Click here to load reader

Verksamhetsplan - Nacka · PDF file 2018. 9. 13. · Verksamhetsplan Kulingens förskola 3(26) Värdegrund Nacka kommunens vision, grundläggande värdering och övergripande mål:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Verksamhetsplan - Nacka · PDF file 2018. 9. 13. · Verksamhetsplan Kulingens...

 • Kulingens förskola

  Välfärd skola

  Nacka Kommun

  Verksamhetsplan

  2018/2019

  Kulingens förskola

  Susanne Hammargren

  Förskolechef Senast reviderad: 2018-09-06

 • Verksamhetsplan

  Kulingens förskola

  2(26)

  Innehållsförteckning

  VÄRDEGRUND ......................................................................................................................................... 3

  ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET 2017/2018................................................................ 5

  1.1 UTVECKLINGSÅTGÄRDER OCH ÅTGÄRDER...................................................................................... 5

  NULÄGES OCH OMVÄRLDSANALYS ................................................................................................ 6

  1.2 NULÄGESANALYS ........................................................................................................................... 6 1.3 OMVÄRLDSANALYS ...................................................................................................................... 10 1.4 SAMMANFATTNING AV NULÄGES- OCH OMVÄRLDSANALYS ......................................................... 10

  VERKSAMHETENS MÅL OCH INDIKATORER ............................................................................. 10

  1.5 NORMER OCH VÄRDEN .................................................................................................................. 11 1.6 UTVECKLING OCH LÄRANDE- MILJÖ, LOKALER OCH UTRUSTNING ................................................ 12 1.7 UTVECKLING OCH LÄRANDE- SPRÅK ............................................................................................ 13 1.8 BARNS INFLYTANDE ..................................................................................................................... 15 1.9 MATEMATIK ................................................................................................................................. 16 1.10 NATURVETENSKAP OCH TEKNIK .............................................................................................. 17 1.11 KULTUR ................................................................................................................................... 18 1.12 HÅLLBAR UTVECKLING/GRÖN FLAGG ..................................................................................... 19 1.13 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING ..................................................................... 21 1.14 ÅRSHJUL .................................................................................................................................. 23

 • Verksamhetsplan

  Kulingens förskola

  3(26)

  Värdegrund

  Nacka kommunens vision, grundläggande värdering och övergripande mål:

  ”Världens bästa utbildning för alla elever, barn och unga, varje dag”

  Öppenhet och mångfald

  Kommunens vision bygger på ett förhållningssätt som leder till mångfald. Att ha en

  vision som är ett förhållningssätt innebär att var och en är med och skapar det konkreta

  innehållet. Innebörden av öppenhet och mångfald utvecklas till exempel i de politiska

  partiprogrammen, i de kommunala verksamheterna, i olika privata företags

  verksamhetsplaner och i enskilda människor handlande.

  Nacka kommuns mål och våra tolkningar:

  Bästa utveckling för alla

  Kulingens vision är ”Bästa möte för fortsatt utveckling och lärande”. Varje

  medarbetares insats är viktig. Vi är fokuserade på att skapa en genomtänkt verksamhet

  med hög kvalitet utifrån våra styrdokument. Vi erbjuder fortbildning för personalen

  som tex) språksatsning, Grön flagg, pedagogisk dokumentation.

  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

  Vi på Kulingen har en genomtänkt verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. Vi

  arbetar utifrån barnens intresse bland annat med hållbar utveckling och Grön flagg. Vi

  lagar nästan all vår mat från grunden. Vi är nyfikna och lär av kollegor, andra

  verksamheter och av förebilder i omvärlden.

  Stark och balanserad tillväxt

  Vi på Kulingen är professionella i alla led. Vi är solidariska och lojala mot

  arbetsplatsen. Vi ser till helheten och arbetar mot samma mål. Vi tar initiativ och är

  öppen för att tänka nytt och förnya.

  Maximalt värde för pengarna

  Vi är mål- och resultatinriktade och tar tillvara på allas kompetenser. Vi är rädd om vårt

  material och miljö. Vi samarbetar och hjälper varandra över avdelningsgränserna.

  Välfärds skolas vision och mål

  Världens bästa utbildning för alla elever och unga varje dag

  Prioriterade mål i Välfärd skola

  Våra barn och elever utvecklas maximalt

  Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet

  Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare

  som driver utveckling.

  Våra förskolor och skolor ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i

  Nacka.

  Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på

  medvetet och effektivt resursutnyttjande.

 • Verksamhetsplan

  Kulingens förskola

  4(26)

  Förskolans vision:

  Alltid bästa möte för utveckling och lärande för framtiden och världen.

  Forskning och beprövad erfarenhet

  Förskolans barnsyn – kunskapssyn

  Vi har en tydlig utgångspunkt i att kunskap konstrueras i samspel mellan vuxna och

  barn, barn och barn med fokus på hur barn lär. Det relativa kvalitetsperspektivet utgår

  från forskning med teoretiska influenser från socialkonstruktionistisk, posthumanistisk

  och poststrukturell forskning. Exempel på forskare som rör sig i detta fält är t.ex.

  Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi som båda är knutna till Stockholms

  universitet. Den pedagogiska dokumentationen är viktig och synliggör de frågor och

  problem som barnen möter i sitt utforskande.

  Ur ett konststruktionistiskt perspektiv ses miljön, förhållningssättet till barnen och till

  varandra som något föränderligt, ”att allt är föränderligt och att vi alla är delaktiga i all

  förändring”

  Nacka kommuns mål Förhållningssätt Arbetssätt

  Bästa utveckling för alla Alla pedagoger arbetar

  med sitt uppdrag på ett

  reflekterande sätt.

  Vi dokumenterar barnens

  lärande och gör det synligt

  i miljön.

  Kulingens förskola arbetar

  mot att skapa trygga och

  stabila barngrupper där

  varje barn får möjlighet att

  utvecklas utifrån sina

  förutsättningar. Vi arbetar

  med arbetslagens

  utveckling, samspel och

  kompetensutveckling.

  Kulingen arbetar ständigt

  efter att utveckla:

  - den pedagogiska lärmiljön såväl inne

  som ute - den pedagogiska

  dokumentationen

  för att synliggöra

  barns utveckling

  och lärande

  Attraktiva livsmiljöer i hela

  Nacka

  Alla pedagoger visar

  respekt för individen och

  medverkar till att det

  skapas ett demokratiskt

  klimat i förskolan.

  Kulingen har en

  grundverksamhet som

  inkluderar rutiner,

  umgänge, lek och lärande

  miljöer för att skapa

  trygghet och arbetsro

  Förskolan arbetar ständigt

  med att tydliggöra rutiner,

  regler mm. för

 • Verksamhetsplan

  Kulingens förskola

  5(26)

  organisationens stabilitet

  och struktur.

  Stark och balanserad tillväxt

  Alla pedagoger är lyhörda

  till barnens behov, tankar,

  åsikter och idéer.

  Kulingen arbetar för att

  varje barn utvecklar sin

  förmåga att uttrycka sina

  tankar och åsikter och

  därmed får möjlighet att

  påverka sin situation.

  Maximalt värde för pengarna

  Alla på förskolan tar ett

  ansvar för budgeten.

  Barnantalet styr

  personalantalet och

  vikarier tas bara in när

  behovet är stort.

  Vi använder oss i stor

  utsträckning av

  förbrukningsmaterial och

  minimerar den giftiga

  plasten.

  Förskolans vision Förhållningssätt Arbetssätt

  Alltid bästa möte för utveckling

  och lärande för framtiden och

  världen.

  Vi är öppna, kärleksfulla,

  lyhörda och ser

  möjligheter. Vi blickar

  framåt och hänger med i

  forskning och

  teknikutveckling. Vi

  tänker på vad våra barn

  behöver för att på bästa

  sätt möta framtiden.

  Vi uppmanar, stimulerar

  och utmanar barnens

  tankar och idéer. Vi

  utforskar nyfiket

  tillsammans med barnen

  och är öppna för deras

  idéer.

  Analys och utvärdering av läsåret 2017/2018

  1.1 Utvecklingsåtgärder och åtgärder

  Följande utvecklingsområden utgår från vårdnadshavares enkät, våra löpande

  utvärderingar samt vår kvalitetsanalys. Åtgärder finns specificerade i handlingsplanen

  på sid 24.

Search related