олон хувьсагч бие даалт

Embed Size (px)

Text of олон хувьсагч бие даалт

-11. . 2. . 3. - . 4. . =05. . 6. . 7. 8. . 9. S . 10. .

-21. . 2. . 3. - . 4. . =-15. . 6. . 7. 8. . 9. S . 10. .

-31. z ln x ln 4x. 2. . 3. - . 4. . =25. . 6. . 7. 8. . 9. S . 10. .

-41. z ln(4-x2-y2) 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. 8. . 9. S . 10. .

-51. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

-61. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 71. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 81. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 91. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 101. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . . 8. S . 9. .

- 111. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 121. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 121. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 131. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 141. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 151. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 161. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 171. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 181. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 191. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .

- 201. 2. . 3. - . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. S . 10. .