Uchwyty pewag VCW, SVCW

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner VCW, SVCW

Transcript

 • PL Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia VHPW VMPW/SVMPW VUW/SVUW VUW

  EOwners Manual pewag safety plate lifting clamp

  FMode demploi Pinces de levage de scurit pour plaques pewag

  N Gebruikershandleiding pewag veiligheidsplatenhijsklem

  Instrukcja obsugi Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia pewag VCW/SVCW VEUW-A

  VHPW VMPW/SVMPW VUW/SVUW VUW-R VHPUW VJPW/VJPUW

  Owners Manual pewag safety plate lifting clamp VCW/SVCW VEUW-A VHPW VMPW/SVMPW VUW/SVUW VUW-R VHPUW VJPW/VJPUW

  Mode demploi Pinces de levage de scurit pour plaques pewag VCW/SVCW VEUW-A VHPW VMPW/SVMPW VUW/SVUW VUW-R VHPUW VJPW/VJPUW

  Gebruikershandleiding pewag veiligheidsplatenhijsklem VCW/SVCW VEUW-A VHPW VMPW/SVMPW VUW/SVUW VUW-R VHPUW VJPW/VJPUW

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer. Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu do bezpiecznego podnoszenia VCW/SVCW, VEUW-A, VHPW, VMPW/SVMPW, VUW/SVUW, VUW-R, VHPUW, VJPW/VJPUW firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne 32. Opis funkcji 33. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 44. Przepisy bezpieczestwa 45. Podnoszenie 56. Konserwacja/Przegld 67. Demonta/Monta 6- VCW/SVCW / VCEW/VHPW - VMPW / VEMPW / SVMPW - VUW/SVUW/VUW-R/VHPUW 8. Kontrola 79. Usuwanie 710. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 811. Gwarancja 812. Warunki i postanowienia 813. Kontrola bezpieczestwa 914. Harmonogram kontroli 9Zacznik Schemat obcie 29

  Bezpieczne podnoszenie 30

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Opis funkcji Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia firmy pewag zawdziczaj swoj nazw i swoj popularno mechanizmowi bezpieczestwa, skadajcemu si z urzdzenia blokujcego, spryny napinajcej i dwigni. Po uruchomieniu dwigni innowacyjny mechanizm bezpieczestwa zapewnia stae naprenie wstpne szczki na stalowym arkuszu. W ten sposb unika si zsunicia transportowanego elementu po przyoeniu siy. Z chwil podniesienia belki sia zacisku zwiksza w wyniku dziaania ciaru wasnego adunku na szczki zaciskowe. W chwili odkadania adunku uchwyt uniemoliwia nieprzewidziane poluzowanie blachy.

  3

  PL

 • Dodatkowe informacje na temat uchwytu VUW-R Uchwyt VUW-R zosta zaprojektowany specjalnie jako uchwyt do podnoszenia blach ze stali szlachetnej. W celu uniknicie korozji w wyniku zanieczyszczenia wglem uchwyty zostay wykonane z elementw ze stali szlachetnej, a obudowa i dwignia s niklowane. W ten sposb eliminuje si zanieczyszczenie punktu mocowania uchwytu resztkami wgla i nie jest konieczne pniejsze czyszczenie. Dodatkowe informacje na temat uchwytw VJPW/VJPUW Obowizuje instrukcja dla uchwytw VCW/VUW z nastpujcym uzupenieniem: Uchwyt do podnoszenia VJPW/VJPUW zosta zaprojektowany specjalnie do podnoszenia i transportu w pozycji pionowej (cienkich) pyt. Specjalny ruchomy piercie zbaty powoduje dodatkowy nacisk na podnoszony element, dziki czemu nie ma ryzyka wysunicia si adunku. W przeciwiestwie do innych uchwytw dla uchwytu nie ma okrelonego maksymalnego dopuszczalnego obcienia roboczego (WLL).

  3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia firmy pewag s specjalnie zaprojektowanymi urzdzeniami chwytajcymi, sucymi wycznie do podnoszenia i transportu arkuszy blachy stalowej/stalowych konstrukcji o rwnomiernie paskim punkcie mocowania.

  - VMPW/VEMPW/SVMPW Dziki zwikszonemu zakresowi swobodnego ruchu uniwersalnego przegubu nonego uchwyty do podnoszenia VMPW, VEMPW, SVMPW nadaj si w szczeglnoci do przenoszenia arkuszy blachy stalowej/konstrukcji stalowych w pozycji ukonej.

  - VCW-H/VCEW-H/VHPW Ze wzgldu na specjalnie zaprojektowan "tward" szczk oraz "twardy" piercie zbaty uchwyty VCW-H, VCEW-H nadaj si w szczeglnoci do podnoszenia i transportu arkuszy blach stalowych/konstrukcji stalowych o maksymalnej twardoci powierzchni wynoszcej 50 HrC (429 HB, 1450 N/mm2). Uchwyt VHPW jest wyposaony w trzy piercienie zbate, zapewniajce stabiln pozycj adunku, i sprawdza si doskonale w czasie transportu paskownikw ebkowych. Pod zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem uchwytu rozumie si podnoszenie i transport blach stalowych z pozycji pionowej, pozycji poziomej. Przy podnoszeniu z pozycji innej ni pionowa konieczna jest redukcja udwigu (patrz schemat obcie na stronie 29).

  - VUW/VEUW/SVUW/VUW-R/VHPUW Uchwyty VUW, VEUW, SVUW i VHPUW s wyposaone w ucho none z przegubem kardana i nadaj si do podnoszenia z kadej danej pozycji. Uchwyt VUW-R zosta zaprojektowany do transportu arkuszy blach/konstrukcji ze stali szlachetnej o rwnomiernie paskim punkcie mocowania. W przypadku stosowania uchwytu jednoczenie do metali zawierajcych wgiel i arkuszy blachy ze stali szlachetnej istnieje ryzyko zanieczyszczenia blachy wglem! Pod zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem uchwytu rozumie si podnoszenie i transport blach stalowych z pozycji pionowej, pozycji poziomej, pozycji bocznej. Przy podnoszeniu z pozycji innej ni pionowa konieczna jest redukcja udwigu (patrz schemat obcie na stronie 29).

  4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi W celu zapewnienia bezpieczestwa wasnego i naszych produktw uchwyt powinien by co najmniej raz w roku skontrolowany, przetestowany, a w razie potrzeby naprawiony przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia (patrz przykady na stronie 30) Nie stosowa uchwytw, ktre nie zostay sprawdzone lub dla ktrych upyn termin kontroli. Bezwarunkowo zachowa bezpieczny odstp! Zabronione jest przebywanie pod wiszcym ciarem. Nie stosowa uszkodzonych uchwytw. Naley niezwocznie zleci wymian uszkodzonych uchwytw przez

  pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Uchwyty s przeznaczone wycznie do transportu pojedynczych arkuszy blach, nie do transportu ich pakietw. Nie transportowa arkuszy blachy stalowej, ktre swym ciarem przekraczaj maksymalne dopuszczalne

  obcienie robocze (WLL) (patrz dane na uchwycie, certyfikacie, w tabeli i w schemacie obcie na stronie 29). Nie transportowa arkuszy blachy stalowej grubszych lub cieszych ni rozstaw szczk (patrz dane na uchwycie,

  certyfikacie i w tabeli).

  4

  PL

 • Ostronie przy podnoszeniu z pozycji innej ni pionowa! Prosz pamita o redukcji dopuszczalne\go udwigu (patrz strona 29)

  W przypadku stosowania uchwytw parami naley zwrci uwag na odpowiedni dugo pasw lub acuchw. Kt pomidzy nimi nie moe przekroczy 60.

  W przypadku stosowania uchwytw parami naley przestrzega rwnomiernego rozkadu ciaru. Punkt mocowania dobra tak, aby uchwyt nie by umieszczony w czci stokowej podnoszonej belki. Usun z arkusza blachy i w punkcie mocowania wszelkie zabrudzenia, jak smary, korozj, zgorzelin

  walcownicz itp. Dopuszczalna twardo powierzchni nie moe przekracza 37 HrC (345 Hb, 1166 N/mm2). Dla uchwytu VUW-R obowizuje maksymalna twardo 30 HrC (283 Hb, 945 N/mm2). Wszystkie uchwyty s przeznaczone do stosowania wycznie w normalnej temperaturze otoczenia i temperaturze adunku.

  Ostrzeenie W uchwytach VCW/SVCW/VCEW naley unika bocznego obcienia ucha nonego. W uchwytach VMPW/VEMPW naley unika bocznego zawiesia MP. Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim

  przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia. Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze