UKNJIŽBA NEKRETNINA U KATASTAR

Embed Size (px)

Text of UKNJIŽBA NEKRETNINA U KATASTAR

UKNJIBA NEKRETNINA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI Kako upisati uknjiiti svoje pravo u katastru nepokretnosti Namera ovog vodia je da korisnicima prui osnovne informacije u vezi postupka upisa u katastar nepokretnosti.

Objanjenja i uputstva u ovom vodiu data su za neke tipine i opte sluajeve, i primenjiva su samo u podrujima gde je izraen katastar nepokretnosti, kao osnovna i javna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima. Veliki posao izrade katastra nepokretnosti je u toku, a plan zavretka izrade katastra nepokretnosti na celokupnoj teritoriji Republike Srbije je do 2010. godine. U podrujima gde i dalje postoji zemljina knjiga, posao uknjibe prava na nepokretnostima obavlja se u nadlenom optinskom sudu, sve do momenta preuzimanja podataka iz zemljine knjige od strane Republikog geodetskog zavoda (dalje: RGZ) i izrade katastara nepokretnosti za to podruje. Sadraj: 1. Utvrdite gde je lokalna sluba RGZ-a koja je nadlena za upis prava na nepokretnosti 2. Utvrdite status nepokretnosti u katastru 3. Pripremite dokumentaciju 4. Platite takse i naknade 5. Sastavite zahtev za uknjibu 6. Predajte zahtev za uknjibu sa prateom dokumentacijom u nadlenu slubu RGZ-a 1) Utvrdite gde je lokalna sluba RGZ-a koja je nadlena za upis prava na nepokretnosti Nadlena sluba je uvek ona koja obuhvata podruje na kojoj se nepokretnost nalazi. Spisak svih centara i slubi za katastar nepokretnosti, sa kontaktima, moete nai na internet stranici RGZ-a http://www.rgz.gov.rs/rgz. 2) Utvrdite status nepokretnosti u katastru Mogunosti i nain upisa prava na odreenoj nepokretnosti zavise pre svega od njenog statusa u katastru nepokretnosti. Zato u drugom koraku utvrdite taj status, uvidom u stanje u katastru nepokretnosti, to se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti (izvoda iz lista nepokretnosti ili prepisa lista nepokretnosti) ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objanjenja od slubenika RGZ-a.

Tek kada se utvrdi taan status nepokretnosti u katastru, moe se za konkretan sluaj utvrditi koje radnje treba preduzeti i koja dokumenta treba pribaviti u cilju eljenog upisa. 3) Pripremite dokumentaciju Kada ste utvrdili status nepokretnosti u katastru potrebno je pripremiti odgovarajuu dokumentaciju. Primera radi, moemo izdvojiti nekoliko tipinih situacija: a) Uknjiba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je prodavac uknjien kao vlasnik Potrebno je pripremiti sledee: Ugovor o kupoprodaji: Na kome su potpisi ugovaraa overeni u sudu. U originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili optini). Sa poreskom klauzulom peatom poreske uprave koji potvruje da je porez na prenos apsolutnih prava regulisan. Sa izriitom i bezuslovnom saglasnou prodavca da kupac moe da uknjii pravo svojine (clausula intabulandi) ako je nema u samom ugovoru, potrebno je priloiti saglasnost u posebnoj pisanoj izjavi prodavca, na kojoj potpis prodavca mora biti overen u sudu. Fotokopija line karte kupca. Ako je kupac pravno lice, potreban je izvod iz Agencije za privredne registre Republike Srbije, u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili u optini). b) Uknjiba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko prodavac nije uknjien kao vlasnik Ako prodavac iz zakljuenog ugovora o kupoprodaji nije uknjien kao vlasnik nepokretnosti, a uknjieno je neko drugo lice, pored dokumenata navedenih pod a), potrebno je priloiti i isprave na osnovu kojih prodavac izvodi svoje pravo od upisanog nosioca prava, ime se dokazuje neprekinut niz osnova sticanja prava (pravni kontinuitet). Ovo znai da je u sluaju da je nepokretnost bila vie puta predmet prenosa vlasnitva, a i dalje je upisana na prvobitnog vlasnika, potrebno da poslednji sticalac dostavi isprave o svim tim prenosima. Pri tome, za sve isprave vai ono to je navedeno za sadraj ugovora o kupoprodaji. Kod ugovora o otkupu stanova u drutvenoj svojini postoji izuzetak od obaveze dokazivanja celokupnog niza osnova sticanja. Naime, ako je na stanu upisano neko drugo drutveno pravno lice

a ne ono koje je dalo stan u otkup, ne treba pribavljati isprave o pravnoj vezi izmeu tih pravnih lica (kontinuitet vlasnitva se dokazuje samo od drutvenopravnog lica koje je zakljuilo ugovor o otkupu u svojstvu prodavca do poslednjeg sticaoca u nizu). v) Uknjiba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je predmet kupoprodaje objekat ipi poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaa), a pravo svojine nije uopte uknjieno Ukoliko je objekat evidentiran na katastarskom planu, pored dokumenata navedenih pod a) ili b), potrebno je priloiti i: Graevinsku i upotrebnu dozvolu (reenje o odobrenju za izgradnju odnosno za upotrebu objekta koje se dobija od nadlene optinske odnosno gradske uprave) U originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili optini). Sa klauzulom pravosnanosti (peatom donosioca reenja kojim se potvruje kada je odluka postala pravosnana). Ako zemljite nije upisano na investitora iz dozvola, potrebno je pribaviti isprave kojima je stekao pravo na zemljitu. Ako objekat nije evidentiran na katastarskom planu, pored svega napred navedenog, potrebno je i angaovati ovlaenu geodetsku organizaciju koja e izvriti geodetsko snimanje zgrade i prijaviti promenu u katastru nepokretnosti. g) Uknjiba prava korienja na neizgraenom graevinskom zemljitu u dravnoj svojini, na osnovu ugovora o prenosu prava korienja Pored ugovora o prenosu prava korienja, za koji vai sve navedeno za ugovor o kupoprodaji (pod a)), i fotokopije line karte ili izvod iz Agencije za privredne registre za sticaoca, potrebno je pripremiti: Reenje nadlene optinske uprave doneto na osnovu l. 84. Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se utvruje pravo korienja ostalog neizgraenog zemljita u dravnoj svojini: u originalu ipi fotokopija overena da je verna originalu (u sudu ili optini); sa klauzulom pravosnanosti (peatom donosioca reenja kojim se potvruje kada je odluka postala pravosnana). d) Upis hipoteke Ako je na nepokretnosti koja se zalae uknjieno pravo svojine zalonog dunika Potrebno je pripremiti jednu od ovih isprava koje mogu biti osnov hipoteke, i to:

Ugovor o hipoteci Na kome su potpisi ugovaraa overeni u sudu. U originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili optini). Sa izriitom i bezuslovnom saglasnou vlasnika da poverilac moe upisati hipoteku na njegovoj nepokretnosti (clausula intabulandi). Ugovor o hipoteci moe biti zaseban ugovor, ili deo ugovora koji ureuje dug (zajam, kredit i drugo). Zalona izjava Sve to je navedeno za ugovor o hipoteci vai i za zalonu izjavu. Zalonu izjavu daje vlasnik nepokretnosti koja se zalae. Reenje nadlenog suda kojim se prihvata sporazum stranaka o obezbeenju potraivanja zasnivanjem hipoteke, prema Zakonu o izvrnom postupku. Ako nepokretnost koja se zalae nije uknjiena U ovom spuaju hipoteka se moe upisati na osnovu ugovora o hipoteci ili zalone izjave, pored kojih je potrebno priloiti: Graevinsku dozvolu (reenje nadlene optinske, odnosno gradske, uprave o odobrenju za izgradnju objekta koji se zalae): u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili optini). sa klauzulom pravosnanosti (peatom izdavaoca reenja kojim se potvruje kada je odluka postala pravosnana). ) Brisanje hipoteke Da bi se hipoteka brisala, odnosno ispisala, potrebno je priloiti pismenu izjavu poverioca da pristaje na ispis. Ako potraivanje nije izmireno, potpis poverioca na izjavi mora biti overen kod suda. Izjava mora biti predata u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili optini). 4) Platite takse i naknade Uz pripremljenu dokumentaciju, potrebno je platiti i republiku administrativnu taksu i odgovarajue naknade. Kao dokaz o izvrenim uplatama nadlenoj slubi RGZ-a predaju se original uplatnice. Prilikom podnoenja zahteva potrebno je predati dokaz o plaenoj administrativnoj taksi,

dok se naknada moe platiti naknadno, u roku od 15 dana od dana dobijanja reenja, kojim se dozvoljava upis. 5) Sastavite zahtev za uknjibu Zahtev za uknjibu mora da sadri sledee elemente: Kome se upuuje (najee je to nadlena sluba RGZ-a) ta se zahteva-trai? Ko zahteva-trai (ime i prezime, odnosno naziv, i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomonika ukopiko ih ima)? Potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlaenog lica. Pored ovih obaveznih elemenata, zahtev moe da sadri i druge navode za koje podnosilac smatra da su od znaaja za odluivanje. Ako zahtev podnosi zastupnik ili punomonik, uz zahtev je potrebno priloiti i odgovarajui dokaz o svojstvu zastupnika, odnosno punomoje. Zahtev za upis hipoteke mogu podneti vlasnik nepokretnosti, dunik ili poverilac. 6) Predajte zahtev za uknjibu sa prateom dokumentacijom u nadlenu slubu RGZ-a Sve navedene radnje(kompletnu uknjibu) za Vas obavlja Real House Va servis za nekretnine.

Uknjieno vie vredi.