VII GODIŠNJI BILANS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VII GODIŠNJI BILANS. 5 2 . PODOBNOST ZA BILANSIRANJE I OBAVEZA BILANSIRANJA. pitanje podobnosti za bilansiranje: pitanje kada se nešto može uneti u aktivu (aktivirati) ili u pasivu (pasivirati) materijalna ispravnost bilansa - PowerPoint PPT Presentation

Text of VII GODIŠNJI BILANS

 • VIIGODINJI BILANS

 • 52. PODOBNOST ZA BILANSIRANJE I OBAVEZA BILANSIRANJApitanje podobnosti za bilansiranje: pitanje kada se neto moe uneti u aktivu (aktivirati) ili u pasivu (pasivirati)materijalna ispravnost bilansaopti stav: u aktivu se mogu uneti imovinske vrednosti (predmeti), a u pasivu obaveze

 • kriterijumi za ispitivanje da li neto poseduje svojstvo imovine:nezavisna sposobnost procenjivanja (mogunost i obaveza da se jednom imovinskom predmetu dodele svi trokovi koji se na njega odnose)nezavisna sposobnost prodaje (bar pretpostavljena mogunost prodaje) stvarno postojanje ekonomske vrednosti (plaeni goodwill)

 • kriterijum za utvrivanje da li je neto obaveza: ako predstavlja kvantificiranu ekonomsku obavezu za preduzee, koja se ne moe osporiti i koja se moe razgraniiti prema roku dospeanaelni stav: svi imovinski predmeti koji poseduju sposobnost aktiviranja moraju se i aktivirati (naelo potpunosti)pravo izbora: aktiviranje nematerijalnih ulaganja (mogunost aktiviranja samo onih nematerijalnih ulaganja koja su steena nabavkom, tj. uz uslov plaanja) patenti i goodwill

 • zabrana aktiviranja: trokovi probnog pogona i originalnog (izvornog) goodwill-aobaveza pasiviranja svih obaveza (naelo potpunosti)naelo zatite poverilacapozicije pokria (rezervisanja), preko kojih se obuhvataju obaveze iji iznos nije tano utvren

 • pravo izbora kod pasiviranja obaveza: pokria za rashode i pokria po osnovu penzija zaposlenihzabrana pasiviranja (izraz naela istinitosti): zabrana iskazivanja pogrenih i fiktivnih obaveza

 • 53. PRINCIPI I USLOVLJENOST RALANJAVANJA BILANSApitanja (1) redosleda bilansnih pozicija i (2) stepena (dubine) ralanjavanjakriterijumi za utvrivanje redosleda pozicija aktive i pasive:princip likvidnosti princip pravnih odnosa princip razvoja (toka) poslovnog procesa

 • kriterijum likvidnosti: aktiva: rastua ili opadajua likvidnostpasiva: rastua ili opadajua dospelostrastua likvidnost u aktivi rastua dospelost u pasiviopadajua likvidnost u aktivi opadajua dospelost u pasivi svrha: ispitivanje kongruencije rokova aktivnih i pasivnih pozicija

 • kriterijum pravnih odnosa: ralanjavanje pozicija imovine i kapitala prema pravnoj prirodiralanjavanje imovine:stvari i pravapokretna i imobilizovana imovinaprema tome da li imovinski predmeti slue za osiguranje obaveza ili ne prema tome da li su imovinski predmeti vlasnitvo preduzea ili neralanjavanje pasive:sopstveni i pozajmljeni kapital

 • kriterijum toka poslovnog procesa: prati interni poslovni proces tangira aktivuralanjavanje imovine na fiksnu i obrtnu ralanjavanje zaliha: sirovine, pomoni i pogonski materijal, nedovrena proizvodnja i gotovi proizvodi

 • dominirajua uloga: princip likvidnostiveina evropskih zemalja: principi rastue likvidnosti i rastue dospelosti SAD: principi opadajue likvidnosti i opadajue dospelosti

 • dubina ralanjavanja: najee vezana za veliinu preduzea, u smislu dubljeg ralanjavanja bilansa veih preduzea (direktiva EU)

 • 54. IZGRADNJA BILANSApitanje oblikovanja bilansne emestalno usavravanje i prilagoavanje potrebama korisnika

 • premise izgradnje bilansnih ema prema raunovodstvenoj direktivi EU:podobnost i forme konta i tafelne formeupisani a neuplaeni kapital na poetku aktive kao samostalna pozicijaostali delovi aktive: trokovi osnivanja (ako je doputeno njihovo aktiviranje), fiksna imovina, obrtna imovina i AVR (ako nisu deo obrtne imovine)

 • premise izgradnje bilansnih ema prema raunovodstvenoj direktivi EU:iskazivanje iznosa potraivanja sa rokom duim od jedne godine pored svake pozicije potraivanjasadrina pasive: sopstveni kapital (ukljuujui i gubitak, koji predstavlja odbitnu stavku), pokria (rezervisanja), dugovi (obaveze) i PVR (ukoliko nisu ukljuena u obaveze)

 • premise izgradnje bilansnih ema prema raunovodstvenoj direktivi EU:iskazivanje iznosa obaveza koje dospevaju za vraanje u roku duem od jedne godine pored svake pozicije obavezaprikazivanje uporednih iznosa koji se odnose na kraj prethodne poslovne godine

 • globalna struktura bilansa stanja prema direktivi EU

  AktivaPasiva(1) Upisani a neuplaeni kapital(2) Fiksna sredstva(3) Obrtna sredstva(4) AVR(1) Sopstveni kapital(2) Pokria (rezervisanja)(3) Obaveze(4) PVR

 • zvanina ema bilansa stanja u Srbijipropisana Pravilnikom o sadrini i formi obrazaca finansijskih izvetaja za privredna drutva, zadruge i preduzetnike iz 2014. godineusklaena sa IFRS

 • AktivaBILANS STANJAna dan ____.____. 20___. godinePasivaA. Upisani a neuplaeni kapitalB. Stalna imovinaC. Odloena poreska sredstvaD.Obrtna imovinaE. Ukupna aktiva = Poslovna imovina (A+B+C+D)F. Vanbilansna aktivaA. KapitalB. Dugorona rezervisanja i obavezeC. Odloene poreske obavezeD. Kratkorone obavezeE.Gubitak iznad visine kapitalaF. Ukupna pasiva (A+B+C+DE)G. Vanbilansna pasiva

  *************