Trắc Nghiệm_câu Hỏi Ôn Tập

 • View
  12

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mạng máy tính

Text of Trắc Nghiệm_câu Hỏi Ôn Tập

 • THITHIT BT B MMNGNG

  CU HCU HI N TI N TP 1P 1

  Ging vin: ThS. T Nguyn Nht Quang

  Dap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong2210

 • NNI DUNGI DUNG

  1.Lin mng (20 cu)

  2.Gii thiu v TCP/IP (15 cu)

  3.Qun tr IOS v cc thit b Cisco (20 cu)

  4.Chuyn mch lp 2 v giao thc STP (18 cu)

  5.Mng LAN o v giao thc VTP (16 cu)

  6.Tng hp (35 cu)

 • Lin mLin mngng

 • 44

  Cu 1Cu 1ThiThit bt b llp 1p 1 c sc s ddng ng mm rrng ng phn ophn on mn mng LAN lng LAN l (ch(chn 2):n 2):

  a.a. SwitchSwitch

  b.b. NICNIC

  c.c. HubHub

  d.d. RepeaterRepeater

  e.e. RJ45 transceiverRJ45 transceiver

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

 • 55

  Cu 2Cu 2

  SS phn o phn on cn ca dng da dng d liliu xu xy ra y ra tti li lp np no trong m ho trong m hnh OSI:nh OSI:

  a.a. PhysicalPhysical

  b.b. Data LinkData Link

  c.c. Network Network

  d.d. TransportTransport

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

  AdministratorHighlight

 • 66

  Cu 3Cu 3ChChc nng cc nng ca Router la Router l (ch(chn 4):n 4):

  a.a. ChuyChuyn gn giib.b. Ngn ngNgn nga a ng ng c.c. LLc gc giid.d. MM rrng ming min qun qung bng be.e. TruyTruyn thng lin mn thng lin mngngf.f. ChuyChuyn tin tip broadcastp broadcastg.g. ChChn n ngng

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 77

  Cu 4Cu 4Router hoRouter hot t ng tng ti li lp _____, switch hop _____, switch hot t ng tng ti li lp _____, hub hop _____, hub hot t ng tng ti li lp p _____._____.

  a.a. 3, 3, 33, 3, 3

  b.b. 3, 2, 13, 2, 1

  c.c. 3, 3, 13, 3, 1

  d.d. 3, 2, 23, 2, 2

  e.e. 3, 1, 2 3, 1, 2

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 88

  Cu 5Cu 5

  Khi dKhi d liliu u c c ng gng gi i (encapsulation), th(encapsulation), th tt ng gng gi si s ll::

  a.a. Data, Frame, Packet, Segment, BitData, Frame, Packet, Segment, Bit

  b.b. Segment, Data, Packet, Frame, BitSegment, Data, Packet, Frame, Bit

  c.c. Data, Segment, Packet, Frame, BitData, Segment, Packet, Frame, Bit

  d.d. Data, Segment, Frame, Packet, BitData, Segment, Frame, Packet, Bit

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 99

  Cu 6Cu 6

  MMc c ch cch ca via vic phn oc phn on n (segmentation) c(segmentation) ca ma mt bridge lt bridge l (ch(chn n 2):2):

  a.a. TTo thm nhio thm nhiu miu min qun qung bng b

  b.b. TTo thm nhio thm nhiu miu min n ng ng

  c.c. TTo thm nhio thm nhiu bng thng cho cu bng thng cho cc userc user

  d.d. MM rrng ming min qun qung bng b

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

  AdministratorHighlight

 • 1010

  Cu 7Cu 7KiKiu ku kt nt ni ni no sau y co sau y c thth ss ddng ng full duplex (chfull duplex (chn 3):n 3):

  a.a. Hub to hubHub to hub

  b.b. Switch to switchSwitch to switch

  c.c. Host to hostHost to host

  d.d. Switch to hubSwitch to hub

  e.e. Switch to hostSwitch to host

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 1111

  Cu 8Cu 8

  KiKiu cu cp RJ45 UTP np RJ45 UTP no o c sc s ddng ng gigia hai switch:a hai switch:

  a.a. StraigthStraigth--throughthrough

  b.b. Crossover cableCrossover cable

  c.c. Crossover vCrossover vi mi mt CSU/DSUt CSU/DSU

  d.d. Crossover vCrossover vi mi mt router git router gia hai switcha hai switch

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 1212

  Cu 9Cu 9

  KiKiu cu cp RJ45 UTP np RJ45 UTP no o c sc s ddng ng kkt nt ni ci cng COM cng COM ca PC va PC vi mi mt t ccng console cng console ca router hoa router hoc switch:c switch:

  a.a. StraigthStraigth--throughthrough

  b.b. Crossover cableCrossover cable

  c.c. Crossover vCrossover vi mi mt CSU/DSUt CSU/DSU

  d.d. RolledRolled

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

  AdministratorHighlight

 • 1313

  Cu 10Cu 10

  SS nhnh phn phn 10110111 10110111 tng ng vtng ng vi i gigi trtr ththp phn vp phn v ththp lp lc phn:c phn:

  a.a. 69/0x210269/0x2102

  b.b. 183/B7183/B7

  c.c. 173/A6173/A6

  d.d. 83/0xC583/0xC5

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 1414

  Cu 11Cu 11M tM t

  a.a. ThiThit bt b ggi vi v nhnhn thng tin n thng tin thuthuc tc tng mng mngng

  b.b. LLp tp to mo mt mt mch ch o tro trc khi c khi truytruyn gin gia hai tra hai trmm

  c.c. LLp sp s ddng dng dch vch v access access pointspoints

  d.d. ThiThit bt b ss ddng ng a cha ch phphn n ccng ng llc dc d liliuu

  ThiThit bt b/L/LppRouter

  Transport

  Datalink

  Switch Bridge

 • 1515

  Cu 12Cu 12M tM t

  a.a. Ethernet Ethernet c c nh nghnh ngha ta ti ci cc c ttngng

  b.b. TTng hng h trtr flow control vflow control vsequencingsequencing

  c.c. ThiThit bt b cc thth o l o lng khong khong ng ccch ch n mn mt mt mng ng xa xa

  d.d. a cha ch logic logic c sc s ddng tng ti i ttngng

  ThiThit bt b/L/LppDataLink Physical

  Transport

  Router

  Network

 • 1616

  Cu 13Cu 13M tM t

  a.a. a cha ch phphn cn cng ng c c nh nghnh ngha ta ti i ttngng

  b.b. ThiThit bt b tto mo mt mit min n ng ng lln vn vmmt mit min qun qung bng b llnn

  c.c. ThiThit bt b cc thth chia nhchia nh mimin n ng ng vv mimin qun qung bng b

  d.d. ThiThit bt b cc thth tto nhio nhiu miu min n ng ng nhnh hn nhng m hn nhng mng vng vn thun thuc mc mt t mimin qun qung bng b llnn

  e.e. ThiThit bt b khng bao gikhng bao gi chchy full duplexy full duplex

  ThiThit bt b/L/LppDataLink

  Hub

  Router

  Switch

  Hub

 • 1717

  Cu 14Cu 14NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::

  a.a. 5, 55, 5

  b.b. 5, 15, 1

  c.c. 4, 14, 1

  d.d. 1, 11, 1

  e.e. 1, 41, 4

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 1818

  Cu 15Cu 15NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::

  a.a. 7, 27, 2

  b.b. 2, 22, 2

  c.c. 2, 12, 1

  d.d. 4, 14, 1

  e.e. 6, 16, 1

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

  AdministratorHighlight

 • 1919

  Cu 16Cu 16NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::

  a.a. 5, 15, 1

  b.b. 7, 17, 1

  c.c. 2, 12, 1

  d.d. 4, 14, 1

  e.e. 6, 16, 1

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 2020

  Cu 17Cu 17NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::

  a.a. 3, 23, 2

  b.b. 3, 33, 3

  c.c. 8, 38, 3

  d.d. 11, 311, 3

  e.e. 3, 13, 1

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 2121

  Cu 18Cu 18NhNhng thing thit bt b nno do di y i y c sc s ddng ng phn ophn on mn mng LAN:ng LAN:

  a.a. HubsHubs

  b.b. RepeatersRepeaters

  c.c. SwitchesSwitches

  d.d. BridgesBridges

  e.e. RoutersRouters

  f.f. TTt ct c u u ngng

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

 • 2222

  Cu 19Cu 19MMt PC kt PC kt nt ni i n mn mt switchA. SwitchA nt switchA. SwitchA ny y lli ang ki ang kt nt ni vi vi mi mt router qua ct router qua cng E0 cng E0 c a cha ch 192.168.5.33/27. PC n192.168.5.33/27. PC ny cy c thth ssddng ng a cha ch IP nIP no do di yi y::

  a.a. 192.168.5.5192.168.5.5

  b.b. 192.168.5.32192.168.5.32

  c.c. 192.168.5.40192.168.5.40

  d.d. 192.168.5.63192.168.5.63

  e.e. 192.168.5.75192.168.5.75

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • 2323

  Cu 20Cu 20Xem hXem hnh. Khng thnh. Khng th ping giping gia hai host. Ca hai host. Cn phn phi i (ch(chn 2):n 2):

  a.a. PhPhi si s ddng mng mt crossover cablet crossover cable

  b.b. PhPhi si s ddng mng mt rollover cablet rollover cable

  c.c. PhPhi i t subnet masks lt subnet masks l 255.255.255.192255.255.255.192

  d.d. PhPhi i t subnet masks lt subnet masks l 255.255.255.0255.255.255.0

  e.e. CCn phn phi i t defaul gateway cho mt defaul gateway cho mi hosti host

  AdministratorHighlight

  AdministratorHighlight

  Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

 • GiGii thii thiu vu v TCP/IPTCP/IP

 • 2525

  Cu 1Cu 1

  Giao thGiao thc c c sc s ddng ng ccu hu hnh nh a a chch IP