of 41 /41
CONTROL UNITAT 1. EL NOSTRE PLANETA NOM: ______________________________ DATA: _________ 1. Escriu la definició d’aquests astres: Estrella: ______________________________________________________ Planeta: _____________________________________________________ Asteroide: ____________________________________________________ Cometa: _____________________________________________________ Galàxia: _____________________________________________________ Meteorit: _____________________________________________________ Satèlit: ______________________________________________________ Estel fugaç: ___________________________________________________ 2. Llegeix les frases següents i corregeix-les: La Via Làctia és l’única galàxia de l’Univers. ___________________________________________________________ ___ El sistema solar és una galàxia. ___________________________________________________________ ___ Els planetes del sistema solar són la Lluna, la Terra i el Sol.

Controls cinquè

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTROLS DE MEDI DE 5È

Text of Controls cinquè

Page 1: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 1. EL NOSTRE PLANETA

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Escriu la definició d’aquests astres:

Estrella: ______________________________________________________ Planeta: _____________________________________________________ Asteroide: ____________________________________________________ Cometa: _____________________________________________________ Galàxia: _____________________________________________________ Meteorit: _____________________________________________________ Satèl·lit: ______________________________________________________ Estel fugaç: ___________________________________________________

2. Llegeix les frases següents i corregeix-les:

La Via Làctia és l’única galàxia de l’Univers.

______________________________________________________________

El sistema solar és una galàxia.

______________________________________________________________

Els planetes del sistema solar són la Lluna, la Terra i el Sol.

______________________________________________________________

La Lluna és l’estrella més propera a la Terra.

______________________________________________________________

Les marees les provoquen els cràters de la Lluna, on cau l’aigua del mar.

______________________________________________________________

La geosfera és una esfera geostacionària i molt complicada.

______________________________________________________________

La hidrosfera és el conjunt de totes les piscines i rius de la Terra.

______________________________________________________________

L’atmosfera és la capa més interna de la Terra i és formada per terra i animals.

______________________________________________________________

Page 2: Controls cinquè

3. Enumera les fases de la Lluna i dibuixa-les:

4. Explica en què consisteixen aquests moviments i què provoquen:

El moviment de rotació de la Terra: _______________________________

_______________________________________________________________

El moviment de translació de la Terra: ______________________________

_______________________________________________________________

5. Situa en el mapa el nom dels continents, de la Península Ibèrica i de Catalunya.

Page 3: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 2. EL RELLEU DE LA TERRA

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Digues què és la geosfera i en quines capes es divideix:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Després, explica on són les plaques litosfèriques i quina és la seva relació amb el relleu:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Escriu el nom de les parts d’un volcà:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Escriu el nom de quatre agents geològics interns i tres d’externs:

Agents geològics interns: ___________________________________________

Agents geològics externs: __________________________________________

Ara, tria les tres fases de l’acció dels agents geològics externs entre els termes següents i escriu-los en l’ordre correcte:

terratrèmol sedimentació erupció volcànica erosió

transport xoc de plaques desforestació fusió del magma

Page 4: Controls cinquè

4. Escriu el nom de les unitats de relleu de Catalunya:

1) ______________________________________

2) ______________________________________

3) ______________________________________

4) ______________________________________

5) ______________________________________

6) ______________________________________

5. Escriu el nom de les tres grans unitats de relleu d’Espanya i explica on estan situades:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ara, respon:

Quin és l’altilplà situat al centre de la Península Ibèrica? _______________

Quina és la muntanya més alta d’Espanya? _________________________

Page 5: Controls cinquè
Page 6: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 3. L’AIGUA DE LA TERRA

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Dibuixa el cicle de l’aigua i indica on es produeix l’evaporació, la condensació, la solidificació i la fusió.

2. Escriu el nom dels trams d’un riu i explica’n les característiques principals:

Curs ____________ : _____________________________________________

_______________________________________________________________

Curs ____________ : _____________________________________________

_______________________________________________________________

Curs ____________ : _____________________________________________

_______________________________________________________________

3. Defineix aquests conceptes:

Glacera: ________________________________________________________

Meandre: _______________________________________________________

Torrent: ________________________________________________________

Cabal: __________________________________________________________

Page 7: Controls cinquè

4. Pinta en aquest mapa les xarxes hidrogràfiques de Catalunya amb colors diferents i escriu-ne el nom.

5. Escriu a quin vessant hidrogràfic correspon cada un d’aquests rius d’Espanya:

Ebre – Miño – Nerbion – Xúquer – Guadalquivir – Duero – Bidasoa – Tajo

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 8: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 4. L’ATMOSFERA I EL CLIMA

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Escriu el nom dels cinc elements que condicionen el clima i defineix-los:

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Explica què es representa en els mapes meteorològics i quins són els més utilitzats:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Defineix els quatre factors climàtics i explica com afecten el clima:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 9: Controls cinquè

4. Completa aquesta taula sobre els climes i la vegetació de Catalunya:

CLIMA TEMPERATURES PRECIPITACIONS VEGETACIÓ

Mediterrani litoral

Mediterrani continental

De muntanya

Atlàntic

5. Pinta en aquest mapa les diferents zones climàtiques que hi ha a Espanya amb colors diferents i escriu-ne el nom.

Page 10: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 5. ELS ÉSSERS VIUS I LA SEVA RELACIÓ AMB EL MEDI

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Explica què és la biodiversitat. Després, digues si és important conservar-la o no i justifica la teva resposta:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Dibuixa el cicle vital d’un ésser viu:

3. Marca amb una X la frase correcta:

El cicle vital d’un ésser viu......comença amb la reproducció i s’acaba amb la mort....s’inicia amb el naixement i s’acaba amb la mort.

Una cèl·lula és formada......pel nucli, el citoplasma i la membrana....pels cromosomes i la clorofil·la.

Els organismes......són formats per moltes cèl·lules....unicel·lulars són formats per una sola cèl·lula i els pluricel·lulars són formats per moltes cèl·lules.

Page 11: Controls cinquè

4. Escriu els cinc grans regnes en què es classifiquen els éssers vius i posa’n exemples:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Identifica a quin grup pertany cada un dels animals vertebrats de les fotografies:

Ara, respon:

Quina és la característica que defineix els vertebrats? _________________

_______________________________________________________________

Page 12: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 6. LA RELACIÓ I LA LOCOMOCIÓ EN LES PERSONES

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Completa aquesta taula:

SENTIT ÒRGAN ESTÍMULS

2. Escriu el nom de les parts d’una neurona. Després, explica en què consisteix cada una:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 13: Controls cinquè

3. Escriu on correspongui el nom d’aquests ossos i músculs:

tíbia – radi – frontal – columna vertebral – omòplat – falanges de la màfèmur – peroné – maxil·lar inferior – húmer

bessons – masseter – bíceps – pectoral – temporal

Page 14: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 7. LA NUTRICIÓ DELS ÉSSERS VIUS

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Digues quina és la diferència entre un organisme autòtrof i un d’heteròtrof i posa’n exemples. Després, contesta les preguntes:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Quina relació hi ha entre els organismes autòtrofs i heteròtrofs i els productors i consumidors? __________________________________________

_______________________________________________________________

Què fan els organismes descomponedors? Són autòtrofs o heteròtrofs? _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Explica què són una cadena alimentària i una xarxa alimentària. Després, respon:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Què passa si desapareix una espècie d’una cadena alimentària?

_______________________________________________________________

Page 15: Controls cinquè

_______________________________________________________________

3. Descriu els processos relacionats amb la nutrició de les plantes, les substàncies que hi intervenen i els productes que s’obtenen:

Fotosíntesi: ___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Transport de substàncies: _______________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respiració: ___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Relaciona:

Excreció

Digestió

Respiració

Circulació

Captació d’oxigen i expulsió de diòxid de carboni.

Transformació dels aliments ingerits en nutrients i absorció d’aquests.

Distribució per totes les cèl·lules del cos de les substàncies nutritives i l’oxigen i recollida de les substàncies de rebuig.

Eliminació de les substàncies de rebuig.

5. Digues quins tipus de respiració tenen els animals i posa exemples dels grups que respiren mitjançant cadascun d’aquests tipus:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 16: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 8. LA NUTRICIÓ DE LES PERSONES

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Escriu els nom dels processos que componen la funció de nutrició i dels aparells que la duen a terme:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Escriu el nom dels òrgans assenyalats en el dibuix. Després, respon:

De quin aparell es tracta? _______________________________________

On es barreja el bol alimentari amb els sucs gàstrics? _________________

Com es diu la pasta que es forma? ________________________________

On passen els nutrients a la sang? ________________________________

Page 17: Controls cinquè

3. Explica quins són els òrgans que formen l’aparell respiratori. Després, contesta les preguntes:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

En què consisteix l’intercanvi de gasos? On es produeix? ______________

_______________________________________________________________

Quins són els moviments que fem per a captar i expulsar aire? Quin múscul els fa possibles i on es troba?

_______________________________________________________________

4. Escriu el nom dels elements principals que hi ha assenyalats en aquests dibuixos. Després, pinta de color vermell la sang arterial i de color blau la sang venosa:

Page 18: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 9. LES PERSONES I EL MEDI

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Digues quins tipus principals de recursos obtenim els éssers humans del medi:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Explica en què consisteix el cicle humà de l’aigua:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Digues els tres tipus d’alteració del medi que provoquem els éssers humans i posa’n exemples:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Posa dos exemples de riscos ambientals deguts a causes naturals però agreujats per causes humanes:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 19: Controls cinquè

5. Digues en què es converteixen els paisatges naturals a causa de la intervenció humana:

_______________________________________________________________

6. Escriu el nom dels principals tipus de paisatges humanitzats i explica’n les característiques:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. Explica què és el desenvolupament sostenible:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Explica què és el codi de les 3 R:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Digues tres iniciatives que hagin pres els poders públics per a preservar el medi ambient:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 20: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 10. LA HISTÒRIA: CONÈIXER EL PASSAT

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Explica en quina data es comença a comptar la història en les cultures de tradició cristiana i com s’indica el temps abans i després d’aquesta data.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Escriu els segles als quals pertanyen els anys següents:

237 aC: 1459: 2010:2010 aC: 2000: 811:1307: 15: 1752:

3. Explica què és una font històrica:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ara, digues quins tipus de fonts històriques hi ha i posa’n exemples:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Llegeix la frase següent i digues si és vertadera o falsa. Després, justifica lateva resposta amb exemples:

“Totes les cultures compten igual els anys.”

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 21: Controls cinquè

5. Digues quina edat històrica s’inicia amb aquests esdeveniments:

Arribada a Amèrica de Colom (1492): ______________________________

Aparició dels primers humans (fa uns 2,5 milions d’anys): ______________

Caiguda de l’Imperi romà (any 476 dC): ____________________________

Revolució Francesa (1789): _____________________________________

Invenció de l’escriptura (cap a l’any 3000 aC): _______________________

6. Digues quina edat històrica s’acaba amb aquests esdeveniments i escriu la data en què es van produir:

Revolució Francesa: _______________________________ Data: _______

Invenció de l’escriptura: _____________________________ Data: _______

Arribada de Colom a Amèrica: ________________________ Data: _______

Caiguda de l’Imperi romà d’Occident:: __________________ Data: _______

7. Relaciona:

Arqueologia

Numismàtica

Paleografia

Estudia les monedes. Estudia i intenta desxifrar els alfabets i les

formes d’escriptura. Estudia restes materials deixades pels

humans: ossos, estris, obres d’art, edificis...

8. Escriu tres llocs on es guardin fonts històriques:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Explica què vol dir datar les fonts històriques:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 22: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 11. LA PREHISTÒRIA

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Explica què és la prehistòria:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Digues quines són les èpoques en què podem dividir la prehistòria i situa-les cronològicament:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Completa aquesta taula:

PALEOLÍTIC NEOLÍTIC

Forma de vida

Obtenció dels aliments

Habitatge

Tecnologia

Organització social

Manifestacions artístiques

4. Digues quins avenços tècnics es van produir en l’edat del metalls:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 23: Controls cinquè

5. Explica com eren i quina funció tenien les pintures rupestres i les venus:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Digues el nom de dos monuments megalítics i explica quina finalitat tenien. Després, dibuixa un d’aquests monuments:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

7. Explica per què es parla de la “revolució neolítica” i en què va consistir:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Digues quan van aconseguir els humans el domini del foc i què va suposar:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Explica de quina manera podem saber tot el que coneixem sobre la prehistòria:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 24: Controls cinquè

CONTROL UNITAT 12. L’EDAT ANTIGA

NOM: ______________________________ DATA: _________

1. Escriu el nom de les dues grans civilitzacions fluvials de l’antiguitat. Després, contesta les preguntes:

_______________________________________________________________

De quina època daten els documents escrits més antics d’aquestes civilitzacions?

_______________________________________________________________

Al voltant de quin riu es va desenvolupar la civilització egípcia?

_______________________________________________________________

Quins eren els grups privilegiats de la societat egípcia? Qui exercia el poder absolut?

_______________________________________________________________

On enterraven els faraons?

_______________________________________________________________

Com era la primera escriptura que van utilitzar els egipcis?

_______________________________________________________________

2. Explica qui eren els fenicis i els cartaginesos:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Digues els principals trets de la civilització grega:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 25: Controls cinquè

4. Digues quins eren els pobles indígenes de la Península Ibèrica. Després, respon:

_______________________________________________________________

Quines noves tècniques dels pobles que els van colonitzar van incorporar? Coneixien l’escriptura?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Quins altres pobles vivien a la Península Ibèrica abans de l’arribada dels romans?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Observa aquest dibuix d’una ciutat romana i escriu el nom dels edificis i els monuments que hi ha. Després, explica com eren les ciutats romanes:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

4) _________________________________

5) _________________________________

6) _________________________________

7) _________________________________

8) _________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________