Click here to load reader

Vedr. varsel om oppstart av detalj regulering for · PDF fileVedr. varsel om oppstart av detalj regulering for områdene FIHI og FIH2 (HV7) i reguleringsplan for Høgevarde HV6-9

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vedr. varsel om oppstart av detalj regulering for · PDF fileVedr. varsel om oppstart av...

 • Hgevarde VelviPer E. FagerlundLkkalia 12B0783 Oslo.

  Halling Konsult [email protected]

  Oslo, 2011-08-18

  Deres ref.: NO 06 0615-2011 000

  Vedr. varsel om oppstart av detalj regulering for omrdene FIHI og FIH2(HV7) i reguleringsplan for Hgevarde HV6-9. gnr/bnr 29/77 iFlkommune

  Vi takker for tilsendt varsel i brev av 20. juni 2011.

  Hgevarde Vel har gtt igjennom varslet og har i nedenstende noen kommentarer viforventer hensyntatt i detaljutredningsarbeidet.

  Plangrunnlag og samlede rammer for utbygging i GulsvikfjelletDet ppekes i varslet at grunnlaget for planprosessen er gjeldende kommunedelplan forGulsvikfjel1et og "Reguleringsplan for Hgevarde 6 -9".

  ,

  Vi vil ppeke at vi oppfatter de begrensninger Miljverndepartementet fastsatte i brev av 12.mai 2004 fortsatt som frende, ikke bare for eksisterende planer, men ogs for pgendeplanprosess for ny omrdeplan for Gulsvikfjellet.

  Hgevarde Vel er opptatt av helheten, og er ikke ndvendigvis uenig i endringen isolert settfor HV7, men vi ser ikke konsekvensen for hele omrdet.Flere hyttetomter i HV7 m innebre at det m reduseres p andre felt innenfor omrdet somfavnes av gjeldende kommunedelplan for Gulsvikfjellet. .Det sies at de "varme sengene" skallokaliseres til (etter utbyggers syn) mer egnede arealerutenfor omrdet (oppfattet av oss som utenfor HV6-9). Innenfor nvrende kommunedelplanfor Gulsvikfjellet, kan vi ikke se at det er rom for en slik relokalisering, og derved heller ikkeinnenfor ny omrdeplan for Gulsvikfjellet. I den forbindelse viser vi til nylig vedtattkommuneplan, samfunnsdelen, som legger fringer for lokalisering av "varme senger" i Flkommune. Fr ny kommuneplan, arealdel med evt. nye delplaner, basert p nylig vedtattkommuneplan, samfunnsdelen er godkjent, oppfatter vi at det er et begrenset handlingsromfor endringer i vedtatte og nye reguleringsplaner, og derved relokalisering av "varme senger"i Gulsvikfjellet. Dette er en risiko som tiltakshaver m vre seg bevisst.

 • Tilgang til terreng sti, lype og veierTrafikkbelastningen lokalt i omrdet vurderes til bli lavere ved hyttetomter, enn ved "varmesenger". Vi forutsetter at veinettet legges opp etter de samme prinsipper som har vrt benyttettil n, og som vi i hovedsak finner som gode lsninger. Nr det gjelder konsekvensen aveventuell relokalisering av "varme senger" med tilhrende trafikkbelastning, kan vi ikke sinoe konkret da dette ligger utenfor denne reguleringssaken. Vi vil dog gjerne ppeke at vi iarbeidet med ny omrdeplan for Gulsvikfjellet, vil vektlegge trafikkbelastning som et sentraltaspekt i forhold til opplevd naturkvalitet som brukere av Gulsvikfjellet.

  I utgangspunktet skulle det i henhold til gjeldende reguleringsplan for HY 6-9 vrt utarbeideten overordnet "Sti- og lypeplan for Gulsvikfjellet". Dette forslaget aktualiserer behovet foren slik plan. Det er allerede i dag utilfredsstillende skilypetrase 1 forhold til bl.a. vei inordvestomrdet av HV7, som nettopp er angjeldende reguleringsomrde.Vi vil fremholde noen prinsipper som ogs tiltakshaver oss bekjent, for en stor del har lagt ogsker legge til grunn iGulsvikfjellet.

  o Skilyper skal ha planfrie krysninger med kjreveiero Hytteomrdene br bindes sammen med grntomrder og stiero Bygging av klopper nr de mest brukte turlypene krysser vannveiero Bedre sti-kontakt mot badeplassen ved Fyrisjeno Parkeringsplasser i innfartsomrdet til Gulsvikfjellet, med lyper knyttet sammen

  med de mest populre turlypeneo Samarbeide om et tur- og lypekarto Bedre merking av turlyper

  Det er viktig at det tas hensyn til dette iarbeidet med detalj reguleringen. Vi inngr gjerne inrmere dialog om konkret utforming av traseer mv.

  Oppsummering.Avslutningsvis oppsummerer vi vre merknader.Vi har ikke innsigelse til foresltt endring, gitt at den totale rammen for antall hyttetomter og"varme senger" holdes innenfor de omrder og med det antall, som gjeldendekommunedelplanen fastsetter.Videre vektlegges det at tilgang i omrdet til terreng bde for de berrte tomtene, men ikkeminst ogs for allmennheten ivaretas med gode sti og lypetraseer atskilt fra veinettet.

  ~~~~~

  Hgevarde ~ rz>:

  viPer E. Fagerlund

Search related