STYL 2-2012 Stavebnictvo

  • View
    1.324

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazín Štýl Stavebníctvo 2/2012

Text of STYL 2-2012 Stavebnictvo

marec/aprl 2012KPEA, NVRH A REALIZCIAPodlahy a podlahov krytinyOsvetlenieSTAVEBNCTVOBAZN PRE V DOMINTERVIEWPeter Stakmarec/aprl 20121,33 www.styldomuabytu.skNzkoenergetick a pasvny domZdroje tepla, vykurovanieStavebn materily, produkty, chmiaIzolcie, zatepleniePECILNA PRLOHACol urs of NatureV dom vo farbch prrodyOmietky a farby pre vau fasdu.Ceresit MicroProtect Trojit ochrana proti hubm a plesniam *Pouvajte biocdne vrobky bezpene. Pred pouitm si pretajte daje na obale a pripojen informcie o vrobku.hmestia, cesty, terasy.bmenie tverby krajiehe priesteru.3UHRNROLHYKRURGLQQKRGRPXviac na: www.semmeIreck.skinzercia-A4-feb-2012 indd 1 14 2 2012 10:54:46 4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 1 20.3.2012 12:04editorialCten itateky, ven itatelia,globalizcia ekonomiky, prechod od nrod-nho ksvetovmu hospodrstvu, vzjomn prepojenos azvislos prina mnoh avemi rchle zmeny, ktor ovplyvuj nielen vvoj naej ekonomiky ako celku, ale aj vetky oblasti ivota. Vo vzahu kdanm skutonos-tiam svetov nann ahospodrska krza zsadne zmenila vchodiskov situciu pre koncipovanie stratgie rozvoja Slovenska ajej jednotlivch oblast.Stabiln hospodrsky rast avytvranie novch pracovnch prleitost, ktor bol charakteristick pre uplynul desaroie, je u minulosou. Vroku 2009 zaznamenal hrub domci produkt Eurpskej nie pokles o4 %, priemyseln vroba sa prepadla na rove roku 1990 acca 23 mil. (t.j.10 %) aktvneho obyvatestva je vsasnosti nezamestnanch. Verejn nancie vrmci Eurpskej nie boli vne zasiahnut, decity dosiahli vprie-mere 7 % HDP arove dlhov presiahla 80 % HDP. Potencil rastu sa tak poas krzy znil opolovicu. Najaktulnejou vzvou sasnosti je vymani sa zgloblnej krzy.Svet sa zrove rchlo men adlhodob vzvy, ako s globalizcia, tlak na zdroje astarnutie obyvatestva, sa stvaj oraz naliehavejmi. Eurpska nia preto vminu-lom roku prijala Stratgiu Eurpa 2020, ktor predstavuje vziu eurpskeho socilneho trho-vho hospodrstva v21. storo.Zkladom stratgie s tri vzjomne previa-zan priority: Inteligentn rast, t.j. vytvorenie hospodr-stva zaloenho na znalostiach ainovcii. Udraten rast, t.j. podporovanie ekologic-kejieho akonkurencieschopnejieho hospo-drstva, ktor efektvnejie vyuva zdroje. Inkluzvny rast, t.j. podporovanie hospodr-stva svysokou mierou zamestnanosti, ktor zabezpe socilnu azemn sdrnos.Napriek dopadom globlnej hospodrskej anannej krzy, ktor sa prejavila vznen verejnch askromnch investci, je staveb-nctvo jednm znajvznamnejch odvetv vekonomike ttu. Krza raz skon asta-vebnctvo sa bude musie vyrovna snovmi poiadavkami najm voblasti konkurencie-schopnosti anovmi poiadavkami na kvalitu. Vzhadom na potrebu budovania novch stavebnch fondov aininierskej infratrukt-ry, ako aj zpotreby renovcie, modernizcie, oprv adrby jestvujceho stavebnho fondu, je zrejm, e vhorizonte rokov 2012 a2013 by u mal podiel stavebnctva na tvorbe HDP acelkovej zamestnanosti vhos-podrstve SR narasta. Stavebnctvo je abude kovm faktorom rastu, zamestnanosti, ino-vci ialieho progresu Slovenska, dleit je preto transparentnos vsaiach atendroch, ktor generuj niie ceny pri verejnch zkazkch apomhaj pri udratenosti rastu stavebnctva. Toto je trend, ktor sme zaviedli aktor pomha stavbrom istavebnm r-mm obst vzdravom konkurennom pro-stred. Stavebnctvo m na Slovensku vek potencil aje vnaom spolonom zujme ho vemone podporova. Budeme sa oto snai aj naalej.ministerstvo dopravy, vstavby aregionlneho rozvojaSlovenskej republikyeditorialinteririnterirKeramick bazn pre vau rados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Bazn sbezpotrubnou filtrciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118relax, exterirrelax, exterirInpircie atrendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Bezbarirov systmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Podlahy, podlahov krytinyLiate anhydritov potery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Dubov podlahy snovou tvrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Kpea, inpircie atrendy, nvrh a realizciaKpea, Badezimmer, Bathroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Monosti apouitie krovacch mlt vobkladovch prvkoch . . . . . . . . . . . . . 100Dvere, dverov systmyBvate a chcete viac priestoru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Kuky, trendy ainpircie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104OsvetlenieLED osvetlenie pre interir aj exterir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 2 20.3.2012 12:04obsahStavebnctvo 2012 v Slovenskej republikeVizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127tmamarec/aprl 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Trendy, inpircie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Nzkoenergetick modern domPasvny dom, projektovanie azhotovenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Nzkoenergetick systm pre kadho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Stavba nzkoenergetickch domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Zdroje tepla, vykurovaniePrednosti kombinci zdrojov energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Kaskdov kotola votzkach aodpovediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Automatick kotly na pelety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Systm pre podlahov vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Kotly, ktor pristan aj interiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Nov rad teplovodnch kozubovch vloiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Teplovodn vmennk vmastencovch peciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Aj splynom meme uspori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Pohodln akvalitn rieenie za dobr cenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Stavebn materily a produktyPrrodn materily nvrat osvedench vlastnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Ako si vybra garov brnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Doprajte si teplo aatmosfru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Stavebn chmiaSystmov utesnenie spokldkou dlaby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Rchlo, efektvne, trvalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Bavte sa farbami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Izolcie, zateplenie, fasdyZatepovanie dlhodobo aktulne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Tepeln izolcia strechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Uetrite s Chytrou izolciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Keramika a vlknocement vsystmoch prevetrvanch fasd . . . . . . . . . . . . . . 72Ke je vetko vsuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Viete ako dobre zatepli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Peter Stak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwStavba domu od A po Z4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 3 20.3.2012 12:04FAGERHULTwww. f agerhul t . cz www. f agerhul t . skFAGERHULT Group:4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 4 20.3.2012 12:05www.ballerinakuchyne.czZnakov kuchya je nielen vizitkou vho domova, ale aj dobrou investciou trvalej hodnoty. Idelnym rieenm kadho modernho interiru je koncepn zladenie kuchyne s obvacm priestorom. My to vieme, preto sme si ist, e nemeck Ballerina Kchen bude vaa najlepia voba.TRNAVA ART-TONPaulinska 20tel./fax: 335 512 849e-mail: kastudio@stoneline.skPOPRAD Inspire DesignVelick nm. 1187/4tel.: 911 260 221e-mail: daniel@inspiredesign.skTRENN Altoma kuchynsk studioSoblahovska 45tel.: 902 735 322e-mail: ballerina.trencin@gmail.comNITRA Nbytok u BruckneraFarsk 17tel.: 911 808 079e-mail: kuchyne@bruckner.sk KOICE kuchynsk tdioVodn 2, tel.: 556 228 597, 907 997 189e-mail: ballerina.kosice@gmail.comPRIEVIDZA PEGAS studio Bojnick cesta 19 tel.: 911 650 333e-mail: info@pegasstudio.skBANSK BYSTRICA S-Studio Na Troskch 16 tel.: 904 881 600, 48 41 25 757e-mail: studio@mail.t-com.skBRATISLAVA MeritoVajnorsk 41 tel.: 915 775 896e-mail: predaj@merito.skBallerina Kchen ponka spoluprcu zabehnutm predajcom s kvalitnm showroomom na regionlne zastpenie po celom Slovensku.zastpenie pre SR: info@ballerinakuchyne.cz, tel.: +420 721 171 2334786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 5 20.3.2012 12:0