Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand

 • Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand

  Inger Guldbk Miljstyrelsens Mikrobiologiske Referencelaboratorium Linda Bagge Miljstyrelsen Miljprojekt Nr. 1162 2007

 • 3

  Indhold

  FORORD 5

  SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7

  SUMMARY AND CONCLUSIONS 9

  1 INDLEDNING 11

  2 COLIFORME BAKTERIER 13 2.1 DEFINITION AF COLIFORME BAKTERIER UD FRA LITTERATUREN 13

  2.1.1 WHOs Guidelines for Drinking water 13 2.1.2 UKs Mikrobiology of Drinking Water 13 2.1.3 US Environmental Protection Agency 14 2.1.4 Miljstyrelsens vejledning om mikrobiologiske overskridelser 14 2.1.5 Delkonklusion 14

  2.2 COLIFORME BAKTERIER I HENHOLD TIL DE ANVENDTE ANALYSEMETODER 14

  2.2.1 MPN-metoden (DS 2255) 15 2.2.2 Referencemetoden ISO 9308-1 (EU-referencemetode) 15 2.2.3 Colilert Quanti Tray (Colilert metoden) 15 2.2.4 Vurdering af de tre metoder 16 2.2.5 Delkonklusion 18

  2.3 ANVENDELSE AF COLIFORME BAKTERIER UD FRA LITTERATUREN18 2.3.1 WHOs Guidelines for Drinking Water 18 2.3.2 UKs Microbiology of Drinking Water 19 2.3.3 US Environmental Protection Agency 19 2.3.4 Miljstyrelsens vejledning om mikrobiologiske overskridelser 19 2.3.5 Delkonklusion 19

  3 BEARBEJDNING AF DE INDSAMLEDE DATA 21 3.1 UNDERSGELSENS RESULTATER 21

  3.1.1 Analyseresultater fra 2005 21 3.1.2 Analyseresultater fra 2004 fra fr metodeskiftet 24 3.1.3 Delkonklusion p indsamlede resultater 25

  4 IDENTIFIKATION AF COLIFORME BAKTERIER 27 4.1 PVISTE TYPER AF COLIFORME BAKTERIER 27 4.2 SUNDHEDSMSSIG VURDERING 28 4.3 DELKONKLUSION 28

  5 KONKLUSION 29

  6 REFERENCER 31 Bilag 1: Analysedata fra 01.05.2005-31.12.2005 Bilag 2: Analysedata fra 01.05.2004-31.12.2004 Bilag 3: Analysedata fra Miljcenter Fyn-Trekantomrdet

 • 4

 • 5

  Forord

  Analysemetoden til bestemmelse af coliforme bakterier i drikkevand blev per 1. maj 2005 ndret fra DS 2255, som er en MPN metode, til EU-referencemetoden ISO 9308-1 eller alternativt Colilert Quanti Tray analyse-metoden. Dette projekts forml har vret at undersge, om der er sket en stigning i fund af coliforme bakterier samt vurdere betydningen af denne stigning i for-hold til metodeskiftet. Rapporten er opbygget med et litteraturstudium omfattende definition af coli-forme bakterier herunder betydningen af fund af coliforme bakterier. Endvi-dere er analysemetoderne beskrevet og sammenlignet. P basis af indsamlede analyseresultater er der foretaget sammenligning mellem resultater fr meto-deskiftet og efter metodeskiftet. Endelig er der foretaget identifikation af nogle af de pviste coliforme bakterier og der er foretaget en sundhedsmssig vur-dering af fundene. Analyseresultater er indsamlet fra Eurofins Danmark A/S, Rovesta Milj I/S, Miljcenter Fyn/Trekantomrdet I/S, og Miljcenter Vendsyssel I/S. Projektet blev igangsat januar 2006 og afsluttet november 2006. Til projektet har vret knyttet en flgegruppe bestende af:

  Linda Bagge, Miljstyrelsen (formand) Jrn Leth-Espensen, FVD Solveg Nilsson, FVD Torlei Thomsen, DANVA Henrik L. Hansen, Sundhedsstyrelsen Jens Peter Brangstrup Hansen, Sundhedsstyrelsen Hans Jrgen Albrechtsen, DTU Erik Arvin, DTU Inger Guldbk, Miljstyrelsens mikrobiologiske referencelaboratorium

 • 6

 • 7

  Sammenfatning og konklusioner

  Formlet med denne undersgelse har vret at afdkke eventuelle konsekven-ser ved skift af analysemetode. I nrvrende rapport gives en gennemgang af de forskellige definitioner af coliforme bakterier dels ud fra litteraturen og dels ud fra de anvendte analysemetoder. Betydningen af fund af coliforme bakteri-er, som den beskrives i litteraturen, gennemgs. Principperne i analysemeto-derne er beskrevet, og der er foretaget sammenligning af den tidligere anvend-te analysemetode, DS 2255, med svel EU- referencemetoden, ISO 9308-1 som med Colilert Quanti Tray metoden hvad angr pvisning af coliforme bakterier, detektionsgrnser og analyseusikkerhed. P basis af indsamlede analyseresultater er der foretaget sammenligning mel-lem resultater fr metodeskiftet og efter metodeskiftet. Endelig er der foretaget identifikation af nogle af de pviste coliforme bakterier, og der er foretaget en sundhedsmssig vurdering af fundene. Coliforme bakterier er naturligt forekommende i miljet, i jord, rdnende plantedele og i overfladevand. Tilstedevrelse af coliforme bakterier i ube-handlet drikkevand kan tyde p forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men ikke altid p fkal forurening. Pvisning af coliforme bakterier, uden samtidig forekomst af E. coli, i drikke-vand anses som tegn p, at der er eller har vret uttheder i vandforsynings-systemet et sted mellem kildepladsen og prveudtagningsstedet, sledes at der er trngt forurening fra overfladevand, plantedele og/eller jord ind i vandfor-syningssystemet. Coliforme bakterier er ikke egnet som indikator for fkal forurening, men kan bruges til at vurdere om et vandforsyningsanlg fungerer optimalt. Coliforme bakterier er, sfremt der foretages desinfektion af drikkevand, egnet til vurde-ring af om desinfektionen har vret effektiv. Hvis der ikke foretages desinfek-tion af drikkevandet, hvilket ikke sker i Danmark, kan niveauet af coliforme bakterier bruges til at vurdere om et vandforsyningsanlg fungerer optimalt og om det er tt, s der ikke kan tilledes nogen form for forurening til rvan-det, til vandbehandlingsprocesserne eller til forsyningsnettet. Der pvises efter indfrelse af referencemetoden/Colilert metoden til bestem-melse af coliforme bakterier i drikkevand flere tilflde med fund af coliforme bakterier. Dette kan forklares med metodeskiftet. Referencemetoden ISO 9308-1 og Colilert metoden er bedre end den tidligere danske MPN metode (DS 2255), fordi de finder flere positive prver. Colilert metoden er bedre end den tidligere anvendte danske metode (DS 2255), fordi genfindelsen af coliforme bakterier er strre, og fordi den ogs kan pvise svkkede og stressede bakterier, hvis de har enzymaktivitet.

 • 8

  Der er vurderet 896 analyseresultater. I 222 tilflde er der pvist coliforme bakterier uden samtidig pvisning af E. coli eller for hje kimtal. 91,3% af pr-verne indeholder 20 coliforme bakterier per 100 mL. Dette stemmer overens med erfaringerne fra kvivalensstudiet (2), som viste at brug af Coli-lert vil forhje antallet af prver, som er positive for coliforme bakterier, og at man for nogle prver ogs m forvente hjere indhold af coliforme bakterier. Der er foretaget identifikationer af de fundne coliforme bakterier og heraf kunne det konkluderes, at gruppen af coliforme bakterier (som kan pvises i dansk drikkevand), bortset fra E. coli, ikke indikerer tilstedevrelse af sund-hedsskadelige bakterier. Bortset fra forureningssituationer kan coliforme bak-terier vre til stede i drikkevand i lavt niveau uden at give anledning til pro-blemer.

 • 9

  Summary and conclusions

  The purpose of this report is to investigate the consequences of changing the method of analysis. In this report the different definitions of the coliform group in the literature as well as in the methods of analysis are discussed. Pos-sible interpretations when coliform bacteria are found in drinking water are reviewed. The analytical principles in the methods of analysis are described and the previously used method, (DS 2255) is compared to the EU-reference method ISO 9308-1 as well as with the Colilert Quanti Tray method regard-ing detection limits and uncertainty. Analytical results are compared before and after the change of method. Some of the coliform bacteria are identified and the impact of the bacteria identified on health is evaluated. Coliform bacteria are natural habitants in the environment, in soil, in decaying plants and in surface water. Presence of coliform bacteria in untreated drink-ing water might indicate contamination with surface water, plants and/or soil, but not always fecal contamination. Detection of coliform bacteria, without concurrent presence of E. coli, in drinking water is regarded as indication of present or former leaks in the water distribution system somewhere between the source and the sampling point, resulting in penetration of surface water, soil or plant material. Coliform bacteria are not suitable as indication of fecal contamination, but can be used to evaluate the performance of water distribution systems. Coli-form bacteria are, if drinking water is disinfected, suitable to evaluate the ef-fectiveness of disinfection. If no disinfection is performed, which is the case in Denmark, the content of coliform bacteria can be used to evaluate if water distribution systems are working properly, if they are tight so no contamina-tion are feed into the system. The change in method means that there are more coliform positive samples. The EU- reference method and the Colilert Quanti Tray method are better than the previous Danish method DS 2255 because they detect more positive samples. The Colilert Quanti Tray method is better than the previous Danish method (DS 2255) because the recovery of coliform bacteria is better and because it detects injured and stressed bacteria if they have enzymatic activity. 896 analytical results have been evaluated. In 222 cases coliform bacteria have been detected without concurrent detection of E. coli or high heterotrofe count. 91.3% of the samples contained 20 coliform bacteria per 100 mL. These results are in accordance with the Danish equivalence study which showed that higher numbers of coliform positive samples as well as higher counts of coliform bacteria could be expected with the Colilert method. Detected coliform bacteria have been identified and it is concluded that the group of coliform bacteria (as detected in Danish drinking water), except from E. coli, do not indicate presence of bacteria harmful to health. Except