UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU Predavač: prof.dr Nadežda Krstić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU Predavač: prof.dr Nadežda Krstić. FASPER, 2011/2012. TEME. MOZAK KAO PROCESOR PODATAKA VEZE I ZMEĐU KORIKALNIH NEURONA OPŠTI PRINCIPI PRENOSA IMPULSA KROZ KORTEKS LURIJINA TEORIJA VIŠIH KORTIKALNIH FUNKCIJA POJAM SISTEMA U NEUROPSIHOLOGIJI - PowerPoint PPT Presentation

Text of UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU Predavač: prof.dr Nadežda Krstić

 • UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU

  Predava: prof.dr Nadeda Krsti

  FASPER, 2011/2012

 • TEMEMOZAK KAO PROCESOR PODATAKAVEZE IZMEU KORIKALNIH NEURONAOPTI PRINCIPI PRENOSA IMPULSA KROZ KORTEKSLURIJINA TEORIJA VIIH KORTIKALNIH FUNKCIJAPOJAM SISTEMA U NEUROPSIHOLOGIJISTRUKTURNI VS. FUNKCIONALNI SISTEMINIVOI FUNKCIONALNE ORGANICACIJE CEREBRALNIH SISTEMAMETODE POSMATRANJA/ANALIZE ORGANIZACIJA VELIKIH FUNKCIONALNIH SISTEMASPECIFINI SISTEMI (PRIM., SEK. I TERC. OBLASTI)NESPECIFINI SISTEMI ZAKLJUIVANJE U NEUROPSIHOLOGIJIOSNOVNI PRINCIPI NEUROPSIHOLOKOG ZAKLJUIVANJASTATISTIKO ZAKLJUIVANJE VS. KOGNITIVNA ANALIZANEUROPSIHOLOKI METOD

 • EGZEKUTIVNE FUNKCIJEORGANIZACIJA I VEZE PF KORESEMIOTIKA FOKALNIH OZLEDA PF OBLASTIISTORIJSKI RAZVOJ VIENJA PF FUNKCIJEDLPF KORA U KONTROLI MISAONIH PROCESA PAMENJENEUROBIOLOKE OSNOVE DUGORONOG PAMENJAKRATKORONO PAMENJE I RADNA MEMORIJA JEZIK (lgp)PRAKSIJA (som)VIZUOPROSTORNA ORGANIZACIJA I PANJA (tfl) GNOZIJA (sur) lokalizacija ozleda koje dovode do poremeaja funkcijesemiotika/znacistruktura i elementi kognitivnog sistema FUNKCIONALNA ASIMETRIJA KOREKOGNITIVNI RAZVOJ I STARENJE

 • IMOZAK KAO PROCESOR PODATAKA

  FASPER, 2011/2012

 • 1.VEZE IZMEU KORIKALNIH NEURONA2.OPTI PRINCIPI PRENOSA IMPULSA KROZ KORTEKS3.LURIJINA TEORIJA VIIH KORTIKALNIH FUNKCIJAprojekcione vezekomisuralneasocijativne duge kratke

 • KOMISURALNE VEZE POVEZUJU ODREENU REGIJU SA HOMOLOGNIM OBLASTIMA DRUGE HEMISFERE (KONTRALATERALNO)korpus kalozum

 • ASOCIJATIVNE VEZEDUGE ASOCIJATIVNE VEZE POVEZUJU ODREENU OBLAST SA DRUGOM REGIJOM ISTE HEMISFERE (IPSILATERALNO)

  KRATKE ASOCIJATIVNE VEZE POVEZUJU MEUSOBNO BLISKE NEURONE

 • Opti principi neuronskog povezivanja (organizacije projekcija/veza)PRINCIP MASOVNE AKCIJE TOPOGRAFSKE MAPEHIJERARHIJSKA OBRADARAZDVOJENE I PARALELNE PROJEKCIJERECIPRONE (FEED-BACK) VEZE ORGANIZACIJA ELIJA U SLOJEVE/LAMINEKOLUMNARNA ORGANIZACIJAPRINCIP GEOMETRIJSKE ORGANIZACIJE STRUKTURE

 • ORGANIZACIJA U TOPOGRAFSKE MAPE JE OSNOVNA KARAKTERISTIKA PRIMARNIH OBLASTI:- somatotopske mape prim. motorne i somatosenzorne oblasti- topografska mapa BA 17- tonotopska mapa u Heshlovoj vijuzi

  Senzorni neuroni prim.oblasti imaju ogranieno receptivno polje zbog ega se aktiviraju samo na dogaaje u veoma uskom segmentu spoljnog sveta

 • RECEPTIVNO POLJE senzornog neurona je oblast prostora u kojoj prisustvo stimulusa menja aktivnost tog neurona.

  RECEPTIVNA POLJA su identifikovana za neurone vizuelnog, auditivnog i somatosenzornog sistema

  Ako vei broj neurona projektuje u jednu eliju koja se nalazi korak dalje u procesu obrade podataka, onda je cela ova grupa receptivno polje tog neurona. Ovaj proces se naziva KONVERGENCIJOM. ...a ta se dogaau primarnoj motornojarei?

 • Receptivna polja neurona primarne vizuelne kore (elije V1) eksperimentalni podacihipekolumna(app. 1mm)

 • HIJERARHIJSKA OBRADA: Funkcionalni sistemi su hijerarhijski organizovani

  PREOGRESIVNOM KONVERGENCIJOM INPUT SIGNALA OBEZBEUJE SE APSTRAKCIJA ODREENIH KARAKTERISTIKA INFORMACIJE

  strukturaneuroni selektivno reaguju na:Lateralno genikulatno jedro talamusasvetlosnu taku u odredjenom delu vizuelnog polja (receptivnom polju tog neurona)Primarna vizuelna koraspecifini aranman aktivnosti presinaptikih (talamikih) elija; npr: light bar (srp?) orijentisana pod odreenim uglomInferotemporalni korteksspecifinu konfiguraciju input signala; npr. dve take i horizontalnu liniju ispod njih (konfiguracija lica!?)

 • RAZDVOJENE I PARALELNE PROJEKCIJE su osnova za paralelno distribuiranu obradu podataka

 • PARALELNE PROJEKCIJE VIZUELNOG SISTEMA:VENTRALNI I DORZALNI VIZUELNI PUT

 • A.B.C.RECIPRONE (FEED-BACK) VEZE

 • HORIZONTALNA (LAMINARNA) ORGANIZACIJA JE IDENTINA U CELOM NEOKORTEKSUVERTIKALNA (KOLUMNARNA) ORGANIZACIJA JE VEZANA ZA OBLASTCITOARHITEKTONIKA!

 • BA LAT.BA MED.BRODMANOVA CITOARHITEKTONSKA PODELA KORE

 • CITOARHITEKTONSKE PODELE (primer: parijetalna kora)Brodmann (BA 1, 2, 3...)

  BA1, BA2, BA3 3 oblasti (Vogt&Vogt - 3 obl.: 3a, 3b, 1 + 2)

  BA43 (van Essen: SII)

  BA5

  BA7 (van Essen: 2 oblasti - 7a,7b)

  BA39 (angul.vij.)Von Economo (PA, PB, PC etc; Bonin i Bailey je transkribovali na rezuse 1947, koristi se do danas)

  PA(3a), PB(3b), PC(1), PD(2) 4 oblasti

  PE

  PF (=7b po van Essenu)

  PG (7b+viz.oblasti) proj. iz prim. somatosenz.proj. iz prim. somatosenz. via PEmultimod.inputproj. iz VPLOutput u motornu, premotornu i DL prefrontalnu koru

 • PRINCIP GEOMETRIJSKE ORGANIZACIJE STRUKTUREOBUHVATA SVE PRETHODNE!

 • LURIJINA TEORIJA VIIH KORTIKALNIH FUNKCIJATRI FUNKCIONALNA BLOKATRI VRSTE/KATEGORIJE KORTIKALNIH AREA/ZONA KOJE SE MEUSOBNO RAZLIKUJU PO NAINU PRENOSA/OBRADE PODATAKAPRIMARNESEKUNDARNETERCIJERNEOBUHVATA SAMO NEOKORTEKSPODELA NA PRIM, SEK, I TERC. AREE VAI ZA OBA KORTIKALNA BLOKA (II i III) MODEL: HIJERARHIJSKI INTEGRATIVAN SIMPLIFIKOVAN PRECIZNIJA ANALIZA FUNKCIJA LEVE HEMISFEREPROJEKCIONE, MODALNO SPECIFINEUNIMODALNE ASOCIJATIVNEMULTIMODALNE/AMODALNE

 • Lurijina ilustracija sistema veza izmedju prm, sek, i terc polja

 • IIPOJAM SISTEMA U NEUROPSIHOLOGIJI

  FASPER, 2011/2012

 • 1.STRUKTURNI VS. FUNKCIONALNI SISTEMI2.NIVOI FUNKCIONALNE ORGANICACIJE CEREBRALNIH SISTEMA3.METODE POSMATRANJA/ANALIZE

 • MOZAKPONAANJEDUALIZAM: Telo i um/duh imaju razliitu prirodu (Dekart)

  REDUKCIONIZAM: Sve psiholoke pojave se (potencijalno) mogu svesti na bioloke (Churchland, Crick)

  TEORIJA DUALNOG ASPEKTA: Telo i um su dva vida ispoljavanja iste pojave (npr., Valdans, 2000)

 • SISTEMI ZA KOJE SE INTERESUJE NEUROPSIHOLOGIJA:MOZAK: sistem organizovanih struktura NS

  CEREBRALNI FUNKCIONALNI SISTEM: svi neuroloki procesi (procesi koje obavlja NS)

  KOGNICIJA/KOGNITIVNI SISTEM: skup viih mentalnih funkcija, kao to su, na primer, miljenje, percepcija, imaginacija, govor, izvodjenje aktivnosti, planiranje.

 • KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA: posmatra psihike procese kroz obradu podataka

  OBRADA PODATAKA: pristup u kome se ponaanje opisuje kao niz/sekvenca kognitivnih stadijuma/prosesnih stadijuma (Broadbent)

  KOGNITIVNISTADIJUMIRASUDJIVANJA?

 • OBRADA PODATAKA

  TRADICIONALNI POGLED: bottom-up processing (hijerarhijska obrada)

  SAVREMENI POGLED: Interaktivnost u obradi podataka: da ne moraju biti striktno odvojeni i da neki kasniji mogu zapoeti pre no sto su se prethodni zavrili

  Top-down processing

  Paralelna obradaSrodnost terminologije u opisu kognitivnog i cerebralnog funkcionisanja!

 • Bitni pojmovi KOGNITIVNE PSIHOLOGIJE su i:

  MODULARNOST: ideja da su neki kognitivni procesi (ili funkcija nekih delova mozga) limitirani u pogledu vrste podataka koje obradjuju

  MODALNA SPECIFINOST: ideja da je kognitivni proces (ili regija mozga) namenjena obradi podataka u odredjenom modalitetu (vizuelnom, auditivnom, taktilnom)

  DOMEN-SPECIFINOST: ideja da je kognitivni proces (ili regija mozga) namenjena samo jednoj posebnoj vrsti podataka (na primer, boji, licima, brojevima)

 • CEREBRALNI SISTEM je:

  JEDINSTVEN, KOMPLEKSNI SISTEM STRUKTURIRAN PREMA SKALAMA RAZLIITE VELIINE(P.Churchland)

  1.CNS 1m 2.Sistemi 10cm 3.Mape 1cm 4.Lokalne mree 1mm 5.Neuroni100mm 6.Sinapse 1mm7.Molekuli 1A

 • http://rationalist.eu/Images/introfig4.jpg

  RAZLIITA JE VREMENSKA I PROSTORNA REZOLUCIJA* FIZIOLOKIH TEHNIKA KOJIMA SE ISPITUJE CEREBRALNA FUNKCIJA NEUROPSIHOLOKAPROCENA*TANOST/PRECIZNOST SA KOJOM SE MOZE MERITI NEKI DOGADJAJ (NPR.FIZIOL.AKTIVNOST)

 • METODE ISPITIVANJA CEREBRALNE FUNKCIJE: NEUROFIZIOLOKENEUROIMAGEINGNEUROPSIHOLOKA PROCENA

  METODE ISPITIVANJA KOGNITIVNE FUNKCIJE:TEHNIKE KOJIMA SE SELEKTIVNO ISPITUJE ODREDJENA KOGNITIVNA FUNKCIJA ILI PROCES OBRADE PODATAKA

  N.B.

  IMATI U VIDU REZOLUCIJU I JEDNIH I DRUGIH TEHNIKA!

  RAZLIKOVATI KLINIKE I EKSPERIMENTALNE METODE!