ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA Adamova_2015.pdf · 4 SWOT analýza..... 55 4.1 Analýza

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA Adamova_2015.pdf · 4 SWOT analýza..... 55 4.1 Analýza

 • ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI

  FAKULTA EKONOMICK

  Bakalsk prce

  Analza konkurenceschopnosti

  vybranho podniku

  Competitiness analysis of the selected company

  Eva Adamov

  Plze 2015

 • Podkovn

  V tto sti bych rda podkovala sv vedouc prce, Ing. Lence Zahradnkov, za

  cenn rady, trplivost a ochotu pi vypracovn m prce. Dle bych rda podkovala

  Ing. Lence Lockenbauerov a zamstnancm spolenosti Sephora, za poskytnut asu,

  internch materil a ochotu sdlen potebnch informac pro vypracovn bakalsk

  prce.

 • estn prohlen

  Prohlauji, e jsem bakalskou prci na tma

  Analza konkurenceschopnosti vybranho podniku

  vypracovala samostatn pod odbornm dohledem vedouc bakalsk prce za pouit pramen

  uvedench v piloen bibliografii.

  Plze dne 24. 4. 2015 .............................................

  podpis autora

 • 5

  Obsah

  vod ............................................................................................................................................. 7

  1 Sephora s.r.o. ....................................................................................................................... 9

  1.1 Pedstaven a historie spolenosti ................................................................................. 9

  1.2 Portfolio spolenosti.................................................................................................... 10

  1.3 Posln, vize a kultura spolenosti .............................................................................. 12

  1.4 Organizan struktura spolenosti ............................................................................... 12

  2 Konkurenceschopnost danho podniku .......................................................................... 15

  2.1 Konkurence ................................................................................................................. 15

  2.2 Typologie konkurence ................................................................................................. 15

  2.2.1 Rozsah konkurennho prosted ......................................................................... 15

  2.2.2 Nahraditelnost produktu v konkurennm prosted ............................................ 16

  2.2.3 Podle potu producent a stupn diferenciace produktu ..................................... 16

  2.2.4 Podle stupn organizovanosti a propojenosti producent do alianc .................. 17

  2.3 Konkurenn prosted ................................................................................................. 17

  2.4 Konkurenn vhoda ................................................................................................... 17

  2.5 Konkurenceschopnost ................................................................................................. 18

  2.6 Situan analzy .......................................................................................................... 19

  3 Analza prosted podniku ............................................................................................... 20

  3.1 Analza externho prosted ........................................................................................ 20

  3.1.1 STEP/PEST analza ............................................................................................ 20

  3.2 Mezoprosted ............................................................................................................. 27

  3.2.1 Porterv model pti sil ........................................................................................ 28

  3.3 Vnitn prosted .......................................................................................................... 40

  3.3.1 Faktory vdecko-technickho rozvoje, vroby a zen vroby .......................... 40

  3.3.2 Marketingov a distribun faktory ..................................................................... 41

  3.3.3 Faktory podnikovch a pracovnch zdroj .......................................................... 43

 • 6

  3.3.4 Faktory finann a rozpotov ............................................................................. 45

  4 SWOT analza ................................................................................................................... 55

  4.1 Analza vnjho prosted .......................................................................................... 55

  4.2 Analza vnitnho okol............................................................................................... 57

  5 Nvrh opaten .................................................................................................................. 60

  5.1 Odstrann hrozeb ....................................................................................................... 60

  5.2 Odstrann slabch strnek ......................................................................................... 61

  5.3 Vyslen opaten ....................................................................................................... 62

  Zvr .......................................................................................................................................... 65

  Seznam tabulek ......................................................................................................................... 66

  Seznam obrzk ........................................................................................................................ 66

  Seznam vzorc ........................................................................................................................... 66

  Seznam pouitch zkratek ........................................................................................................ 67

  Seznam zdroj ........................................................................................................................... 68

  Seznam ploh .............................................................................................................................. 5

 • 7

  vod

  Tmatem bakalsk prce je analza konkurenceschopnosti vybranho podniku.

  Zvolenm podnikem je kosmetick etzec Sephora. V Sephoe autorka pracovala na

  pozici stistky necel rok. Npln prce byla obsluha zkaznk a asistence manaerky

  prodejny. Psobila na prodejn v obchodnm centru Harfa. Od t doby se Sephora stala

  jej srdcovou zleitost nejen kvli sortimentu, ale tak kvli skvlmu kolektivu, jak

  na prodejn, tak na centrle. Sephora je retailovm obchodem, zabv se prodejem

  zbo. Tento podnik nen vrobnho charakteru. I pes skutenost, e vyrb svou

  jedinou znaku, nen to jej hlavn pedmt podnikn. Bakalsk prce se nezamuje

  na tuto vrobu. Z tohoto dvodu nebude vnovno tolik pozornosti uritm stem

  prce, kter se zabvaj analzou vrobnho i technologickho procesu.

  Clem bakalsk prce je zhodnocen konkurenceschopnosti podniku. Toto zhodnocen

  je provedeno na zklad patinch analz. Analzy vychzej z informac, kter byly

  konzultovny s odbornky ze spolenosti Sephora. Tyto informace umonily najt

  konkurenn vhody, siln strnky a pleitosti. Nicmn tak hrozby podniku a jeho

  slab strnky. Dlm clem zhodnocen konkurenceschopnosti je tak nvrh opaten,

  kter slou k udren i zlepen stvajc konkurenceschopnosti podniku.

  Bakalsk prce se skld ze 6 kapitol. Prvn kapitola je zamena na pedstaven

  spolenosti. Autorka se v tto sti vnuje historii spolenosti, portfoliu a vizm

  spolenosti. Je zde zmnna i organizan struktura spolenosti.

  Druh kapitola je spe teoretickho zamen. Zde jsou objasnny klov pojmy prce.

  Vysvtlen konkurence, kter je rozdlena do nkolika oblast dle typologi. Ve zkratce

  je popsno konkurenn prosted. Podrobnji je zmka o konkurennch vhodch a

  konkurenceschopnosti. Na zvr tto kapitoly je teoreticky popsna situan analza.

  Tet kapitola je nejobshlej kapitolou prce, jeliko se zabv tvorbou analz.

  Analyzovno je prosted spolenosti Sephora. Kapitola je rozdlena do 3 hlavnch st

  na analzu vnjho okol, mezoprosted a analzu vnitnho prosted podniku. Pro

  analzu vnjho prosted byla vyuita PEST analza. V analze mezoprosted je

  vnovna pozornost Portrov modelu pti sil. Vnitn prosted je analyzovno pomoc 5

  zkladnch faktor vdecko-technick, marketingov a distribun faktory, faktory

  podnikovch a pracovnch zdroj, vrobn faktory a faktory finann a rozpotov.

 • 8

  Ve tvrt sti je vytvoena SWOT analza na zklad provedench analz. Jsou zde

  rozebrny siln a slab strnky podniku, hrozby a pleitosti.

  V posledn kapitole jsou navren a vykalkulovan opaten, kter by podnik ml vyut

  pro obhajobu svho msta v konkurennm prosted.

 • 9

  1 Sephora s.r.o.

  1.1 Pedstaven a historie spolenosti

  Sephora je rozshl francouzsk etzec obchod s luxusn kosmetikou a parfmy

  znm po celm svt. Tato znaka je neodmysliteln spjat se jmnem Mandonnaud.

  Prv Mandonnaud je zakladatelem tto znaky, to on piel s revolunm npadem

  rozprostt kosmetiku do prostoru. Pe se rok 1969, kdy Mandonnaudova filozofie

  prodeje parfm a kosmetiky nebyla jet znma. Vechny parfumrie v t dob

  fungovaly stejn, neexistovaly vzorky. Parfmy byly pod pultem a vyzkouen si vn,

  jak je tomu dnes zvykem, bylo dve nemysliteln. Otevela se brna novmu zpsobu

  prodeje, nutno ci, efektivnjmu a spnjmu. Do obchodu se vnesla urit volnost,

  kter prodejnm tohoto typu chybla. Mandonnaudova prvn