Click here to load reader

Uppföljning ur e. kategoristyrningsperspekv · PDF file uppföljning och sammanställning av KPI:er och data på en aggregerad nivå Leverantörsdialog- avtals- och upphandlingsstöd

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uppföljning ur e. kategoristyrningsperspekv · PDF file uppföljning och...

 • Uppföljning ur e. kategoristyrningsperspek5v

  Robin Ingbrant och Anna Halvordsson

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Agenda

  §  Intro FMV

  §  Kategoristyrt inköp och uppföljning

  §  Roller för a; kunna

 • Upphandling av materiel och tjänster

  Stöd i

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Upphandling är en vik5g del av uppdraget •  Köpa ny;, se

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Agenda

  §  Intro FMV

  §  Kategoristyrt inköp och uppföljning

  §  Roller för a; kunna

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Kategoristyrning syDar 5ll a. skapa möjligheter 5ll bra affärer

  •  Faktabaserat nulägesunderlag

  •  Ta fram en väl fungerande kategoristrategi

  •  Bä.re kravställning

  •  Kon5nuerlig uppföljning

  •  Effek5vare intern kommunika5on

  •  Hög måluppfyllelse

  SyDe med projekten

  inom kategori- styrning

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Processen sträcker sig från ini5al etablering 5ll uppföljningen av realiserade effekt

  Etablera kategoriteam

  Analysera inköpsvolymer

  Analysera produkt-/ tjänste-

  karakteris

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Besparing beräknas från framtagning av kategoristrategin 5ll förvaltning

  Kategoristrategi Scenarier + Plan +

  Konsekvensanalys

  Implementering Upphandling +

  Processförändringar + kommunika

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Prak5skt exempel från kategoristrategi 5ll uppföljning - Kontorsmaterial

  1

  2

  3

  •  Tvingande standardiserat bassor

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  E. uppföljningsverktyg skapas som hjälpmedel i förvaltningsfasen

  10

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

  Implementerat / Säkrat (mkr)

  URall realiserat Jan- Dec 2017 Totalt

  2017 uppgick säkrad besparing

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Agenda

  §  Intro FMV

  §  Kategoristyrt inköp och uppföljning

  §  Roller för a; kunna

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  C Avdelning

  C Enhet

  Kategoriledare Inköpare Inköpssamordnare

  C Avdelning

  Inköpsanaly5ker senior Inköpsanaly5ker Strategisk inköpare

  Övergripande ansvar för tilldelade kategorier

  • Strategiskt, taktiskt och operativt ansvar för tilldelade kategorier

  • Genomför avrop och beställningar

  • Ansvara för att hålla samman den övergripande kategoriplanen

  • Ansvara för förvaltning av KPI:er, BI-rapp., metoder, verktyg, kategoristruktur och utb.material

  Controller

  • Ansvarar för uppföljning och sammanställning av KPI:er och data

  på en aggregerad nivå

  Leverantörsdialog- avtals- och upphandlingsstöd

  Analys, uppföljnings-, verktygs- och datastöd

  Kommersiella roller för a. kunna 5llämpa kategoristyrning och uppföljning

  C Avdelning

  Kunddialog- och uppföljningsstöd

  • Ansvara för tilldelade kategorier genom kategoristyrnings- processens samtliga faser

  • Ansvara för resultat (beslutade KPI:er) enligt målsättning

  • Ansvara för dialogen med kunder och avropare ‒  Information och

  utbildning ‒  Felbeteenden ‒  Behov

  • Uppföljning

  • Genomför affärsmanna- mässiga upphandlingar

  • Ansvarar för avtalsfrågor och leverantörsdialog

  • Metodstöd i strategiarbetet

  • Projektledare vid implementering av kategoristrategier av större dignitet

 • VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE

  Avtalsuppföljning är en ak5vitet av flera inom inköpsuppföljning på FMV

  Analys av beställare: •  Fakturor •  Orderkvalité •  Avtalstrohet •  Beställning enligt fullmakt

  Analys av opera5vt inköp: •  Led

 • Summering och tack!

  Sidnr: 14 18-03-22

 • Sidnr: 15 18-03-22

Search related