Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

  • View
    6.284

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

  • 1. THO LUN TUN 11 HC PHN T TNG H CH MINH GING VIN: TIN S NGUYN C THN

2. TI THO LUN Phn tch lun im ca H Ch Minh: on kt, on kt, i on kt. Thnh cng, thnh cng, i thnh cng Trch trong bi pht biu vi Mt trn Lin Vit nm 1951. 3. NHM SINH VIN THC HIN nng TrungLng Th HinTng Th Hng 4. NI DUNG M uI.Truyn thng on kt, tng thn tng i, chng gic ngoi xm ca dn tc Vit Nam.II. H Ch Minh vi vn on kt, i on kt dn tc. III. H Ch Minh vi vn i on kt quc t. Kt lun 5. M U Bc tng ni: S ta dy cho ta bi hc ny: Lc no dn ta on kt mun ngi nh mt th nc ta c lp, t do. Tri li, lc no dn ta khng on kt th b nc ngoi xm ln. Bc lun quan tm ti on kt, i on kt ton dn tc, coi l sc mnh a cch mng ti thng li cui cng: on kt, on kt, i on kt Thnh cng, thnh cng, i thnh cng 6. I. TRUYN THNG ON KT, TNG THN TNG I, CHNG GIC NGOI XM CA DN TC VIT NAM 1. Mt s cuc khi ngha tiu biu thi k phong kin Cuc khng chin chng Tng ln 1 (nm 981), ln 2 (t 1075 1077) Cuc khng chin ba ln chng qun Nguyn Mng (nm 1258, 1285, 1288) Cuc khng chin chng qun Minh Cuc khng chin chng qun Thanh 7. 2. NHNG NHN T CHNH GP PHN LM NN CHIN THNG OANH LIT TRC GIC NGOI XM ng trc mi nguy lun rnh rp, ngi dn Vit Nam ta c rn c tinh thn u tranh bt khut, kin cng chng ngoi xm. Tp hp c khi i on kt ton dn xut pht t lng nng nn yu nc ca mi ngi dn Vit Nam. c rt kinh nghim, xy dng ngh thut chin tranh c sc, ph hp vi iu kin thc t nc ta. 8. II. H CH MINH VI VN ON KT, I ON KT DN TC 1. Vai tr ca i on kt dn tc trong s nghip cch mng i on kt dn tc l vn c ngha chin lc, quyt nh thnh cng ca cch mng. H Ch Minh ch ra rng, trong thi i mi, nh bi cc th lc quc thc dn nhm gii phng dn tc, gii phng giai cp v gii phng con ngi, nu ch c tinh thn yu nc th cha ; cch mng mun thnh cng v thnh cng n ni cn phi tp hp c tt c mi lc lng c th tp hp, xy dng c khi i on kt ton dn tc bn vng. on kt lm ra sc mnh. Bc vit: on kt l sc mnh ca chng ta. on kt cht ch, th chng ta nht nh c th khc phc mi kh khn, pht trin mi thun li v lm trn ngha v nhn dn giao ph. 9. B. I ON KT DN TC L MC TIU, NHIM V HNG U CA NG, CA DN TC Trong t tng ca Ngi, yu nc nhn ngha on kt l sc mnh, l mch ngun ca mi thng li. Do , i on kt dn tc l mc tiu nhim v hng u ca ng, phi c khon trit trong mi lnh vc, ng li, chnh sch, ch trng ti thc tin ca ng. Mc ch ca ng c th tm trong 8 ch: on kt ton dn, phng s T quc. i on kt ng thi cng lm mc tiu hng u ca mi giai on cch mng. u tin l giai on khng chin dnh c lp dn tc, thng nht t nc. Sau l on kt xy dng x hi mi tt p hn, x hi x hi ch ngha, cng sn ch ngha. Bc cn ch ra rng, i on kt l vn ca ton dn tc. Bi v cch mng l s nghip ca qun chng, phi do qun chng, v qun chng. 10. 2. LC LNG I ON KT DN TC a. i on kt dn tc l i on kt ton dn- Khi nim "dn" ca H Ch Minh: "Dn" theo H Ch Minh l ng bo, l anh em mt nh. Dn l khng phn bit gi tr, trai gi, giu, ngho. Dn l ton dn, ton th dn tc Vit Nam, bao gm dn tc a s, thiu s, c o, khng c o, tt c nhng ngi sng trn di t ny. - H Ch Minh ch r dn l gc ca cch mng, l nn tng ca t nc, l ch th ca i on kt, l lc lng quyt nh mi thng li ca cch mng. - Phng chm: i on kt theo H Ch Minh l ai c ti, c c, c lng phng s t quc v nhn dn, tht th tn thnh ha bnh, thng nht, c lp, dn ch th ta tht th on kt vi h. 11. B. IU KIN THC HIN I ON KT DN TC k tha truyn thng yu nc nhn ngha on kt ca dn tc. Phi c lng khoan dung, lng vi con ngi. thc hnh on kt rng ri cn c nim tin vo nhn dn. 12. 3. HNH THC T CHC V NGUYN TC CA KHI I ON KT DN TC a. Hnh thc ca khi i on kt dn tc l mt trn dn tc thng nht Khng ch dng li khu hiu chin lc m phi tr thnh mt sc mnh vt cht, mt trn dn tc thng nht bao gm cc tng lp, giai cp tn gio, ng phi. -Trong tng thi k lch s m tn gi khc nhau:+Hi phn ng minh (1930)+Mt trn dn ch (1936)+Mt trn nhn dn phn (1939)+Mt trn Vit Minh (1941)+Mt trn Lin Vit (1946)+Mt trn dn tc gii phng min Nam Vit Nam (1960)+Mt trn T quc Vit Nam (1955, 1976) 13. B. NGUYN TC C BN V XY DNG V HOT NG CA MT TRN DN TC THNG NHT Mt trn dn tc thng nht phi c xy dng da trn nn tng khi lin minh cng nng tr thc, t di s lnh o ca ng. Mt trn dn tc thng nht phi hot ng trn c s m bo li ch ti cao ca dn tc, quyn li c bn ca cc tng lp nhn dn. Mt trn dn tc thng nht phi hot ng theo nguyn tc hip thng dn ch, m bo on kt ngy cng rng ri v bn vng. Mt trn dn tc thng nht l khi on kt cht ch, lu di, on kt tht s, chn thnh, thn i gip nhau cng tin b. 14. III. T TNG H CH MINH V ON KT QUC T 1. Vai tr ca on kt quc t Thc hin on kt quc t nhm kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, to sc mnh tng hp cho cch mng Vit Nam Thc hin on kt quc t nhm gp phn cng nhn dn th gii thc hin thng li cc mc tiu cch mng thi i. 15. 2. LC LNG ON KT V HNH THC T CHC a. Cc lc lng cn on kt - Vi phong tro cng sn v cng nhn th gii lc lng nng ct ca on kt quc t, H Ch Minh cho rng s on kt gia giai cp v sn quc t l mt m bo vng chc cho thng li ca ch ngha cng sn. - Vi phong tro u tranh gii phng dn tc, Ngi xut: lm cho cc dn tc thuc a, t trc n nay vn cch bit nhau, hiu bit nhau hn v on kt li trn c s cho mt Lin minh phng ng tng lai. - Vi cc lc lng tin b, nhng ngi yu chung ha bnh, dn ch, t do v cng l, H Ch Minh cng tm mi cch thc hin on kt. 16. B. HNH THC T CHC Mt trn thng nht ca nhn dn chnh quc v thuc a: Mt trn c lp ng minh cho tng nc Vit Nam, Lo, Cam-pu-chia tin ti thnh lp ng Dng c lp ng minh. Mt trn on kt Vit Min Lo phi hp gip nhau cng chin u, cng thng li. Mt trn nhn dn Phi on kt vi Vit Nam Mt trn nhn dn th gii on kt vi Vit Nam chng quc xm lc. 17. 3. NGUYN TC ON KT QUC T a. on kt trn c s thng nht mc tiu v li ch, c l c tnh on kt vi phong tro cng sn v cng nhn quc t, H Ch Minh ging cao ngn c c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi, thc hin on kt thng nht trn nn tng ca ch ngha Mc L nin v ch ngha quc t v sn c l c tnh. on kt vi cc dn tc trn th gii, H Ch Minh ging cao ngn c c lp, t do v quyn bnh ng gia cc dn tc. on kt vi cc lc lng tin b trn th gii, H Ch Minh ging cao ngn c ha bnh trong cng l. 18. B. ON KT TRN C S C LP, T CH, T LC, T CNG on kt quc t l tranh th s ng tnh, ng h, gip ca cc lc lng quc t nhm tng thm ni lc, to sc mnh thc hin thng li cc nhim v cch mng t ra. lm c iu cn c ni lc tt. V th, trong u tranh cch mng, Ngi lun ging cao ngn c t lc cnh sinh, da vo sc mnh l chnh, mun ngi ta gip cho , th trc mnh phi t gip ly mnh . Ngi ch trng em sc ta gii phng dn ta. Ngi ch r: Mt dn tc khng t lc cnh sinh m c ngi ch dn tc khc gip th khng xng ng c c lp. 19. KT LUN