Al Khilafah

Embed Size (px)

Text of Al Khilafah

  • 1. Al Khilafah is een plicht (fard) op de moslims

2. De fard voor wat betreft de vestiging van de Islamitische StaatAl Khilafa blijkt duidelijk uit deQor'aan en de Soenna en uit hetgeen deze naar verwijzen zoals deIdjma oes Sahaba . 3. Bewijzen in de Quran Islam heeft het tot plicht gemaakt dat over de moslims met Islam geregeerd wordt. 4. Al de zaken in hun leven moeten opgelost worden volgens de regels die Allah SWT heeft geopenbaard. 5. Enkel een autoriteit die enkel en alleen regeert met Islam, met andere woorden Al Khilafa, komt deze plicht na. 6. "Oordeel daarom tussen hen met hetgeen Allah heeft geopenbaard, en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen."(Soera Al Maida 5, vers 48) 7. "En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard."(Soera Al Maida 5, vers 49) 8. "Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas echt wanneer zij jou tot rechter maken over wat bij hen omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig aanvaarden."(An Nissaa 4, vers 65) 9. "Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij beveelt dat jullie alleen Hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet." (Joesoef 12, vers 40) 10. En de Heer der Werelden heeft in de meest sterke van bewoordingen diegenen veroordeeld die niet regeren met hetgeen Allah SWT heeft geopenbaard:"En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, dezen zijnongelovigen ." (Al Maida 5, vers 44) 11. "En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, dezen zijnonderdrukkers ." (Al Maida 5, vers 45) 12. "En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, dezen zijnovertreders ." (Al Maida 5, vers 47) 13. Dus de eigenschap van deIslamitische Staat Al Khilafais: Dat zij met enkel en alleen de Wet van Allah (swt) regeert. oftewelDat zij met enkel en alleen de geboden en verboden van Allah SWT de belangen van de moslims behartigt. 14. Het regeren met Islam isfard(verplicht) Het oplossen van de problemen volgens Islam isfard Dus het bestaan van Al Khilafah is een fard 15. Bewijzen in de Sunnah Islam heeft het tot een plicht gemaakt dat er in ieder tijdperk eenbay'a(eed van trouw en gehoorzaamheid) aan een Khalief gegeven wordt. 16. De Boodschapper van Allah SAW heeft het belang van de bay'a duidelijk gemaakt door de afwezigheid van de bay'a te vergelijken met ongeloof (kufr): Wie sterft zonder de bay'a rond zijn nek, sterft de dood van Djahiliyya. (Imam Moeslim) 17. Definitie Djahiliyya: Djahiliyya is de tijd van onwetendheid voor Islam, toen de mensen dus niet de Rechte Leiding van Allah SWT volgden.Sinds Islam bestaat is de verwijzing naar Djahiliyya een synoniem voor ongeloof.De vergelijking met ongeloof is een van de manieren waarop een plicht (fard) wordt aangeven. 18. Dus 19. Omdat het geven van de bay'a aan de Khalief een plicht is Omdat het bestaan van een Khalief vereist dat Al Khilafa bestaat Omdat een van de voornaamste principes in 'Oesoel oel Fiqh stelt"hetgeen vereist is om een plicht na te komen is in zichzelf verplicht. is Al Khilafa dusverplicht . 20. Sommige mensen menen dat deze hadith sahieh niet zozeer aangeeft wat zij moeten doen, maar dat deze enkel als bedoeling kent om de mensen te leren over wat hun staat-van-zijn is op het moment dat er geen Khalief is.Zij zeggen dat de hadith sahieh aangeeft dat de afwezigheid van het bestaan van een Khalifa de moslim automatisch ontlast van de plicht tot het geven van een bay'a.Zij zeggen dan bijvoorbeeld ..maar er is geen Khalief nu dus de plicht tot het geven van de bay'a bestaat ook niet". Maar dit is een mening die niet ondersteund wordt door de hadith zelf. De hadith vergelijkt een bepaalde situatie met ongeloof, wat betekent dat deze situatie haram is en dus dat het afwezig zijn van deze situatie een fard is. Oftewel, afwezigheid van bay'a is haraam dus aanwezigheid van bay'a is fard. Hierbovenop beperkt de hadith de situatie van haar toepasselijkheid niet door iets te zeggen als "als dit-en-dit de situatie is, en dan geef je geen bay'a, dan is zus-en-zo de consequentie".Maar wanneer een uitspraak haar toepasselijkheid niet beperkt zoals het geval is in deze hadith, dan betekent dit dat zij algemeen geldend is. Met andere woorden, de plicht tot het geven van de bay'a zoals die duidelijk blijkt uit de hadith is niet beperkt tot de situatie waarin er een Khalief is, maar deze plicht is algemeen geldend. En dan geldt weer: omdat het geven van de bay'a aan de Khalief een plicht is, en omdat het bestaan van een Khalief vereist dat Al Khilafa bestaat, en omdat een van de voornaamste principes in 'Oesoel oel Fiqh stelt "hetgeen vereist is om een plicht na te komen is in zichzelf verplicht", is Al Khilafa dus verplicht.Dus omdat de hadith aangeeft dat Islam heeft geoordeeld dat het geven van de bay'a aan de Khalief een plicht is in iedere situatie, is het eveneens een plicht dat Al Khilafa te allen tijde bestaat. Immers, anders kan men de eerste plicht, het geven van de bay'a aan de Khalief niet nakomen. Dus uit de hadith blijkt dat de plicht bestaat voor de moslims om er voor zorgen dat de er een Khalief aangesteld is die over hen regeert met enkel en alleen Islam, waaraan zij vervolgens de bay'a kunnen geven. 21. In een andere hadith sprak de Boodschapper van Allah SAW over het geven van de bay'a aan iedere Khalief die na zou moeten komen:De belangen van Bani Israel werden behartigd door Profeten. Na het sterven van iedere Profeet werd deze opgevolgd door een andere Profeet. Er is geen Profeet na mij, maar er zullen Khoelafaa (meervoud van Khalief) zijn. Men vroeg: "Wat geeft u ons als opdracht om te doen?" Hij zei: Geef hen de bay'a de n na de ander, want Allah zal hen ondervragen over hetgeen (de verantwoordelijkheid) Hij hen gegeven heeft. (Imam Boechari)Dus de Boodschapper van Allah SAW informeerde moslims dat na hem SAW de belangen van de moslims behartigt zouden worden door een Khalief. En deze informatie is tevens een aanduiding van een plicht tot het benoemen van een Khalief, oftewel de betekenis van de hadith is "er moeten Khoelafaa zijn na mij". 22. Verder heeft de Boodschapper van Allah SAW de imam van de moslims, en het woord imam in de context voor regeren is een synoniem voor Khalief, beschreven als een schild:Voorwaar, de Imam (Khalief) is als een schild, van waarachter jullie vechten en door wie jullie beschermd worden. (Imam Moeslim)Deze hadith beschrijft het voordeel dat de moslims zullen genieten bij het bestaan van hun Khalifa. Hieromtrent geldt het 'oesoeli-principe dat zegt "wat voorkomt dat het Goddelijk Oordeel schade berokkend wordt (dat het niet toegepast wordt), is verplicht". Waaruit dus eveneens blijkt dat het bestaan van een Khalifa, oftewel het bestaan van de Islamitische Staat Al Khilafa, een plicht is.Omdat deze hadith aangeeft dat het bij uitstek de Khalief is die voorkomt dat het Goddelijk Oordeel schade berokkend wordt. Want de Khalief heeft de taak om het Goddelijk Oordeel uit te voeren om daarmee de belangen van de moslims te behartigen. 23. Idjma oes Sahaba Dit is een bron van bewijsvoering omdat de sahaba als gemeenschap handelden overeenkomstig hetgeen zij wisten aan geboden en verboden van Allah SWT.Daarom moet men zeggen dat indien er onder de sahaba een consensus bestond betreffende een opvatting, dat dit dan wel een Goddelijk Oordeel geweest moet zijn waarvan zij op de hoogte waren, omdat nooit al de sahaba elkaar in zonde gevolgd zouden zijn.Daarom Duidt Idjma oes Sahaba op een Goddelijk Oordeel ook al wordt de bewijsvoering (daliel) erachter niet duidelijk gemaakt. 24. Denoodzaakvan het kiezen van een Khalief en het geven van de baya 25. De Sahaba vond deze noodzaakgroterdan de noodzaak van het begraven van de Profeet SAW: Iedere keer dat de post van Khalief vrij kwam, haastten zij zich om zich met niets anders dan dit bezig te houden.Zelfs toen de Boodschapper van Allah SAW stierf toen bekommerde het grootste deel van de meeste voorname moslims van onder Al Ansar en Al Moehadjiroen zich eerst met de aanstelling van een Khalief.Dezelfde dag nog kozen zij Aboe Bakr als Khalief en gaven ze hem de bay'a. En de volgende dag kwamen al de mensen bijeen in de mesdjid om de bay'a te geven aan Aboe Bakr.En pas nadat de kwestie van de bay'a opgelost was werd de Boodschapper van Allah SAW begraven, drie dagen en twee nachten na zijn SAW overlijden. 26. 'Oemar vertelde: Na de dood van de Boodschapper van Allah SAW vernamen we dat de Ansar zich niet bij ons verzamelden, maar dat ze zich verzameld hadden op de binnenplaats van Bani Sa'ida. 'Ali en Az Zoebayr, en wie zich ook tezamen met hen bevonden, waren niet met ons terwijl de moehadjirien zich verzamelden bij Aboe Bakr.Ik zei tegen Aboe Bakr: "Laat ons gaan tot naar de Ansaar broeders van ons". En zo trokken we er op uit om hen te vinden, en toen we tot nabij aan hen kwamen troffen we twee van de vrome mensen onder hen die ons informeerden betreffende het finale besluit van de Ansaar.Ze zeiden: "O groep van moehadjirien, waar gaan jullie naar toe?". We antwoordden: "We gaan naar onze Ansaari broeders". Ze zeiden tegen ons: "Jullie zouden niet naar hen moeten gaan. Breng ten uitvoer wat wij al besloten hebben".Ik zei: "Bij Allah, we zullen naar hen gaan". En zo gingen we voort totdat we hen bereikten bij de schuur van Bani Sa'id. 27. Na enige discussie zei Aboe Bakr: "Jullie moeten kiezen, ofwel 'Oemar ofwel Aboe Oebayda bin Al Djarra als jullie Khalifa".'Oemar zei: "Nee, we verkiezen jouw, want jij bent onze leider en de beste van onder ons en de meest geliefde van ons allemaal bij de Boodschapper van Allah".Dus nam 'Oemar de hand van Aboe Bakr en gaf hem de bay'a, en ook de mensen gaven hem de bay'a. Al Habbab ibn Al Moenth