KONFLIKTI u preduzecu

Embed Size (px)

Text of KONFLIKTI u preduzecu

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  1/20

   

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  2/20

   

  KONFLIKTI U ORGANIZACIJIKONFLIKTI U ORGANIZACIJIProf dr Nebojša JanićijevićProf dr Nebojša Janićijević

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  3/20

   

  POJAM KONFLIKTAPOJAM KONFLIKTA

  U jednom isra!ivanj"# menad!eri s"U jednom isra!ivanj"# menad!eri s"i$javi%i da o&o '() svo* vremena rošei$javi%i da o&o '() svo* vremena rošena rešavanje &on+i&aana rešavanje &on+i&aa

  Pod or*ani$a,ionim &on+i&imaPod or*ani$a,ionim &on+i&ima-odra$"mevamo-odra$"mevamo

   ..neslaganje izmedju dva ili višeneslaganje izmedju dva ili višečlanova organzicije ili grupa oječlanova organzicije ili grupa oje

  se pojavljuje usled !oga š!o delese pojavljuje usled !oga š!o delere!e resurse" radne zada!e"re!e resurse" radne zada!e"imaju različi!e ciljeve" s!avove iliimaju različi!e ciljeve" s!avove ilipercepcije#$percepcije#$ 

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  4/20

   

  POJAM KONFLIKTAPOJAM KONFLIKTA

  -ojedina, i%i or*ani$a,iono jedini,e rade jedni-ojedina, i%i or*ani$a,iono jedini,e rade jedni protiv  protiv  dr"*i/ "meso jednidr"*i/ "meso jedni sasa dr"*ima0dr"*ima0

  -ro,es " &ome jedna srana -er,i-ira da ona-ro,es " &ome jedna srana -er,i-ira da onadr"*a -red"$ima i%i namerava da -red"$medr"*a -red"$ima i%i namerava da -red"$mea&,ij" &oja "*ro!ava njene inerese0a&,ij" &oja "*ro!ava njene inerese0

  1 e%emena21 e%emena23 4"-roni4"-roni in!eresiin!eresi dvaj" i%i više -ojedian,a i%i *r"-advaj" i%i više -ojedian,a i%i *r"-a3 %ves!%ves! sva&e srane da s" ineresi s"-rosav%jenisva&e srane da s" ineresi s"-rosav%jeni3 &erovanje&erovanje sva&e srane " &on+i&" da ona dr"*asva&e srane " &on+i&" da ona dr"*a

  srana mo!e i%i već jese "*ro$i%a nji/ove ineresesrana mo!e i%i već jese "*ro$i%a nji/ove inerese

  3 AcijeAcije obe srane &oje vode "*ro!avanje ineresaobe srane &oje vode "*ro!avanje ineresaone dr"*eone dr"*e

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  5/20

   

  Ine*ra,ija5"va!avanjeineresa dr"*i/

  Iner*a,ija 5"va!avanje inersadr"*i/

  Nis&a 6iso&a

  7isrib",ija 5"va!avanje

  so-sveni/ineresa

  7isrib",ija 5"va!avanjeso-sveni/ineresa

  Nis&a

  6iso&a

  P'ILA(O)JA&ANJ*I+,*(A&ANJ*

  KONK-'*N.IJA %A'A)NJA

  KOMP'OMI%

  POJAM KONFLIKTAPOJAM KONFLIKTA

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  6/20

   

  %TA& P'*MA KONFLIKTIMA%TA& P'*MA KONFLIKTIMA

   Tradi,iona%ni sav -rema &on+i&ima je Tradi,iona%ni sav -rema &on+i&ima jene*aivan0ne*aivan0

  4avremen sav -rema &on+i&ima je da s"4avremen sav -rema &on+i&ima je da s"

  oni 3 nei$be!nioni 3 nei$be!ni Nijedan &on+i& nije a -riori f"n&,iona%an i%iNijedan &on+i& nije a -riori f"n&,iona%an i%i

  disf"n&,iona%an0disf"n&,iona%an0

  Zadaa& r"&ovodsva -red"$eća daZadaa& r"&ovodsva -red"$eća da"-rav%ja &on+i&ima a&o da obe$bedi onaj"-rav%ja &on+i&ima a&o da obe$bedi onajnivo &on+i&aa &oji *aran"je o-ima%nenivo &on+i&aa &oji *aran"je o-ima%ne-erformanse -red"$eća0-erformanse -red"$eća0

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  7/20 

  %TA& P'*MA KONFLIKTIMA%TA& P'*MA KONFLIKTIMA

  situacija nivokonflikata

   vrstakonflikata

  organizacionekarakteristike

  organizaciona

  efikasnost

    A nizak Disfunkcionalni apatijastagnacijanefleksibilnost

  niska

    B optimalni Funkcionalni inovativnostkreativnost

  fleksibilnost

  visoka

    C visok Disfunkcionalni haotičnostnekooperativnost

  niska

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  8/20 

  %TA& P'*MA KONFLIKTIMA%TA& P'*MA KONFLIKTIMA

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  9/20 

  *F*KTI KONFLIKATA*F*KTI KONFLIKATA

  Ne*aivni efe&i &on+i&aa s"2Ne*aivni efe&i &on+i&aa s"23 Konfikti narušavaju normalno unkcionisanjeKonfikti narušavaju normalno unkcionisanje

   preduzeća preduzeća00

  3 Konfikti naglašavaju emocije umesto razumaKonfikti naglašavaju emocije umesto razuma prilikom odlučivanja prilikom odlučivanja00

  3 Konfikti skreću pažnju sa organizacionih naKonfikti skreću pažnju sa organizacionih na personalne ciljeve personalne ciljeve00

  3 Konfikti izazivaju više ljudskih reakcija saKonfikti izazivaju više ljudskih reakcija saizrazito negativnim eektima: stres, rustraciju iizrazito negativnim eektima: stres, rustraciju i  s%0s%0

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  10/20 

  *F*KTI KONFLIKATA*F*KTI KONFLIKATA

  Po$iivni as-e&i &on+i&aa "Po$iivni as-e&i &on+i&aa "or*ani$a,ijama s" a&odje brojni2or*ani$a,ijama s" a&odje brojni23 Konfikti stimulišu kritičku analizuKonfikti stimulišu kritičku analizu00

  3 Konfikti motivišu ljudeKonfikti motivišu ljude003 Konfikti su često predznak i uzrok neophodnihKonfikti su često predznak i uzrok neophodnih

  organizacionih promenaorganizacionih promena00

  3 Konfikti pročišćavaju internu sredinu iKonfikti pročišćavaju internu sredinu i

  otklanjaju skrivene sukobeotklanjaju skrivene sukobe003 Konfikti izmedju grupa stimulišu saradnjuKonfikti izmedju grupa stimulišu saradnju

  unutar grupeunutar grupe00

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  11/20 

  I+&O'I KONFLIKATAI+&O'I KONFLIKATA

  Or*ani$a,ioni i$vori &on+i&aaOr*ani$a,ioni i$vori &on+i&aa

  3 7eoba or*ani8eni/ res"rsa od srane dva i%i7eoba or*ani8eni/ res"rsa od srane dva i%i

  više -ojedina,a i%i *r"-a0više -ojedina,a i%i *r"-a0

  3 9edj"$avisnos " obav%janj" radni/ a&ivnosi09edj"$avisnos " obav%janj" radni/ a&ivnosi0

  3 6iso&a diferen,iranos or*ani$a,ioni/ jedini,a06iso&a diferen,iranos or*ani$a,ioni/ jedini,a0

  3 Ra$%i&e " &rierij"m" o,ene -erformansi iRa$%i&e " &rierij"m" o,ene -erformansi i

  sisem" na*radjivanja0sisem" na*radjivanja0

  3 Or*ani$a,ione nejasnoće i nedosa,i0Or*ani$a,ione nejasnoće i nedosa,i0

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  12/20 

  I+&O'I KONFLIKATAI+&O'I KONFLIKATA

  Iner-ersona%ne ra$i&e mo*" a&odje biiIner-ersona%ne ra$i&e mo*" a&odje bii

  "$ro& &on+i&aa " or*ani$ai,jama0"$ro& &on+i&aa " or*ani$ai,jama0

  3 Po*rešna arib"i$a,ija0Po*rešna arib"i$a,ija0

  3 Greš&e " &om"ni,iranj"0Greš&e " &om"ni,iranj"0

  3 Ne-overenjeNe-overenje

  3Persona%ne &ara&erisi&e0Persona%ne &ara&erisi&e0

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  13/20 

  &'%T* KONFLIKATA&'%T* KONFLIKATA

  Inra-ersona%ni i%i &on+i&i "n"ar -ojedin,aInra-ersona%ni i%i &on+i&i "n"ar -ojedin,ase naj8ešće -oisoveć"j" sa &on+i&ima "%o*ase naj8ešće -oisoveć"j" sa &on+i&ima "%o*a&oji/ ima ne&o%i&o2&oji/ ima ne&o%i&o23 Kon+i&i i$medj" $a/eva jedne "%o*e0Kon+i&i i$medj" $a/eva jedne "%o*e0

  3 Kon+i&i i$medj" ra$%i8ii/ "%o*a &oje jedanKon+i&i i$medj" ra$%i8ii/ "%o*a &oje jedan-ojedina, ima0-ojedina, ima0

  3 Kon+i&i i$medj" %i8nosi i "%o*aKon+i&i i$medj" %i8nosi i "%o*a

  Iner-ersona%ni i%i &on+i&i i$medj" -ojedina,aIner-ersona%ni i%i &on+i&i i$medj" -ojedina,a

  Kon+i&i i$medj" -ojedina,a i *r"-aKon+i&i i$medj" -ojedina,a i *r"-a

  Kon+i&i i$medj" *r"-aKon+i&i i$medj" *r"-a

  Kon+i&i i$medj" or*ani$a,ijaKon+i&i i$medj" or*ani$a,ija

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  14/20 

  Ko*niivni i afe&ivni &on+i&iKo*niivni i afe&ivni &on+i&i

  :ori$ona%ni i veri&a%ni &on+i&i:ori$ona%ni i veri&a%ni &on+i&i

  F"n&,iona%ni i disf"n&,iona%ni &on+i&iF"n&,iona%ni i disf"n&,iona%ni &on+i&i

  &'%T* KONFLIKATA&'%T* KONFLIKATA

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  15/20 

  PO%L*)I.* KONFLIKATAPO%L*)I.* KONFLIKATA

   Kon+i&i i$medj" dve *r"-e re$"%iraj" "Kon+i&i i$medj" dve *r"-e re$"%iraj" "

  s%edećim -ro,esima "n"ar *r"-a2s%edećim -ro,esima "n"ar *r"-a2

  3 Povećana je &o/e$ijaPovećana je &o/e$ija

  3 Pojava %ideraPojava %idera

  3 Is&riv%jene s%i&e svarnosiIs&riv%jene s%i&e svarnosi

  3 Pojav%j"je se e!nja da se sve -osmara &ro$Pojav%j"je se e!nja da se sve -osmara &ro$

  ne*aivne sereoi-ene*aivne sereoi-e3 4e%e&,ija re-re$enaivni/ 8%anova *r"-e4e%e&,ija re-re$enaivni/ 8%anova *r"-e

  3 Ra$vijanje .amni/ mr%ja.Ra$vijanje .amni/ mr%ja.

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  16/20 

  Pos%edi,e na individ"a%nom nivo"Pos%edi,e na individ"a%nom nivo"

  + 7odana moiva,ija7odana moiva,ija

  + Ovorenos &om"ni&a,ijaOvorenos &om"ni&a,ija

  + ;o%ja informisanos;o%ja informisanos

  Ne*aivne emo,ije i sresNe*aivne emo,ije i sres

   

  Omeanje &om"ni&a,ijaOmeanje &om"ni&a,ijaRasi-anje -a!nje i ener*ije na s-oredneRasi-anje -a!nje i ener*ije na s-oredne

  svarisvari

  PO%L*)I.* KONFLIKATAPO%L*)I.* KONFLIKATA

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  17/20 

  Pos%edi,e na *r"-nom nivo"Pos%edi,e na *r"-nom nivo"

  + O&rivanje -rob%emaO&rivanje -rob%ema

  +

  Inova,ije i -romeneInova,ije i -romene+ Ko/e$ivnos *r"-eKo/e$ivnos *r"-e

    A"o&ras&o %idersvoA"o&ras&o %idersvo

  Ne*aivni sereoi-iNe*aivni sereoi-i

  6eće diferen,iranje6eće diferen,iranje

  PO%L*)I.* KONFLIKATAPO%L*)I.* KONFLIKATA

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  18/20 

  %T'AT*(IJ* '*/A&ANJA%T'AT*(IJ* '*/A&ANJAKONFLIKATAKONFLIKATA

  Form"%isanje nadredjeno* ,i%jaForm"%isanje nadredjeno* ,i%ja Inen$iviranje so,ija%ni/ &ona&aaInen$iviranje so,ija%ni/ &ona&aa PPrin"drin"daa 

  Pre*ovaranjePre*ovaranje I$*%adjivanjeI$*%adjivanje I$be*avanje &on+i&aa0I$be*avanje &on+i&aa0

  Forma%i$a,ijForma%i$a,ijaa i sandardi$a,iji sandardi$a,ijaa  G%asanjeG%asanje Inera&ivno rešavanje -rob%emaInera&ivno rešavanje -rob%ema Kom-romisKom-romis

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  19/20 

  %T'AT*(IJ* %TIM-LI%ANJA%T'AT*(IJ* %TIM-LI%ANJAKONFLIKATAKONFLIKATA

  U&%j"8ivanje novo* 8%anaU&%j"8ivanje novo* 8%ana

  O/rabrivanje a&mi8enja -ojedina,a i%iO/rabrivanje a&mi8enja -ojedina,a i%i

  *r"-a*r"-a Resr"&"riranje or*ani$a,ijeResr"&"riranje or*ani$a,ije

  99ani-"%a,ijani-"%a,ijaa informa,ijamainforma,ijama

  4manjenjem forma%i$a,ije i%i -os"-,ima4manjenjem forma%i$a,ije i%i -os"-,ima

  -roiv forma%ni/ -ravi%a i%i -ro,ed"ra-roiv forma%ni/ -ravi%a i%i -ro,ed"ra

 • 8/18/2019 KONFLIKTI u preduzecu

  20/20