. U vezi s tim,Ustavni sud isti~e da sam zahtjev za preispitivawe nijedovoqan da dovede do zakqu~ka da bi ~iwenice navedene uzahtjevu mogle po svojoj prirodi odlu~uju}e da uti~u na ishodspora. S druge strane, Ustavni sud ne mo`e da iskqu~imogu}nost da bi ~iwenice koje su u pitawu mogle po svojojprirodi odlu~uju}e da uti~u na ishod spora. Ustavni sud trebada odlu~i da li ~iwenice navedene u zahtjevu stvarajunedoumicu u pogledu zakqu~aka sadr`anih u odluci Ustavnogsuda ~ije se preispitivawe tra`i.

11.U pogledu razmatrawaosnovanosti konkretnogzahtjevaza preispitivawe navedene odluke Ustavnog suda, Ustavni sud je izvr{io uvid u spis broj AP 2612/07, a na osnovu ~ega jekonstatovanodaje pridono{ewuodluke~ijese preispitivawetra`i u~esniku u postupku bila uskra}ena mogu}nost da seizjasnionavodimaizapelacijeukonkretnompredmetu.Shodno

navedenom, zakqu~eno je da je u konkretnom slu~aju izostalauredna dostava apelacije na odgovor u~esniku u postupku. Sobzirom na to da je u konkretnom slu~aju u~esnik u postupku, usmislu~lana15 stav 1 ta~ka b. Pravila Ustavnog suda, strankakojoj je bila uskra}ena mogu}nost da se izjasni o navodima izapelacije, a da je donesena odluka o dopustivosti i meritumu,Ustavni sud konstatuje da je u zahtjevu za preispitivaweopravdano ukazano na ~lan 22 stav 2 Pravila Ustavnog suda,kojireguli{eobavezudostavqawaapelacije i drugoj stranciupostupku u kojem je donesena presuda/odluka koja se osporavaapelacijom, a s ciqem davawa odgovora. Daqe, uvidom u spisUstavnog suda broj AP 1575/09 utvr|eno je da je u~esnik upostupku podnio apelaciju kojom se osporavaju presudaOp{tinskog suda u Mostaru, presuda Kantonalnog suda uMostaru, te presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne iHercegovine, a da je predmet osporavawa apelacijom u Odlucibroj AP 2612/07 bila identi~na presuda Kantonalnog suda uMostaru. U skladu sa ~lanom 31 Pravila Ustavnog suda, kad seUstavnom sudu dostavi vi{e zahtjeva iz wegove nadle`nosti oistom pitawu, vije}e koje odlu~uje o predmetu }e, po pravilu,donijeti odluku o spajawu predmeta u kojima }e Ustavni sud,odnosno vije}e voditi jedanpostupaki donijeti jednuodluku.Sobzirom na to da u~esnik u postupku u predmetu Ustavnog sudabroj AP 1575/09, tako|e, osporava i presudu Kantonalnog sudakojajebilapredmetpreispitivawaiuOdlucibrojAP2612/07,te imaju}i u vidu dosada{wu praksu Ustavnog suda, kao i daspajawe ova dva predmeta ne bi znatnije produ`ilo postupak,Ustavni sud je zakqu~io da je u zahtjevu za preispitivaweopravdano ukazano na spajawe ova dva predmeta, u skladu sa~lanom 31 Pravila Ustavnog suda.

12.Zbog navedenog, a polaze}iod odredbi ~lana70 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ovogrje{ewa.

13. U skladu sa ~lanom VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine,odluke Ustavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosnei HercegovineProf. dr Miodrag Simovi} ,s.r.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA/SREDI[NJE IZBORNO POVJERENSTVO

BOSNE I HERCEGOVINENa osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 6) i ~lana 5.15 Izbornog

zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01,7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), te ~lana 100.Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 23. sjedniciodr`anoj 31. marta 2011. godine, donijela

ODLUKU1

O POTVR\IVANJU I OBJAVI KANDIDATA ZANA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD

^lan 1.Za u~e{}e na prijevremenim izborima, koji se odr`avaju

08.05.2011. godine, za na~elnika Op}ine Mrkonji} Gradovjeravaju se kandidati:(064) Mrkonji} Grad1. TOMI] LJUBINKO

SDS - SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA2. ANI I] DIVNA

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD -MILORAD DODIK

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 75/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 75

^lan 2.Redoslijed kandidata iz ~lana 1. ove odluke je utvr|en

`rijebanjem koje je obavljeno dana 31.03.2011. godine.^lan 3.

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama FederacijeBiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benomglasniku Br~ko Distrikta BiH".

Broj 06-01-07-1-223-9/1131. marta 2011. godine

Sarajevo(U.I.)

Predsjednica Irena Had`iabdi}, s. r.

Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 6) i ~lanka 5.15Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), te~lanka 100. Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni iHercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj37/10, 71/10i 22/11),Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 23.sjednici odr`anoj 31. o`ujka 2011. godine, donijelo

ODLUKU1

O POTVR\IVANJU I OBJAVI KANDIDATA ZANA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD

^lanak 1.Za sudjelovanje na prijevremenim izborima, koji se

odr`avaju 08.05.2011. godine, za na~elnika Op}ine Mrkonji}Grad ovjeravaju se kandidati:(064) Mrkonji} Grad1. TOMI] LJUBINKO

SDS - SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA2. ANI I] DIVNA

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD -MILORAD DODIK^lanak 2.

Redoslijed kandidata iz ~lanka 1. ove odluke je utvr|en`drjebanjem koje je obavljeno dana 31.03.2011. godine.

^lanak 3.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama FederacijeBiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benomglasniku Br~ko Distrikta BiH".

Broj 06-01-07-1-223-9/1131. o`ujka 2011. godine

Sarajevo(U.I.)

Predsjednica Irena Had`iabdi}, v. r.

Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 6) i ~lana 5.15 Izbornogzakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06,24/06, 32/07,33/08, 37/08 i 32/10), te~lana100. Pravilnikao na~inuprovo|ewaizborau Bosnii Hercegovini("Slu`beniglasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna izbornakomisija Bosne i Hercegovine je, na 23. sjednici odr`anoj 31.marta 2011. godine, donijela

ODLUKU 2

O POTVR\IVAWU I OBJAVI KANDIDATA ZANA^ELNIKA OP[TINE MRKOWI] GRAD

^lan 1.Za u~e{}e na prijevremenim izborima, koji se odr`avaju

08.05.2011. godine, za na~elnika Op{tine Mrkowi} Gradovjeravaju se kandidati:(064) Mrkowi} Grad1. TOMI] QUBINKO

SDS- SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA2. ANI I] DIVNA

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA --SNSD - MILORAD DODIK

^lan 2.Redoslijed kandidata iz ~lana 1. ove odluke je utvr|en

`rijebawem koje je obavqeno dana 31.03.2011. godine.

^lan 3.Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u

"Slu`benomglasnikuBiH","Slu`benimnovinama FederacijeBiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benomglasnikuBr~ko Distrikta BiH".

Broj 06-01-07-1-223-9/1131. marta 2011. godine

Sarajevo(U.I.)

PredsjednicaIrena Haxiabdi} ,s . r.

KONKURENCIJSKO VIJE]E/SAVJETBOSNE I HERCEGOVINE

Naosnovu~lana 42. stav(1)ta~ka c), ~lana 10. stav(2)ta~ke a)i c) i ~lana 49. stav (1) ta~ka a) Zakona o konkurenciji ("Slu`beniglasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) u postupku okrenutom poZahtjevu za pokretanje postupka Udru enja drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 HanPijesak, protiv privrednog subjekta Javno preduze}e {umarstvo"[UME REPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska1, 71350Sokolac - [umskogazdinstvo"VISO^NIK"Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, radiutvr|ivanja zloupotrebe dominantnog polo`aja, zaprimljenompod brojem 01-06-26-021-II/10 dana 10. augusta 2010. godine,Konkurencijsko vije}e, na 11. (jedanaestoj) sjednici odr`anoj 23.marta 2011. godine, je donijelo

RJE[ENJE3

1. Odbija se Zahtjev Udru`enja drvoprera|iva~a "Pilana" HanPijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, protivprivrednog subjekta Javno preduze}e {umarstvo "[UME REPU-BLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1,71350 Sokolac - [umsko gazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak,Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, za utvr|ivanjezloupotrebe dominantnog polo`aja, u smislu ~lana 10. stav (2)ta~ke a) i c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

2. Izri~e se nov~ana kazna od 6.000,00 KM privrednom subjektuJavno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKE SRPSKE"akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1, 71350 Sokolac, jer nije postupio po zahtjevu Konkurencijskog vije}a idostavio tra`enu dokumentaciju u okviru datog roka, u smislu~l. 33. i 35. Zakona o konkurenciji, koju je du`an platiti uroku 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rje{enja.U slu~aju da se izre~ena nov~ana kaznaneuplatiu navedenom

roku obra~unat}e sezatezna kamataza vrijeme prekora~enjaroka,prema va`e}im propisima Bosne i Hercegovine.

1 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/112 Odluka objavljena u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/113 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 76/144

Broj 23– Strana 76 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

3. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem

tekstu: Konkurencijsko vije}e) je zaprimilo, dana 10. augusta 2010. godine pod brojem 01-06-26-021-II/10, Zahtjev za pokretanje postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Udru enja drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3,71360 Han Pijesak (u daljnjem tekstu: Podnosilac zahtjeva iliUdru`enje drvoprera|iva~a Han Pijesak), putemadvokatice NadeTodorovi}, Svetosavska bb, 75440 Vlasenica (punomo} broj:5-016/10 od dana 20. jula 2010. godine) protiv privrednogsubjekta Javno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKESRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1, 71350Sokolac - [umsko gazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak,Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak (u daljnjem tekstu:JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak), radi utvr|ivanja zloupotrebe dominantnog polo`aja, usmislu ~lana 10. stav (2) ta~ke a) i c) Zakona o konkurenciji (udaljnjem tekstu: Zakon).

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vije}e jeutvrdilodanijekompletan,usmislu~lana28.stav(1)Zakona,tejezatra`ilo dopunu istog, u smislu ~lana 31. stav (1) Zakona, aktombroj 01-06-26-021-1-II/10 dana 5. oktobra 2010. godine.

Podnosilac zahtjeva je podnio zahtjev za produ`enje roka za kompletiranje Zahtjeva, u smislu ~lana 31. stav (2) Zakona,podneskom broj 01-06-26-009-2-II/10 dana 15. oktobra 2010.godine, koji je Konkurencijsko vije}e ocijenilo opravdanim iodobrilododatnih petnaestdana,u smislu~lana 31.stav(2) Zakona,aktom broj 01-06-26-009-3-II/10 dana 15. oktobra 2010. godine.

Podnosilac zahtjeva u utvr|enom vremenskom roku jedostavio tra enu dokumentaciju, podneskom broj01-06-26-009-4-II/10 dana 3. novembra 2010. godine, a nakonkompletiranja Zahtjeva Konkurencijsko vije}e je izdalo istomePotvrdu o prijemu kompletnog i urednog zahtjeva, aktom broj01-06-26-009-6-II/10 dana 25. novembra 2010. godine.1. Stranke u postupku

Stranke u postupku su Udru enje drvoprera|iva~a "Pilana"Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, iprivredni subjekt Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac - [umskogazdinstvo Viso~nik HanPijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak.1.1.Udru`enje drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak

Udru`enje drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskihdobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak je registrovano po zahtjevudrvoprera|iva~a sa podru~ja Han Pijeska na Osnovnom sudu uSokocudana 11. oktobra 2005. godine(Rje{enjebroj: RU-50/05),a ~lanovi su: privredni subjekt Karaula d.o.o., privredni subjekt @eravica d.o.o., privredni subjekt Lola Komerc d.o.o., privrednisubjekt Selja~ko dobro d.o.o., privredni subjekt SZTR Bor,privredni subjekt Iva Lux d.o.o., privredni subjekt Bjelakovi}d.o.o., privredni subjekt MG Komerc d.o.o., privredni subjekt Zavi~aj d.o.o., privredni subjekt SZTR Jasen, privredni subjekt Desprom d.o.o., privredni subjekt Gater d.o.o., privredni subjekt Silvanus d.o.o., privredni subjekt MTK Omorika d.o.o., privrednisubjekt Termag d.o.o., privredni subjekt Bra}a Lu~i} d.o.o.,privredni subjekt Highland d.o.o., privredni subjekt Ga{mald.o.o., privredni subjekt Deura trade d.o.o., privredni subjekt Godd.o.o., i privredni subjekt Sadaimler d.o.o.

Ciljevi i zadaci Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak su,izme|u ostalih, pobolj{anje uslova za snabdijevanje drvnimsortimentima, unapre|enje proizvodnje i poslovanja, zajedni~kinastup na tr`i{tu.1.2.Privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac

Privredni subjekt Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,

Romanijska 1, 71350 Sokolac, je upisan u registar Okru`nogprivrednog suda Isto~no Sarajevo, pod brojem: 89-02-0002-09(stari broj: 1-2015) (JIB: 4400632340004) u 100,0% je vlasni{tvuVlade Republike Srpske, sa upisanim osnovnim kapitalom od50.039.039,00 KM.

Privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac usvom sastavu ima organizacione jedinice:

Tabela 1.R.b. Organizaciona jedinica Adresa Mjesto1. [G Jahorina Srpskih ratnika 45 Pale2. [G Viso~nik Solunskih dobrovoljaca 3 Han Pijesak3 . [G Vu~evica Kra lja Petra Oslobodioca 13 ^ajn i~e4. [G Bira~ Njego{eva 1 Vlasenica 5. [G Romanija Glasina~ka 9 Sokolac6. [G Botin Boji{te bb Nevesinje7. [G Lisina Pavla D`evera Mrkonji} Grad8. [G Majevica Cara Du{ana 65 Lopare9. [G Drina Crni Gubor 1 Srebrenica 10. [G Gradi{ka Vladeta Radi}a 10 Gradi{ka 11. [G Ribnik Ribnik bb Ribnik12. [G Prijedor Vuka Karad`i}a 43 Prijedor 13. [G Gorica I [ipova~ke brigade 1 [ipovo14. [G Zelengora Omladinska 11 Kalinovik15. [G Magli} Kralja Petra 9 Fo~a 16. [G Doboj Kneza Lazara 16 Doboj17. [G Vrbanja Cara Du{ana 48 Kotor Varo{18. [G Panos Koza~ka 8 Vi{egrad19. [G O{trelj-Drini} Drni} bb Petrovac-Drini}20. [G Sjeme} Srpske sloge 145 Rogatica 21. [G emernica Dujka Komjenovi}a bb Kne`evo22. Istra`iva~ko - razvojni i

projektni centar Jovana Du~i}a 28 Banja Luka

23. [G Banja Luka Ive Andri}a 6 Banja Luka 24. Centar za sjemensko -

rasadni~ku proizvodnjuNikole Pa{i}a 41 Doboj

25. [G Borja Svetog Save 93 Tesli}26 . Centa r za gazdovanje kr{om Bile}ki pu t 1 Trebinje27. Uprava (direkcija) Romanijska 1 Sokolac

Izvor: privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak

Prete ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta JP["[ume Republike Srpske" Sokolac su uzgoj, za{tita iiskori{tavanje {uma, proizvodnja rezane gra|e i ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja namje{taja, trgovina na veliko drvetom.

Ukupan godi{ni prihod (u 2009. godini) privrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac (uklju~uju}i prihodeorganizacionih jedinica) iznosi 160.585.528,00 KM.1.2.1. Privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak

Privredni subjekt Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac je osniva~ dijela preduze}a (organizacione jedinice) pod nazivom Javnopreduze}e{umarstvo"[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac - [umsko gazdinstvo"VISO^NIK" HanPijesak, Solunskih dobrovoljaca3, 71360 HanPijesak, upisano u registar Osnovnog suda u Sokocu (Rje{enjebroj:U-298/05), podbrojem: 1-2015-02dana 26.septembra 2005.godine (JIB 2200632340071).

Prete ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta JP[[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak suuzgoj, za{tita i iskori{tavanje {uma.

Ukupan godi{ni prihod (u 2009. godini) privrednog subjekta JP[ [ume RepublikeSrpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak,iznosi 11.494.129,87 KM.2. Pravni okvir predmetnog postupka

Konkurencijsko vije}e u postupku je primijenilo odredbeZakona, Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta ("Slu`beni

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 77/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 77

glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Odluke o definisanju kategorija dominantnog polo`aja ("Slu`beni glasnik BiH", broj 18/06 i34/10), Zakonao upravnompostupku("Slu`beni glasnikBiH",br.29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).

Tako|er, Konkurencijsko vije}e je uzelo u obzir i odredbeZakona o {umama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj75/08), Odlukuo Cjeniku {umskih drvnih sortimenata privrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac ("Slu`beniglasnik Republike Srpske", broj 14/08) i Odluku i izmjenama idopunama Cjenika od dana 3. augusta 2009. godine.3. Zahtjev za pokretanje postupka

Zahtjev je podnijelo Udru`enje drvoprera|iva~a Han Pijesak,u skladu sa ~lanom 27. Zakona, radi utvr|ivanja zloupotrebedominantnog polo`aja privrednog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak.

Podnosilac zahtjeva je naveo, u bitnom, slijede}e ~injenicekao razloge za podno{enje Zahtjeva:

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac jedini korisnik {uma koje su u vlasni{tvuRepublike Srpske, te da njegova organizaciona jedinica [G Viso~nik Han Pijesak ima dominantni polo`aj uisporuci drvnih sortimenata na podru~ju op}ine HanPijesak;

– da je [GViso~nik Han Pijesak jedino {umsko gazdinstvoiz sastava privrednog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, koje posjedujecentralnostovari{te, i da se suprotno odlucio zatvaranju, donesenojod privrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac, jo{uvijek isto koristi za isporuku drvnih sortimenata;

– da [G Viso~nik Han Pijesak ima zaklju~ene ugovore sa privatnim prevoznicima za dovla~enje drvnihsortimenataiz{ume(gdjesevr{ieksploatacija{ume)ilisa "kamionskog puta" na njihovo "centralno stovari{te", {tododatno pove}ava prodajne cijene drvnih sortimenata za drvoprera|iva~e iz Han Pijeska;

– daimaju svoje vlastitekamione i opremute tra`e dadrvnesortimente preuzimaju na me|ustovari{tu "kamionskomputu", po ni`im cijenama, kako to rade svi drugidrvoprera|iva~i u Republici Srpskoj;

– da u svom poslovanju [G Viso~nik Han Pijesak neprimjenjuje uslove i cijene isporuke utvr|ene op}imaktima (Cjenik {umskih drvnih sortimenata) privrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac, i da nametanjem nelojalnih prodajnih cijena drvnihsortimenata drvoprera|iva~ima op}ine Han Pijesakzloupotrebljuje dominantni polo`aj na tom tr`i{tu;

– dasusvi~lanoviUdru`enjadrvoprera|iva~a HanPijesak,u 2009. godine, bili prisiljeni sa privrednim subjektomJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak zaklju~iti isklju~ivo ugovore po vi{imcijenama od 12 KM /m3 i isporukom drvnih sortimenata franko "centralno stovari{te" i da nisu mogli zaklju~itiugovore po ni im cijenama sa isporukom franko"kamionski put";

– dasu radi kupovinedrvnihsortimenatapo vi{imcijenama franko "centralno stovari{te" primorani znatno pove}aticijene svojih gotovih proizvoda (npr. rezane gra|e), te nemogu ravnopravno konkurisati na tr i{tu sa ostalimdrvoprera|iva~ima u Republici Srpskoj, {to ima ozbiljneekonomske posljedice za njihovo poslovanje;

– da su radi visokih cijena drvnih sortimenata nametnutihod [G Viso~nik Han Pijesak bili primorani nabavljatidrvne sortimenate od drugih {umskih gazdinstava, izsastava privrednog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac (npr. [G Sjeme} Rogatica, kao i od{umskihgazdinstavaizop}inaOlovo-FederacijaBosneiHercegovine) po povoljnijim cijenama isporuke, ali radidodatnih tro{kova prevoza i dalje su cijene njihovihgotovih proizvoda visoke i nisu konkurentne na tr`i{tu;

– da su svi ostali drvoprera|iva~i u Republici Srpskoj, u2009. godini, u povoljnijem polo`aju od ~lanova Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak jer su moglizaklju~ivati ugovore sa drugim {umskim gazdinstvom iz

sastava privrednog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, isklju~ivo po ni`im cijenama isporukefranko "kamionski put";

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak za razliku od 2009.godine u 2010. godini zaklju~ivao dvojne ugovore sa ~lanovima Udru enja drvoprera|iva~a Han Pijesak, sa cijenama isporuke drvnih sortimenata franko "centralnostovari{te" i franko "kamionski put", i da je takve dvojneugovore iskoristio na na~in da je samo poslu{nim iizabranim drvoprera|iva~ima iz Han Pijeska isporu~ivaodrvnesortimente poni`ojcijenifranko"kamionski put",a ostalima po vi{imcijenama franko "centralnostovari{te",sa obrazlo`enjem da nema dovoljno drvnih sortimenata za sve drvoprera|iva~e franko "kamionski put";

– da su o problemima sa isporukom drvnih sortimenata izahtjevomzaukidanje"centralnogstovari{ta"obavijestiliVladu RepublikeSrpske koja je na prijedlogMinistarstva industrije, energetikei rudarstvadonijela Zaklju~ak(broj:04/1-012-2-557 od dana 20.maja 2010.godine), kojim jezadu ila privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac da omogu}i drvoprera|iva~ima iz Han Pijeska isporuku drvnih sortimenata pod jednakim uslovima kakve imaju ostali drvoprera|iva~i u Republici Srpskoj.

Na osnovu navedenog Podnosilac zahtjeva smatra da privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [GViso~nik Han Pijesak direktnim ili indirektnim nametanjemnelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskihuslova, kao i primjenom razli~itih uslova za istu ili sli~nu vrstuposlova ograni~ava konkurenciju, u smislu~lana 10.stav (2)ta~kea) i c) Zakona, i dovodi u neravnopravan i nepovoljankonkurencijski polo`aj ~lanove Udru`enja drvoprera|iva~a HanPijesak u odnosu na ostale drvoprera|iva~e Republike Srpske, tetra i od Konkurencijskogvije}adone{enje rje{enja,u smislu~lana 11. Zakona, kojim }e zabraniti i sankcionisati takve aktivnosti.

Konkurencijsko vije}e je ocijenilo da bez provo|enja postupka nije mogu}e utvrditi postojanje povreda Zakona navedenih u Zahtjevu, u smislu ograni~avanja konkurencijezloupotrebom dominantnog polo`aja privrednog subjekta JP["[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak.

Konkurencijsko vije}ena osnovuZahtjeva,u smislu~lana 32.stav (2)Zakona, je donijelo Zaklju~ako pokretanju postupka,broj01-06-26-021-8-II/08 (u daljnjem tekstu: Zaklju~ak), na 5. (petoj)sjednici, odr`anoj dana 30. novembra 2010. godine.

U skladusa ~lanom33. stav (1)Zakona Konkurencijskovije}e je dostavilo Zahtjev i Zaklju~ak, na o~itovanje privrednomsubjektu JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak, dana 30. novembra 2010. godine broj01-06-26-021-13-II/10, i privrednom subjektu JP[ "[umeRepublikeSrpske" Sokolac, dana 24.decembra 2010. godinebroj01-06-26-021-16-II/10.

Privrednisubjekt JP["[ume RepublikeSrpske" Sokolac - [GViso~nik Han Pijesak je dostavio o~itovanje na Zahtjev iZaklju~ak, kao i tra enu dokumentaciju, podneskom broj01-06-26-021-14-II/10 od dana 23. decembra 2010. godine, te upotpunosti osporio osnovanost Zahtjeva, navode}i:

– da nije registrovan kao nezavisno pravno lice i da jeorganizaciona jedinica u sastavu privrednogsubjekta JP["[ume Republike Srpske" Sokolac;

– da isporuku (prodaju) drvnih sortimenata vr{i na osnovukupoprodajnih ugovora zaklju~enih izme|u kupaca idirekcije (uprave) privrednog subjekta JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac, te na osnovu takozaklju~enih ugovora vr{i isporuku drvnih sortimenata isvim~lanovimaUdru`enjadrvoprera|iva~aHanPijesak;

– da su cijene isporuke drvnih sortimenata u ugovorima utvr|enenaosnovuCjenika{umskih drvnihsortimenataida su cijene isporuke drvnih sortimenata franko"centralno stovari{te" ve}e za 12 KM/m3 u odnosu na cijenu isporuke franko "kamionski put";

– da je cijena isporuke franko "centralno stovari{te" od 12KM/m3 ve}a u odnosu na cijenu franko "kamionski put"isklju~ivo kao rezultat tro{kova prevoza /dovoza drvnih

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 78/144

Broj 23– Strana 78 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

sortimenata sa mjesta gdje se vr{i eksploatacija {ume do"centralnog stovari{ta", koji se pla}aju privatnimprevoznicima (na osnovu ugovora zaklju~enog izme|uprivrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac i odabranog privatnog prevoznika);

– da je na njihov zahtjev, u 2010. godini, Uprava privrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac smanjila za 3 KM/m3 cijene isporuke franko"centralno stovari{te", odnosno sa 12,00 KM/m3 na 9,00KM/m3, i da imaju ni e cijene isporuke drvnihsortimenata franko "centralno stovari{te", u odnosu na ostala {umska gazdinstva;

– dase od1998. godine(od kada jeuspostavljeno centralnostovari{te) drvni sortimenti ~etinarski trupci isporu~uju(prodaju)svim kupcima /drvoprera|iva~ima po cijenama franko "centralno stovari{te", uklju~uju}i idrvoprera|iva~e iz Han Pijeska, dok ostale drvnesortimente prodaju po cijenama franko "kamionski put",

– da je ovakav na~in isporuke (prodaje) drvnih sortimenata utvr|enna osnovuekonomskeopravdanosti {touklju~ujeunapre|enje proizvodnje, za{titu {uma od kra|a, bolje irealnije klasiranje drvnih sortimenata, te prilago|avanjezahtjevima kupaca za kontinuiranim snabdijevanjem;

– da pod istim uslovima i cijenama isporu~uju (prodaju)drvne sortimente ~etinarske trupce preko "centralnogstovari{ta", svim drugim kupcima /drvoprera|iva~ima izHan Pijeska i Republike Srpske (kao i kupcima izFederacije Bosnei Hercegovine i inozemstva),te danema razlike u na~inu i cijenama isporuke za ~lanoveUdru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak;

– da relevantno geografsko tr`i{te nije op}ina Han Pijeska nego je mnogo {ire podru~je: – jer su drvne sortimente preko "centralnog stovari{ta"

prodavali i drugim drvoprera|iva~ima iz Han Pijeska,Republike Srpske, kupcima iz Federacije Bosne iHercegovine,kaoikupcimaizinozemstva(Tabela2.);

– jer su ~lanovi Udru`enja drvoprera|iva~a HanPijesak, kupovali drvne sortimente i od drugih{umskih gazdinstava ([G Sjeme} Rogatica, [G Bira~Vlasenica), kao i sa podru~ja op}ine Olovo(Federacija Bosne i Hercegovine).

Na osnovu navedenoga privredni subjekt JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak smatra da nema dominantni polo`aj na tr`i{tu i da isti nije zloupotrijebio, usmislu ~lana 10. stav (2) ta~ke a) i c) Zakona, te predla`eKonkurencijskom vije}u da odbije zahtjev ~lanova Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak kao neosnovan.

Privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac nijedostavio o~itovanje na Zahtjev i Zaklju~ak niti tra`enudokumentaciju u roku odre|enom od strane Konkurencijskogvije}a, te jeKonkurencijsko vije}enovimaktom ponovilo zahtjev,broj 01-06-26-021-21-II/10 od dana 31. januara 2011. godine.Privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" je dostavioKonkurencijskom vije}u odgovor, podneskom broj01-06-26-021-23-II/10 dana 10. februara 2011. godine.

Budu}ida seradiopostupkusastrankamasa suprotniminteresima i u svrhupru anjamogu}nosti strankama dase izjasne o ~injenicama iokolnostima koje su od va`nosti za dono{enje kona~nog rje{enja,Konkurencijsko vije}e je zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa ~lanom 39. Zakona, dana 24. februara 2011. godine.

Usmena rasprava zakazana za dana 24. februara 2011. godine je odgo|ena, na zahtjev ovla{tenog zastupnika privrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak, u skladu sa ~lanom 39. stav (4) Zakona, te jeKonkurencijsko vije}e zakazalo usmenu raspravu za dan 3. marta 2011. godine.

Usmena rasprava je odr`ana u prostorijama Konkurencijskogvije}adana 3.marta2011.godinenakojoj su bili prisutni zakonskizastupnici privrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, te opunomo}nik i zakonskizastupnici Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak.

Stranke u postupku na usmenoj raspravi su se izjasnile da ostaju kod svojih dosada{njih iskaza i dokaza (Zapisnik broj01-06-26-021-035-II/10).

Konkurencijsko vije}e na usmenoj raspravi je zatra`ilo, usvrhu poja{njenja relevantnog tr i{ta, dostavljanje dodatnedokumentacije od privrednog subjekta JP[ "[ume Republike

Srpske" Sokolac, koja se odnosi na planove i relizaciju isporuka drvnih sortimenata{umskihgazdinstavau 2009. i 2010. godini, tepodatke o {umskim gazdinstvima koja vr{e isporuku preko"centralnog stovari{ta".

Privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac uutvr|enom roku je dostavio tra`enu dokumentaciju, podneskombroj 01-06-26-021-38-II/10 dana 9. marta 2011. godine.4. Analiza relevantnog tr`i{ta

U skladusa~lanom3.Zakona i ~l. 4. i 5.Odluke o utvr|ivanjurelevantnog tr`i{ta, relevantno tr`i{te se odre|uje kao tr`i{teodre|enih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnostiprivrednih subjekata na odre|enom geografskom podru~ju.

Relevantno tr`i{te proizvoda obuhvata sve proizvode kojepotro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobno zamjenjivim, podprihvatljivim uslovima, imaju}i u vidu posebno njihove bitnekarakteristike, kvalitet, uobi~ajenu namjenu, na~in upotrebe,uslove prodaje i cijene.

Relevantno geografsko tr i{teobuhvatacjelokupan ili zna~ajandio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjektidjelujuu prodaji i/ili kupovini relevantnogproizvoda pod jednakimilidovoljnoujedna~enim uslovimai kojito tr`i{tebitno razlikuju oduslova konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima.

Relevantno tr`i{te proizvoda predmetnog postupka je tr`i{teprodaje drvnih sortimenata, u smislu registrovanih djeltnostiprivrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac,odnosno njegovih organizacionih jedinica/{umskih gazdinstava.

Relevantno geografsko tr`i{te predmetnog postupka je tr`i{teBosne i Hercegovine, budu}i da Udru`enje drvoprera|iva~a HanPijesak kupuje drvne sortimente u Republici Srpskoj, kao iFederacijiBosne i Hercegovine(npr.[umsko gazdinstvoiz op}ineOlovo), a privrednisubjekt JP["[umeRepublikeSrpske"Sokolac- [GViso~nik HanPijesak isporu~uje(prodaje)svoje proizvodena cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

U smislu navedenoga Konkurencijsko vije}e za relevantnotr`i{te predmetnog postupka je utvrdilo tr`i{te prodaje drvnihsortimenata u Bosni i Hercegovini.5. Ocjena dokaza

Konkurencijsko vije}e u postupku na osnovu ~injenica idokumentacije dostavljene od stranaka u postupku je utvrdilo:

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, u 100,0% vlasni{tvu Vlade Republike Srpske ida je prema Zakonu o {umama ("Su`beni glasnikRepublike Srpske", broj 75/08), kaolex specialis, jedinikorisnik {uma i {umskog zemlji{tva u vlasni{tvuRepublike Srpske, te ima dominantan polo`aj uiskori{tavanju {uma u vlasni{tvu Republike Srpske;

– da privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, u svom sastavu ima 23 {umska gazdinstva (organizacione jedinice), uklju~uju}i i [G Viso~nik HanPijesak (Tabela 1.), koja gazduju {umama na svomodre|enom lokalnom podru~ju; – da privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolacusvajagodi{njeproizvodno- finansijskeplanoveiskori{tavanja {uma i utvr|uje koli~ine isporuke drvnihsortimenata prema {umskim gazdinstvima uz uslovosiguranja minimalnih koli~ina isporuke drvnihsortimenata lokalnim zajednicama pod jednakimtr`i{nimuslovima;

– da je za 2009. godinu privredni subjekt JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesakugovorio ukupnu koli~inu od 40.478,71 m3 drvnihsortimenata za lokalna preduze}a u op}ini Han Pijesak, uskladu sa odredbama Zakona o {umama, a da jerealizirano ukupno 24.508,36 m3 ili 55,0%;

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 79/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 79

– da su cijene isporuke drvnih sortimenata ukupoprodajnim ugovorima (u 2009. i 2010. godini)utvr|ene Odlukom Vlade Republike Srpske o davanjusaglasnosti na Cjenik {umskih drvnih sortimenata privrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac od dana 13. decembra 2007. godine ("Su`beniglasnik Republike Srpske", broj 14/08) i Odlukom oizmjenama i dopunama Cjenika od dana 3. augusta 2009.godine (i iste su za sva {umska gazdinstva, uklju~uju}i i[G Viso~nik Han Pijesak);

– da su u Cjeniku {umskih drvnih sortimenata cijeneutvr|ene u KM/m3 za tri mjesta/na~ina isporuke i to:isporuke franko "centralno stovari{te", franko"kamionski put" i franko u "{umi na panju (u dube}emstanju)", te da je u predmetnom Cjeniku utvr|ena razlika od 12 KM/m3 izme|u cijene isporuke drvnih sortimenata franko "centralno stovari{te" i franko "kamionski put";

– da je na zahtjev [G Viso~nik Han Pijesak, u ciljuprilago|avanja ekonomskim potrebama svojih kupaca / drvoprera|iva~a, donesena posebna Odluka Upraveprivrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac (broj: 01-5963/10) kojom su smanjeni tro{koviprevoza i manipulativni tro{kovi na "centralnomstovari{tu",{to je omogu}iloza [G Viso~nik HanPijesaksmanjenje cijena isporuke drvnih sortimenata sa "centralnog stovari{ta" za 3 KM/m3, odnosno smanjenjesa 12 KM/m3 na 9 KM/m3 ;

– da su sva {umska gazdinstva, uklju~uju}i [G Viso~nikHan Pijesak, isporuku drvnih sortimenata kupcima / drvoprera|iva~ima vr{ila po uslovima, koli~inama icijenama utvr|enim u kupoprodajnim ugovorima zaklju~enim izme|u privrednog subjekta JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac i kupaca /drvoprera|iva~a;

– da [G Viso~nik Han Pijesak od 1998. godine isporukudrvnih sortimenata (uglavnom ~etinarskih trupaca) vr{i sa "centralnog stovari{ta", i po cijenama iz Cjenika {umskihdrvnih sortimenata, svim kupcima u Republici Srpskoj, a ne samo ~lanovima Udru`enja drvoprera|iva~a HanPijesak, a da ostale drvne sortimente uglavnom isporu~ujefranko "kamionski put" (Tabela 2.), te nisu osnovaninavodi Podnosioca zahtjeva da ne primjenjuje uslove icijene isporuke utvr|ene op}im aktima privrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac;

– da u strukturi ukupne proizvodnje/isporuke drvnihsortimenata [G Viso~nik Han Pijesak, u 2009. godini, na drvni sortiment ~amov trupac otpada 72,0% ukupneprodaje (isporuke), dok na ostale drvne sortimenateotpada 28,0%;

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, ~lanovima Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak, u 2009. godineisporu~io 30,07% ukupne prodaje drvnih sortimenata, a da je ostalim kupcima /drvoprera|iva~ima RepublikeSrpske (Federacije Bosne i Hercegovine i inozemstva)isporu~io 69,93% (Tabela 2.);

Tabela 2.Isporukam3 ^amov

trupacBukovtrupac

^amovorudnodrvo

^amovoceluloznodrvo

TTstubovi

UKUPNO

Kupci izUdru`enjaHanPijesak

19.681,55 - 498,35 1.979,72 22,85 22.182,4737,08% - 31,42% 12,46% 7,02% 30,07%

Drugi kupciiz HanPijeska

1.202,63 467,40 16,38 639,48 - 2.325,892,27% 16,17% 1,03% 4,03% - 3,15%

Ostali kupci 32.194,17 2.425,54 1.071,52 13.264,30 302,49 49.258,0260,65% 83,83% 67,55 83,51% 92,98% 66,78%

UKUPNO 53.078,35 2.892,94 1.586,25 15.883,50 325,34 73.766,38100,0% 100 ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100 ,0%

Sa centralnogstovari{ta (svi kupci)

53.078,35 715,90 2,00 3.312.16 325,34 57.433,75100,0% 24,75% 0 ,13% 20,85% 100,0% 77,86%

Sa kamionskogputa (svikupci)

- 2.177,04 1.584,25 12 .571,34 - 16.332,63- 75,25% 99,87% 79,15% - 22,14%

Izvor: privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, u 2009. godini,zaklju~io ugovore sa cijenama franko "kamionski put" sa ~lanovima Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak i to(izme|u ostalih): privrednim subjektom SZTR Jasen(ugovor broj: 38-3/09, 38-7/09), privrednim subjektomHighland d.o.o. (ugovor broj: 38-2/09), privrednimsubjektom Ga{mal d.o.o. (ugovor broj: 38-6/09),privrednim subjektom Sadaimler (ugovor broj:38-815/09), privrednim subjektom Deprom d.o.o.(ugovor broj: 38-1122/09, privrednim subjektomBjelakovi} d.o.o. (ugovor broj: 38-1291/09, privrednimsubjektom Iva Lux d.o.o. (ugovor broj: 38-1127/09),privrednim subjektom @eravica d.o.o. (ugovor broj:38-1130/09), privrednim subjektom Termag d.o.o.(ugovor broj: 38-818/09), te nisu osnovani navodiPodnosioca zahtjeva da je privredni subjekt JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac isklju~ivo zaklju~ivaougovore sa ~lanovima Udru`enja drvoprera|iva~a HanPijesak po cijenama franko "centralno stovari{te";

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak, i sa drugim kupcima iz Han Pijeska (osim ~lanova Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak) zaklju~io ugovore za isporuku drvnihsortimenata (~amov trupac) pod istim uslovima icijenama franko "centralno stovari{te", i to (izme|uostalih): privrednim subjektom Re~i}a d.o.o. (ugovor broj: 38-789/09), privrednim subjektom Kingdom d.o.o.(ugovor broj: 38-812/09), privrednim subjektom NPMetro d.o.o. (ugovor broj: 38-1605/09), privrednimsubjektom SZTR Me{}ema (ugovor broj: 38-1678/09),privrednim subjektom Sandeks d.o.o. (ugovor broj:38-795/09), te nisu osnovani navodi Podnosiocazahtjeva da [G Viso~nik Han Pijesak nije isporu~ivalo drvnesortimenate (~amov trupac) drugim kupcima iz HanPijeska sa cijenama franko "centralno stovari{te";

– da je privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak Sokolac i sa drugimkupcima iz Republike Srpske (osim ~lanova Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak) zaklju~io ugovore za isporuku drvnih sortimenata (~amov trupac) pod istimuslovima i cijenama franko "centralno stovari{te", i to(izme|u ostalih): privrednim subjektom Karaula d.o.o.Vlasenica (ugovor broj: 06/10), privrednim subjektom MibKomerc d.o.o. Rogatica (ugovor broj: 38-1368/10),privrednim subjektom Velike [ume d.o.o. Pale (ugovor broj: 38-1369/10), te nisu osnovani navodi Podnosioca zahtjeva da [G Viso~nik Han Pijesak nije isporu~ivalodrvne sortimenate (~amov trupac) drugim kupcima izRepublikeSrpskesacijenamafranko"centralnostovari{te";

– da privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac ima zaklju~ene ugovore sa kupcima /drvoprera|iva~ima iz Republike Srpske sa cijenama isporuke drvnihsortimenatafranko"centralnostovari{te"i

na podru~ju osam drugih {umskih gazdinstava u svomsastavu (pored [G Viso~nik Han Pijesak) i to (Tabela 3.):[G Romanija Sokolac (broj ugovora 56), [G ^emerinica Kne`evo (broj ugovora 34), [G Bira~ Vlasenica (brojugovora 19), [GLisinjaMrkonji} Grad (broj ugovora14),[G Jahorina Pale (broj ugovora 43), [G Ribnik Ribnik(broj ugovora 61), [G Gradi{ka Gradi{ka i [G Zelengora Kalinovik,te nisuosnovaninavodiPodnosiocazahtjeva da ostala {umska gazdinstva nisu isporu~ivala drvnesortimente po cijenama franko "centralno stovari{te"drugimkupcima /drvoprera|iva~imau RepubliciSrpskoj;

Ukupna isporuka drvnih sortimenata (koli~ina i vrijednost)franko "centralno stovari{te" i franko "kamionski put", prema {umskim gazdinstvima:

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 80/144

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 81/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 81

Nakon sagledavanja svih mjerodavnih ~injenica i dokaza stranaka u postupku, pojedina~no i grupno, Konkurencijskovije}e je utvrdilo da privredni subjekt JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac ([G Viso~nik Han Pijesak) nije zloupotrijebiodominantni polo`aj i prekr{io ~lan 10. stav (2) Zakona, u smisluda:

a) je direktno ili indirektno nametao nelojalne kupovne iprodajne cijene ili druge trgova~ke uslove kojima seograni~ava konkurencija;

c) je primijenio razli~ite uslove za istu ili sli~nu vrstuposlova sa ostalim stranama, ~ime ih dovodi u neravnopravan inepovoljan konkurencijski polo`aj.

Slijedom navedenoga Konkurencijsko vije}e je odu~ilo kaou dispozitivu ovog Rje{enja.

Konkurencijsko vije}e smatra da privredni subjekt JP["[ume Republike Srpske" Sokolac radi dominantnog polo`aja kojeg ima na tr`i{tu isporuke drvnih sortimenata u RepubliciSrpskoj, ima posebnu odgovornost prema svim kupcima /drvoprera|iva~ima, uklju~uju}i i ~lanove Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak, ima i obavezu izraditi iprimjenjivati preciznije kriterije isporuke za {umska gazdinstva

koja imaju kombinirane isporuke franko "centralno stovari{te" ifranko "kamionski put", u cilju ravnomjernijeg odnosa ukoli~inama isporuka drvnih sortimenata.

Konkurencijsko vije}e tako|er smatra da privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac treba osigurati na~ine za pove}anje relizacije isporuka minimalnih koli~ina drvnihsortimenata lokalnim zajednicama (preduze}ima), utvr|enih uskladusa ~lanom84.Zakona o {umama, uklju~uju}ii op}inuHanPijesak.

Konkurencijsko vije}e }e pratiti djelovanje privrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac na relevantnom tr`i{tu i poduzimati odgovaraju}e mjere u skladusa Zakonom.

Konkurencijsko vije}e u postupku nije razmatralo navode uZahtjevu koji nisu direktno u vezi sa odredbama Zakona, a odnose se na na~in formiranja ili smanjivanja cijena isporukedrvnih sortimenata, kao i oko zatvaranja "centralnog stovari{ta"[G Viso~nik Han Pijesak.

6. Nov~ana kaznaKonkurencijsko vije}e je dostaviloprivrednom subjektu JP[

"[ume Republike Srpske" Zahtjev i Zaklju~ak, te zatra`ilodostavljanje odgovora i dokumentacije (u smislu ~l. 33. i 35.Zakona) u vezi sa predmetnim postupkom u roku od 20 dana,aktom broj 01-06-26-021-17-II/10 dana 24. decembra 2010.godine, koji je zaprimljen dana 27. decembra 2010. godine(potvrda potpisana povratnica).

U predmetnom aktu je navedeno da su stranke u postupkudu`ne na zahtjev Konkurencijskog vije}a dostaviti svu tra`enudokumentaciju u vezi sa ovim predmetom, te upozorilo da je~lanom49. stav (1)ta~kaa) Zakonautvr|enoda Konkurencijsko

vije}e mo`e izre}i nov~anu kaznu privrednom subjektu do 1,0%ukupnog prihoda (kao i odgovornim osobama, u smislu~lana49.stav (2) Zakona) ako ne postupi po zahtjevu Konkurencijskogvije}a.

Budu}i da privredni subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac nije dostavio predmetni odgovor niti tra`enudokumentaciju, Konkurencijsko vije}e je ponovilo isti zahtjev,aktom broj 01-06-26-021-21-II/10 dana 31. januara 2011.godine.Privredni subjekt JP["[ume RepublikeSrpske"Sokolac je na ponovljeni zahtjev dostavio odgovor i tra`enudokumentaciju, podneskom broj 01-06-26-021-23-II/10 dana 10. februara 2011. godine.

Na osnovu navedenoga Konkurencijsko vije}e je izrekloprivrednom subjektu JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac, usmislu ~lana 49. stav (1) ta~ka a) Zakona, nov~anu kaznu uiznosu od 6.000,00 KM, {to iznosi 0,0037% bud`eta za 2009.godinu.

U slu~aju da privredni subjekt JP[ "[ume RepublikeSrpske"Sokolac ne izvr{i uplatu nov~ane kazne u utvr|enom rokuKonkurencijsko vije}e }e zatra`iti od relevantnih tijela prinudnoizvr{enje iste, te obra~unati zateznu kamatu za vrijemeprekora~enja roka uplate nov~ane kazne, u skladu sa propisimaBosne i Hercegovine.7. Administrativna taksa

Podnosilac zahtjeva, Udru`enje drvoprera|iva~a "Pilana"Han Pijesak, je du`an platiti administrativnu taksu u iznosu od1.500,00 KMu koristBud`eta institucija Bosne i Hercegovine,uskladu sa ~lanom 2. Tarifni broj 107. ta~ka f) Odluke u uplatiadministrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama predKonkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i18/11).8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba.Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor predSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,

odnosno objave ovog Rje{enja.Broj 01-06-26-021-39-II/10

23. marta 2011. godineSarajevo

PredsjednikDr.Stjepo Pranji}, s. r.

Na temelju ~lanka42. stavak(1) to~ka c),~lanka 10.stavak(2)to~ke a) i c) i ~lanka 49. stavak (1) to~ka a) Zakona o konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) u postupkupokrenutom po Zahtjevu za pokretanje postupka Udru`enja drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3,71360 Han Pijesak, protiv gospodarskog subjekta Javnopreduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKE SRPSKE"akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1, 71350 Sokolac -[umsko gazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak, Solunskihdobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, radi utvr|ivanja zlouporabevladaju}eg polo`aja, zaprimljenom pod brojem01-06-26-021-II/10 10. kolovoza 2010. godine, Konkurencijskovije}e, na 11. (jedanaestoj) sjednici odr`anoj 23. o`ujka 2011.godine, je donijelo

RJE[ENJE1

1. Odbija se Zahtjev Udru enja drvoprera|iva~a "Pilana" HanPijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, protivgospodarskog subjekta Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac - [umsko gazdinstvo"VISO^NIK" Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360Han Pijesak, za utvr|ivanje zlouporabe vladaju}eg polo`aja, usmislu ~lanka 10. stavak (2) to~ke a) i c) Zakona okonkurenciji, kao neutemeljen.

2. Izri~e se nov~ana kazna od 6.000,00 KM gospodarskomsubjektu Javno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKESRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1,71350 Sokolac, jer nije postupio po zahtjevuKonkurencijskog vije}a i dostavio tra`enu dokumentaciju uokviru danog roka, u smislu ~l. 33. i 35. Zakona okonkurenciji, koju je du`an platiti u roku 8 (osam) dana oddana primitka ovog Rje{enja.U slu~aju da se izre~ena nov~ana kazna ne uplati unavedenom roku obra~unat }e se zatezna kamata za vrijemeprekora~enja roka, prema va e}im propisima Bosne iHercegovine.

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 82/144

Broj 23– Strana 82 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

3. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem

tekstu: Konkurencijsko vije}e) je zaprimilo, dana 10. kolovoza 2010. godine pod brojem 01-06-26-021-II/10, Zahtjev za pokretanje postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Udru enja drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3,71360 Han Pijesak (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva iliUdru`enje drvoprera|iva~a Han Pijesak), putem odvjetnice NadeTodorovi}, Svetosavska bb, 75440 Vlasenica (punomo} broj5-016/10 od dana 20. srpnja 2010. godine) protiv gospodarskogsubjekta Javno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKESRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1, 71350Sokolac - [umsko gazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak,Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak (u daljnjem tekstu:JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak), radi utvr|ivanja zlouporabe vladaju}eg polo`aja, usmislu ~lanka 10. stavak (2) to~ke a) i c) Zakona o konkurenciji (udaljnjem tekstu: Zakon).

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vije}e jeutvrdilo da nije kompletan, u smislu~lanka28.stavak (1)Zakona,te jezatra ilodopunuistog,u smislu~lanka31.stavak(1) Zakona,aktombroj 01-06-26-021-1-II/10dana5.listopada2010.godine.

Podnositelj zahtjeva je podnio zahtjev za produljenje roka za kompletiranje Zahtjeva, u smislu ~lanka 31. stavak (2) Zakona,podneskom broj 01-06-26-009-2-II/10 dana 15. listopada 2010.godine, koji je Konkurencijsko vije}e ocijenilo opravdanim iodobrilo dodatnih petnaest dana, u smislu ~lanka 31. stavak (2)Zakona, aktom broj 01-06-26-009-3-II/10 dana 15. listopada 2010. godine.

Podnositelj zahtjeva u utvr|enom vremenskom roku jedostavio tra enu dokumentaciju, podneskom broj01-06-26-009-4-II/10 dana 3. studenoga 2010. godine, a nakonkompletiranja Zahtjeva Konkurencijsko vije}e je izdalo istomePotvrdu o primitku kompletnog i urednog zahtjeva, aktom broj01-06-26-009-6-II/10 dana 25. studenoga 2010. godine.1. Stranke u postupku

Stranke u postupku su Udru enje drvoprera|iva~a "Pilana"Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak, igospodarski subjekt Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac - [umskogazdinstvo Viso~nik HanPijesak, Solunskih dobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak.1.1.Udru`enje drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak

Udru`enje drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskihdobrovoljaca 3, 71360 Han Pijesak je registrirano po zahtjevudrvoprera|iva~a sa podru~ja Han Pijeska na Osnovnom sudu uSokocu dana11.listopada2005.godine (Rje{enjebrojRU-50/05),a ~lanovi su: gospodarski subjekt Karaula d.o.o., gospodarskisubjekt @eravica d.o.o., gospodarski subjekt Lola Komerc d.o.o.,gospodarski subjekt Selja~ko dobro d.o.o., gospodarski subjekt

SZTR Bor, gospodarski subjekt Iva Lux d.o.o., gospodarskisubjekt Bjelakovi}d.o.o.,gospodarskisubjekt MGKomerc d.o.o.,gospodarski subjekt Zavi~aj d.o.o., gospodarski subjekt SZTRJasen, gospodarski subjekt Desprom d.o.o., gospodarski subjekt Gater d.o.o., gospodarski subjekt Silvanus d.o.o., gospodarskisubjekt MTK Omorika d.o.o., gospodarski subjekt Termag d.o.o.,gospodarskisubjektBra}aLu~i} d.o.o.,gospodarskisubjektHigh-land d.o.o., gospodarski subjekt Ga{mal d.o.o., gospodarskisubjekt Deura trade d.o.o., gospodarski subjekt God d.o.o., igospodarski subjekt Sadaimler d.o.o.

Ciljevi i zadaci Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak su,izme|u ostalih, pobolj{anje uvjeta za snabdijevanje drvnimsortimentima, unapre|enje proizvodnje i poslovanja, zajedni~kinastup na tr`i{tu.

1.2.Gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac

Gospodarski subjekt Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac, je upisan u registar Okru`nogprivrednog suda Isto~no Sarajevo, pod brojem: 89-02-0002-09

(stari broj: 1-2015) (JIB: 4400632340004) u 100,0% je vlasni{tvuVlade Republike Srpske, sa upisanim temeljnim kapitalom od50.039.039,00 KM.

Gospodarski subjekt JP["[umeRepublikeSrpske" Sokolac usvom sastavu ima organizacione jedinice:

Tablica 1.R.b

.Organizaciona jedinica Adresa Mjesto

1. [G Jahorina Srpskih ratnika 45 Pale2. [G Viso~nik Solunskih dobrovoljaca 3 Han

Pijesak3. [ G Vu~evica Kralja Petra Oslobodioca 13 ^ajni~e4. [G Bira~ Njego{eva 1 Vlasenica 5. [G Romanija Glasina~ka 9 Sokolac6. [G Botin Boji{te bb Nevesinje7. [G Lisina Pavla D`evera Mrkonji}

Grad8. [G Majevica Cara Du{ana 65 Lopare9. [G Drina Crni Gubor 1 Srebrenica 10. [G Gradi{ka Vladeta Radi}a 10 Gradi{ka 11. [G Ribnik Ribnik bb Ribnik12. [G Prijedor Vuka Karad`i}a 43 Prijedor 13. [G Gorica I [ipova~ke brigade 1 [ipovo14. [G Zelengora Omladinska 11 Kalinovik15. [G Magli} Kralja Petra 9 Fo~a 16. [G Doboj Kneza Lazara 16 Doboj17. [G Vrbanja Cara Du{ana 48 Kotor

Varo{18. [G Panos Koza~ka 8 Vi{egrad19. [G O{trelj-Drini} Drni} bb Petrovac-

Drini}20. [G Sjeme} Srpske sloge 145 Rogatica

21. [G emernica Dujka Komjenovi}a bb Kne`evo22. Istra`iva~ko - razvojni i projektni

centar Jovana Du~i}a 28 Banja Luka

23. [G Banja Luka Ive Andri}a 6 Banja Luka 24. Centar za sjemensko - rasadni~ku

proizvodnjuNikole Pa{i}a 41 Doboj

25. [G Borja Svetog Save 93 Tesli}26. Centar za gazdovanje kr{om Bile}ki put 1 Trebinje27. Uprava (direkcija) Romanijska 1 Sokolac

Izvor: gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta JP["[ume Republike Srpske" Sokolac su uzgoj, za{tita iiskori{tavanje {uma, proizvodnja rezane gra|e i ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja namje{taja, trgovina na veliko drvetom.

Ukupan godi{ni prihod (u 2009. godini) gospodarskogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac (uklju~uju}iprihode organizacionih jedinica) iznosi 160.585.528,00 KM.1.2.1. Gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak

Gospodarski subjekt Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac je utemeljitelj dijela poduze}a (organizacione jedinice) pod nazivom Javnopreduze}e{umarstvo"[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac - [umsko gazdinstvo"VISO^NIK" HanPijesak, Solunskih dobrovoljaca3, 71360 HanPijesak, upisano u registar Osnovnog suda u Sokocu (Rje{enjebroj: U-298/05), pod brojem: 1-2015-02 dana 26. rujna 2005.godine (JIB 2200632340071).

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 83/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 83

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta JP[[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak suuzgoj, za{tita i iskori{tavanje {uma.

Ukupan godi{ni prihod (u 2009. godini) gospodarskogsubjekta JP[[ume RepublikeSrpske" Sokolac - [GViso~nik HanPijesak, iznosi 11.494.129,87 KM.

2. Pravni okvir predmetnog postupkaKonkurencijsko vije}e u postupku je primijenilo odredbeZakona, Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta ("Slu`beniglasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Odluke o definiranju kategorija vladaju}eg polo`aja ("Slu`beni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10),Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02,12/04, 88/07 i 93/09).

Tako|er, Konkurencijsko vije}e je uzelo u obzir i odredbeZakona o {umama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj75/08), Odluku o Cjeniku {umskih drvnih sortimenata gospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 14/08) i Odluku iizmjenamaidopunamaCjenikaoddana3.kolovoza2009.godine.3. Zahtjev za pokretanje postupka

Zahtjev je podnijelo Udru`enje drvoprera|iva~a Han Pijesak,sukladno ~lanku 27. Zakona, radi utvr|ivanja zlouporabe

vladaju}egpolo`aja gospodarskogsubjekta JP[ "[umeRepublikeSrpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak.Podnositelj zahtjeva je naveo, u bitnom, slijede}e ~injenice

kao razloge za podno{enje Zahtjeva: – da je gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"

Sokolac jedini korisnik {uma koje su u vlasni{tvuRepublike Srpske, te da njegova organizaciona jedinica [GViso~nikHan Pijesak imavladaju}i polo`aj u isporucidrvnih sortimenata na podru~ju op}ine Han Pijesak;

– da je [GViso~nik Han Pijesak jedino{umsko gazdinstvoiz sastava gospodarskog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, koje posjedujecentralnostovari{te, i da se suprotno odluci o zatvaranju, donesenoj odgospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, jo{ uvijek isto koristi za isporuku drvnihsortimenata;

– da [G Viso~nik Han Pijesak ima zaklju~ene ugovore sa privatnim prijevoznicima za dovla~enje drvnihsortimenataiz{ume(gdjesevr{ieksploatacija{ume)ilisa "kamionskog puta" na njihovo "centralno stovari{te", {tododatno pove}ava prodajne cijene drvnih sortimenata za drvoprera|iva~e iz Han Pijeska;

– daimaju svoje vlastitekamione i opremute tra`e dadrvnesortimente preuzimaju na me|ustovari{tu "kamionskomputu", po ni`im cijenama, kako to rade svi drugidrvoprera|iva~i u Republici Srpskoj;

– da u svom poslovanju [G Viso~nik Han Pijesak neprimjenjuje uvjete i cijene isporuke utvr|ene op}imaktima (Cjenik {umskih drvnih sortimenata)gospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, i da nametanjem nelojalnih prodajnih cijena drvnih sortimenata drvoprera|iva~ima op}ine HanPijesak zlouporabljuje vladaju}i polo`aj na tom tr`i{tu;

– dasusvi~lanoviUdru`enjadrvoprera|iva~a HanPijesak,u 2009.godine, bili prisiljeni sa gospodarskimsubjektomJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak zaklju~iti isklju~ivo ugovore po vi{imcijenama od 12 KM/m3 i isporukom drvnih sortimenata franko "centralno stovari{te" i da nisu mogli zaklju~itiugovore po ni im cijenama sa isporukom franko"kamionski put";

– dasu radi kupovinedrvnihsortimenatapo vi{imcijenama franko "centralno stovari{te" primorani znatno pove}aticijene svojih gotovih proizvoda (npr. rezane gra|e), te nemogu ravnopravno konkurirati na tr i{tu sa ostalimdrvoprera|iva~ima u Republici Srpskoj, {to ima ozbiljneekonomske posljedice za njihovo poslovanje;

– da su radi visokih cijena drvnih sortimenata nametnutihod [G Viso~nik Han Pijesak bili primorani nabavljatidrvne sortimenate od drugih {umskih gazdinstava, iz

sastava gospodarskog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac (npr. [G Sjeme} Rogatica, kao i od{umskihgazdinstavaizop}inaOlovo-FederacijaBosneiHercegovine) po povoljnijim cijenama isporuke, ali radidodatnih tro{kova prijevoza i dalje su cijene njihovihgotovih proizvoda visoke i nisu konkurentne na tr`i{tu;

– da su svi ostali drvoprera|iva~i u Republici Srpskoj, u2009. godini, u povoljnijem polo`aju od ~lanova Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak jer su moglizaklju~ivati ugovore sa drugim {umskim gazdinstvom izsastava gospodarskog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, isklju~ivo po ni`im cijenama isporukefranko "kamionski put";

– da je gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak za razliku od 2009.godine u 2010. godini zaklju~ivao dvojne ugovore sa ~lanovima Udru enja drvoprera|iva~a Han Pijesak, sa cijenama isporuke drvnih sortimenata franko "centralnostovari{te" i franko "kamionski put", i da je takve dvojneugovore iskoristio na na~in da je samo poslu{nim iizabranim drvoprera|iva~ima iz Han Pijeska isporu~ivaodrvnesortimente poni`ojcijenifranko"kamionski put",a ostalima po vi{imcijenama franko "centralnostovari{te",sa obrazlo`enjem da nema dovoljno drvnih sortimenata za sve drvoprera|iva~e franko "kamionski put";

– da su o problemima sa isporukom drvnih sortimenata izahtjevomzaukidanje"centralnogstovari{ta"obavijestiliVladu RepublikeSrpske koja je na prijedlogMinistarstva industrije, energetikei rudarstvadonijela Zaklju~ak(broj:04/1-012-2-557 od dana 20.svibnja 2010.godine), kojim je zadu`ila gospodarski subjekt JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac da omogu}i drvoprera|iva~ima iz HanPijeska isporuku drvnih sortimenata pod jednakimuvjetima kakve imaju ostali drvoprera|iva~i u RepubliciSrpskoj.

Na temelju navedenog Podnositelj zahtjeva smatra da gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [GViso~nik Han Pijesak izravnim ili neizravnim nametanjemnelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskihuvjeta, kao i primjenom razli~itih uvjeta za istu ili sli~nu vrstuposlova ograni~ava konkurenciju, u smislu ~lanka 10. stavak (2)to~ke a) i c) Zakona, i dovodi u neravnopravan i nepovoljankonkurencijski polo`aj ~lanove Udru`enja drvoprera|iva~a HanPijesak u odnosu na ostale drvoprera|iva~e Republike Srpske, tetra`i od Konkurencijskog vije}e done{enje rje{enja, u smislu~lanka 11. Zakona, kojim }e zabraniti i sankcionirati takveaktivnosti.

Konkurencijsko vije}e je ocijenilo da bez provo|enja postupka nije mogu}e utvrditi postojanje povreda Zakona navedenih u Zahtjevu, u smislu ograni~avanja konkurencijezlouporabom vladaju}eg polo`aja gospodarskog subjekta JP["[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak.

Konkurencijsko vije}e na temelju Zahtjeva, u smislu ~lanka 32. stavak (2) Zakona, je donijelo Zaklju~ak o pokretanjupostupka, broj: 01-06-26-021-8-II/08 (u daljnjem tekstu:Zaklju~ak), na 5. (petoj) sjednici, odr`anoj dana 30. studenoga 2010. godine.

Sukladno ~lanku33. stavak(1) ZakonaKonkurencijskovije}e

je dostavilo Zahtjev i Zaklju~ak, na o~itovanje gospodarskomsubjektu JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak, dana 30. studenoga 2010. godine broj01-06-26-021-13-II/10, i gospodarskom subjektu JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac, dana 24. prosinca 2010. godine broj01-06-26-021-16-II/10.

Gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac -[G Viso~nik Han Pijesak je dostavio o~itovanje na Zahtjev iZaklju~ak, kao i tra enu dokumentaciju, podneskom broj:01-06-26-021-14-II/10 od dana 23. prosinca 2010. godine, te upotpunosti osporio utemeljenost Zahtjeva, navode}i:

– da nije registriran kao neovisna pravna osoba i da jeorganizaciona jedinica u sastavu gospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac;

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 84/144

Broj 23– Strana 84 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

– da isporuku (prodaju) drvnih sortimenata vr{i na temeljukupoprodajnih ugovora zaklju~enih izme|u kupaca idirekcije (uprave) gospodarskog subjekta JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac, te na temelju takozaklju~enih ugovora vr{i isporuku drvnih sortimenata isvim~lanovimaUdru`enjadrvoprera|iva~aHanPijesak;

– da su cijene isporuke drvnih sortimenata u ugovorima utvr|enena temelju Cjenika{umskih drvnih sortimenata ida su cijene isporuke drvnih sortimenata franko"centralno stovari{te" ve}a za 12 KM/m3 u odnosu na cijenu isporuke franko "kamionski put";

– da je cijena isporuke franko "centralno stovari{te" od 12KM/m3 ve}a u odnosu na cijenu franko "kamionski put"isklju~ivokao rezultat tro{kova prijevoza /dovoza drvnihsortimenata sa mjesta gdje se vr{i eksplatacija {ume do"centralnog stovari{ta", koji se pla}aju privatnimprijevoznicima (na temelju ugovora zaklju~enog izme|ugospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac i odabranog privatnog prijevoznika);

– da je na njihov zahtjev, u 2010. godini, Uprava gospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac smanjila za 3 KM/m3 cijene isporuke franko"centralno stovari{te", odnosno sa 12,00 KM/m3 na 9,00KM/m3, i da imaju ni e cijene isporuke drvnihsortimenata franko "centralno stovari{te", u odnosu na ostala {umska gazdinstva; – dase od1998. godine(od kada jeuspostavljeno centralnostovari{te) drvni sortimenti ~etinarski trupci isporu~uju(prodaju)svim kupcima /drvoprera|iva~ima po cijenama franko "centralno stovari{te", uklju~uju}i idrvoprera|iva~e iz Han Pijeska, dok ostale drvnesortimente prodaju po cijenama franko "kamionski put",

– da je ovakav na~in isporuke (prodaje)drvnih sortimenata utvr|enna temeljuekonomskeopravdanosti {touklju~ujeunapre|enje proizvodnje, za{titu {uma od kra|a, bolje irealnije klasiranje drvnih sortimenata, te prilago|avanjezahtjevima kupaca za kontinuiranim snabdijevanjem;

– da pod istim uvjetima i cijenama isporu~uju (prodaju)drvne sortimente ~etinarske trupce preko "centralnogstovari{ta", svim drugim kupcima /drvoprera|iva~ima izHan Pijeska i Republike Srpske (kao i kupcima izFederacije Bosnei Hercegovine i inozemstva),te danema razlike u na~inu i cijenama isporuke za ~lanoveUdru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak;

– da mjerodavno zemljopisno tr i{te nije op}ina HanPijeska nego je mnogo {ire podru~je: – jer su drvne sortimente preko "centralnog stovari{ta"

prodavali i drugimdrvoprera|iva~ima iz HanPijeska,Republike Srpske, kupcima iz Federacije Bosne iHercegovine, kao i kupcima iz inozemstva (Tablica 2.);

– jer su ~lanovi Udru`enja drvoprera|iva~a HanPijesak, kupovali drvne sortimente i od drugih{umskih gospodarstava ([G Sjeme} Rogatica, [GBira~ Vlasenica), kao i sa podru~ja op}ine Olovo(Federacija Bosne i Hercegovine).

Na temelju navedenoga gospodarski subjekt JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak smatra da nemavladaju}ipolo`ajnatr`i{tuidaistinijezlouporabio,usmislu~lanka 10. stavak (2) to~ke a) i c) Zakona, te predla`e

Konkurencijskom vije}u da odbije zahtjev ~lanova Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak kao neutemeljen.Gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac

nije dostavio o~itovanje na Zahtjev i Zaklju~ak niti tra`enudokumentaciju u roku odre|enom od strane Konkurencijskogvije}a, te jeKonkurencijsko vije}enovimaktom ponovilo zahtjev,broj: 01-06-26-021-21-II/10 od dana 31. sije~nja 2011. godine.Gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" je dostavioKonkurencijskom vije}u odgovor, podneskom broj01-06-26-021-23-II/10 dana 10. velja~e 2011. godine.

Budu}i da se radi o postupku sa strankama sa suprotniminteresimaiusvrhupru`anjamogu}nostistrankamadaseizjasneo~injenicama i okolnostima koje su od va`nosti za dono{enjekona~nog rje{enja, Konkurencijsko vije}e je zakazalo usmenu

raspravu, sukladno ~lanku 39. Zakona, dana 24. velja~e 2011.godine.

Usmenaraspravazakazanazadana 24.velja~e 2011.godinejeodgo|ena, na zahtjev ovla{tenog zastupnika gospodarskogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak, sukladno ~lanku 39. stavak (4) Zakona, te jeKonkurencijsko vije}ezakazalousmenuraspravu zadan3. o`ujka 2011. godine.

Usmena rasprava je odr`ana u prostorijama Konkurencijskogvije}a dana 3. o`ujka 2011. godine na kojoj su bili nazo~nizakonski zastupnicigospodarskogsubjekta JP[ "[umeRepublikeSrpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, te opunomo}nik izakonski zastupnici Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak.

Stranke u postupku na usmenoj raspravi su se izjasnile da ostaju kod svojih dosada{njih iskaza i dokaza (Zapisnik broj:01-06-26-021-035-II/10).

Konkurencijsko vije}e na usmenoj raspravi je zatra`ilo, usvrhu poja{njenja mjerodavnog tr`i{ta, dostavljanje dodatnedokumentacije od gospodarskog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, koja se odnosi na planove i relizaciju isporuka drvnih sortimenata{umskihgazdinstavau 2009. i 2010. godini, tepodatke o {umskim gazdinstvima koja vr{e isporuku preko"centralnog stovari{ta".

Gospodarski subjekt JP["[umeRepublikeSrpske" Sokolac uutvr|enom roku je dostavio tra`enu dokumentaciju, podneskombroj: 01-06-26-021-38-II/10 dana 9. o`ujka 2011. godine.4. Analiza mjerodavnog tr`i{ta

Sukladno ~lanku 3. Zakona i ~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivanjumjerodavnog tr`i{ta, mjerodavno tr`i{te se odre|uje kao tr`i{teodre|enih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnostigospodarskih subjekata na odre|enom zemljopisnom podru~ju.

Mjerodavno tr`i{te proizvoda obuhvata sve proizvode kojepotro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobno zamjenjivim, podprihvatljivim uvjetima, imaju}i u vidu osobito njihove bitnezna~ajke, kvalitetu, uobi~ajnu namjenu, na~in uporabe, uvjeta prodaje i cijene.

Mjerodavno zemljopisno tr`i{te obuhvata cjelokupan ilizna~ajan dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojem gospodarskisubjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujedna~enim uvjetima i koji to tr`i{tebitnorazlikujuod uvjetakonkurencije na susjednim zemljopisnimtr`i{tima.

Mjerodavno tr`i{te proizvoda predmetnog postupka je tr`i{teprodaje drvnih sortimenata, u smislu registriranih djeltnostigospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac,odnosno njegovih organizacionih jedinica /{umskih gazdinstava.

Mjerodavno zemljopisno tr`i{te predmetnog postupka jetr`i{te Bosnei Hercegovine, budu}ida Udru enjedrvoprera|iva~a Han Pijesak kupuje drvne sortimente u Republici Srpskoj, kao iFederacijiBosne i Hercegovine(npr.[umsko gazdinstvoiz op}ina Olovo), a gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak isporu~uje (prodaje) svojeproizvode na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

U smislu navedenoga Konkurencijsko vije}e za mjerodavnotr`i{te predmetnog postupka je utvrdilo tr`i{te prodaje drvnihsortimenata u Bosni i Hercegovini.5. Ocjena dokaza

Konkurencijsko vije}e u postupku na temelju ~injenica idokumentacije dostavljene od stranaka u postupku je utvrdilo:

– da je gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, u 100,0% vlasni{tvu Vlade Republike Srpske ida je prema Zakonu o {umama ("Su`beni glasnikRepublike Srpske", broj 75/08), kaolex specialis, jedinikorisnik {uma i {umskog zemlji{tva u vlasni{tvuRepublike Srpske, te ima vladaju}i polo`aj uiskori{tavanju {uma u vlasni{tvu Republike Srpske;

– da gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, u svom sastavu ima 23 {umska gazdinstva (organizacione jedinice), uklju~uju}i i [G Viso~nik Han

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 85/144

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 86/144

Broj 23– Strana 86 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

/drvoprera|iva~ima iz Republike Srpske sa cijenama isporukedrvnih sortimenatafranko "centralnostovari{te"i na podru~ju osam drugih {umskih gazdinstava u svomsastavu (pored[G Viso~nikHanPijesak) i to (Tablica3.):[G Romanija Sokolac (broj ugovora 56), [G ^emerinica Kne`evo (broj ugovora 34), [G Bira~ Vlasenica (brojugovora 19), [G Lisinja Mrkonji} Grad (broj ugovora 14), [G Jahorina Pale (broj ugovora 43), [G RibnikRibnik (broj ugovora 61), [G Gradi{ka Gradi{ka i [G

Zelengora Kalinovik, te nisu utemeljeni navodiPodnositelja zahtjeva da ostala {umska gazdinstava nisuisporu~ivala drvne sortimenate po cijenama franko"centralno stovari{te" drugim kupcima /drvoprera|i-va~ima u Republici Srpskoj;

Ukupna isporuka drvnih sortimenata (koli~ina i vrijednost)franko "centralno stovari{te" i franko "kamionski put", prema {umskim gazdinstvima:

Tablica 3.

R.b. [umsko gazdinstvo 2009. godina 1.1.-30.9.2010. godineKamionski put Centralno stovari{te Ukupno Kamionski put Centralno stovari{te Ukupno

1. Jahorina 2.837.501,00 1.492.555,00 4.330.056,00 2.643.715,00 - 2.643.715,002. Viso~nik 533.215,00 6.967.626,00 7.500.841,00 701.683,00 3.905.955,00 4.607.678,003. Vu~evica 1.926.957,00 - 1.926.957,00 1.685.084,00 - 1.685.084,004. Bira~ 2.072.724,00 214.672,00 2.287.396,00 1.624.673,00 - 1.624.673,005. Romanija 3.198.860,00 3.126.151,00 6.325.011,00 4.055.997,00 3.116.297,00 7.172.294,006. Botin 575.423,00 - 575.423,00 223.842,00 - 223.842,007. Lisina 2.112.345,00 279.879,00 2.392.224,00 2.864.170,00 - 2.864.170,008. Majevica 355.770,00 - 355.770,00 60.714,00 - 60.714,009. Drina 1.998.193,00 - 1.998.193,00 1.830.085,00 - 1.830.085,0010. Gradi{ka 8.039.709,00 827.149,00 8.866.858,00 7.086.117,00 - 7.086.117,0011. Ribnik 4.215.798,00 1.786.508,00 6.002.306,00 4.258.311,00 - 4.258.311,0012. Prijedor 7.404.788,00 - 7.404.788,00 5.578.432,00 - 5.578.432,0013. Gorica 6.118.753,00 - 6.118.753,00 5.608.245,00 - 5.608.245,0014. Zelengora 1.295.858,00 8.643,00 1.304.501,00 1.284.647,00 8.214,00 1.292.861,0015. Magli} 2.808.283,00 - 2.808.283,00 2.188.378,00 - 2.188.378,0016. Doboj 1.386.703,00 - 1.386.703,00 832.616,00 - 832.616,0017. Vrbanja 4.959.813,00 - 4.959.813,00 4.681.678,00 - 4.681.678,0018. Panos 1.015.736,00 - 1.015.736,00 545.041,00 - 545.041,0019. O{treljDrini} 6.322.580,00 - 6.322.580,00 3.592.294,00 - 3.592.294,0020. Sjeme} 5.339.763,00 - 5.339.763,00 4.253.697,00 - 4.253.697,0021. ^emernica 1.261.355,00 944.193,00 2.205.548,00 1.375.556,00 68.142,00 1.443.699,0022. Banja Luka 2.731.672,00 - 2.731.672,00 2.126.468,00 - 2.126.468,0023. Borja 5.664.349,00 - 5.664.349,00 4.855.877,00 - 4.855.877,00

UKUPNO 74.176.147,00 15.647.376,00 89.823.523,00 63.957.318,00 7.098.648,00 71.055.966,00

Izvor: gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac (podaci o isporukama i vrijednostima samo za drvoprera|iva~e iz Republike Srpske)

– da su ~lanovi Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesakkupovalidrvne sortimente (trupce~etinara) po cijenama franko "centralno stovari{te" i od drugih {umskihgazdinstava (osim [G Viso~nik Han Pijesak) iz sastava JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Bira~Vlasenica (npr. gospodarski subjekt Deura trade d.o.o. -ugovor broj: 1466/09; gospodarski subjekt MTKOmorika d.o.o. - ugovor broj: 1384/09) i [G Romanija Sokolac (npr. gospodarski subjekt MTK Omorika d.o.o.- ugovor broj: 1519/09), te nisu utemeljeni navodiPodnositelja zahtjeva da je isti sa drugim {umskimgazdinstvima imao zaklju~ene ugovore isklju~ivo sa cijenama isporuke drvnih sortimenata franko"kamionski put";

– da su ostala {umska gazdinstva iz sastava gospodarskogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac (kao i[G Viso~nik Han Pijesak) drvne sortimente (trupce~etinara) isporu~ivala drugim kupcima u RepubliciSrpskoj po cijenama franko "centralno stovari{te" i to:G[ Bira~ Vlasenica (gospodarski subjekt Savoks d.o.o.Mili}i - ugovor broj204/09; gospodarski subjekt Promild.o.o. Mili}i), [G Ribnik Ribnik (gospodarski subjekt DI Juri{i} Co - Ribnik - ugovor broj: 1326/09,gospodarski subjekt Bars Kompani d.o.o. Prijedor -

ugovor broj: 526/09), [G Lisina Mrkonji} Grad(gospodarski subjekt Grossist d.o.o. Prijedor - ugovor broj: 381-1/09) i [G Romanija Sokolac (gospodarskisubjekt Aqva Life d.o.o. Sokoca - ugovor broj: 611/09),gospodarski subjekt Romasok a.d. Sokolac - ugovor broj: 1669/09), te nisu utemeljeni navodi Podnositelja zahtjeva da su druga {umska gazdinstva zaklju~ivala ugovore sa ostalim kupcima/drvoprera|iva~ima uRepublici Srpskoj isklju~ivo sa cijenama isporukefranko "kamionski put";

da je gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak sa ~lanovima Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak u 2010. godini zaklju~ilo dvojneugovore sa cijenama isporuke franko "centralno stovari{te" icijenama franko "kamionski put", {to treba omogu}itikvalitetniju isporuku drvnih sortimenata.

Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da je gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak primjenjivao iste ili sli~ne uvjete isporuke (prodaje)drvnih sortimenata prema svim kupcima /drvoprera|iva~ima izRepublike Srpske, uklju~uju}i i ~lanove Udru`enja drvoprera~iva~a Han Pijesak, i koji se u bitnom ne razlikuju oduvjeta isporuke koje primjenjuju i ostala {umska gazdinstva (izsastava gospodarskog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac) koja vr{e isporuku drvnih sortimenta franko "centralnostovari{te" i franko "kamionski put".

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 87/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 87

Tako|er,Konkurencijsko vije}e je utvrdiloda je gospodarskisubjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak isporuku drvnih sortimenata vr{io prema zaklju~enimugovorimapocijenamaina~inuisporukeutvr|enimu va`e}im op}im akima (Cjenik {umskih drvnih sortimenata)usvojenim od nadle`nih institucija Republike Srpske.

Nakon sagledavanja svih mjerodavnih ~injenica i dokaza stranaka u postupku, pojedina~no i skupno, Konkurencijskovije}e je utvrdilo da gospodarski subjekt JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac ([G Viso~nik Han Pijesak) nije zlouporabiovladaju}i polo`aj i prekr{io ~lanak 10. stavak (2) Zakona, usmislu da:

a) je izravno ili ineizravno nametao nelojalne kupovne iprodajne cijene ili druge trgova~ke uvjete kojima seograni~ava konkurencija;

c) jeprimijenio razli~iteuvjete za istu ilisli~nu vrstuposlova sa ostalim stranama, ~ime ih dovodi u neravnopravan inepovoljan konkurencijski polo`aj.

Slijedom navedenoga Konkurencijsko vije}e je odu~ilo kaou izreci ovog Rje{enja.

Konkurencijsko vije}e smatra da gospodarski subjekt JP["[ume Republike Srpske" Sokolac radi vladaju}eg polo`aja kojeg ima na tr`i{tu isporuke drvnih sortimenata u Republici

Srpskoj, ima posebnu odgovornost prema svim kupcima /drvoprera|iva~ima, uklju~uju}i i ~lanove Udru`enja drvoprera|iva~a Han Pijesak, ima i obvezu izraditi iprimjenjivati preciznije kriterije isporuke za {umska gazdinstva koja imaju kombinirane isporuke franko "centralno stovari{te" ifranko "kamionski put", u cilju ravnomjernijeg odnosa ukoli~inama isporuka drvnih sortimenata.

Konkurencijsko vije}e tako|er smatra da gospodarskisubjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac treba osiguratina~ine za pove}anje relizacije isporuka minimalnih koli~ina drvnih sortimenata lokalnim zajednicama (poduze}ima),utvr|enih sukladno ~lanku 84. Zakona o {umama, uklju~uju}i iop}inu Han Pijesak.

Konkurencijsko vije}e }e pratiti djelovanje gospodarskogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac na mjerodavnom tr`i{tu i poduzimati odgovaraju}e mjere sukladnoZakonu.

Konkurencijsko vije}e u postupku nije razmatralo navode uZahtjevu koji nisu izravno u svezi sa odredbama Zakona, a odnose se na na~in formiranja ili smanjivanja cijena isporukedrvnih sortimenata, kao i oko zatvaranja "centralnog stovari{ta"[G Viso~nik Han Pijesak.6. Nov~ana kazna

Konkurencijsko vije}e je dostavilo gospodarskom subjektuJP[ "[ume Republike Srpske" Zahtjev i Zaklju~ak, te zatra`ilodostavljanje odgovora i dokumentacije (u smislu ~l. 33. i 35.Zakona) u svezi predmetnog postupka u roku od 20 dana, aktombroj: 01-06-26-021-17-II/10 dana 24. prosinca 2010. godine,koji je zaprimljen dana 27. prosinca 2010. godine (potvrda potpisana povratnica).

U predmetnom aktu je navedeno da su stranke u postupkudu`ne na zahtjev Konkurencijskog vije}a dostaviti svu tra`enudokumentaciju u svezi ovoga predmeta, te upozorilo da je~lankom 49. stavak (1) to~ka a) Zakona utvr|eno da Konkurencijsko vije}e mo`e izre}i nov~anu kaznugospodarskom subjektu do 1,0% ukupnog prihoda (kao iodgovornim osobama, u smislu ~lanka 49. stavak (2) Zakona)ako ne postupi po zahtjevu Konkurencijskog vije}a.

Budu}i da gospodarski subjekt JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac nije dostavio predmetni odgovor niti tra`enudokumentaciju, Konkurencijsko vije}e je ponovilo isti zahtjev,aktom broj: 01-06-26-021-21-II/10 dana 31. sije~nja 2011.godine. Gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac je na ponovljeni zahtjev dostavio odgovor i tra`enudokumentaciju, podneskom broj: 01-06-26-021-23-II/10 dana 10. velja~e 2011. godine.

Na temelju navedenoga Konkurencijsko vije}e je izreklogospodarskom subjektu JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac,u smislu ~lanka 49. stavak (1) to~ka a) Zakona, nov~anu kaznu uiznosu od 6.000,00 KM, {to iznosi 0,0037% prora~una za 2009.godinu.

U slu~aju da gospodarski subjekt JP[ "[ume Republike

Srpske" Sokolac ne izvr{i uplatu nov~ane kazne u utvr|enomroku Konkurencijsko vije}e }e zatra`iti od mjerodavnih tijela prinudno izvr{enje iste, te obra~unati zateznu kamatu za vrijemeprekora~enja roka uplate nov~ane kazne, sukladno propisima Bosne i Hercegovine.7. Administrativna pristojba

Podnositelj zahtjeva, Udru`enje drvoprera|iva~a "Pilana"Han Pijesak, je du`an platiti administrativnu pristojbu u iznosuod 1.500,00 KM u korist Prora~una institucija Bosne iHercegovine, sukladno ~lanku 2. Tarifni broj 107. to~ka f)Odluke u uplati administrativnih pristojbi u svezi procesnihradnji pred Konkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH",br. 30/06 i 18/11).8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{enja nije dopu{ten priziv.

Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor predSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,odnosno objave ovog Rje{enja.

Broj 01-06-26-021-39-II/1023. o`ujka 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr.Stjepo Pranji}, v. r.

Na osnovu ~lana 42. stav (1) ta~ka c),~lana 10. stav (2) ta~kea) i c) i ~lana 49. stav (1) ta~ka a) Zakona o konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) u postupkupokrenutom po Zahtjevu za pokretawe postupka Udru ewadrvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskihdobrovoqaca 3, 71360 Han Pijesak, protiv privrednog subjektaJavno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKE SRPSKE"akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1, 71350 Sokolac -[umsko gazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak, Solunskihdobrovoqaca 3, 71360 Han Pijesak, radi utvr|ivawazloupotrebe dominantnog polo`aja, zaprimqenom pod brojem01-06-26-021-II/10 dana 10. avgusta 2010. godine, Konkurencijskisavjet, na 11. (jedanaestoj) sjednici odr`anoj 23. marta 2011.godine, je donio

RJE[EWE 1

1. Odbija se Zahtjev Udru`ewa drvoprera|iva~a "Pilana" HanPijesak, Solunskih dobrovoqaca 3, 71360 Han Pijesak,protiv privrednog subjekta Javno preduze}e {umarstvo"[UME REPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvoSokolac, Romanijska 1, 71350 Sokolac - [umsko gazdinstvo"VISO^NIK" Han Pijesak, Solunskih dobrovoqaca 3,71360 Han Pijesak, za utvr|ivawe zloupotrebe dominantnogpolo`aja, u smislu ~lana 10. stav (2) ta~ke a) i c) Zakona okonkurenciji, kao neosnovan.

2. Izri~e se nov~ana kazna od 6.000,00 KM privrednom subjektuJavno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKESRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1,71350 Sokolac, jer nije postupio po zahtjevuKonkurencijskog savjeta i dostavio tra enudokumentaciju uokviru datog roka, u smislu ~l. 33. i 35. Zakona okonkurenciji, koju je du`an platiti u roku 8 (osam) dana oddanaprijemaovog Rje{ewa.Uslu~ajudaseizre~enanov~anakaznaneuplatiunavedenom

rokuobra~una}esezateznakamatazavrijemeprekora~ewaroka,prema va e}im propisima Bosne i Hercegovine.

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 88/144

Broj 23– Strana 88 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

3. Ovo Rje{ewe je kona~no i bi}e objavqeno u "Slu benomglasniku BiH", slu benim glasnicima entiteta i Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`eweKonkurencijski savjet Bosne i Hercegovine (u daqwem

tekstu:Konkurencijskisavjet)jezaprimio,dana10.avgusta2010.godine pod brojem 01-06-26-021-II/10, Zahtjev za pokretawepostupka (u daqwem tekstu: Zahtjev) Udru`ewa drvopre-ra|iva~a "Pilana" Han Pijesak, Solunskih dobrovoqaca 3,71360 Han Pijesak (u daqwem tekstu: Podnosilac zahtjeva iliUdru`ewe drvoprera|iva~a Han Pijesak), putem advokaticeNade Todorovi}, Svetosavska bb, 75440 Vlasenica (punomo}broj: 5-016/10 od dana 20. jula 2010. godine) protiv privrednogsubjekta Javno preduze}e {umarstvo "[UME REPUBLIKESRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac, Romanijska 1, 71350Sokolac - [umsko gazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak,Solunskih dobrovoqaca 3, 71360 HanPijesak (u daqwem tekstu:JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak), radi utvr|ivawa zloupotrebe dominantnog polo`aja,u smislu~lana 10. stav(2) ta~kea) i c)Zakona o konkurenciji(udaqwemtekstu:Zakon).

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijski savjet je

utvrdio danije kompletan, u smislu ~lana28. stav (1)Zakona, te je zatra`io dopunu istog, u smislu ~lana 31. stav (1) Zakona,aktombroj 01-06-26-021-1-II/10dana 5. oktobra 2010. godine.

Podnosilac zahtjevaje podniozahtjevza produ`ewe rokazakompletirawe Zahtjeva, u smislu ~lana 31. stav (2) Zakona,podneskombroj01-06-26-009-2-II/10dana15. oktobra2010. godine,koji je Konkurencijski savjet ocijenio opravdanim i odobriododatnihpetnaestdana,u smislu~lana31. stav(2)Zakona,aktombroj 01-06-26-009-3-II/10 dana 15. oktobra2010. godine.

Podnosilac zahtjeva u utvr|enom vremenskom roku jedostavio tra enu dokumentaciju, podneskom broj01-06-26-009-4-II/10 dana 3. novembra 2010. godine, a nakonkompletirawa Zahtjeva Konkurencijski savjet je izdao istomePotvrdu o prijemu kompletnog i urednog zahtjeva, aktom broj01-06-26-009-6-II/10 dana 25.novembra 2010. godine.1. Stranke u postupku

Stranke u postupku su Udru`ewe drvoprera|iva~a"Pilana" Han Pijesak, Solunskih dobrovoqaca 3, 71360 HanPijesak, i privredni subjekat Javno preduze}e {umarstvo"[UME REPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvoSokolac, Romanijska 1, 71350 Sokolac - [umsko gazdinstvoViso~nik Han Pijesak, Solunskih dobrovoqaca 3, 71360 HanPijesak.1.1. Udru`ewedrvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak

Udru`ewe drvoprera|iva~a "Pilana" Han Pijesak,Solunskihdobrovoqaca3, 71360HanPijesakje registrovano pozahtjevudrvoprera|iva~a sa podru~ja HanPijeska na Osnovnomsudu u Sokocu dana 11. oktobra 2005. godine (Rje{ewe broj:RU-50/05), a ~lanovi su: privredni subjekat Karaula d.o.o.,privredni subjekat @eravica d.o.o., privredni subjekat LolaKomerc d.o.o., privredni subjekat Seqa~ko dobro d.o.o.,privrednisubjekatSZTRBor,privrednisubjekatIvaLuhd.o.o.,

privredni subjekat Bjelakovi} d.o.o., privredni subjekat MGKomerc d.o.o., privredni subjekat Zavi~aj d.o.o., privrednisubjekat SZTR Jasen, privredni subjekat Desprom d.o.o.,privredni subjekat Gater d.o.o., privredni subjekat Silvanusd.o.o., privredni subjekat MTK Omorika d.o.o., privrednisubjekat Termag d.o.o., privredni subjekat Bra}a Lu~i} d.o.o.,privredni subjekat Highland d.o.o., privredni subjekat Ga{mald.o.o.,privredni subjekat Deura trade d.o.o., privredni subjekatGodd.o.o., i privredni subjekat Sadaimler d.o.o.

Ciqevi i zadaci Udru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesaksu, izme|u ostalih, poboq{awe uslova za snabdijevawe drvnimsortimentima,unapre|eweproizvodwei poslovawa,zajedni~kinastup na tr i{tu.

1.2. PrivrednisubjekatJP[ "[umeRepublikeSrpske"Sokolac

Privredni subjekat Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac, je upisan u registar Okru`nogprivrednog suda Isto~no Sarajevo, pod brojem 89-02-0002-09(stari broj: 1-2015)(JIB: 4400632340004) u 100,0%je vlasni{tvuVlade Republike Srpske, sa upisanim osnovnim kapitalom od50.039.039,00KM.

Privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolacu svomsastavu imaorganizacione jedinice:

Tabela 1.R.b. Organizaciona jedinica Adresa Mjesto

1. [G Jahorina Srpskih ratnika 45 Pale2. [G Viso~nik So lunskih dob rovoqaca 3 Han Pij esak

3. [G Vu~evica Kraqa Petra Oslobodioca13

^ajni~e

4. [G Bira~ Wego{eva 1 Vlasenica5. [G Romanija Glasina~ka 9 Sokolac6. [G Botin Boji{te bb Nevesiwe7. [G Lisina Pavla Xevera Mrkowi}

Grad8. [G Majevica Cara Du{ana 65 Lopare9. [G Drina Crni Gubor 1 Srebrenica10. [G Gradi{ka Vladeta Radi}a 10 Gradi{ka11. [G Ribnik Ribnik bb Ribnik12. [G Prijedor Vuka Karaxi}a 43 Prijedor13. [G Gorica I [ipova~ke brigade 1 [ipovo

14. [G Zelengora Omladinska 11 Kalinovik15. [G Magli} Kraqa Petra 9 Fo~a16. [G Doboj Kneza Lazara 16 Doboj17. [G Vrbawa Cara Du{ana 48 Kotor Varo{18. [G Panos Koza~ka 8 Vi{egrad19. [G O{treq-Drini} Drni} bb Petrovac-

Drini}20. [G Sjeme} Srpske sloge 145 Rogatica

21. [G emernica Dujka Komjenovi}a bb Kne`evo22. Istra`iva~ko - razvojni i

projektni centarJovana Du~i}a 28 Bawa Luka

23. [G Bawa Luka Ive Andri}a 6 Bawa Luka24. Centar za sjemensko -

rasadni~ku proizvodwuNikole Pa{i}a 41 Doboj

25. [G Borja Svetog Save 93 Tesli}26. Centar za gazdovawe kr{om Bile}ki put 1 Trebiwe27. Uprava (direkcija) Romanijska 1 Sokolac

Izvor: privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nikHan Pijesak

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac su uzgoj, za{tita iiskori{tavawe {uma, proizvodwa rezane gra|e i ostalihproizvoda oddrveta,proizvodwanamje{taja, trgovina navelikodrvetom.

Ukupangodi{niprihod(u 2009.godini) privrednogsubjektaJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac (ukqu~uju}i prihodeorganizacionih jedinica) iznosi 160.585.528,00 KM.1.2.1. Privrednisubjekat JP[ "[umeRepublikeSrpske"Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak

Privredni subjekat Javno preduze}e {umarstvo "[UMEREPUBLIKE SRPSKE" akcionarsko dru{tvo Sokolac,Romanijska 1, 71350 Sokolac je osniva~ dijela preduze}a(organizacione jedinice) pod nazivom Javno preduze}e{umarstvo "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac - [umskogazdinstvo "VISO^NIK" Han Pijesak, Solunskihdobrovoqaca 3, 71360HanPijesak, upisanou registarOsnovnog

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 89/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 89

suda u Sokocu (Rje{ewe broj: U-298/05), pod brojem: 1-2015-02dana 26. septembra 2005. godine (JIB2200632340071).

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaJP[ [ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesaksu uzgoj, za{tita i iskori{tavawe {uma.

Ukupangodi{niprihod(u 2009.godini)privrednogsubjektaJP[ [ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak, iznosi 11.494.129,87KM.2. Pravniokvirpredmetnog postupka

Konkurencijski savjet u postupku je primijenio odredbeZakona, Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr i{ta("Slu`beni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Odluke odefinisawu kategorija dominantnog polo`aja ("Slu`beniglasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Zakona o upravnom postupku("Slu`beniglasnikBiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).

Tako|e, Konkurencijski savjet je uzeo u obzir i odredbeZakona o {umama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj75/08), Odluku o Cjeniku {umskih drvnih sortimenataprivrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 14/08) i Odluku iizmjenama i dopunama Cjenikaod dana 3. avgusta2009. godine.3. Zahtjev za pokretawepostupka

Zahtjev je podnijelo Udru ewe drvoprera|iva~a HanPijesak, u skladu sa ~lanom 27. Zakona, radi utvr|ivawazloupotrebe dominantnog polo`aja privrednog subjekta JP["[umeRepublikeSrpske"Sokolac-[GViso~nikHanPijesak.

Podnosilac zahtjeva je naveo, u bitnom, sqede}e ~iwenicekao razloge za podno{ewe Zahtjeva:

– da je privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac jedini korisnik {uma koje su uvlasni{tvu Republike Srpske, te da wegovaorganizaciona jedinica [G Viso~nikHan Pijesak imadominantni polo`aj u isporuci drvnih sortimenata napodru~ju op}ine HanPijesak;

– da je [G Viso~nik Han Pijesak jedino {umskogazdinstvo iz sastava privrednog subjekta JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac, koje posjeduje centralnostovari{te, i da se suprotno odluci o zatvarawu,donesenoj od privrednog subjekta JP[ "[umeRepublikeSrpske" Sokolac, jo{uvijekisto koristizaisporuku drvnihsortimenata;

– da [G Viso~nikHan Pijesak imazakqu~ene ugovoresaprivatnim prevoznicima za dovla~ewe drvnihsortimenata iz{ume (gdje sevr{ieksploatacija{ume)ili sa "kamionskog puta" na wihovo "centralnostovari{te", {to dodatno pove}ava prodajne cijenedrvnihsortimenatazadrvoprera|iva~eizHanPijeska;

– da imaju svoje vlastite kamione i opremu te tra`e dadrvne sortimente preuzimaju na me|ustovari{tu"kamionskomputu",po ni imcijenama,kakoto rade svidrugidrvoprera|iva~i u Republici Srpskoj;

– da u svom poslovawu [G Viso~nik Han Pijesak neprimjewuje uslove i cijene isporuke utvr|ene op{timaktima (Cjenik {umskih drvnih sortimenata)privrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, i da nametawem nelojalnih prodajnih cijenadrvnih sortimenata drvoprera|iva~ima op}ine HanPijesak zloupotrebquje dominantni polo`aj na tomtr`i{tu;

– da su svi ~lanovi Udru`ewa drvoprera|iva~a HanPijesak, u 2009. godine, bili prisiqeni sa privrednimsubjektom JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac -[G Viso~nik Han Pijesak zakqu~iti iskqu~ivougovore po vi{im cijenama od 12 KM /m

3

i isporukomdrvnih sortimenata franko "centralno stovari{te" idanisu moglizakqu~iti ugovore po ni imcijenama saisporukom franko"kamionski put";

– da su radi kupovine drvnih sortimenata po vi{imcijenama franko "centralno stovari{te" primoraniznatno pove}ati cijene svojih gotovih proizvoda (npr.rezane gra|e), te ne mogu ravnopravno konkurisati na

tr`i{tu sa ostalim drvoprera|iva~ima u RepubliciSrpskoj, {to ima ozbiqne ekonomske posqedice zawihovoposlovawe;

– da su radi visokih cijena drvnih sortimenatanametnutih od [G Viso~nik Han Pijesak biliprimorani nabavqati drvne sortimenate od drugih{umskih gazdinstava, iz sastava privrednog subjektaJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac (npr. [GSjeme} Rogatica, kao i od {umskih gazdinstava izop{tine Olovo - Federacija Bosne i Hercegovine) popovoqnijim cijenama isporuke, ali radi dodatnihtro{kova prevoza i daqe su cijene wihovih gotovihproizvoda visoke i nisukonkurentne na tr i{tu;

– dasusviostalidrvoprera|iva~iuRepubliciSrpskoj,u2009. godini, u povoqnijem polo`aju od ~lanovaUdru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesak jer su moglizakqu~ivatiugovoresadrugim{umskimgazdinstvomizsastava privrednog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, iskqu~ivo po ni im cijenamaisporuke franko"kamionski put";

– da je privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske"Sokolac- [GViso~nikHanPijesakza razlikuod2009.godineu2010.godinizakqu~ivaodvojneugovoresa ~lanovimaUdru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesak,sa cijenama isporuke drvnih sortimenata franko"centralno stovari{te" i franko "kamionski put", idaje takvedvojneugovore iskoristiona na~inda jesamoposlu{nim i izabranim drvoprera|iva~ima iz HanPijeska isporu~ivao drvne sortimentepo ni oj cijenifranko"kamionskiput",a ostalima povi{imcijenamafranko "centralno stovari{te", sa obrazlo`ewem danema dovoqno drvnih sortimenata za svedrvoprera|iva~e franko"kamionski put";

– da su o problemima sa isporukom drvnih sortimenata izahtjevom za ukidawe "centralnog stovari{ta"obavijestili Vladu Republike Srpske koja je naprijedlog Ministarstva industrije, energetike irudarstva donijela Zakqu~ak (broj: 04/1-012-2-557 oddana 20.maja 2010. godine),kojim je zadu ilaprivrednisubjekat JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac daomogu}i drvoprera|iva~ima iz Han Pijeska isporukudrvnih sortimenata pod jednakim uslovima kakve imajuostalidrvoprera|iva~i u Republici Srpskoj.

Na osnovu navedenog Podnosilac zahtjeva smatra daprivredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac -[G Viso~nik Han Pijesak direktnim ili indirektnimnametawem nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugihtrgovinskih uslova, kao i primjenom razli~itih uslova za istuili sli~nu vrstu poslova ograni~ava konkurenciju, u smislu~lana10.stav(2)ta~kea)ic)Zakona,idovodiuneravnopravaninepovoqan konkurencijski polo aj ~lanove Udru`ewadrvoprera|iva~a Han Pijesak u odnosu na ostaledrvoprera|iva~e Republike Srpske, te tra i odKonkurencijskog savjeta done{ewe rje{ewa, u smislu ~lana 11.Zakona,kojim }e zabraniti i sankcionisati takve aktivnosti.

Konkurencijski savjet je ocijenio da bez provo|ewapostupka nije mogu}e utvrditi postojawe povreda Zakonanavedenih u Zahtjevu, u smislu ograni~avawa konkurencijezloupotrebom dominantnog polo`aja privrednog subjekta JP["[umeRepublikeSrpske"Sokolac-[GViso~nikHanPijesak.

Konkurencijskisavjetna osnovuZahtjeva, u smislu~lana32.stav (2) Zakona, je donio Zakqu~ak o pokretawu postupka, broj01-06-26-021-8-II/08 (u daqwem tekstu: Zakqu~ak), na 5. (petoj)sjednici, odr anoj dana 30. novembra 2010. godine.

U skladusa ~lanom33. stav (1)ZakonaKonkurencijskisavjet je dostavio Zahtjev i Zakqu~ak, na o~itovawe privrednomsubjektu JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [GViso~nik Han Pijesak, dana 30. novembra 2010. godine broj01-06-26-021-13-II/10, i privrednom subjektu JP[ "[umeRepublikeSrpske"Sokolac,dana 24.decembra2010.godinebroj01-06-26-021-16-II/10.

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 90/144

Broj 23– Strana 90 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak je dostavio o~itovawe naZahtjev i Zakqu~ak, kao i tra`enu dokumentaciju, podneskombroj 01-06-26-021-14-II/10 od dana 23. decembra 2010. godine, te upotpunosti osporioosnovanost Zahtjeva, navode}i:

– da nije registrovan kao nezavisno pravno lice i da je

organizaciona jedinica u sastavu privrednog subjektaJP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac; – da isporuku (prodaju) drvnih sortimenata vr{i na

osnovu kupoprodajnih ugovora zakqu~enih izme|ukupaca i direkcije (uprave) privrednog subjekta JP["[ume Republike Srpske" Sokolac, te na osnovu takozakqu~enihugovoravr{iisporukudrvnihsortimenatai svim ~lanovima Udru`ewa drvoprera|iva~a HanPijesak;

– da su cijene isporuke drvnih sortimenata u ugovorimautvr|ene na osnovu Cjenika {umskih drvnihsortimenataidasucijeneisporukedrvnihsortimenatafranko "centralno stovari{te" ve}e za 12 KM/m

3

uodnosuna cijenu isporuke franko"kamionskiput";

– da je cijena isporuke franko "centralno stovari{te"od12 KM/m3 ve}a u odnosu na cijenu franko "kamionskiput" iskqu~ivo kaorezultat tro{kova prevoza/dovozadrvnihsortimenatasamjestagdjesevr{ieksploatacija{ume do "centralnog stovari{ta", koji se pla}ajuprivatnim prevoznicima (na osnovu ugovora zakqu~e-nog izme|uprivrednog subjekta JP[ "[umeRepublikeSrpske" Sokolac i odabranog privatnog prevoznika);

– daje nawihovzahtjev,u2010.godini,Upravaprivrednogsubjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolacsmawilaza3KM/m

3

cijeneisporuke franko"centralnostovari{te", odnosno sa 12,00 KM/m

3

na 9,00 KM/m3

, i daimajuni`e cijeneisporukedrvnihsortimenatafranko"centralno stovari{te", u odnosu na ostala {umskagazdinstva;

– daseod1998.godine(od kada jeuspostavqeno centralnostovari{te) drvni sortimenti ~etinarski trupciisporu~uju (prodaju) svimkupcima /drvoprera|iva~imapo cijenama franko "centralno stovari{te",ukqu~uju}i i drvoprera|iva~e iz Han Pijeska, dok

ostale drvne sortimente prodaju po cijenama franko"kamionski put", – dajeovakavna~inisporuke(prodaje)drvnihsortimena-

ta utvr|en na osnovu ekonomske opravdanosti {toukqu~uje unapre|ewe proizvodwe, za{titu {uma odkra|a, boqe i realnije klasirawe drvnih sortimenata,te prilago|avawe zahtjevima kupaca za kontinuiranimsnabdijevawem;

– da pod istim uslovima i cijenama isporu~uju (prodaju)drvnesortimente~etinarsketrupcepreko"centralnogstovari{ta",svimdrugimkupcima/drvoprera|iva~imaiz Han Pijeska i Republike Srpske (kao i kupcima izFederacijeBosne i Hercegovine i inostranstva), te danema razlike u na~inu i cijenama isporuke za ~lanoveUdru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesak;

– da relevantno geografsko tr`i{te nije op{tina HanPijeskanegoje mnogo {irepodru~je:

– jer su drvne sortimente preko "centralnog stova -ri{ta"prodavali i drugimdrvoprera|iva~ima izHan Pijeska, Republike Srpske, kupcima izFederacijeBosneiHercegovine,kaoikupcimaizinostranstva(Tabela2.);

– jer su ~lanovi Udru`ewa drvoprera|iva~a HanPijesak, kupovali drvne sortimente i od drugih{umskih gazdinstava ([G Sjeme} Rogatica, [GBira~ Vlasenica), kao i sa podru~ja op{tineOlovo (Federacija Bosne i Hercegovine).

Na osnovu navedenoga privredni subjekat JP[ "[umeRepublikeSrpske"Sokolac - [G Viso~nik HanPijesaksmatrada nema dominantni polo aj na tr i{tu i da isti nijezloupotrijebio, u smislu ~lana 10. stav (2) ta~ke a) i c) Zakona,

te predla`e Konkurencijskom savjetu da odbije zahtjev ~lanovaUdru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesakkao neosnovan.

Privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac nije dostavio o~itovawe na Zahtjev i Zakqu~ak nititra enu dokumentaciju u roku odre|enom od straneKonkurencijskog savjeta, te je Konkurencijski savjet novim

aktom ponovio zahtjev, broj 01-06-26-021-21-II/10 od dana 31. januara2011.godine.Privrednisubjekat JP[ "[umeRepublikeSrpske" je dostavio Konkurencijskom savjetu odgovor,podneskom broj 01-06-26-021-23-II/10 dana 10. februara 2011.godine.

Budu}i da se radi o postupku sa strankama sa suprotniminteresima i u svrhu pru awa mogu}nosti strankama da seizjasne o ~iwenicama i okolnostima koje su od va`nosti zadono{ewe kona~nog rje{ewa, Konkurencijski savjet je zakazaousmenuraspravu,uskladusa ~lanom39.Zakona,dana24.februara2011.godine.

Usmena rasprava zakazana za dan 24. februar 2011. godine jeodgo|ena,nazahtjevovla{tenogzastupnikaprivrednogsubjektaJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak, u skladu sa ~lanom 39. stav (4) Zakona, te jeKonkurencijski savjet zakazao usmenu raspravu za dan 3. marta2011.godine.

Usmena rasprava je odr ana u prostorijama Konkuren-cijskog savjeta dana 3. marta 2011. godine na kojoj su biliprisutni zakonskizastupniciprivrednogsubjekta JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, teopunomo}nik i zakonski zastupnici Udru`ewa drvoprera-|iva~a HanPijesak.

Stranke u postupku na usmenoj raspravi su se izjasnile daostaju kod svojih dosada{wih iskaza i dokaza (Zapisnik broj01-06-26-021-035-II/10).

Konkurencijski savjet na usmenoj raspravi je zatra`io, usvrhu poja{wewa relevantnog tr`i{ta, dostavqawe dodatnedokumentacije od privrednog subjekta JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, koja se odnosi na planove i relizacijuisporukadrvnihsortimenata{umskihgazdinstavau2009.i2010.godini, te podatke o {umskim gazdinstvima koja vr{e isporukupreko "centralnog stovari{ta".

Privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac u utvr|enom roku je dostavio tra`enu dokumentaciju,podneskom broj 01-06-26-021-38-II/10 dana 9. marta 2011. godine.4. Analiza relevantnog tr i{ta

Uskladusa~lanom3.Zakonai~l.4.i5.Odlukeoutvr|ivawurelevantnog tr`i{ta, relevantno tr`i{te se odre|uje kaotr i{te odre|enih proizvoda koji su predmet obavqawadjelatnosti privrednih subjekata na odre|enom geografskompodru~ju.

Relevantno tr`i{teproizvoda obuhvata sve proizvode kojepotro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobno zamjewivim,pod prihvatqivim uslovima, imaju}i u vidu posebno wihovebitne karakteristike, kvalitet, uobi~ajenu namjenu, na~inupotrebe, uslove prodaje i cijene.

Relevantno geografsko tr`i{te obuhvata cjelokupan ilizna~ajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem

privrednisubjektidjelujuuprodajii/ilikupovinirelevantnogproizvoda pod jednakim ili dovoqno ujedna~enim uslovima ikoji to tr`i{te bitno razlikuju od uslova konkurencije nasusjednimgeografskim tr`i{tima.

Relevantno tr`i{te proizvoda predmetnog postupka jetr`i{te prodaje drvnih sortimenata, u smislu registrovanihdjeltnosti privrednog subjektaJP[ "[umeRepublike Srpske"Sokolac, odnosno wegovih organizacionih jedinica/{umskihgazdinstava.

Relevantno geografsko tr`i{te predmetnog postupka jetr i{te Bosne i Hercegovine, budu}i da Udru`ewedrvoprera|iva~a Han Pijesak kupuje drvne sortimente uRepubliciSrpskoj,kao i FederacijiBosnei Hercegovine(npr.[umsko gazdinstvo iz op{tina Olovo), a privredni subjekat

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 91/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 91

JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak isporu~uje (prodaje) svoje proizvode na cijelojteritorijiBosne i Hercegovine.

U smislu navedenoga Konkurencijski savjet za relevantnotr i{te predmetnog postupka je utvrdio tr`i{te prodajedrvnih sortimenata u Bosni i Hercegovini.

5. Ocjena dokazaKonkurencijski savjet u postupku na osnovu ~iwenica idokumentacijedostavqeneod stranakau postupkuje utvrdio:

– da je privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac, u 100,0% vlasni{tvu VladeRepublike Srpske i da je prema Zakonu o {umama("Su`beni glasnikRepublike Srpske", broj 75/08), kaolex specialis , jedini korisnik {uma i {umskogzemqi{tva u vlasni{tvu Republike Srpske, te imadominantan polo aj u iskori{tavawu {uma uvlasni{tvu Republike Srpske;

– da privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac, u svom sastavu ima 23 {umska gazdinstva(organizacione jedinice), ukqu~uju}i i [G Viso~nikHan Pijesak (Tabela 1.), koja gazduju {umama na svomodre|enom lokalnom podru~ju;

– da privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac usvaja godi{we proizvodno - finansijskeplanove iskori{tavawa {uma i utvr|uje koli~ineisporuke drvnih sortimenata prema {umskimgazdinstvimauz uslovosigurawa minimalnihkoli~inaisporuke drvnih sortimenata lokalnim zajednicamapod jednakim tr`i{nim uslovima;

– da je za 2009. godinu privredni subjekat JP[ "[umeRepublike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesakugovorioukupnukoli~inuod40.478,71m

3

drvnihsortimenata za lokalna preduze}a u op{tini HanPijesak, u skladu saodredbama Zakona o {umama, a da jerealizirano ukupno24.508,36m

3

ili 55,0%; – da su cijene isporuke drvnih sortimenata u

kupoprodajnim ugovorima (u 2009. i 2010. godini)utvr|ene Odlukom Vlade Republike Srpske o davawusaglasnosti na Cjenik {umskih drvnih sortimenataprivrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"

Sokolac od dana 13. decembra 2007. godine ("Su`beniglasnik Republike Srpske", broj 14/08) i Odlukom oizmjenama i dopunama Cjenika od dana 3. avgusta 2009.godine(i istesu za sva{umskagazdinstva,ukqu~uju}ii[G Viso~nik HanPijesak);

– da su u Cjeniku {umskih drvnih sortimenata cijeneutvr|ene u KM/m

3

za tri mjesta/na~ina isporuke i to:isporuke franko "centralno stovari{te", franko"kamionski put" i franko u "{umi na pawu (u dube}emstawu)",te daje upredmetnomCjenikuutvr|enarazlikaod12 KM/m3 izme|ucijene isporuke drvnihsortimenatafranko "centralno stovari{te" i franko "kamionskiput";

– da je na zahtjev [G Viso~nik Han Pijesak, u ciquprilago|avawa ekonomskim potrebama svojih kupaca /drvoprera|iva~a, donesena posebna Odluka Upraveprivrednog subjekta JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac (broj: 01-5963/10) kojom su smaweni tro{koviprevoza i manipulativni tro{kovi na "centralnomstovari{tu", {to je omogu}ilo za [G Viso~nik HanPijesak smawewe cijena isporuke drvnih sortimenatasa "centralnog stovari{ta" za 3 KM/m 3, odnosnosmawewesa 12KM/m

3

na9 KM/m3

; – da su sva {umska gazdinstva, ukqu~uju}i [G Viso~nik

Han Pijesak, isporuku drvnih sortimenata kupcima /drvoprera|iva~ima vr{ila po uslovima, koli~inama icijenama utvr|enim u kupoprodajnim ugovorimazakqu~enim izme|u privrednog subjekta JP[ "[umeRepublike Srpske"Sokolac i kupaca /drvoprera|iva~a;

– da [G Viso~nik Han Pijesak od 1998. godine isporukudrvnih sortimenata (uglavnom ~etinarskih trupaca)vr{i sa "centralnog stovari{ta", i po cijenama iz

Cjenika {umskih drvnih sortimenata, svim kupcima uRepublici Srpskoj, a ne samo ~lanovima Udru`ewadrvoprera|iva~a Han Pijesak, a da ostale drvnesortimente uglavnom isporu~uje franko "kamionskiput" (Tabela 2.), te nisu osnovani navodi Podnosiocazahtjeva da ne primjewuje uslove i cijene isporukeutvr|ene op{tim aktima privrednog subjekta JP["[umeRepublike Srpske" Sokolac; – da u strukturi ukupne proizvodwe/isporuke drvnihsortimenata [G Viso~nik Han Pijesak, u 2009. godini,na drvni sortiment ~amov trupac otpada 72,0% ukupneprodaje (isporuke), dok na ostale drvne sortimenateotpada28,0%;

– daje privredni subjekatJP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, ~lanovimaUdru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesak, u 2009. godineisporu~io 30,07% ukupne prodaje drvnih sortimenata, ada je ostalim kupcima /drvoprera|iva~ima RepublikeSrpske (Federacije Bosne i Hercegovine i inozemstva)isporu~io 69,93% (Tabela2.);

Tabela 2.Isporukam3

^amovtrupac

Bukovtrupac

^amovorudnodrvo

^amovoceluloznodrvo

TTstubovi

UKUPNO

Kupci izUdru`ewaHanPijesak

19.681,55 - 498,35 1.979,72 22,85 22.182,47

37,08% - 31,42% 12,46% 7,02% 30,07%

Drugikupci izHanPijeska

1.202,63 467,40 16,38 639,48 - 2.325,892,27% 16,17% 1,03% 4,03% - 3,15%

Ostalikupci

32.194,17 2.425,54 1.071,52 13.264,30 302,49 49.258,0260,65% 83,83% 67,55 83,51% 92,98% 66,78%

UKUPNO 53.078,35 2.892,94 1.586,25 15.883,50 325,34 73.766,38100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sacentralnogstovari{ta (svikupci)

53.078,35 715,90 2,00 3.312.16 325,34 57.433,75100,0% 24,75% 0,13% 20,85% 100,0% 77,86%

Sakamionskog puta (svikupci)

- 2.177,04 1.584,25 12.571,34 - 16.332,63- 75,25% 99,87% 79,15% - 22,14%

Izvor:privredni subjekat JP[ "[umeRepublike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak

– daje privredni subjekatJP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, u 2009. godini,zakqu~iougovoresa cijenamafranko"kamionskiput"sa~lanovima Udru ewadrvoprera|iva~a HanPijesaki to(izme|u ostalih): privrednim subjektom SZTR Jasen(ugovor broj: 38-3/09, 38-7/09), privrednim subjektomHighland d.o.o. (ugovor broj: 38-2/09), privrednimsubjektom Ga{mal d.o.o. (ugovor broj: 38-6/09),privrednim subjektom Sadaimler (ugovor broj:38-815/09), privrednim subjektom Deprom d.o.o. (ugovorbroj: 38-1122/09, privrednim subjektom Bjelakovi} d.o.o.(ugovor broj: 38-1291/09, privrednim subjektom Iva Luhd.o.o. (ugovor broj: 38-1127/09), privrednim subjektom@eravica d.o.o. (ugovor broj: 38-1130/09), privrednimsubjektom Termag d.o.o. (ugovor broj: 38-818/09), te nisuosnovani navodi Podnosioca zahtjeva da je privrednisubjekt JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolaciskqu~ivo zakqu~ivao ugovore sa ~lanovima Udru ewadrvoprera|iva~a Han Pijesak po cijenama franko"centralno stovari{te";

– daje privredni subjekatJP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak, i sa drugimkupcima iz Han Pijeska (osim ~lanova Udru`ewadrvoprera|iva~a Han Pijesak) zakqu~io ugovore zaisporuku drvnih sortimenata (~amov trupac) pod istim

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 92/144

Broj 23– Strana 92 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

uslovima i cijenama franko "centralno stovari{te", ito (izme|u ostalih): privrednim subjektom Re~i}a d.o.o.(ugovorbroj: 38-789/09), privrednim subjektom Kingdomd.o.o. (ugovor broj: 38-812/09), privrednim subjektomNP Metro d.o.o. (ugovor broj: 38-1605/09), privrednimsubjektom SZTR Me{}ema (ugovor broj: 38-1678/09),privrednim subjektom Sandeks d.o.o. (ugovor broj:38-795/09), te nisuosnovaninavodi Podnosiocazahtje-va da [G Viso~nik Han Pijesak nije isporu~ivalodrvne sortimenate (~amov trupac) drugim kupcima izHanPijeskasacijenamafranko"centralnostovari{te";

– da je privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske"Sokolac-[GViso~nikHanPijesakSokolacisa drugim kupcima iz Republike Srpske (osim ~lanovaUdru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesak) zakqu~iougovore za isporukudrvnihsortimenata (~amovtrupac)pod istim uslovima i cijenama franko "centralnostovari{te", i to (izme|u ostalih): privrednimsubjektomKaraulad.o.o.Vlasenica (ugovorbroj: 06/10),privrednim subjektom Mib Komerc d.o.o. Rogatica(ugovorbroj: 38-1368/10),privrednim subjektom Velike[ume d.o.o. Pale (ugovor broj: 38-1369/10), te nisuosnovani navodi Podnosioca zahtjeva da [G Viso~nik

Han Pijesak nije isporu~ivalo drvne sortimenate(~amovtrupac) drugimkupcima iz Republike Srpskesacijenama franko"centralno stovari{te";

– da privrednisubjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske"Sokolac ima zakqu~ene ugovore sa kupcima/drvoprera|iva~ima iz Republike Srpske sa cijenama

isporuke drvnih sortimenata franko "centralnostovari{te" i na podru~ju osam drugih {umskihgazdinstava u svom sastavu (pored [G Viso~nik HanPijesak) i to (Tabela 3.): [G Romanija Sokolac (brojugovora 56), [G ^emerinica Kne`evo (broj ugovora34),[GBira~Vlasenica(brojugovora19),[GLisiwaMrkowi} Grad (broj ugovora 14), [G Jahorina Pale(broj ugovora 43), [G RibnikRibnik (broj ugovora 61),[G Gradi{ka Gradi{ka i [G Zelengora Kalinovik,tenisuosnovaninavodiPodnosiocazahtjeva da ostala{umska gazdinstva nisu isporu~ivala drvnesortimente po cijenama franko "centralnostovari{te" drugim kupcima /drvoprera|iva~ima uRepublici Srpskoj;

Ukupna isporuka drvnih sortimenata (koli~ina ivrijednost) franko "centralno stovari{te" i franko"kamionski put", prema{umskimgazdinstvima:

Tabela 3.R.b.

[umsko gazdinstvo 2009. godina 1.1.-30.9.2010. godine

Kamionski put Cent ra lno s tovari{te Ukupno Kamionski put Cent ra lno s tovar i{ te Ukupno

1. Jahorina 2.837.501,00 1.492.555,00 4.330.056,00 2.643.715,00 - 2.643.715,002. Viso~nik 533.215,00 6.967.626,00 7.500.841,00 701.683,00 3.905.955,00 4.607.678,003. Vu~evica 1.926.957,00 - 1.926.957,00 1.685.084,00 - 1.685.084,004. Bira~ 2.072.724,00 214.672,00 2.287.396,00 1.624.673,00 - 1.624.673,005. Romanija 3.198.860,00 3.126.151,00 6.325.011,00 4.055.997,00 3.116.297,00 7.172.294,006. Botin 575.423,00 - 575.423,00 223.842,00 - 223.842,007. Lisina 2.112.345,00 279.879,00 2.392.224,00 2.864.170,00 - 2.864.170,008. Majevica 355.770,00 - 355.770,00 60.714,00 - 60.714,009. Drina 1.998.193,00 - 1.998.193,00 1.830.085,00 - 1.830.085,0010. Gradi{ka 8.039.709,00 827.149,00 8.866.858,00 7.086.117,00 - 7.086.117,0011. Ribnik 4.215.798,00 1.786.508,00 6.002.306,00 4.258.311,00 - 4.258.311,0012. Prijedor 7.404.788,00 - 7.404.788,00 5.578.432,00 - 5.578.432,00

13. Gorica 6.118.753,00 - 6.118.753,00 5.608.245,00 - 5.608.245,0014. Zelengora 1.295.858,00 8.643,00 1.304.501,00 1.284.647,00 8.214,00 1.292.861,0015. Magli} 2.808.283,00 - 2.808.283,00 2.188.378,00 - 2.188.378,0016. Doboj 1.386.703,00 - 1.386.703,00 832.616,00 - 832.616,0017. Vrbawa 4.959.813,00 - 4.959.813,00 4.681.678,00 - 4.681.678,0018. Panos 1.015.736,00 - 1.015.736,00 545.041,00 - 545.041,0019. O{treqDrini} 6.322.580,00 - 6.322.580,00 3.592.294,00 - 3.592.294,0020. Sjeme} 5.339.763,00 - 5.339.763,00 4.253.697,00 - 4.253.697,0021. ^emernica 1.261.355,00 944.193,00 2.205.548,00 1.375.556,00 68.142,00 1.443.699,0022. Bawa Luka 2.731.672,00 - 2.731.672,00 2.126.468,00 - 2.126.468,0023. Borja 5.664.349,00 - 5.664.349,00 4.855.877,00 - 4.855.877,00

UKUPNO 74.176.147,00 15.647.376,00 89.823.523,00 63.957.318,00 7.098.648,00 71.055.966,00

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 93/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 93

Izvor:privredni subjekat JP[ "[umeRepublike Srpske"Sokolac (podaci o isporukama i vrijednostima samo zadrvoprera|iva~e iz Republike Srpske)

– dasu~lanoviUdru`ewadrvoprera|iva~aHanPijesakkupovali drvne sortimente (trupce ~etinara) pocijenama franko "centralno stovari{te" i od drugih

{umskihgazdinstava(osim[GViso~nikHanPijesak)iz sastava JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac -[G Bira~ Vlasenica (npr. privredni subjekat Deuratrade d.o.o. - ugovor broj 1466/09; privredni subjekatMTK Omorika d.o.o. - ugovor broj 1384/09) i [GRomanija Sokolac (npr. privredni subjekat MTKOmorika d.o.o. - ugovor broj 1519/09), te nisu osnovaninavodi Podnosioca zahtjeva da je isti sa drugim{umskim gazdinstvima imao zakqu~ene ugovoreiskqu~ivo sa cijenama isporuke drvnih sortimenatafranko "kamionski put";

– da su ostala {umska gazdinstva iz sastava privrednogsubjektaJP["[ume RepublikeSrpske"Sokolac(kaoi [G Viso~nik Han Pijesak) drvne sortimente(trupce ~etinara) isporu~ivala drugim kupcima uRepublici Srpskoj po cijenama franko "centralnostovari{te" i to: G[ Bira~ Vlasenica (privrednisubjekat Savoks d.o.o. Mili}i - ugovor broj 204/09;privrednisubjekatPromild.o.o.Mili}i),[GRibnikRibnik(privredni subjekatDI Juri{i} Co - Ribnik-ugovor broj:1326/09,privrednisubjekatBars Kompanid.o.o. Prijedor - ugovor broj: 526/09), [G LisinaMrkowi} Grad (privredni subjekat Grossist d.o.o.Prijedor - ugovor broj: 381-1/09) i [G RomanijaSokolac (privrednisubjekat Aqva Life d .o.o.Sokoca-ugovor broj: 611/09), privredni subjekat Romasok a.d.Sokolac - ugovor broj: 1669/09), te nisu osnovaninavodi Podnosioca zahtjeva da su druga {umskagazdinstva zakqu~ivala ugovore sa ostalim kupcima /drvoprera|iva~imauRepubliciSrpskojiskqu~ivosacijenama isporuke franko "kamionski put";

– da je privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac - [G Viso~nik Han Pijesak sa~lanovima Udru`ewa drvoprera|iva~a Han Pijesak u2010. godini zakqu~ilo dvojne ugovore sa cijenamaisporuke franko "centralno stovari{te" i cijenamafranko "kamionski put", {to treba omogu}itikvalitetniju isporuku drvnih sortimenata.

Konkurencijski savjet je utvrdio da je privredni subjekatJP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [G Viso~nik HanPijesak primjewivao iste ili sli~ne uslove isporuke(prodaje) drvnih sortimenata prema svim kupcima/drvoprera|iva~ima iz Republike Srpske, ukqu~uju}i i~lanove Udru`ewa drvoprera~iva~a Han Pijesak, i koji se ubitnom ne razlikuju od uslova isporuke koje primjewuju iostala {umska gazdinstva(iz sastava privrednogsubjektaJP["[ume Republike Srpske" Sokolac) koja vr{e isporukudrvnih sortimenta franko "centralno stovari{te" i franko"kamionski put".

Tako|e, Konkurencijski savjet je utvrdio da je privrednisubjekat JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac - [GViso~nik Han Pijesak isporuku drvnih sortimenata vr{ioprema zakqu~enim ugovorima po cijenama i na~inu isporukeutvr|enim u va`e}im op}im akima (Cjenik {umskih drvnihsortimenata) usvojenim od nadle`nih institucija RepublikeSrpske.

Nakon sagledavawa svih mjerodavnih ~iwenica i dokazastranaka u postupku, pojedina~no i grupno, Konkurencijskisavjetje utvrdio da privrednisubjekat JP[ "[umeRepublikeSrpske" Sokolac ([G Viso~nik Han Pijesak) nijezloupotrijebio dominantni polo`aj i prekr{io ~lan 10. stav(2) Zakona, u smislu da:

a) je direktno ili indirektno nametao nelojalne kupovnei prodajne cijene ili druge trgova~ke uslove kojima seograni~avakonkurencija;

c) je primijenio razli~iteuslove za istu ilisli~nu vrstuposlova sa ostalim stranama, ~ime ih dovodi uneravnopravan i nepovoqan konkurencijski polo`aj.

Slijedom navedenogaKonkurencijskisavjetje odu~io kaoudispozitivu ovog Rje{ewa.

Konkurencijski savjet smatra da privredni subjekat JP[

"[ume Republike Srpske" Sokolac radi dominantnogpolo`aja kojeg imana tr i{tu isporuke drvnihsortimenatauRepublici Srpskoj, ima posebnu odgovornost prema svimkupcima/drvoprera|iva~ima,ukqu~uju}i i ~lanoveUdru ewadrvoprera|iva~a Han Pijesak, ima i obavezu izraditi iprimjewivati preciznije kriterije isporuke za {umskagazdinstva koja imaju kombinirane isporuke franko"centralno stovari{te" i franko "kamionski put", u ciquravnomjernijeg odnosa u koli~inama isporuka drvnihsortimenata.

Konkurencijski savjet tako|e smatra da privrednisubjekat JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac trebaosigurati na~ine za pove}awe realizacije isporukaminimalnih koli~ina drvnih sortimenata lokalnimzajednicama (preduze}ima), utvr|enih u skladu sa ~lanom 84.Zakona o {umama, ukqu~uju}i i op{tinu Han Pijesak.

Konkurencijski savjet }e pratiti djelovawe privrednog

subjekta JP[ "[ume Republike Srpske" Sokolac narelevantnom tr`i{tu i poduzimati odgovaraju}e mjere uskladu sa Zakonom.

Konkurencijski savjet u postupku nije razmatrao navode uZahtjevu koji nisu direktno u vezi sa odredbama Zakona, aodnosese nana~in formirawaili smawivawacijena isporukedrvnih sortimenata, kao i oko zatvarawa "centralnogstovari{ta" [G Viso~nik Han Pijesak.6. Nov~ana kazna

Konkurencijski savjet je dostavio privrednom subjektuJP[ "[ume Republike Srpske" Zahtjev i Zakqu~ak, tezatra`io dostavqawe odgovora i dokumentacije (u smislu ~l.33. i 35. Zakona) u vezi sa predmetnim postupkom u roku od 20dana, aktom broj 01-06-26-021-17-II/10 dana 24. decembra 2010.godine, koji je zaprimqen dana 27. decembra 2010. godine(potvrda potpisana povratnica).

U predmetnom aktu je navedeno da su stranke u postupkudu ne na zahtjev Konkurencijskog savjeta dostaviti svutra`enu dokumentaciju u vezi sa ovim predmetom, te upozorioda je ~lanom 49. stav (1) ta~ka a) Zakona utvr|eno daKonkurencijski savjetmo`e izre}inov~anu kaznuprivrednomsubjektudo 1,0% ukupnog prihoda (kao i odgovornim osobama,usmislu ~lana 49. stav (2) Zakona) ako ne postupi po zahtjevuKonkurencijskog savjeta.

Budu}i da privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac nije dostavio predmetni odgovor nititra`enu dokumentaciju,Konkurencijski savjetje ponovio istizahtjev, aktom broj 01-06-26-021-21-II/10 dana 31. januara 2011.godine. Privredni subjekat JP[ "[ume Republike Srpske"Sokolac je na ponovqeni zahtjev dostavio odgovor i tra`enudokumentaciju, podneskom broj 01-06-26-021-23-II/10 dana 10.februara 2011. godine.

Na osnovu navedenoga Konkurencijski savjet je izrekaoprivrednomsubjektuJP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac,u smislu ~lana 49. stav (1) ta~ka a) Zakona, nov~anu kaznu uiznosu od 6.000,00 KM, {to iznosi 0,0037% buxeta za 2009.godinu.

U slu~aju da privredni subjekat JP[ "[ume RepublikeSrpske" Sokolac ne izvr{i uplatunov~ane kazne u utvr|enomroku Konkurencijski savjet }e zatra iti od relevantnihtijela prinudno izvr{ewe iste, te obra~unati zateznu kamatuza vrijeme prekora~ewa roka uplatenov~ane kazne, u skladu sapropisima Bosne i Hercegovine.7. Administrativna taksa

Podnosilac zahtjeva, Udru`ewe drvoprera|iva~a"Pilana" Han Pijesak, je du`an platiti administrativnu

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 94/144

Broj 23– Strana 94 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

taksu u iznosu od 1.500,00 KM u korist Buxeta institucijaBosne i Hercegovine, u skladu sa ~lanom 2. Tarifni broj 107.ta~ka f) Odluke u uplati administrativnih taksi u vezi saprocesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11).8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{ewa nije dopu{tena `alba.Nezadovoqna stranka mo`e pokrenuti upravni spor predSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objave ovog Rje{ewa.

Broj 01-06-26-021-39-II/1023. marta 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr Stjepo Prawi} ,s . r.

Na osnovu~lana 25. stav (1)ta~kae), ~lana 42. stav(1) ta~ka d), a u vezi sa ~l. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rje{avaju}i poPrijavi koncentracije privrednog subjekta Fresenius MedicalCare Beteiligunggesellschalt mbH, Else - Kröner - Strasse 1,61352 Bad Homburg , SR Njema~ka, zaprimljenoj dana 19. januara 2011. godine pod brojem 06-26-1-003-II/11,Konkurencijsko vije}e, na 11. (jedanaestoj) sjednici odr`anoj

dana 23. marta 2011. godine, je donijeloRJE[ENJE1

1. Ocjenjuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu pru`anja usluga dijalize u Bosni i Hercegovini koja }e nastatisticanjem kontrole privrednog subjekta Fresenius MedicalCare Beteiligunggesellschalt mbH, Else - Kröner - Strasse 1,61352 Bad Homburg , SR Njema~ka kupovinom (..)**%vlasni~kih udjela u privrednom subjektuInternational Dialy-sis Centers Euromedic International Group B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraljevina Nizozemska od privrednog subjekta Euromedic InternationalGoup B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska.

2. Ovo Rje{enje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem

tekstu: Konkurencijsko vije}e) je zaprimilo Prijavukoncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava), pod brojem:06-26-1-003-II/11 dana 19. januara 2011. godine, privrednogsubjekta Fresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH,Else - Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Njema~ka (udaljnjem tekstu:Fresenius Medical Care ili Podnosilac prijave),putem advokatice Ned`ide Salihovi}, Fra An|ela Zvizdovi}a 1/X, 71000Sarajevo (punomo} od dana5. januara 2011. godine)kojom namjerava kupiti privredni subjekt International DialysisCenters B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu:International Dialy-

sis Centers ), uklju~uju}i i negove povezane privredne subjekte uBosnii Hercegovini, od privrednog subjekta Euromedic Interna-tional Group B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu: Euromedic Interna-tional Group).

Uvidom u podnesenu Prijavu Konkurencijsko vije}e jeutvrdilodaistanije kompletna, u smislu~lana 30.stav(1)Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i ~l. 9. i 11. Odluke ona~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10), te jezatra`ilo dopunuiste,u skladusa ~lanom31. Zakona, aktom broj06-26-1-003-1-II/11 od dana 25. januara 2011. godine.

Podnosilac prijave je dostavio zahtjev za produ`enje roka za kompletiranje Prijave, u skladu sa ~lanom 31. stav (2) Zakona,podneskom broj 06-26-1-003-2-II/11 od dana 1. februara 2011.godine, koji je Konkurencijsko vije}e ocijenilo opravdanim iodobrilo dodatni rok za kompletiranje iste, aktom broj06-26-1-003-3-II/11 dana 2. februara 2011. godine.

Podnosilac prijave je dostavio dio dokumentacije,podneskom broj 06-26-1-003-8-II/ 11 dana 4. februara 2011.godine, te je Konkurencijsko vije}e zatra`ilo dopunu aktom broj06-26-1-003-9-II/11 od dana 14. februara 2011. godine.Podnosilac prijave je dostavio tra`enu dokumentacijupodneskom broj 06-26-1-003-14-II/11 od dana 25. februara 2011. godine i podneskom broj 06-26-1-003-16-II/11 od dana 10. marta 2011. godine.

Konkurencijsko vije}e je kompletiranjem Prijave izdaloPotvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa ~lanom 30. stav(3) Zakona, aktom broj06-26-1-003-17-II/11oddana 22. marta 2011. godine.

Podnosilac prijave u Prijavi je naveo, u smislu ~lana 30. stav(2) Zakona, da }e zahtjev za ocjenu koncentracije podnijetinadle`nom tijelu za koncentraciju Republike Portugala,Republike Poljske, Republike Rumunjske, Republike Turske iRuske Federacije.

Konkurencijsko vije}e, u skladu sa ~lanom 16. stav (4)Zakona, je izdalo Obavijest o dostavljenoj Prijavi, broj:06-26-1-003-4-II/11 dana 25. januara 2011. godine, u dnevnoj{tampi Bosne i Hercegovine, i pozvalo sve zainteresovane stranena dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji.Na predmetnu Obavijest nisu dostavljeni komentarizainteresovanih strana.

Konkurencijsko vije}e u postupku ocjene dopu{tenostipredmetne koncentracije je utvrdilo slijede}e ~injenice:

Predmetna Prijava je podnesena pravovremeno, u skladu sa ~lanom 16. stav (1) Zakona.1. U~esnici predmetne koncentracije

U~esnici predmetne koncentracije su privredni subjekt Fresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else -Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Njema~ka, iprivredni subjekt Euromedic International Group B.V., Fred.

Roeskestraat123, 1076EE Amsterdam,KraljevinaNizozemska.1.1. Privredni subjektFresenius Medical CarePrivredni subjekt Fresenius Medical Care Beteiligung-

gesellschalt mbH (nekad Fresenius Beteiligunggesellschalt mbH), Else - Kröner - Strasse 1, 61352Bad Homburg v.d. Höhe ,SR Njema~ka, je registrovan u Op}inskom suduBad Homburgv.d. Höhe , pod brojem: HRB 3938 (dan prvog upisa 26. juna 1989. godine), sa osnovnim kapitalom (..)**2KM (EUR (..)**).

Privredni subjekt Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,Else - Kröner - Strasse 1, 61352Bad Homburg v.d. Höhe , SRNjema~ka, komanditno dru{tvo registrovano u Op}inskom suduBad Homburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB 4019, sa osnovnimkapitalom(..)**KM(EUR(..)**)ima(..)**%vlasni~kihudjelauprivrednom subjektuFresenius Medical Care .

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Fresenius Medical Care su zajedni~ka ulaganja u farmaceutskojindustriji, proizvodnja medicinske opreme i potro{nogmaterijala, trgovina prozvodima u okviru registrovanedjelatnosti.

Privredni subjekt Fresenius Medical Care ima (..)**%vlasni~kihudjela u privrednom subjektuFreseniusMedicalCareDeutschland GmbH, Else - Kröner - Strasse 1, 61352Bad Hom- burg v.d.Höhe , SRNjema~ka(u daljnjemtekstu:Fresenius Med -ical Care Deutschland), registrovanom u Op}inskom suduBadHomburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB 5748, sa osnovnimkapitalom (..)**KM (EUR (..)**).

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Fresenius Medical Care Deutschland su proizvodnja

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/112 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu ~lana 38. Zakona o konkurenciji

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 95/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 95

medicinskih i farmaceutskihproizvoda, projektovanje,izgradnja i kupovina preduze}a u oblasti zdravstva (uklju~uju}i i centre za dijalizu) i pru`anja usluga u toj oblasti, trgovina farmaceutskimproizvodima.1.1.1. Povezana dru{tva privrednog subjektaFreseniusMedical Care u Bosni i Hercegovini

Privredni subjekt Fresenius Medical Care ima povezaneprivredne subjekte u Bosni i Hercegovini: – privredni subjekt Fresenius Medical Care BH d.o.o.

Sarajevo dru{tvo za promet i usluge, Avde Sumbula 1,71000 Sarajevo;

– privredni subjekt Zdravstvena ustanova Fresenius Med-ical Care dijalizna njega d.o.o. Banja Luka, Dru{tvo za trgovinuipromet,VasePelagi}a12,78000BanjaLuka;

– privredni subjekt Zdravstvena ustanova Fresenius Med-ical Care Centar za dijalizu, specijalna bolnica za pru`anje usluga dijalize za pacijente sa dijagnozomporeme}aja rada bubrega u termalnoj fazi bolesti,[amac, Cara Du{ana 70, 76230 [amac.

Privredni subjekt Fresenius Medical Care u Bosni iHercegovini ima Ugovor o izgradnji i upravljanju Dijaliznimcentrom u Br~ko distriktu Bosne i Hercegovine, koji treba bitizavr{en u 2011. godini.1.1.1.1. Privredni subjektFresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo

Privredni subjekt Fresenius Medical Care Deutschland ima (..)**%vlasni~kih udjela u privrednom subjektuFreseniusMed-ical Care BH d.o.o. Sarajevo dru{tvo za promet i usluge, AvdeSumbula 1, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu:Fresenius Medi-cal Care Sarajevo), registrovanom u Op}inskom sudu Sarajevopod brojem: 1-26457 (JIB 4201262990001), sa osnovnimkapitalom od (..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Fresenius Medical Care Sarajevo su vanjska trgovina,posredovanje u trgovini, trgovina na veliko farmaceutskimproizvodima i drugim robama.

Privredni subjekt Fresenius Medical Care Sarajevo ima podru`nicu u Tuzli (JIB 4201262990028), Mehmedalije Maka Dizdara 11, 75000 Tuzla.1.1.1.2. Privredni subjekt Zdravstvena ustanovaFreseniusMedical Care dijalizna njega d.o.o. Banja Luka

Privredni subjekt Zdravstvena ustanova Fresenius MedicalCare dijalizna njega d.o.o. Banja Luka, Dru{tvo za trgovinu ipromet, Vase Pelagi}a 12, 78000 Banja Luka (u daljnjem tekstu:FreseniusMedical Care Banja Luka), je registrovanu Osnovnomsudu Banja Luka, pod brojem 1-16574-00) (JIB4402742430001), i osnovan od privrednog subjekta FreseniusMedical Care Sarajevo, sa osnovnim kapitalom od (..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Fresenius Medical Care Banja Luka su dijalizna njega, vanjska trgovina, posredovanje u trgovini na veliko i malo raznimproizvodima.1.1.1.3. Privredni subjekt Zdravstvena ustanovaFreseniusMedical Care Centar za dijalizu, specijalna bolnica zapru`anje usluga dijalize za pacijente sa dijagnozomporeme}aja rada bubrega u termalnoj fazi bolesti [amac

Privredni subjekt Zdravstvena ustanova Fresenius MedicalCare Centar za dijalizu, specijalna bolnica za pru`anje usluga dijalize za pacijente sa dijagnozom poreme}aja rada bubrega utermalnoj fazi bolesti [amac, Cara Du{ana 70, 76230 [amac (udaljnjem tekstu:Fresenius Medical Care Centar [amac), jeregistrovan u Osnovnom sudu Doboj pod brojem:85-05-0012-09 (JIB 4403014700007), i osnovan od privrednogsubjekta Fresenius Medical Care Banja Luka, sa osnovnimkapitalom od (..)**KM.

Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Fresenius Medical Care Centar [amac jepru`anje usluga dijalize.

Privredni subjekt Fresenius Medical Care [amac u svomsastavu ima poslovne jedinice za pru`anje usluga dijalize uZvorniku, Sime Peri}a bb, 75400 Zvornik (JIB4403014700015), u Doboju, Pop Ljubina bb, 74000 Doboj(posljednja promjena registracijena Okru`nomprivrednom suduDoboj od dana 21. decembra 2010. godine Rje{enje broj:60-0-Reg-10-000-361) i Prijedoru, Milana Vrgovca 1, 79000Prijedor (sudska registracija u toku).1.2. Privredni subjekt Euromedic International Group

Privrednisubjekt EuromedicInternationalGroup B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraljevina Nizozemska,registrovan u Trgova~koj komori Amsterdam pod brojem:27289508,saosnovnimkapitalomod(..)**KM(EUR(..)**),isa (..)**% vlasni~kih udjela (od dana 18. novembra 2008. godine)privrednog subjekta Danube Bidco S.A., 1A, rue Thomas Edi-son, L-1445 Strassen Luksemburg, registrovanogu Trgova~komregistru Luksemburga pod brojem: B 139927.

Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta Euromedic International Group su vo|enje firmi i finansijskoulaganje u firme.

Privredni subjekt Euromedic International Group ima (..)**% vlasni~kih udjela u privrednom subjektu Euromedic In-ternational B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska, registrovanom u Trgova~koj komoriAmsterdama pod brojem: 27289621), koji ima (..)**%vlasni~kih udjela u privrednom subjektuInternational DialysisCenters B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu:International Dialy-sis Centers ), registrovanom u Trgova~koj komori Amsterdama pod brojem: 34123845.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Inter-national Dialysis Centers (predmet koncentracije) su vo|enje ifinansijsko ulaganje u firme koje djeluju u oblasti trgovinemedicinskom opremom.1.2.1. Povezana dru{tva privrednog subjekta EuromedicInternational Group u Bosni i Hercegovini

Privredni subjekt Euromedic International Group ima povezane privredne subjekte u Bosni i Hercegovini:

– privredni subjekt Zdravstvena ustanova - bolnica INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR Banja Luka;

– privredni subjekt Zdravstvena ustanova - bolnica Inter-national Medical Centers Banja Luka.

Tako|er,privredni subjekt EuromedicInternational Group jeimao(..)**%vlasni~kih udjela u privrednom subjektuPreduze}eza investicije i menad`ment International Medical Investment d.o.o. Banja Luka, Bana Milosavljevi}a 8, 78000 Banja Luka,koje je likvidirano dana 27. oktobra 2010. godine (Rje{enjeOkru`nog privrednog suda u Banja Luci, broj: 57 0 L080559 10L).1.2.1.1. Privredni subjekt Zdravstvena ustanova - bolnicaINTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR Banja Luka

Privredni subjekt International Dialysis Centers ima (..)**%vlasni~kih udjela u privrednom subjektu Zdravstvena ustanova -bolnica INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR Banja

Luka, Bana Milosavljevi~a 8, 78000 Banja Luka (u daljnjemtekstu: IDC Banja Luka), registrovanom u Osnovnom suduBanja Luka, pod brojem: 5-12-00, sa osnovnim kapitalomod(..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta IDCBanja Luka su djelatnosti bolnice direktna medicinska praksa,zdravstveno preventivna praksa.

Privredni subjekt IDC Banja Luka u svom sastavu ima oranizacione /poslovne jedinice:

– u Bjeljini, Bogdana @eraji}a bb, registrovana uOsnovnom sudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-01;

– u Isto~nomSarajevu- Kasindol,Kasindolskogbataljona 113, registrovana u Osnovnom sudu Banja Luka, podbrojem: 5-12-03;

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 96/144

Broj 23– Strana 96 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

– u Lakta{ima, Nemanjina 6, registrovana u Osnovnomsudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-02;

– u Gradi{ci, Mladena Stojanovi}a 10, registrovana uOsnovnom sudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-04.

1.2.1.2. Privredni subjekt Zdravstvena ustanova-bolnicaInternational Medical Centers Banja Luka

Privredni subjekt Cancer Treatment Centres B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu: Euromedic Cancer Treatment Centres) (u(..)**% vlasni{tvu je privrednog subjekta Euromedic Interna-tional Group) ima (..)**% vlasni~kih udjela u privrednomsubjektu Zdravstvena ustanova - bolnica International MedicalCenters Banja Luka, Bana Milosavljevi}a 8, 78000 Banja Luka (u daljnjem tekstu: IMC Banja Luka) upisan u Osnovnom suduBanja Luka, pod brojem: 1-11198-00, sa osnovnim kapitalom od(..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta IMCBanja Luka su proizvodnja medicinske opreme, trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, trgovina na malomedicinskim preparatima, djelatnosti bolnice, zdravstvena preventivna za{tita, stomatolo{ka praksa.2. Obaveza prijave koncentracije

Obaveza prijave koncentracije nastaje, u smislu odredbe~lana 14. stav (1) Zakona, kada u~esnici koncentracije prodajomroba i/ili usluga ostvare na svjetskom tr`i{tu 100 miliona KM pozavr{nomra~unuugodinikojajepredhodilakoncentraciji,ikada ukupni godi{nji prihodi svakog od najmanje dva privredna subjekta u~esnika koncentracije ostvareni prodajom roba i /iliuslugana tr i{tu Bosne i Hercegovine iznosenajmanje 8 miliona KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je predhodila koncentraciji, ili ako je njihov zajedni~ki udio na relevantnomtr`i{tu ve}i od 40,0%.

Ukupni godi{nji prihodi u~esnika koncentracije (sa prihodima povezanih privrednih subjekata), iznose:

Tabela 1.R.b

.Privredni subjekt Svijet Bosna i Hercegovina

KMEUR KM 2009 2010

1. Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA

(..)** (..)** - -

2. Fresenius Medical Care (..)** (..)** (..)** (..)**3. Euromedic International Group (..)** (..)** - -4. International Dialysis Centers (..)** (..)** (..)** (..)**

Izvor: Podaci iz PrijaveU ukupan godi{nji prihod (za 2010. godinu) privrednog

subjekta FreseniusMedical Care uBosniiHercegoviniuklju~enisu prihodi povezanih privrednih subjekta (Fresenius MedicalCare Sarajevo (..)**KM;Fresenius Medical Care Banja Luka (..)**KM;Fresenius Medical Care Centar [amac (..)**KM),prihodi ostvareni direktnom prodajom kupcima i prekoovla{tenih distributera u iznosu(..)**KM i ostali finansijskiprihodi (..)**KM, a u ukupan prihod privrednog subjekta Inter-national Dialysis Centers uklju~eni su prihodi povezanihprivrednih subjekata (IMC Banja Luka(..)**KM; IDC Banja Luka (..)**KM).

Godi{nji prihodi u~esnika koncentracije predstavljajuukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugihporeza), u smislu ~lana 9. ta~ka h) Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta.

Konkurencijsko vije}e, u skladu sa ~lanom 43. stav (7)Zakona, pri izra~unu ukupnih godi{njih prihoda u~esnika koncentracije je koristilo kriterije i standarde ObavijestiEvropske komisije o izra~unu ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Vije}a (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracijeprivrednih subjekta.

Na osnovu navedenih podataka o ukupnom godi{njemprihodu (Tabela 1), u smislu ~lana 14. stav (1) ta~ke a) i b)

Zakona, utvr|eno je da su u~esnici koncentracije obaveznipodnijeti Prijavu.3. Pravni okvir ocjene koncentracije

Konkurencijsko vije}e u provedbi postupka ocjenedopu{tenosti predmetne koncentracije je primjenilo odredbeZakona, Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta ("Slu`beniglasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta.

Konkurencijsko vije}e je, na osnovu ~lana 43. stav (7)Zakona, koristilo sudsku praksu Evropskog suda i odlukeEvropske komisije, kao i kriterije i standarde iz ObavijestiEvropske Komisije o izra~unu ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Vije}a (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracijeprivrednih subjekta.4. Pravni osnov i oblik koncentracije

Privredni subjekt Fresenius Medical Care i privredni subjekt Euromedic International Group su zaklju~ili, dana 4. januara 2011. godine, Okvirni sporazumza prenos poslovanja i imovine,koji se odnosi na dio poslova dijalize privrednog subjekta Inter-national Dialysis Centers .

Privredni subjekt Fresenius Medical Care nakom provedenekoncentracije }e imati (..)**% vlasni~kih udjela u privrednom

subjektuInternational Dialysis Centers .Konkurencijsko vije}e je prihvatilo Odluku kao pravniosnov predmetne koncentracije, u smislu ~lana 16. stav (1)Zakona, a u vezi sa ~lanom 30. stav (1) ta~ka a) Zakona i ~lanom9. ta~ka f) alineja 6. Odluke o na~inu podno{enja prijave ikriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekta.

U smislu ~lana 12. stav (2) ta~ka b) pod 1) Zakona pravnioblik predmetne koncentracije je sticanje kontrole iliprevladavaju}eg uticaja jednog privrednog subjekta (FreseniusMedicalCare ) naddijelom drugogprivrednog subjekta (Interna-tional Dialysis Centers , u vlasni{tvu privrednog subjekta Euromedic International Group) kupovinom ve}ine dionica.5. Relevantno tr`i{te koncentracije

Relevantnotr`i{tekoncentracije, u smislu ~lana 3. Zakona, te~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta, ~ini tr`i{teodre|enih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na odre|enom geografskom tr`i{tu.

Prema odredbi ~lana 4. Odluke o utvr|ivanju relevantnogtr`i{tau proizvodnom smislu obuhva}asve proizvodei/ili uslugekoje potro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobno zamjenjivim,pod prihvatljivim uslovima, imaju}i u vidu posebno njihovebitne karkteristike, kvalitet, uobi~ajenu namjenu, na~inupotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema ~lanu 5. Odluke o utvr|ivanju relevantnogtr`i{ta, relevantno tr`i{te u geografskom smislu obuhva}a cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojemprivredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnogproizvoda pod jednakim ili dovoljno ujedna~enim uslovima ikoji to tr`i{te bitno razlikuje od uslova tr`i{ne konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima.

Relevantno tr`i{te proizvoda i/ili usluga u konkretnomslu~aju je tr`i{te pru`anj? usluga dijalize (uklju~uje medicinskeusluge vezane za tretman hemodijalize i peritonealne dijalize).

Budu}i da u~esnici koncentracije, preko svojih povezanihprivrednih subjekta, djeluju na cijeloj teritoriji Bosne iHercegovine, relevantnim tr`i{tem u geografskom smislusmatrat }e se cijela teritorija Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenoga, pod relevantnim tr`i{tem predmetnekoncentracije smatrat }e se pru`anje usluga dijalize na cijelojteritoriji Bosne i Hercegovine.

U odre|ivanju relevantnog tr`i{ta u geografskom smislu uobzir su uzeti i Sporazumi o na~inu i postupku kori{tenja zdravstvene za{tite osiguranih osoba na teritoriji Bosne iHercegovine, van teritorija entiteta, odnosno Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj8/02; "Slu`beni glasnik RS",broj 9/02), zaklju~en izme|u Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavoda

Page 97: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 97/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 97

zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne iHercegovine i Vlade Br~ko Distrikta Bosne i HercegovineOdsjek za zdravstvo, javnu sigurnost i ostale usluge gra|anima,propisuju i mogu}nosti upu}ivanja na lije~enje pacijenata uzdravstvenu ustanovu na teritoriju drugog entiteta i Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine, te mehanizme refundacijetro{kova lije~enja tih pacijenata.6. Analiza relevantnog tr`i{ta koncentracije

Konkurencijsko vije}e u analizi relevantnog tr`i{ta u Bosni iHercegovini je koristilo, pored podataka iz Prijave, i podatkedostavljene od Ministarstva zdravstva i socijalne za{titeRepublike Srpske, podnesak zaprimljen pod brojem06-26-1-003-10-II/11 dana 14. februara 2011. godine, Fonda zdravstvenogosiguranja RepublikeSrpske,podnesak zaprimljenpod brojem 06-26-1-003-13-II/11 dana 12.februara 2011.godine, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, podnesak zaprimljen pod brojem06-26-1-03-15-II/11dana 3. marta 2011. godine.

Procjena tr`i{nih udjela (prema broju zdravstvenih ustanova i organizacionih jedinica) u~esnika koncentracije i ostalihkonkurenata na relevantnom tr`i{tu pru`anja usluga dijalize, na dan 31. decembra 2010. godine:

Tabela 2.R.b. Privredni subjekt Broj

zdravstvenihustanova

Tr`i{ni udio %

1. IDC (..)** (..)**2. Fresenius Medical Care (..)** (..)**3. Ostale zdravstvene ustanove (..)** (..)**

UKUPNO 27 100,0Ukupno u~esnici koncentracije (1+2) ( .. )** ( .. )**

Izvor: Podaci iz PrijavePrema podacima (Tabela 2.) ukupan tr`i{ni udio u~esnika

koncentracije na relevantnom tr`i{tu pru`anja usluga dijalize uBosni i Hercegovini je 30,0-40,0%.

Pored u~esnika koncentracije na relevantnom tr`i{tu suprisutne zdravstvene ustanove koje se nalaze u Sarajevu(Klini~ki univerzitetski centar i odjel Ilid`a), Zenici (sa odjelima

u Visokom i @ep~u) Travnik, Fo~a, Konjic, Mostar, Trebinje,Livno, Ora{je (sa odjelom u Od`aku), Te{anj, Tuzla, Gra~anica,@ivinice, Biha} i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Ukupan broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama za dijalizu u Bosni i Hercegovini, u 2010. godini:

Tabela 3.R.b. Dijalizni centri u Bosni i Hercegovini Broj pacijenata Udio%1. ZU Bijeljina (..)** (..)**2. KCU Sarajevo (..)** (..)**3. UKC Tuzla (..)** (..)**4. KB Zenica (..)** (..)**5. ZU Banja Luka (..)** (..)**6. KB Mostar (..)** (..)**7. JU bolnica Travnik (..)** (..)**8. KB Biha} (..)** (..)**9. ZU Doboj (..)** (..)**10. @B Ora{je (..)** (..)**11. ZU [amac (..)** (..)**12. ZU Lakta{i (..)** (..)**13. Op}a bolnica Gra~anica (..)** (..)**14. ZU Br~ko (..)** (..)**15. ZU Zvornik (..)** (..)**16. ZU Prijedor (..)** (..)**17. ZU Isto~no Sarajevo -Kasindo (..)** (..)**18. JZU DZ @ivinice (..)** (..)**19. Op}a bolnica Te{anj (..)** (..)**20. ZU Gradi{ka (..)** (..)**

21. @B Livno (..)** (..)**22. JZU Trebinje (..)** (..)**23. Op}a bolnica Konjic (..)** (..)**24. JZU Fo~a (..)** (..)**

UKUPNO 2.236 100,0Ukupno u~esnici koncentracije1+5+9+11+12+15+16+17+20

(..)** (..)**

Izvor: podaci Konkurencijskog vije}a dobijeni od nadle`nihinstitucija 7. Ocjena koncentracije

Konkurencijsko vije}e analizom relevantnih podataka, usmislu ~lana 17. Zakona, je ocijenilo da }e se provo|enjempredmetne koncentracije pove}ati tr`i{ni udio na relevantnomtr`i{tu pru`anja usluga dijalize u Bosni i Hercegovini (podaci uTabelama 2. i 3.), ali ne}e do}i do stvaranja i ja~anja dominantnog polo`aja.

Pru`anje usluga dijalize u dijaliznim centrima u RepubliciSrpskoj,na~in nadzora (Ministarstvazdravstvai socijalneza{titei Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske), kao itrajanje ugovora i na~in vra}anja u vlasni{tvo Republike Srpske je definisano ugovorima o javno-privatnom partnerstvu.

Konkurencijsko vije}e prilikom dono{enja kona~ne odluke je uzelo u obzir i planove Podnosioca prijave o pogodnostima koje }e nastati za postoje}e i budu}e pacijente, u vezi podizanjakvalitet?pru`anja usluga dijalize, kvalitet? lije~enjau dijaliznimklinikama te unaprije|enje istra`ivanja i razvoja ove oblasti.

Tako|er, Konkurencijsko vije}e je uzelo u obzir da se cijenepru`anja dijaliznih usluga reguli{u ugovorima sa nadle`nimzdravstvenim ustanovama, ~ime se onemogu}ava manipulacija ili zloupotreba u formiranju ovih cijena, te sprje~avanjenaru{avanja efikasne tr`i{ne konkurencije i {tetnih efekata na krajnje korisnike /pacijente.

Slijedom navedenoga Konkurencijsko vije}e je ocijenilodopu{tenom predmetnukoncentraciju, u smislu ~lana 18.stav(2)ta~ka a) Zakona.8. Administrativna taksa

Podnosilac prijave na ovo Rje{enje,u skladu sa ~lanom 2.stav (1) tarifni broj 107. ta~ka d) pod 1) Odluke o

administrativnim taksama u vezi sa procesnim radnjama predKonkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i18/11) je du`an platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosuod 2.500,00 KM u korist Bud`eta institucija Bosne iHercegovine.9. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{enja nije dozvoljena `alba.Nezadovoljna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objave ovog Rje{enja.

Broj 06-26-1-003-19-II/1123. marta 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr.Stjepo Pranji}, s. r.

Na temelju ~lanka 25. stavak (1) to~ka e), ~lanka 42. stavak(1) to~ka d), a u svezi sa ~l. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona okonkurenciji ("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09),rje{avaju}i po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else -Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Njema~ka,zaprimljenoj dana 19. sije~nja 2011. godine pod brojem06-26-1-003-II/11, Konkurencijsko vije}e, na 11. (jedanaestoj)sjednici odr`anoj 23. o`ujka 2011. godine, je donijelo

RJE[ENJE1

1. Ocjenjuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu pru`anja usluga dijalize u Bosni i Hercegovini koja }e nastati

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 98: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 98/144

Broj 23– Strana 98 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Fresenius Medi-cal Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else - Kröner -Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Njema~ka kupovinom(..)**% vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektuInterna-tional Dialysis Centers Euromedic International Group B.V.,Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraljevina Nizozemska od gospodarskog subjekta Euromedic Interna -tional Goup B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amster-dam, Kraljevina Nizozemska.

2. Ovo Rje{enje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem

tekstu: Konkurencijsko vije}e) je zaprimilo Prijavukoncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava), pod brojem06-26-1-003-II/11 dana 19. sije~nja 2011. godine, gospodarskogsubjekta Fresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH,Else - Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Njema~ka (udaljnjem tekstu:Fresenius Medical Care ili Podnositelj prijave),putem odvjetnice Ned`ide Salihovi}, Fra An|ela Zvizdovi}a 1/X, 71000 Sarajevo(punomo}od dana 5. sije~nja 2011. godine)kojom namjerava kupiti gospodarski subjekt International Dial-ysis Centers B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu:International Dialy-sis Centers ), uklju~uju}i i negove povezane gospodarskesubjekte u Bosni i Hercegovini, od gospodarskog subjekta Euromedic International Group B.V., Fred. Roeskestraat 123,1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska (u daljnjemtekstu:Euromedic International Group).

Uvidom u podnesenu Prijavu Konkurencijsko vije}e jeutvrdilo da ista nije kompletna, u smislu ~lanka 30. stavak (1)Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i ~l. 9. i 11.Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenukoncentracija gospodarskih subjekata ("Slu`beni glasnik BiH",broj 34/10), te je zatra`ilo dopunu iste, sukladno ~lanku 31.Zakona, aktom broj 06-26-1-003-1-II/11 od dana 25. sije~nja 2011. godine.Podnositelj prijave je dostavio zahtjev za produljenje rokaza kompletiranje Prijave, sukladno ~lanku 31. stavak (2) Zakona,podneskom broj 06-26-1-003-2-II/11 od dana 1. velja~e 2011.godine, koji je Konkurencijsko vije}e ocijenilo opravdanim iodobrilo dodatni rok za kompletiranje iste, aktom broj06-26-1-003-3-II/11 dana 2. velja~e 2011. godine.

Podnositelj prijave je dostavio dio dokumentacije,podneskom broj 06-26-1-003-8-II/11 dana 4. velja~e 2011.godine, te je Konkurencijsko vije}e zatra`ilo dopunu aktom broj06-26-1-003-9-II/11 od dana 14. velja~e 2011. godine.Podnositelj prijave je dostavio tra`enu dokumentacijupodneskom broj 06-26-1-003-14-II/11 od dana 25. velja~e 2011.godine i podneskom broj: 06-26-1-003-16-II/11 od dana 10.o`ujka 2011. godine.

Konkurencijsko vije}e je kompletiranjem Prijave izdaloPotvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, sukladno ~lanku30.stavak (3)Zakona,aktombroj:06-26-1-003-17-II/11oddana 22. o`ujka 2011. godine.

Podnositelj prijave u Prijavi je naveo, u smislu ~lanka 30.stavak (2) Zakona, da }e zahtjev za ocjenu koncentracijepodnijeti nadle`nom tijelu za koncentraciju RepublikePortugala, Republike Poljske, Republike Rumunjske, RepublikeTurske i Ruske Federacije.

Konkurencijsko vije}e, sukladno ~lanku 16. stavak (4)Zakona, je izdalo Obavijest o dostavljenoj Prijavi, broj06-26-1-003-4-II/11 dana 25. sije~nja 2011. godine, u dnevnomtisku Bosne i Hercegovine,i pozvalo svezainteresirane stranena dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji.

Na predmetnu Obavijest nisu dostavljeni komentarizainteresiranih strana.

Konkurencijsko vije}e u postupku ocjene dopu{tenostipredmetne koncentracije je utvrdilo slijede}e ~injenice:

Predmetna Prijava je podnesena pravovremeno, sukladno~lanku 16. stavak (1) Zakona.

1. Sudionici predmetne koncentracijeSudionici predmetne koncentracije su gospodarski subjekt Fresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else -Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Njema~ka, igospodarski subjekt Euromedic International Group B.V., Fred.Roeskestraat123, 1076EE Amsterdam,KraljevinaNizozemska.1.1. Gospodarski subjektFresenius Medical Care

Gospodarski subjekt Fresenius Medical CareBeteiligunggesellschalt mbH (nekad FreseniusBeteiligunggesellschalt mbH), Else - Kröner - Strasse 1, 61352Bad Homburg v.d. Höhe , SR Njema~ka, je registriran uOp}inskom suduBad Homburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB3938 (dan prvog upisa 26. lipnja 1989. godine), sa temeljnimkapitalom (..)**1 KM (EUR (..)**).

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA,Else - Kröner - Strasse 1, 61352Bad Homburg v.d. Höhe ,

SR Njema~ka, komanditno dru{tvo registrirano u Op}inskomsudu Bad Homburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB 4019, sa temeljnim kapitalom (..)**KM (EUR (..)**) ima (..)**%vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektuFresenius MedicalCare .

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care su zajedni~ka ulaganja u farmaceutskojindustriji, proizvodnja medicinske opreme i potro{nogmaterijala, trgovinaprozvodimau okviru registriranedjelatnosti.

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care ima (..)**%vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektuFresenius MedicalCare Deutschland GmbH, Else - Kröner - Strasse 1, 61352BadHomburg v.d. Höhe , SR Njema~ka (u daljnjem tekstu:FreseniusMedical Care Deutschland), registriranom u Op}inskom suduBad Homburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB 5748, sa temeljnimkapitalom (..)**KM (EUR (..)**).

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care Deutschland su proizvodnja medicinskih i farmaceutskihproizvoda, projektovanje, izgradnja i kupovina poduze}a u oblasti zdravstva (uklju~uju}i i centre zadijalizu) i pru`anja usluga u toj oblasti, trgovina farmaceutskimproizvodima.1.1.1. Povezana dru{tva gospodarskog subjektaFreseniusMedical Care u Bosni i Hercegovini

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care ima povezanegospodarske subjekte u Bosni i Hercegovini:

– gospodarski subjekt Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo dru{tvo za promet i usluge, Avde Sumbula 1,71000 Sarajevo;

– gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova FreseniusMedical Care dijaliznanjegad.o.o.BanjaLuka,Dru{tvoza trgovinu i promet, Vase Pelagi}a 12, 78000 Banja Luka;

– gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova FreseniusMedical Care Centar za dijalizu, specijalna bolnica za pru`anje usluga dijalize za pacijente sa dijagnozomporeme}aja rada bubrega u termalnoj fazi bolesti,[amac, Cara Du{ana 70, 76230 [amac.

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care u Bosni iHercegovini ima Ugovor o izgradnji i upravljanju Dijaliznimcentrom u Br~ko distriktu Bosne i Hercegovine, koji treba bitizavr{en u 2011. godini.1.1.1.1. Gospodarski subjektFresenius Medical Care BHd.o.o. Sarajevo

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care Deutschlandima (..)**% vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektu

1 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu ~lanka 38. Zakona o konkurenciji

Page 99: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 99/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 99

Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo dru{tvo za promet iusluge, Avde Sumbula 1, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu:Fresenius Medical Care Sarajevo), registriranom u Op}inskomsudu Sarajevo pod brojem: 1-26457 (JIB 4201262990001), sa temeljnim kapitalom od (..)**KM.

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care Sarajevo su vanjska trgovina,posredovanje u trgovini, trgovina na veliko farmaceutskimproizvodima i drugim robama.

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care Sarajevo ima podru`nicu u Tuzli (JIB 4201262990028), Mehmedalije Maka Dizdara 11, 75000 Tuzla.1.1.1.2. Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanovaFresenius Medical Care dijalizna njega d.o.o. Banja Luka

Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova Fresenius Medi-cal Care dijalizna njega d.o.o. Banja Luka, Dru{tvo za trgovinu ipromet, Vase Pelagi}a 12, 78000 Banja Luka (u daljnjem tekstu:Fresenius Medical Care Banja Luka), je registriran u Osnovnomsudu Banja Luka, pod brojem 1-16574-00) (JIB4402742430001), i utemeljen od gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care Sarajevo, sa temeljnim kapitalom od(..)**KM.

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care Banja Luka su dijalizna njega, vanjska trgovina, posredovanje u trgovini na veliko i malo raznimproizvodima.1.1.1.3. Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanovaFresenius Medical Care Centar za dijalizu, specijalnabolnica za pru`anje usluga dijalize za pacijente sadijagnozom poreme}aja rada bubrega u termalnoj fazibolesti [amac

Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova Fresenius Medi-cal Care Centar za dijalizu,specijalna bolnica za pru`anjeusluga dijalize za pacijente sa dijagnozom poreme}aja rada bubrega utermalnoj fazi bolesti [amac, Cara Du{ana 70, 76230 [amac (udaljnjem tekstu:Fresenius Medical Care Centar [amac), jeregistriran u Osnovnom sudu Doboj pod brojem: 85-05-0012-09(JIB 4403014700007), i utemeljen od gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care Banja Luka, sa temeljnim kapitalom od(..)**KM.Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Fresenius Medical Care Centar [amac jepru`anje usluga dijalize.

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care [amac u svomsastavu ima poslovne jedinice za pru`anje usluga dijalize uZvorniku, Sime Peri}a bb, 75400 Zvornik (JIB4403014700015), u Doboju, Pop Ljubina bb, 74000 Doboj(posljednja promjenaregistracijena Okru`nomprivrednom suduDoboj od dana 21. prosinca 2010. godine Rje{enje broj:60-0-Reg-10-000-361) i Prijedoru, Milana Vrgovca 1, 79000Prijedor (sudska registracija u tijeku).1.2. Gospodarski subjekt Euromedic International Group

Gospodarski subjekt Euromedic International Group B.V.,Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, registriran u Trgova~koj komori Amsterdam pod

brojem: 27289508, sa temeljnim kapitalom od (..)**KM (EUR(..)**), i sa (..)**% vlasni~kih udjela (od dana 18. studenoga 2008. godine) gospodarskog subjekta Danube Bidco S.A., 1A,rue Thomas Edison, L-1445 Strassen Luksemburg, registriranogu Trgova~kom registru Luksemburga pod brojem: B 139927.

Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta Euromedic International Group su vo|enje tvrtki i financijskoulaganje u tvrtke.

Gospodarski subjekt Euromedic International Group ima (..)**% vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektu EuromedicInternational B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska, registriranom u Trgova~koj komoriAmsterdama pod brojem: 27289621), koji ima (..)**%vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektuInternational Dialy-

sis Centers B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu:International Dialy-sis Centers ), registriranom u Trgova~koj komori Amsterdama pod brojem: 34123845.

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta In-ternational Dialysis Centers (predmet koncentracije) su vo|enjei financijsko ulaganje u tvrtke koje djeluju u oblasti trgovinemedicinskom opremom.1.2.1. Povezana dru{tva gospodarskog subjekta EuromedicInternational Group u Bosni i Hercegovini

Gospodarski subjekt Euromedic International Group ima povezane gospodarske subjekte u Bosni i Hercegovini:

– gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova - bolnica INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR Banja Luka;

– gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova - bolnica In-ternational Medical Centers Banja Luka.

Tako|er, gospodarski subjekt Euromedic InternationalGroup je imao (..)**% vlasni~kih udjela u gospodarskomsubjektu Preduze}e za investicije i menad`ment InternationalMedical Investment d.o.o. Banja Luka, Bana Milosavljevi}a 8,78000 Banja Luka, koje je likvidirano dana 27. listopada 2010.godine (Rje{enje Okru`nog privrednog suda u Banja Luci, broj:57 0 L 080559 10 L).1.2.1.1. Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova - bolnicaINTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR Banja Luka

Gospodarski subjekt International Dialysis Centers ima (..)**% vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektu Zdravstvena ustanova - bolnica INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTARBanja Luka, Bana Milosavljevi~a 8, 78000 Banja Luka (udaljnjem tekstu: IDC Banja Luka), registriranom u Osnovnomsudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-00, sa temeljnim kapitalomod (..)**KM.

Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta IDCBanja Luka su djelatnosti bolnice izravna medicinska praksa,zdravstveno preventivna praksa.

Gospodarski subjekt IDC Banja Luka u svom sastavu ima oranizacione /poslovne jedinice:

– u Bjeljini, Bogdana @eraji}a bb, registrirana uOsnovnom sudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-01; – u Isto~nomSarajevu- Kasindol,Kasindolskogbataljona 113, registrirana u Osnovnom sudu Banja Luka, podbrojem: 5-12-03;

– u Lakta{ima, Nemanjina 6, registrirana u Osnovnomsudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-02;

– u Gradi{ci, Mladena Stojanovi}a 10, registrirana uOsnovnom sudu Banja Luka, pod brojem: 5-12-04.

1.2.1.2. Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova-bolnicaInternational Medical Centers Banja Luka

Gospodarski subjekt Cancer Treatment Centres B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu: Euromedic Cancer Treatment Centres) (u(..)**% vlasni{tvu je gospodarskog subjekta Euromedic Interna-tional Group) ima (..)**% vlasni~kih udjela u gospodarskomsubjektu Zdravstvena ustanova - bolnica International MedicalCenters Banja Luka, Bana Milosavljevi}a 8, 78000 Banja Luka (u daljnjem tekstu: IMC Banja Luka) upisan u Osnovnom suduBanja Luka, pod brojem: 1-11198-00,sa temeljnimkapitalomod(..)**KM.

Prete`ite registriranedjelatnosti gospodarskog subjekta IMCBanja Luka su proizvodnja medicinske opreme, trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, trgovina na malomedicinskim preparatima, djelatnosti bolnice, zdravstvena preventivna za{tita, stomatolo{ka praksa.2. Obveza prijave koncentracije

Obveza prijave koncentracije nastaje, u smislu odredbe~lanka 14. stavak (1) Zakona, kada sudionici koncentracijeprodajom roba i/ili usluga ostvare na svjetskom tr`i{tu 100milijuna KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je predhodila

Page 100: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 100/144

Broj 23– Strana 100 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

koncentraciji, i kadaukupni godi{njiprihodi svakog od najmanjedva gospodarska subjekta sudionika koncentracije ostvareniprodajom roba i /ili usluga na tr`i{tu Bosne i Hercegovine iznosenajmanje 8 milijuna KM po zavr{nom ra~unu u godini koja jepredhodila koncentraciji, ili ako je njihov zajedni~ki udjel na mjerodavnom tr`i{tu ve}i od 40,0%.

Ukupni godi{nji prihodi sudionika koncentracije (sa prihodima povezanih gospodarskih subjekata), iznose:

Tablica 1.R.b.

Gospodarski subjekt Svijet Bosna iHercegovina KM

EUR KM 2009 20101. Fresenius Medical Care AG & Co.

KGaA(..)** (..)** - -

2. Fresenius Medical Care (..)** (. .)** (..)** (..)**3. E uromedic International Group (..)** (..)** - -4. International Dialysis Centers (..)** (. .)** (..)** (..)**

Izvor: Podaci iz PrijaveU ukupan godi{nji prihod (za 2010. godinu) gospodarskog

subjekta FreseniusMedical Care uBosniiHercegoviniuklju~enisu prihodi povezanih gospodarskih subjekta (Fresenius MedicalCare Sarajevo (..)**KM ;Fresenius Medical Care Banja Luka (..)**KM;Fresenius Medical Care Centar [amac (..)**KM),prihodiostvareniizravnomprodajom kupcima i prekoovla{tenihdistributera (u iznosu (..)**KM) i ostali financijski prihodi(..)**KM, a u ukupan prihod gospodarskog subjekta Interna-tional Dialysis Centers uklju~eni su prihodi povezanihgospodarskih subjekata (IMC Banja Luka (..)**KM; IDC Banja Luka(..)**KM ).

Godi{nji prihodi sudionika koncentracije predstavljajuukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugihporeza), u smislu ~lanka 9. to~ka h) Odluke o na~inu podno{enja prijaveikriterijazaocjenukoncentracijagospodarskihsubjekta.

Konkurencijsko vije}e, sukladno ~lanku 43. stavak (7)Zakona, pri izra~unu ukupnih godi{njih prihoda sudionika koncentracije je koristilo kriterije i standarde ObavijestiEuropskekomisije o izra~unuukupnog prihoda sukladno UredbiVije}a (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracijegospodarskih subjekta.

Na temelju navedenih podataka o ukupnom godi{njemprihodu (Tablica 1), u smislu ~lanka 14. stavak (1) to~ke a) i b)Zakona, utvr|eno je da su sudionici koncentracije obveznipodnijeti Prijavu.3. Pravni okvir ocjene koncentracije

Konkurencijsko vije}e u provedbi postupka ocjenedopu{tenosti predmetne koncentracije je primjenilo odredbeZakona, Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta ("Slu`beniglasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te Odluke o na~inu podno{enja prijaveikriterijazaocjenukoncentracijagospodarskihsubjekta.

Konkurencijsko vije}e je, na temelju ~lanka 43. stavak (7)Zakona, koristilo sudsku praksu Europskog suda i odlukeEuropske komisije, kao i kriterije i standarde iz ObavijestiEuropskeKomisijeoizra~unuukupnogprihodasukladnoUredbiVije}a (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracijegospodarskih subjekta.4. Pravni temelj i oblik koncentracije

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care i gospodarskisubjekt Euromedic International Group su zaklju~ili, dana 4.sije~nja 2011. godine, Okvirni sporazumza prijenosposlovanja iimovine, koji se odnosi na dio poslova dijalize gospodarskogsubjekta International Dialysis Centers .

Gospodarski subjekt Fresenius Medical Care nakomprovedene koncentracije }e imati (..)**% vlasni~kih udjela ugospodarskom subjektuInternational Dialysis Centers .

Konkurencijsko vije}e je prihvatilo Odluku kao pravnitemelj predmetne koncentracije, u smislu ~lanka 16. stavak (1)Zakona, a u svezi s ~lankom 30. stavak (1) to~ka a) Zakona i~lankom 9. to~ka f) alineja 6. Odluke o na~inu podno{enja

prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskihsubjekta.

U smislu ~lanka 12. stavak (2) ta~ka b)pod 1)Zakona pravnioblik predmetne koncentracije je stjecanje kontrole iliprevladavaju}eg utjecaja jednog gospodarskog subjekta (Fresenius Medical Care ) nad dijelom drugog gospodarskog

subjekta (International Dialysis Centers , u vlasni{tvugospodarskog subjekta Euromedic International Group)kupovinom ve}ine dionica.

5. Mjerodavno tr`i{te koncentracijeMjerodavno tr`i{te koncentracije, u smislu ~lanka 3. Zakona,

te ~l.4. i 5. Odlukeo utvr|ivanjumjerodavnogtr`i{ta,~ini tr i{teodre|enih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na odre|enom zemljopisnom tr`i{tu.

Prema odredbi ~lanka 4. Odluke o utvr|ivanju mjerodavnogtr`i{tau proizvodnom smislu obuhva}asve proizvodei/ili uslugekoje potro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobno zamjenjivim,pod prihvatljivim uvjetima, imaju}i u vidu osobito njihove bitnezna~ajke, kvalitetu, uobi~ajnu namjenu, na~in uporabe, uvjeteprodaje i cijene.

Nadalje,prema ~lanku 5. Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog

tr`i{ta, mjerodavno tr`i{te u zemljopisnom smislu obuhva}a cjelokupan ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojemgospodarski subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini mjerodavnogproizvodapod jednakimili dovoljnoujedna~enimuvjetima i kojito tr`i{te bitno razlikuje od uvjeta tr`i{ne konkurencije na susjednim zemljopisnim tr`i{tima.

Mjerodavno tr`i{te proizvoda i/ili usluga u konkretnomslu~aju je tr`i{te pru`anja usluga dijalize (uklju~uje medicinskeusluge vezane za tretman hemodijalize i peritonealne dijalize).

Budu}i da sudionici koncentracije, preko svojih povezanihgospodarskih subjekta, djeluju na cijelom teritoriju Bosne iHercegovine, mjerodavnim tr`i{tem u zemljopisnom smislusmatrat }e se cijeli teritorij Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenoga, pod mjerodavnim tr`i{tem predmetnekoncentracije smatrat }e se pru`anje usluga dijalize na cijelomteritoriju Bosne i Hercegovine.

U odre|ivanju mjerodavnog tr`i{ta u zemljopisnom smislu uobzir su uzeti i Sporazumi o na~inu i postupku kori{tenja zdravstvene za{tite osiguranih osoba na teritoriju Bosne iHercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj8/02; "Slu`beni glasnik RS",broj 9/02), zaklju~en izme|u Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne iHercegovine i Vlade Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine -Odsjek za zdravstvo, javnu sigurnost i ostale usluge gra|anima,propisuju i mogu}nosti upu}ivanja na lije~enje pacijenata uzdravstvenu ustanovu na teritoriju drugog entiteta i Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine, te mehanizme refundacijetro{kova lije~enja tih pacijenata.

6. Analiza mjerodavnog tr`i{ta koncentracijeKonkurencijsko vije}e u analizi mjerodavnog tr`i{ta u Bosni

i Hercegovini je koristilo, pored podataka iz Prijave, i podatkedostavljene od Ministarstva zdravstva i socijalne za{titeRepublike Srpske, podnesak zaprimljen pod brojem06-26-1-003-10-II/11 dana 14. velja~e 2011. godine, Fonda zdravstvenogosiguranja RepublikeSrpske,podnesak zaprimljenpod brojem 06-26-1-003-13-II/11dana 12.velja~e 2011. godine,Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH,podnesak zaprimljen pod brojem 06-26-1-03-15-II/ 11dana 3.o`ujka 2011. godine.

Procjena tr`i{nih udjela (prema broju zdravstvenih ustanova i organizacionih jedinica) sudionika koncentracije i ostalihkonkurenata na mjerodavnom tr`i{tu pru`anja usluga dijalize,na dan 31. prosinca 2010. godine:

Page 101: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 101/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 101

Tablica 2.R.b. Gospodarski subjekt Broj

zdravstvenihustanova

Tr`i{ni udjel %

1. IDC (..)** (..)**2. Fresenius Medical Care (..)** (..)**

3. Ostale zdravstvene ustanove (..)** (..)**UKUPNO 27 100,0

Ukupno sudionici koncentracije (1+2) (. .)** ( .. )**

Izvor: Podaci iz PrijavePrema podacima (Tablica 2.) ukupan tr`i{ni udjel sudionika

koncentracije na mjerodavnom tr`i{tu pru`anja usluga dijalize uBosni i Hercegovini je 30,0-40,0%.

Pored sudionika koncentracije na mjerodavnom tr`i{tu suprisutne zdravstvene ustanove koje se nalaze u Sarajevu(Klini~ki univerzitetski centar i odjel Ilid`a), Zenici (sa odjelima u Visokom i @ep~u) Travnik, Fo~a, Konjic, Mostar, Trebinje,Livno, Ora{je (sa odjelom u Od`aku), Te{anj, Tuzla, Gra~anica,@ivinice, Biha} i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Ukupan broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama za dijalizu u Bosni i Hercegovini, u 2010. godini:

Tablica 3.R.b. Dijalizni centri u Bosni i Hercegovini Broj pacijenata Udjel%1. ZU Bijeljina (..)** (..)**2. KCU Sarajevo (..)** (..)**3. UKC Tuzla (..)** (..)**4. KB Zenica (..)** (..)**5. ZU Banja Luka (..)** (..)**6. KB Mostar (..)** (..)**7. JU bolnica Travnik (..)** (..)**8. KB Biha} (..)** (..)**9. ZU Doboj (..)** (..)**10. @B Ora{je (..)** (..)**11. ZU [amac (..)** (..)**12. ZU Lakta{i (..)** (..)**13. Op}a bolnica Gra~anica (..)** (..)**14. ZU Br~ko (..)** (..)**

15. ZU Zvornik (..)** (..)**16. ZU Prijedor (..)** (..)**17. ZU Isto~no Sarajevo -Kasindo (..)** (..)**18. JZU DZ @ivinice (..)** (..)**19. Op}a bolnica Te{anj (..)** (..)**20. ZU Gradi{ka (..)** (..)**21. @B Livno (..)** (..)**22. JZU Trebinje (..)** (..)**23. Op}a bolnica Konjic (..)** (..)**24. JZU Fo~a (..)** (..)**

UKUPNO 2.236 100,0Ukupno sudionici koncentracije1+5+9+11+12+15+16+17+20

(..)** (..)**

Izvor: podaci Konkurencijskog vije}a dobijeni od nadle`nihinstitucija

7. Ocjena koncentracijeKonkurencijsko vije}e analizom relevantnih podataka, u

smislu ~lanka 17. Zakona, je ocijenilo da }e se provo|enjempredmetne koncentracije pove}ati tr`i{ni udjel na mjerodavnomtr`i{tu pru`anja usluga dijalize u Bosni i Hercegovini (podaci uTablicama 2. i 3.), ali ne}e do}i do stvaranja i ja~anja vladaju}egpolo`aja.

Pru`anje usluga dijalize u dijaliznim centrima u RepubliciSrpskoj,na~in nadzora (Ministarstvazdravstvai socijalneza{titei Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske), kao itrajanje ugovora i na~in vra}anja u vlasni{tvo Republike Srpske je definirano ugovorima o javno-privatnom partnerstvu.

Konkurencijsko vije}e prilikom dono{enja kona~ne odluke je uzelo u obzir i planove Podnositelja prijave o pogodnostima koje }e nastati za postoje}e i budu}e pacijente, u svezi podizanjakvalitetapru`anja usluga dijalize, kvalitete lije~enjau dijaliznimklinikama te unaprije|enje istra`ivanja i razvoja ove oblasti.

Tako|er, Konkurencijsko vije}e je uzelo u obzir da se cijene

pru`anja dijaliznih usluga reguliraju ugovorima sa nadle`nimzdravstvenim ustanovama, ~ime se onemogu}ava manipulacija ili zlouporaba u formiranju ovih cijena, te sprje~avanjenaru{avanja u~inkovite tr`i{ne konkurencije i {tetnih u~inaka nakrajnje korisnike /pacijente.

Slijedom navedenoga Konkurencijsko vije}e je ocijenilodopu{tenom predmetnu koncentraciju, u smislu ~lanka 18.stavak (2) to~ka a) Zakona.8. Administrativna pristojba

Podnositelj prijave na ovo Rje{enje, sukladno ~lanku 2.stavak (1) tarifni broj 107. to~ka d) pod 1) Odluke oadministrativnim pristojbama u svezis procesnimradnjama predKonkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i18/11) je du`an platiti administrativnu pristojbu u ukupnomiznosu od 2.500,00 KM u korist Prora~una institucija Bosne iHercegovine.9. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{enja nije dozvoljen priziv.Nezadovoljna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,odnosno objave ovog Rje{enja.

Broj 06-26-1-003-19-II/1123. o`ujka 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr.Stjepo Pranji}, v. r.

Na osnovu ~lana25. stav (1) ta~ka e), ~lana 42. stav (1) ta~kad), a u vezi sa ~l. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rje{avaju}ipo Prijavi koncentracije privrednog subjekta Fresenius Medi-cal Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else - Kröner - Strasse 1,61352 Bad Homburg , SRWema~ka, zaprimqenoj dana 19. januara2011.godinepodbrojem06-26-1-003-II/11, Konkurencijskisavjet,na11. (jedanaestoj)sjedniciodr anoj dana23.marta2011. godine, je donio

RJE[EWE 1

1. Ocjewuje se dopu{tenom koncentracija na tr i{tupru awa usluga dijalize u Bosni i Hercegovini koja }enastati sticawem kontrole privrednog subjekta FreseniusMedical Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else - Kröner -Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Wema~ka kupovinom(..)**%vlasni~kihudjela u privrednom subjektu InternationalDialysis Centers Euromedic International Group B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, KraqevinaNizozemska od privrednog subjekta Euromedic InternationalGoup B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam,Kraqevina Nizozemska.

2. Ovo Rje{ewe o koncentraciji se upisuje u Registarkoncentracija.3. Ovo Rje{ewe je kona~no i bi}e objavqeno u "Slu benom

glasniku BiH", slu benim glasnicima entiteta i Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`eweKonkurencijski savjet Bosne i Hercegovine (u daqwem

tekstu: Konkurencijski savjet) je zaprimio Prijavukoncentracije (u daqwem tekstu: Prijava), pod brojem:06-26-1-003-II/11 dana 19. januara 2011. godine, privrednogsubjekta Fresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH,

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 27/11

Page 102: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 102/144

Broj 23– Strana 102 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Else - Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg, SR Wema~ka (udaqwem tekstu: Fresenius Medical Care ili Podnosilacprijave), putem advokatice Nexide Salihovi}, Fra An|elaZvizdovi}a 1/ X, 71000 Sarajevo (punomo} od dana 5. januara2011. godine) kojomnamjeravakupiti privredni subjekat Inter-national Dialysis Centers B.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EEAmsterdam,KraqevinaNizozemska(u daqwem tekstu: Interna-tional Dialysis Centers ), ukqu~uju}i i negove povezaneprivredne subjekte u Bosni i Hercegovini, od privrednogsubjekta Euromedic International Group B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraqevina Nizozemska(u daqwem tekstu: Euromedic International Group ).

Uvidom u podnesenu Prijavu Konkurencijski savjet jeutvrdiodaistanijekompletna,usmislu~lana30.stav(1)Zakonao konkurenciji (u daqwem tekstu: Zakon) i ~l. 9. i 11. Odluke ona~inu podno{ewa prijave i kriterija za ocjenu koncentracijaprivrednih subjekata ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10), te je zatra`io dopunu iste, u skladu sa ~lanom 31. Zakona, aktombroj: 06-26-1-003-1-II/11 od dana 25. januara 2011. godine.

Podnosilacprijave jedostaviozahtjevzaprodu ewerokazakompletirawe Prijave, u skladu sa ~lanom 31. stav (2) Zakona,podneskom broj 06-26-1-003-2-II/11 od dana 1. februara 2011.godine, koji je Konkurencijski savjet ocijenio opravdanim iodobrio dodatni rok za kompletirawe iste, aktom broj06-26-1-003-3-II/11 dana 2. februara 2011. godine.

Podnosilac prijave je dostavio dio dokumentacije,podneskombroj:06-26-1-003-8-II/11dana4. februara 2011.godine,te je Konkurencijski savjet zatra`io dopunu aktom broj:06-26-1-003-9-II/11oddana14.februara2011.godine.Podnosilacprijave je dostavio tra enu dokumentaciju podneskom broj06-26-1-003-14-II/11 od dana 25. februara 2011. godine ipodneskom broj 06-26-1-003-16-II/11 od dana 10. marta 2011.godine.

Konkurencijski savjet je kompletirawem Prijave izdaoPotvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa~lanom 30. stav (3) Zakona, aktom broj: 06-26-1-003-17-II/11 oddana 22.marta 2011. godine.

Podnosilac prijave u Prijavi je naveo, u smislu ~lana 30.stav (2) Zakona, da }e zahtjev za ocjenu koncentracije podnijetinadle nom tijelu za koncentraciju Republike Portugala,Republike Poqske, Republike Rumuwske, Republike Turske iRuske Federacije.

Konkurencijski savjet, u skladu sa ~lanom 16. stav (4)Zakona, je izdao Obavijest o dostavqenoj Prijavi, broj06-26-1-003-4-II/11dana25.januara2011.godine,udnevnoj {tampiBosne i Hercegovine, i pozvao sve zainteresovane strane nadostavqawe pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji.Na predmetnu Obavijest nisu dostavqeni komentarizainteresovanih strana.

Konkurencijski savjet u postupku ocjene dopu{tenostipredmetnekoncentracije je utvrdio sqede}e~iwenice:

Predmetna Prijava je podnesena pravovremeno, u skladu sa~lanom 16. stav (1) Zakona.

1. U~esnici predmetnekoncentracijeU~esnici predmetne koncentracije su privredni subjekatFresenius Medical Care Beteiligunggesellschalt mbH, Else -Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg , SR Wema~ka, iprivredni subjekat Euromedic International Group B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraqevina Nizozemska.

1.1.Privrednisubjekat Fresenius Medical CarePrivredni subjekat Fresenius Medical Care Beteiligung-

gesellschaltmbH (nekad FreseniusBeteiligunggesellschaltmbH),Else - Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe , SRWema~ka, je registrovan u Op{tinskom sudu B ad Homburg v.d.

Höhe , pod brojem: HRB 3938 (dan prvog upisa 26. juna 1989.godine), sa osnovnimkapitalom (..)** 1KM (EUR (..)**).

Privrednisubjekat FreseniusMedicalCare AG&Co.KGaA,Else - Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe , SRWema~ka, komanditno dru{tvo registrovano u Op{tinskomsuduBad Homburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB4019, sa osnovnimkapitalom(..)**KM(EVRO (..)**) ima(..)**%vlasni~kih udjelau privrednomsubjektu Fresenius Medical Care .

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaFresenius Medical Care su zajedni~ka ulagawa u farmaceutskojindustriji, proizvodwa medicinske opreme i potro{nogmaterijala, trgovina prozvodima u okviru registrovanedjelatnosti.

Privredni subjekat Fresenius Medical Care ima (..)**%vlasni~kihudjelau privrednomsubjektu FreseniusMedicalCareDeutschland GmbH, Else - Kröner - Strasse 1, 61352 Bad Hom- burg v.d.Höhe, SRWema~ka(udaqwemtekstu: Fresenius MedicalCare Deutschland), registrovanom u Op{tinskom sudu BadHomburg v.d. Höhe , pod brojem: HRB 5748, sa osnovnimkapitalom (..)**KM (EVRO (..)**).

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaFreseniusMedicalCare Deutschlandsuproizvodwamedicinskihi farmaceutskihproizvoda,projektovawe,izgradwa i kupovinapreduze}au oblastizdravstva (ukqu~uju}ii centreza dijalizu)i pru awa usluga u toj oblasti, trgovina farmaceutskimproizvodima.

1.1.1. Povezana dru{tva privrednog subjekta Fresenius MedicalCare u Bosni i Hercegovini

Privredni subjekat Fresenius Medical Care ima povezaneprivredne subjekteu Bosni i Hercegovini:

– privredni subjekat Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo dru{tvo za promet i usluge, Avde Sumbula 1,71000Sarajevo;

– privredni subjekat Zdravstvena ustanova FreseniusMedical Care dijalizna wegad.o.o. Bawa Luka, Dru{tvoza trgovinu i promet, Vase Pelagi}a 12, 78000 BawaLuka;

– privredni subjekat Zdravstvena ustanova FreseniusMedical Care Centar zadijalizu, specijalnabolnica zapru`awe usluga dijalize za pacijente sa dijagnozomporeme}aja rada bubrega u termalnoj fazi bolesti,[amac,CaraDu{ana70,76230 [amac.

Privredni subjekat Fresenius Medical Care u Bosni iHercegovini ima Ugovor o izgradwi i upravqawu Dijaliznimcentrom u Br~ko distriktu Bosne i Hercegovine, koji trebabiti zavr{enu 2011. godini.

1.1.1.1. Privrednisubjekat Fresenius Medical CareBH d.o.o.Sarajevo

Privrednisubjekat FreseniusMedicalCareDeutschland ima(..)**%vlasni~kihudjelauprivrednomsubjektu Fresenius Medi-

cal Care BH d.o.o. Sarajevo dru{tvo za promet i usluge, AvdeSumbula 1, 71000 Sarajevo (u daqwem tekstu: Fresenius MedicalCare Sarajevo), registrovanom u Op{tinskomsuduSarajevo podbrojem: 1-26457 (JIB 4201262990001), sa osnovnim kapitalom od(..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaFresenius Medical Care Sarajevo su vawska trgovina,posredovawe u trgovini, trgovina na veliko farmaceutskimproizvodima i drugim robama.

Privredni subjekat Fresenius Medical Care Sarajevo imapodru`nicu u Tuzli (JIB 4201262990028), Mehmedalije MakaDizdara 11,75000 Tuzla.

1 (..)** - Podaci predstavqajuposlovnu tajnu, u smislu ~lana 38. Zakona o konkurenciji

Page 103: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 103/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 103

1.1.1.2. PrivrednisubjekatZdravstvena ustanova FreseniusMedical Care dijaliznawega d.o.o.Bawa Luka

PrivrednisubjekatZdravstvenaustanova FreseniusMedicalCare dijalizna wega d.o.o. Bawa Luka, Dru{tvo za trgovinu ipromet, Vase Pelagi}a 12, 78000 Bawa Luka (u daqwem tekstu:

Fresenius Medical Care Bawa Luka), je registrovan u Osnovnomsudu Bawa Luka, pod brojem 1-16574-00) (JIB 4402742430001), iosnovan od privrednog subjekta Fresenius Medical CareSarajevo, sa osnovnimkapitalomod (..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaFresenius Medical Care Bawa Luka su dijalizna wega, vawskatrgovina, posredovawe u trgovini na veliko i malo raznimproizvodima.

1.1.1.3. PrivrednisubjekatZdravstvena ustanova FreseniusMedical Care Centar za dijalizu,specijalnabolnica zapru`awe uslugadijalizeza pacijentesa dijagnozomporeme}ajarada bubrega u termalnoj fazi bolesti [amac

PrivrednisubjekatZdravstvenaustanova FreseniusMedicalCare Centar za dijalizu, specijalna bolnicaza pru awe uslugadijalize za pacijente sa dijagnozom poreme}aja rada bubrega utermalnojfazibolesti[amac,CaraDu{ana70, 76230[amac(udaqwem tekstu: Fresenius Medical Care Centar [amac), jeregistrovan u Osnovnom sudu Doboj pod brojem: 85-05-0012-09(JIB4403014700007), i osnovanod privrednogsubjekta FreseniusMedical Care Bawa Luka, sa osnovnim kapitalomod (..)**KM.

Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjektaZdravstvena ustanova Fresenius Medical Care Centar [amac jepru`aweuslugadijalize.

Privredni subjekat Fresenius Medical Care [amac u svomsastavu ima poslovne jedinice za pru`awe usluga dijalize uZvorniku, Sime Peri}a bb,75400Zvornik (JIB4403014700015),u Doboju, Pop Qubina bb, 74000 Doboj (posqedwa promjenaregistracije na Okru`nom privrednom sudu Doboj od dana 21.decembra 2010. godine Rje{ewe broj: 60-0-Reg-10-000-361) iPrijedoru, Milana Vrgovca 1, 79000 Prijedor (sudskaregistracijau toku).

1.2.Privrednisubjekat Euromedic International Group

Privredni subjekat Euromedic International Group B.V.,Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, KraqevinaNizozemska, registrovan u Trgova~koj komori Amsterdam podbrojem: 27289508, sa osnovnim kapitalom od (..)**KM (EVRO(..)**), i sa (..)**%vlasni~kihudjela (od dana 18.novembra 2008.godine)privrednogsubjekta DanubeBidco S.A.,1A, rueThomasEdison, L-1445 Strassen Luksemburg, registrovanog uTrgova~komregistruLuksemburga podbrojem: B 139927.

Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjektaEuromedic International Group su vo|ewe firmi i finansijskoulagaweu firme.

Privrednisubjekat EuromedicInternational Group ima(..)**%vlasni~kih udjela u privrednom subjektu E uromedic InternationalB.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, KraqevinaNizozemska, registrovanom u Trgova~koj komori Amsterdama podbrojem: 27289621), koji ima(..)**% vlasni~kih udjelau privrednomsubjektu International DialysisCenters B.V.,Fred.Roeskestraat123,1076EEAmsterdam, KraqevinaNizozemska (u daqwem tekstu: In-ternational Dialysis Centers ), registrovanom u Trgova~koj komoriAmsterdamapodbrojem: 34123845.

Prete`ne registrovanedjelatnostiprivrednogsubjekta In-ternationalDialysis Centers (predmetkoncentracije)su vo|eweifinansijsko ulagawe u firme koje djeluju u oblasti trgovinemedicinskom opremom.

1.2.1. Povezana dru{tva privrednog subjekta EuromedicInternational Group u Bosni i Hercegovini

Privredni subjekat Euromedic International Group imapovezane privredne subjekteu Bosni i Hercegovini:

– privredni subjekat Zdravstvena ustanova - bolnicaINTERNACIONALNIDIJALIZA CENTARBawaLuka;

– privredni subjekat Zdravstvena ustanova - bolnica In-ternational Medical Centers Bawa Luka.

Tako|e, privredni subjekat Euromedic International Group je imao (..)**% vlasni~kih udjela u privrednom subjektuPreduze}e za investicije i menad`ment International MedicalInvestment d.o.o. BawaLuka,Bana Milosavqevi}a8, 78000BawaLuka,koje je likvidirano dana27.oktobra 2010.godine(Rje{eweOkru`nogprivrednogsudauBawaLuci,broj:570L08055910L).1.2.1.1. Privrednisubjekat Zdravstvena ustanova - bolnicaINTERNACIONALNI DIJALIZA CENTARBawaLuka

Privredni subjekat International Dialysis Centers ima(..)**% vlasni~kih udjela u privrednom subjektu Zdravstvenaustanova - bolnica INTERNACIONALNI DIJALIZACENTAR Bawa Luka, Bana Milosavqevi~a 8, 78000 Bawa Luka(u daqwemtekstu:IDC Bawa Luka), registrovanom u Osnovnomsudu Bawa Luka, pod brojem: 5-12-00, sa osnovnim kapitalom od(..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaIDC Bawa Luka su djelatnosti bolnice direktna medicinskapraksa,zdravstveno preventivna praksa.

Privredni subjekat IDC Bawa Luka u svom sastavu imaoranizacione /poslovne jedinice:

– u Bjeqini, Bogdana @eraji}a bb, registrovana uOsnovnom suduBawa Luka, podbrojem:5-12-01;

– u Isto~nom Sarajevu - Kasindol, Kasindolskogbataqona113,registrovanauOsnovnomsuduBawaLuka,podbrojem: 5-12-03;

– u Lakta{ima, Nemawina 6, registrovana u Osnovnomsudu Bawa Luka, pod brojem:5-12-02;

– u Gradi{ci, Mladena Stojanovi}a 10, registrovana u

Osnovnom suduBawa Luka, podbrojem:5-12-04.1.2.1.2. Privrednisubjekat Zdravstvena ustanova-bolnicaInternational Medical Centers BawaLuka

Privredni subjekat Cancer Treatment Centres B.V., Fred.Roeskestraat 123, 1076EE Amsterdam, Kraqevina Nizozemska(u daqwem tekstu: Euromedic Cancer Treatment Centres ) (u(..)**% vlasni{tvu je privrednog subjekta Euromedic Interna-tional Group ) ima (..)**% vlasni~kih udjela u privrednomsubjektu Zdravstvena ustanova - bolnica International MedicalCenters Bawa Luka, Bana Milosavqevi}a 8, 78000 Bawa Luka (udaqwem tekstu: IMC Bawa Luka) upisan u Osnovnom sudu BawaLuka,podbrojem:1-11198-00,saosnovnimkapitalomod(..)**KM.

Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjektaIMC Bawa Luka su proizvodwa medicinskeopreme, trgovina naveliko farmaceutskim proizvodima, trgovina na malomedicinskim preparatima, djelatnosti bolnice, zdravstvenapreventivnaza{tita, stomatolo{ka praksa.2. Obaveza prijave koncentracije

Obaveza prijave koncentracije nastaje, u smislu odredbe~lana14.stav (1)Zakona,kada u~esnici koncentracijeprodajomroba i/ili uslugaostvarenasvjetskomtr`i{tu 100milionaKMpozavr{nomra~unu ugodinikoja jepredhodilakoncentraciji,ikada ukupni godi{wi prihodi svakog od najmawe dva privrednasubjektau~esnikakoncentracijeostvareniprodajomroba i /iliusluga na tr`i{tu Bosne i Hercegovine iznose najmawe 8miliona KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je predhodilakoncentraciji,ili akoje wihov zajedni~kiudionarelevantnomtr i{tuve}i od 40,0%.

Page 104: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 104/144

Broj 23– Strana 104 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Ukupni godi{wi prihodi u~esnika koncentracije (saprihodima povezanih privrednih subjekata), iznose:

Tabela 1.

R.b. Privredni subjekat Svijet Bosna iHercegovina KM

EVRO KM 2009 20101. Fresenius Medical Care AG &

Co. KGaA(..)** (..)** - -

2. Fresenius Medical Care (..)** (..)** (..)** (..)**

3. Euromedic InternationalGroup

(..)** (..)** - -

4. International Dialysis Centers (..)** (..)** (..)** (..)**

Izvor: Podaci iz PrijaveU ukupan godi{wi prihod (za 2010. godinu) privrednog

subjekta Fresenius Medical Care u Bosni i Hercegoviniukqu~eni su prihodi povezanih privrednih subjekta ( FreseniusMedical Care Sarajevo (..)**KM; Fresenius Medical Care BawaLuka(..)**KM;Fresenius Medical Care Centar[amac (..)**KM),prihodi ostvareni direktnom prodajom kupcima i prekoovla{tenih distributera u iznosu (..)**KM i ostalifinansijski prihodi (..)**KM, a u ukupan prihod privrednogsubjekta International Dialysis Centers ukqu~eni su prihodipovezanihprivrednihsubjekata( IMC BawaLuka(..)**KM;IDCBawa Luka (..)**KM .

Godi{wi prihodi u~esnika koncentracije predstavqajuukupneprihode(bezporezanadodanuvrijednost i drugihporeza),u smislu ~lana 9. ta~ka h) Odluke o na~inu podno{ewa prijave ikriterija za ocjenu koncentracijaprivrednih subjekata.

Konkurencijski savjet, u skladu sa ~lanom 43. stav (7)Zakona, pri izra~unu ukupnih godi{wih prihoda u~esnikakoncentracije je koristio kriterije i standarde ObavijestiEvropske komisije o izra~unu ukupnog prihoda u skladu saUredbom Savjeta ( EEZ ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracijeprivrednih subjekta.

Na osnovu navedenih podataka o ukupnom godi{wem prihodu(Tabela1),u smislu~lana14.stav (1)ta~kea) ib)Zakona, utvr|eno je da su u~esnici koncentracijeobaveznipodnijetiPrijavu.3. Pravni okvirocjene koncentracije

Konkurencijski savjet u provedbi postupka ocjenedopu{tenosti predmetne koncentracije je primjenio odredbeZakona, Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr i{ta("Slu`beniglasnikBiH", br.18/06 i 34/10), te Odlukeo na~inupodno{ewa prijave i kriterija za ocjenu koncentracijaprivrednih subjekata.

Konkurencijskisavjetje, naosnovu~lana43. stav(7)Zakona,koristio sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropskekomisije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti EvropskeKomisije o izra~unu ukupnog prihoda u skladu sa UredbomSavjeta ( EEZ ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracijeprivrednih subjekata.

4. Pravniosnovi oblik koncentracije

Privredni subjekat Fresenius Medical Care i privrednisubjekat EuromedicInternationalGroup su zakqu~ili, dana 4. januara 2011. godine, Okvirni sporazum za prenos poslovawa iimovine, koji se odnosi na dio poslova dijalize privrednogsubjekta International Dialysis Centers .

Privredni subjekat Fresenius Medical Care nakomprovedene koncentracije }e imati 100,0% vlasni~kih udjela uprivrednom subjektu International Dialysis Centers .

Konkurencijski savjet je prihvatio Odluku kao pravniosnov predmetne koncentracije, u smislu ~lana 16. stav (1)Zakona,a u vezisa ~lanom30.stav(1)ta~ka a)Zakonai ~lanom 9.ta~ka f) alineja 6. Odluke o na~inu podno{ewa prijave ikriterijima za ocjenukoncentracijaprivrednih subjekata.

U smislu ~lana 12. stav (2) ta~ka b) pod 1) Zakona pravnioblik predmetne koncentracije je sticawe kontrole iliprevladavaju}eg uticaja jednog privrednog subjekta ( FreseniusMedical Care ) nad dijelom drugog privrednog subjekta ( Interna-tional Dialysis Centers , u vlasni{tvu privrednog subjektaEuromedic International Group ) kupovinomve}ine dionica.

5. Relevantno tr`i{te koncentracijeRelevantno tr`i{te koncentracije, u smislu ~lana 3.

Zakona, te ~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnogtr`i{ta, ~ini tr`i{te odre|enih proizvoda/usluga koje supredmet obavqawa djelatnosti na odre|enom geografskomtr`i{tu.

Prema odredbi ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu relevantnogtr`i{ta u proizvodnom smislu obuhva}a sve proizvode i/iliusluge koje potro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobnozamjewivim, pod prihvatqivim uslovima, imaju}i u viduposebno wihove bitne karkteristike, kvalitet, uobi~ajenunamjenu, na~in upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadaqe, prema ~lanu 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnogtr`i{ta, relevantno tr`i{te u geografskom smislu obuhva}acjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojemprivrednisubjekatdjelujeuprodajii/ili kupovini relevantnogproizvoda pod jednakim ili dovoqno ujedna~enim uslovima ikoji to tr i{te bitno razlikuje od uslova tr i{nekonkurencije na susjednimgeografskim tr`i{tima.

Relevantno tr`i{te proizvoda i/ili usluga u konkretnomslu~aju je tr i{te pru`awa usluga dijalize (ukqu~ujemedicinske usluge vezane za tretman hemodijalize iperitonealne dijalize).

Budu}i da u~esnici koncentracije, preko svojih povezanihprivrednih subjekata, djeluju na cijeloj teritoriji Bosne iHercegovine, relevantnim tr`i{tem u geografskom smislusmatra}e se cijela teritorija Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenoga, pod relevantnim tr i{tempredmetne koncentracije smatra}e se pru`awe usluga dijalizena cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

U odre|ivawurelevantnogtr`i{tau geografskomsmislu uobzir su uzeti i Sporazumi o na~inu i postupku kori{tewazdravstvene za{tite osiguranih osoba na teritoriji Bosne iHercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Br~ko distiktaBosne i Hercegovine("Slu bene novineFederacijeBiH",broj8/02; "Slu`beni glasnikRS", broj 9/02), zakqu~en izme|u FondazdravstvenogosigurawaRepublikeSrpske,Zavoda zdravstvenogosigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine iVlade Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine - Odsjek zazdravstvo, javnu sigurnost i ostale usluge gra|anima, propisujui mogu}nosti upu}ivawa na lije~ewe pacijenata u zdravstvenuustanovu na teritoriji drugog entiteta i Br~ko DistriktaBosne i Hercegovine, te mehanizme refundacije tro{kovalije~ewatih pacijenata.

6. Analiza relevantnog tr`i{ta koncentracijeKonkurencijski savjet u analizi relevantnog tr`i{ta u

Bosni i Hercegovini je koristio, pored podataka iz Prijave, ipodatke dostavqene od Ministarstva zdravstva i socijalneza{tite Republike Srpske, podnesak zaprimqen pod brojem06-26-1-003-10-II/11 dana 14. februara 2011. godine, Fondazdravstvenogosigurawa RepublikeSrpske,podnesakzaprimqenpod brojem 06-26-1-003-13-II/11 dana 12. februara 2011. godine,Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawaFederacijeBiH,podnesak zaprimqen pod brojem 06-26-1-03-15 -II/11dana 3. marta2011.godine.

Procjena tr i{nih udjela (prema broju zdravstvenihustanova i organizacionih jedinica) u~esnika koncentracije iostalih konkurenata na relevantnom tr`i{tu pru`awa uslugadijalize, na dan31. decembra 2010. godine:

Page 105: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 105/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 105

Tabela 2.R.b. Privredni subjekat Broj

zdravstvenihustanova

Tr`i{ni udio%

1. IDC (..)** (..)**

2. Fresenius Medical Care (..)** (..)**

3. Ostale zdravstvene ustanove (..)** (..)**UKUPNO 27 100,0Ukupno u~esnic i koncentraci je (1+2) (. .)** (. .)**

Izvor: Podaci iz PrijavePrema podacima (Tabela 2.)ukupan tr i{niudio u~esnika

koncentracije na relevantnom tr i{tu pru awa uslugadijalizeu Bosni i Hercegovini je 30,0-40,0%%.

Pored u~esnika koncentracije na relevantnom tr`i{tu suprisutne zdravstvene ustanove koje se nalaze u Sarajevu(Klini~ki univerzitetski centar i odjel Ilid`a), Zenici (saodjelima u Visokom i @ep~u) Travnik, Fo~a, Kowic, Mostar,Trebiwe, Livno, Ora{je (sa odjelom u Oxaku), Te{aw, Tuzla,Gra~anica, @ivinice, Biha} i Br~ko Distriktu Bosne iHercegovine.

Ukupan broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama za

dijalizuu Bosni i Hercegovini, u 2010. godini:Tabela 3.

R.b. Dijalizni centri u Bosni i Hercegovini Brojpacijenata

Udio%

1. ZU Bijeqina (..)** (..)**

2. KCU Sarajevo (..)** (..)**3. UKC Tuzla (..)** (..)**4. KB Zenica (..)** (..)**5. ZU Bawa Luka (..)** (..)**

6. KB Mostar (..)** (..)**7. JU bolnica Travnik (..)** (..)**8. KB Biha} (..)** (..)**9. ZU Doboj (..)** (..)**

10. @B Ora{je (..)** (..)**

11. ZU [amac (..)** (..)**12. ZU Lakta{i (..)** (..)**

13. Op}a bolnica Gra~anica (..)** (..)**14. ZU Br~ko (..)** (..)**15. ZU Zvornik (..)** (..)**16. ZU Prijedor (..)** (..)**

17. ZU Isto~no Sarajevo -Kasindo (..)** (..)**

18. JZU DZ @ivinice (..)** (..)**19. Op}a bolnica Te{aw (..)** (..)**20. ZU Gradi{ka (..)** (..)**

21. @B Livno (..)** (..)**22. JZU Trebiwe (..)** (..)**23. Op}a bolnica Kowic (..)** (..)**24. JZU Fo~a (..)** (..)**

UKUPNO 2.236 100,0Ukupno u~esnici koncentracije1+5+9+11+12+15+16+17+20

(..)** (..)**

Izvor: podaci Konkurencijskog savjeta dobijeni odnadle`nih institucija7. Ocjena koncentracije

Konkurencijski savjet analizom relevantnih podataka, usmislu ~lana 17. Zakona, je ocijenio da }e se provo|ewempredmetne koncentracije pove}ati tr i{ni udio narelevantnom tr`i{tu pru`awa usluga dijalize u Bosni iHercegovini (podaci u Tabelama 2. i 3.), ali ne}e do}i dostvarawa i ja~awa dominantnog polo`aja.

Pru`awe usluga dijalize u dijaliznimcentrima u RepubliciSrpskoj, na~in nadzora (Ministarstva zdravstva i socijalneza{tite i Fonda zdravstvenogosigurawaRepublikeSrpske),kaoi trajawe ugovora i na~in vra}awa u vlasni{tvo RepublikeSrpske je definisano ugovorima o javno-privatnom partnerstvu.

Konkurencijski savjet prilikom dono{ewa kona~ne

odluke je uzeo u obzir i planove Podnosioca prijave opogodnostimakoje}enastati za postoje}ei budu}epacijente,uvezi podizawa kvaliteta pru`awa usluga dijalize, kvalitetalije~ewa u dijaliznim klinikama te unaprije|eweistra`ivawa i razvoja ove oblasti.

Tako|e, Konkurencijski savjet je uzeo u obzir da se cijenepru`awa dijaliznihuslugareguli{u ugovorima sa nadle nimzdravstvenim ustanovama, ~ime se onemogu}ava manipulacijaili zloupotreba u formirawu ovih cijena, te sprje~avawenaru{avawa efikasne tr`i{ne konkurencije i {tetnihefekata na krajwe korisnike /pacijente.

Slijedom navedenoga Konkurencijski savjet je ocijeniodopu{tenom predmetnu koncentraciju, u smislu ~lana 18. stav(2) ta~ka a) Zakona.8. Administrativna taksa

Podnosilac prijave na ovo Rje{ewe,u skladu sa ~lanom 2.stav (1) tarifni broj 107. ta~ka d) pod 1) Odluke oadministrativnim taksama u vezi sa procesnim radwama predKonkurencijskimsavjetom("Slu`beni glasnikBiH",br. 30/06i 18/11) je du`an platiti administrativnu taksu u ukupnomiznosu od 2.500,00 KM u korist Buxeta institucija Bosne iHercegovine.9. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{ewa nije dozvoqena `alba.Nezadovoqna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objave ovog Rje{ewa.

Broj 06-26-1-003-19-II/1123. marta 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr Stjepo Prawi} ,s . r.

Naosnovu~lana25.stav(1)ta~kae),~lana42.stav(2),~lana 16., 18. i 49. stav (1) ta~ka c) Zakona o konkurenciji ("Slu`beniglasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), postupaju}i po presudiSudaBosne i Hercegovine brojUvl-80/10 od 23.03.2011.godinekojom je poni{ten stav 2. rje{enja Konkurencijskog vije}a broj01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine, Konkurencijskovije}e, na 12. (dvanaestoj) sjednici odr`anoj 7. aprila 2011.godine je, u ponovnom postupku donijelo

RJE[ENJE1

1. Izri~e se nov~ana kazna privrednom subjektu "OPTIMAGrupa" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinunaftom i naftnim derivatima Banja Luka, Kralja Alfonsa XIIIbroj 9, 78000 Banja Luka, u visini od 200.000,00 KM zbognepodno{enja Prijave koncentracije u smislu ~lana 16.Zakona o konkurenciji i provo|enja koncentracije bezdono{enja rje{enja Konkurencijskog vije}a u smislu ~lana 18. stav (9) istog Zakona, koju je du`an platiti u roku od 8dana od dana prijema ovog rje{enja. Ukoliko izre~ena nov~ana kazna ne bude pla}ena u ostavljenom roku, ista }ebiti napla}ena prinudno u izvr{nom postupku, sa pripadaju}im zateznim kamatama.

2. Nov~ana kazna iz stava 1. ovog rje{enja smatrat }e sepla}enom ukoliko se do isteka paricionog roka ne izvr{ipovrat nov~anih sredstava u iznosu od 200.000,00 KMupla}enih na osnovu rje{enja Konkurencijskog vije}a broj01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine.

3. Ovo rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH', broj 30/11

Page 106: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 106/144

Broj 23– Strana 106 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e je u predmetu ocjene koncentracije

privrednog subjekta "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka iprivrednih subjekta "ZOVKO" d.o.o. @ep~e proizvodno,trgovinsko i transportno dru{tvo i Proizvodno, transportno itrgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, dana 23.03.2010. godine donijelo rje{enje po slu`benoj du`nosti broj01-05-26-033-22-II/09 (u daljnjem tekstu: Rje{enje), kojim se:1) ocjenjuje dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu trgovine na malo motornim gorivima i mazivima u Bosni i Hercegovini,koja je nastala sticanjem kontrole privrednog subjekta "OPTIMAGrupa" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinunaftom i naftnim derivatima Banja Luka, Kralja Alfonsa XIIIbroj 9, 78000 Banja Luka, nad dijelom privrednog subjekta "ZOVKO" d.o.o. @ep~e i dijelom privrednog subjekta "ZOVKOOIL" d.o.o. @ep~e i 2) izri~enov~ana kazna privrednom subjektu"OPTIMAGrupa" d.o.o Banja Luka u visini od 200.000,00 KMzbog nepodno{enja Prijave koncentracije, u smislu ~lana 16.Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i provo|enja koncentracije bez dono{enja rje{enja Konkurencijskog vije}a, usmislu ~lana 18. stav (9) istog Zakona.

Privredni subjekt "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka (udaljnjem tekstu: "OPTIMA Grupa") je pred Sudom Bosne iHercegovine pokrenuo upravni sporprotiv predmetnog Rje{enja u kojem je dana 26.11.2010. godine donesena presuda brojU-270/10, kojom se tu`ba odbija. Nakon toga, privredni subjekt "OPTIMAGrupa" je Sudu Bosne i Hercegovine podnio Zahtjevza preispitivanje sudske odluke pod brojem Uvl-80/10.

Apelaciono upravno vije}e Suda Bosne i Hercegovine je,odlu~uju}i po Zahtjevu za preispitivanje sudske odluke, dana 23.03.2010.godine donijelopresudubroj Uvl-80/10kojomje istidjelimi~no uva`en, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine brojU-270/10od 26.11.2010.godine preina~enatako da se poni{tava stav 2. dispozitiva rje{enja Konkurencijskog vije}a br.01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine, te se predmet vra}a Konkurencijskom vije}u na ponovno rje{avanje u dijelukoji je ukinut presudom.

U skladu sa navedenimKonkurencijsko vije}e je postupaju}ipo presudi Suda Bosne i Hercegovine broj Uvl-80/10 od23.03.2010. godine (ispravljenoj rje{enjem o ispravci brojUvl-80/10 od 04.04.2011. godine), donijelo odluku kao udispozitivu iz slijede}ih razloga:

Konkurencijsko vije}e je u toku postupka pokrenutog poZaklju~ku o pokretanju postupka po slu`benoj du`nosti broj01-05-26-033-1-II/09 od 21.10.2009. godine utvrdilo, a SudBosne i Hercegovine je svojim odlukama broj U-270/10 od26.11.2010. godine i Uvl-80/10 od 23.03.2010. godine potvrdio,da sticanje kontrole privrednog subjekta "OPTIMA Grupa" naddijelovima privrednih subjekta ZOVKO d.o.o. @ep~e i ZOVKOOIL d.o.o. @ep~e, predstavlja koncentraciju u smislu ~lana 12.stav (1) ta~ka b) pod 3) i stav (2) Zakona, i da su ispunjeni usloviukupnog godi{njeg prihoda u~esnika koncentracije u smislu~lana 14. stava (1) ta~ka b) Zakona, te da je privredni subjekt "OPTIMA Grupa" nakon zaklju~ivanja Ugovora sa privrednimsubjektima ZOVKO d.o.o. @ep~e i ZOVKO OIL d.o.o. @ep~e,bio du`an podnijeti prijavu koncentracije u smislu ~lana 16. stav(1) istog Zakona.

U skladu sa ~lanom 49. stav (1) ta~ka b) Zakona,Konkurencijsko vije}e mo`e izre}i nov~anu kaznu do 1,0% odukupnog prihoda ostvarenog u godini koja je prethodila koncentraciji, privrednom subjektu koji ne podnese prijavukoncentracije u smislu ~lana 16. Zakona.

U smislu ~lana 52. Zakona, Konkurencijsko vije}e prilikomodre|ivanja visine nov~ane kazne uzima u obzir namjeru itrajanje povrede Zakona.

Na osnovu navedenoga Konkurencijsko vije}e jeprivrednom subjektu "OPTIMAGrupa"izreklonov~anu kaznu uiznosu od 200.000,00 KM, {to predstavlja oko 0,796% ukupnogostvarenog prihoda iz 2008. godine.

Polaze}i od nesporne ~injenice da se u konkretnom slu~ajuradi o koncentraciji u smislu odredbi Zakona, koju su u~esnicikoncentracije bili du`ni prijaviti Konkurencijskom vije}u, u tokupostupka je utvr|eno da su prvi ugovori o kupoprodaji zaklju~enidana 15.04.2009. godine od kada je po~eo te}i rok za podno{enjePrijave koncentracije,te da je isti rok i istekao bez da je "OPTIMAGrupa", kaou~esnik predmetnekoncentracije koji jebioobavezanpodnijeti Prijavu koncentracije Konkurencijskom vije}u istupodnio, iako navedeni ugovori predstavljaju pravni osnovkoncentracije u smislu ~lana 30. stav (1) Zakona i ~lana 8. Odlukeo na~inu podno{enja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracijeprivrednih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 95/06). Kakoprivredni subjekt "OPTIMA Grupa" nije podnio Prijavukoncentracije ni {est mjeseci nakon isteka roka za podno{enjeprijave, Konkurencijsko vije}e je donijelo Zaklju~ako pokretanjupostupka po slu`benoj du`nosti broj 01 -05-26-033-1 -H/09 za ocjenu predmetne koncentracije.

Imaju}i u vidu navedeno, Konkurencijsko vije}e je prilikomodre|ivanja visine nov~ane kazne ocijenilo da privredni subjekt "OPTIMA Grupa" zapravo nije imao namjeru da prijavipredmetnu koncentraciju, a {to potvr|uje i Odgovor na Zaklju~ak o pokretanju postupka po slu`benoj du`nosti (akt broj01-05-26-033-7-II/09 od 30.11.2009. godine) u kojem privredni

subjekt "OPTIMA Grupa" navodi da prijavu koncentracije nijepodnio jer smatra da kupoprodaja nepokretnosti ne podlije`eodredbama Zakona u smislu definicije koncentracije i pravnogosnova koncentracije, te da na osnovu toga nije do{lo dokoncentracije.

^lan 25. stav (1) ta~ka f) Zakona pru`a mogu}nost zainteresovanim licima da Konkurencijskom vije}u podnesuzahtjev za mi{ljenje o bilo kom aspektu konkurencije, {to se upraksi ogleda zna~ajnim brojem zahtjeva za mi{ljenje stranaka koje nisu sigurne postoji li obaveza podno{enja prijavekoncentracije ili ne. Privredni subjekt "OPTIMA Grupa" nijeiskoristio ovu zakonsku mogu}nost, a kako se u konkretnomslu~aju ne radi o neukoj stranci, ve} o stranci koja je ve}sudjelovala u postupcima ocjene koncentracije predKonkurencijskim vije}em posredno, putem svog osniva~a ivlasnika - privrednog subjekta NeftegazInKor, Kalan~evskaja broj 11, Korpus 2. Moskva, Ruska Federacija (zaklju~ci

Konkurencijskog vije}a broj 01-04-26-008-9-II/07 od23.05.2007. godine, broj 01-02-26-009-7-II/07 od 23.05.2007.godine i broj 01-01-26-007-26-II/07 od 23.05.2007. godine),Konkurencijsko vije}e je ocijenilo da je privredni subjekt "OP-TIMA Grupa" svjesno i namjerno prekr{io odredbe Zakona upogledu prijave koncentracije, te je isto cijenilo kao ote`avaju}uokolnost prilikom utvr|ivanja visine nov~ane kazne. Ova ~injenicajeocijenjenakaoote`avaju}aokolnostiizrazloga{tojeKonkurencijsko vije}e u svojoj dosada{njoj praksi odre|ivanja visine kazne uvijek pravilo zna~ajnu razliku izme|u ka{njenja upodno{enju prijave koncentracije i nepodno{enja prijave uop{te,te je istu praksu slijedilo u konkretnom slu~aju.

U pogledu trajanja povrede Zakona, bitno je ista}i da je~lanom16. Zakonapropisanrok u komsu u~esnici koncentracijeobavezni podnijeti prijavu koncentracije, a da je ~lanom 18. stav(9) Zakona propisano da se koncentracija ne}e mo}i provestiprije dono{enja rje{enja kojim se potvr|uje uskla|enost

predmetne koncentracije. Dakle, u konkretnom slu~aju trajanjepovredeZakonaseodnosinaperiododistekarokazapodno{enjeprijave koncentracije do momenta dono{enja kona~ne odlukeKonkurencijskog vije}a o dopu{tenosti koncentracije (Rje{enjeKonkurencijskog vije}a broj 01-05-26-033-22-II/09 od23.03.2010. godine), {to zna~i da je povreda Zakona trajala oko11 mjeseci. U skladu sa svojom dosada{njom praksom,Konkurencijsko vije}e je kao dodatno ote`avaju}u okolnost cijenilo i ~injenicu da je predmetna koncentracije odobrena odlukom donesenoj po slu`benoj du`nosti, a ne po zahtjevustranke, jer bi prepu{tena volji stranke povreda Zakona mogla trajati i do danas.

U dosada{njoj praksi, ta~nije u po~etku primjene Zakona,Konkurencijsko vije}e je privrednim subjektima izricalo bla`e

Page 107: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 107/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 107

nov~ane kazne u odnosu na zaprije~enu kaznu, dok razvojemprakse iz oblasti konkurencijskog prava u Bosni i Hercegovini,odnosno du`ine primjene Zakona, izre~ene nov~ane kazne imajutendenciju pove}anja, te je u konkretnom slu~aju Konkurencijskovije}eutvrdilodajeuvrijemekr{enjaZakonaodstraneprivrednogsubjekta "OPTIMAGrupa" Zakonu primjenive}~etirigodine,{to je dovoljan period za upoznavanje sa odredbama istog.

Prilikomodre|ivanja visine nov~ane kazne, Konkurencijskovije}e je kaoolak{avaju}uokolnostna strani privrednog subjekta "OPTIMA Grupa" cijenilo spremnost na saradnju nakon, {to jepokrenut postupak po slu`benoj du`nosti za ocjenu predmetnekoncentracije.

Obzirom da je privredni subjekt "OPTIMA Grupa" na osnovu Rje{enja Konkurencijskog vije}a broj 01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine uplatio nov~anu kaznu uiznosu od 200.000,00 KM dana 09.04.2010. godine, a imaju}i uvidu kratko}u roka iz ~lana 62. Zakona o upravnim sporovima BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10), te~injenicu da u momentu dono{enja ovog rje{enja nije izvr{enpovrat navedenih nov~anih sredstava, stavom 2. dispozitiva ovog rje{enja privrednom subjektu "OPTIMA Grupa" jeostavljena mogu}nost izbora u pogledu na~ina pla}anja kazne.

Imaju}i u vidu navedeno, Konkurencijsko vije}e je donijelo

odluku kao u dispozitivu. U preostalom dijelu osporeno rje{enjeKonkurencijskog vije}a broj 01-05-26-033-22-II/09 od23.03.2010. godine, ostaje neizmijenjeno, u smislu presude brojUvl-80/10 od 23.03.2010. godine.Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje{enja nije dozvoljena `alba.Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rje{enja, odnosno od dana njegovog objavljivanja.

Broj 01-05-26-033-36-II/097. aprila 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr.Stjepo Pranji}, s. r.

Na temelju ~lanka 25. stavak (1) to~ka e), ~lanka 42. stavak

(2), ~lanka16., 18. i 49. stavak (1) to~ka c) Zakonao konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), postupaju}i popresudi Suda Bosne i Hercegovine broj Uvl-80/10 od 23.03.2011.godine kojom je poni{ten stav 2. rje{enja Konkurencijskog vije}a broj 01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine,Konkurencijsko vije}e, na 12. (dvanaestoj) sjednici odr`anoj 7.travnja 2011. godine je, u ponovnom postupku donijelo

RJE[ENJE1

1. Izri~e se nov~ana kazna gospodarskom subjektu "OPTIMAGrupa" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinunaftom i naftnim derivatima Banja Luka, Kralja Alfonsa XIIIbroj 9, 78000 Banja Luka, u visini od 200.000,00 KM zbognepodno{enja Prijave koncentracije u smislu ~lanka 16.Zakona o konkurenciji i provo|enja koncentracije bezdono{enja rje{enja Konkurencijskog vije}a u smislu ~lanka 18. stavak (9) istog Zakona, koju je du`an platiti u roku od 8dana od dana primitka ovog rje{enja. Ukoliko izre~ena nov~ana kazna ne bude pla}ena u ostavljenom roku, ista }ebiti napla}ena prinudno u izvr{nom postupku, sa pripadaju}im zateznim kamatama.

2. Nov~ana kazna iz stavka 1. ovog rje{enja smatrat }e sepla}enom ukoliko se do isteka paricionog roka ne izvr{ipovrat nov~anih sredstava u iznosu od 200.000,00 KMupla}enih na osnovu rje{enja Konkurencijskog vije}a broj01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine.

3. Ovo rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e je u predmetu ocjene koncentracije

gospodarskog subjekta "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka igospodarskih subjekta "ZOVKO" d.o.o. @ep~e proizvodno,trgovinsko i transportno dru{tvo i Proizvodno, transportno itrgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, dana 23.03.2010. godine donijelo rje{enje po slu`benoj du`nosti broj01-05-26-033-22-II/09 (u daljnjem tekstu: Rje{enje), kojim se:1) ocjenjuje dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu trgovine na malo motornim gorivima i mazivima u Bosni i Hercegovini,koja je nastala stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta "OPTIMAGrupa" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinunaftom i naftnim derivatima Banja Luka, Kralja Alfonsa XIIIbroj 9, 78000 Banja Luka, nad dijelom gospodarskog subjekta "ZOVKO" d.o.o. @ep~e i dijelom gospodarskog subjekta "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e i 2) izri~e nov~ana kazna gospodar-skom subjektu "OPTIMA Grupa" d.o.o Banja Luka u visini od200.000,00 KM zbog nepodno{enja Prijave koncentracije, usmislu ~lanka 16. Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu:Zakon) i provo|enja koncentracije bezdono{enja rje{enja Konku-rencijskog vije}a, u smislu ~lanka 18. stavak (9) istog Zakona.

Gospodarski subjekt "OPTIMAGrupa"d.o.o. Banja Luka (udaljnjem tekstu: "OPTIMA Grupa") je pred Sudom Bosne iHercegovine pokrenuo upravni sporprotiv predmetnog Rje{enja u kojem je dana 26.11.2010. godine donesena presuda brojU-270/10, kojom se tu`ba odbija. Nakon toga, gospodarskisubjekt "OPTIMA Grupa" je Sudu Bosne i Hercegovine podnioZahtjev za preispitivanje sudske odluke pod brojem Uvl-80/10.

Apelaciono upravno vije}e Suda Bosne i Hercegovine je,odlu~uju}i po Zahtjevu za preispitivanje sudske odluke, dana 23.03.2010.godine donijelopresudubroj Uvl-80/10kojomje istidjelimi~no uva`en, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine brojU-270/10od 26.11.2010.godine preina~enatako da se poni{tava stav 2. izreke rje{enja Konkurencijskog vije}a br. 01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine, te se predmet vra}a Konkurencijskom vije}u na ponovno rje{avanje u dijelu koji jeukinut presudom.

Sukladno navedenom Konkurencijsko vije}e je postupaju}i popresudi Suda Bosne i Hercegovine broj Uvl-80/10 od 23.03.2010.

godine (ispravljenoj rje{enjem o ispravci broj Uvl-80/10 od 04.04.2011. godine), donijelo odluku kao u izreci iz slijede}ih razloga:Konkurencijsko vije}e je u toku postupka pokrenutog po

Zaklju~ku o pokretanju postupka po slu`benoj du`nosti broj01-05-26-033-1-II/09 od 21.10.2009. godine utvrdilo, a SudBosne i Hercegovine je svojim odlukama broj U-270/10 od26.11.2010. godine i Uvl-80/10 od 23.03.2010. godine potvrdio,da stjecanje kontrole gospodarskog subjekta "OPTIMA Grupa"nad dijelovima gospodarskih subjekta ZOVKO d.o.o. @ep~e iZOVKO OIL d.o.o. @ep~e, predstavlja koncentraciju u smislu~lanka 12. stavak (1) to~ka b) pod 3) i stavak (2) Zakona, i da suispunjeni uvjeti ukupnog godi{njeg prihoda sudionika koncentracije u smislu ~lanka 14. stavak (1) to~ka b) Zakona, teda je gospodarski subjekt "OPTIMAGrupa" nakon zaklju~ivanja Ugovora sa gospodarskim subjektima ZOVKO d.o.o. @ep~e iZOVKO OIL d.o.o. @ep~e, bio du`an podnijeti prijavukoncentracije u smislu ~lanka 16. stavak (1) istog Zakona.

Sukadno ~lanku 49. stavak (1) to~ka b) Zakona,Konkurencijsko vije}e mo`e izre}i nov~anu kaznu do 1,0% odukupnog prihoda ostvarenog u godini koja je prethodila koncentraciji, gospodarskom subjektu koji ne podnese prijavukoncentracije u smislu ~lanka 16. Zakona.

U smislu ~lanka 52. Zakona, Konkurencijsko vije}e prilikomodre|ivanja visine nov~ane kazne uzima u obzirnamjeru i trajanjepovrede Zakona.

Na temelju navedenoga Konkurencijsko vije}e jegospodarskom subjektu "OPTIMA Grupa" izreklo nov~anukaznu u iznosu od 200.000,00 KM, {to predstavlja oko 0,796%ukupnog ostvarenog prihoda iz 2008. godine.

1 Rje{enje objavljeno u "Slu benom glasniku BiH', broj 30/11

Page 108: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 108/144

Page 109: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 109/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 109

Obrazlo`eweKonkurencijski savjet je u predmetu ocjene koncentracije

privrednog subjekta "OPTIMA Grupa" d.o.o. Bawa Luka iprivrednih subjekata "ZOVKO" d.o.o. @ep~e proizvodno,trgovinsko i transportno dru{tvo i Proizvodno, transportno itrgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL," d.o.o. @ep~e, dana23.03.2010. godine donio rje{ewe po slu`benoj du`nosti broj01-05-26-033-22-II/09 (u daqwem tekstu: Rje{ewe), kojim se: 1)ocjewuje dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu trgovine namalomotornim gorivimai mazivimau Bosni i Hercegovini,koja je nastala sticawem kontrole privrednog subjekta "OPTIMAGrupa" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinunaftom i naftnim derivatima Bawa Luka, Kraqa Alfonsa XIIIbroj 9, 78000 Bawa Luka, nad dijelom privrednog subjekta"ZOVKO" d.o.o. @ep~e i dijelom privrednog subjekta "ZOVKO"d.o.o. @ep~e i 2) izri~e nov~anakazna privrednom subjektu"OP-TIMA Grupa" d.o.o Bawa Luka u visini od 200.000,00 KM zbognepodno{ewaPrijavekoncentracije, u smislu ~lana 16.Zakonaokonkurenciji (u daqwem tekstu: Zakon) i provo|ewakoncentracije bezdono{ewarje{ewaKonkurencijskog savjeta,usmislu~lana18. stav (9) istog Zakona.

Privrednisubjekat "OPTIMA Grupa"d.o.o. Bawa Luka (u

daqwem tekstu: "OPTIMA Grupa") je pred Sudom Bosne iHercegovine pokrenuo upravni spor protiv predmetnogRje{ewaukojemjedana26.11.2010.godinedonesenapresudabrojU-270/10,kojomsetu`baodbija.Nakontoga,privrednisubjekat"OPTIMA Grupa" je Sudu Bosne i Hercegovine podnioZahtjev za preispitivawe sudske odluke pod brojem Uvl-80/10.

Apelaciono upravno vije}e Suda Bosne i Hercegovine je,odlu~uju}i po Zahtjevu za preispitivawe sudske odluke, dana23.03.2010.godinedonijelopresudubroj:Uvl-80/10kojom je istidjelimi~no uva`en, te presuda Suda Bosne i Hercegovine brojU-270/10od 26.11.2010. godine preina~enatako da se poni{tavastav 2. dispozitiva rje{ewa Konkurencijskog savjeta br.01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godine, te se predmet vra}aKonkurencijskom savjetu na ponovno rje{avawe u djelu koji jeukinut presudom.

U skladu sa navedenim Konkurencijski savjet jepostupaju}i po presudi Suda Bosne i Hercegovine brojUvl-80/10 od 23.03.2010. godine (ispravqenoj rje{ewem oispravci broj Uvl- 80/10 od 04.04.2011. godine), donio odlukukao u dispozitivu iz sqede}ih razloga:

Konkurencijski savjet je u toku postupka pokrenutog poZakqu~ku o pokretawu postupka po slu`benoj du`nosti broj01-05-26-033-1-II/09 od 21.10.2009. godineutvrdio,a SudBosneiHercegovine je svojim odlukama broj U-270/10 od 26.11.2010.godine i Uvl-80/10 od 23.03.2010. godine potvrdio, da sticawekontrole privrednog subjekta "OPTIMA Grupa" naddijelovima privrednih subjekata ZOVKO d.o.o. @ep~e iZOVKO d.o.o. @ep~e, predstavqa koncentraciju u smislu~lana 12. stav (1) ta~ka b) pod 3) i stav (2) Zakona, i da suispuweni uslovi ukupnog godi{weg prihoda u~esnikakoncentracijeu smislu~lana14.stava (1)ta~kab)Zakona,te da je privredni subjekat "OPTIMA Grupa" nakon zakqu~ivawaUgovora sa privrednim subjektima ZOVKO d.o.o. @ep~e iZOVKO. d.o.o. @ep~e, bio du`an podnijeti prijavukoncentracije u smislu ~lana 16. stav (1) istog Zakona.

U skladu sa ~lanom 49. stav (1) ta~ka b) Zakona,Konkurencijski savjet mo`e izre}i nov~anu kaznu do 1,0% odukupnog prihoda ostvarenog u godini koja je prethodilakoncentraciji, privrednom subjektu koji ne podnese prijavukoncentracije u smislu ~lana 16. Zakona.

U smislu ~lana 52. Zakona, Konkurencijski savjetprilikom odre|ivawa visine nov~ane kazne uzima u obzirnamjeru i trajawe povrede Zakona.

NaosnovunavedenogaKonkurencijskisavjetje privrednomsubjektu "OPTIMA Grupa"izrekao nov~anu kaznu u iznosu od200.000,00KM, {to predstavqaoko 0,796% ukupnog ostvarenogprihoda iz 2008. godine.

Polaze}iod nesporne~iweniceda se u konkretnom slu~ajuradio koncentracijiu smisluodredbiZakona, kojusu u~esnicikoncentracijebili du`niprijavitiKonkurencijskomsavjetu,u toku postupka je utvr|eno da su prvi ugovori o kupoprodajizakqu~eni dana 15.04.2009. godine od kada je po~eo te}i rok zapodno{ewe Prijave koncentracije, te da je isti rok i istekaobez da je "OPTIMA Grupa", kao u~esnik predmetnekoncentracije koji je bio obavezan podnijeti Prijavukoncentracije Konkurencijskom savjetu istu podnio, iakonavedeni ugovori predstavqaju pravni osnov koncentracije usmislu ~lana 30. stav (1) Zakona i ~lana 8. Odluke o na~inupodno{ewa prijave i kriterijima za ocjenu koncentracijeprivrednih subjekata ("Slu`beni glasnik BiH", broj 95/06).Kako privredni subjekat "OPTIMA Grupa" nije podnioPrijavu koncentracije ni {est mjeseci nakon isteka roka zapodno{ewe prijave, Konkurencijski savjet je donio Zakqu~ako pokretawu postupka po slu benoj du nosti broj01-05-26-033-1-II/09 za ocjenu predmetne koncentracije.

Imaju}i u vidu navedeno, Konkurencijski savjet jeprilikom odre|ivawa visine nov~ane kazne ocijenio daprivredni subjekat "OPTIMA Grupa" zapravo nije imaonamjeru da prijavi predmetnukoncentraciju,a {to potvr|uje iOdgovor na Zakqu~ak o pokretawu postupka po slu`benoj

du`nosti (akt broj 01-05-26-033-7 -II/ 09 od 30.11.2009. godine) ukojemprivrednisubjekat "OPTIMA Grupa" navodi da prijavukoncentracije nije podnio jer smatra da kupoprodajanepokretnosti ne podlije`e odredbama Zakona u smisludefinicije koncentracije i pravnog osnova koncentracije, teda na osnovu toga nije do{lo do koncentracije.

^lan 25. stav (1) ta~ka f) Zakona pru`a mogu}nostzainteresovanim licima da Konkurencijskom savjetu podnesuzahtjev za mi{qewe o bilo komaspektu konkurencije, {tose upraksi ogledazna~ajnimbrojem zahtjeva za mi{qewe stranakakoje nisu sigurne postoji li obaveza podno{ewa prijavekoncentracije ili ne. Privredni subjekat "OPTIMA Grupa"nijeiskoristioovuzakonskumogu}nost,akakoseukonkretnomslu~aju ne radi o neukoj stranci, ve} o stranci koja je ve}u~estvovala u postupcima ocjene koncentracije predKonkurencijskim savjetom posredno, putem svog osniva~a ivlasnika - privrednog subjekta NeftegazInKor Kalan~evskajabroj 11, Korpus 2. Moskva, Ruska Federacija (zakqu~ciKonkurencijskogsavjeta broj01-04-26-008-9 -II/ 07 od 23.05.2007.godine, broj 01-02-26-009-7-II /07 od 23.05. 2007. godine i broj01-01-26-007-26-II/07 od 23.05.2007. godine), Konkurencijskisavjet je ocijenio da je privredni subjekat "OPTIMA Grupa"svjesno i namjerno prekr{io odredbe Zakonau pogledu prijavekoncentracije, te je isto cijenio kao ote`avaju}u okolnostprilikom utvr|ivawa visine nov~ane kazne. Ova ~iwenica jeocijewena kao ote avaju}a okolnost i iz razloga {to jeKonkurencijski savjet u svojoj dosada{woj praksi odre|ivawavisine kazneuvijekpravio zna~ajnu razliku izme|u ka{wewaupodno{ewu prijave koncentracije i nepodno{ewa prijaveuop{te, te je istu praksu slijedio u konkretnom slu~aju.

U pogledu trajawa povrede Zakona, bitno je ista}i da je~lanom16.Zakonapropisanrokukomsu u~esnicikoncentracijeobaveznipodnijetiprijavu koncentracije,a daje ~lanom18.stav

(9) Zakona propisano da se koncentracija ne}e mo}i provestiprije dono{ewa rje{ewa kojim se potvr|uje uskla|enostpredmetne koncentracije. Dakle, u konkretnom slu~aju trajawepovredeZakonaseodnosinaperiododistekarokazapodno{eweprijave koncentracije do momenta dono{ewa kona~ne odlukeKonkurencijskog savjeta o dopu{tenosti koncentracije(Rje{ewe Konkurencijskog savjeta broj 01-05-26-033-22 -II/09 od23.03.2010.godine), {tozna~ida jepovredaZakonatrajalaoko11mjeseci. U skladu sa svojom dosada{wom praksom,Konkurencijskj savjet je kao dodatno ote`avaju}u okolnostcijenio i ~iwenicu da je predmetna koncentracije odobrenaodlukom donesenoj po slu benoj du nosti, a ne po zahtjevustranke, jer bi prepu{tenavoqi stranke povreda Zakona moglatrajati i do danas.

Page 110: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 110/144

Broj 23– Strana 110 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

U dosada{woj praksi, ta~nije u po~etku primjene Zakona,Konkurencijski savjet je privrednim subjektima izricaobla e nov~ane kazne u odnosu na zaprije~enu kaznu, dokrazvojem prakse iz oblasti konkurencijskog prava u Bosni iHercegovini, odnosno du`ine primjene Zakona, izre~enenov~ane kazne imaju tendenciju pove}awa, te je u konkretnomslu~aju Konkurencijski savjet utvrdio da je u vrijeme kr{ewaZakona od strane privrednog subjekta "OPTIMA Grupa"Zakon u primjeni ve} ~etiri godine, {to je dovoqan period zaupoznavawe sa odredbama istog.

Prilikom odre|ivawa visine nov~ane kazne,Konkurencijski savjetje kao olak{avaju}u okolnost na straniprivrednog subjekta "OPTIMA Grupa" cijenio spremnost nasaradwu nakon {to je pokrenut postupak po slu`benojdu`nosti za ocjenu predmetne koncentracije.

Obzirom da je privredni subjekat "OPTIMA Grupa" naosnovu Rje{ewa Konkurencijskog savjeta broj 01-05-26-033-22-II/09 od 23.03.2010. godineuplatio nov~anu kaznu u iznosuod200.000,00KM dana09.04.2010.godine,a imaju}iu vidukratko}uroka iz ~lana 62. Zakona o upravnim sporovima BiH("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10), te~iwenicu da u momentu dono{ewa ovog rje{ewa nije izvr{enpovrat navedenih nov~anih sredstava, stavom 2. dispozitivaovog rje{ewa privrednom subjektu "OPTIMA Grupa" jeostavqena mogu}nost izbora u pogledu na~ina pla}awa kazne.

Imaju}i u vidu navedeno, Konkurencijski savjet je donioodluku kao u dispozitivu. U preostalom dijelu osporenorje{ewe Konkurencijskog savjeta broj 01-05-26-033-22-11/09 od23.03.2010. godine, ostaje neizmijeweno, u smislu presude brojUvl-80/10 od 23.03.2010. godine.

Pouka o pravnom lijekuProtiv ovog Rje{ewa nije dozvoqena `alba.Nezadovoqna stranka mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijemaovog Rje{ewa, odnosno od dana wegovog objavqivawa.

Broj 01-05-26-033-36-II/097. aprila 2011. godine

Sarajevo

Predsjednik

Dr Stjepo Prawi} ,s . r.

Na osnovu ~lana 25. stav (1) ta~ka e), ~lana 42. stav (2), a uvezi sa ~l.12., 14.i 16.Zakona o konkurenciji("Slu`beniglasnikBiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rje{avaju}i po zajedni~kojPrijavi koncentracije privrednog subjekta Akcionarsko dru{tvoza promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Nestro PetrolBanja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, Banja Luka, Bosna iHercegovina i privrednog subjekta Akcionarsko dru{tvoRafinerija nafte Brod, Svetog Save bb, Brod, Bosna iHercegovina, podnesenoj putem Diakonov Aleksandra,direktora privrednog subjekta Akcionarsko dru{tvo za promet nafte,naftnihderivataiprirodnoggasaNestroPetrolBanjaLuka,zaprimljenoj dana 12.01.2011. godine pod brojem01-26-1-02-II/11, Konkurencijsko vije}e, na 11. (jedanaestoj)sjednici odr`anoj 23. marta 2011. godine, je donijelo

ZAKLJU^AK1

1. Odbacuje se zajedni~ka Prijava koncentracije privrednogsubjekta Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Nestro Petrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIIIbr. 9, Banja Luka, Bosna i Hercegovina i privrednog subjekta Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod, Svetog Save bb,Brod, Bosna i Hercegovina, radi nepostojanja koncentracije, usmislu ~lana 12. Zakona o konkurenciji.

2. Ovaj Zaklju~ak bit }e objavljen u "Slu`benom glasnikuBiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne iHercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e zaprimilo je, dana 12.01.2011. godine

pod brojem01-26-1-02-II/11, zajedni~ku Prijavu koncentracije (udaljnjem tekstu: Prijava) po kojoj privredni subjekt Akcionarskodru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa NestroPetrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, Banja Luka, Bosna iHercegovina i privredni subjekt Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod, Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina (udaljnjem tekstu: Nestro Petrol a.d. Banja Luka i Rafinerija naftea.d. Brod ili Podnosioci prijave) namjeravaju izvr{iti zajedni~koulaganje na dugoro~noj osnovi kojim osnivaju u RepubliciHrvatskoj privredni subjekt Nestro Sava d.o.o. trgovina naftom inaftnim derivatima, Ga`eni~ka bb, 23000 Zadar, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Nestro Sava d.o.o. Zadar).

Prijava je podnesena putem Diakonov Aleksandra, direktora privrednog subjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka, na osnovupunomo}i broj 300-8/11 izdate dana 10.01.2011. godine.

Konkurencijsko vije}e je uvidom u podnesenu Prijavuutvrdilo da ista nije bila potpuna i kompletna, u smislu ~lana 30.stav(1)Zakonaokonkurenciji(udaljnjemtekstu:Zakon)i~l.9.i11. Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenukoncentracija privrednih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj34/10), te je zatra`ilodopunuisteaktom broj: 01-26-1-02-1-II/11dana 18.01.2011. godine.

Podnosioci prijave su dostavili tra`enu dokumentaciju,podneskom broj 01-26-1-02-2-II/11 dana 28.01.2011. godine.

Konkurencijsko vije}e je Podnosiocima prijave izdaloPotvrdu o prijemu urednei kompletnePrijave,u smislu~lana30.stav (3) Zakona, dana 02.03.2011. godine broj01-26-1-02-3-II/11.

Podnosioci prijave su, u smislu ~lana 30. stav (2) Zakona,naveli da namjeravaju podnijeti zahtjev za ocjenu predmetnekoncentracije Agenciji za za{titu tr`i{nog natjecanja RepublikeHrvatske.

Konkurencijskovije}eje izPrijaveutvrdiloslijede}e ~injenice:1. U~esnici koncentracije

U~esnici koncentracije su privredni subjekti Akcionarskodru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa NestroPetrolBanja Luka,Kralja Alfonsa XIII br. 9,BanjaLuka,Bosna iHercegovina i Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod,Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina.1.1.Privredni subjekt Nestro Petrol a.d. Banja Luka

Prema izvodu iz sudskog registra Okru`nog privrednog suda u Banjoj Lucibroj057-0-Reg-10-001273 od 21.09.2010. godineprivredni subjekt Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnihderivata i prirodnog gasa Nestro Petrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9,Banja Luka, registrovanje u sudskom registruovog suda pod brojem MBS: 1-10073-00.

Prema navedenom izvodu iz sudskog registra izvr{en je upispromjene naziva na na~in da je raniji naziv dru{tva Akcionarskodru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Petrola.d. Banja Luka, zamijenjen nazivom Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Nestro PetrolBanja Luka.

Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjekta NestroPetrol a.d. Banja Luka je trgovina na malo motornim gorivima imazivima i distribucija i prodaja gasovitihgoriva distributivnommre`om.

Ve}inski vlasnik privrednog subjekta Nestro Petrol a.d.Banja Luka je privredni subjekt Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, Kalanchovskasa 11, Build 2, Moskva, Ruska Federacija sa 80,000031% vlasni~kog udjela.

Privredni subjekt Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, pored privrednog subjekta Nestro Petrol a.d.Banja Luka, na tr`i{tu Bosne i Hercegovine, 100,0% je vlasnikprivrednog subjekta OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka, a istotako posjeduje i ve}inske udjele u privrednom subjektuRafinerija ulja Modri~a a.d. Modri~a sa 75,651467% udjela i

1 Zaklju~ak objavljen u "Slu`benom glasniku BiH', broj 30/11

Page 111: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 111/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 111

privrednom subjektu Rafinerija nafte a.d. Brod sa 79,998602%vlasni~kog udjela.

Privredni subjekt Nestro Petrol a.d. Banja Luka pojedina~noili zajedno nema vi{e od 10,0% udjela u osnovnom kapitalu,odnosno10,0%ilivi{epravaglasaunekomprivrednomsubjektuu Bosni i Hercegovini.

1.2.Privredni subjekt Rafinerija nafte a.d. BrodPrema izvodu iz sudskog registra Okru`nog privrednog suda

u Doboju broj 60-0-Reg-10-000386 od 27.10.2010. godineprivredni subjekt Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod,Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina, registrovan je usudskom registru ovog suda pod brojem MBS: 85-02-0001-10.

Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjekta Rafinerija nafte a.d. Brod je proizvodnja derivata nafte.

Ve}inski vlasnik privrednog subjekta Rafinerija nafte a.d.Brod je privredni subjekt Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, Kalanchovskasa 11, Build 2, Moskva, Ruska Federacija sa 79,998602% vlasni~kog udjela.

Privredni subjekt Rafinerija nafte a.d. Brod pojedina~no ilizajedno nema vi{e od 10,0% udjela u osnovnom kapitalu,odnosno10,0%ilivi{epravaglasaunekomprivrednomsubjektuu Bosni i Hercegovini.2. Ocjena predmetne Prijave

Dana 24.12.2010. godine u Slavonskom Brodu, Republika Hrvatska, zaklju~en je Dru{tveni ugovor izme|u privrednogsubjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, iprivrednog subjekta Rafinerija nafte a.d. Brod, Bosna iHercegovina, u cilju osnivanja privrednog subjekta Nestro Sava d.o.o. Zadar, Republika Hrvatska.

Privredni subjekt Nestro Sava d.o.o. Zadar se osniva radiobavljanja djelatnosti trgovine nafte i naftnih derivata, a osnivanjem istog do}i }e do {irenja poslovanja privrednihsubjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka i Rafinerija nafte a.d.Brod na tr`i{te Republike Hrvatske.

Privredni subjekti Nestro Petrol a.d. Banja Luka i Rafinerija nafte a.d. Brod u ve}inskom su vlasni{tvu privrednog subjekta Otvorenoakcionarskodru{tvoNeftegazInKor,Ruska Federacija.

Prema ~lanu 12. stav (1) ta~ka c) koncentracijom se, izme|uostalog, smatra zajedni~ko ulaganje na dugoro~noj osnovi, dva ili vi{e nezavisnih privrednih subjekta, koji djeluju kaonezavisan privredni subjekt.

Obzirom da su privredni subjekti Nestro Petrol a.d. Banja Luka i Rafinerija nafte a.d. Brod u ve}inskom vlasni{tvuprivrednog subjekta NeftegazInKor, Ruska Federacija, odnosnonisunezavisniprivredni subjekti,zajedni~ko ulaganjeprivrednihsubjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka i Rafinerija nafte a.d.Brod ne predstavlja koncentraciju u smislu ~lana 12. Zakona.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vije}e je odlu~ilo kaou dispozitivu ovog Rje{enja.3. Administrativna taksa

Podnosioci prijave na ovaj Zaklju~ak, u skladu sa ~lanom 2.tarifni broj 108. ta~ka d) Odluke o administrativnim taksama uvezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vije}em("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) su du`ni platitiadministrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM, ukorist Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine.4. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Zaklju~ka nije dozvoljena `alba.Nezadovoljna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objavljivanja ovog Zaklju~ka.

Broj 01-26-1-02-5-II/1123. marta 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr.Stjepo Pranji}, s. r.

Na temelju ~lanka 25. stavak (1) to~ka e), ~lanka 42. stavak(2), a u svezi s ~l. 12., 14. i 16. Zakona o konkurenciji ("Slu`beniglasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rje{avaju}i pozajedni~koj Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata iprirodnog gasaNestro Petrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br.9, Banja Luka, Bosna i Hercegovina i gospodarskih subjekta Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod, Svetog Save bb,Brod, Bosna i Hercegovina, podnesenoj putem DiakonovAleksandra, direktora gospodarskog subjekta Akcionarskodru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa NestroPetrol Banja Luka, zaprimljenoj dana 12.01.2011. godine podbrojem 01-26-1-02-II/11, Konkurencijsko vije}e, na 11.(jedanaestoj)sjednici odr`anoj23. marta 011. godine, jedonijelo

ZAKLJU^AK1

1. Odbacuje se zajedni~ka Prijava koncentracije gospodarskogsubjekta Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnihderivata i prirodnog gasa Nestro Petrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, Banja Luka, Bosna i Hercegovina igospodarskog subjekta Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafteBrod, Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina, radinepostojanja koncentracije, u smislu ~lanka 12. Zakona okonkurenciji.

2. Ovaj Zaklju~ak bit }e objavljen u "Slu`benom glasnikuBiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosnei Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e zaprimilo je, dana 12.01.2011. godine

pod brojem01-26-1-02-II/11, zajedni~ku Prijavu koncentracije (udaljnjem tekstu: Prijava) po kojoj gospodarski subjekt Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnoggasa Nestro Petrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, Banja Luka, Bosna i Hercegovina i gospodarski subjekt Akcionarskodru{tvo Rafinerija nafte Brod, Svetog Save bb, Brod, Bosna iHercegovina (u daljnjem tekstu: Nestro Petrol a.d. Banja Luka iRafinerija nafte a.d. Brod ili Podnositelji prijave) namjeravaju

izvr{itizajedni~koulaganjena dugoro~nojosnovi kojim utemeljujuu Republici Hrvatskoj gospodarski subjekt Nestro Sava d.o.o.trgovina naftom i naftnim derivatima, Ga`eni~ka bb, 23000 Zadar,Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Nestro Sava d.o.o. Zadar).

Prijava je podnesena putem Diakonov Aleksandra, direktora gospodarskog subjektaNestro Petrol a.d.Banja Luka,na temeljupunomo}i broj 300-8/11 izdane dana 10. 01. 2011. godine.

Konkurencijsko vije}e je uvidom u podnesenu Prijavuutvrdilo da ista nije bila potpuna i kompletna, u smislu~lanka 30.stavak (1) Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i ~l.9. i 11. Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenukoncentracija gospodarskih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH",broj 34/10), te je zatra ilo dopunu iste aktom broj01-26-1-02-1-II/11 dana 18.01.2011. godine.

Podnositelji prijave su dostavili tra`enu dokumentaciju,podneskom broj 01-26-1-02-2-II/11 dana 28.01.2011. godine.

Konkurencijsko vije}e jePodnositeljimaprijaveizdaloPotvrduo primitku uredne i kompletne Prijave, u smislu ~lanka 30. stavak(3) Zakona, dana 02.03.2011. godine broj 01-26-1-02-3-II/11.

Podnositelji prijave su, u smislu ~lanka 30. stavak (2) Zakona,navelidanamjeravajupodnijetizahtjevzaocjenu predmetnekoncen-tracije Agenciji za za{titu tr`i{nog natjecanja Republike Hrvatske.

Konkurencijskovije}eje izPrijaveutvrdiloslijede}e ~injenice:1. Sudionici koncentracije

Sudionici koncentracije su gospodarski subjekti Akcionarskodru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa NestroPetrol Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, Banja Luka, Bosna iHercegovina i Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod, SvetogSave bb, Brod, Bosna i Hercegovina.

1 Zaklju~ak objavljen u "Slu`benom glasniku BiH', broj 30/11

Page 112: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 112/144

Broj 23– Strana 112 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

1.1.Gospodarski subjekt Nestro Petrol a.d. Banja LukaPrema izvodu iz sudskog registra Okru`nog privrednog suda

u Banjok Luci broj 057-0-Reg-10-001273 od 21. 09. 2010.godine gospodarski subjekt Akcionarsko dru{tvo za promet nafte,naftnihderivataiprirodnoggasaNestroPetrolBanjaLuka,Kralja Alfonsa XIII br. 9, Banja Luka, registriran je u sudskom

registru ovog suda pod brojem MBS 1-10073-00.Prema navedenom izvodu iz sudskog registra izvr{en je upispromjene naziva na na~in da je raniji naziv dru{tva Akcionarskodru{tvoza prometnafte,naftnihderivatai prirodnoggasaPetrola.d.Banja Luka, zamijenjen nazivom Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Nestro Petrol Banja Luka.

Temeljna registrirana djelatnost gospodarskog subjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka je trgovina na malo motornimgorivima i mazivima i distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mre`om.

Ve}inski vlasnik gospodarskog subjekta Nestro Petrol a.d.Banja Luka je gospodarski subjekt Otvoreno akcionarskodru{tvo NeftegazInKor, Kalanchovskasa 11, Build 2, Moskva,Ruska Federacija sa 80,000031% vlasni~kog udjela.

Gospodarski subjekt Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, pored gospodarskog subjekta Nestro Petrol a.d.Banja Luka, na tr`i{tu Bosne i Hercegovine, 100,0% je vlasnikgospodarskog subjektaOPTIMAGrupa d.o.o. BanjaLuka, a istotako posjeduje i ve}inske udjele u gospodarskom subjektuRafinerija ulja Modri~a a.d. Modri~a sa 75,651467% udjela igospodarskom subjektu Rafinerija nafte a.d. Brod sa 79,998602% vlasni~kog udjela.

Gospodarski subjekt Nestro Petrol a.d. Banja Luka pojedina~no ili zajedno nema vi{e od 10,0% udjela u temeljnomkapitalu, odnosno 10,0% ili vi{e prava glasa u nekomgospodarskom subjektu u Bosni i Hercegovini.1.2.Gospodarski subjekt Rafinerija nafte a.d. Brod

Prema izvodu iz sudskog registra Okru`nog privrednog suda u Doboju broj 60-0-Reg-10-000386 od 27.10.2010. godinegospodarski subjekt Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod,Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina, registriran je usudskom registru ovog suda pod brojem MBS 85-02-0001-10.

Temeljna registrirana djelatnost gospodarskog subjekta

Rafinerija nafte a.d. Brod je proizvodnja derivata nafte.Ve}inski vlasnik gospodarskog subjekta Rafinerija nafte a.d.Brod je gospodarski subjekt Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, Kalanchovskasa 11, Build 2, Moskva, Ruska Federacija sa 79,998602% vlasni~kog udjela.

Gospodarski subjekt Rafinerija nafte a.d. Brod pojedina~noili zajedno nema vi{e od 10,0% udjela u temeljnom kapitalu,odnosno 10,0% ili vi{e prava glasa u nekom gospodarskomsubjektu u Bosni i Hercegovini.2. Ocjena predmetne Prijave

Dana 24.12.2010. godine u Slavonskom Brodu, Republika Hrvatska, zaklju~en je Dru{tveni ugovor izme|u gospodarskogsubjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, igospodarskog subjekta Rafinerija nafte a.d. Brod, Bosna iHercegovina, u cilju utemeljenja gospodarskog subjekta NestroSava d.o.o. Zadar, Republika Hrvatska.

Gospodarski subjekt Nestro Sava d.o.o. Zadar se utemeljujeradi obavljanja djelatnosti trgovine nafte i naftnih derivata, a utemeljenjem istog do}i }e do {irenja poslovanja gospodarskihsubjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka i Rafinerija nafte a.d.Brod na tr`i{te Republike Hrvatske.

Gospodarski subjekti Nestro Petrol a.d. Banja Luka iRafinerija nafte a.d. Brod u ve}inskom su vlasni{tvugospodarskog subjekta Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, Ruska Federacija.

Prema ~lanku 12. stavak (1) to~ka c) koncentracijom se,izme|u ostalog, smatra zajedni~ko ulaganje na dugoro~nojosnovi, dva ili vi{eneovisnihgospodarskih subjekta,koji djelujukao neovisan gospodarski subjekt.

Obzirom da su gospodarski subjekti Nestro Petrol a.d. Banja Lukai Rafinerija nafte a.d.Brodu ve}inskom vlasni{tvu gospodar-skog subjekta NeftegazInKor, Ruska Federacija, odnosno nisuneovisni gospodarski subjekti, zajedni~ko ulaganje gospodarskihsubjektaNestroPetrola.d.BanjaLukaiRafinerijanaftea.d.Brodnepredstavlja koncentraciju u smislu ~lanka 12. Zakona.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vije}e je odlu~ilo kaou izreci ovog Rje{enja.3. Administrativna pristojba

Podnositelji prijave na ovaj Zaklju~ak, sukladno ~lanku 2.tarifni broj 108. to~ka d) Odluke o administrativnim pristojbama u svezi procesnih radnji pred Konkurencijskim vije}em("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) su du`ni platitiadministrativnu pristojbu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM, ukorist Prora~una institucija Bosne i Hercegovine.4. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Zaklju~ka nije dozvoljen priziv.Nezadovoljna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,odnosno objavljivanja ovog Zaklju~ka.

Broj 01-26-1-02-5-II/123. o`ujka 2011. godine

Sarajevo

Predsjednik

Dr.Stjepo Pranji}, v. r.

Na osnovu ~lana 25. stav (1) ta~ka e), ~lana 42. stav (2), a uvezi sa ~l. 12., 14. i 16. Zakona o konkurenciji ("Slu`beniglasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rje{avaju}i pozajedni~koj Prijavi koncentracije privrednog subjektaAkcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata iprirodnog gasa Nestro Petrol Bawa Luka, Kraqa AlfonsaXIII br. 9, Bawa Luka, Bosna i Hercegovina i privrednogsubjekta Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafte Brod,Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina, podnesenoj putemDiakonov Aleksandra, direktora privrednog subjektaAkcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata iprirodnog gasa Nestro Petrol Bawa Luka, zaprimqenoj dana12.01.2011. godine pod brojem 01-26-1-02-II/11, Konkurencijski

savjet, na 11. (jedanaestoj) sjednici odr`anoj 23. marta 2011.godine, je donio

ZAKQU^AK 1

1. Odbacuje se zajedni~ka Prijava koncentracije privrednogsubjekta Akcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnihderivata i prirodnog gasa Nestro Petrol Bawa Luka,Kraqa Alfonsa XIII br. 9, Bawa Luka, Bosna iHercegovina i privrednog subjekta Akcionarsko dru{tvoRafinerija nafte Brod, Svetog Save bb, Brod, Bosna iHercegovina, radi nepostojawa koncentracije, u smislu~lana 12. Zakonao konkurenciji.

2. Ovaj Zakqu~ak bi}e objavqen u "Slu`benom glasnikuBiH", slu`benim glasnicima entiteta i Br~ko DistriktaBosne i Hercegovine.

Obrazlo`ewe

Konkurencijski savjet je zaprimio, dana 12.01.2011. godinepod brojem01-26-1-02-II/11,zajedni~kuPrijavukoncentracije(udaqwem tekstu: Prijava) po kojoj privredni subjekatAkcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata iprirodnog gasaNestroPetrolBawaLuka,Kraqa Alfonsa XIIIbr. 9, Bawa Luka, Bosna i Hercegovina i privredni subjekatAkcionarskodru{tvo Rafinerija nafte Brod, Svetog Save bb,Brod, Bosna i Hercegovina (u daqwem tekstu: Nestro Petrola.d. Bawa Luka i Rafinerija nafte a.d. Brod ili Podnosiociprijave)namjeravajuizvr{itizajedni~koulagawenadugoro~nojosnovikojimosnivajuuRepubliciHrvatskojprivrednisubjekatNestro Sava d.o.o. trgovina naftom i naftnim derivatima,

1 Zaklju~ak objavljen u "Slu`benom glasniku BiH', broj 30/11

Page 113: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 113/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 113

Ga`eni~ka bb, 23000 Zadar, Republika Hrvatska (u daqwemtekstu: Nestro Sava d.o.o. Zadar).

Prijava je podnesena putem Diakonov Aleksandra,direktoraprivrednogsubjekta NestroPetrol a.d. BawaLuka,naosnovupunomo}ibroj300-8/11izdatedana10.01.2011.godine.

Konkurencijski savjet je uvidom u podnesenu Prijavuutvrdio da ista nije bila potpuna i kompletna, u smislu ~lana30. stav (1) Zakona o konkurenciji (u daqwem tekstu: Zakon) i~l. 9. i 11. Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterija zaocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Slu beniglasnik BiH", broj 34/10), te je zatra`io dopunu iste aktombroj: 01-26-1-02-1-II/11 dana 18.01.2011. godine.

Podnosioci prijave su dostavili tra`enu dokumentaciju,podneskom broj 01-26-1-02-2-II/11 dana 28.01.2011. godine.

Konkurencijski savjet je Podnosiocima prijave izdaoPotvrdu o prijemu urednei kompletnePrijave, u smislu~lana30. stav (3) Zakona, dana 02.03.2011. godine broj01-26-1-02-3-II/11.

Podnosioci prijave su, u smislu ~lana 30. stav (2) Zakona,naveli da namjeravaju podnijeti zahtjev za ocjenu predmetnekoncentracije Agenciji za za{titu tr`i{nog natjecawaRepublike Hrvatske.

Konkurencijski savjet je iz Prijave utvrdio sqede}e~iwenice:1. U~esnici koncentracije

U~esnicikoncentracijesu privredni subjektiAkcionarskodru{tvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasaNestroPetrolBawaLuka,KraqaAlfonsa XIII br.9,BawaLuka,Bosna i Hercegovina i Akcionarsko dru{tvoRafinerijanafteBrod, Svetog Save bb,Brod,Bosnai Hercegovina.1.1. Privredni subjekatNestro Petrol a.d. Bawa Luka

Prema izvodu iz sudskog registra Okru nog privrednogsudau Bawoj Lucibroj 057-0-Reg-10-001273od21.09.2010. godineprivredni subjekat Akcionarsko dru{tvo za promet nafte,naftnih derivata i prirodnoggasa NestroPetrol Bawa Luka,KraqaAlfonsa XIII br.9, Bawa Luka,registrovanje u sudskomregistru ovog suda pod brojem MBS 1-10073-00.

Prema navedenom izvodu iz sudskog registra izvr{en jeupis promjene naziva na na~in da je raniji naziv dru{tvaAkcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata iprirodnog gasa Petrol a.d. Bawa Luka, zamijewen nazivomAkcionarsko dru{tvo za promet nafte, naftnih derivata iprirodnog gasa Nestro Petrol Bawa Luka.

Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjektaNestro Petrol a.d. Bawa Luka je trgovina na malo motornimgorivimai mazivimai distribucija i prodajagasovitihgorivadistributivnom mre`om.

Ve}inski vlasnik privrednog subjekta Nestro Petrol a.d.Bawa Luka je privredni subjekat Otvoreno akcionarskodru{tvoNeftegazInKor, Kalanchovskasa 11,Build 2, Moskva,Ruska Federacija sa 80,000031% vlasni~kog u~e{}a.

Privredni subjekat Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, pored privrednog subjekta Nestro Petrola.d. Bawa Luka, na tr`i{tu Bosne i Hercegovine, 100,0% jevlasnikprivrednogsubjektaOPTIMAGrupad.o.o.BawaLuka,a isto tako posjeduje i ve}inske udjele u privrednom subjektuRafinerija uqaModri~a a.d. Modri~a sa 75,651467% u~e{}aiprivrednomsubjektuRafinerijanaftea.d.Brod sa 79,998602%vlasni~kog u~e{}a.

Privredni subjekat Nestro Petrol a.d. Bawa Lukapojedina~noilizajednonemavi{eod10,0%u~e{}auosnovnomkapitalu, odnosno 10,0% ili vi{e prava glasa u nekomprivrednom subjektu u Bosni i Hercegovini.

1.2. Privredni subjekatRafinerija nafte a.d. BrodPrema izvodu iz sudskog registra Okru nog privrednog

suda u Doboju broj 60-0-Reg-10-000386 od 27.10.2010. godineprivredni subjekat Akcionarsko dru{tvo Rafinerija nafteBrod, SvetogSave bb,Brod, Bosna i Hercegovina,registrovan je u sudskom registru ovog suda pod brojem MBS: 85-02-0001-10.

Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjektaRafinerija nafte a.d. Brod je proizvodwa derivata nafte.Ve}inski vlasnik privrednog subjekta Rafinerija nafte

a.d.Brod je privrednisubjekatOtvorenoakcionarskodru{tvoNeftegazInKor, Kalanchovskasa 11, Build 2, Moskva, RuskaFederacija sa 79,998602% vlasni~kog u~e{}a.

Privredni subjekat Rafinerija nafte a.d. Brodpojedina~noilizajednonemavi{eod10,0%u~e{}auosnovnomkapitalu, odnosno 10,0% ili vi{e prava glasa u nekomprivrednom subjektu u Bosni i Hercegovini.2. Ocjena predmetne Prijave

Dana 24.12.2010. godine u Slavonskom Brodu, RepublikaHrvatska, zakqu~en je Dru{tveni ugovor izme|u privrednogsubjektaNestroPetrola.d.BawaLuka,BosnaiHercegovina,iprivrednog subjekta Rafinerija nafte a.d. Brod, Bosna iHercegovina, u ciqu osnivawa privrednog subjekta NestroSava d.o.o. Zadar, Republika Hrvatska.

PrivrednisubjekatNestroSavad.o.o.Zadarseosnivaradiobavqawa djelatnosti trgovine nafte i naftnih derivata, aosnivawem istog do}i }e do {irewa poslovawa privrednihsubjekata Nestro Petrol a.d. Bawa Luka i Rafinerija naftea.d. Brod na tr`i{te Republike Hrvatske.

Privredni subjekti Nestro Petrol a.d. Bawa Luka iRafinerija nafte a.d. Brod u ve}inskom su vlasni{tvuprivrednog subjekta Otvoreno akcionarsko dru{tvoNeftegazInKor, Ruska Federacija.

Prema~lanu12.stav (1) ta~kac) koncentracijomse, izme|uostalog, smatra zajedni~ko ulagawe na dugoro~noj osnovi, dvaili vi{e nezavisnih privrednih subjekata, koji djeluju kaonezavisan privredni subjekat.

Obzirom da su privrednisubjektiNestro Petrola.d. BawaLuka i Rafinerija nafte a.d. Brod u ve}inskom vlasni{tvuprivrednog subjekta NeftegazInKor, Ruska Federacija,odnosno nisu nezavisni privredni subjekti, zajedni~koulagawe privrednih subjekataNestro Petrola.d. Bawa Luka iRafinerija nafte a.d.Brod ne predstavqa koncentraciju usmislu ~lana 12. Zakona.

Slijedom navedenog, Konkurencijski savjet je odlu~io kaou dispozitivu ovog Rje{ewa.3. Administrativna taksa

Podnosioci prijave naovaj Zakqu~ak,u skladusa ~lanom2.tarifnibroj108.ta~kad) Odluke o administrativnim taksamau vezi sa procesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) su du`ni platitiadministrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM, ukorist Buxeta institucija Bosne i Hercegovine.4. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Zakqu~ka nije dozvoqena `alba.Nezadovoqna strana mo`e pokrenuti upravni spor predSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objavqivawa ovog Zakqu~ka.

Broj 01-26-1-02-5-II/1123. marta 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr Stjepo Prawi} ,s . r.

Page 114: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 114/144

Broj 23– Strana 114 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

SADR@AJ

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE471 Uredba o izmjenama Uredbe o usavr{avanjupredsjednika i ~lanova nadzornih odbora i uprava dru{tava sa ve}inskim u~e{}em dr avnog kapitala 1

472 Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik) 1Odluka o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik) 2Odluka o davawu saglasnosti na cijenu prirodnog gasa(srpski jezik) 2

473 Odluka o utvr|ivanju visine osnovice za odre|ivanjemjese~nih nov~anih naknada korisnika bora~ko-invalidske za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu (bosanski jezik) 2Odluka o utvr|ivanju visine osnovice za odre|ivanjemjese~nih nov~anih naknada korisnika braniteljsko-invalidske za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu (hrvatski jezik) 3

474 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Bud`eta/ Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu u svrhu organiziranja Svjetskog prvenstva ukuglanju za seniore i kadete 3

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/ UNUTARNJIH POSLOVA475 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju Prvostepene

disciplinske komisije za vo|enje disciplinskog postupka zbog povrede slu`bene du`nosti namje{tenika u Federal-nom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnomministarstvu unutarnjih poslova i osobe koja }e zastupatizahtjev za pokretanje disciplinskog postupka 3

476 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju Komisije za utvr|ivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjelestanova iz ~lana 13. Zakona o prestanku primjeneZakona o napu{tenim stanovima 4

477 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju drugostepene

komisije 4478 Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta od po`ara i eksplozija (bosanski jezik) 4Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta od po`ara i eksplozija (hrvatski jezik) 7Pravilnik o tehni~kim normativima za za{tituskladi{ta od po`ara i eksplozija (srpski jezik) 9

479 Program o izmjenama i dopunama Programa obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite (bosanski jezik) 12Program o izmjenama i dopunama Programa obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite (hrvatski jezik) 13Program o izmjenama i dopunama Programa obuke zaobavqaweposlovafizi~keitehni~keza{tite(srpski jezik) 14

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA480 Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvje{tajima

(bosanski jezik) 14

Pravilnik o konsolidiranim financijskim izvje{}ima (hrvatski jezik) 17Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvje{tajima(srpski jezik) 19

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA481 Rje{enje o razrje{enju Komisije za transplantacijsku

medicinu 21482 Rje{enje o imenovanju Komisije za transplantacijsku

medicinu 21FEDERALNI ZAVOD ZAPOLJOPRIVREDU SARAJEVO

Rje{enjeo imenovanju Komisijeza provo|enje postupka javne nabave rekonstrukcije zgrade Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo 22

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINEOdluka broj AP 874/08 (bosanski jezik) 22

Odluka broj AP 874/08 (hrvatski jezik) 26Odluka broj AP 874/08 (srpski jezik) 29Odluka broj AP 1150/10 (bosanski jezik) 33Odluka broj AP 1150/10 (hrvatski jezik) 39Odluka broj AP 1150/10 (srpski jezik) 46Odluka broj AP 2612/07 (bosanski jezik) 53Odluka broj AP 2612/07 (hrvatski jezik) 59Odluka broj AP 2612/07 (srpski jezik) 65Rje{enje broj AP 2612/07 (bosanski jezik) 70Rje{enje broj AP 2612/07 (hrvatski jezik) 72Rje{ewe broj AP 2612/07 (srpski jezik) 73

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA/SREDI[NJEIZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (bosanski jezik) 74Odluka o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (hrvatski jezik) 75Odlukao potvr|ivawu i objavi kandidataza na~elnikaOp{tine Mrkowi} Grad (srpski jezik) 75

KONKURENCIJSKO VIJE]E/SAVJET BOSNE IHERCEGOVINE

Rje{enje broj 01-06-26-021-39-II /10 (bosanski jezik) 75Rje{enje broj 01-06-26-021-39-II /10 (hrvatski jezik) 81Rje{ewe broj 01-06-26-021-39-II/10 (srpski jezik) 87Rje{enje broj 06-26-1-003-19-II /11 (bosanski jezik) 94Rje{enje broj 06-26-1-003-19-II /11 (hrvatski jezik) 97Rje{ewe broj 06-26-1-003-19-II/11 (srpski jezik) 101Rje{enje broj 01-05-26-033-36-II/09 (bosanski jezik) 105Rje{enje broj 01-05-26-033-36-II/09 (hrvatski jezik) 107Rje{ewe broj 01-05-26-033-36-II/09 (srpski jezik) 108Zaklju~ak broj 01-26-1-02-5-II/11 (bosanski jezik) 110Zaklju~ak broj 01-26-1-02-5-II/11 (hrvatski jezik) 111

Zakqu~ak broj 01-26-1-02-5-II/11 (srpski jezik) 112

Page 115: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 115/144

^etvrtak, 5. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23– Strana 115

Page 116: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 116/144

Broj 23– Strana 116 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 5. 5. 2011

Izdava~: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovod722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BAN338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala B552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANKd.d.BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d.Sarajevo - Za {tampariju:MevlHamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidencijuglasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijs4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.Izdanjenabosanskom,hrvatskomisrpskomjeziku.Pretplataza I polugodi{te 2011. godinena"Slu benenovineFederacijeBiH"110,00KM.PretplaI polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Page 117: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 117/144

Page 118: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 118/144

3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju02);

4. dokaz o poznavanju rada na PC ra~unaru (za poziciju 02);

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnuslu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinj-ski kanton, u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom uprav-nom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se odpolaganja ispita op}eg znanja.

Napomena:U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostavitiAgenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nogispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71000 Sarajevo

sa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uUredu za zakonodavstvo i uskla|enost sa propisima Europske

unije Vlade Federacije BiH"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti

u razmatranje.(Sl-447/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), te na osnovu Odluke oraspisivanju javnog konkursa Vlade Federacije BiH V. broj303/11 od 07.04.2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`buFederacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURSZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG

DR@AVNOG SLU@BENIKA U SLU@BI ZA

ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE06/439

- Direktor Slu`be - 1 (jedan) izvr{ilacOpis poslova:Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog

konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}u osnovna neto pla}a za radno mjesto: 2.046,00(6,20 x 330)

Uslovi:Poredop}ihuslova predvi|enih ~lanom25. Zakonaodr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilni-kom o unutarnjoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski ilipravni fakultet,

- najmanje 7 (sedam) godina radnog sta a u struci nakonsticanja VSS,

- polo en ispit op}eg znanja.

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih slu`be-nika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`buFederacije BiH(postoje}idr`avni slu`benici) prijavljuju sena konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnogobrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS

3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`ese preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na webstranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena:U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostavitiAgencijiu roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nogispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19

sa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnogslu`benika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela

Federacije Bosne i Hercegovine"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti

u razmatranje.(Sl-448/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine TK", br.12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine, u ime Op}ine Grada~ac, objavljuje

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 2 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 119: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 119/144

JAVNI KONKUKSZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG

SLU@BENIKA U OP]INI GRADA^AC4/255

- Stru~ni saradnik za izvr{enje bud eta i finansije uOdsjeku za bud et i finansije Op}inske slu`be zaprivredu, bud`et i finansije - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova:Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi:Poredop}ihuslova predvi|enih ~lanom25. Zakonaodr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen stru~ne spreme - ekonomski fakultet,- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon

sticanja visoke stru~ne spreme.Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici),prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijamaOdjeljenjaAgencijeza Tuzlanski i Posavskikanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web straniciAgencije za dr`avnu slu`bu KBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ,nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakonste~ene visoke stru~ne spreme,

3. popunjenprijavniobrazac Agencije zadr`avnuslu`buFBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena:U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslovakonkursa, dostavitiAgenciji u rokuod 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nogispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e

obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema

obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu F BiHOdjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Slatina broj 2., 75 000 Tuzla sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika uOp}ini Grada~ac"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-449/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINENa osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji

BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u KantonuSarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 8 od31.03.2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu FederacijeBosne i Hercegovine, a na zahtjev Op}ine Centar Sarajevo,objavljuje

JAVNI KONKURSZA POPUNU RADNIH MJESTU DR@AVNIH

SLU@BENIKA U OP]INI CENTAR SARAJEVO06/437

01. Stru~ni saradnik za finansije u Slu bi za privredu i

finansije - 1 (jedan) izvr{ilac02. Stru~ni saradnik za odr`avanje, kontrolu i upravljanjemodulimu rashoda u okviru trezorskog sistema u Slu`biza privredu i finansije - 1 (jedan) izvr{ilac

03. Stru~ni saradnik za poslove urbanizma u Slu bi zaupravu za prostorno ure|enje i komunalne poslove - 1(jedan) izvr{ilac

04. Stru~ni saradnik-sekretar mjesne zajednice u Slu`bi zalokalnu samoupravu - 1 (jedan) izvr{ilac

Opisposlova:Opisposlovazasvepozicijesadr`anjeutekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adstbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radna mjesta 01. - 04.: 966,00 KM (9,20x105)Uslovi:Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o

dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski

fakultet,- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- poznavanje rada na ra~unaru (sve korisni~ke aplikacije u

slu`bi: Word, Excel, e-mail, Intranet, primjena i kori{tenjeAV za{tite, Protokol).

Za poziciju 02.- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski

fakultet,- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- poznavanje rada na ra~unaru (sve korisni~ke aplikacije u

slu`bi: Word, Excel, e-mail, Intranet,

- primjena i kori{tenje AV za{tite i dr.).Za poziciju 03.- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en arhitektonski

fakultet,- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- poznavanje rada na ra~unaru (sve korisni~ke aplikacije u

slu`bi: Word, Auto CAD, e-mail, Intranet, primjena ikori{tenje AV za{tite i dr.).

Za poziciju 04.- -VSS/VII stepenstru~ne spreme, zavr{en: pravni, ekonom-

ski, fakultet politi~kih nauka, arhitektonski, gra|evinski,prirodno-matemati~ki, ma{inski, elektrotehni~ki, filozof-ski, poljoprivredni, {umarski, veterinarski, tehnolo{ki,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 3

Page 120: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 120/144

fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalisti~kihnauka, filolo{ki, teolo{kifakultet ilipedago{kaakademija,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakonsticanja VSS,

- poznavanje rada na ra~unaru (sve korisni~ke aplikacije uslu`bi: Word, e-mail, Intranet, primjena i kori{tenje AVza{tite i dr.).

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunje-nog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo iBosansko-podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine),

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za korisni~keaplikacije navedene kao poseban uslov za svakupoziciju,

4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`ese preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, uSarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ilina web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena:U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostavitiAgenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nogispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,

ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevosa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u

Op}ini Centar Sarajevo"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se

uzimati u razmatranje.(Sl-450/11-F)

OP]INA BIHA]Naosnovu~lana 8.Zakonao ministarskim,vladinim i drugim

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03), Zaklju~ka o utvr|ivanjustandarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicijepredsjednika i ~lanova upravnog i nadzornog odbora javnih

ustanova ~iji je osniva~ Op}insko vije}e Op}ine Biha} broj07/2-05-1165/09. od 30. januara 2009. godine, op}inski na~elnikOp}ine Biha} raspisuje

JAVNI OGLASZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU

PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU"KULTURNI CENTAR" BIHA]I. POZICIJA

Predsjednik Upravnog odbora JU "Kulturni centar"Biha} - broj izvr{ilaca 1 (jedan)II. OPIS POZICIJE

Predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove, predsjedava Upravnim odborom i zajedno sa istim: donosi pravila ustanove,imenuje i razrje{ava direktora, utvr|uje planove rada i razvoja,utvr|uje godi{nji program rada, donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji isistematizaciji i druga op}a akta u skladu sa zakonom i pravilima,odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, usmjerava,kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa saosniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa uvtr|enog pravilima, odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika protiv rje{enja opravima,obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,podnosigodi{nji izvje{taj o poslovanju ustanove, vr{i i druge poslove uskladu sa zakonom, pravilima i poslovnikom o radu.III. MANDAT I NAKNADA ZA RAD

Predsjednik se imenuje za trajanje mandata postoje}egUpravnog odbora Javne ustanove i mo`e biti ponovno imenovan,a za svoj rad u upravnom odboru ima pravo na naknadu u visiniutvr|enoj odlukom upravnog odbora u skladu sa odlukomOp}inskog vije}a.IV. OP]I USLOVI ZA POZICIJU

Svi kandidati za poziciju koja je predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove:

- da su dr avljani BiH- da su stariji od 18 godina

- danisu otpu{teniiz dr avne slu`bekao rezultatdisciplinskemjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godineprije dana objavljivanja oglasa

- da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine)

- da nisu osu|ivani za krivi~na djela ili privredni prestupnespojiv s pozicijom za koju se kandiduju

- da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ilisavjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijamavlasti BiH("Slu`beni glasnik BiH", br.16/02,12/04)

- danemajuprivatnifinancijskiinteresu reguliranomorganuza koji se kandiduju

- da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

V. POSEBNI USLOVI ZA POZICIJUA) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA

- svi kandidati za poziciju koja je predmet ovog javnogoglasa moraju imati zavr{en VII ili VI stepen stru~nespreme, odnosno VSS ili V[S, dru{tveni smjer

B) OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, ili na

poslovima iz djelatnosti ustanove odnosno oblasti u kojojustanova djeluje

- prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativnesposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanjepozicije za koju se kandiduje

- sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 4 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 121: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 121/144

- sposobnost tuma~enja i primjene ekonomskih, pravnih idrugihpropisaizdjelatnostiustanoveukojojsekandiduje

- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnoganga`mana i preporuka poslodavca

- da nije predsjednik ili ~lan upravnog odbora ili nadzornogodbora u drugom pravnom subjektu

- po`eljno poznavanje stranog jezika VI. POTREBNI DOKUMENTI

Prijavana javni oglas treba da sadr i kratku biografiju, adresui kontakt telefon.

Uzprijavuseprila`uoriginaliliovjerenafotokopijaslijede}ihdokumenata:

- uvjerenje o dr avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci)- uvjerenje o neka njavanju kantonalnog suda (ne starije od

3 mjeseca)- ovjerena kopija diplome- uvjerenje o radnom iskustvu u struci- uvjerenje da nije otpu{ten iz dr avne slu`be kao rezultat

disciplinske mjere u periodu od 3 godine, odnosno da munije prestao radni odnos kod poslodavca kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine, prije dana

objavljivanja oglasa - druge dokaze o ispunjavanju op}ih uslova oglasa VII. OSTALE NAPOMENE

Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i sedmi~nom listu "037 Plus".

Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave oglasa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ilipreporu~eno po{tom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Op}ina Biha}, Komisija za provo|enje izbora u regulirane organe uOp}ini Biha}, 77000 Biha}, ul. Bosanska br. 4 sa naznakom:"Prijava na oglas - NE OTVARATI".

Komisija }e uz po{tivanje principa utvr|enih Zakonom, a na osnovu kriterija za imenovanje sastaviti listu sa u`im izboromnajboljih kandidata.

Svi kandidati na listi sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju, i uz poziv }e dobiti obrazac u kojem }e iznijeti bilo kojepitanjekojebimoglodovestidosukobainteresauslu~ajudado|edo njegovog imenovanja.

Nakon obavljenog intervjua Komisija }e predlo`iti rang listusa najboljim kandidatima i proslijediti je op}inskom na~elniku na kona~no imenovanje.

Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Biha}".

Bilo koji kandidat ili~lan javnosti mo`e podnijetiprigovor na kona~no imenovanje, ako raspola`e dokazima da u postupkuimenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni zakonom.

Prigovor na kona~no imenovanje se podnosi op}inskomna~elniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava uFederaciji BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

Podnosioci prijava sa kojimase ne stupi u kontakt u roku od8dana po isteku roka za podno{enje prijave, ne}e biti uzeti urazmatranje u daljem postupku imenovanja.

(SL-431/11-F)CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "STOLAC" STOLAC

Na temelju ~l. 20. Statuta Centra za socijalni rad Stolac broj05-420/08od 26.o`ujka 2008. godine, ~l.l9. - ~l.22. Pravilnika oradu CSR Stolac, ~l. 8. st. l. i ~l. 31.5. Pravilnika o unutarnjojorganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni radStolac, ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac raspisuje

JAVNI OGLASRaspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos u Centru za

socijalni rad Stolac, na neodre|eno vrijeme:- jednoga izvr{itelja na radno mjesto voza~-tekli}.

Kandidat treba da ispunjava op}e zakonske uvjete, iposebne uvjete:

- srednja stru~na sprema,- najmanje B kategorija voza~ke klase,- jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu, kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e dokaze:- ovjeren preslik osobne iskaznice,- ljekarsko uvjerenje-original ili ovjeren preslik (samo u

slu~aju ako kandidat u vrijeme podno{enja prijave nije uradnomodnosu)ilidokazdajekandidaturadnomodnosuuvrijeme podno{enja prijave,

- uvjerenje-potvrda o radnom sta`u u struci najmanje jedna godina (original ili ovjeren preslik),

- fokaz o stru~noj spremi - ovjeren preslik,- dokaz o polo`enoj kategoriji za voza~a najmanje B

kategorije (original potvrda nadle`ne ustanove ili ovjerenpreslik voza~ke dozvole).

Nepotpune i neblagovremene prijave }e biti odba~ene.Rok podno{enja dokaza sa prijavom je 8 dana od dana

ogla{avanja ovoga oglasa, na adresu: Centar za socijalni radStolac,ul.Banovinska bb,88360Stolac,sa naznakom(PRIJAVANA JAVNI OGLAS), ili osobno na protokol, svakim radnimdanom od 7,00-15 sati.Svedodatneinformacijemogusedobitinatel.036-853-104.

(SL-432/11-F)[GD "HERCEGBOSANSKE [UME" DOO KUPRES

Temeljem Odluke o raspisivanju natje~aja za izbor iimenovanje direktora odjela interne revizije [GD "Hercegbosan-ske {ume" d.o.o. Kupres broj 08-153/2011 od 26. travnja 2011.godine, a sukladno ~lanku 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03 i 34/03)i ~lanku28. Zakonao javnimpoduze}imauFederacijiBiH("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj8/05), Odbor za reviziju[GD"Hercegbosanske {ume"d.o.o.Kupres objavljuje

NATJE^AJZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA

INTERNE REVIZIJEOpis pozicijeDirektorodjela interne revizije [GD"Hercegbosanske {ume"

d.o.o. Kupres obavlja sljede}e poslove:- organizira i koordinira radom odjela interne revizije,- brine se o popunjenosti odjela kvalificiranim kadrovima i

materijalnoj opremljenosti odjela,- predla`e studiju rizika,- predla`e plan i program rada odjela,- izra|uje nalaz o obavljenoj reviziji i preporuke u svezi sa

istom,- organizira, koordinirai nadzireposlovenaknadnerevizije,- izvje{}uje Odbor za reviziju i Nadzorni odbor o nalazima

revizije, preporukama u svezi sa nalazima revizije inerealiziranim preporukama,

- preventivno djeluje na spre~avanju nedopu{tenih radnji uDru{tvu,

- radi poslove revizora,- i druge poslove utvr|ene Zakonom i Statutom.

UvjetiKandidat za direktora odjela interne revizije [GD

"Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres mora ispunjavati op}e iposebne uvjete i to:

- da je dr avljanin BiH;- da je stariji od 18 godina;- da nije otpu{ten iz dr avne slu`be kao rezultat stegovne

mjerenabilokojojraziniuBiHuperioduodtrigodineprijeobjavljivanja natje~aja;

- danijepod optu`bomMe|unarodnogsudazaratne zlo~ine(~lanak IX. 1. Ustava BiH);

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 5

Page 122: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 122/144

- danije osu|ivanzakazneno djelo i zagospodarskiprijestupnespojiv sa du`no{}u u reguliranom tijelu;

- da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnostina poziciji za koju se kandidira;

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;- da nije na funkciji u politi~koj stranci;- danije ~lan tijelazakonodavne i izvr{ne vlastiili savjetnikusmisluZakonao sukobu interesa u institucijama vlastiBiH

("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04)- da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave [GD

"Hercegbosanske{ume" d.o.o.Kuprcs, niti da imadirektniili indirektni financijski interes u [GD "Hercegbosanske{ume" d.o.o. Kupres;

- da ima zavr{enu VSS - VII/1 stupnja stru~ne spremeekonomskog smjera;

- da ima 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sli~nimposlovima financija, revizije i ra~unovodstva nakonstjecanja diplome;

- da posjeduje certifikat i licencu ovla{tenog revizora;- da posjeduje certifikat internog revizora

Prilikom procjene kvalifikacija i sposobnosti kandidata,pored navedenih uvjeta, uzet }e se u obzir i sljede}e:

- rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnoganga`iranja;- organizacijske sposobnosti;- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova i

nepristranog dono{enja odluka;- izra ena individualnost, inicijativnost i komunikacijske

sposobnosti.Mandat direktora odjela interne revizije traje ~etiri godine, sa

mogu}no{}u ponovnog imenovanja.Naknadai druga prava direktora odjela internerevizijeutvrdit

}e se ugovorom temeljem odluke Nadzornog odbora [GD"Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres.Uz pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti sljede}edokumente:

- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);- dokaz o stru~noj spremi;- dokaz o radnom iskustvu;- dokaz o posjedovanju certifikata i licence ovla{tenogrevizora;- dokaz o posjedovanju certifikata internog revizora

uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca);- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3

mjeseca);- kratki `ivotopis sa adresom stanovanja i kontakt telefon.Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerena preslika.Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e obvezni potpisati izjavu

da ispunjavaju ostale uvjete iz natje~aja.Odabiriimenovanjedirektoraodjelainternerevizijeizvr{it}e

Odbor za reviziju ve}inom glasova.Natje~aj za izbor i imenovanje direktora odjela interne

revizije objavit }e se u jednom dnevnom listu koji izlazi uFederaciji BiH,"Slu`benim novinamaFederacije BiH"i oglasnojplo~i Dru{tva.

Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".Prijave sa tra enim dokumentima dostaviti osobno ilipreporu~enom po{tom na adresu: [GD "Hercegbosanske {ume"d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb, sa naznakom "prijava na natje~aj za direktora odjela interne revizije".

Nepravovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.(Sl-433/11-F)

JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" JABLANICANa osnovu ~lana 7., 8. i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`benenovine Federacije BiH," broj12/03),~lana54.Zakona o socijalnoj za{titi ("Slu`bene novine HNK", broj3/05), ~lana 26.i 31. Pravila JU "Centar za socijalni rad" Jablanica i ~lana 4. i 13.

Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnihmjesta JU "Centar za socijalni rad" Jablanica, Upravni odbor JU"Centar za socijalni rad" Jablanica, na sjednici odr`anoj 25. 4.2011. godine donio je Odluku o raspisivanju

PONOVNOG JAVNOG KONKURSA

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU CENTARZA SOCIJALNI RAD JABLANICAI .

Objavljuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovanjedirektora Centra.

II.Opis upra`njene pozicije

Direktor JU Centar za socijalni rad Jablanica, pored poslova iradnih zadataka utvr|enih zakonom obavlja i sljede}e poslove:

- organizuje i rukovodi radom Centra,- zastupa i predstavlja Centar prema tre}im licima i

odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan,

- predla e Upravnom odboru unutra{nju organizaciju isistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja iizvr{ava odluke Upravnog odbora,

- odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,- podnosi Upravnom odboru izvje{taj o finansijskom

poslovanju,- sara|ujesaorganimai tijelimaop}inske i kantonalne vlasti,

tesadrugimmjerodavniminstitucijamai organimakojihseti~e djelatnost Centra,

- predla`e godi{nji plan i program rada,- daje prijedloge za zasnivanje i prestanak radnog odnosa,

vr{i primanje radnika u slu~ajevima predvi|enimzakonom, Pravilima i drugim op}im aktom Centra

III.Kandidat treba ispunjavati op}e uslove:

- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjerenabilokojojraziniuBiHuperioduodtrigodineprije

dana objavljivanja upra`njene pozicije,- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH,- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj34/03),

Posebni uslovi:- da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu, fakultet politi~kih

nauka - smjer socijalni rad, pravni fakultet, vi{a {kola socijalnog ili pravnog smjera,

- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,- da ima polo en stru~ni ispit,- poznavanje rada na ra~unaru,- da se isti~e stru~nim i organizacionim sposobnostima.

IV.Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokaze:- uvjerenje o dr`avljanstvu,- diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi,- uvjerenje o radnom iskustvu,- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,

odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelokoje po zakonupredstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,

- kra}a biografija.V.

Direktora Centra imenuje Upravni odbor uz prethodnopribavljenu saglasnost op}inskog na~elnika i nadle`nogministarstva.Mandatizabranomkandidatu traje 4 (~etiri)godine.

VI.Prijave sa dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te na

adresu:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 6 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 123: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 123/144

JU "Centar za socijalni rad" Jablanica Doljanka br. 5.

88 420 JABLANICAsa naznakom:

"Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Centar za socijalni rad" Jablanica".

Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-434/11-F)VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO IVODOPRIVREDU ZE-DO KANTONA

Naosnovu~lana 8.Zakonao ministarskim,vladinim i drugimimenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 12/03 i 34/03), ta~ke 1. Zaklju~ka Vlade o pokretanjupostupka nominiranja na upra`njene pozicije predsjednika i~lanova Skup{tine Javnog preduze}a "[umsko-privrednog dru{tva Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i broj 02-34-9123/11od 30.03.2011.godine,~lana 8.2.StatutaJP "[umsko-privrednogdru{tva Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i ("Slu`be-ne novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 13/05) i ta~ke b.,~lana 22. Odluke o utvr|ivanju Standarda i kriterija VladeZeni~ko-dobojskog kantona za imenovanja/ nominiranja na upra`njenu poziciju u reguliranim tijelima Zeni~ko-dobojskogkantona ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj19/09), a u postupku imenovanja/ nominiranja na upra`njenepozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlastiimaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima,pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominiranje,Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivreduZeni~ko-dobojskog kantona, u ime Vlade Zeni~ko-dobojskogkantona, objavljuje

JAVNI OGLASZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA

PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE JAVNOGPREDUZE]A "[UMSKO-PRIVREDNOG DRU[TVA

ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" DOOZAVIDOVI]I1. Predsjednik Skup{tine - 12. ^lan Skup{tine - 4

Opis pozicija predsjednika i ~lanova Skup{tine Dru{tva:Skup{tina Dru{tva (predsjednik i ~lanovi Skup{tine dru{tva)

donose: Statut i izmjene i dopune Statuta, Eti~ki kodeksPreduze}a, usvajaju godi{nji izvje{taj Preduze}a, koji uklju~ujefinansijski izvje{taj i izvje{taje revizora, Nadzornog odbora iOdbora za reviziju, odlu~uju o rasporedu dobiti i isplatidividende, na~inu pokri}a gubitaka, prestanku Preduze}a sa provo|enjem likvidacije i o odobravanju po~etnog likvidacionogbilansa i zavr{nog ra~una po okon~anju postupka likvidacije, oizboru i rezrje{enju ~lanova Nadzornog odbora pojedina~no, oizboru vanjskog revizora i izboru i razrje{enju ~lanova Odbora za reviziju, o naknadama ~lanovima Nadzornog Odbora i odbora za reviziju, o poslovniku o radu skup{tine nadzornog Odbora iOdbora za reviziju na prijedlog nadzornog odbora, o zastupanjuJavnog preduze}a u sudskim postupcima koji se vode protiv~lanova uprave dru{tva ili eventualnim postupcima protiv~lanova drugih organa Javnog preduze}a i odlu~uju o drugimpitanjima utvr|enim zakonom i Statutom.

Mandat predsjednika i ~lanova Skup{tine Dru{tva je ~etirigodine.

Kona~no imenovana lica ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Skup{tini Dru{tva prema ugovoru koju }e Dru{tvo utvrditiposebnim aktom.Kandidati za imenovanja/nominiranja na upra`njenepozicije u JP "[umsko-privrednom dru{tvu Zeni~ko-doboj-

skog kantona" d.o.o. Zavidovi}i moraju ispunjavati op}e iposebne uvjete.Op}i uvjeti:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri

godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne

zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine),

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03),

- danije ~lan organazakonodavne, izvr{ne ilisudske vlastiilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 70/08),

- da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj sekandiduje,

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestupnespojive s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}ivrijeme zatvorske kazne,

- da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji ukojoj se kandiduje.

Posebni uvjeti:- VSS (VII/1),- 5 godina radnog iskustva,- da nije ~lan Nadzornog odbora [PD ZDK ili Upravnog

odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednogprivrednog dru{tva,

- da posjeduje stru~no znanje iz oblasti dru{tvenih ilitehni~kih nauka,

- da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacijeprivrednog dru{tva,

- sposobnost kreativnog doprinosa reformi u oblasti{umarstva,- sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje

upra`njene pozicije,- sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,- komunikacijske i organizatorske sposobnosti,- sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih

analiza i propisa,- rezultati rada ostvarenih tijekom poslovne karijere,- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca,- pored navedenih uvjeta, iz stava 1. ovog dana kandidat za

~lana Skup{tine ne mo`e biti lice starije od 65 godina `ivota.

Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti:- biografiju s adresom i telefonskim brojem za kontakte- dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

a) uvjerenje o dr avljanstvu (nestarijeod 6 mjeseci) ilikopija CIPS li~ne karte,b) univerzitetsku diplomu,c) dokaz o radnom iskustvu nakon zavr{ene VSS

spreme,d) dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije

od 6 mjeseci) od nadle`ne PU MUP-a,e) dokaz da se ne vodi krivi~ni postupak od

KantonalnogsudauZenici(nestarijeod6mjeseci),f) dokaz da nije osu|ivan za privredni prijestup od

nadle`nog op}inskog suda prema mjestuprebivali{ta (ne starije od 6 mjeseci)

g) ovjerenu izjavu kandidata iz ta~ke 3. ovog oglasa Op}i uslovi, alineje 3., 4. i 5.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 7

Page 124: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 124/144

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenojkopiji.

Kandidati uz prijavu na oglas mogu dostaviti preporukuranijeg neposrednog rukovodioca (ako preporuku imaju).

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8(osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e bitiuzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja.Svi kandidati s liste u`eg izbora bit }e pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijimneposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije o kandidatima.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat kojiu|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e navesti bilo kojepitanjekojebimoglodovestidosukobainteresauslu~ajudado|edo njegovog imenovanja.

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - ~lan javnostislobodno mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje akovjeruje da u procesu imenovanja nisu po{tovana na~ela utvr|ena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosiistovremeno Vladi Kantona i ombudsmanu Federacije Bosne iHercegovine.

Oglas }e se objaviti u dnevnom listu "Dnevni avaz" i u"Slu`benim novinama Federacije BiH".Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.Prijave sa svimtra`enimispravamadostaviti li~no ili po{tom,

preporu~eno na adresu:MINISTARASTVO ZA POLJOPRIVREDU [UMARSTVO I

VODOPRIVREDUKomisija za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima

Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica

Uz naznaku:"Prijava na javni oglas za popunu upra`njenih pozicija

predsjednika i ~lanova Skup{tine javnog preduze}a "[umsko-privrednog dru{tva Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o.

Zavidovi}i-ne otvarati-Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u

razmatranje. (Sl-435/11-F)JU OSNOVNA [KOLA "FAJTOVCI"

FAJTOVCI-SANSKI MOSTNaosnovu~lana 8.Zakonao ministarskim,vladinim i drugim

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacijeBiH", br.34/03) i na osnovu~lana157.Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beniglasnik USK-a",broj5/04), tenaosnovu ~lana112. Pravila JUO["Fajtovci", [kolski odbor JU Osnovna {kola "Fajtovci", na osnovu Odluke br. 257/11-1 od 25.04.2011. godine raspisuje

KONKURS/NATJE^AJZA IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ "FAJTOVCI"

NA PERIOD OD ^ETIRI GODINEOPIS POZICIJE DIREKTORA [KOLE:

a) rukovodi radom {koleb) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kolec) stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {koled) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i

ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obave-zama radnika iz radnogodnosa, teu slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo iPedago{ki zavod

e) podnosi {kolskomodboruizvje{tajo radu i rezultatimarada f) izvr{ava odluke stru~nih organa i {kolskog odbora g) informira {kolski odbor o finansijskom poslovanjuh) vr{i i drugeposloveu skladusa zakonom i pravilima{kolei) imenovanje se vr{i na period od ~etiri godine

Op}i uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenupoziciju direktora osnovne {kole su:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine- da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od trigodine prije objavljivanja upra`njene pozicije- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne

zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne iHercegovine)

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03)

- danije ~lan organazakonodavne, izvr{ne ilisudske vlastiilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beniglasnik BiH", broj 16/02)

- da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj sekandidira

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestupnespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet

godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne- da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda

zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji ukojoj se kandidira

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje- visoko ili vi{e obrazovanje, te da ispunjava uvjete za

nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno psihologa ipedagoga i ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva unastavi

- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje{kolom i vo|enje pedago{kih aktivnosti {kole

Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu ikontakt telefon, kandidat treba dostaviti:

- uvjerenje o dr avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- izvod iz mati~ne knjige ro|enih- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}ivrijeme zatvorske kazne (izdano od nadle`nog MUP-a)

- uvjerenjeda nije ka`njavanza privredniprijestup(ne starijeod 6 mjeseci, op}inski sud)

- uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudomzabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji ukojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, op}inski sud)

- uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud)- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu- uvjerenje o radnom sta`u u nastavi- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr avne

slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou uBosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) uperiodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene

pozicije,da sena njegane odnosi~lan IX.1.UstavaBosneiHercegovine,da ne podlije`eodredbamaZakonao sukobuinteresa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi ukojoj se kandidira.

Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana oddana zadnje objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Prijave se podnose preporu~eno na adresu:

JU O[ "Fajtovci" - prijava na konkurs79264 Fajtovci

(Sl-436/11-F)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 8 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 125: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 125/144

OP]INA KUPRESNa temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03),~lanka4.Odlukeo utvr|ivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za kona~noimenovanje u regulirana tijela Op}ine Kupres ("Slu`beni glasnikOp}ine Kupres"broj12/05),i zaklju~ka Op}inskog vije}a Kupresbr.01-05-2-53/11od 30.03.2011.godine,u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadle`nosti Op}ine Kupres,na~elnik Op}ine Kupres objavljuje

PONOVNI JAVNI NATJE^AJZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA

UPRAVNIH VIJE]A I NADZORNIH ODBORA JAVNIHUSTANOVA I JAVNIH PODUZE]A ^IJI JE OSNIVA^

OP]INA KUPRESI. Objavljuje se javni natje~aj za izbor i imenovanje ~lanova upravnih vije}a i nadzornih odbora javnih ustanova i javnihpoduze}a, prema kojima ovla{tenja i obveze po osnovu dr`avnogkapitala ima Op}ina Kupres i to:II. Upravna vije}a:

I. JU "Hrvatski dom Kupres"- ~lan Upravnog vije}a - ispred osniva~a - 2 pozicije- ~lan Upravnog vije}a - ispred ustanove - 1 pozicija

2. JU Dje~ji vrti} "Pahuljica" Kupres- ~lan Upravnog vije}a - ispred osniva~a - 1 pozicija - ~lan Upravnog vije}a - ispred ustanove - 1 pozicija - ~lan Upravnog vije}a ispred korisnika

usluga (roditelja) - 1 pozicija 3. Zdravstvena ustanova "Gradska ljekarna Kupres"

- ~lan Upravnog vije}a - ispred osniva~a - 2 pozicije- ~lan Upravnog vije}a- ispredMinistarstva rada, zdravstva,

socijalne skrbi i prognanih HB@ - 1 pozicija III. Nadzorni odbori:1. JP Radio Kupres d.o.o. Kupres

- ~lan Nadzornog odbora - ispred osniva~a - 2 pozicije- ~lan Nadzornog odbora- ispred poduze}a - 1 pozicija

2. Javno komunalno poduze}e d.o.o. Kupres- ~lan Nadzornog odbora - ispred osniva~a - 2 pozicije- ~lan Nadzornog odbora - ispred poduze}a - 1 pozicija

3. JP Veterinarska stanica d.o.o. Kupres- ~lan Nadzornog odbora - ispred osniva~a - 2 pozicije- ~lan Nadzornog odbora - ispred poduze}a - 1 pozicija

IV. Opis pozicijaPredsjednik upravnog vije}a/nadzornog odbora: rukovodi

sjednicama upravnihvije}a/nadzornihodbora, stara se o pripremimaterijala za sjednice upravnih vije}a/nadzornih odbora iizvr{enju njihovih akata i obveza prema Op}ini Kupres, obavlja idruge poslove utvr|ene statutom i drugim aktima reguliranogorgana.

Predsjednik i ~lanovi upravnog vije}a/nadzornog odbora reguliranog organa nadziru rad i poslovanje ravnatelja/direktora ustanove/poduze}a, a naro~ito u segmentu upravljanja iraspolaganjarazvoja, razmatraju i usvajaju izvje{}eo poslovanju,predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, odnosno na~inpokri}a gubitka u poslovanju, donose op}e akte, rje{avaju udrugom stupnju po `albi na odluke ravnatelja/direktora, iobavljaju druge poslove u skladu sa zakonomi statutomustanove/ poduze}a.V. Mandat i naknada za rad

Predsjednici i ~lanovi upravnih/nadzornih odbora imenuju sena period od ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja uskladusa Zakonom. Imenovaneosobeimajupravo na naknadu za svoj radu skladusa Zakonom i uvjetima utvr|enimop}im aktima

ustanove/poduze}a i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove/poduze}a u koje budu imenovani.VI. Kandidati za imenovanje ma pozicije u upravnimvije}ima i nadzornim odborima moraju ispunjavati:

- op}e i

- posebne uvjetea) Op}i uvjeti za imenovanjeSvi kandidati za poziciji u reguliranim organima koje su

predmet ovog javnog natje~aja moraju ispunjavati sljede}e op}euvjete:

- da su dr avljani BiH,- da su stariji od 18 godina,- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne

mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od trigodine prije dana objave ovog natje~aja,

- da se na njih ne odnos i ~lanak IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine(danisupodoptu`nicomMe|unarodnogsuda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji).

b) Posebni uvjeti za imenovanjePored op}ih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e

posebne uvjete:- zavr{en fakultet, vi{a ili srednja stru~na sprema,- najmanje jedna godinu radnog iskustva nakon stjecanja

visoke, vi{e ili srednje {kolske spreme na poslovima uokviru svog zanimanja,

- da nisu ~lan niti jednog upravnog odbora, nadzornogodbora ili upravnog vije}a,

- da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5,Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima uF BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03)

- da nisu ~lan organazakonodavne, izvr{ne ilisudbene vlastiili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02i 12/04),

- da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu ukoje se kandidira (~lanak 2. to~ka 1. 2. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBiH).

c) Potrebni dokumentiUz prijavu na javni natje~aj kandidati su du`ni prilo`iti

dokumente u originalu iliovjerenoj kopiji kojane smijebiti starija od {est mjeseci:

- `ivotopis, adresu i kontakt telefon,- uvjerenje o dr avljanstvu, ili preslik CIPS-ove osobne

iskaznice,- uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka od nadle`nog

`upanijskog suda,- diploma o zavr{enoj {kolskoj spremi,- dokaz o radnom iskustvu,- pisanu izjavu da nisu na funkciji u politi~koj stranci u

smislu~lanka5.Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima u F BiH,

- pisanuizjavuda nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nihfunkcija ili savjetnici izabranih du`nosnika ili nositelja izvr{nih funkcija,

- pisanuizjavudanemajuprivatni financijski interes u javnojustanovi u ~ije tijelo upravljanja se kandidiraju,

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete bit }e pozvanina intervju.

Prilikom izbora kandidata uzet }e se u obzir priznanja irezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju sekandidira.

U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji upotpunosti ispunjavaju op}e i posebne uvjete natje~aja i ve}istupanj stru~ne spreme srodnog zanimanja.

Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor }e predlo`iti ranglistusa najboljim kandidatima i istu dostaviti op}inskom na~elniku i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 9

Page 126: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 126/144

skup{tini javnih poduze}a na dalje razmatranje i kona~noimenovanje.

Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Bilo koji kandidat ili~lan javnosti mo`e podnijetiprigovor na kona~no imenovanje Op}inskom vije}u, ako vjeruje da upostupku imenovanja nisu po{tovani principi utvr|eni Zakonomo ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FederacijiBiH, a kopija prigovora se dostavlja ombudsmanu za ljudska prava u Federaciji BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH", a bit }e objavljen u"Ve~ernjem listu", putem Radio Kupresa i na oglasnoj plo~iOp}ine Kupres.

Prijavu sa tra`enim dokumentima dostaviti osobno ilipreporu~eno po{tom na adresu:

OP]INA KUPRESUl. Vukovarska br. 2, 80 320 Kupres

uz naznaku:"Prijava najavni natje~aj za izbor i imenovanje ~lanova upravnihvije}a/nadzornih odbora". U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti

na koju poziciju i u koju ustanovu/poduze}e se kandidiraju.

(Sl-437/11-F)MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVONa osnovu ~lana 8., a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona oustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), kao i~lana 6. stav 1. Odluke o kriterijima za nominiranje/ imenovanjepredsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenogosiguranja Kantona ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj16/06), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

PONI[TENJEJAVNOG OGLASA

Poni{tava se javni oglas za nominiranje/imenovanjepredsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenogosiguranja Kantona Sarajevo, koji je bio objavljen u Dnevnimnovinama"Dnevniavaz" dana23.02.2011.godine i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH", broj 8/11 od 23.02.2011. godine.

Javni oglas se poni{tava u cijelosti.

Naosnovu~lana 8.Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i34/03), ~lana 34.Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br.6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 6. stav 1. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornogodbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona ("Slu`benenovine Kantona Sarajevo", broj 16/06), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLASZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I

^LANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODAZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONASARAJEVO

Objavljuje se ponovni javni oglas za nominiranje/imenovanjepredsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenogosiguranja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja Zavoda, a sastojiseodtri(3)~lana,odkojihsejedan(1)~lanimenujeizreda stru~nih radnika zaposlenih u Zavodu.Opis poslova Nadzornog odbora:

- analizira izvje{taje o poslovanju Zavoda,- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda

godi{njiizvje{tajoposlovanjuigodi{njiobra~unZavoda,

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga Zavoda,

- izvje{tava Osniva~a, Upravni odbor i direktora orezultatima nadzora u Zavodu.

Nadzorni odbor Zavoda imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, na mandatni pe-riod od ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja.Za ~lana Nadzornog odbora Zavoda mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje odr`avljanstvu);

- da je stariji od 18 godina (dokaz rodni list ili ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS-a);

- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prijedana objave upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa);

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine - da nije pod optu`nicom od straneMe|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz:izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog

organa);- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru Zavoda (dokazi: da nije osu|ivan za kazneno djelo - uvjerenje odnadle`nog MUP-a - Uprava policije, a da nije osu|ivan za privredniprestup-uvjerenje od nadle nogop}inskogsuda -prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine);

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.16/02, 14/03 12/04 i 63/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana Nadzornog odbora Zavoda treba da ispunjavai slijede}e posebne uvjete, i to:

- da ima VII stepen stu~ne spreme ekonomskog, pravnog ilizdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosnouvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa);

- daimanajmanjetri(3)godineradnog iskustvasa stru~nimiprofesionalnim znanjem u oblasti zdravstva (dokaz:potvrda o radnom iskustvu);

- da nema privatni - finansijski interes u Zavodu u ~iji seNadzorni odbor kandiduje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa);

- da nije direktor zdravstvene ustanove, a koja ima statuspravne osobe(dokaz: izjava kandidatapotpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) i

- da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od stranenadle`nog organa).

Jedan (1) ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda stru~nihradnika zaposlenih u Zavodu, uz preporuku Sindikata Zavoda.

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu, kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kaodokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovimoglasom.

Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom sedostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sanaznakom: "PRIJAVA NA PONOVNI JAVNI OGLAS -NADZORNI ODBOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGU-RANJA KANTONA SARAJEVO - NE OTVARAJ".

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbacit }e sekao nepotpune.

Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvozdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 10 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 127: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 127/144

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Ponovni javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz"

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom,

bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor.Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijimneposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije.

Bilo koji kandidat odnosno ~lan javnosti mo`e podnijetiprigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda u skladu sa Zakonom o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne iHercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e seodbaciti(kandidatikojisenekvalificiraju)uskladusaZakonomoministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine.

(Sl-438/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,RUDARSTVA I INDUSTRIJEMOSTAR

Naosnovu~lana 8.Zakonao ministarskim,vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupku imeno-vanja na poziciju u organima" privrednih dru{tava u kojim fede-ralni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}imzakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{enominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije,rudarstva i industrije objavljuje

IZMJENE JAVNOG OGLASAZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA

^LANOVE NADZORNIH ODBORAU javnom oglasu za utvr|ivanje prijedloga kandidata za

~lanove nadzornih odbora u privrednim dru{tvima JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, @eljezara "Zenica" d.o.o.Zenica, "Unis" d.d. Sarajevo, "Energoinvest" d.d. Sarajevo,"KTK Visoko" d.d. Visoko, "Remontni zavod" d.d. Travnik,RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovi}i,BNT "Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, "Pretis"d.d. Vogo{}a, "UNIS Ginex" d.d. Gora`de, "Igman" d.d. Konjic,"BINAS" d.d. Bugojno, PS "Vitezit" d.o.o. Vitez, "Tehni~koremontni zavod Had`i}i" d.d. Had`i}i, koji je objavljen udnevnim novinama "Oslobo|enje" od 23.04.2011. godine i u"Slu`benim novinama Federacije BiH", broj: 22/11 od27.04.2011. godine, u ta~ki I u alineji 14, rije~i: "PS "Vitezit"d.o.o. Vitez 2 ~lana", zamjenjuju se rije~ima:

- PS "Vitezit" d.o.o. Vitez - 3 ~lanaU ta~kiVI, rije~i: "Oglas ostajeotvoren~etrnaest (14) dana od

dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa.", zamjenjuju

se rije~ima:"Ovaj oglas ostaje otvoren do 25.05.2011. godine."Ove izmjene primjenjuju se od dana objavljivanja javnog

oglasa i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" idnevnim novinama "Oslobo|enje".

(Sl-442/11-F)

KJKP "PARK" DOO SARAJEVONa osnovu ~lana 8. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH

("Slu`bene ovine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 33. Statuta KJKP "Park" doo Sarajevo, te Odluke Nadzornogodbora KJKP "Park" d.o.o. broj 907-8 od 21.04. 2011. godineNadzorni odbor KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo raspisuje

KONKURSZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU

KJKP "PARK" DOO SARAJEVOI. Predmet javnog konkursa

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanjepredsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju KJKP "Park" d.o.o.Sarajevo.

Imenovanje predsjednika i ~lanova Obora za reviziju vr{iSkup{tina javnog preduze}a na prijedlog Nadzornog odbora.II. Opis pozicije

Odbor za reviziju je nadle`an je da:1. Imenuje vanjskog revizora 2. Imenuje direktora odjela interne revizije na osnovu javnog

konkursa za izbor tehni~ki najbolje kvalifikovanogkandidata

3. Donose Poslovnik o radu Odbora za reviziju4. Usvaja strate{ki plan interne revizije5. Usvaja godi{nju strategiju rizika po prijedlogu Odjela za

internu reviziju u kojoj su prikazane pojedinosti u pogledurizi~nih podru~ja

6. Usvaja plan revizije po prijedlogu Odjela interne revizije7. Osigura da Odjel interne obavlja svoje obaveze u skladu sa me|unarodnim revizorskim standardima 8. Usvaja izvje{taje Odjela za internu reviziju o izvr{enim

revizijama 9. Razmatra izvje{taj eksternog revizora i o~ituje se o datom

mi{ljenjuieventualnimpreporukamateo~itovanjeupu}ujeUpravi, Nadzornom odboru i Skup{tini

10. Daje mi{ljenje na prijedlog Uprave o na~inu raspodjeledobiti odnosno pokri}a gubitka Nadzornom odboru

11. Daje nalog Odjelu interne revizije o vr{enju vanrednihrevizija na zahtjev organa upravljanja

12. Daje mi{ljenje Nadzornom odboru o finansijskimizvje{tajima na polugodi{njem i godi{njem nivou;

13. Daje mi{ljenjeNadzornom odboruo izvje{tajimaUprave onabavkama

14. Daje preporuke Upravi o uo~enim nepravilnostima 15. Podnosi Nadzornom odboru informaciju o svojim

mjese~nim sastancima, izvr{enim revizijama od straneOdjela za internu reviziju sa opisom preporuka datihUpravi

16. Podnosi Skup{tini Izvje{taj o radu17. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

III. MandatPredsjednika i ~lanove Odbora za reviziju na prijedlog

Nadzornog odbora imenuje Skup{tina preduze}a na period od 4(~etiri) godine.

Izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju vr{i Nadzorni odbor na osnovu javnogkonkursave}inomglasova svojih ~lanova.Naknadai druga prava predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se ugovoromna osnovu odluke Skup{tine preduze}a.IV. Uslovi za pozicije

Kandidati za imenovanje za predsjednika i ~lana Odbora za reviziju moraju ispunjavati op}e i posebne uslove:a) Op}i uslovi:

Za predsjednika i ~lana Odbora za reviziju mo`e bitiimenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove:

1. da je dr avljanin Bosne i Herecegovine2. da je stariji od 18 godina, a da nije stariji od 65 godina na

dan imenovanja 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup

nespojiv s du`no{}u u Odboru za reviziju, pet godina oddana pravosna`ne presude isklju~uju}i vrijeme zatvorskekazne prije dana objavljivanja upra`njene pozicije i da mupresudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iznadle`nosti Odbora za reviziju

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 11

Page 128: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 128/144

4. da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak5. da nije otpu{ten iz dr`avne slu be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini uperiodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njenjepozicije

6. da nije izabrani zvani~nik nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br.13/02, 16/02, 14/03 i 12/04)

7. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1 Ustava Bosne iHercegovine

8. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanjefunkcije u Odboru za reviziju

9. da nije predsjednik ili ~lan Uprave ili Skup{tine iliNadzornog odbora u preduze}u u kojem se kandiduje, kaoni zaposlenik preduze}a, te da nema direktni ili indirektnifinansijski interes u preduze}u

b) Posebni uslovi:1) da imauniverzitetsku diplomu - VIIstepen {kolske spreme

ekonomskog ili drugog dru{tvenog smjera 2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima

ra~unovodstva 3) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovornoobavljanje povjerene funkcije

V. Kriteriji izboraPrilikom izbora uzet }e se u obzir slijede}e kriteriji:- da posjedujustru~na znanja izoblasti djelatnosti preduze}a

{to }e se utvrditi na osnovu prilo`enih referensi i putemintervjua

- rezultati i priznanja ostvareni u dosada{njem radu- preporuka ranijih poslodavaca, priznanja i dr.- znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja i

poznavanje propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanjekantonalnih javnih komunalnih preduze}a

- da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovornoobavljanje povjerene funkcije za koju se kandiduju kao isposobnost nepristrasnog dono{enja odluka

- komunikacijske i organizatorske sposobnosti.Potrebni dokumenti:

- biografija sa adresom i kontakt telefon- uvjerenje o dr`avljanstvu- izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija Cipsove li~ne

karte- uvjerenje nadle`nog suda i MUP-a da da nije osu|ivan za

krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u uOdboru za reviziju, pet godina od dana pravosna`nepresude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja upra`njene pozicije i da mu presudom suda nijezabranjenoobavljanjeaktivnostiiznadle`nostiOdbora za reviziju

- uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodikrivi~ni postupak

- izjavu ovjerenu od nadle`nog op}inskog organa za usloveiz ta~ke a- 5, 6, 7, 8, 9

- dokaz o zavr{enoj {koli-diploma ili uvjerenje odiplomiranju

- potvrda o radnom iskustvu u struci- reference ili preporuke za uslove iz ta~ke b 3Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente iliovjerene foto kopije naprijed navedenih dokumenata koji nemogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10dana od dana istekarokaza prijavu ne}e biti uzete u razmatranjeudaljem postupku za izbor.

Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest)dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Prijavu sa tra enom dokumentacijom dostaviti li~no ilipreporu~enom po{tom na adresu:

KJKP "Park" d.o.o. Sarajevoul. Patriotske lige broj 58

sa naznakom:PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I

^LANOVA ODBORA ZAREVIZIJUNa pole|ini koverte nazna~iti ime i prezime podnosioca

prijave.Napomena: Kandidatima se vra}aju samo originalni

dokumenti.(Sl-443/11-F)

OP]INA POSU[JENa temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03 i 34/03) i ~lanka 6.Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirana tijela Op}ine Posu{je ("Slu`beni glasnik

Op}ine Posu{je", broj 2/09), op}inski na~elnik Op}ine Posu{jeraspisujeDOPUNJENI JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG VIJE]AI. Objavljuje se dopunjeni javni oglas za imenovanje 1~lana Upravnog vije}a Dje~jeg vrti}a "Bajka" Posu{jeII. Opis pozicije

Upravnovije}edonosi statut ustanove,programrada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvr{avanje, odlu~uje o financijskomplanu i godi{njem obra~unu, predla e osniva~u promjenudjelatnosti, daje osniva~u i ravnatelju ustanove prijedloge imi{ljenjaopojedinimpitanjima,tedonosiodlukeiobavljaidrugeposlove odre|ene zakonom, aktom o osnivanju i statutomustanove.

Mandat ~lanova Upravnog vije}a traje ~etiri (4) godine uzmogu}nost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sOdlukom Op}inskog vije}a.III. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uvjete:a) Op}i uvjeti

- da je dr avljanin BiH;- da je stariji od 18 godina;- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju u 3godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije;

- danijepod optu`bomMe|unarodnogsudaza ratne zlo~ine(~lanak IX. I Ustava BiH);

- danije osu|ivanzakazneno djelo i zagospodarskiprijestupnespojive s du`no{}u u reguliranom tijelu, pet godina odpravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorskekazne;

- da nije osoba kojoj je pravomo}nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju sekandidira;

- da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03 i 34/03);

- da nema privatni, financijski interes u reguliranom tijelu ukoje se kandidira u smislu ~lanka 2. to~ke 1.2. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBosne i Hercegovine;

b) Posebni uvjeti- visoka ili vi{a stru~na sprema,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 12 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 129: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 129/144

- najmanje 3 godine radnog iskustva;c) Za kandidate koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete, upostupku izbora uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji:

- rezultati ostvareni u dosada{njem radu,- prilagodljivost timskom radu,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,- poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduze}a iliustanove.

IV. Ista osoba mo`e biti imenovana:- najvi{e u jedan Nadzorni odbor javnog poduze}a i jedno

Upravno vije}e odnosno [kolski odbor javne ustanove ili- najvi{e u dva Upravna vije}a odnosno [kolska odbora

javnih ustanova V. U prijavi na dopunjeni javni oglas svaki kandidat du`an je navesti u koje Upravno vije}e se prijavljuje, adresu ikontakt telefon.Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti:

- kopiju osobne iskaznice CIPS- uvjerenje o neka njavanju- dokaz o stru~noj spremi i radnom iskustvu

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali iliovjerene fotokopije (ne starije od {est mjeseci).Dopunjeni javni oglas }e biti objavljen u "Dnevnom listu",

"Slu`benim novinama Federacije BiH", oglasnoj plo~i zgradeOp}ine i web stranici Op}ine Posu{je www.opcina-posusje.ba.

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu s potrebnimdokumentimadostavitiosobnoilipreporu~enopo{tomnaadresu:

Op}ina Posu{jeUred op}inskog na~elnika

Fra Grge Marti}a 3088240 Posu{je

"Prijava na dopunjeni javni oglas za ~lana Upravnog vije}a Dje~jeg vrti}a "Bajka" Posu{je"

Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-445/11-F)OP]INA SANSKI MOSTNaosnovu~lana 8.Zakonao ministarskim,vladinim i drugim

imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 34/03) i ~lana 25. i 47. Zakona o pravobranila{tvu("Slu`beni glasnik USK-a", br. 20/04), VD op}inski na~elnikraspisuje

KONKURSZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG

PRAVOBRANIOCAOP]INSKOG PRAVOBRANILA[TAVA

OP]INE SANSKI MOST1. OP]INSKI PRAVOBRANILAC - 1 izvr{ilacOpis pozicije:

- predstavlja Pravobranila{tvo, rukovodi njegovim radom ipoduzima mjere na koje je ovla{ten po Zakonu,- organizira rad, osigurava zakonitost, pravilnost,

pravovremenost i ekonomi~nost izvr{avanja poslova izdjelokruga Pravobranila{tva i utvr|uje Program rada Pravobranila{tva,

- poduzima sve potrebnemjere i pravna sredstva radi pravneza{tite imovine i imovinskih interesa Op}ine i drugihorgana koje zastupa u skladu sa Zakonom,

- donosi akte na koje je ovla{ten,- podnosi izvje{taj o radu Pravobranila{tva,- organizira rad u Pravobranila{tvu u skladu sa Pravilnikom

o poslovanju i vo|enju evidencije, koji donosi kantonalniministar pravde,

- odlu~uje u skladu sa Zakonom o pravima i du nostima kao iodgovornostimaslu`benikai namje{tenikaPravobranila{tva,

- vr{i i druge poslove iz nadle`nosti Pravobranila{tva predvi|ene Zakonom.

2. OP]I UVJETI:

Kandidat za imenovanje na poziciju br. 1. du`an je da ispunjava sljede}e op}e uvjete:- da je dr avljanin BiH,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere nabilokojem nivou u Bosni i Hercegovini u perioduod tri godine, prije objavljivanja konkursa,

- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{uJugoslaviju (~lan IX 1. Ustava BiH),

- da nije ~lan u organima stranke, niti da obavlja poslove uorganima stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koji su povezani sa strankom,

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup,- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,- danije lice kojemjezabranjeno obavljanje javnefunkcije,

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ilisavjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02).

3. Kandidat pored navedenih op}ih uslova treba daispunjava i posebne uslove:

- da ima zavr{en pravni fakultet i polo`en pravosudni ispit,- da poslije polo`enog pravosudnog ispita ima iskustvo u

raduupravosudnimorganima,drugimdr`avnimorganima,preduze}ima (dru{tvima) i drugim pravnim licima utrajanju najmanje 4 (~etiri) godine, koji je rade}i u timorganima stekao visok ugled pravnog stru~njaka,

- da posjeduje sposobnost kreativnog rada,- sposobnost za savjesno, odgovorno obavljanje poslova,- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

4. Prijave kandidata treba da sadr`e:- kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon,- dokaz o stru~noj spremi i polo`enom pravosudnom ispitu- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- rodni list (IMKR ne stariji od 6 mjeseci)- uvjerenjeo radnomiskustvuod najmanje4 (~etiri)godine u

pravosudnim organima, drugim dr avnim organima,preduze}ima (dru{tvima) i drugim pravnim licima

- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3mjeseca),

- uvjerenje o neka njavanju (ne starije od 3 mjeseca),- izjave na okolnosti iz ta~ke 2. alineja 3, 4, 5, 8 i 9.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviti po

prijemu.Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili

ovjerene kopije.S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bi}eobavljen intervju.Izbor i imenovanje op}inskog pravobranioca vr{i se na

mandatni period u trajanju od 4 (~etiri) godine.Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no

ili putem po{te preporu~eno sa naznakom: "Prijava na konkurs zaizbor i imenovanje op}inskog pravobranioca - ne otvarati", na adresu: Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3.

Konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH", i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.(Sl-446/11-F)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 13

Page 130: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 130/144

PROGLA[ENJE UMRLIMOp}inski sud u Ora{ju, po sucu Dragutinu Ivanovi}, u pravnoj stvari

predlagatelja Ive Jurki}, radi progla{enja nestale osobe umrlom Anka Jurki},zastupane po posebnom staratelju NadiVlahovi}, po Rje{enjuSlu`besocijalne skrbiOp}ine Domaljevac-[amac, od dana 29. 3. 2011. godine, na temelju ~lanka 65.Zakona o izvanparni~nom postupku, izdaje sljede}i

OGLASNavodnoumrlaAnkaJurki}djevoja~ko Kne evi},k}i Ivei Lucije(djev. Luci})

ro|ena 29. 10. 1910. godine u Domaljevcu, op}ina Domaljevac-[amac, sposljednjim prebivali{tem u Domaljevcu, navodno je umrla 21. 6. 1999. godine.

Poziva se navodno umrla ANKA JURKI], kao i svaka druga osoba koja zna bilo{tao`ivotuikretanjuisteposlije21.6.1999.godine,dasejaveOp}inskomsuduu Ora{ju, soba broj 10.

UkolikosenejavinavodnoumrlaAnkaJurki}ilibilokojadrugaosobakojaima saznanje o kretanju iste poslije nadnevka smrti, a po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijetiodluku po prijedlogu.

Broj 25 0 V 014420 09 V15. travnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1071/11)Op}inski sud u [irokom Brijegu, stru~ni suradnik Mirjana Kevo, u

izvanparni~nom postupku predlagatelja Ivan (Tome) Kraljevi} iz Uzari}a, op}ina [iroki Brijeg, zastupanog po punomo}niku Predragu Mi{i}, odvjetniku iz [irokogBrijega, radiprogla{enjanestalogVinka (Tome)Kraljevi}umrlim, na temelju~lanka 65. Zakona o izvanparni~nom postupku, izdaje sljede}i

OGLASPoziva se nestali VINKO KRALJEVI], sin Tome Kraljevi} i majke Anice ro|.

Ko`ul, ro|en 2. 11. 1921. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Uzari}ima, op}ina [iroki Brijeg, koji je nestao 1945. godine, da se u roku od tri (3) mjeseca od dana objaveoglasau "Slu benimnovinamaFederacijeBiH",kao i svakadrugaosobakoja znabilo{ta o `ivotui kretanju nestaleosobeposlijenavedenogvremenanestanka, da se jave u Op}inski sud u [irokom Brijegu, Zaobilaznica bb.

Ukoliko se ne javi Vinko (Tome) Kraljevi}, kao i svaka druga osoba koja zna bilo {to o kretanju nestale osobe, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu.

Broj 64 0 V 015833 10 V13. travnja 2011. godine

[iroki Brijeg(03-3-1084/11)

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKAOp}inski sud u Kalesiji, sudija Ibrahim Omerovi}, u pravnoj stvari tu`itelja

Smaila (Muharema) Omerovi}a iz Godu{a, op}ina Sapna, protiv tu`eneRohrenbacher (Franz) Claudia Natascha iz Austrije, sada nepoznatog mjesta boravi{ta, radi razvoda braka, dana 20. 4. 2011. godine, objavljuje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjemovogaSudabr.290P01168611Pod20.4.2011.godine,naosnovu~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enoj Rohrenbacher (Franz) Claudia Nataschi, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Muhamed Jusi}, adv. izTuzle.

Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enu sve dok setu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca.

Broj 29 O P 011686 11 P20. aprila 2011. godine

Kalesija (03-3-1070/11)

Op}inski sud u Bugojnu - Odjeljenje u Jajcu, sudija Safet @uljko, u pravnojstvari tu itelja [arin Ljubinke i [arin @eljka iz Banje Luke, zastupanih popunomo}niku Mali} Miri, advokatu iz Jajca, protiv tu`enih Popr`en Slobodana, sinLazara, nepoznatog boravi{ta, Jovi~i} Zorke udova Radoslava, nepoznatogboravi{ta, Popr`en Mirjane, k}eri Radoslava, nepoznatog boravi{ta, Popr`en Stane,k}eri Radoslava, nepoznatog boravi{ta i Popr`en Luke sin Laze, nepoznatog

boravi{ta,radiutvr|ivanjapravavlasni{tvapoosnovudosjelosti,doniojedana28.3.2011. godine slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 046-1-P-09-000218 od 28. 3. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enim, ~ija su boravi{ta i adrese

nepoznati, postavljen je privremeni zastupnik Dramac Dragan, advokat iz Jajca, uparni~nom postupku, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva po osnovu dosjelosti.Istim Rje{enjem upozoren je privremeni zastupnik da }e tu`ene zastupati u

postupku sve dok se oni ili njihov punomo}nik nepojave pred Sudom,odnosno dokorgan starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 046-1-P-10-00015028. marta 2011. godine

Jajce(03-3-1072/11)

Op}inski sud u Ora{ju, po sucu @eljku @ivkovi}, u pravnoj stvari tu`iteljicaSadike Hasi}, k}eri Galiba i D`enane Hasi}, k}eri Sulejmana, obe iz Ora{ja, kojezastupa punomo}nik Satka Red`epovi}, odvjetnica iz Ora{ja, protiv tu`enih Hasana Hasi}, sina Saliha, Raze Hasi}, k}eri Saliha, Sevlete Havi} r. Begi}, svi iz Ora{ja, teDun|e Prnjavorac r. Hasi} iz Dervente, ~ija su bli`a boravi{ta nepoznata, radiutvr|ivanja prava vlasni{tva v.s.p. 2.000,00 KM, izvan ro~i{ta, dana 18. 4. 2011.godine, donio je slijede}i

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKARje{enjem ovogSudabroj 25 0 P02559511 Pod 18.4. 2011. godine,u pravnoj

stvari tu`iteljicaSadike Hasi},k}eriGalibai D`enane Hasi},k}eriSulejmana, obeizOra{ja, koje zastupa punomo}nik Satka Red`epovi}, odvjetnica iz Ora{ja, protivtu`enih Hasana Hasi}, sina Saliha, Raze Hasi}, k}eri Saliha, Sevlete Havi} r. Begi},svi iz Ora{ja, te Dun|i Prnjavorac r. Hasi} iz Dervente, ~ija su bli`a boravi{ta nepoznata, i koji nemaju punomo}nika u ovoj parnici, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, utvr|eno je da je tu`enima Hasanu Hasi}, Razi Hasi}, Sevleti Havi} iDun|i Prnjavorac, odre|en privremeni zastupnik u osobi Christiana Or{oli},odvjetnika iz Ora{ja, koji }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti imenovanihtu`enih,sve dokse oniili njihovieventualnipunomo}nicine pojave pred Sudom, ilidok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja.

Broj 25 0 P 025595 11 P18. travnja 2011. godine

Ora{je(03-3-1094/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLASKod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`iteljice

EniseHollandsiz Od`aka, zastupanepo punomo}nikuSatki Red`epovi},odvjetnikuiz Ora{ja, protiv tu`enika Dervi{e [abanovi} ro|. Dajanovi}, Hajrije [a}irovi} ro|.[abanovi}, Arifa (Atifa) Kru{ki}a, Hasana (Sadika) Omerba{i}a iz Od`aka, Husnije(Sulejmana) Omi~evi} iz Od`aka, \emala (Dervi{a) [abanovi}a iz Od`aka, Huse(Dervi{a) [abanovi}a iz Od`aka, Rapke [abanovi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka,Himzije (Dervi{a) [abanovi}a, Razije Likeri}, Salka (Mustafe) Ja{arevi}a, Ekrema (Sadika) Kari}a, Nure (Nurija) Isanovi}, D`emile (Plavi}) Kari}, Fadile Kari},FeridaKari}a, FahireHusi}, BerkeAhmetovska ro|. Kari},Abedina Fejzulahovi}a,Mi}e (\ure) Tu}i}a iz Od`aka, Fahira (Bege) Salihovi}a iz Od`aka, [abanovi}a 5,Jusufa (Dervi{a) [abanovi}a iz Od`aka, Sadeta Kari}a 68, Devlete Omi~evi} ro|.[abanovi} iz Od`aka, Proleterska 115, Munire Sejdi} ro|. [abanovi} iz Od`aka,Sadeta Kari}a 64, Kadire Im{irevi} ro|. [abanovi} iz Od`aka, Proleterska 119,Muniba(Sulejmana)[abanovi}aizOd`aka,Jusufa[abanovi}a11,Bahrije(Kemala)[abanovi}a iz Od`aka, Proleterska 74, [efika (Kemala) [abanovi}a iz Od`aka,Proleterska 74, D`evada (D`afera) [aldi}a iz Od`aka, Brodska bb, Esada (D`afera)[aldi}a iz Od`aka, Brodska bb, Merseda (Ibrahima) [abanovi}a iz Od`aka,Fiskulturna 2, Hasana Kari}a iz Od`aka, Bosanska 19, Hajre Be{o ro|. Kari} izOd`aka, Slavka Grebenarevi}a 28, "MERA" d.d. Od`ak, Trg 10, poduze}e za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, zastupan podirektoru Marinku Bo`i}u iz Od`aka, Brodska bb, D`afera [aldi}a iz Od`aka,Brodskabb, Mustafe [aldi}aiz Od`aka,Brodska bb,Asmira[abanovi}a iz Od aka,Jusufa [abanovi}a bb i Ifete Adviji iz Od aka, Jusufa [abanovi}a bb, radiutvr|ivanja i uknji`be prava vlasni{tva v.p.s. 2.000,00 KM..

Rje{enjem br. 25 0 P 011810 08 P od 10. 3. 2011. godine Sud je tu`enima Devleti Omi~evi} ro|. [abanovi} iz Od`aka, Proleterska 115, Kadiri Im{irevi} ro|.[abanovi} iz Od`aka, Proleterska 119, Munibu (Sulejmana) [abanovi}u iz Od`aka,Jusufa [abanovi}a 11, Bahriji (Kemala) [abanovi}u iz Od`aka, Proleterska 74,[efiku (Kemala) [abanovi}u iz Od`aka, Proleterska 74, D`evadu (D`afera) [aldi}uiz Od`aka, Brodska bb, Hajri Be{o ro|. Kari} iz Od`aka, Slavka Grebenarevi}a 28,D`aferu [aldi}u iz Od`aka, Brodska bb, Mustafi [aldi}u iz Od`aka, Brodska bb i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 14 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 131: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 131/144

Page 132: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 132/144

Page 133: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 133/144

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 046110 10 L20. aprila 2011. godine

Zenica (03-3-1103/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "SADO-PROM" d.o.o. za vanjsku i unutra{nju trgovinu i uslugeLipnica, Ozrenske brigade 32, Tuzla, dana 21. 4. 2011. godine, donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom "SADO-PROM" d.o.o. za

vanjsku i unutra{nju trgovinu i usluge Lipnica, Ozrenske brigade 32, Tuzla, sa danom 21. 4. 2011. godine u 12,00 sati.

Za likvidatora se imenuje advokat Kumri} Suad iz Tuzle.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 11. 7. 2011.godine, sa po~etkom u 08,30 sati.

Broj 32 0 L 063273 11 L21. aprila 2010. godine

Tuzla (03-3-1114/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u

postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "ERVIKS" d.o.o. za unutra{nju i vanjsku trgovinu i promet sa p.o.Tuzla, Mar{ala Tita 66, dana 20. 4. 2011. godine, donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ERVIKS" d.o.o. za unutra{nju i

vanjsku trgovinu i promet sa p.o. Tuzla, Mar{ala Tita 66, sa danom 21. 4. 2011.godine u 12,00 sati.

ZalikvidatoraseimenujeKasimSelimovi},sinMehmedaizKika~a-Toj{i}a.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 12. 7. 2011.godine, sa po~etkom u 09,15 sati.

Broj 32 0 L 061167 11 L21. 4. 2010. godine

Tuzla (03-3-1115/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom DOO "PIGER", Miri~ina bb, Gra~anica, dana 21. 4. 2011. godine,donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom DOO "PIGER", Miri~ina bb, sa

danom 20. 4. 2011. godine u 12,00 sati.Za likvidatora se imenuje Samed Mehinba{i}, sin Sulejmana iz Gra~anice,Pribava bb.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju sepovjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionogdu`nika,te jepotrebno navestipredmet nakomese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{tezaispitivanjeprijavapotra ivanjaodre|ujese zadan 4.7. 2011.godine,sa po~etkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 055629 11 L21. aprila 2010. godine

Tuzla (03-3-1116/11)

Op}inski sud u Gora`du, i to likvidacioni sudija Spahi} Ahmed, ulikvidacionom postupku nad pravnim licem Biser As DOO Gora`de, dana 25. 4.2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS1. Provest}e selikvidacionipostupaknadpravnimlicemBiserAs DOOGora`de.2. Za likvidatora se imenuje mr. Topuz Hamed iz Gora`da.3. Likvidator jedu`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza

pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese naoglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

6. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.Broj 45 0 L 020055 11 L25. aprila 2011. godine

Gora`de(03-3-1122/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "DALI-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu, gra|evinarstvo i uslugeLukavac, dana 26. 4. 2011. godine, donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom "DALI-COMMERCE" d.o.o. za

trgovinu, gra|evinarstvo i usluge Lukavac, sa danom 26. 4. 2011. godine u 12,00sati.

Za likvidatora se imenuje Ibrahimagi} Nata{a iz Lukavca.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju sepovjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, te jepotrebno navestipredmet nakome

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 17

Page 134: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 134/144

se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 12. 7. 2011.godine, sa po~etkom u 11,00 sati.Broj 32 0 L 063795 10 L26. aprila 2011. godine

Tuzla (03-3-1126/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod "KULMEN" DOO za transport i mehanizaciju Donja Orahovica bb, Gra~anica,dana 26. 4. 2011. godine, donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom "KULMEN" DOO za transport i

mehanizacijuDonja Orahovica bb, Gra~anica, sa danom 26. 4. 2011. godine u 12,00 sati.Za likvidatora se imenuje Kuli} \ulsa, k}i D`emala, iz Donje Orahovice bb,

Gra~anica.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 13. 7. 2011.godine, sa po~etkom u 11,00 sati.Broj 32 0 L 062694 11 L26. aprila 2011. godine

Tuzla (03-3-1127/11)

Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupkulikvidacije nad pravnim subjektom du`nika ,,DIS - IN@ENJERING" d.o.o. Donja Lohinja, Gra~anica, dana 25. 4. 2011. godine, donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom ,,DIS IN@ENJERING" d.o.o.

Gra~anica, Donja Lohinja, sa danom 25. 4. 2011. godine u 12,00 sati.Za likvidatora se imenuje advokat Mirza Sumbi}, advokat iz Gra~anice.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 25. 8. 2011.godine, sa po~etkom u 09,15 sati.

Broj 32 0 L 064799 11 L25. aprila 2011. godine

Tuzla (03-3-1129/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa podnazivom "KAHA" d.o.o. zatrgovinu,proizvodnju i usluge Lukavac, dana25. 4.2011. godine, donosi

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom "KAHA" d.o.o. za trgovinu,

proizvodnju i usluge Lukavac, sa danom 25. 4. 2011. godine u 12,30 sati.Za likvidatora se imenuje Hariz Kadri}, Tuzlanski odreda bb, Lukavac.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju sepovjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, te jepotrebno navestipredmet nakomese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 12. 7. 2011.godine, sa po~etkom u 08,30 sati.

Broj 32 0 L 064407 11 L25. aprila 2011. godine

Tuzla (03-3-1131/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa

pod nazivom ,,SM TIM" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Grada~ac, dana 26. 4.2011. godine, donosiRJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom ,,SM TIM" d.o.o. za trgovinu,promet i usluge Grada~ac, sa danom 26. 4. 2011. godine u 12,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Ismet Mujki}, sin Rifata iz Grada~ca.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju sepovjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`ujuna predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, te jepotrebno navestipredmet nakomese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 13. 7. 2011.godine, sa po~etkom u 11,30 sati.

Broj 32 0 L 066880 11 L26. aprila 2011. godine

Tuzla (03-3-1132/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 23 - Strana 18 – Oglasni dio – ^etvrtak, 5. 5. 2011.

Page 135: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 135/144

"N-KOMERC" d.o.o. Tuzla, Musala 1, Cipeli}i, donio je dana 26. 4. 2011. godinesljede}e

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad du`nikom "N-KOMERC" d.o.o. Tuzla,

Musala 1, Cipeli}i, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojemsubjekta upisa 1-5685, sa danom 26. 4. 2011. godine.

Za likvidatora se imenuje Jahi} Nazif, Fridriha Kacera 43, Tuzla.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`ujunad predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 L 055798 11 L26. aprila 2011. godineTuzla

(03-3-1133/11)Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao ste~ajni sudija, u ste~ajnom

postupkunad imovinomste~ajnogdu`nika"HILLCOMERC"d.o.o.u ste~ajuTuzla,van ro~i{ta, donio je sljede}e

RJE[ENJEObjavljuje se da je Rje{enje ovog Suda broj 32 0 St. 022136 11 St 2 od 28. 2.

2011. godine, kojim je ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom zaklju~en zbognedostatka ste~ajne mase, dana 29. 3. 2011. godine postalo pravosna`no.

Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Brisanje ste~ajnog du`nika iz Registra privrednih dru{tava odre|eno rje{enje

od 28. 2. 2011. godine izvr{it }e se po proteku 2 (dva) radna dana od objave ovogRje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 32 0 St 022136 11 St 2

19. aprila 2011. godineTuzla (03-3-1073/11)

Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ljevakovi} Ramo, objavljujeOGLAS

Zakazuje se ispitno i izvje{tajno ro~i{te u ste~ajnom postupku nad "AS-COM-PUTERS" d.o.o. VISOKO zadan1. 6.2011.godineu 11,00 satii naistose pozivajupovjerici ste~ajnog du`nika koji su podnijeli prijavu potra`ivanja, kao i povjeriocikoji do ozna~enog datuma istu podnesu i ste~ajni upravnik.

Broj 43 0 St 037798 10 St 22. aprila 2011. godine

Zenica (03-3-1120/11)

Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}iOGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MECHEMCOUNTERMINING" Privredno dru{tvo za uklanjanje i uni{tavanje ubojnihsredstava, trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Sarajevo, Blagova I br. 1,Vogo{}a.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hasan Salihovi} iz Sarajeva, Ilije Engela 16.3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra

Op}inskogsudau Sarajevu, kojeje upisanou mati~nibrojsubjekta broj1-21588,a po Rje{enju broj 65 0 L 135221 10 L od 9. 3. 2011. godine.

4. Nov~ana sredstava u iznosu od 19.835,00 KM kao vi{e upla}ena sredstva poosnovu porezana dobitprema Rje{enju broj13-9/6-15-1-316/11 od 16.2. 2011.godine, prenose se na osniva~e-~lanove Dru{tva srazmjerno u~e{}u u kapitalu.

Na suosniva~e se prenose i sve ostale imovinske vrijednosti ovog Dru{tva srazmjernou~e{}u u kapitalu.

5. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

6. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.Broj 65 0 L 135221 10 L25. aprila 2011. godine

Sarajevo(O-372/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi}Hakija,u likvidacionompostupku nad pravnim licem Privatna zdravstvena ustanova "Laboratorij za op}e ispecijalisti~ke biohemijske i mikrobiolo{ko-parazitolo{ke pretrage" Sarajevo,Branilaca Sarajeva 45, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 4. 2011. godine, donio jeslijede}i

OGLAS1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privatna zdravstvena

ustanova "Laboratorij za op}e i specijalisti~ke biohemijske i mikrobiolo{ko-parazitolo{ke pretrage" Sarajevo, Branilaca Sarajeva 45.

2. Za likvidatora se imenuje Hasanbegovi} Lejla iz Sarajeva, Hasana Su}eske 1.3. Likvidator jedu`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza

pravnog lica.4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na

oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,

evidentiranou mati~niregistarskibroj subjektaupisa 2-110, radiupisazabilje bepokretanja likvidacionog postupka.6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese naoglasnojtabliSuda

i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 138849 10 L26. aprila 2011. godine

Sarajevo(O-374/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi}Hakija,u likvidacionompostupku nad pravnim licem "KINESIOLOGY" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za promet, trgovinu i uslugeSarajevo, Telali 13, na ro~i{tu odr`anomdana 26. 4. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KINESIOLOGY"

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet, trgovinu i usluge Sarajevo,

Telali 13.2. Za likvidatora se imenuje Mili{i} Zoran iz Sarajeva, Kolodvorska 3.3. Likvidator jedu`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza

pravnog lica.4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na

oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-26466, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese naoglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.Broj 65 0 L 140150 10 L26. aprila 2011. godine

Sarajevo(O-375/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi}Hakija,u likvidacionompostupku nad pravnim licem FAVORIT-TRADE Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o.Sarajevo, Put mladih muslimana 16, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 4. 2011. godine,donio je slijede}i

OGLAS1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem FAVORIT-TRADE

Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Put mladih muslimana 16.2. Za likvidatora se imenuje Durakovi} Fuad iz Sarajeva, Mladih muslimana 16.3. Likvidator jedu`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza

pravnog lica.4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na

oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 19

Page 136: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 136/144

Page 137: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-23-552011 137/144

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa ootvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijavesvoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`niprilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi:Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e

biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM.Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNICREDIT BANKSARAJEVO.Razlu~nipovjeriociozna~avajuu prijavidio imovineste~ajnog du`nikana kojiseodnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}ebiti pokrivena tim razlu~nim pravom.Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovinena kojise njihov zahtjevodnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.

6. Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du niku izmire bezodlaganja.

7. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registruOp}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj1-19172.

8. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istogdana28.4.2011.godine,aobjavit}eseu"Slu`benimnovinamaFederacijeBiH".

9. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan utorak, 21. 6. 2011.godine u 11,30 sati.Istog dana nakonispitnog ro~i{taodr at}e seSkup{tinapovjerilaca,na kojoj }e

se,nakonizvje{tajaste~ajnogupravnikaodlu~itio daljnjemtoku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te).

Broj 65 0 St 138824 11 St 28. aprila 2011. godine

Sarajevo(O-399/11)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KATemeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine

Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Zlatana Kvesi}a, sina Jure - [iroki Brijeg, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno

NAJAVLJUJE- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kaok.~. 480/51 k.o. Kne{polje u naravi Dubrava - gradili{te u povr{ini od 500 m2, ponovom katastarskom operatu upisane u P.L. 824 k.o. Kne{polje.

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugogprava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e bitiuzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e seprodu`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~itisukladno dokazima ~l. 64. ZZK.

Broj Dn. 852/1018. travnja 2011. godine

[iroki Brijeg(03-3-1086/11-F)

Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama

FederacijeBiH,("Slu bene novineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04),Op}inskisudu Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured,NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KAU zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 375, a po zahtjevu

[abana Kurdi}a, sina Husejna iz Bobara, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji niulo`ak je upisana po novom premjera u Posjedovni list br. 466. k.o. Bobare,ozna~ene kao:

- katastarska ~estica br. 803/1 zv. Brdo njiva 5. klase u pov. 4091 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera kao k.~. br. 164/4, upisana u zk. ul. br.202, k.o. SP Bobare,

- k.~. br. 803/2 zv,Brdo pristupni put u pov. 122 m2, koja odgovara po starompremjeru kao k.~. br. 164/7 upisana u zk. ul. br. 202. k.o. SP Bobare,

- k.~. br. 803/3 zv. Brdo njiva 5. klase u pov. 119 m2, koja odgovara po starompremjeru 164/8 upisana u zk. ul. br. 202. k.o. SP Bobare,

- k.~. br. 803/4 zv. Brdo njiva 5. klase u pov. 436 m2, koja odgovara po starompremjeru kao k.~. br. 164/9 upisana u zk. ul. br. 202. k.o. SP Bobare.

- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina jeKurdi} [aban, sin Husejna iz Bobara, dok je prema podacima Zemlji{noknji nog

ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 202 k.o. SP Bobareupisani Kajini} Ivo, sin Ive iz Bobara, Kajini} Marijan, sin Ilije iz Bobara, Kajini}Marko,sinIlijeiz Bobara, Kajini}Doma,k}iIlijeiz Bobara,Kalem r.Kajini}Manda,`ena Pavlaiz Dragalovca, DuvnjakPero, sinAnte izVrela, DuvnjakPranjo,sin Anteiz Vrela, Duvnjak Marko, sin Ante iz Vrela, Duvnjak Luka, sin Ante iz Vrela,Duvnjak Kata, k}i Ante iz Vrela, Duvnjak Luka, sin Jure iz Vrela, Duvnjak Marko,sin Jure iz Vrela, Duvnjak Anto, sin Jure iz Vrela, Duvnjak Mara, k}i Jure iz Vrela,Duvnjak An|a, k}i Jure iz Vrela, Kajini} Ilija, sin Mate iz Vrela, Kajini} Ivan, sinJoze iz Bobara, Kajini} Mara, k}i Mate iz Bobara, Kajini} Kata, k}i Mate iz Bobara,Ba{i} Sulejman, sin Huseina iz Bobara, Kurdi} Numan, sin Mahmuta iz Bobara,Kajini} Filip, sin Ilije iz Bobara, Kajini} Marko, sin Marka iz Bobara, Kajini} Anto,sin Marka iz Bobara, Kajini} Janja, `ena Joze iz Bobare, Kajini} Stipo, sin Joze izBobara,Erceg Marija,`enaStipeiz Bobara,Kajini}Jozo,sin Joze izBobara, Kajini}Pero, sin Joze iz Bobara, Kajini} Ivan, sin Joze iz Bobara, Erceg Ankica, k}i Petra izBobara, Erceg Marija, k}i Petra iz Bobara i Ja{arevi} Meho, sin Be{e iz Ru`evi}a.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninidasvojepravoprijaveurokuod60danaoddananajavepodneskomudva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom

uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.Lica kojapola upravona tojnekretnini mogu navedenirok nazahtjev produ`itiza najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 37519. aprila 2011. godine

Te{anj(03-3-1088/11-F)

Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FederacijeBiH,("Slu bene novineFederacijeBiH", br. 19/03 i 54/04),Op}inskisudu Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 371, a po zahtjevuMjesnezajedniceBukva, zastupane po predsjednikusavjetaBedrudinu Krd`ali}u izBukve, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru uPosjedovni list br. 1200 k.o. Te{anj I, ozna~ene kao:

- katastarska ~estica br. 98/1 zv. Kond`ina bara, ku}a i zgrade u pov 234 m2,dvori{te u pov. 500 m2, njiva 3. klase u pov. 696 m2, njiva 4. klase u pov. 1430 m2,njiva 5. klase u pov. 813 m2, i njiva 6. klase u pov. 1005 m2, koja odgovara prema podacimastarogpremjerasak.~.br.4331/1upisanau zk.ul.br.8643,k.o.SPTe{anj,

-katastarska~esticabr.98/3zv.Kond`inabarapristupni putu pov. 317m2,koja odgovara podacima starog premjera kao k.~. br. 4331/11 upisana u zk. ul. br. 8643.k.o. Te{anj,

- katastarska ~esticabr.98/4 zv. Kond inabaranjiva5. klase u pov. 26 m2,koja odgovara podacima starog premjera kao k.~. br. 4331/12 upisana u zk. ul. br. 8643k.o. Te{anj.

- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina jeMjesna zajednica Bukva dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 8643 k.o. Te{anj, upisaniBukvi} Ibro, sin Saliha iz Te{nja, Ibrahimkadi} Mehmed, sin Osmana iz Medakova,Jaband`i} Alija, sin Ibre iz Te{nja, Jaband`i} Omer, sin Ibre iz Te{nja, Bukvi}Hamdo, sin Mustafe iz Te{nja, Bukvi} Behija, k}i Mustafe iz Te{nja, Bukvi}Muharem,sin Hamidaiz Te{nja,Bo{njak Pero, sinJakovaiz Vukova, Bukvi} Selim,sinSuljeiz Te{nja,Bukvi} Behija,k}i Sulje izTe{nja,Hasi~i}Hanifa, izNovogSela,[abanovi}Rukija, iz Lepenice,Agi} Umaiz Rosulja,Babaji} Hava, `ena Mustafe izLogobara, Vasi} Simo, sin Vase iz Rosulja, Hati~i} Alija, sin Hasana iz Te{nja,Markovi}Stojko,sinMilanaizRosulja,Markovi}Dragica,udovaMilanaizRosulja,Markovi} Vladimir, sin Milana iz Rosulja, Markovi} \or|e, sin Milana iz Rosulja,Markovi} Rajko, sin Milana iz Rosulja, Markovi} Simo, sin Milana iz Rosulja,Kri`anovi} Juro, sin Jure iz Rosulja, Bukvi} Adem, sin Sulje iz Te{nja, Bukvi}Sadika, k}i Sulje iz Te{nja, Deli} Halida, `ena Saliha iz Poto}ani Doboj, Bukvi}Muharem,sin Sulje iz Zenice, Bukvi} Halid, sinSuljeiz Zenice, Me{i} ]amila,`ena Avde iz Te{nja, Bukvi} Adil, sin Sulje iz Te{nja, [a~irovi} Hamzalija, sin Mehmeda iz^ifluka, Bukvi}Mustafa,sin Muhamedaiz Zenice,Bukvi} [emsa,k}i Muhameda iz Zenice, Dinarevi} Senka, `ena Ahmeta iz Breze, Kanti} Sakiba, k}i Ahmeta izJelaha, Prnjavorac Sabina iz Te{nja, Agi} Amira, k}i Muharema iz Rosulja, Agi}

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH^etvrtak, 5. 5. 2011. – Oglasni dio– Broj 23 - Strana 21

Page 138: Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 23; 5.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzb