Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

Embed Size (px)

Text of Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  1/17

  Sadržaj:

  1. Uvod............................................................................................................................................2

  2. Teorijske osnove..........................................................................................................................32.1. Karakteristike globalne autoindustrije..................................................................................3

  2.2. Promene u okruženju i primena novih tehnologija...............................................................6

  2.3. Uče!e odeljenja "a istraživanje i ra"voj u proi"vodnji automobila.....................................#

  2.$. Trendovi ekolokih vo"ila.....................................................................................................#

  2.%. &ibridna vo"ila i 'plug in( hibridna vo"ila..........................................................................)

  3. Praktične osnove sa primerima u kompaniji “Porsche”...........................................................1*

  3.1. +storijat i poslovanje kompanije ,Pors-he'........................................................................1*

  3.2. Uvoenje hibridnih i elektro motora u Pors-he automobile...............................................1*

  3.3. /a"log potrebe "a inova-ijom.............................................................................................11

  3.3.1. 0odel Pors-he aenne ehbrid................................................................................11

  $.3.2. 0odel Pors-he )1# 4pder &brid..............................................................................12

  3.3.3. 5lektrični Pors-he e/u /oadster................................................................................13

  3.$. ilj inova-ije.......................................................................................................................1$

  3.%. /e"ultati sprovoenja inova-ija..........................................................................................1$

  $. 7aključak...................................................................................................................................1%%. 8iteratura....................................................................................................................................16

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  2/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  1. Uvod

  Prola"e!i kro" ra"ne kri"e automobilska industrija beleži rast na globalnom nivou odsvoga nastanka9 tako da je čini interesantnom "a uvoenje novih tehnologija9 be" kojih se nemože "amisliti uspeno poslovanje danas. 0eutim u dananje vreme9 automobilska industrijanala"i se trenutno u najtežoj situa-iji po"natoj u skorijoj istoriji. :ilo je i ranije auto kri"a kao posleratna kri"a u ;emačkoj ili američka natna kri"a9 ali ono to trenutnu kri"u i"dvaja odostalih i čini je utoliko ve!om je to to se radi o globalnoj auto kri"i9 gde niko nije poteen. 4viekonomski stručnja-i slažu se u jednoj stvari da je i"la" i" kri"e mogu! jedino odlučnom9silovitom i ujedinjenom ak-ijom svih najvažnijih ekonomija.

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  3/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  svojim vo"ilima. ;ove kon-ep-ije i nova tehnička reenja9 u" po"nate probleme sa osilnimgorivima9 doprine!e i ve!oj primeni hibridnih putničkih vo"ila u bliskoj budu!nosti9 to je odvelikog "načaja kako "a potroače koji !e ostvarivati utede9 tako i "a planetu u globalu kro"smanjenje emisije tetnih gasova.

  4ve vie "emalja postaje odgovorno prema planeti9 pa prema tome pokuavaju da smanje"agaivanje. @elike autokompanije ih u tome podržavaju ali i prate želje svojih kupa-a. 7bogtoga se vri veliki broj istraživanja9 a sve u -ilju stvaranja automobila koji ne!e "agaivatiokruženje tetnim gasovima i bukom9 imati dovoljno dobre perormanse da "adovolji želje i potrebe kupa-a= ba kao i 4U4 motori> i na kraju da -ena vo"ila ne bude previsoka.

  i ve!a složenost automobila i poslovnog modela karakteriu auto industriju na početku21. veka. ?ve navedene promene i i"a"ovi u okruženju "ahtevaju optimi"a-iju i daljura-ionali"a-iju proi"vodnog pro-esa9 smanjivanje složenosti proi"voda9 stvaranje dugoročnihodnosa sa dobavljačima9 strateku saradnju sa drugim auto proi"voačima ="ajedničko ulaganje9strateka alijansa ili 0BC>9 brži ra"voj novih modela9 usavravanje menadžerskih vetina9snižavanje trokova i vre ogroman pritisak na auto proi"voače da prilagode9 optimi"uju ira-ionali"uju svoje poslovanje i proi"vodne kapa-itete9 da smanje trokove9 da inoviraju9 buduleksibilniji i vie okusirani na "ahteve i potrebe kupa-a. =0adi!9 2**).>

  Cuto industrija je globalna po svom karakteru i godinje proi"vodi vie od %* milionalakih vo"ila9 predstavlja stub na-ionalne ekonomije9 perjani-a je ekonomskog ra"voja i snažno je

   pove"ana sa prate!im industrijama kao to su industrije komponenti9 sirovina i materijala9 nakoje je imala ogroman uti-aj na na-ionalnom nivou. Dirom sveta9 auto industrija "apoljavamilione ljudi direktno i desetine miliona indirektno9 pa je postala ključna industrija i jedinstvenekonomski enomen u 2*. veku. =0adi!9 2**).> Cuto industrija je po"i-ionirana kao stratekaindustrija u mnogim "emljama9 često je simbol na-ionalnog prestiža9 u velikoj meri utiče nastvaranje dodate vrednosti i drutvenog bruto proi"voda9 ulaže ogroman nova- u istraživanje ira"voj9 kapitalnointen"ivnog je karaktera9 obe"beuje velike iskalne prihode i ima ogroman"načaj u ra"voju spoljne trgovine i direktnih stranih investi-ija. 7bog velikog "načaja i uti-aja na

  3

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  4/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  na-ionalnu ekonomiju9 vlade mnogih "emalja tite lokalnu auto industriju ra"nim protek-ionističkim merama =-arina9 uvo"ne kvote9 tarie9 lokalno uče!e> i pomažu joj da opstaneu periodima kri"a i re-esija =npr. stimula-ije kup-ima "a kupovinu novih automobila9 davanje povoljnih "ajmova auto proi"voačima>. =0-+vor9 &umphres9 0-Clee9 2*1*>

  Cutomobilska industrija je integrisana industrija jer se oslanja na podrku drugihindustrija koje proi"vode ra"novrsne materijale i komponente koje ona koristi. Cutomobil jeobično sastavljen od 2*.*** do 3*.*** delova9 a ni najve!i proi"voači ne mogu samostalno da proi"vedu sve delove. Prema tome9 auto proi"voači moraju da i"vre outsour-ing proi"vodnje=spoljni i"vori snabdevanja> ili da kupe gotove proi"vode =kao to su gume i akumulatori>9uključuju!i proi"vode proi"vedene u inostranstvu. Cuto industrija je i"u"etno kon-entrisana tj. postoji mali broj velikih kompanija koje imaju ogromnu snagu =oligopol> na strani auto proi"voača i dobavljača usled talasa merdžera9 akvi"i-ija i alijansi tokom 1))*tih9 pa sve dodanas. =Eells9 ;ieuFenhuis9 2*12>

  Cuto industrija počiva na jakoj regionalnoj strukturi iako je postala vie integrisana naglobalnom nivou od sredine 1)#*tih.  /egionalna proi"vodnja teži da "adovolji regionalnu tražnju po obimu i karakteristikama miksa vo"ila i nagomilana je na loka-ijama gde postoje "načajnekoristi od lokalne ekonomije. To je imalo "a re"ultat da lokalni9 na-ionalni i regionalni lan-ivrednosti u auto industriji budu 'ugneženi( unutar globalnih organi"a-ionih struktura i poslovnih odnosa najve!ih irmi. 4tvaranje ogromne i"vo"ne platorme u povoljnim područjima=sa prednostima> i potom i"vo" automobila i kamioneta irom sveta ima jo smisla9 ali se vode!iauto proi"voači ipak okusiraju na postavljanje proi"vodnog kapa-iteta u "emlji doma!ina da biobe"bedili br"u reak-iju usled promena tržinih trendova9 skratili vreme isporuke i da bi i"begliri"ik od promene devi"nog kursa koji raste kada se automobili isporučuju i" "one jedne valute udrugu =slabljenje jena prema U4< čini japanske automobile i"ve"ene u 4C< jetinijim u tommomentu>.

  jer su ključni delovi i moduli =sedita9 motori9 transmisija i paneli karoserije>veliki9 teki i često lomljivi to pove!ava transportne trokove9 a sa druge strane prihvatanje iimplementa-ja 'lean( proi"vodnih tehnika =Tojotini prin-ipi i tehnike> i ve!a ra"novrsnost vo"ilauti-ala je da se "adrži proi"vodnja delova bli"u abrike "a "avrnu montažu "bog G+T =justintime> isporuka delova9 malih "aliha i kra!eg roka isporuke. =0adi!9 2**).> 7asi!enost tržita ivisoki nivoi motori"a-ije podstakli su rasprivanje pogona "a "avrnu montažu irom sveta.Poto su ra"vijena tržita "asi!ena9 anse "a dalji rast se vide na tržitima u ra"voju =C"ijskoPa-iički region9 +stočna 5vropa9 :/+ :ra"il9 /usija9 +ndija i Kina>9 a auto proi"voači moraju posebno ra"vijati strategije "a "rela tržita i "a tržita u ra"voju.

  $

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  5/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  . ;a taj način9 auto proi"voači alo-iraju trokove ra"voja i ostale iksnetrokove na ve!i broj jedini-a i iskori!avaju prednosti ekonomije obima.

  2.2. Promene u okruženju i primena novih tehnologija

  Dto se tiče promena na strani ponude9 i"menjene potrebe kupa-a i želja da posedujuvo"ilo sa vie unk-ionalnosti9 primoravaju auto proi"voače da ponude vie ra"ličitih modelavo"ila9 stavljaju!i naglasak na modelima koji pripadaju pojedinim tržinim niama9 a to jei"a"valo usitnjavanje proi"vodnje tj. smanjivanje obima po modelu vre!i pritisak na

   produktivnost9 trokove9 -ene i potrebu da se ra-ionali"uje i bolje optimi"uje proi"vodni sistem.Cuto proi"voači moraju da dieren-iraju svoje modele automobila i prilagode ih -iljnimtržitima. Pojedini auto proi"voači nisu dovoljno okusirani na promene u "ahtevima kupa-a9 pačesto ra"vijaju i lansiraju automobile koji ne "adovoljavaju potrebe -iljnih tržinih segmenata.Pre globalne ekonomske kri"e i" 2**#. godine9 auto proi"voači su se oslanjali na jetine kreditei i"vore inansiranja i -enovne popuste koje su odobravali kup-ima automobila da bi rasprodalivo"ila sa "aliha i pove!ali tržino uče!e9 ali se to odra"ilo na smanjenje proitabilnosti. =0adi!92**).>

  %

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  6/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  Alavni trend u auto industriji u protekloj de-eniji je bila ekspan"ija tradi-ionalnihsegmenata vo"ila sa tako"vanim '-rossover( vo"ilima i vo"ilima namenjenim pojedinimtržinim niama. Tradi-ionalnoj C: klasiika-iji segmenata vo"ila =C segment su maliautomobili npr. Hord Ka9 /eno Tvingo9 @E 8upoI : segment Hord Hiesta9 @E Polo9 /eno lioI

  segment Hord Hokus9 @E AolI porodični automobili < segmenta npr. Hord 0ondeo i @EPasatI '5Je-utive( segment npr. 0er-edes 5 klasa9 :0E serija %> dodata su 4U@ vo"ila = sport utilit vehicle  t"v. džipovi>9 0P@ =minivanovi> itd. Po pitanju količina9 ovaj trend poka"ujeslede!e u 5vropi je 1))*. godine ponueno ukupno 1#L modela automobila9 a to je pove!anona ukupno 31% modela u 2**3. godini. =0-+vor9 &umphres9 0-Clee9 2*1*>

  Uporedo sa pove!anjem broja modela9 pove!an je i broj tipova karoserija automobila.:roj tipova karoserija koje su proi"veli prvih osam proi"voača vo"ila u 5vropi je duplirani"meu 1))*. i 2**2. godine9 sa pove!anjem od ## na 1L) čime se potvruje trendautomobilskog tržita ka diver"iika-iji i segmenta-iji. 4vako vo"ilo i" prethodno navedene C:klasiika-ije segmenata9 proi"vodi se u vie varijanti to dodatno pove!ava složenost u ra"voju9

   proi"vodnji i snabdevanju.Gedna od važnih promena u okruženju jeste promena u tražnji koja postaje sve viedieren-irana i uka"uje na rastu!u tenden-iju polari"a-ije potreba kupa-a na dve ekstremne grupeautomobila tj. automobile koji predstavljaju veliku vrednost "a uloženi nova- = i i"u"etno atraktivne automobile velike vrednosti sa puno 'emotivnih(osobina i prepo"natljivosti =imidž9 marka9 inova-ije N :0E9 Cudi9 0er-edes>. ;ekadadominantno uče!e segmenta '( =@E Aol9 ?pel Cstra9 /enault 0egane> naglo se smanjuje igotovo da je prepolovljeno u poslednjih 1*1% godina u ;emačkoj na primer. +"a ovih promenase nala"e uglavnom kup-i malih automobila i" segmenta 'C( =/enault TFingo9 @E 8upo9&undai i1*9 Toota Cgo9 hevrolet 4park> i ':( =/enault lio9 @E Polo9 ?pel orsa> kojiočekuju sve vie i vie od automobila9 ali po istoj -eni.

  Pored toga9 stvara se jo jedan poreme!aj na tržitu "bog jetinih automobila9 "a kojimaraste interes na ključnim tržitima u ra"voju kao to su +ndija i Kina. U ovim "emljama9 lokalne pridoli-e su -iljale novu ba"u kupa-a sa niskim doho-ima9 nude!i im i"u"etno jetina vo"ila.?vaj trend !e se verovatno nastaviti9 naročito u +stočnoj i Gužnoj C"iji i može imati uti-aj i i"vanovih podregiona jer tehnologije i jetin lana- vrednosti postaju "reliji. Cutomobil ;ano indijskeTate prodaje se "a 1.L2% 5U/ i -ilja indijske kup-e koji trenutno vo"e moto-ikle9 skutere itrotočkae. Kompanija je iskoristila inova-ije skoro 1** globalnih dobavljača tokom pro-esara"voja proi"voda9 lo-irala dobavljače bli"u abrike "a inalnu montažu i smanjila trokovelogistike da bi konačno planirala da proi"vodi jedan milion automobila godinje u četiri abrike.Tata dalje planira da premosti dilersku mrežu na ba"i rani"e i pokua da prodaje automobiledirektno kup-ima da bi smanjila trokove logistike. Tako !e se otpremati moduli vo"ila usatelitske9 mini abrike "a "avrnu montažu na i"vo"nim tržitima u Cri-i9 8atinskoj Cmeri-i iGugoistočnoj C"iji. =0adi!9 2**).>

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  7/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  "načajan broj kupa-a može trgovati od moto-ikala do polovnih automobila i konačno novihautomobila9 auto industrija !e se repo"i-ionirati na ovim tržitima sa visokim rastom.

  4ve ve!i pritisak i strožija "akonska regulativa u oblasti "atite životne sredine =emisijaugljen dioksida9 stepen re-ikliranosti itd.>9 potronje goriva i be"bednosti vo"ila9 primorava auto

   proi"voače da budu vie drutveno odgovorni kao i da ulažu ogromna sredstva u istraživanje9ra"voj i nove tehnologije9 da inoviraju radi usaglaavanja sa rigoro"nim propisima9 ali i radiodržavanjaOpoboljanja svoje konkurentnosti. =7orpasa9 +ngle"akisb9 2*12> 7bog '"elenerevolu-ije(9 ve!ina auto proi"voača je prisiljena da traga "a alternativnim i"vorima energije i dara"vija vo"ila na hibridni pogon =kombina-ija ben"inskogOelektričnog motora ilidi"elOelektričnog motora>9 na električni pogon9 etanol9 bio di"el itd.9 a sa druge strane dausavrava klasične motore sa unutranjim sagorevanjem. 5vropa je vie orijentisana na di"elmotore9 :ra"il na etanol9 a. 4C< na ben"in. =7orpasa9 +ngle"akisb9 2*12>  Postoje takoera"ličitih sistemi sa električnim pogonom. U"imaju!i u ob"ir uspeh hibridnog automobila TootaPrius9 svi vode!i auto proi"voači planiraju br" ra"voj prototipova i komer-ijali"a-iju vo"ila naalternativna goriva.

  To !e voditi ka glavnoj promeni u snabdevačkim lan-ima uključuju!i dobavljače delova ienergije9 agen-ije "a distribu-iju i skladitenje energije kao i maloprodajne lan-e.  Cuto industrija je pod velikim pritiskom da pove!a produktivnost tj. nala"i se i"meu pritiska da inovira9 ra"vijei ponudi nove be"bednosne i korisne osobine automobila sa jedne strane9 i pritiska da smanjitrokove sa druge. 7akonski propisi u oblasti "atite životne sredine sve vie konvergiraju tj. približavaju se u ra"ličitim regionima u svetu. =?rsatoa9 Eellsb9 2**L>  0eutim9 auto proi"voači moraju uskladiti svoje automobile ne samo sa "akonskim propisima9 ve! morajura"viti i lansirati na tržite one automobile koji "adovoljavaju potrebe kupa-a na -iljnim tržinimsegmentima u ra"vijenim i "emljama u ra"voju.

   ;ove tehnologije sa velikim uče!em elektrike i elektronike9 novi i modiikovani proi"vodni pro-esi i materijali pokrenu!e ogroman talas inova-ija. 4ve ve!e uče!eelektrikeOelektronike u motornim vo"ilima =čini!e u 2*1%. godini $* u ukupnoj -eni vo"ila> irastu!a integra-ija elektronskih i mehaničkih delova9 "ahteva!e nove vetine u ra"voju proi"vodai stvoriti nove "ahteve prema "aposlenima9 a vrednost koju je stvorila auto industrija kao -elinanastavi!e da se premeta od auto proi"voača ka dobavljačima. =7apataa9 ;ieuFenhuisa9 2*1*>

  2.3. Ue!"e odeljenja #a istraživanje i ra#voj u proi#vodnji automobila

  U prolosti je ra"voj novih automobila bio strogo -entrali"ovan u +B/ odeljenjima umatičnoj "emlji auto proi"voača bli"u -entralne uprave9 odakle su se ra"vijali novi automobili"a ostala tržita. 0eutim9 poto je tražnja regionalno i lokalno orijentisana9 danas sve vie auto proi"voača doputa svojim lokalnim +B/ odeljenjima da imaju vie pristupa i slobode udi"ajniranju9 ra"voju i konstruk-iji vo"ila "a regionalna i lokalna tržita.

  0nogi auto proi"voači bi mogli da ra"viju i konstruiu globalne proi"vode =t"v. 'svetskeautomobile'> "a globalno tržite9 a potom da sa malim i"menama i usklaivanjem sa regionalnimi lokalnim "akonskim propisima9 globalne automobile prilagode i"menjenim potrebama lokalnihkupa-a. 0eutim9 lokalni "ahtevi imaju manji i potčinjen prioritet u odnosu na globalne. Postojei neki uti-aji na -enu. Umesto nekoliko velikih tržita9 raste broj tržita u ra"voju gde se mora

  L

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  8/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  obratiti pažnja na nivo potreba lokalnog kup-a. ?vo je jedna od ra"lika koja je sada i"bila na povrinu i koja bi mogla voditi ka uspehu globalnih proi"voda. ?jačavanje globalnih platormi saelementima lokalnog di"ajna9 moglo bi da se smatra jedinim putem koji bi sprečio rast -ena i"adovoljio kup-e na lokalnim tržitima.

  2.$. Trendovi ekolo!kih vo#ila

  Proi"vodnja vo"ila na električni pogon predstavlja veliki i"a"ov "a auto industriju9 ali !everovatno postati realnost tek "a nekoliko godina. :i!e nekoliko igrača koji !e se pojaviti i pokrenuti tu promenu. Kako tehnologija "a proi"vodnju baterija postaje sve jetinija9 tako !e se iigra menjati. Cko se pogleda deset godina una"ad9 nije bilo mnogo priče ili puno napretka po pitanju alternativnih pogona i energije. =0adi!9 2*11.> 4ada imamo na raspolaganju di"el9 hibridei etanol u igri9 pa !e tradi-ionalni ben"inski motori u automobilima trpeti velike i"a"ove "ajednosa ostatkom industrije. ?čekivanja su bila da !e vo"ila sa ben"inskim motorima i dalje dominiratisa ukupnim globalnim uče!em od 6# u ukupnoj globalnoj proi"vodnji vo"ila u toku 2*1%. i2*16. godine. =4ier"-hulaa9 2*12>

  5lektrična vo"ila bi mogla postati tehnologija koja stvara o"biljne poreme!aje jer obara brojne industrijske paradigme istovremeno. =8iu9 2*13> ?va tehnologija ne "ahteva tečno gorivo9na primer9 i ra"bija tradi-ionalni automobilski lana- vrednosti u proi"vodnji motora9 stvaraju!imesta "a nove igrače kao to su dobavljači električnih sistema i savremenih baterija.=4ier"-hulaa9 2*12> baterija!e se takmičiti sa ve! preoptere!enim istraživačkora"vojnim potrebama industrije9 dok !e visoke-ene baterija uti-ati na visoku -enu ovih vo"ila i odredjivati nivo tražnje na tržitu. @lasti i auto proi"vodjači !e verovatno morati da obe"bede olaki-e i stimula-ije "a kupovinu vo"ila na

  električni pogon9 pored bolje inrastrukture i relativno jetinih i"vora električne energije. 4amoonda kada je pilot program podržan i potpomognut na državnom nivou9 postaje irokorasprostranjen i samo onda !e biti otvoren pun tržini poten-ijal "a slede!u genera-ijuautomobila.

  @eliki podsti-aj ra"voju elektromobila dale su ra"vijene "emlje gde je "agadjenje va"duha primilo alarmantne vrednosti. U gradovima sa velikim brojem stanovnika9 i u kojima postoji iveliko "agadjenje okoline9 gradske vlasti predu"imaju odreene korake kako bi posebno namestima predvienim "a kretanje i rekrea-iju graana smanjile "agaenje va"duha. ;a mestimagde dola"i veliki broj gradske popula-ije9 često gradske vlasti podržavaju ekoloke pogonevo"ila. U prvom redu su to vo"ila neophodnih gradskih službi koja se kre!u po uli-ama

  namenjenim samo "a peake9 kao to su turistička ili inspek-ijska vo"ila. Pored toga9 ra"ne vrsteturističkih vo"ila koja se kre!u po peačkim "onama ili po gradskim parkovima. 7atim9 ra"nevrste komunalnih ili dostavnih vo"ila koja rada na ograničenim povrinama kao to sužele"ničke9 autobuske stani-e ili aerodromi. =5hsani9 Aao9 5madi9 2*1*>

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  9/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

   postoji manji broj ovih vo"ila9 mada skoro svi veliki proi"voači putničkih vo"ila rade nara"voju ovih vo"ila. ;a ra"voju savremenih električnih vo"ila rade istovremeno i veliki i mali proi"voači motornih vo"ila. Go uvek električna vo"ila imaju "načajne probleme koja proi"la"ei" maloserijske proi"vodnje tako da su ova vo"ila jo uvek skupa i "bog toga manje atraktivna. U prvom redu to su klimati"a-ija prostora "a putnike kao i relativno mala mogu!nost skladitenja

  električne energije u baterijama. ;užnost ra"voja komponenata pogona spe-ijalno ra"vijenih "aserijsku proi"vodnju uti-a!e na nižu -enu ovih komponenata. @eliki podstrek nastupanjunastupanju na svetska tržita daju dalekoistočni proi"voači9 koji pored velikih serija pravevo"ila "natno nižih -ena i pristupačnih ve!ini kupa-a u ra"vijenim "emljama. =0adi!9 2*11.>

  2.%. &ibridna vo#ila i 'plug in( hibridna vo#ila

   ;e nala"e!i mogu!nosti da sa postoje!im tipovima električnih vo"ila "adovolje navikevo"ača vo"ila sa klasičnim pogonom9 kao i da se sa vo"ilima sa klasičnim pogonom "adovolje

  odreeni ekoloki uslovi9 proi"voači motornih vo"ila su pribegli prela"nom reenju9 t"v.hibridnom pogonu.Cko hibridno vo"ilo poseduje akumulatorske baterije ve!eg kapa-iteta koje se mogu

   puniti preko priključka na spoljanji i"vor9 odnosno distributivnu mrežu9 onda se radi o ,pluginQ hibridnom vo"ilu =P&@>. =;ikoli!9 Hilipovi!9 Ganjuevi!9 2*11> &ibridna vo"ila praveiskorak u pogledu smanjivanja potronje osilnih goriva9 kao i u pogledu ekolokih prednosti9 i poboljanja kvaliteta va"duha po gradovima to podstiRe vlade u nekim "apadnim "emljama.Kori!enjem P&@ smanjuje se smog ormiran i"duvnim gasovima u gradovima. 0ada P&@nikada ne!e postati Svo"ila nulte emisijeS =75@> "bog njihovih motora sa unutranjimsagorevanjem9 prva P&@ koja su se pojavila na tržitu smanjuju emisiju i"duvnih gasova "atre!inu do polovine9 a očekuje se da savremeniji modeli smanje emisiju i"duvnih gasova i vie.

  &@ imaju dva pogona i praktično neograničene radijuse kretanja. U režimu čistogelektričnog pogona imaju skromnije perormanse sa maksimalnom br"inom do #* kmOh i malimautonomnim radijusom kretanja oko #* km9 ali se "ato u hibridnom pogonu br"ina udvostručavai radijus praktično postaje neograničen. 7bog dve vrste pogona9 &@ je "a oko 3% skuplje ododgovaraju!eg vo"ila sa 4U4 motorom9 ali radi stvaranja navika kod vo"ača9 neke državestimuliu smanjivanjem pore"a "a ova vo"ila. ?pti "aključak je da se vri po"itivan pomak kauvoenju ekolokih pogona vo"ila. =;ikoli!9 Hilipovi!9 Ganjuevi!9 2*11>

  3. Praktine osnove sa primerima u kompaniji “Porsche” 

  3.1. )storijat i poslovanje kompanije *Pors+he'

  /a"vojna istorija marke Porsche ne počinje tek 1)$#. godine sa prvim sportskim vo"ilom Porsche. ?na seže na početak 2*. veka kada je proesor Herdinand Pore stariji ve! predstaviosvoje prve konstruk-ije u vreme kada je automobilska industrija jo bila u povojima.Konstruk-ije marke Porsche sada ve! preko sto godina piu istoriju tehnologije ali je prvo vo"ilomarke Porsche9 model Porsche !"# 9 tek pre %* godina9 #. juna 1)$#. od državne vlade Korukedobilo atest tehničke ispravnosti. ;jegov duhovni ota- bio je proesor Herdinand SHeriS Pore= $erdinand “$err” Porsche> koji je umro 2$. marta 1))#. u ##. godini. ?d meunarodne

  )

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  10/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  i"ložbe automobila +CC 1)63. u Hrankurtu na 0ajni nastavak te istorije "ove se %&&. /adi se osportskom vo"ilu koje se najduže proi"vodi na svetu i na čijoj tehni-i se ba"iraju mnoga pobednička vo"ila. ;akon ovog modela u pojavio se takoe daleko čuveni 'o(ter &.

  U prvoj polovini veka istorije kompanije Porsche toliko toga je pokrenuto da Porsche predstavlja neto mnogo vie od ne"amenljive marke. 7a proi"vodnju vrhunske tehnologije potreban je stalan ra"voj na najviem nivou. To je "ahtev koji kup-i i javnost stavljaju predmarku Porsche. Treba pomenuti i proi"vodne pogone u 8ajp-igu koji obuhvataju najmodernijelinije "a sklapanje9 sveobuhvatni poligon "a testiranje sa asaltnom i terenskom sta"om9 kao ias-inantan prodajni -entar. Habrika u 8ajp-igu predstavlja "avrni-u integrisanog iultramodernog pro-esa proi"vodnje montažu modela )aenne. ;ove ideje u  Porscheu suskoro svakodnevi-a. @ie od 3%%* irom sveta važe!ih patenata čuva se u +straživačkom ira"vojnom -entru @ajsah a godinje ih je sve vie i vie. +nova-ije u konstruisanju sportskihautomobila i "načajne konstruk-ije marke  Porsche  oduvek imaju odlučuju!i uti-aj na proi"vodnju automobila ali i na ostale grane industrije. =+nterna dokumenta-ija 'Pors-he 4A(>

  3.2. Uvo,enje hibridnih i elektro motora u Pors+he automobile

  U  Porscheu su u potpunosti okrenuti hibridnoj tehnologiji i čisto električnom pogonu.*ol+,an, atz 9 član uprave "a istraživanja i ra"voj i"javio je kako kompanija  Porsche i dalje želida ima vrhunske automobile s najboljim mogu!im karakteristikama u kombina-iji s eikasnim pogonom. &ibridna vo"ila =vo"ila sa hibridnim pogonom> su ve! stvar dananji-e9 ali i dalje predstavljaju relativno skup proi"vod9 pa i "a giganta kakav je Porsche. +ma vie ra"loga "a to9 a jedan od njih je sadržan u neophodnim tehnolokim reenjima9 gde jednu mainu treba da pokre!u dva ra"ličita i"vora energije.

  Gasno je da svaki od i"vora ima svoju tehnologiju iskori!enja. U svakom slučaju9istraživači i inženjeri u Porscheu svaki dan poboljavaju posteje!i kon-ept. Kod hibridnih vo"ilasmanjuje se količina potroenog goriva9 i samim tim i emisija gasova koji su loi po atmoseru.To se postiže "ahavalju!i kori!enju dodatnog električnog motora koji se puni tokom vožnje9tačnije9 baterija ovog motora se dopunjuje9 svaki put9 prilikom kočenja vo"ila. 0eutim9 te baterije same po sebi dosta dodaju masi samog vo"ila i imaju dosta ograničeno vremeeksploata-ije =posle nekog vremena mora da se postavi nova baterija>. ?ve dve činjeni-e"načajno dižu -enu hibridnim vo"ilima.

  3.3. -a#log potrebe #a inova+ijom

  Prela"ak sa motorne na hibridnu tehnologiju u kompaniji  Porsche omogu!io je uspenuoptimi"a-ije karakteristika vo"ila na kojima počiva proi"vodnja jednog modernog automobiladanas9 kao to su be"bednost9 ekonomičnost9 komor9 servisibilnost i "atitu okoline kod svihvo"ila. 7ato se projektovanje i eksploata-ija "asnivaju na globalnim kriterijumima smanjenjeemisije i" vo"ila9 smanjenje potronje goriva9 pove!ana be"bednost9 re-iklaža vo"ila i proi"vodnja vo"ila sa minimalnim negativnim uti-ajem na okolinu.

  1  httpOOFFF.na-ionalnaklasa.-omOindeJ.phpoption-omV-ontentBvieFarti-leBidL%)6pors-he6*godinapostojanjaideo=datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  1*

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  11/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

   Porsche kao drutveno odgovorna kompanija mnogo pre svojih konkurenata planirao jeda sve svoje modele proi"vodi ne samo u motornoj ve! i u hibridnoj ver"iji9 kako bi se smanjiolo uti-aj i"duvnih gasova na životnu sredinu9 kao i da bi se smanjila potronja goriva i takovo"ila učinila ekonomičnijim. U  Porscheu su vodili računa ne samo o problemu emisije i"vo"ila u toku kori!enja nego i emisiji tokom proi"vodnje. 5misija gasova i količina otpadnog

  materijala tokom proi"vodnje mora biti smanjena na minimum. Kao deo ukupnog pristupa9 okraju životnog -iklusa novih modela vo"ila9 nalaže da se o tome vodi računa jo u početnomstadijumu projektovanja. +nterna dokumenta-ija 'Pors-he 4A(

  3.3.1. odel Pors+he /a0enne eh0brid

   ;ovi Pors-he9 čiji je prototip uraen9 a čija se serijska proi"vodnja očekuje 2*1$. godine9ima!e u odnosu na ver"iju sa običnim motorom9 pregrt stilskih modiika-ija9 kao i tehničkih poboljanja. U ponudi !e biti potpuno nove op-ije9 naj"načajnija od njih !e biti potpno novihibridni )aenne sa o"nakom e-brid . =+nterna dokumenta-ija 'Pors-he 4A(>

    Slika 1. odel Cayenne e-hybrid sa hibridnim pogonom

   

   ;ovi električni motor ra"vija!e i"meu )%1**ks9 tako da !e vožnja preko ve!ih distan-i biti mogu!a be" problema9 električni motor bi!e po"i-ioniran i"meu motora i menjača9 novi)aenne  !e imati pogon na sva četiri točka čak i u samo električnom režimu. Klasičnimmotorom i elektromotorom upravlja se pomo!u sistema na"vanog bridmana,er”./ 

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  12/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  isključiva!e električni motor kako bi se do ulaska u isto potpuno napunio i bio u mogu!nosti dakoristi isključivo električni motor.

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  13/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  kapa-iteta mogu!e je iskoristiti i  2-boost op-iju9 koja pritiskom na dugme omogu!avamaksimalne perormanse u kra!em periodu radi eventulanog preti-anja suparnika na sta"i.% 

  3.3.3. 4lektrini Pors+he e-u5 -oadster

  8eleni Porsche“  na električni pogon napravljen je u koopera-iji sa jedinstvenimSiemens-ovim tehnolokoinovativnim reenjima. Siemens  je iskoristio e7u+ 7oadster kao platormu na kojoj se vidi budu!nost elektrotehnologije9 u kojoj elektromobilnost predstavljaključ "a osiguranje održivog energetskog sistema. ;aime9 u vi"iji budu!nosti9 električna vo"ilane samo da koriste električnu energiju9 nego9 u slučaju potrebe9 neiskori!enu energiju vra!ajuna"ad u sistem kro" kon-ept t"v. 'pametnih mreža(.

   

  Slika 3. 4lektrini Porsche eRuf Roadster 

    27u+ 7oadster se temelji na modelu Porsche %&&  i raspolaže Siemensovim  pogonskim

  sistemom s maksimalnom snagom od 2L* kilovata. ?vaj automobil može da ra"vije maskimalnu br"inu od oko 2%* kmOh9 a "ahvaljuju!i litijumjonskim baterijama koje služe kao akumulator9 pri prosečnom načinu vožnje može da pree 2** kilometara be" dodatnog punjenja. Kad se parkira ispoji na i"vor napajanja9 električni automobil skladiti viak struje dobijene i" obnovljivih i"voraenergije9 a "atim je9 tokom vožnje9 vra!a u mrežu. ;a ovaj način9 električna vo"ila pomažustabili"a-iji sistema napajanja i pove!avaju udeo obnovljive energije.6 

  3.$. /ilj inova+ije

  Pro-esi koje hibridni automobili obavljaju nisu primetni u samom toku vožnje ali njihovire"ultati !e se poka"ati kro" ree posete ben"inskim pumpama. Gedan  Porsche hibridniautomobil srednje klase u proseku troi oko $.% litara ben"ina na 1** kilometara kombinovanevožnje9 to i jeste bio jedan od -iljeva pri uvoenju u serijsku proi"vodnju ovih motora.

  ilj je bio i da se smanje trokovi u proi"vodnji9 meutim ova tehnologija je jo skupa9 aliu budu!nosti se očekuje da !e ekoloki elektro i hibridni motori u potpunosti preu"eti primat kodsvih proi"voača automobila. ?no to jeste ostvareno je manje "agaenje koje ovi motoriostavljaju po životnu sredinu.

  3.%. -e#ultati sprovo,enja inova+ija

  Prema poda-ima  Porsche-a9 njihov %&& "a oko tonu smanji emisiju ?2 na godinjemnivou u poreenju sa automobilom i" iste klase kojeg pogoni dvolitarski di"el motor. Tehnolokoopremanje Porsche automobila novim motorima je reali"ovano u nekoliko a"a u" maksimalnu

  % httpOOFFF.gi"mag.-omOpors-he)1#spderhbrid-on-eptO1$$*2O=datum pristupa 2*.*2.2*16.>6  httpOOFFF.autoportal.rsOautovestiOdoma-evestiOpredstavljen"elenipors-heuokvirusiemens"elenenedeljeO=datum pristupa2*.*2.2*16.>

  13

  http://www.automanija.com/wp-content/uploads/2012/05/porsche-918-spyder-hybrid-09.jpghttp://www.automanija.com/wp-content/uploads/2012/05/porsche-918-spyder-hybrid-07.jpg

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  14/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  sinhroni"a-iju i saradnju sa korisni-ima =vo"ačima>9 projektantima i" -entra u 8ajp-igu ii"voačima u Porscheovim abrikama9 tako da je na kraju dobijen očekivani kvalitet.

  Prema poda-ima koje je i"neo *ol+,an, atz 9 član uprave "a istraživanja i ra"voj Porschea9 iako se tek krenulo sa proi"vodnjom automobila sa hibridnim i električnim motorima9

  njihova prodaja se odvija dobro9 ali najvie u 5vropskoj uniji i 4C< gde postoji i ra"vijen sistemstani-a na kojima se elektromotori mogu dopuniti. U ostalim delovima sveta i dalje je ve!a potražnja "a običnim motorima. ;a dobru prodaju ovih modela automobila uti-ale su i "akonskeolaki-e i ra"ne benei-ije koje bi stimulisale eksploata-iju ovakvih modela automobila kojiimaju elektromotore9 a radi se o popustima pri kupovini9 besplatnom -arinjenju9 besplatnojregistra-iji9 vožnja posebnim trakama na autoputu9 konkretno u ;emačkoj.

  Poučeni dobrom prodajom9 u Porscheu su se i odlučili da u budu!nosti sve svoje modele prave sa hibridnim i elektromotorima. 4 jedne strane9 mnogo !e se učiniti na "atiti životnesredine9 a sa druge strane ra"vija se potpuno novi kon-ept ekonomičnih vo"ila.

  $. 6akljuak 

  4avremena automobilska industrija nala"i se u ne"avidnoj situa-iji jer auto tržite donosisve ve!u konkuren-iju i borbu "a svakog kup-a. Kupa- danas traži gotovo sve bolje perormanse9 bolji kvalitet9 ve!u sigurnost9 manju potronju energenata i to nižu -enu u" to manje posledi-e po svoju okolinu.

  Cuto proi"voači moraju da iskoriste oporavak od ekonomske re-esije i da se okusiraju

  na asortiman proi"voda9 da diver"iikuju svoje prisustvo na globalnom tržitu9 ra"viju i sproveduadekvatne strategije ra"voja9 proi"vodnje i snabdevanja. 0edjutim9 ne sme se "anemariti nii"gradnja dugoročnih organi"a-ionih sposobnosti. 4vetski ekonomisti i analitičari o-enjuju da jenajteži talas kri"e proao i da je automobilska industrija pregrmela najgore. 0edjutim posledi-e!e se jo dugo ose!ati.

   ;ajve!e svetske kompanije prilagodile su svoje poslovanje datim okolnostima i napravilenovu strategiju "a budu!nost9 ;em-i prodorom na veoma snažno i rastu!e kinesko tržite kojeima dobru perspektivu9 a Gapan-i sa proi"vodnjom hibridnih automobila kao nove u"dani-eautomobilske industrije. U" dobro postavljenu i sprovedenu marketing strategiju od ovihkompanija se očekuje da iskoriste svoje anse na tržitima na kojima posluju i dostignu re"ultate

  kakve su imale pre kri"e. Uprkos svim problemima koje ima9 autoindustrija ostaje oslona-svetske privrede i njena inovativna snaga. 

  U kompaniji  Porsche ra"vijaju se ekoloki motori9 hibridni i elektromotori9 koji !e u budu!nosti postati standard u svim Pors-heovim vo"ilima. 0eutim9 tehnoloke iinrastrukturne barijere moraju se preva"i!i pre nego to ova vo"ila postanu prihva!ena iromsveta. /a"voj litijumjonskih = 9i-:on> baterija !e se takmičiti sa ve! preoptere!enim istraživačkora"vojnim potrebama industrije9 dok !e visoke -ene baterija uti-ati na visoku -enu ovih vo"ila i

  1$

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  15/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  odreivati nivo tražnje na tržitu. @lasti i auto proi"voači !e verovatno morati da obe"bedeolaki-e i stimula-ije "a kupovinu vo"ila na električni pogon9 pored bolje inrastrukture irelativno jetinih i"vora električne energije. 4amo onda kada je pilot program podržan i potpomognut na državnom nivou9 postaje iroko rasprostranjen i samo onda !e biti otvoren puntržini poten-ijal "a slede!u genera-iju automobila.

   Porsche kao velika kompanija može dugoročno opstati na tržitu ako optimi"uje svojeradne pro-ese i ako iskoristi svaku mogu!nost poboljanja.

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  16/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  %. 7iteratura

  5hsani9 0.9 Aao9 M.9 5madi9 C.9 =2*1*>9 0odern ele-tri-9 hbrid ele-tri-9 and uel -ell vehi-les

  Hundamentals9 theor9 and design9 Talor B Hran-is Aroup.

  8iu9 E.9 =2*13>9 +ntrodu-tion to hbrid vehi-le sstem modeling and -ontrol9 Gohn Eile B 4ons.

  0adi!9 @.9 =2*11>9 Promene u okruženju i ključni i"a"ovi globalne auto industrije u postkri"nom periodu 5konomski hori"onti9 vol. 139 br. 19 str. #31*3.httpOOs-indeks.-eon.rsOarti-le.aspJWuer+44+9 5uropean -ar makers and their suppliers-hanges at the intera-e9 5uropean :usiness /evieF @olume ).

   ;ikoli!9 7.9 Hilipovi!9 7.9 Ganjuevi!9 8j.9 =2*11>9 4tanje ra"voja električnih i hibridnih vo"ila9energetski i ekoloki aspekt njihove primene9 +ndustrija9 vol. 3)9 br. $9 str. 26L2)29 :eogradhttpOOs-indeks.-eon.rsOarti-le.aspJWuerC/TCU26and26Ganju2%-%2%a1evi2%-$2%#L2b8jubinkoBpage*Bsort1Bstpe*Bba-kurl24ear-h/esults.aspJ

  3Wuer3dC/TCU2%26and2%26Ganju2%2%-%2%2%a1evi2%2%-$2%2%#L2%2b8jubinko26page3d*26sort3d126stpe3d*

  ?rsatoa9 /.9 Eellsb9 P.9 =2**L>9 The Cutomobile +ndustr B 4ustainabilit9 Gournal o leanerProdu-tion9 @olume 1%9 +ssues 11N129 2**L9 Pages )#)N))3httpOOFFF.s-ien-edire-t.-om.proJ.kobson.nb.rs2*$#Os-ien-eOarti-leOpiiO4*)%)6%26*6**3$)*X

  4ier"-hulaa9 E.9 =2*12>9 The -ompetitive environment o ele-tri- vehi-les Cn analsis o  prototpe and produ-tion models9 5nvironmental +nnovation and 4o-ietal Transitions9 @olume 29Pages $)N6%httpOOFFF.s-ien-edire-t.-om.proJ.kobson.nb.rs2*$#Os-ien-eOarti-leOpiiO4221*$22$12****%6

  Eells9 P.9 ;ieuFenhuis9 P.9 =2*12>9 Transition ailure Understanding -ontinuit in the automotiveindustr9 Te-hnologi-al Hore-asting and 4o-ial hange9 @olume L)9 +ssue )9 Pages 16#1N16)2httpOOFFF.s-ien-edire-t.-om.proJ.kobson.nb.rs2*$#Os-ien-eOarti-leOpiiO4**$*162%12**1%%2

  7apataa9 .9 ;ieuFenhuis9 P.9 =2*1*>9 5Jploring innovation in the automotive industr neFte-hnologies or -leaner -ars9 Gournal o leaner Produ-tion9 @olume 1#9 Pages 1$N2*.httpOOFFF.s-ien-edire-t.-om.proJ.kobson.nb.rs2*$#Os-ien-eOarti-leOpiiO4*)%)6%26*)**2#32X

  16

  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269997&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9997http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269997&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9997http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26auto%2Bindustrija&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAK%2526and%2526auto%252bindustrija%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26auto%2Bindustrija&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAK%2526and%2526auto%252bindustrija%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26auto%2Bindustrija&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAK%2526and%2526auto%252bindustrija%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0959652606003490#http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S2210422412000056http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0040162512001552http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0959652609002832#http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269997&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9997http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269997&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9997http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26auto%2Bindustrija&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAK%2526and%2526auto%252bindustrija%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26auto%2Bindustrija&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAK%2526and%2526auto%252bindustrija%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26auto%2Bindustrija&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAK%2526and%2526auto%252bindustrija%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Janju%25c5%25a1evi%25c4%2587%2BLjubinko&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2FSearchResults.aspx%3Fquery%3DARTAU%2526and%2526Janju%2525c5%2525a1evi%2525c4%252587%252bLjubinko%26page%3D0%26sort%3D1%26stype%3D0http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0959652606003490#http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S2210422412000056http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0040162512001552http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0959652609002832#

 • 8/16/2019 Upravljanje Istrazivanjem i Razvojem u Preduzecu

  17/17

  Seminarski rad Upravljanje razvojem i istraživanjem u preduzeću

  7orpasa9 C.9 +ngle"akisb9 @.9 =2*12>9 Cutomotive industr -hallenges in meeting 5U 2*1%environmental standard9 Te-hnolog in 4o-iet9 @olume 3$9 +ssue 19 Pages %%N#3httpOOFFF.s-ien-edire-t.-om.proJ.kobson.nb.rs2*$#Os-ien-eOarti-leOpiiO4*16*L)1Y11***L3Y

  )nternet

  httpOOFFF.na-ionalnaklasa.-omOindeJ.phpoption-omV-ontentBvieFarti-leBidL%)6pors-he6*godinapostojanjaideo =datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  httpOOinhabitat.-omO)1#spderispors-hesirsteverpluginhbridele-tri--arOpors-he)1#spder$O =datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  httpOOFFF.na-ionalnaklasa.-omO-ontentOvieFO#1$#O#O =datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  httpOOFFF.-aradvi-e.-om.auO231L)6Opors-he)1#spder6%3kFhbridhper-arrevealedO=datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  httpOOFFF.gi"mag.-omOpors-he)1#spderhbrid-on-eptO1$$*2O=datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  httpOOFFF.autoportal.rsOautovestiOdoma-evestiOpredstavljen"elenipors-heuokvirusiemens"elenenedeljeO=datum pristupa 2*.*2.2*16.>

  8stali i#vori:

  +nterna dokumenta-ija 'Pors-he 4A(

  1L

  http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0160791X1100073Xhttp://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0160791X1100073X