of 45/45
Załącznik do Uchwały nr XXXII/320/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2013-2016

Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy ...bip.lubuskie.pl/...wspierania_rodziny_i_systemu_pieczy_zastepczej... · Diagnoza systemu wspierania rodziny i ... trwałego

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy...

Zacznik do Uchway nr XXXII/320/12 Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku

WOJEWDZKI PROGRAM

WSPIERANIA RODZINY

I SYSTEMU PIECZY ZASTPCZEJ

NA LATA 2013-2016

2

Spis treci

Wprowadzenie ............................................................................................................................ 3

Rozdzia I.

Wspieranie rodziny oraz system pieczy zastpczej w wietle polskiego prawa ................... 6

Rozdzia II.

Diagnoza systemu wspierania rodziny i pieczy zastpczej w wojewdztwie lubuskim.......12

Rozdzia III.

Spoeczny obraz rodzin zastpczych wnioski z sondau przeprowadzonego

w latach 2008-2009 na Uniwersytecie Zielonogrskim ..........................................................27

Rozdzia IV.

Piecza zastpcza w powiatach wojewdztwa lubuskiego wyniki z bada

przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Spoecznej ..........................................31

Rozdzia V.

Cele programu ............................................................................................................................42

Rozdzia VI.

Sposb realizacji programu, monitorowanie i zarzdzanie ....................................................45

3

Wprowadzenie

We wspczesnym wiecie sprawy rodziny, jej zadania oraz rola nabieraj coraz wikszego

znaczenia. Priorytetem polityki spoecznej jest m.in. tworzenie optymalnych warunkw dla powstawania

i funkcjonowania rodzin w Polsce. Od prawidowego funkcjonowania spoeczestwa zaley waciwie

zorganizowane ycie kadej rodziny. Polityka, ekonomia i kultura spoeczestwa wnosz wiele

uprawnie, ale jednoczenie przyczyniaj si do wystpowania rnego rodzaju kryzysw. Efektem

tworzenia nowych rozwiza w zakresie polityki rodzinnej pastwa jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z pn. zm.), ale rwnie

opracowywane przez samorzdy terytorialne programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej,

wyznaczajce kierunki do tworzenia warunkw dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem. Samorzd

wojewdztwa na jej podstawie proponuje nowe rozwizania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie

oraz opracowuje wojewdzki program.

Wojewdzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej na lata 2013-2016 jest

integraln czci Strategii Polityki Spoecznej Wojewdztwa Lubuskiego na lata 2005-2013. Dziaania

programu bd wpisyway si w priorytety tego dokumentu, tj.:

1) Wyrwnywanie szans rozwojowych dzieci i modziey realizowany poprzez wspieranie rodziny

w wypenianiu jej funkcji, w tym szczeglnie opiekuczo-wychowawczej oraz zapewnianie dzieciom

i modziey z rodzin ubogich pomocy socjalnej. Prawidowe funkcjonowanie rodziny umoliwi

bowiem rozwj dzieci i modziey ku niezalenoci yciowej. Kolejnym zadaniem jest promowanie

systemowych rozwiza wspierajcych rodziny naturalne oraz inspirowanie rodowisk lokalnych

do podejmowania wielokierunkowych dziaa na rzecz rozwijania rodzinnej opieki zastpczej.

2) Zapobieganie wykluczeniu spoecznemu osb i rodzin ubogich, objtych bezrobociem oraz ich

integracja ze spoeczestwem. Zakres wykluczenia, jego koszty spoeczne i materialne s nie

do udwignicia przez spoeczestwo. Dlatego te wane jest wspieranie efektywnych programw

profilaktycznych, realizowanych przez jednostki pomocy spoecznej oraz procesw integracji

spoecznej osb i rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym i ju wykluczonych. Tak

ukierunkowane dziaania maj przyczyni si do wypracowania modelu rodzinnej opieki zastpczej

i dotrze do rodowisk majcych wpyw na tworzenie systemowego wsparcia rodzin

oraz kompleksowej pomocy dzieciom pozbawionym opieki ze rodowisk zmarginalizowanych.

Istniejcy system wsparcia spoecznego jest dobr podstaw do wprowadzenia nowych rozwiza

systemowych, aktywizujcych klientw pomocy spoecznej i zapewniajcych efektywne formy

pomocy.

4

3) Doskonalenie systemu wparcia spoecznego jest kolejnym priorytetem strategii regionalnej.

Istniejca infrastruktura i zasoby kadrowe musz podlega procesom doskonalcym tak,

by sprosta oczekiwaniom spoecznym, m.in. w zakresie rozwijania instytucjonalnego systemu

wsparcia rodzin naturalnych i zastpczych.

Samorzd wojewdztwa realizuje systemowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy spoecznej, co przyczynia si do podnoszenia jakoci

wiadczonych usug.

4) Wspieranie spoeczestwa obywatelskiego. W tym obszarze dziaania koncentrowa si bd m.in.

na rozwijaniu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi. Organizacyjne i finansowe ich

wspieranie pozwala na rozwizywanie rnych problemw spoecznych w rodowisku lokalnym.

Zwikszenie efektywnoci prowadzonej przy wspudziale sektora pozarzdowego polityki

spoecznej przyczynia si m.in. do upowszechniania idei rodzinnej opieki zastpczej

oraz przestrzegania praw dzieci i modziey objtych piecz zastpcz.

Wyzwania dla samorzdu wojewdztwa w zakresie wsparcia i promowania rodzin zastpczych ujte s

rwnie w Programie wspierania dziaa pomocy spoecznej na rzecz wyrwnywania poziomu ycia

mieszkacw wojewdztwa lubuskiego. Kierunek II tego Programu umoliwia wsparcie nastpujcych

zada powiatu:

organizowanie i promowanie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin

naturalnych i zastpczych;

realizacja powiatowych programw opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastpczymi.

Dotychczas ze rodkw samorzdu wojewdztwa lubuskiego zrealizowano w ramach tego kierunku

szereg projektw powiatowych nakierowanych na poradnictwo specjalistyczne dla rodzin naturalnych

i zastpczych oraz rnorodne formy terapii rodzinnej1. Wane jest zatem zadanie samorzdu

wojewdztwa, polegajce na wspieraniu rozwoju ju istniejcej rodzinnej opieki zastpczej, ale rwnie

udzielaniu pomocy przy tworzeniu nowych jej form.

W ramach wsppracy samorzdu wojewdztwa z III sektorem realizowane bd zadania

wspierajce rodzin oraz piecz zastpcz ujte w corocznie opracowywanym Programie wsppracy

Wojewdztwa Lubuskiego z organizacjami pozarzdowymi.

Diagnoza systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin oraz pieczy zastpczej

w wojewdztwie lubuskim opracowana zostaa na podstawie wynikw z badania przeprowadzonego

przez Obserwatorium Integracji Spoecznej, dziaajcego w strukturze Regionalnego Orodka Polityki

Spoecznej, sondau spoecznego przeprowadzonego przez Uniwersytet Zielonogrski na temat rodzin

1 G. Gajewska, Rodzinna opieka zastpcza z perspektywy wojewdztwa lubuskiego, s.49-51

5

zastpczych, danych statystycznych Sdu Okrgowego w Zielonej Grze i Gorzowie Wlkp., danych

Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz danych orodkw adopcyjnych. W oparciu

o zgromadzone informacje opracowano Program, ktry bdzie obowizywa od 1 stycznia 2013 r.

6

I. Wspieranie rodziny oraz system pieczy zastpczej w wietle polskiego prawa

Z punktu widzenia potrzeb dziecka, rodzina jest podstawowym rodowiskiem zapewniajcym

bezpieczestwo emocjonalne, jest naturalnym rodowiskiem wychowawczym, w ktrym ogromn rol

odgrywaj wzajemne relacje midzy jej czonkami. Rodzina, wiadomie, jak rwnie niewiadomie, ma

wpyw na osobowo dziecka, przekazuje mu swj system wartoci, tradycje, pogldy

oraz ukierunkowuje jego aktywno. Daje rwnie dziecku moliwo poczucia wizi i dowiadczenia,

tak bardzo wane dla jego rozwoju. Tylko rodzice wspdziaajc ze sob mog zapewni dziecku

waciw odpowied na wszystkie jego potrzeby i oczekiwania.

Pozytywne wpywy wychowania w rodzinie s zwizane z wyznawanymi, pielgnowanymi

w rodzinie wartociami, penionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania si.

Prawidowo funkcjonujcej rodziny wychowujcej dzieci i modzie nie jest w stanie zastpi nikt.

W sytuacjach kryzysowych, kiedy rodzina boryka si z rnymi problemami, zachodzi konieczno

udzielenia pomocy, wsparcia zewntrznego lub interwencji. Dlatego polityka pastwa oraz wszelkie

dziaania instytucji samorzdowych i organizacji pozarzdowych powinny by nakierowane

na udzielanie jej konkretnej pomocy.

Najwaniejsze rdo prawa - Konstytucja RP podkrelajca rang i znaczenie praw dziecka,

w tym prawa do pieczy zastpczej stanowi, i w myl zasady pomocniczoci dziecko ma prawo

do opieki i pomocy, w tym do pieczy zastpczej. Rwnie Konwencja o prawach dziecka zobowizuje

PastwaStrony do zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom czasowo lub stale

pozbawionym rodowiska rodzinnego lub niemogcym, ze wzgldu na swe dobro, w nim przebywa.

Kolejnym, a zarazem nowym, odrbnym dokumentem regulujcym zasady i formy wspierania

rodziny przeywajcej trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych jest obowizujca

od 1 stycznia 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej. Reguluje ona:

- zasady i formy sprawowania pieczy zastpczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej penoletnich

wychowankw;

- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej;

- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej;

- zadania w zakresie postpowania adopcyjnego.

Dotychczasowy stan prawny obejmowa szereg regulacji znajdujcych si w kilku odrbnych aktach

prawnych, m.in. takich, jak ustawa o pomocy spoecznej lub kodeks rodzinny i opiekuczy.

Obowizujcy wwczas model organizacji opieki nad dzieckiem i rodzin nie zapewnia podanych

kierunkw. Na podstawie wskaza wynikajcych z analizy praktyki, danych statycznych oraz bada

naukowych negatywnie oceniono m.in.:

7

wzrost wskanika liczby dzieci umieszczonych poza rodzin naturaln;

koncentracj dziaa wycznie na dziecku, a nie na rodzinie;

ubog ofert pomocy rodowiskowej dla rodziny zagroonej lub bdcej w kryzysie;

brak instrumentw motywujcych gminy do dziaa na rzecz pozostawienia dziecka w lokalnym

rodowisku rodzinnym;

nadmiern atwo umieszczania dziecka poza rodzin;

zbyt ograniczony wachlarz form pieczy zastpczej.

Wymienione zjawiska wystpujce w praktyce realizacji pieczy nad dzieckiem i rodzin dowiody,

e naley dokona pewnych zmian.

Nowo uchwalona ustawa zmienia zasady organizowania rodzinnej pieczy zastpczej, a take

procedur adopcyjnych. Stworzono spjny system opieki nad dzieckiem i rodzin je wychowujc, jeeli

ma ona trudnoci w prawidowym wypenianiu swoich funkcji. Dziaania podejmowane w ramach tego

systemu powinny zapewni rodzinie tak pomoc, aby w efekcie wyeliminowane zostao zagroenie

zabrania dziecka z rodziny biologicznej lub zapewniony zosta szybki do niej powrt tych dzieci, ktre

z uwagi na ich dobro okresowo musiay zosta umieszczone w instytucjach opieki zastpczej. Dziecko

ma prawo do stabilnego, trwaego i rodzinnego rodowiska wychowawczego, uzyskiwanego przede

wszystkim poprzez pozyskiwanie rodzin adopcyjnych dla dzieci pozbawionych opieki rodziny

biologicznej i bez perspektyw na powrt do tej rodziny. Wane jest rwnie respektowanie

podmiotowoci dziecka, jego opinii i wiatopogldw. Dziecko nie moe sta si przedmiotem opieki,

ale musi by penoprawnym podmiotem, ktry ma moliwo zrozumienia i zaakceptowania decyzji

podejmowanych w jego sprawie. Wane jest zatem, aby zgodnie z normami Konwencji o prawach

dziecka zapewni dziecku takie zastpcze rodowisko rodzinne, aby mogo ono zachowa swoj

tosamo kulturow.

Zawarte w obowizujcej od 2012 r. ustawie kierunki rozwiza prawnych zmierzaj do:

pooenia gwnego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym rodowisku;

wzmocnienia dziaa profilaktycznych oraz doskonalenie metod pracy z rodzin

oraz wprowadzenie rnorodnych form rodowiskowej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym;

dalszego rozwoju placwek wsparcia dziennego;

wprowadzenia i wzmocnienia, w ramach profilaktyki, dziaa asystentw rodziny;

doskonalenia i rozwoju wsppracy pomidzy przedstawicielami instytucji, ktre maj kontakt

z dzieckiem i jego rodzin w celu poprawy jej sytuacji;

promocji tworzenia rodzinnej pieczy zastpczej;

8

zapewnienia rodzinom zastpczym lub osobom prowadzcym rodzinny dom dziecka wsparcia

merytorycznego i finansowego, jak rwnie stabilizacji zawodowej;

poprawy procesu usamodzielniania wychowankw pieczy zastpczej.

Gwnym celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej jest zapewnienie

kademu dziecku stabilnego, trwaego i rodzinnego rodowiska wychowawczego. Obowizek w tym

zakresie spoczywa na Pastwie, ktre musi ka nacisk na dobro i interes jednostki, a wic take

konkretnego dziecka. Obowizkiem wadzy publicznej jest wic zapewnienie mu moliwoci

wychowywania si w rodzinie biologicznej, a gdy ta nie jest w stanie zapewni mu opieki, w rodzinnych

formach opieki. Naley rwnie zapewni pomoc rodzinie poprzez podejmowanie dziaa na rzecz

powrotu dziecka, nad ktrym sprawowana jest rodzinna opieka zastpcza, do rodziny biologicznej,

a take poszukiwanie rodzinnych form opieki zastpczej, zanim zdecyduje si umieci dziecko

w formie instytucjonalnej oraz dobieranie formy rodzinnej opieki zastpczej w taki sposb, aby dziecko,

nad ktrym jest sprawowana rodzinna opieka zastpcza, miao moliwo kontaktu z rodzin

biologiczn.

Zadania zwizane z organizacj systemu pomocy dziecku i rodzinie przypisane zostay

w ustawie wszystkim szczeblom samorzdu terytorialnego jako zadania wasne lub zadania zlecone

z zakresu administracji rzdowej. Cz zada wasnych ma charakter obligatoryjny, a cz z nich

charakter fakultatywny.

Samorzd gminny

Zadania wasne:

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programw wspierania rodziny;

tworzenie moliwoci podnoszenia kwalifikacji przez asystentw rodziny;

tworzenie oraz rozwj systemu opieki nad dzieckiem, w tym placwek wsparcia dziennego

oraz praca z rodzin przeywajc trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych

przez:

zapewnienie rodzinie przeywajcej trudnoci wsparcia i pomocy asystenta rodziny

oraz dostpu do specjalistycznego poradnictwa,

organizowanie szkole i tworzenie warunkw do dziaania rodzin wspierajcych,

prowadzenie placwek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

finansowanie:

9

kosztw szkole dla rodzin wspierajcych,

podnoszenia kwalifikacji przez asystentw rodziny,

kosztw zwizanych z udzielaniem pomocy w zakresie opieki i wychowania dziecka,

prowadzenia gospodarstwa domowego oraz ksztatowania i wypeniania podstawowych rl

spoecznych ponoszonych przez rodziny wspierajce;

wspfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastpczej, rodzinnym domu dziecka, placwce

opiekuczo-wychowawczej, regionalnej placwce opiekuczo-terapeutycznej lub interwencyjnym

orodku preadopcyjnym;

sporzdzanie sprawozda rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny

oraz przekazywanie ich waciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem

systemu teleinformatycznego;

prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagroonej kryzysem lub przeywajcej

trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczej, zamieszkaego na terenie gminy;

przekazywanie do biura informacji gospodarczej o powstaniu zalegoci z tytuu nieponoszenia

opat za pobyt dziecka w pieczy zastpczej.

Zadania zlecone:

wykonywanie zada wynikajcych z rzdowych programw z zakresu wspierania rodziny.

Samorzd powiatowy

Zadania wasne:

opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programw dotyczcych rozwoju pieczy zastpczej,

zawierajcych midzy innymi coroczny limit rodzin zastpczych zawodowych;

zapewnienie dzieciom pieczy zastpczej w rodzinach zastpczych, rodzinnych domach dziecka

oraz w placwkach opiekuczo-wychowawczych;

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczajcym rodziny zastpcze, rodzinne

domy dziecka oraz placwki opiekuczo-wychowawcze i regionalne placwki opiekuczo-

terapeutyczne poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia;

tworzenie warunkw do powstawania i dziaania rodzin zastpczych, rodzinnych domw dziecka

i rodzin pomocowych;

prowadzenie placwek opiekuczo-wychowawczych oraz placwek wsparcia dziennego o zasigu

ponadgminnym;

organizowanie szkole dla rodzin zastpczych, prowadzcych rodzinne domy dziecka, rodzin

pomocowych i dyrektorw placwek opiekuczo-wychowawczych typu rodzinnego

10

oraz kandydatw do penienia funkcji rodziny zastpczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka

lub penienia funkcji dyrektora placwki opiekuczo-wychowawczej typu rodzinnego;

organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastpczej, w szczeglnoci przez tworzenie

warunkw do powstawania:

grup wsparcia,

specjalistycznego poradnictwa;

powoywanie centrw administracyjnych do obsugi placwek opiekuczo-wychowawczych;

wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastpczej;

zapewnienie przeprowadzenia przyjtemu do pieczy zastpczej dziecku niezbdnych bada

lekarskich;

prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do penienia funkcji rodziny zastpczej

zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz penicych funkcj

rodziny zastpczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzcych rodzinny dom dziecka;

kompletowanie we wsppracy z waciwym orodkiem pomocy spoecznej dokumentacji

zwizanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastpczej albo rodzinnym domu

dziecka;

finansowanie:

wiadcze pieninych dotyczcych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach

zastpczych, rodzinnych domach dziecka, placwkach opiekuczo-wychowawczych,

regionalnych placwkach opiekuczo-terapeutycznych, interwencyjnych orodkach

preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;

pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczajcym rodziny zastpcze,

rodzinne domy dziecka, placwki opiekuczo-wychowawcze lub regionalne placwki

opiekuczo-terapeutyczne;

szkole dla kandydatw do penienia funkcji rodziny zastpczej, prowadzenia rodzinnego

domu dziecka lub penienia funkcji dyrektora placwki opiekuczo-wychowawczej typu

rodzinnego oraz szkole dla rodzin zastpczych, prowadzcych rodzinne domy dziecka

oraz dyrektorw placwek opiekuczo-wychowawczych typu rodzinnego;

sporzdzanie sprawozda rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastpczej oraz przekazywanie ich waciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

przekazywanie do biura informacji gospodarczej o powstaniu zalegoci z tytuu nieponoszenia

opat za pobyt dziecka w pieczy zastpczej.

11

Zadania zlecone:

realizacja zada wynikajcych z rzdowych programw wspierania rodziny i systemu pieczy

zastpczej;

finansowanie pobytu w pieczy zastpczej cudzoziemcw majcych miejsce zamieszkania

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Samorzd wojewdztwa

Zadania wasne:

prowadzenie interwencyjnych orodkw preadopcyjnych i regionalnych placwek opiekuczo-

terapeutycznych;

opracowywanie programw dotyczcych wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej,

bdcych integraln czci strategii rozwoju wojewdztwa;

promowanie nowych rozwiza w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej;

sporzdzanie sprawozda rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastpczej oraz przekazywanie ich waciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Zadania zlecone:

organizowanie i prowadzenie orodkw adopcyjnych.

12

II. Diagnoza systemu wspierania rodziny i pieczy zastpczej w wojewdztwie lubuskim

Wadza rodzicielska to uprawnienia i obowizki rodzicw wzgldem dziecka. Obejmuje

w szczeglnoci obowizek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim

oraz jego majtkiem. Moliwo pozbawienia wadzy rodzicielskiej przez sd jest najsurowszym

rodkiem ingerencji w sprawowanie tej wadzy. Jeeli wadza rodzicielska nie jest prawidowo

sprawowana, sd moe zadecydowa o jej ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu. Ograniczenie

wadzy rodzicielskiej moe nastpi wwczas, gdy zagroone jest dobro dziecka. Pozbawienie wadzy

rodzicielskiej moe nastpi, gdy wadza ta nie moe by wykonywana z powodu trwaej przeszkody,

np. choroby psychicznej uniemoliwiajcej wykonywanie wadzy rodzicielskiej, a take wtedy,

gdy rodzice naduywaj wadzy rodzicielskiej, np. zncaj si nad dzieckiem lub w sposb racy

zaniedbuj swoje obowizki wzgldem dziecka, np. zaniedbuj dziecko. Sd moe zawiesi wadz

rodzicielsk, gdy istnieje przemijajca przeszkoda w jej wykonywaniu. Moe tak by np. wtedy,

gdy rodzic znajduje si w szpitalu z powodu choroby.

Dane statystyczne Sdu Okrgowego w Zielonej Grze oraz Gorzowie Wlkp. potwierdzaj,

e wiele rodzin z naszego wojewdztwa boryka si z kryzysem w rodzinie i problemami opiekuczo-

wychowawczymi. W 2010 r. do sdw z naszego regionu wpyny 1 844 wnioski o pozbawienie,

zawieszenie i ograniczenie wadzy rodzicielskiej, a w 2011 r. 1 762 wnioski. W tym zakresie w 2010 r.

orzeczono, z uwzgldnieniem spraw z ubiegego roku, 1 176 spraw. Dotyczyy one 1 866 maoletnich

dzieci. W 2011 r. orzeczono 1 088 spraw, z uwzgldnieniem spraw z ubiegego roku, a dotyczyy 1 638

maoletnich dzieci. Jednake nie wszystkie sprawy zostay zaatwione. W 2010 r. - 125 spraw, a w 2011

r. - 105 umorzono. Sprawy o rozwd i o alimenty s gwnym powodem kryzysu rodziny. W 2010 r.

do sdw wpyno 2 876 wnioskw o rozwd. Zaatwionych spraw, z uwzgldnieniem pozostaych

z ubiegego roku, byo 3 019. Podobna statystyka dotyczy 2011 r., bowiem do sdu wpyno 2 772

wnioski o rozwd, a zaatwionych spraw rwnie uwzgldniajcych sprawy z ubiegego roku zostao

2 789. W przypadku rodzicw rozwiedzionych lub bdcych w separacji, gdy jedno z nich nie jest

w stanie utrzyma dzieci samodzielnie, moliwe jest zoenie pozwu do sdu o alimenty.

Orzeczone w latach 2010-2011 sprawy o alimenty (4 119 spraw) dotyczyy 5 120 maoletnich

dzieci.

13

Wykres 1. Liczba spraw o ustalenie, podwyszenie alimentw lub uchylenie obowizku alimentacyjnego

w latach 2010-2011

rdo: Dane Sdw Okrgowych w Zielonej Grze oraz Gorzowie Wlkp.

W 2010 r. 7 030 maoletnich byo objtych nadzorem sdu. 86% z nich to maoletni, ktrzy

objci zostali nadzorem z powodu ograniczenia rodzicom wadzy rodzicielskiej, 11% z powodu

pozbawienia wadzy rodzicielskiej, a niecae 2% z powodu jej zawieszenia.

Wykres 2. Liczba maoletnich pozostajcych pod nadzorem sdu w 2010 r.

rdo: Dane Sdw Okrgowych w Zielonej Grze oraz Gorzowie Wlkp.

6022

783

137 88

z powodu ograniczenia wadzy

rodzcielskiej

z powodu pozbawienia wadzy

rodzicelskiej

z powodu zawieszenia wadzy

rodzicielskiej

sieroty naturalne

32233086

1814 1766

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011

Sd Okrgowy w Zielonej Grze Sd Okrgowy w Gorzowie Wlkp.

14

W 2011 r. liczba maoletnich objtych nadzorem sdu wyniosa 6 632, z czego ok. 85%

to orzeczenia z powodu ograniczenia wadzy rodzicielskiej, 12% pozbawienia wadzy rodzicielskiej,

a prawie 2% z powodu jej zawieszenia.

Wykres 3. Liczba maoletnich pozostajcych pod nadzorem sdu w 2011 r.

rdo: Dane Sdw Okrgowych w Zielonej Grze oraz Gorzowie Wlkp.

Maoletni, ktrych rodzice zostali ograniczeni we wadzy rodzicielskiej, objci s sta kontrol

kuratora sdowego zawodowego i spoecznego. W 2010 r. pod opiek kuratora zawodowego byo 2 104

maoletnich, a pod opiek kuratora spoecznego 2 351. Z kolei kuratorzy sdowi zawodowi w 2011 r.

mieli pod swoj kontrol 1 650 maoletnich, a kuratorzy spoeczni 2 546 maoletnich.

Sdy rwnie w ramach swoich kompetencji orzekaj o umieszczeniu maoletnich w rodzinach

zastpczych. W 2010 r. takich orzecze wydano wobec 1 767 maoletnich, a w 2011 r. wobec 1 735.

Brak moliwoci szybkiego wykonania orzecze sdu powoduje, e maoletni oczekuj na umieszczenie

w rodzinie zastpczej. W takiej sytuacji w 2010 r. znalazo si 24 maoletnich, a w 2011 - 38 maoletnich.

5629

798

123 82

z powodu ograniczenia wadzy

rodzcielskiej

z powodu pozbawienia wadzy

rodzicelskiej

z powodu zawieszenia wadzy

rodzicielskiej

sieroty naturalne

15

Wykres 4. Liczba maoletnich, wobec ktrych w 2010 r. sd orzek o umieszczeniu w rodzinie zastpczej

rdo: Dane Sdw Okrgowych w Zielonej Grze oraz Gorzowie Wlkp.

Wykres 5. Liczba maoletnich, wobec ktrych w 2011 r. sd orzek o umieszczeniu w rodzinie zastpczej

rdo: Dane Sdw Okrgowych w Zielonej Grze oraz Gorzowie Wlkp.

Ponadto, maoletni decyzj sdu umieszczani s w palcwkach opiekuczo-wychowawczych.

Zgodnie z orzeczeniami sdu do tych placwek w 2010 r. skierowano 742 maoletnich (w tym 94

oczekiwao na umieszczenie), a w 2011 r. - 790 maoletnich (w tym 86 oczekiwao na umieszczenie).

1053

714

22

2

0

200

400

600

800

1000

1200

Sd Okrgowy w Zielonej Grze Sd Okrgowy w Gorzowie

Wlkp.

maoletni oczekujcy na

umieszczenie w rodzinie

zastpczej

maoletni umieszczeni w

rodzinie zastpczej

1038

697

34

4

0

200

400

600

800

1000

1200

Sd Okrgowy w Zielonej Grze Sd Okrgowy w Gorzowie

Wlkp.

maoletni oczekujcy na

umieszczenie w rodzinie

zastpczej

maoletni umieszczeni w

rodzinie zastpczej

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego prezentuj aktualne dziaania samorzdw

gminnych, powiatowych oraz samorzdu wojewdztwa

zastpczej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br.

brak ustanowionych w gminach rodzin wspierajcych. Jednake rod

w wypenianiu funkcji opiekuczo

asystentw rodziny w ww. okresie

na podstawie umowy o prac w systemie zadaniowego czasu pr

o wiadczenie usug. 98% zostao zatrudnionych przez orodki pomocy spoecznej.

na ich wynagrodzenie wraz z pochodnymi

Z usug asystenta rodziny skorzystao 395 rodzin.

zobowizane przez sd do pracy z asystentem rodziny. Asystent rodziny odpowied

za systematyczn indywidualn prac z rodzin, w zwizku z czym praca ta wykonywana bya w 63%

w okresie od 3 do 12 miesicy, a w 36% do 3 miesicy.

z ok. 1 % rodzin.

Wykres 6. Czas pracy asystenta rodziny z rodzin

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Wrd przyczyn, na podstawie ktrych asystent zakoczy prac z rodzin

zaprzestanie wsppracy przez rodzin (30 rodzin)

304

8

16

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego prezentuj aktualne dziaania samorzdw

gminnych, powiatowych oraz samorzdu wojewdztwa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastpczej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br. w naszym regionie. Analiza statystyczna wykazaa

brak ustanowionych w gminach rodzin wspierajcych. Jednake rodzinom przeywajcym trudnoci

wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych zostali przydzieleni asystenci rodziny. Liczba

asystentw rodziny w ww. okresie wyniosa 53 osoby, przy czym 66% zatrudnionych zostao

podstawie umowy o prac w systemie zadaniowego czasu pracy, a 34% na podstawie umowy

wiadczenie usug. 98% zostao zatrudnionych przez orodki pomocy spoecznej.

enie wraz z pochodnymi pochodziy w 54% z budetu gminy, a w 46% z innych rde.

Z usug asystenta rodziny skorzystao 395 rodzin. W pierwszym proczu br. 74 rodziny zostay

zobowizane przez sd do pracy z asystentem rodziny. Asystent rodziny odpowied

systematyczn indywidualn prac z rodzin, w zwizku z czym praca ta wykonywana bya w 63%

od 3 do 12 miesicy, a w 36% do 3 miesicy. Praca powyej 1 roku prowadzona bya tylko

rodziny z rodzin

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Wrd przyczyn, na podstawie ktrych asystent zakoczy prac z rodzin, najczciej pojawiy si

zaprzestanie wsppracy przez rodzin (30 rodzin) oraz osignicie celw (24 rodzin

174

8

do 3 miesicy

powyej 3 do 12 miesicy

powyej 1 roku

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego prezentuj aktualne dziaania samorzdw

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

statystyczna wykazaa

zinom przeywajcym trudnoci

wychowawczych zostali przydzieleni asystenci rodziny. Liczba

ym 66% zatrudnionych zostao

acy, a 34% na podstawie umowy

wiadczenie usug. 98% zostao zatrudnionych przez orodki pomocy spoecznej. rodki finansowe

pochodziy w 54% z budetu gminy, a w 46% z innych rde.

W pierwszym proczu br. 74 rodziny zostay

zobowizane przez sd do pracy z asystentem rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny jest

systematyczn indywidualn prac z rodzin, w zwizku z czym praca ta wykonywana bya w 63%

1 roku prowadzona bya tylko

najczciej pojawiy si

(24 rodziny).

do 3 miesicy

powyej 3 do 12 miesicy

powyej 1 roku

Wykres 7. Przyczyny zakoczenia pracy z rodzin przez asystenta rodziny

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W gminach funkcjonuje 56 placwek wsparcia dziennego

zezwolenia wjta. Organem prowadzcym

inny podmiot ni gmina (23%).

Wykres 8. Organy prowadzce placw

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie

24

64

23%

17

Wykres 7. Przyczyny zakoczenia pracy z rodzin przez asystenta rodziny

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W gminach funkcjonuje 56 placwek wsparcia dziennego, dziaajcych

zezwolenia wjta. Organem prowadzcym w wikszoci placwek jest gmina (76%), a w pozostaych

res 8. Organy prowadzce placwki wsparcia dziennego

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

30

zaprzestanie wsppracy przez

rodzin

osignicie celw

zmiana metod pracy

brak efektw

76%

gmina

inny podmiot ni gmina

, dziaajcych na podstawie

jest gmina (76%), a w pozostaych

zaprzestanie wsppracy przez

osignicie celw

zmiana metod pracy

inny podmiot ni gmina

18

Przewaajca liczba placwek (86%) prowadzona jest w formie opiekuczej, w tym k zainteresowa,

klubw, wietlic i ognisk wychowawczych.

Liczba rodzin zastpczych w naszym wojewdztwie wg danych za pierwsze procze 2012 r.

wynosia 1492, w tym 953 rodziny zastpcze spokrewnione, 448 rodzin zastpczych niezawodowych,

41 rodzin zastpczych zawodowych, 44 rodziny zastpcze zawodowe penice funkcj pogotowia

rodzinnego, 6 rodzin zastpczych zawodowych specjalistycznych.

Tabela 1. Informacja na temat liczby rodzin zastpczych w wojewdztwie lubuskim

Lp. Wyszczeglnienie

Liczba rodzin zastpczych/rodzinnych domw

dziecka

ogem

1 2 3

1. Rodziny zastpcze spokrewnione, z tego: 953

1.1. z 1 przyjtym dzieckiem 742

1.2. z 2 przyjtych dzieci 162

1.3. z 3 i wicej przyjtych dzieci 49

2. Rodziny zastpcze niezawodowe, z tego: 448

2.1. z 1 przyjtym dzieckiem 327

2.2. z 2 przyjtych dzieci 87

2.3. z 3 przyjtych dzieci 19

2.4. z 4 i wicej przyjtych dzieci 15

3. Rodziny zastpcze zawodowe, z tego: 41

3.1. bez dziecka 0

3.2. z 1 przyjtym dzieckiem 2

3.3. z 2 przyjtych dzieci 2

3.4. z 3 przyjtych dzieci 8

3.5. z 4 i wicej przyjtych dzieci 29

4. Rodziny zastpcze zawodowe penice funkcj pogotowia rodzinnego, z tego:

44

4.1. bez dziecka 2

4.2. z 1 przyjtym dzieckiem 1

4.3. z 2 przyjtych dzieci 4

4.4. z 3 przyjtych dzieci 12

4.5. z 4 i wicej przyjtych dzieci 25

5. Rodziny zastpcze zawodowe specjalistyczne, z tego: 6

5.1. bez dziecka 0

5.2. z 1 przyjtym dzieckiem 3

5.3. z 2 przyjtych dzieci

5.4. z 3 przyjtych dzieci

5.5. z 4 i wicej przyjtych dzieci

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z powyszych danych wyranie wynika, e 70% rodzi

z 1 dzieckiem. W pierwszym proczu 2012 r. powstao 81 rodzin zastpczych. Najwicej powstao

rodzin zastpczych spokrewnionych (62%), a najmniej rodzin zastpczych zawodowych

specjalistycznych (1,2%).

Wykres 9. Liczba rodzin zastpczych powsta

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W omawianym okresie sprawozdawczym

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

25

19

tych dzieci

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z powyszych danych wyranie wynika, e 70% rodzin zastpczych stanowi

dzieckiem. W pierwszym proczu 2012 r. powstao 81 rodzin zastpczych. Najwicej powstao

rodzin zastpczych spokrewnionych (62%), a najmniej rodzin zastpczych zawodowych

Wykres 9. Liczba rodzin zastpczych powstaych w okresie sprawozdawczym

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

sprawozdawczym rozwizano 40 rodzin zastpczych.

32

1

rodziny zastpcze

spokrewnione

rodziny zastpcze

niezawodowe

rodziny zastpcze zawodowe

rodziny zastpcze zawodowe

penice funkcj pogotowia

rodzinnego

3

0

0

n zastpczych stanowi rodzina

dzieckiem. W pierwszym proczu 2012 r. powstao 81 rodzin zastpczych. Najwicej powstao

rodzin zastpczych spokrewnionych (62%), a najmniej rodzin zastpczych zawodowych

rodziny zastpcze

spokrewnione

rodziny zastpcze

niezawodowe

rodziny zastpcze zawodowe

rodziny zastpcze zawodowe

penice funkcj pogotowia

Wykres 10. Liczba rodzin zastpczych rozwizanych w okresie sprawozdawczym

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W naszym regionie funkcjonuje 20 placwek opiekuczo

socjalizacyjn, interwencyjn oraz rodzinn. 35% tych placwek prowadzona jest na zlecenie powiatu.

Przecitna liczba miejsc w tych placwkach

a przecitna liczba dzieci - 618.

Wykres 11. Przecitna liczba miejsc oraz dzieci w placwkach opiekuczo

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

0

5

10

15

20

25

30 28

456

52

512

0

100

200

300

400

500

600

20

Liczba rodzin zastpczych rozwizanych w okresie sprawozdawczym

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W naszym regionie funkcjonuje 20 placwek opiekuczo-wychowawczych

socjalizacyjn, interwencyjn oraz rodzinn. 35% tych placwek prowadzona jest na zlecenie powiatu.

Przecitna liczba miejsc w tych placwkach w okresie sprawozdawczym wyniosa 563 miejsca,

. Przecitna liczba miejsc oraz dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych

Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

10

2

rodziny zastpcze

spokrewnione

rodziny zastpcze

niezawodowe

rodziny zastpcze zawodowe

penice funkcj pogotowia

rodzinnego

0

5553

0

53przecitna liczba miejsc

przecitna liczba dzieci

awczych, penicych funkcj

socjalizacyjn, interwencyjn oraz rodzinn. 35% tych placwek prowadzona jest na zlecenie powiatu.

dawczym wyniosa 563 miejsca,

wychowawczych

rodziny zastpcze

spokrewnione

rodziny zastpcze

niezawodowe

rodziny zastpcze zawodowe

penice funkcj pogotowia

przecitna liczba miejsc

przecitna liczba dzieci

21

W rodzinach zastpczych spokrewnionych (64%), niezawodowych (67%) oraz zawodowych

specjalistycznych (89%) okres przebywania dzieci wynis powyej 3 lat. Natomiast w pogotowiu

rodzinnym 28% dzieci przebywao w okresie do 3 miesicy, ok. 25% dzieci powyej 6 do 12 miesicy,

a ok. 23% powyej roku do 2 lat. W placwkach opiekuczo-wychowawczych pobyt 42% dzieci trwa

powyej 3 lat.

Wykres 12. Pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastpczej

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Wykres 13. Pobyt dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

28 35

97137 148

791

20 2047 61 58

424

5535

63 68

19

88

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

do 3

miesicy

powyej 3

do 6

miesicy

powyej 6

do 12

miesicy

powyej 1

roku do 2

lat

powyej 2

lat do 3 lat

powyej 3

lat

rodziny zastpcze

spokrewnione

rodziny zastpcze

niezawodowe

rodziny zastpcze

zawodowe

rodzinne domy

dziecka

18

38 42

77 73

245

227 10 6 2 04

11 13 17 5 6

0

50

100

150

200

250

300

do 3

miesicy

powyej 3

do 6

miesicy

powyej 3

do 6

miesicy

powyej 1

roku do 2

lat

powyej 2

lat do 3 lat

powyej 3

lat

socjalizacyjna

interwencyjna

specjalistyczno-

terapeutyczna

rodzinna

Naley zauway, e najwicej dzieci w wieku od 7 do 13 lat (37%) oraz od 14 do 17 lat (30%)

przebywao w rodzinach zastpczych. Najmniejszy procent stanowi dzieci do 1 roku ycia (2%).

Podobnie w placwkach opiekuczo

(51%) oraz dzieci w wieku 7-13 lat (33%).

Wykres 14. Dzieci w rodzinach zastpczych

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Najczstsz przyczyn powodujc konieczno umieszczenie dziecka w pieczy zastpczej

jest uzalenienie rodzicw od alkoholu oraz bezradno w sprawach

Wykres 15. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastpczej

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

poniej 1

roku

od 1 roku

do 3 lat

4

7

68

101

422

40

85

0 25 3

0

500

1000736

52

182

22

Naley zauway, e najwicej dzieci w wieku od 7 do 13 lat (37%) oraz od 14 do 17 lat (30%)

przebywao w rodzinach zastpczych. Najmniejszy procent stanowi dzieci do 1 roku ycia (2%).

placwkach opiekuczo-wychowawczych przebywaj w wikszoci dzieci w wieku 14

13 lat (33%).

zinach zastpczych

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

Najczstsz przyczyn powodujc konieczno umieszczenie dziecka w pieczy zastpczej

jest uzalenienie rodzicw od alkoholu oraz bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych

Wykres 15. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastpczej

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

4-6 lat 7-13 lat 14-17 lat 18-24 lat

101

464

411

185

65

244

212

83

57

106

3191 2 3 2

20

199

305

64

rodziny zastpcze

spokrewnionerodziny zastpcze

niezawodowerodziny zastpcze

zawodowerodzinne domy dziecka

placwki opiekuczo

wychowawcze

52

554

174

9492

47245

217

8

pobyt w rodzinach

zastpczych

pobyt w placwkach

opiekuczo

wychowawczych

Naley zauway, e najwicej dzieci w wieku od 7 do 13 lat (37%) oraz od 14 do 17 lat (30%)

przebywao w rodzinach zastpczych. Najmniejszy procent stanowi dzieci do 1 roku ycia (2%).

przebywaj w wikszoci dzieci w wieku 14-17 lat

Najczstsz przyczyn powodujc konieczno umieszczenie dziecka w pieczy zastpczej

wychowawczych.

rodziny zastpcze

spokrewnionerodziny zastpcze

niezawodowerodziny zastpcze

zawodowerodzinne domy dziecka

placwki opiekuczo-

wychowawcze

pobyt w rodzinach

zastpczych

pobyt w placwkach

opiekuczo-

wychowawczych

W okresie sprawozdawczym dzieci do 18 roku ycia najczciej trafiay do rodzin zastpczych

spokrewnionych (35%), instytucjonalnej pieczy zastpczej (23%), rodzin zastpczych zawodowych

(21%), najmniej natomiast do rodzin zastpczych niezawodowych (19,5) oraz rodzinnych domw

dziecka (1,5%).

Wykres 16. Napyw dzieci do pieczy zastpczej

rdo: Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W 79% dzieci te napywaj z rodziny naturalnej

z instytucjonalnej pieczy zastpczej, a w 4% z innych.

Najczstszym powodem opuszczenia

naturalnej, umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastpczej

Dzieci powyej 18. roku ycia najczciej po opuszczeniu pieczy zastpczej zakaday wasne

gospodarstwo domowe lub te powracay do rodziny naturalnej.

Zgodnie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z pn. zm.) starosta wyznacza organizatora

W pierwszym proczu 2012 r. w nas

centra pomocy rodzinie.

Rodziny zastpcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka zostay objte

rwnie opiek koordynatora rodzinnej pieczy zastpczej. W wojewdztwie lubuskim

21 koordynatorw zatrudnionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Od pocztku br. ko

pracowali i pracuj nadal z 481 rodzinami zastpczymi oraz rodzinnymi domami dziecka. W ramach

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

174

23

W okresie sprawozdawczym dzieci do 18 roku ycia najczciej trafiay do rodzin zastpczych

spokrewnionych (35%), instytucjonalnej pieczy zastpczej (23%), rodzin zastpczych zawodowych

(21%), najmniej natomiast do rodzin zastpczych niezawodowych (19,5) oraz rodzinnych domw

Wykres 16. Napyw dzieci do pieczy zastpczej

Dane Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego w Gorzowie Wlkp.

W 79% dzieci te napywaj z rodziny naturalnej, w 11% z rodzinnej pieczy zastpczej, w 6%

z instytucjonalnej pieczy zastpczej, a w 4% z innych.

Najczstszym powodem opuszczenia przez dziecko pieczy zastpczej jest powrt do rodziny

naturalnej, umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastpczej oraz przysposobienie dziecka.

roku ycia najczciej po opuszczeniu pieczy zastpczej zakaday wasne

owracay do rodziny naturalnej.

Zgodnie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z pn. zm.) starosta wyznacza organizatora rodzinnej pieczy zastpczej.

pierwszym proczu 2012 r. w naszym regionie powoano 14 organizatorw. T rol peni powiatowe

Rodziny zastpcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka zostay objte

rwnie opiek koordynatora rodzinnej pieczy zastpczej. W wojewdztwie lubuskim

koordynatorw zatrudnionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Od pocztku br. ko

pracowali i pracuj nadal z 481 rodzinami zastpczymi oraz rodzinnymi domami dziecka. W ramach

174

111 103 96

7

W okresie sprawozdawczym dzieci do 18 roku ycia najczciej trafiay do rodzin zastpczych

spokrewnionych (35%), instytucjonalnej pieczy zastpczej (23%), rodzin zastpczych zawodowych

(21%), najmniej natomiast do rodzin zastpczych niezawodowych (19,5) oraz rodzinnych domw

, w 11% z rodzinnej pieczy zastpczej, w 6%

pieczy zastpczej jest powrt do rodziny

oraz przysposobienie dziecka.

roku ycia najczciej po opuszczeniu pieczy zastpczej zakaday wasne

Zgodnie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej

rodzinnej pieczy zastpczej.

rol peni powiatowe

Rodziny zastpcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka zostay objte

rwnie opiek koordynatora rodzinnej pieczy zastpczej. W wojewdztwie lubuskim wyznaczono

koordynatorw zatrudnionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Od pocztku br. koordynatorzy

pracowali i pracuj nadal z 481 rodzinami zastpczymi oraz rodzinnymi domami dziecka. W ramach

7

24

poradnictwa specjalistycznego udzielono 917 porad 344 rodzinom. Dziki udzielonemu poradnictwu 162

dzieci pozostao w rodzinie.

Powiaty w ramach swoich kompetencji w pierwszym proczu br. zorganizoway szkolenia,

w ktrych wzio udzia 48 osb z rodzin zastpczych oraz 5 kandydatw na rodziny zastpcze

niezawodowe.

Do koca 2012 r. orodki adopcyjno-opiekucze realizoway zadania w zakresie rodzicielstwa

zastpczego, jak rwnie adopcji. Wedug danych Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego na koniec 2010

r. funkcjonoway cztery orodki adopcyjno-opiekucze, dwa publiczne w Zielonej Grze i Gorzowie

Wlkp. oraz dwa niepubliczne: jeden prowadzony przez Diecezj Zielonogrsko-Gorzowsk, drugi

przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet ar w arach. W ramach swojej dziaalnoci w 2010 r. orodki

objy rnymi formami szkolenia 141 rodzin. Spord nich 137 uzyskao kwalifikacje, w wikszoci to

rodziny ubiegajce si o przysposobienie dziecka. Przy wspudziale tych orodkw w tym samym roku

powstao 17 nowych rodzin zastpczych. Zawizano 72 rodziny adopcyjne, w tym 69 krajowe

i 3 zagraniczne. Najliczniejsz grup wiekow dzieci umieszczonych w rodzinach adopcyjnych stanowi

grupa 0-3 lat (60%), 26,4% w wieku 4-6 lat, 11,5% w wieku 7-10 lat, a najmniejsza grupa to dzieci

w wieku 11-14 lat (2,3%). Placwki te rwnie w ramach swoich kompetencji kontynuuj zadania,

ktre okrelaa ustawa o pomocy spoecznej, a obecnie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastpczej. Poszczeglne zadania wraz z danymi statystycznymi orodkw z naszego regionu za lata

2010-2011 prezentuje ponisza tabela.

Tabela 2. Zadania orodkw adopcyjnych

Lp. Nazwa kontynuowanego zadania Ilo

2010 2011

1. Dzieci zakwalifikowane do przysposobienia 140 152

2. Sporzdzenie diagnozy psychologicznej dziecka 98 134

3. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wnioskw

o przysposobienie 65 89

4. Badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin -

kandydatw 130 114

5. Wywiady adopcyjne w rodzinie 77 78

6. Wywiady preadopcyjne przed orzeczeniem

przysposobienia 116 137

7. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla osb, ktre

przysposobiy dziecko / kandydatw do przysposobienia 332 320

25

dziecka /z rodzin biologiczn dzieci przysposobionych

8. Organizowanie szkole dla kandydatw

do przysposobienia dziecka 11 11

9.

Liczba przeszkolonych rodzin/wydanych wiadectw

ukoczenia szkolenia/zakwalifikowanych rodzin

do przysposobienia

104 92

10. Praca z matk, ktra podja decyzj o zrzeczeniu si

wadzy rodzicielskiej 24 19

11. Karty dzieci wysane do WBD 104 100

12. Dzieci przysposobione w kraju 74 88

13. Dzieci przysposobione poza granicami RP 4 9

rdo: Dane orodkw adopcyjnych w wojewdztwie lubuskim

W 2010 r. wojewoda wskaza Orodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. do prowadzenia do 2011 r.

wojewdzkiego banku danych. Orodek w 2010 r. przyj 938 zgosze dzieci zakwalifikowanych

do przysposobienia w innych orodkach, a w 2011 r. - 882 zgoszenia. W 2010 r. do centralnego banku

danych orodek przekaza 51 kart dzieci oczekujcych na przysposobienie, ktrym nie mona byo

zapewni opieki w rodzinie przysposabiajcej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2011 r.

40 kart.

Po wejciu w ycie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastpczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z pn. zm.) w wojewdztwie lubuskim Marszaek Wojewdztwa

nie mg zleci funkcjonujcym dwm niepublicznym orodkom w arach i Gorzowie Wlkp. zadania

polegajcego na prowadzeniu orodka adopcyjnego z uwagi na to, i nie speniy one wymaga

okrelonych w art. 245 zacytowanej powyej ustawy, tj. nie przeprowadziy w 2010 roku 20 procedur

adopcyjnych zakoczonych przysposobieniem dziecka. Jednake, aby usprawni realizacj zada

naoonych przedmiotow ustaw na samorzd wojewdztwa i zabezpieczy potencjalnym kandydatom

do przysposobienia szerszy dostp do procedur adopcyjnych, Zarzd Wojewdztwa w lutym br. ogosi

otwarty konkurs ofert, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pn. zm.). W wyniku rozstrzygnicia

konkursu w kwietniu br. Wojewdztwo Lubuskie zawaro picioletnie umowy z dwoma niepublicznymi

orodkami adopcyjnymi prowadzonymi przez Diecezj Zielonogrsko-Gorzowsk oraz Lubuski Ruch

na Rzecz Kobiet ar w arach.

26

Orodki adopcyjne zgodnie z ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej

od 1 stycznia 2011 r. realizuj tylko zadania dotyczce postpowania adopcyjnego. Ustawa naoya

rwnie nowe zadania w zakresie:

1. Wsppracy z asystentem rodziny.

2. Wsppracy z rodzin zastpcz oraz prowadzcym rodzinny dom dziecka.

3. Wsppracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastpczej.

4. Wsppracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastpczej.

5. Udziau w konsultacji w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy

zastpczej.

6. Udziau w posiedzeniach zespow ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej

pieczy zastpczej.

7. Zapewnienia pomocy psychologicznej kobietom w ciy oraz pacjentkom oddziaw

ginekologiczno-pooniczych, ktre sygnalizuj zamiar pozostawienia dziecka bezporednio

po urodzeniu.

8. Organizowania szkole dla kandydatw do przysposobienia dziecka.

9. Wydawania wiadectw ukoczenia szkolenia dla kandydatw do przysposobienia dziecka.

W pierwszym proczu br. orodki adopcyjne w ramach swoich zada prowadziy 138 poradnictw

dla rodzin przysposabiajcych oraz 23 dla rodzin naturalnych. Przeprowadziy rwnie 24 szkolenia

dla kandydatw na rodziny przysposabiajce. W ramach procedury adopcyjnej doszo do 35 adopcji

krajowych oraz 5 midzynarodowych. 39 rodzinom, ktre przysposobiy dzieci, udzielono wsparcia

i poradnictwa, jak rwnie pomocy w rozwizywaniu problemw wychowawczych i opiekuczych,

zwizanych z rozwojem dziecka.

III. Spoeczny obraz rodzin zastpczych

2008-2009 na Uniwersytecie Zielonogrskim

Uniwersytet Zielonogrski

Opieki Terapii i Profilaktyki Spoecznej UZ

badania byo blisze poznanie spoecznego obrazu tych rodzin wrd studentw,

uniwersytetu oraz nauczycieli szk podstawowych. Szczegowe wyniki sondau przedstawia

publikacja - Rodzinna opieka zastpcza z perspektywy wojewdztwa lubuskiego

dziki wsppracy Urzdu Marszakowskiego Wojewdzt

Zielonogrskiego. Najistotniejsze wnioski z sondau zaprezentowane w tej publikacji prezentujemy

poniej.

Pomimo nadal szerokiego niedoinformowania, maego stanu

tej opieki, niskiej gotowoci do jej prowadzenia, istnieje

na podejmowanie dziaa na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastpczej. Analiza przeprowadzonych

bada wskazuje na brak dostatecznego poziomu wiedzy na temat aktualnie obowizuj

zastpczych oraz czstotliwoci

informacje zgodne ze stanem faktycznym, bowiem w zdecydowanej wikszoci specyfik polsk jest

tworzenie spokrewnionych rodzin zastpczych.

Warunki materialne i finansowe (23,5%), warunki mieszkaniowe (12,7%), niekaralno (8,7%),

bycie okrelonym czowiekiem (8,3%) oraz praca (5,5%), to najczciej wskaz

przez ankietowanych odpowiedzi dotyczce

zastpczym. Dziesi najczciej wystpujcych odpowiedzi prezentuje poniszy wykres.

Wykres 17. Najczciej wskazywane wymagan

8,70%

8,30%

8,30%

4,80%

3,20%3,20%

3,20% 3,10%

27

Spoeczny obraz rodzin zastpczych wnioski z sondau przeprowadzonego w latach

na Uniwersytecie Zielonogrskim

Zielonogrski, pod kierunkiem dr hab. Grayny Gajewskiej,

Opieki Terapii i Profilaktyki Spoecznej UZ, przeprowadzi sonda na temat rodzin zastpczych. Celem

badania byo blisze poznanie spoecznego obrazu tych rodzin wrd studentw,

uniwersytetu oraz nauczycieli szk podstawowych. Szczegowe wyniki sondau przedstawia

Rodzinna opieka zastpcza z perspektywy wojewdztwa lubuskiego

wsppracy Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubuskiego w Zielonej Grze i

. Najistotniejsze wnioski z sondau zaprezentowane w tej publikacji prezentujemy

Pomimo nadal szerokiego niedoinformowania, maego stanu dokadnej wiedzy o formach

owoci do jej prowadzenia, istnieje wysoka ocena wanoci i wysoki

dziaa na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastpczej. Analiza przeprowadzonych

bada wskazuje na brak dostatecznego poziomu wiedzy na temat aktualnie obowizuj

ich tworzenia w naszym kraju. Jedynie poowa badanych posiada

informacje zgodne ze stanem faktycznym, bowiem w zdecydowanej wikszoci specyfik polsk jest

tworzenie spokrewnionych rodzin zastpczych.

unki materialne i finansowe (23,5%), warunki mieszkaniowe (12,7%), niekaralno (8,7%),

bycie okrelonym czowiekiem (8,3%) oraz praca (5,5%), to najczciej wskaz

ankietowanych odpowiedzi dotyczce wymaga, jakie trzeba speni, eby zosta rod

zastpczym. Dziesi najczciej wystpujcych odpowiedzi prezentuje poniszy wykres.

ane wymagania stawiane rodzicom zastpczym

23,50%

12,70%

8,70%

3,10%

warunki materialne i finansowe

warunki mieszkaniowe

niekaralno

bycie okrelonym czowiekiem

praca

bycie w zwizku maeskim

ukonczenie kursu, szkole

stan psychiczny kandydatw

dobra opinia

wyksztacenie, przygotowanie, posiadanie

wiedzy

przeprowadzonego w latach

wykadowcy Zakadu

przeprowadzi sonda na temat rodzin zastpczych. Celem

badania byo blisze poznanie spoecznego obrazu tych rodzin wrd studentw, pracownikw

uniwersytetu oraz nauczycieli szk podstawowych. Szczegowe wyniki sondau przedstawia

Rodzinna opieka zastpcza z perspektywy wojewdztwa lubuskiego, ktra powstaa

Lubuskiego w Zielonej Grze i Uniwersytetu

. Najistotniejsze wnioski z sondau zaprezentowane w tej publikacji prezentujemy

dokadnej wiedzy o formach

wysokie przyzwolenie

dziaa na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastpczej. Analiza przeprowadzonych

bada wskazuje na brak dostatecznego poziomu wiedzy na temat aktualnie obowizujcych form rodzin

ich tworzenia w naszym kraju. Jedynie poowa badanych posiada

informacje zgodne ze stanem faktycznym, bowiem w zdecydowanej wikszoci specyfik polsk jest

unki materialne i finansowe (23,5%), warunki mieszkaniowe (12,7%), niekaralno (8,7%),

bycie okrelonym czowiekiem (8,3%) oraz praca (5,5%), to najczciej wskazywane

wymaga, jakie trzeba speni, eby zosta rodzicem

zastpczym. Dziesi najczciej wystpujcych odpowiedzi prezentuje poniszy wykres.

warunki materialne i finansowe

bycie okrelonym czowiekiem

bycie w zwizku maeskim

ukonczenie kursu, szkole

stan psychiczny kandydatw

wyksztacenie, przygotowanie, posiadanie

28

Bardzo wanym zagadnieniem jest gotowo do zaoenia w przyszoci rodziny zastpczej.

Rozkad uzyskanych odpowiedzi prezentuje ponisza tabela.

Tabela 3. Deklarowana ch zaoenia w przyszoci przez ankietowanych rodziny zastpczej

Kategoria odpowiedzi Sonda 2009 Sonda 2008 N % N %

Zdecydowanie nie 52 12,84 12 10 Raczej nie 208 51,36 65 53 Raczej tak 114 28,15 33 27 Zdecydowanie tak 22 5,43 11 9 Inne* 9 2,22 1 1 Razem 405 100 122 100

* Inne (sonda 2009): nie wiem, to zaley od warunkw, jakie bd miaa w przyszoci, czy bd miaa wasne dzieci; nie wiem co to

znaczy zawodow rodzin zastpcz, to zaley od tego, co bdzie si dziao w przyszoci; Trudno powiedzie, nie mam jeszcze

okrelonych planw na przyszo; co to jest zawodowa rodzina zastpcza?; nie mam pojcia, nie wiem jak pokieruje si moje ycie;

trudno powiedzie, zaley od mojego stanu zdrowia, konta, czasu, chci; nigdy si nad tym nie zastanawiaam; nie wiem, co to zawodowa

rodzina zastpcza, nie odkryam w sobie zdolnoci macierzyskich; nie wiem.

Analizujc dane w tabeli, naley zauway, e wikszo z nich to deklaracje modych ludzi,

ktrzy nie wiedz jeszcze, jak uoy si ich ycie prywatne. Pocieszajce jest jednak to,

e odpowiadajc na zadane pytanie stwierdzili, i przyszoci nie wykluczaj takiej moliwoci. Moe

ona sta si, zarwno w stosunku do siebie, jak i innych ludzi, pozytywn motywacj do takiego

dziaania.

Interesujce jest take to, e pe determinuje deklaracj do zaoenia w przyszoci zawodowej

rodziny zastpczej. Na podstawie poniszych danych mona wnioskowa, e due rnice

w deklaracjach badanych wyraajcych ch zaoenia w przyszoci zawodowej rodziny zastpczej

widoczne s w kategorii raczej tak. Dwukrotnie wikszy udzia procentowy wystpi u kobiet

ni u mczyzn. Wynik redni nieznacznie by niszy u mczyzn ni u kobiet. Oznacza to,

e proporcjonalnie wicej mczyzn nie deklaruje takiej gotowoci.

Tabela 4. Ch zaoenia w przyszoci zawodowej rodziny zastpczej z podziaem na pe

Pe Kobiety Mczyni Kategorie odpowiedzi na pytanie: Jak sdzisz czy w przyszoci byby chtny zaoy zawodow rodzin zastpcz?

N % N %

Zdecydowanie nie 21 10 8 18 Raczej nie 111 52 24 55 Raczej tak 68 32 7 16 Zdecydowanie tak 9 4 3 7 Inne 4 2 2 5 Razem 213 100 44 100 rednia 2,1 1,8

29

Najczstszym motywem chci zaoenia w przyszoci zawodowej rodziny zastpczej wedug

ankietowanych s stwierdzenia: eby dzieci mogy si rozwija w domu, rodzinie w odpowiednich

warunkach (14), ch pomocy (15), brak wasnych dzieci (11), wwczas, gdy bd miaa warunki

i zaistniej sprzyjajce okolicznoci (12).

Oprcz odpowiedzi deklarujcych ch zaoenia zawodowej rodziny zastpczej pojawiy si

take uzasadnienia sugerujce brak motyww do jej zaoenia. Do najczciej wymienianych nale:

planuj zaoy wasn rodzin lub ju j maj (36), nie nadaj si do tego, oceniajc przy tym siebie

(21), zbyt due poczucie odpowiedzialnoci i obowizku (18), wiadomo trudnoci zadania (15).

Niemal 100% badanych twierdzio, e rodziny zastpcze s potrzebne. Ten wynik powinien cieszy.

Tabela 5. Opinie dotyczce tego, czy rodziny zastpcze s potrzebne

Kategoria odpowiedzi Sonda 2009 Sonda 2008 N % N %

Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 Raczej nie 1 0,2 1 0,8 Raczej tak 64 15,8 25 20,5 Zdecydowanie tak 338 83,5 96 78,7 Inne 2 0,5 0 0,0 Razem 405 100 122 100

W opinii spoecznoci Uniwersytetu Zielonogrskiego i badanych nauczycieli szk

podstawowych rodziny zastpcze s potrzebne, bowiem w rodzinie zastpczej dziecku jest lepiej

ni w placwce, domu dziecka, rodziny zastpcze s alternatyw dla domw dziecka, rodzina

zastpcza jest potrzebna poniewa zapewnia dom, namiastk domu, ognisko domowe, rodzin

dla dzieci, jest wiele dzieci potrzebujcych domu, opieki, mioci. Wypowiedzi te powinny cieszy,

s odzwierciedleniem tendencji przeksztace w systemie opieki polegajcych na zmianie proporcji

dzieci umieszczanych w placwkach i rodzinnych formach opieki. Przedstawiaj one jednak wci

licznie wystpujce stereotypy o tej formie opieki i okrelenia bardzo pitnujce, np. sierocice,

bidule. Pokazuj te nadal smutn rzeczywisto, tj. przepenienie placwek, brak miejsc

w placwkach, brak gotowoci do ycia usamodzielnianych, nisk efektywno instytucjonaln.

Zaprezentowano take, e pobyt w placwce to czasami konieczno, a w innych przypadkach

moliwo pomocy.

Badani wskazali, e potrzeby na opiek dla dzieci w rodzinnych warunkach s due w Polsce.

Wnioskowa zatem mona, e istnieje pozytywne podoe do dalszej pracy na rzecz rozwoju tej formy

opieki w rodowiskach ycia opisanej grupy. Wedug ankietowanych najlepiej speniaj swoj funkcj

(wedug sondau z 2008 roku) rodziny zastpcze spokrewnione - 52,46%, niespokrewnione - 21,31%

30

oraz zawodowe niespokrewnione - 19,67%. Wedug sondau z 2009 roku rwnie rodziny zastpcze

spokrewnione - 58,52%, nastpnie zawodowe niespokrewnione - 20%, a najmniej niespokrewnione -

13,09%.

Wyniki uzyskane z bada pozwoliy ustali, i finanse, warunki materialne, byt (19%), brak osb

chtnych (7%), brak informacji, mao informacji o .. (6%), strach, obawy przed (6%) i bezrobocie

(5%), to najczstsze trudnoci w opinii badanych w rozwoju rodziny zastpczej w naszym regionie.

Aby zachci osoby do zaoenia rodziny zastpczej, badani wskazali kilka obszarw, ktre wpynyby

na podjcie decyzji w tej sprawie. Do najczciej wskazywanych dziaa nale: finanse, m.in.

dodatkowe fundusze (16%), informowanie np. o korzyciach pyncych z zaoenia rodziny zastpczej,

szerzenie informacji w mediach, udzielanie informacji dotyczcej tworzenia rodziny zastpczej (7%).

Osoby badane rwnie podkrelay inne dziaania, tj.: kampanie reklamowe, informacje spoeczne,

naganianie w mediach i na plakatach (7%).

Z danych sondau wynika, e 42% z 405 ankietowanych w 2009 r. oraz 53% ze 122 osb

w 2008 r. znao osoby, ktre zaoyy rodziny zastpcze. Jest to wysoki wynik, mogcy mie istotne

znaczenie dla ksztatowania si sprzyjajcej atmosfery rozwoju tej potrzebnej formy opieki.

Reasumujc, w wojewdztwie lubuskim rodzinna opieka zastpcza wymaga rozwoju i wsparcia.

Jedn z wanych rzeczy jest rozpoznanie barier tych procesw, a nastpnie skuteczne ich usuwanie.

Istotnie jest zatem popularyzowanie idei rodzinnej opieki zastpczej w regionie, przedstawienie

rzeczywistych jej rozmiarw, jak rwnie wskazanie kierunkw zmian. Dostarczenie takiej informacji

powinno suy lepszemu zrozumieniu opieki zastpczej oraz zgromadzeniu wiedzy, ktra umoliwi

lepsze porozumiewanie si wszystkich zainteresowanych osb oraz instytucji.

31

IV. Piecza zastpcza w powiatach wojewdztwa lubuskiego wyniki z bada przeprowadzonych

przez Obserwatorium Integracji Spoecznej

Obserwatorium Integracji Spoecznej, w ramach projektu systemowego Koordynacja na Rzecz

Aktywnej Integracji wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego,

prowadzc dziaalno w Regionalnym Orodku Polityki Spoecznej w Zielonej Grze, wykonao w 2012

roku projekt badawczy nt. systemu pieczy zastpczej na terenie wojewdztwa Lubuskiego. Gwnym

celem badania bya diagnoza systemu pieczy zastpczej w powiecie. Pierwotnie badanie miao rwnie

obj gminy i ich realizacj zada zwizanych ze wspieraniem rodziny. Niska frekwencja oraz mae

zaangaowanie gmin w badanie nie pozwolio na analiz uzyskanych danych.

W zwizku z powyszym zebrano informacje na temat funkcjonowania systemu opieki

nad dzieckiem w powiatach naszego regionu. W skad problematyki podejmowanej w pytaniach

ankietowych wchodziy nastpujce sfery badawcze:

mechanizmy funkcjonowania pieczy zastpczej;

zakres funkcjonowania systemu;

sposoby realizacji zada systemowych;

sfera realizacji zada systemowych;

poziom wsppracy z organizacjami pozarzdowymi;

wsppraca sub spoecznych;

znaczenie instytucji pastwowych w realizacji zada systemowych;

prognozy.

Badanie przeprowadzono drog elektroniczn, narzdziem byy ankiety internetowe.

Respondenci otrzymali zaproszenie do udziau w badaniu za porednictwem e-maila. Badanie miao

charakter fakultatywny. Jego celem byo pozyskanie informacji za 2012 rok. Uzyskano dane

z wszystkich powiatw naszego wojewdztwa. Poniej przedstawiono najwaniejsze wnioski

z przeprowadzonych bada.

We wszystkich powiatach zostali powoani koordynatorzy pieczy zastpczej, w sumie jest ich 29

(od czerwca br. wzrost o 8 koordynatorw). W powiecie sulciskim, subickim wiebodziskim,

wschowskim i drezdeneckim powoano jednego koordynatora. Dwch koordynatorw powoano

w powiatach midzyrzeckim, arskim, agaskim i gorzowskim. Powiat zielonogrski, nowosolski,

kronieski i miasto na prawach powiatu Zielona Gra posiadaj trzech koordynatorw. Najwicej

koordynatorw zostao powoanych w Gorzowie Wielkopolskim, bo a czterech.

Z bada wynika, e na jednego koordynatora przypada od 11 do 43 rodzin, wrd badanych

najmniej rodzin na jednego koordynatora, bo tylko 11 przypada w powiecie sulciskim. Trzy powiaty

nie speniaj wymogw zawartych

zastpczej, ktry mwi, e koordynator rodzinnej pieczy zastpczej nie moe mie pod opiek cznie

wicej ni 30 rodzin zastpczych lub rodzinnych domw dziecka. Wskazuje to na znaczce obcienie

zawodowe koordynatorw oraz na potrzeb zwikszenia ich liczby. Najwicej rodzin na jednego

koordynatora przypada w powiecie nowosolskim, bo a 43, a niewiele mniej 40 r

zielonogrskim oraz w powiecie arskim 39. W miecie na prawach powiatu Gorzowie Wlkp., p

subickim i strzelecko-drezdeneckim zachowana jest maksymalna, ustawowa liczba 30 rodzin

przypadajcych na koordynatora.

zatrudnionych koordynatorw nie zabezpiecza potrzeb w tym za

w, co stanowi 57%.

Wykres 18. Czy liczba aktualnie zatrudnionych koordynatorw zabezpiecza potrzeby w tym zakresie?

rdo: Opracowanie wasne

Respondenci czsto wskazywali na potrzeb zatrudnienia wikszej

ze wzgldu na stale wzrastajc liczb rodzin zastpczych. Zwracali rwnie uwag

na niewystarczajce rodki finansowe, ktre pozwoliyby na zatrudnienie kolejnych koordynatorw.

Jednoczenie proponowana wysoko miesicznego wynagrodzenia

rezygnacji kandydatw, w ich opinii wynagrodzenie byo zbyt niskie. Wedug badanych nie wszystkie

rodziny mog otrzyma niezbdne wsparcie koordynatora, a z ich dotychczasowych dowiadcze

wynika, e wsparcie potrzebne jes

Wrd respondentw pojawia si opinia

konkursowego wsparcia PCPR w zakresie zatrudnienia koordynatorw.

przypadajcych na koordynatora

0

2

4

6

8

TAK

32

Z bada wynika, e na jednego koordynatora przypada od 11 do 43 rodzin, wrd badanych

najmniej rodzin na jednego koordynatora, bo tylko 11 przypada w powiecie sulciskim. Trzy powiaty

nie speniaj wymogw zawartych w art. 77 pkt. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy

zastpczej, ktry mwi, e koordynator rodzinnej pieczy zastpczej nie moe mie pod opiek cznie

rodzin zastpczych lub rodzinnych domw dziecka. Wskazuje to na znaczce obcienie

rw oraz na potrzeb zwikszenia ich liczby. Najwicej rodzin na jednego

koordynatora przypada w powiecie nowosolskim, bo a 43, a niewiele mniej 40 r

zielonogrskim oraz w powiecie arskim 39. W miecie na prawach powiatu Gorzowie Wlkp., p

drezdeneckim zachowana jest maksymalna, ustawowa liczba 30 rodzin

przypadajcych na koordynatora. Wedug opinii wikszoci respondentw liczba aktualnie

zatrudnionych koordynatorw nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, takiego zdania jest a 8 PCPR

. Czy liczba aktualnie zatrudnionych koordynatorw zabezpiecza potrzeby w tym zakresie?

Respondenci czsto wskazywali na potrzeb zatrudnienia wikszej liczby

ze wzgldu na stale wzrastajc liczb rodzin zastpczych. Zwracali rwnie uwag

na niewystarczajce rodki finansowe, ktre pozwoliyby na zatrudnienie kolejnych koordynatorw.

Jednoczenie proponowana wysoko miesicznego wynagrodzenia na ww. stanowisko bya przyczyn

rezygnacji kandydatw, w ich opinii wynagrodzenie byo zbyt niskie. Wedug badanych nie wszystkie

rodziny mog otrzyma niezbdne wsparcie koordynatora, a z ich dotychczasowych dowiadcze

rcie potrzebne jest zarwno rodzinom z dwuletnim staem

respondentw pojawia si opinia, i dobr praktyk byoby kontynuowanie przez MPiPS

konkursowego wsparcia PCPR w zakresie zatrudnienia koordynatorw. Niestety,

rdynatora czsto bywa wiksza ni ustawowy wymg.

TAK NIE

6

8

Z bada wynika, e na jednego koordynatora przypada od 11 do 43 rodzin, wrd badanych

najmniej rodzin na jednego koordynatora, bo tylko 11 przypada w powiecie sulciskim. Trzy powiaty

wspieraniu rodziny i systemu pieczy

zastpczej, ktry mwi, e koordynator rodzinnej pieczy zastpczej nie moe mie pod opiek cznie

rodzin zastpczych lub rodzinnych domw dziecka. Wskazuje to na znaczce obcienie

rw oraz na potrzeb zwikszenia ich liczby. Najwicej rodzin na jednego

koordynatora przypada w powiecie nowosolskim, bo a 43, a niewiele mniej 40 rodzin w powiecie

zielonogrskim oraz w powiecie arskim 39. W miecie na prawach powiatu Gorzowie Wlkp., powiecie

drezdeneckim zachowana jest maksymalna, ustawowa liczba 30 rodzin

Wedug opinii wikszoci respondentw liczba aktualnie

ego zdania jest a 8 PCPR -

. Czy liczba aktualnie zatrudnionych koordynatorw zabezpiecza potrzeby w tym zakresie?

liczby koordynatorw

ze wzgldu na stale wzrastajc liczb rodzin zastpczych. Zwracali rwnie uwag

na niewystarczajce rodki finansowe, ktre pozwoliyby na zatrudnienie kolejnych koordynatorw.

na ww. stanowisko bya przyczyn

rezygnacji kandydatw, w ich opinii wynagrodzenie byo zbyt niskie. Wedug badanych nie wszystkie

rodziny mog otrzyma niezbdne wsparcie koordynatora, a z ich dotychczasowych dowiadcze

z dwuletnim staem, jak i wyszym.

i dobr praktyk byoby kontynuowanie przez MPiPS

Niestety, liczba rodzin

33

Kolejne pytanie zadane respondentom brzmiao: Czy wedug Pastwa opinii wprowadzenie

koordynatora pieczy zastpczej i osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziemi i przy pracach

gospodarskich oraz funkcjonowanie rodzin pomocowych wpynie pozytywnie na jako opieki

nad dzieckiem w rodzinach zastpczych i rodzinnych domach dziecka? Niemal wszyscy respondenci,

bo a 93%, s zdania, i wprowadzenie takich osb odniesie pozytywny skutek, wpynie na jako

opieki nad dzieckiem w rodzinach zastpczych i w rodzinnych domach dziecka. Respondenci wskazali

nastpujce pozytywne aspekty:

zwikszenie wiedzy dotyczcej problemw pojawiajcych si w rodzinach;

moliwo szybszej reakcji w przypadku pojawienia si problemw w rodzinie dziki staemu

monitoringowi;

poprawa relacji z dziemi poprzez wiksz ilo wolnego czasu;

usprawnienie funkcjonowania rodzin;

praca wikszej liczby osb na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastpczej;

unikanie wypalenia zawodowego wrd zawodowych rodzin zastpczych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie czsto zwracay uwag na due znaczenie jakoci pracy

koordynatorw i osb wspierajcych rodziny oraz na umiejtne korzystanie z tej formy wsparcia

przez rodziny. Zaoenia i oczekiwania zostan spenione dziki profesjonalnym i efektywnym

dziaaniom.

Wprowadzone ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej nowe formy pomocy

(zesp ds. pieczy zastpczej, koordynator rodzinnej pieczy zastpczej, rodziny pomocowe, pomoc

osoby przy sprawowaniu opieki nad dziemi i przy pracach gospodarskich) wedug respondentw bd

miay pozytywny wpyw na jako zada realizowanych na rzecz dziecka i rodziny, takiego zdania jest

a 13 powiatw. Przewaajca cz respondentw jest zdecydowanie na tak - 57 %. Wrd badanych

aden powiat zdecydowanie nie potwierdzi negatywnego wpywu zmian.

Wykres 19. Czy nowe formy pomocy bd miay pozytywny wpyw na jako zada realizowanych

na rzecz dziecka i rodziny?

rdo: Opracowanie wasne

Wedug respondentw pozytywnymi przejawami bd:

lepsze funkcjonowanie rodzin zastpczych;

zwikszenie wiedzy dotyczcej

moliwo szybszej reakcji w przypadku poja

rozwj jakoci systemu i zada realizowa

kompleksowa realizacja zada przez jedn instytucj.

Wedug respondentw

podejmowanych dziaa pod warunkiem ich skutecznoci, profesjonalnego podejcia, a take

odpowiednich rodkw finansowych, ktre powinny by przeznaczone na realizacj tych zada. Badani

twierdz, e bez dodatkowych funduszy potrzebnych do s

samorzdy mog nie mie szansy

rozwiza.

Siedem powiatw, czyli 50%

programu dotyczcego rozwoju pieczy zastpczej. S

midzyrzecki, kronieski, nowosolski, miasto na prawach powiatu Gorzw Wlkp. Wszystkie powiaty,

ktre do tej pory nie opracoway 3

e do koca 2012 r. zostanie opracowany.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

zdecydowanie tak

8

34

. Czy nowe formy pomocy bd miay pozytywny wpyw na jako zada realizowanych

na rzecz dziecka i rodziny?

Wedug respondentw pozytywnymi przejawami bd:

nkcjonowanie rodzin zastpczych;

e wiedzy dotyczcej problemw pojawiajcych si w rodzinach;

moliwo szybszej reakcji w przypadku pojawienia si problemw w rodzinie

rozwj jakoci systemu i zada realizowanych na rzecz dziecka i rodziny;

kompleksowa realizacja zada przez jedn instytucj.

nowe formy pomocy bd miay pozytywny wpyw na jako

podejmowanych dziaa pod warunkiem ich skutecznoci, profesjonalnego podejcia, a take

odpowiednich rodkw finansowych, ktre powinny by przeznaczone na realizacj tych zada. Badani

bez dodatkowych funduszy potrzebnych do sprostania nowym wymogom ustawy

samorzdy mog nie mie szansy na wprowadzenie w ycie wielu zaproponowanych w przepisach

, czyli 50% potwierdzio opracowywanie i realizacj 3-letniego powia

programu dotyczcego rozwoju pieczy zastpczej. S to powiaty: subicki, drezdenecki, arski,

midzyrzecki, kronieski, nowosolski, miasto na prawach powiatu Gorzw Wlkp. Wszystkie powiaty,

e do tej pory nie opracoway 3-letniego programu dotyczcego rozwoju pieczy zastpczej deklaruj,

e do koca 2012 r. zostanie opracowany.

raczej tak raczej nie zdecydowanie

nie

5

10

. Czy nowe formy pomocy bd miay pozytywny wpyw na jako zada realizowanych

w pojawiajcych si w rodzinach;

wienia si problemw w rodzinie;

nych na rzecz dziecka i rodziny;

nowe formy pomocy bd miay pozytywny wpyw na jako

podejmowanych dziaa pod warunkiem ich skutecznoci, profesjonalnego podejcia, a take

odpowiednich rodkw finansowych, ktre powinny by przeznaczone na realizacj tych zada. Badani

prostania nowym wymogom ustawy

owanych w przepisach

letniego powiatowego

subicki, drezdenecki, arski,

midzyrzecki, kronieski, nowosolski, miasto na prawach powiatu Gorzw Wlkp. Wszystkie powiaty,

rozwoju pieczy zastpczej deklaruj,

zdecydowanie

Wykres 20. Czy zosta opracowanych 3

rdo: Opracowanie wasne

Najistotniejszymi problemami ograniczajcymi realizacj zada dotyczcych systemu pieczy zastpc

wystpujcych w powiecie s:

problemy kadrowe;

problemy organizacyjne;

brak precyzyjnych przepisw;

problemy finansowe;

brak kandydatw na rodziny zastpcze.

Problemy te najczciej

(psycholog, terapeuta, pedagog), jak rwnie koordynato

rodziny, czego przyczyn jest brak zabezpieczenia finansowego. Sytuacja finansowa wpyw

na ograniczenia wypacanych wiadcze dla rodzin zastpczych oraz na brak odpowiednich szkole

dla koordynatorw i innych specjalistw zatrudnionych w zespoach do spraw pieczy zastpczej. Brak

rodkw pieninych powoduje take utrudnienia w tworz

Wsparcie dla rodzinnej pieczy zastpczej realizowane jest w nastpujcych formach:

zatrudnienie koordynatorw pieczy zastpczej;

organizowanie imprez rekreacyjno

letniego;

poradnictwo (pedagogiczne, psychologiczne, prawne);

organizacja szkole, warsztatw;

urlopy;

0

2

4

6

8

35

. Czy zosta opracowanych 3-letni powiatowy program dotyczcy rozwoju pieczy zastpczej?

ograniczajcymi realizacj zada dotyczcych systemu pieczy zastpc

brak precyzyjnych przepisw;

brak kandydatw na rodziny zastpcze.

Problemy te najczciej przejawiaj si w niedostatecznej iloci zatrudnionych specjalistw

(psycholog, terapeuta, pedagog), jak rwnie koordynatorw rodzinnej pieczy zastpczej i asystentw

czego przyczyn jest brak zabezpieczenia finansowego. Sytuacja finansowa wpyw

ograniczenia wypacanych wiadcze dla rodzin zastpczych oraz na brak odpowiednich szkole

dla koordynatorw i innych specjalistw zatrudnionych w zespoach do spraw pieczy zastpczej. Brak

rodkw pieninych powoduje take utrudnienia w tworzeniu rodzin pomocowych.

Wsparcie dla rodzinnej pieczy zastpczej realizowane jest w nastpujcych formach:

koordynatorw pieczy zastpczej;

anizowanie imprez rekreacyjno-kulturalnych (wigilia, pikniki, festyny, itp.) oraz wypoczynku

giczne, psychologiczne, prawne);

organizacja szkole, warsztatw;

Tak Nie

7 7

rozwoju pieczy zastpczej?

ograniczajcymi realizacj zada dotyczcych systemu pieczy zastpczej

przejawiaj si w niedostatecznej iloci zatrudnionych specjalistw

rw rodzinnej pieczy zastpczej i asystentw

czego przyczyn jest brak zabezpieczenia finansowego. Sytuacja finansowa wpywa take

ograniczenia wypacanych wiadcze dla rodzin zastpczych oraz na brak odpowiednich szkole

dla koordynatorw i innych specjalistw zatrudnionych w zespoach do spraw pieczy zastpczej. Brak

eniu rodzin pomocowych.

Wsparcie dla rodzinnej pieczy zastpczej realizowane jest w nastpujcych formach:

kulturalnych (wigilia, pikniki, festyny, itp.) oraz wypoczynku

tworzenie w obrbie PCPR zespow, grup organizujcych wsparcie

zastpczej;

wolontariat dla wychowankw pieczy zastpczej;

udzia w projektach, programach autorskich;

grupy wsparcia dla rodzin;

kampanie promujce rodzicielstwo zastpcze;

comiesiczna pomoc pienina na pokrycie kosztw utrzymania dziecka oraz dodatkowe

wiadczenia.

Rnorodno form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastpczej p

zaspokajania potrzeb w tym zakresie. Zdecydowana wikszo powiatw, bo a 11 (

e potrzeby te s raczej zaspokojone.

Wykres 21. Czy wsparcie dla rodzinnej pieczy zastpczej jest organizowane w sposb

potrzeby?

rdo: Opracowanie wasne

Respondenci twierdz, e rodzinom oferowana jest

podejmowane dziaania zmierzajce do ich rozwizania.

Aby zwikszy moliwo

pieczy zastpczej w opinii respondentw,

zwikszenie liczby koordynatorw rodzinnej pieczy zastpczej oraz osb w

gospodarskie;

0

2

4

6

8

10

12

zdecydowanie tak

0

36

tworzenie w obrbie PCPR zespow, grup organizujcych wsparcie

a wychowankw pieczy zastpczej;

ach, programach autorskich;

grupy wsparcia dla rodzin;

omujce rodzicielstwo zastpcze;

comiesiczna pomoc pienina na pokrycie kosztw utrzymania dziecka oraz dodatkowe

Rnorodno form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastpczej przekada si na opini dotyczc

zaspokajania potrzeb w tym zakresie. Zdecydowana wikszo powiatw, bo a 11 (

e potrzeby te s raczej zaspokojone.

. Czy wsparcie dla rodzinnej pieczy zastpczej jest organizowane w sposb

Respondenci twierdz, e rodzinom oferowana jest pomoc, a w razie pojawiajcych

podejmowane dziaania zmierzajce do ich rozwizania.

Aby zwikszy moliwo zaspokojenia potrzeb powiatu w zakresie wsparcia dla rodzinnej

astpczej w opinii respondentw, potrzebne jest:

zwikszenie liczby koordynatorw rodzinnej pieczy zastpczej oraz osb w

raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

11

3

0

tworzenie w obrbie PCPR zespow, grup organizujcych wsparcie dla rodzinnej pieczy

comiesiczna pomoc pienina na pokrycie kosztw utrzymania dziecka oraz dodatkowe

rzekada si na opini dotyczc

zaspokajania potrzeb w tym zakresie. Zdecydowana wikszo powiatw, bo a 11 (79%) twierdzi,

. Czy wsparcie dla rodzinnej pieczy zastpczej jest organizowane w sposb zaspokajajcy

pomoc, a w razie pojawiajcych si trudnoci s

zaspokojenia potrzeb powiatu w zakresie wsparcia dla rodzinnej

zwikszenie liczby koordynatorw rodzinnej pieczy zastpczej oraz osb wspierajcych prace

zdecydowanie nie

37

zatrudnienie dodatkowych specjalistw (psychologw, terapeutw, pedagogw);

zapewnienie wikszych rodkw finansowych;

wsparcie przy realizacji zada fakultatywnych;

zwikszenie liczby rodzin pomocowych;

potrzeba wikszego przepywu informacji midzy rodzin a udzielajcym pomoc (namawianie

rodzin do mwienia o trudnociach);

zwikszenie liczby miejsc w placwkach (by nie umieszcza dzieci w placwkach

poza powiatem);

zwikszenie kadry trenerskiej szkolcej rodzicw zastpczych.

Kolejnym zadaniem powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej jest

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajcym rodziny zastpcze, rodzinne domy

dziecka oraz placwki opiekuczo-wychowawcze i regionalne placwki opiekuczo-terapeutyczne

poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia. W powiatach wojewdztwa lubuskiego ww. zadania

realizowane s poprzez:

stay dostp do poradnictwa (psychologicznego, prawnego, itp.);

pomoc przy uzyskaniu zatrudnienia (m.in. za pomoc udziau w projektach

wspfinansowanych przez UE);

wspieranie w otrzymaniu lokalu mieszkalnego i jego doposaeniu;

szkolenia, spotkania indywidualne;

wsparcie koordynatorw, prac socjaln przy realizacji indywidualnych programw

usamodzielnienia;

tworzenie grup wsparcia;

pomoc finansow w razie kontynuowania nauki.

Wrd innych form wsparcia poza wskazanymi w ustawie respondenci najczciej, bo a 12

z 14 badanych potwierdzio moliwo udziau w projektach systemowych, wspfinansowanych

przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w tym udzia w warsztatach, szkoleniach,

kursach zawodowych i specjalistycznych, zajciach reintegracji zawodowej i spoecznej oraz staach

zawodowych. W powiecie wschowskim penoletni wychowankowie placwek opiekuczo-

wychowawczych zostali take wsparci w doposaeniu mieszka oraz zakupie sprztu komputerowego

w ramach programu ministerialnego.

W piciu powiatach rodzinom pomocowym powierzono opiek nad dzieckiem

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzin zastpcz lub prowadzcego rodzinny

dom dziecka. W powiecie zielonogrskim funkcjonuje 7 rodzin pomocowych, w wiebodziskim 3,

natomiast w powiecie kronieskim, subickim i w Gorzowie Wlkp. po 2 rodziny pomocowe.

Wykres 22. Czy na terenie powiatu funkcjonuj rodziny pomocowe?

rdo: Opracowanie wasne

Tylko powiaty, w ktrych funkcjonuj rodziny pomocowe, miay podzielone zdanie na temat

wystarczajcej liczby takich rodzin

wystarczajca, natomiast miasto

i argumentowao go brakiem chtnych oraz brakiem moliwoci skorzystania z

zastpcze.

Wykres 23. Czy liczba rodzin pomocowych jest wystarczajca do potrzeb?

rdo: Opracowanie wasne

0

2

4

6

8

10

Tak

5

0

1

2

3

4

Tak

38

rodzinom pomocowym powierzono opiek nad dzieckiem

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzin zastpcz lub prowadzcego rodzinny

W powiecie zielonogrskim funkcjonuje 7 rodzin pomocowych, w wiebodziskim 3,

natomiast w powiecie kronieskim, subickim i w Gorzowie Wlkp. po 2 rodziny pomocowe.

. Czy na terenie powiatu funkcjonuj rodziny pomocowe?

Tylko powiaty, w ktrych funkcjonuj rodziny pomocowe, miay podzielone zdanie na temat

takich rodzin wobec potrzeb w tym zakresie. Wedug 4 powiatw liczba ta jest

wystarczajca, natomiast miasto na prawach powiatu Gorzw Wlkp. wykazao problem w tej kwestii

go brakiem chtnych oraz brakiem moliwoci skorzystania z

. Czy liczba rodzin pomocowych jest wystarczajca do potrzeb?

Nie

5

9

Tak Nie

4

1

rodzinom pomocowym powierzono opiek nad dzieckiem w przypadku

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzin zastpcz lub prowadzcego rodzinny

W powiecie zielonogrskim funkcjonuje 7 rodzin pomocowych, w wiebodziskim 3,

natomiast w powiecie kronieskim, subickim i w Gorzowie Wlkp. po 2 rodziny pomocowe.

Tylko powiaty, w ktrych funkcjonuj rodziny pomocowe, miay podzielone zdanie na temat

potrzeb w tym zakresie. Wedug 4 powiatw liczba ta jest

wykazao problem w tej kwestii

go brakiem chtnych oraz brakiem moliwoci skorzystania z urlopu przez rodziny

Kolejne pytanie zadane respondentom brzmiao: Czy Pastwa powiat zleca organizacjom

pozarzdowym realizacj zada wynikajcych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastpczej w formie otwartego konkursu?. 4 powiaty

3 wskazay na zlecenia prowad

na prowadzenie szkole dla rodzin zastpczych, koordynacj grup

na celu rozpowszechnianie rodzicielstwa zastpczego.

Zdecydowana wikszo powiatw

organizacjom pozarzdowym, a gwnymi przyczynami s:

potrzeby.

Wikszo powiatw planuje takie dziaania w przyszoci. Powiaty wschowski

arski, ktre nie planuj zleca zada organizacjom pozarzdowym, zwracaj uwag na to, e czsto

brak jest zainteresowania tego typu dziaalnoci wrd NGO

takiej potrzeby. Wykres poniej prezentuje

Wykres 24. Czy w przyszoci powiat planuje zleca zadania organizacjom pozarzdowym?

rdo: Opracowanie wasne

W 7 powiatach organizowane s szkolenia dla kandydatw na rodziny zastpcze,

prowadzcych domy dziecka, rodziny

typu rodzinnego. 50% powiatw nie organizuje takich szkole z

braku wykwalifikowanej kadry trenerskiej;

braku kandydatw;

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tak

9

39

pytanie zadane respondentom brzmiao: Czy Pastwa powiat zleca organizacjom

pozarzdowym realizacj zada wynikajcych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastpczej w formie otwartego konkursu?. 4 powiaty potwierdziy takie dziaanie,

rowadzenia placwki opiekuczo-wychowawczej typu rodzinnego, a jeden

na prowadzenie szkole dla rodzin zastpczych, koordynacj grup wsparcia oraz zadania majce

celu rozpowszechnianie rodzicielstwa zastpczego.

wikszo powiatw, bo a 10, co stanowi 71% przebadanych

, a gwnymi przyczynami s: brak rodkw finansowych oraz

ikszo powiatw planuje takie dziaania w przyszoci. Powiaty wschowski

arski, ktre nie planuj zleca zada organizacjom pozarzdowym, zwracaj uwag na to, e czsto

brak jest zainteresowania tego typu dziaalnoci wrd NGO. Powiaty na chwil obecn nie widz

takiej potrzeby. Wykres poniej prezentuje, jak rozkaday si odpowiedzi.

. Czy w przyszoci powiat planuje zleca zadania organizacjom pozarzdowym?

organizowane s szkolenia dla kandydatw na rodziny zastpcze,

prowadzcych domy dziecka, rodziny pomocowe, dyrektorw placwek opiekuczo

nie organizuje takich szkole z powodu nastpujcych przyczyn

walifikowanej kadry trenerskiej;

Nie Brak dpowiedzi

32

pytanie zadane respondentom brzmiao: Czy Pastwa powiat zleca organizacjom

pozarzdowym realizacj zada wynikajcych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

potwierdziy takie dziaanie, z czego

wychowawczej typu rodzinnego, a jeden

wsparcia oraz zadania majce

% przebadanych, nie zleca zada

brak rodkw finansowych oraz brak takiej

ikszo powiatw planuje takie dziaania w przyszoci. Powiaty wschowski, nowosolski,

arski, ktre nie planuj zleca zada organizacjom pozarzdowym, zwracaj uwag na to, e czsto

na chw