Thuc Hanh Windows 2008

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lab Win2k8 (Athena)

Text of Thuc Hanh Windows 2008

TI LIU HNG DN THC HNH XY DNG H THNG MNG WINDOWS SERVER 2008(LU HNH NI B ATHENA)

-1-

MC LCLI CM N ................................................................................ Error! Bookmark not defined. LI M U .................................................................................................................................4 CHNG I: TNG QUAN TI .............................................................................................. 5 I. GII THIU KHI QUT V CNG TY ...................... Error! Bookmark not defined. 1. GII THIU V DOANH NGHIP: ........................... Error! Bookmark not defined. 2. TR S V CC CHI NHNH: ................................. Error! Bookmark not defined. II. KHI QUT TI .....................................................................................................5 CHNG II: CC BC THC HIN TI .........................................................................6 I. Upgrade Domain Controller 2003 to Domain Controller 2008:..........................................6 1. Mc ch: .........................................................................................................................6 2. Cc bc thc hin: .........................................................................................................6 3. Cc bc thc hin: .........................................................................................................6 a. Nng cp Domain Functional Level: ...........................................................................6 b. Upgrade ln Windows Server 2008: ............................................................................7 c. Kim tra sau khi nng cp: ..........................................................................................9 II. Nng cp Domain Controller Domain Group Domain User Client Join Domain 10 1. Chun b:........................................................................................................................10 2. Cc bc thc hin: .......................................................................................................10 a. Nng cp Domain Controller:....................................................................................10 b. Join my workstation vo Domain: ...........................................................................14 c. To Domain Group: ...................................................................................................15 d. To Domain User: .....................................................................................................15 III. Windows Deployment Services: ...................................................................................16 1. Mc ch: .......................................................................................................................16 2. Chun b:........................................................................................................................16 3. Cc bc thc hin: .......................................................................................................17 a. Ci t v cu hnh DHCP:........................................................................................17 b. Ci t v cu hnh WDS: .........................................................................................18 c. Thc hin ti my Client ........................................................................................... 23 IV. Windows Server Backup ............................................................................................... 24 V. Network Access Protection ............................................................................................... 32 1. Mc ch: .......................................................................................................................32 2. Chun b:........................................................................................................................33 3. Cc bc thc hin ........................................................................................................33 a. Cu hnh Nap server: .................................................................................................33 b. Ci t v Cu hnh dch v DHCP ...........................................................................37 c. Cu hnh trn my Client ........................................................................................... 38 d. Cu hnh truy cp hn ch .........................................................................................40 VI. VPN SSTP .....................................................................................................................42 1. Mc ch: .......................................................................................................................42 2. Ci t Stand Alone Root CA........................................................................................42 3. VPN Server xin v ci Certificate .................................................................................43 VII. Internet Information Service 7.0 ....................................................................................48 1. Cu hnh IIS Server .......................................................................................................48 VIII. DFS ............................................................................................................................ 53 1. Gii thiu .......................................................................................................................53

-2-

2. Ci t DFS role service ................................................................................................ 54 IX. AD RMS ........................................................................................................................57 1. Khi qut v AD RMS...................................................................................................57 2. Ci t IIS, Enterprise ...................................................................................................57 3. Ci Enterprise ................................................................................................................57 4. Ci t RMS ..................................................................................................................59 5. Kim tra trn my client ................................................................................................ 60 X. Terminal Services ..............................................................................................................61 XI. Network Load Balancing ............................................................................................... 64 1. Mc ch ........................................................................................................................64 2. Cu hnh Network Load Balacing .................................................................................65 XII. Windows Server Core 2008 ........................................................................................... 66 1. Gii thiu ........................................................................................................................... 66 2.Ci t Windows server core 2008 .....................................................................................67 XIII. Read Only Domain Controller ...................................................................................69 1. Vn ............................................................................................................................ 69 2. Thc hin chia site .........................................................................................................70 Chng III: Quy M V Kh Nng ng Dng Thc T Ca Ti ...........................................73 I. Quy M: ............................................................................................................................. 73 II. Kh Nng ng Dng Thc T: ............................................................................................ 73

-3-

LI M U c th p ng c nhng yu cu cn thit t nhng cng vic trong lnh vc cng ngh thng tin th vic thng xuyn nghin cu, tm hiu, phn tch cc cng ngh mi l yu t mang tnh cp thit i vi bt k k s cng ngh thng tin no. Hin nay, a s cc h thng vn cn s dng h thng mng hot ng trong mi trng domain trn nn Windows Server 2003 hoc thp hn. Hin nay th thi gian s dng ca cc h iu hnh ny n hoc qua 10 nm, sp ht c s h tr t microsoft(Windows Server 2000 l in hnh) v nguy c b tn cng t cc l hng l rt cao. Nhng do hot ng ca cc h thng ny cn rt tt, n nh nn qun tr vin rt ngi nng cp h thng mi do phi bt u cu hnh li tt c. V cc dch v mng ca h thng mi c nhiu tin ch thun tin gip ngi qun tr c th qun l nhanh v d dng hn. theo kp thi i v h thng ca mnh c th c h tr tt nht v tng thch vi nhng sn phm mi nh SharePoint 2010, SQL 2010, Windows 7 ta cn phi nng cp h thng sao cho ph hp. tm hiu v qu trnh nng cp h thng t Windows Server 2003 ln Windows Server 2008 v mt s dch v mng ca Window Server 2008, ti xin chn ti: Nghin cu v trin khai cc dch v mng ca h thng windows server 2008. Ni dung ti bao gm ba chng: Chng I: Tng Quan Ti. Chng II: Qu Trnh Thc Hin. Chng III: Quy M V Kh Nng ng Dng Thc T Ca Ti.

-4-

CHNG I: TNG QUAN TI

I.

KHI QUT TI

Tn ti: Nghin cu v trin khai cc dch v mng ca h thng windows server 2008. Cc ni dung chnh ca ti ny l: Nng cp Domain Controller 2003 ln Domain Controller 2008. Nng cp Domain Controller - Domain Group - Domain User

Client tham gia vo Domain. Windows Deployment Service. Windows Backup Server. Cu hnh Network Access Protection. Cu hnh Secure Socket Tunneling Protocol. Internet Information Service 7.0. Distributed File System. Rights Management Services. Terminal Services. Network Load Balancing. Windows Server Core 2008. Read Only Domain Controller.

-5-

CHNG II: CC BC THC HIN TI

I.