Uchwyty pewag BLCW

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner BLCW

Transcript

 • PL

  E Owners Manualpewag safety plate lifting clamp BLCW

  F Mode demploiPinces tles de scurit pour plaques pewag BLCW

  N pewag veiligheidsplatenhijsklem BLCW

 • D

  Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owner's manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer! Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  2

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu noycowego do bezpiecznego podnoszenia BLCW firmy pewag Spis treci

  3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7

  1. Informacje oglne Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku wtpliwoci prosz skontaktowa si z dostawc. Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. W oparciu o wieloletnie dowiadczenie i zapewnienie jakoci w procesie produkcji pewag austria GmbH gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Uchwyt BLCW firmy pewag posiada dwie szczki zaciskowe, wyoone specjalnym tworzywem, chronicym adunek przed uszkodzeniem. Uchwyt BLCW nadaje si do pionowego podnoszenia i transportu wielu rnych produktw o rwnolegych, paskich bokach, jak np. pyt z elaza i metali nieelaznych, elementw konstrukcyjnych, aluminium, drewna, tworzywa sztucznego, betonu i kamienia naturalnego z wyjtkiem betonu surowego. Uchwyt nie uszkadza podnoszonego adunku. Uchwyt jest zablokowany w pozycji otwartej. Poprzez podniesienie dwigni i przesunicie do gry ucha nonego uchwyt zamyka si i jest gotowy do podnoszenia adunku. W chwili odkadania adunku uchwyt automatycznie si otwiera. Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia BLCW firmy pewag moe w jednej operacji podnosi lub transportowa tylko jeden (1) element. Uchwyt jest wyposaony w zatrzask, wobec czego przy przesuwaniu bez adunku pozostaje w pozycji otwartej. Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia BLCW mog by stosowane do podnoszenia wyej wymienionych materiaw pojedynczo, parami lub mona stosowa kilka uchwytw jednoczenie. Stosujc dwa uchwyty naley pamita, aby oba byy obcione rwnomiernie. W tym celu zaleca si wykorzystanie elementu wywaajcego. Inne dokumenty techniczne otrzymaj Pastwo u producenta.

  3

  PL 1. Informacje oglne 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 3. Sposb uycia 4. Przepisy bezpieczestwa 5. Podnoszenie 6. Konserwacja/Przegld 7. Demonta/Monta 8. Kontrola 9. Usuwanie 10. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 11. Gwarancja 12. Warunki i postanowienia 13. Kontrola bezpieczestwa 14. Harmonogram kontroli

 • 3. Sposb uycia Otwarty uchwyt nasadzi na podnoszony element tak, aby noyce uchwytu w caoci go obejmoway. Naley upewni si, e paszczyzna, o ktr oparty jest uchwyt, jest wolna od zabrudze, smaru, oleju, korozji i zanieczyszcze; dopiero wtedy mona przekrci dwigni bezpieczestwa. Uchwyt zamknie si, kiedy dwig rozpocznie operacj podnoszenia. Naley obserwowa t operacj do momentu, gdy uchwyt zacinie si; wtedy mona kontynuowa podnoszenie. Kiedy adunek osignie miejsce przeznaczenia, naley opuci hak dwigowy, tak by uchwyt by cakowicie nieobciony, tzn. eby acuch dwigowy nie by napity, a uchwyt mg wraz z acuchem swobodnie si porusza. Teraz naley zamkn dwigni bezpieczestwa. Uchwyt nadaje si teraz do natychmiastowego ponownego uytku lub mona go przechowywa w otwartej pozycji.

  4. Wskazwki bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem uchwytu do podnoszenia BLCW prosimy o staranne przeczytanie poniszych przepisw bezpieczestwa! Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa oraz bezpieczestwa produktu wymaga si, aby uchwyt do podnoszenia by co najmniej raz (1x) w roku sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych informacji prosz skontaktowa si z pewag austria GmbH.

  Temperatura Uchwyt do podnoszenia BLCW firmy pewag moe by eksploatowany w temperaturze od -10C do +30C. W przypadku innych temperatur eksploatacji naley zasign porady dostawcy.

  Obcienia W zwizku z duym zasigiem chwytu nasze uchwyty nadaj si doskonale do podnoszenia i transportu wielu rnych elementw. Szczk zaciskowych nie wolno przykada do powierzchni ukonych lub stokowych. Jeeli hak dwigowy nie ma zabezpieczenia i/lub jest za duy lub za ciki, naley zastosowa acuch z piercieniem do podwieszania o dugoci ok. 75 cm (30 cali) i gruboci, odpowiadajcej bezpiecznemu maksymalnemu dopuszczalnemu obcieniu roboczemu (WLL) uchwytu. W ten sposb zapobiegnie si sytuacji, e operator dwigu spuci hak z adunkiem za daleko w d i adunek zsunie si z ucha nonego. Przy bezporednim zawieszaniu adunku na haku dwigowym z zabezpieczeniem naley zwrci uwag, aby hak mg swobodnie porusza si w uchu nonym.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia naley przestrzega nastpujcych wytycznych: Nie pracowa z uchwytem, ktry nie podlega kontroli. W trakcie podnoszenia zachowa bezpieczny odstp i nigdy nie przebywa pod wiszcym ciarem. Nie stosowa uszkodzonego uchwytu. Uszkodzony uchwyt odda do naprawy do pewag austria GmbH lub innego

  autoryzowanego zakadu specjalistycznego. W przypadku wtpliwoci skontaktowa si z dostawc. Nie podnosi wicej ni jedn pyt jednoczenie. Nie podnosi elementw ciszych ni maksymalny dopuszczalny udwig, podany wyranie na uchwycie lub

  certyfikacie. Nie podnosi elementw grubszych lub cieszych ni rozwarcie szczk, podane wyranie na uchwycie lub

  certyfikacie. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo lin lub

  acuchw, a kt pomidzy nimi nie moe przekracza 60. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa trawers (usztywnion belk

  balansow) i odpowiednio dugie liny lub acuchy, tak aby ucho none uchwytu nie byy obcione siami bocznymi.

  Uchwytu nie zakada na powierzchnie adunku zbiegajce si ukonie lub stokowo. Usun z pyty w punkcie mocowania uchwytu wszelkie zabrudzenia, smary, olej, korozj. Uchwyt jest przeznaczony wycznie do stosowania w normalnych warunkach atmosferycznych.

  Ostrzeenie Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim

  przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia. Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze. Uchwyt naley raz w miesicu podda zapobiegawczej konserwacji (patrz rozdzia 6 Konserwacja).

  4

  PL

 • Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). Zmiany takie mog naruszy funkcjonalno i bezpieczestwo uchwytu. W przypadku samodzielnie dokonanych zmian ustaje odpowiedzialno za produkt oraz wygasa gwarancja.

  Z tego te powodu naley stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Nierozsdne uytkowanie uchwytu i/lub nieprzestrzeganie wszystkich polece i ostrzee, zawartych w niniejszej

  instrukcji obsugi, moe skutkowa zagroeniem zdrowia uytkownika i/lub osb w jego otoczeniu.

  5. Podnoszenie Naley sprawdzi, czy maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL) oraz rozwarcie szczk uchwytu

  (wygrawerowane w szczkach) odpowiadaj podnoszonemu ciarowi. Zamocowa uchwyt na podnoniku. Albo

  - bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli D, - albo za pomoc liny lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl D

  Naley upewni si, e wszystkie elementy mocujce zostay sprawdzone i charakteryzuj si odpowiedni obcialnoci.

  Naley pamita, aby ogniwa mocujce i czniki miay odpowiednie rozmiary i aby uchwyt porusza si swobodnie w haku.

  Naley sprawdzi, czy uchwyt nie ma widocznych uszkodze. Naley sprawdzi ucho none