Thuc hanh vb

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. Thc hnh vi Visual Basic Bi: Khoa CNTT HSP KT Hng Yn 2. Thc hnh vi Visual Basic Bi: Khoa CNTT HSP KT Hng Yn Phin bn trc tuyn: < http://voer.edu.vn/content/col10383/1.1/ > Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources 3. Ti liu ny v s bin tp ni dung c bn quyn thuc v Khoa CNTT HSP KT Hng Yn. Ti liu ny tun th giy php Creative Commons Attribution 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Ti liu c hiu nh bi: August 22, 2010 Ngy to PDF: August 24, 2010 bit thng tin v ng gp cho cc module c trong ti liu ny, xem tr. 122. 4. Ni dung 1 Bi thc hnh s 1: Ci t Visual Basic v mi trng lm vic ca VB 1.1 Ci t phn mm Visual Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Chy chng trnh Visual Basic 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Thit lp mi trng lm vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4 Lu d n (Project) ra a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5 Chy v ng chng trnh Visual Basic (VB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.6 Vit lnh (Code) cho Form hin th li cho Hello World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.7 S dng cu lnh Debug.Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 16 1.8 S dng Cu lnh InputBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 Bi thc hnh s 2: Bin, mng, hm, th tc v cc cu trc iu khin 2.1 Khai bo, gn v hin th gi tr ca cc loi bin c bn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Khai bo v s dng bin mng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 nh ngha v s dng kiu d liu mi - Kiu bn ghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.4 nh ngha Hm (function) trong Visual Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 23 2.5 nh ngha th tc trong Visual Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 23 2.6 Truyn tham tr cho chng trnh con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.7 Truyn tham chiu cho chng trnh con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.8 Cu trc r nhnh If...Then v If ... ElseIf...Then . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.9 Cu trc a r nhnh Select Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.10 Cu trc lp For . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.11 Cu trc lp Do ... Loop While | Do ... Loop Until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3 Bi thc hnh s 3: S dng cc iu khin c bn trong Visual Basic 3.1 S dng TextBox, Label kt hp vi Command Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2 S dng iu khin Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.3 S dng iu khin CheckBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.4 S dng iu khin ListBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.5 S dng iu khin PictureBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.6 S dng iu khin Image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.7 S dng HscrollBar (Thanh cun ngang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.8 S dng iu khin Timer, Drive, Dir v File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4 Bi thc hnh s 4: S dng cc hp thoi 4.1 S dng cc hp thoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 55 5 Bi thc hnh s 5: S dng Menu v cc thanh cng c 5.1 To menu c nhiu cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.2 To mt Menu ngang c nhiu mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 67 5.3 To mt Menu ngang (Menu bar) n gin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 70 5.4 Vit lnh cho cc mc ca menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 72 5.5 To thanh cng c Toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5.6 Vit lnh cho cc nt trn thanh cng c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5.7 Xy dng chng trnh son tho vn bn n gin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 83 5.8 Xy dng chng trnh nghe nhc n gin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 87 6 Bi thc hnh s 6: To, thao tc vi c s d liu v s dng cc i tng 6.1 To mt bng CSDL trong Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 93 6.2 Kt ni n CSDL s dng i tng ADO Data Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 101 5. iv 6.3 Hin th bng CSDL trong Data Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6.4 Thm mt bn ghi vo bng CSDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 108 6.5 Sa i ni dung ca bn ghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 110 6.6 Tm kim mt bn ghi trong bng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 112 6.7 Loi b (Xo) mt bn ghi khi bng CSDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 114 6.8 S dng cc phng thc ca i tng RecordSet duyt cc bn ghi . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 117 Attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 6. Chng 1 Bi thc hnh s 1: Ci t Visual Basic v mi trng lm vic ca VB 1.1 Ci t phn mm Visual Basic1 ci t Visual Basic 6.0 chng ta cn c b Visual Studio 6.0 (hoc a ci VB ring) lu trong a cng hoc a CD-ROM. Vi b Visual Studio ci t trn a cng, Cc bc thc hin nh sau : B1: Tm v chy file Setup.exe Figure 1.1: Chy file Setup 1This content is available online at . 1 7. 2 CHNG 1. BI THC HNH S 1: CI T VISUAL BASIC V MI TRNG LM VIC CA VB B2: Chn Next Figure 1.2: Chn Next B3: Chn I Accept the Agreement, sau chn (click) Next 12 8. 3 Figure 1.3: Cc iu khon v bn quyn B4: Chn Next 9. 4 CHNG 1. BI THC HNH S 1: CI T VISUAL BASIC V MI TRNG LM VIC CA VB Figure 1.4: Nhp thng tin ng k B5: Chn Custom v chn Next (Hoc c th chn Products ci t cc sn phm ring bit y l cch n gin nht) 12 10. 5 Figure 1.5: La chn sn phm cn ci t B6: Nu mun ci Visual Studio vo th mc khc, click chn Browse. Tip theo chn Next 11. 6 CHNG 1. BI THC HNH S 1: CI T VISUAL BASIC V MI TRNG LM VIC CA VB Figure 1.6: Chn ng dn ci t B7: Chn Continue, Bc tip theo chn OK 12. 7 Figure 1.7: Tin hnh ci t B8: khi tn dung lng a cng, nn b cc thnh phn khng cn thit (b du kim tra i vi mc khng mun ci t) nh hnh 8 di y: Sau chn Continue v ch cho qu trnh ci t kt thc (Finish). 13. 8 CHNG 1. BI THC HNH S 1: CI T VISUAL BASIC V MI TRNG LM VIC CA VB Figure 1.8: Chn cc thnh phn cn ci t 1.2 Chy chng trnh Visual Basic 6.02 Click chn Start Programs MS Visual Studio 6.0 MS Visual Basic 6.0. Sau chn kiu d n l Standard EXE khi c hp thoi hin ra: 21 2This content is available online at . 14. 9 Figure 1.9: Chn kiu d n cn pht trin Sau khi nhn nt Open, th VB s to sn cho chng ta mt Project, c giao din nh hnh di y : 15. 10 CHNG 1. BI THC HNH S 1: CI T VISUAL BASIC V MI TRNG LM VIC CA VB Figure 1.10: Ca s giao din chnh ca Visual Basic 1.3 Thit lp mi trng lm vic3 T ca s chnh, click chn thc n (Menu) Tools, v chn mc options 3This content is available online at . 16. 11 Figure 1.11: t cc tu chn cho mi trng lm vic Hu la chn t ng kim tra c php v t rng phm TAB = 8 (hoc 6 v.v...) 1 2 3 Figure 1.12: t ch kim tra c php v yu cu khai bo bin 17. 12 CHNG 1. BI THC HNH S 1: CI T VISUAL BASIC V MI TRNG LM VIC CA VB Chn Font ch hin th cho vn bn chng trnh ngun. Hy chn font ch l font vntime hoc VK Sans serif. Figure 1.13: Chn font v mu ch cho vn bn chng trnh ngun t rng ca li trn Form : 18. 13 Figure 1.14: t rng cho li Ngoi ra cn nhiu thit lp khc na, yu cu sinh vin t thc hnh ! 1.4 Lu d n (Project) ra a4 lu d n ra a, chn menu File Save Project. Hoc nhn biu tng a mm tr